Nieuws van politieke partijen in Harlingen inzichtelijk

1763 documenten

Omdat het kan. Badeschiff Berlin. Je ...

GroenLinks GroenLinks Harlingen 16-08-2019 12:03

Omdat het kan. Badeschiff Berlin. Je kan je afvragen wat Harlingen tegen houdt.... overal om ons heen gebeuren toffe dingen zoals dit zwemschio in Berlijn, simple, hip, veilig (Duitse regels;) het kan dus gewoon.

Woensdagavond 10 juli vond de ...

PvdA PvdA Harlingen 27-07-2019 05:06

Woensdagavond 10 juli vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Iedereen verwachtte een turbulente avond vanwege de zware agendapunten die de gemeenteraad diende te behandelen. Het viel gelukkig mee, want in de gemeenteraad was er een opvallend hoge mate van consensus bij de stemmingen. Een kleine terugblik van de raadsvergadering over Empatec, De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid en huisvesting van de gemeente Harlingen: https://harlingen.pvda.nl/nieuws/pvda-in-de-raad-de-laatste-raadsvergadering-voor-de-zomer/

Nieuwsbrief juli 2019

PvdA PvdA Harlingen 27-07-2019 04:57

Beste Rooie Ouwe Seunen, Onze nieuwsbrief van juli 2019 is uit, met onder andere verslagen van twee raadsvergaderingen, twee leden die zich al lange tijd hebben ingezet voor de PvdA en een persoonlijke noot van de afdelingsvoorzitter. Bekijk hier de nieuwsbrief >>> Nieuwsbrief juli 2019 PvdA Harlingen

Het bericht Nieuwsbrief juli 2019 verscheen eerst op PvdA Harlingen.

PvdA in de raad: De laatste raadsvergadering voor de zomer

PvdA PvdA Harlingen 20-07-2019 04:48

Woensdagavond 10 juli vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Iedereen verwachtte een turbulente avond vanwege de zware agendapunten die de gemeenteraad diende te behandelen. Het viel gelukkig mee, want in de gemeenteraad was er een opvallend hoge mate van consensus bij de stemmingen. Een kleine terugblik van de PvdA-Harlingen: Begroting Empatec 2020 Empatec

Het bericht PvdA in de raad: De laatste raadsvergadering voor de zomer verscheen eerst op PvdA Harlingen.

Strategisch huisvestingsplan ambtelijke organisatie terug naar de tekentafel

Harlinger Belang Harlinger Belang VVD CDA PvdA Harlingen 19-07-2019 18:50

Verslag van de raadsvergadering van 10 juli 2019

De agenda betrof meerdere onderwerpen, maar bovengenoemd plan kon rekenen op algehele belangstelling van de raad. Maar niet alleen van de politiek, ook in andere kringen was hier aandacht voor. Met name de horeca en meer in het bijzonder de hoteliers vroegen zich af waar dit college mee bezig was. Het voorstel om alvast voor te sorteren op een onderzoek naar een combinatie van hotel met huisvesting voor de ambtelijke organisatie op de locatie Westerzeedijk deed bij menigeen de wenkbrauwen fronsen. In de commissievergadering wierp dit voorstel al allerlei vragen op. Van de kant van de oppositie, zoals men kon verwachten, maar ook de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD toonden zich uitermate kritisch richting de portefeuillehouder, de heer Roel Sluiter.

Bijna alle vragen bleven onbeantwoord en sterker nog, de beantwoording mondde eerder uit in een pleidooi voor het voorstel. Dit schoot oppositie en coalitie in het verkeerde keelgat en leidde nadien tot gezamenlijk overleg om het plan van tafel te krijgen. Aldus geschiedde. De portefeuillehouder trok tijdens de raadsvergadering het boetekleed aan met opmerkingen, dat het college “te enthousiast, te daadkrachtig en wat onzorgvuldig” te werk was gegaan. Het raadsbreed ingediende amendement werd door het college overgenomen. Hiermee was de kou wel uit de lucht na dit staaltje van grote eensgezindheid in de raad. Opgeluchte gezichten nadien bij de borrel na afloop van de vergadering. Het college is nu weer aan zet om zijn huiswerk over te doen in lijn met de uitgangspunten van het amendement.

