Nieuws van politieke partijen in Harlingen inzichtelijk

1798 documenten

Raadsvergadering 6 mei (digitaal i.v.m. corona)

PvdA PvdA Harlingen 16-05-2020 13:23

Raadsvergadering 6 mei 2020 (digitaal i. v.m. Corona) Het was een bijzondere raadsvergadering op 6 mei, met name omdat het even anders ging dan normaal. Op 30 april hadden we al even geoefend met digitaal vergaderen en nu moest het echt officieel. We moesten er allemaal even in komen, maar op een gegeven moment ging

Het bericht Raadsvergadering 6 mei (digitaal i.v.m. corona) verscheen eerst op PvdA Harlingen.

Raadvergadering April 2020

PvdA PvdA Harlingen 11-04-2020 15:17

raad april 2020   PvdA-verslag raadsvergadering 8 april   Afgelopen woensdagavond vergaderde de gemeenteraad, maar het was anders dan anders. Zo waren er slechts 9 raadsleden, die ver uit elkaar zaten, waren er geen wethouders, was er geen publiek, waren er geen moties en amendementen en hielden we geen debatten. Dit alles had natuurlijk te

Het bericht Raadvergadering April 2020 verscheen eerst op PvdA Harlingen.

Raadsvergadering 8 april 2020

CDA CDA Harlingen 08-04-2020 19:15

Harlingen – Algemene plaatselijke verordening, intrekking havengeldverordening, verantwoording fractievergoedingen, verordening duo-commissielidmaatschap, rechtspositie raadsleden, herziene begroting Sociale Dienst, adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, ontwerp bestemmingsplan Oosterhof, de Kadernota en 2 begrotingswijzigingen Door de impact en maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus, is de raadsvergadering van 18 maart komen te vervallen. Daarnaast is ook de raadscommissie van 25 maart gecanceld. Er is gezocht naar een werkwijze/methode waarbij we als gemeenteraad toch voorstellen kunnen behandelen en raadsbesluiten kunnen nemen voor onze gemeente. De werkzaamheden gaan grotendeels wel door en er zijn externe partijen die afhankelijk zijn van besluitvorming door de raad. De raadscommissie is schriftelijk behandeld deze keer. Gemeenteraadsfracties hebben de mogelijkheid om bij de behandeling van nieuwe voorstellen technische vragen te stellen over de inhoud. Dit gebeurd voordat de raadscommissie plaatsvindt in de raadszaal. In de raadszaal kunnen vervolgens nog politieke vragen worden gesteld. Het gaat hierbij om vragen met een politiek karakter, bijvoorbeeld omdat er een mening of opvatting wordt gevraagd. Met de informatie van de technische en politieke vragen vormen de fracties hun standpunt over het te nemen besluit van een voorstel. De vergadering van vanavond is een combinatie geworden van de voorstellen van 18 maart en de voorstellen die al gepland stonden voor 8 april. Vanwege het feit dat niet alle raadsleden in de raadszaal kunnen zitten met een afstand van anderhalve meter, is gekozen om met een minimale meerderheid (met een moeilijk woord: quorum) en zonder publiek de raadsvergadering geldig te verklaren. Alleen de fractievoorzitters waren aanwezig met uitzondering van dhr. Erents. Hij werd ‘vervangen’ door een lid van een andere fractie om zo toch een meerderheid te krijgen. Daarom is vooraf de keuze gemaakt om alle raadsvoorstellen waarbij een debat is aangevraagd uit te stellen en alleen te kiezen voor de raadsvoorstellen die elke afzonderlijke fractie als hamerstuk (voorstel zonder debat of bijdrage)heeft voorgesteld en voorstellen met een korte stemverklaring. Ook het indienen van amendementen en moties waren voor deze vergadering niet mogelijk. Daaruit kwam het onderstaande lijstje: Hamerstukken Wijziging APV - Een verbod op het gebruik van lachgas in openbare gebied Intrekking havengeld verordening - Met de verzelfstandiging van de haven heeft de Port of Harlingen de economische eigendom van een deel van het havengebied verkregen. In de havenovereenkomst is bepaald dat het heffen en innen door de POH zal worden gedaan. Dit heeft tot gevolg dat de havengeldverordening die reeds door de raad was vastgesteld, ingetrokken kan worden. Fractievergoeding 2019 – Iedere fractie krijgt elk jaar een vastgesteld bedrag ter beschikking om zijn/haar raadsactiviteiten van te bekostigen, voor een deel afhankelijk van het aantal raadsleden. Hiervan kunnen onderzoeken worden betaald of het huren van een vergaderlocatie voor fractievergaderingen of andere activiteiten die direct met de fractie te maken hebben. Over de uitgaven moet elke fractie verantwoording afleggen d.m.v. een overzicht met bijbehorende specificaties. De verantwoording is goedgekeurd. Verordening op het duo-commissie lidmaatschap - Sinds 2010 is de verordening duo-commissieleden gemeente Harlingen in werking getreden. Duo commissieleden zijn leden van een eenmansfractie die ter ondersteuning o.a. aan een commissievergadering mogen deelnemen of bij een informatieve bijeenkomst mogen aansluiten. Intussen zijn er wettelijk en praktisch een aantal zaken gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in de nieuwe verordening doorgevoerd. Verordening rechtpositie raads- en commissieleden – Het nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is zodanig gewijzigd, dat de oude verordening niet meer aansluit. Een nieuwe verordening was daarom noodzakelijk. In de verordening staan een aantal nieuwe zaken opgenomen zoals een vergoeding voor de vertrouwenscommissie, enquêtecommissie, vergoeding bijzondere commissies en een verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Voorstellen met een korte stemverklaring Herziene begroting Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslan – Ten opzichte van de eerste begroting 2020 is er sprake van een fors hogere uitgave voor met name de jeugdzorg en WMO. Er zijn maatregelen genomen die ertoe leiden dat de kostenontwikkeling zich uiterlijk in 2021 stabiliseert. Bij het aannemen van dit voorstel wordt door de raad een zienswijze ingediend gericht aan het Algemeen Bestuur (AB) van de dienst Sociale zaken i.v.m. de oplopende kosten en spreekt hiervoor haar zorgen uit. Hendrik Sijtsma deed namens het CDA nog een stemverklaring, dat het CDA het voorstel gaat aannemen omdat de dienst verder zal moeten met haar werkzaamheden, maar we weten ook dat door de coronacrisis alle uitgangspunten die in het voorstel staan allang achterhaald zijn. Graag horen wij hoe de raad op de hoogte wordt gehouden over de impact van de periode waar we nu in zitten. Het CDA verwacht van de dienst mogelijk een onorthodoxe aanpak voor iedereen die nu en de komende periode zwaar worden getroffen door deze crisis. Voorstel aangenomen. (her) Benoeming commissieleden ruimtelijke kwaliteit - in het kader van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem (GR) wordt een voorstel gedaan voor ontslag, benoeming en herbenoeming van een aantal leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Iedere 3 jaar vindt een roulatie van de leden van deze commissie plaats. De gemeenteraad benoemt en ontslaat leden van de welstandscommissie. De door het Algemeen bestuur voorgedragen personen is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Ontwerp bestemmingsplan Harlingen Oosterhof – Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld. Op basis van het geldende bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet mogelijk. Met het vaststellen van dit nieuwe bestemmingsplan kan er een concreet bouwplan mogelijk worden gemaakt en kan de omgevingsvergunning naar de aanvrager worden gestuurd. Op het terrein waar voorheen een tuincentrum heeft gestaan, worden 25 appartementen gerealiseerd. Met meerderheid van stemmen is dit voorstel aangenomen. Kadernota – De kadernota is bedoeld om algemene uitgangspunten en kaders te stellen voor de begroting 2021 en meerjarenraming van 2022 t/m 2024. Na het vaststellen van deze kaders en uitgangspunten door de raad, kunnen de ambtenaren en het college de begroting verder uitwerken die in oktober in de raad wordt behandeld. Het CDA wilde nog graag iets toevoegen aan de kadernota d.m.v. het indienen van een motie. De betreffende motie zullen we in de eerstvolgende raadsvergadering gaan indienen. Begrotingswijziging – Er stonden als laatste nog 2 begrotingswijzigingen op de agenda. Aan de raad werd een voorstel gedaan om geld beschikbaar te stellen om het schoolgebouw de Diamant te slopen. Na de sloop van de opstallen en het opnieuw inrichten van het terrein, krijgt deze locatie een nieuwe bestemming. De stichting Bescherming Historisch Harlingen vraagt de gemeenteraad naast een al door de provincie toegezegde bijdrage van € 12.500,- om een gemeentelijke bijdrage van € 27.500 per jaar (2020-2021) inzake uitbreiding van het meetnet en het monitoren van de uitkomsten hiervan. Vanaf 2022 wordt dit een structurele bijdrage van € 12.500,- per jaar. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd. Beide begrotingswijzigingen zijn aangenomen. Op 6 mei zal naar alle waarschijnlijkheid een digitale raadsvergadering plaatsvinden waarbij wel debat zal plaatsvinden. De agenda zal eind april gepubliceerd worden. Op korte termijn ontvangt de gemeenteraad een Raadsinformatiebrief waarin wij geïnformeerd zullen worden over alle steunmaatregelen en overige corona maatregelen die door de gemeente zijn genomen. Blijf gezond en zie naar elkaar om Wij wensen u fijne Paasdagen! Namens de fractie van CDA: Hendrik Sijtsma, Reynold Bontes en Sietse Zoodsma