Harlinger Belang heeft nog wel een kanttekening geplaatst bij de rolverdeling binnen het college inzake een dergelijk, politiek gevoelig dossier. Wij zijn van mening, dat een burgemeester, als voorzitter van de raad, boven de partijen moet staan. Zulke onderwerpen horen thuis in de portefeuille van een wethouder. In dit geval hebben we gerefereerd aan het dossier Spaansen en de commotie, die hierdoor ontstond rond burgemeester Scheffer, die zich vervolgens ziek meldde en uiteindelijk aftrad. Dit gedonder moeten we niet weer hebben in onze mooie gemeente Harlingen. Een gewaarschuwd mens telt doorgaans voor twee! Wij staan hier niet alleen in. Diverse partijen denken er zo over. Wij begrijpen niet, dat de coalitie partijen weer tot een dergelijke “weeffout” hebben besloten.

Over de rest van de punten van de agenda kunnen we kort zijn. Het waren hamerstukken. U kunt ze terugvinden op de website en de webcam van de gemeente, indien gewenst.

Tot slot nog een mededeling van de kant van wethouder Schoute. Hij kon melden, dat er inzake Fries Blauw met de desbetreffende Stichting en Carex (de huurder van de loodsen) een principe akkoord was afgesloten. Deze overeenkomst houdt in, dat men in loods 5 aan de Willemshaven een plek krijgt om Harlinger aardewerk, als cultureel erfgoed, onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Samen met andere geïnteresseerde partijen zal de loods verder worden ingevuld en ingericht. Welke partijen dit zijn en welk plan er zal worden uitgevoerd hoort de raad uiterlijk eind van het jaar. Wij zijn verheugd, dat de impasse rondom Fries Blauw hiermee doorbroken is en men verder kan met de plannen. Harlinger Belang heeft hiervoor voortdurend aandacht gevraagd.

Met de komst van Brouwdok, het visrestaurant in het transformatorgebouw, het trechterhotel, het Badhús, het Entrepotgebouw, een multifunctionele steiger, etc. krijgt de Willemshaven steeds meer “smoel” als aantrekkelijk toeristisch recreatief gebied. Harlinger Belang heeft deze ontwikkeling altijd met verve nagestreefd en zal de verdere invulling van dit gebied met interesse volgen.

Tot zo ver dit politieke jaar. Voorlopig geen vergaderingen meer. De eerstvolgende commissievergadering zal zijn op 11 september a.s. De daarop volgende raadsvergadering staat gepland op 25 september a.s. Wij wensen u een prettige vakantie toe.

Fractie Harlinger Belang.

De deur staat open !! ‘Zet je in ...

ChristenUnie ChristenUnie Harlingen 10-07-2019 20:12

De deur staat open !! ‘Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ (Jeremia 29:7) Fijne zomer vakantie iedereen en de deur blijft ook tijdens de zomer maanden open, we horen graag wat nodig is voor Harlingen.

Helaas is het niet gelukt om van ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA Harlingen 05-07-2019 09:36

Helaas is het niet gelukt om van iedereen een inhoudelijke reactie op het Ecorys rapport te krijgen. Het college zweeg. Net als de VVD en de CU. HOOP en CDA vonden het domweg een prima rapport, alle vragen zijn volgens hun beantwoord. De PvdA zegt hier in Harlingen niets te kunnen doen en schuift het dossier door naar de staten. Wij betreuren dat de grootste partij in Harlingen zich niet uit wil spreken over wat zij ervan vinden. De REC voldoet vanaf dag 1 niet aan de vergunning. Daar kun je toch niet blijven zwijgen? GroenLInks ziet kansen in dit rapport en nee, wij beloven niet dat wij hier in Harlingen zomaar "dat ding" kunnen sluiten. Wel beloven wij dat wij niet opgeven, dat wij blijven zeggen wat wij ervan vinden, blijven zoeken naar mogelijkheden en blijven samenwerken met GrienLinks in de staten, GroenLinks in de verschillende aandeelhoudende gemeenten en GroenLinks in de 2de kamer. Wordt vervolgt!