Corona

PvdA PvdA Harlingen 24-03-2020 18:30

We leven op dit moment in een onzekere tijd waarin wij te maken hebben met een onzichtbare dreiging. Er zijn verregaande maatregelen afgekondigd die ons in onze vrijheid beperken. De ouderen onder ons worden het zwaarst getroffen, Ook al is het voor iedereen een reëel gevaar. Ik hoop dat iedereen voldoende hulp heeft, zodat hij/zij

Het bericht Corona verscheen eerst op PvdA Harlingen.

Verslag raadsvergadering PvdA 26 febr

PvdA PvdA Harlingen 28-02-2020 21:15

De raadsvergadering van woensdag 26 februari door de ogen van de PvdA-fractie Eén hamerstuk en één bespreekpunt hadden we tijdens deze raadsvergadering. Burgemeester Sluiter hoopte op een korte vergadering, zodat wij om uur of negen aan de informatieve openbare vergadering over de mogelijkheden voor een zeezwembad zouden kunnen beginnen. Maar hij had uit ervaring kunnen

Het bericht Verslag raadsvergadering PvdA 26 febr verscheen eerst op PvdA Harlingen.

Verslag Raadsvergadering 26 februari

CDA CDA Harlingen 26-02-2020 22:00

Harlingen – Technische wijziging rechtspositie ambtenaren Griffie en Harlingen Werkt --------------------------------------------------------------De agenda bestond vanavond uit twee raadsvoorstellen, technische wijziging rechtspositie ambtenaren Griffie en Harlingen Werkt. Voordat de voorstellen werden behandeld, waren er nog enkele mededelingen van het college en vragen van enkele raadsfracties voor het vragenhalfuurtje. Mededelingen college: Rechtszaak Liander Liander heeft laten weten dat ze verder afzien van rechtsmaatregelen tegen de precariobelasting. Dit betekent dat het bedrag van 3,6 miljoen wat al door Liander betaald was, nu definitief aan de algemene investering kan worden toegevoegd, daar komt nog een bedrag bij voor de overige twee jaar dat de gemeente Harlingen het in rekening mag brengen. In totaal 5 miljoen euro. Gemeentefonds Harry Boon had vervolgens een mededeling over het gemeentefonds. Het Gemeentefonds is in Nederland een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel van zijn belastingopbrengsten in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. De Rijksoverheid kijkt bij de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten onder meer naar: · * aantal inwoners; · * aantal jongeren; · * aantal uitkeringsgerechtigden; · * oppervlakte van de gemeente; · * grootte van de watergebieden. Dit worden maatstaven genoemd. Er zijn ruim 60 maatstaven. Elke maatstaf heeft een bedrag ‘per eenheid’. De gemeente krijgt dus geld voor iedere inwoner, iedere jongere, enzovoorts. Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld op basis van nieuwe maatstaven. De Minister is geschrokken van de voorlopige uitkomst van de herverdeling en heeft besloten om het eerst met een jaar uit te stellen. De eventuele gevolgen voor wat Harlingen uit het gemeentefonds zal ontvangen, zal mogelijk pas effect hebben in de meicirculaire van 2021. Afrekening project N31: In het kader van de N31 was er € 600.000,- gereserveerd om het Spaansen terrein op te knappen. Die situatie is inmiddels veranderd. Op een gegeven moment moet er toch afgerekend worden. In overleg en met goedkeuring van de provincie is nu afgesproken dat het geld mag worden besteed aan het opknappen van de Spoorstraat. Het geld wat de gemeenteraad al had uitgetrokken daarvoor wordt verlaagd met zes ton en blijft in de algemene reserve zitten voor nieuw beleid. Geluidsoverlast N31: Er is sprake van geluidsoverlast langs N31, dit gaat op een paar plekken over de norm heen. Dit voorjaar komen er nog meer uitslagen van extra metingen. Dit kan betekenen dat er een nieuw wegdek zal worden aangebracht voor rekening van de combinatie. Rondvragen Een aantal fracties hadden een rondvraag ingediend, dit kan gaan over uiteenlopende zaken of actuele zaken. Het CDA had een vraag over de Stadstuin. Het CDA is blij met dit burgerinitiatief uit de samenleving, maar heeft zorgen