Koen Pennewaards verslag van de ...

GroenLinks GroenLinks Harlingen 05-07-2019 06:03

Koen Pennewaards verslag van de raadsvergadering over het Ecorys rapport.

Verslag Raadsvergadering 12-06-19 CDA Harlingen

CDA CDA Harlingen 03-07-2019 09:42

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raadsvergadering van woensdag 12 juni 2019Harlingen – Jaarrekening, ontslag loco griffier, concept-begroting 2020 Dienst Sociale zaken enMarrekrite. De voorliggende agenda had deze avond 6 voorstellen. De gemeenteraadsvergadering begon dezekeer met de jaarrekening. Reynold Bontes herhaalde nog eens de mooie ontwikkelingen in 2018.Aanpak van verkeersituaties, bevorderen van het toerisme en woningbouw projecten. Het projectvan het CDA ‘tegel eruit, boom erin’ heeft bijgedragen aan de bewustwording voor het klimaat. Erzijn ook weer heel veel mooie evenementen geweest en we kunnen constateren dat de veiligheidgoed op orde was. Het heeft bijgedragen aan de lokale economie en nog belangrijker, de promotievan onze mooie gemeente. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten: het functioneren van de Fumo ende hoge juridische kosten. Ondanks het positieve resultaat op het sociaal domein blijven de kosten inde jeugdhulp verontrustend.De jaarrekening 2018 heeft een positief resultaat. Complimenten voor de organisatie die dejaarstukken zowel cijfermatig en inhoudelijk duidelijk heeft weergegeven. Onze griffiemedewerkster en loco griffier heeft aangegeven dat ze de griffie gaat verlaten. De griffieris het eerste aanspreekpunt van de raad. De griffier geeft ondersteuning aan de raad en de(raads)commissies. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan testroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier vervult daarmeede functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier en de ondersteuning van de griffiertezamen wordt de 'griffie' genoemd.Het is dan ook een logisch gevolg dat medewerkers die (willen) doorgroeien een stapje hogerop gaandoen. Hendrik Sijtsma die als commissievoorzitter veel met de loco griffier te maken had, was zeercontent over de voorbereidingen en de steun bij de vergaderingen. Het CDA heeft dan ookingestemd met het eervol ontslaan van de raadsadviseur. Over de conceptbegroting 2020 van de dienst Sociale zaken en werkgelegenheid waren een aantalkritische bijdrages. Sinds de overheveling van Wmo, Participatiewet en Jeugdwet van het rijk naar degemeentes zijn de hoge kosten en de aantallen zorgelijk. Door de doorverwijzing buiten het zicht vanhet gebiedsteam om en de inkoopsystematiek van zorg, ontstaat er met name in de jeugdzorg eenforse overschrijding. Deze financiële oorzaak is wel uit te leggen, maar Sietse Zoodsma verzocht hetcollege om de achterliggende oorzaak te onderzoeken en wellicht eerder passende hulpverlening tekunnen bieden bij bijvoorbeeld echtscheidingsproblematiek en verslaving. In het voorstel staatvervolgens dat er de komende jaren meer aandacht en inzet besteed gaat worden aankostenbeheersing om betere sturing en grip te krijgen op zorgtrajecten. Het CDA benadrukte hierbijnog dat het belang van de hulpvrager voorop moet staan en niet het maximaal haalbare in gelduitgedrukt. Als laatste voorstel werd de jaarrekening behandeld van de Marrekrite. Een Gemeenschappelijkeregeling. De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijke belangen vande aangesloten colleges, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van derecreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap.Voor het CDA is het niet helemaal duidelijk wat dit nu precies voor Harlingen inhoudt. We missen eenbeetje de onderbouwing en het inzicht wat de Marrekrite allemaal doet. Onze mening is dat het heelveel gaat over Zuidoost en Zuidwest Friesland. We laten ons graag het komende jaar overtuigenwaarom wij hier bij aangesloten moeten blijven.6 voorstellen, 5 bespreekstukken en 4 bijdrages van het CDA. Goed voor elkaar!