en vraagtekens geuit over de vruchtbaarheid van de grond. Door grondverzet bij de aanleg van de N31 is de structuur van dit perceel sterk verslechterd. Hendrik Sijtsma pleitte ervoor om eerst drainage aan te leggen, de grond te bewerken en te bemesten om het vervolgens in te zaaien met een diepgeworteld gewas zoals koolzaad wat goed is voor de structuur van de grond. Het college geeft aan in haar visie dat ze de zorgen delen, maar dat drainage niet nodig is en dat de grond niet zo zwaar blijkt te zijn dan dat het CDA beweert. Door te ploegen en de grond goed te bewerken, kan volgens het college dit initiatief in 2020 van start gaan Dan de raadsvoorstellen: Technische wijziging rechtspositie ambtenaren Griffie Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren die per 1 januari in werking is getreden moet er een technische wijziging komen voor de rechtspositie van de griffier, de locogriffier en andere op de griffie werkzame personen. Het komt er in het kort op neer dat de raad opnieuw de griffier en loco griffier moest aanwijzen en de arbeidsvoorwaarden opnieuw moet vaststellen om per 1 januari 2020 ook onder het private arbeidsrecht de bestaande bevoegdheden uit te kunnen oefenen. Daarnaast was er een nieuwe volmacht nodig om een aantal bevoegdheden over te dragen aan de werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie is een commissie, die namens de raad de werkgeversrol voor de griffie vervult en bestaat in Harlingen uit drie raadsleden. Het raadsvoorstel is aangenomen d.m.v. een hamerstuk. Harlingen Werkt Het tweede voorstel betrof de evaluatie van Harlingen Werkt. Een pilot dat in maart 2018 gestart is, een experiment gericht op een betere en doeltreffender re-integratieaanpak voor personen die langdurig in de bijstand zitten. Onderzoeksbureau Partoer is gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van de huidige re-integratieaanpak om beter inzicht te krijgen in de uitvoering. Van de resultaten een evaluatierapport op te stellen en te komen met aanbevelingen. Daarnaast lag er een besluit om de pilot te verlengen tot 31 december 2020 met een geldvraag van € 150.000,- waarvan €95.000,- uit de algemene investerings-reserve. Het CDA heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport van Partoer en de resultaten en aanbevelingen daarvan tot zich genomen van de re-integratie aanpak van Harlingen Werkt. Onze conclusie: het loont wanneer je iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensiever begeleid, daardoor kun je toch personen activeren die al een jaar of zelfs jaren niet actief zijn in het arbeidsproces of vrijwilligerswerk. Daar is deze pilot voor bedoeld, een leerproces! Nu kun je discussiëren over het aantal uitgestroomde personen uit de bijstand. De doelstelling is te ambitieus gesteld, maar de uitkomst is volgens het CDA daarmee absoluut niet, dat het geen succes is geweest. Sietse Zoodsma gaf nog maar eens aan dat bij deze intensive aanpak een aantal personen in beweging komen die in de traditionele benadering waarschijnlijk niet geactiveerd zouden zijn. Dan spreken wij van een geslaagde pilot. We kunnen ook deze groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt perspectief bieden en zetten we stappen naar een betere samenleving waar iedereen ertoe doet. Door arbeid en vrijwilligerswerk levert iedereen naar vermogen hieraan een bijdrage. Het is jammer te moeten constateren dat er partijen zijn die tegen dit voorstel stemmen. We respecteren ieders keuze, maar dan moet je bij jezelf reflecteren wat de betekenis is van je eigen verkiezingsprogramma waarin je stelt dat je (1) sociaal bent en (2) vindt dat iedereen een bijdrage levert aan de samenleving. Met deze tegenstem stuur je in principe de 50 actieve personen weer terug naar hun oude uitzichtloze situatie. Gelukkig heeft de meerderheid voorgestemd. Goed voor elkaar! Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Sietse Zoodsma en Hendrik Sijtsma

Verslag Wijkschouw 24 februari 2020 Byniastate

PvdA PvdA Harlingen 25-02-2020 12:04

PvdA-verslag wijkschouw Byniastate Maandagmiddag 24 februari  was de eerste wijkschouw van 2020. De gemeente Harlingen organiseert deze wijkschouwen om te horen van de wijkbewoners welke wensen er leven of welke problemen er zijn in de eigen woonomgeving. Een wijkschouw die plaatsvond met veel regen en wind, maar desondanks was er een betrokken groep wijkbewoners aanwezig.

Het bericht Verslag Wijkschouw 24 februari 2020 Byniastate verscheen eerst op PvdA Harlingen.

Hij is er weer Sjantermiddag PvdA Harlingen 1 mrt 2020

PvdA PvdA Harlingen 20-02-2020 18:55

Op zondag 1 maart bent u weer welkom op onze  Sjantermiddag! Hoe laat?:      14:30 tot 17:00 Waar?:          in de Lichtboei Kom praten met sociale en culturele doeners in onze gemeente! Eerste drankje is van ons! De middag zal onder leiding staan van Habtamu de Hoop. Habtamu is raadslid voor de PvdA in onze

Het bericht Hij is er weer Sjantermiddag PvdA Harlingen 1 mrt 2020 verscheen eerst op PvdA Harlingen.

Nieuwsbrief PvdA Harlingen februari 2010

PvdA PvdA Harlingen 07-02-2020 18:33

Beste lezers hierbij de nieuwsbrief van februari 2020 Nieuwsbrief februari 2020

Het bericht Nieuwsbrief PvdA Harlingen februari 2010 verscheen eerst op PvdA Harlingen.

Op weg naar het hart van onze democratie (reisverslag)

CDA CDA Harlingen 06-02-2020 20:20

Harlingen/'s Gravenhage 6 februari 2020 Op woensdagochtend om 10:00 uur precies vertrok er een bus met 29 lyrische CDA-ers en gasten vanaf het parkeerterrein aan de Westerzeedijk in Harlingen. Met het lunchpakket mee ging het lyrische clubje richting regeringshoofdstad 's Gravenhage oftewel Den Haag op uitnodiging van de CDA fractie van de Tweede Kamer. De reis ging voorspoedig en binnen nog geen 2 uren na vertrek kwam de ploeg aan op de hoek van de Herengracht op loopafstand van het Plein. Bijkomend van de reis deden de vrome Christendemocraten zich te goed aan een kopje koffie. Daarna werd er koers gezet naar de bezoekersingang van het Binnenhof en de Tweede Kamer der Staten Generaal. Na een uitvoerige controle en de nodige uitleg van de beveiligingsmensen konden de persoonlijke bezittingen en jassen opgeborgen worden en was er gelegenheid om even rond te kijken in de immense hal die toegang biedt voor de bezoekers, werknemers, kamerleden etc.Na 10 minuten kwam er een medewerker van de CDA-fractie die poorten opende die normaal gesloten blijven; de ruimten van de verschillende fracties. In de fractiekamer van het landelijke CDA werd de aanwezigheid van de aanwezige kamerleden nog gevoeld en na een mooie uitleg van de gastvrouw kwam Tweede-Kamerlid Harry van der Molen de groep het één en ander vertellen van zijn passie en het mooie werk als Kamerlid. Hierna volgde een rondleiding achter de schermen en een bezoek aan de oude plenaire zaal van de Tweede-Kamer en tot slot mocht het gezelschap plaatsnemen op de publiekstribune van de hedendaagse plenaire zaal. De verrassing was groot toen ineens alle Kamerleden de plenaire zaal binnenkwamen in verband met een stemronde.Na afloop was er nog gelegenheid voor een kopje koffie op hetzelfde terras (het beviel daar goed) als van rond het middaguur, waarna de terugrit aanvaard werd. Iedereen keek terug op een geslaagde dag. RB.