Nieuws van politieke partijen in Heemstede inzichtelijk

614 documenten

Poort van Boerhaave verdient groen plein

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 27-08-2020 18:20

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1318763/48317/20151224_113805.jpgOp het terrein van het voormalige Damiate college in de Boerhaavewijk worden circa 150 woningen gebouwd. Dit wordt mogelijk gemaakt in een nieuw bestemmingsplan. De ChristenUnie is blij met dit plan, maar pleit voor een andere inrichting van de openbare ruimte. Raadslid Frank Visser: “Er komt een ondergrondse parkeergarage voor 130 auto’s. Toch blijven er ook 22 parkeerplekken op straat. Volgens de ChristenUnie moet het mogelijk zijn om die parkeerplekken in te ruilen voor groen en speelplekken als er meer deelauto’s in de wijk komen”.

Onderdeel van het plan zijn momenteel 2 plekken voor deelauto’s. Volgens de ChristenUnie zijn er veel meer deelauto’s mogelijk. Visser: “Als de projectontwikkelaar dat promoot bij nieuwe bewoners dan zijn die 22 parkeerplekken op straat misschien niet nodig. Dan kan het gebied tussen de bouwplekken grotendeels autovrij worden en ontstaat er ruimte voor meer groen en speelplekken”.

De wethouder heeft gereageerd dat dit nog een oud plan is waar volgens oude criteria veel parkeerplekken op eigen terrein zijn gevraagd. De ChristenUnie heeft hier begrip voor maar wijst ook op het belang van meer groen en op de ambitie van Haarlem om te komen tot een transitie naar meer duurzame mobiliteit. De ChristenUnie heeft de wethouder daarom opgeroepen om in overleg te gaan met de projectontwikkelaar om te zien of het plan op dit punt nog aangepast kan worden.

Tenslotte heeft de ChristenUnie gevraagd om de informatie over duurzaamheid van bouwprojecten in het vervolg te standaardiseren zodat de gemeenteraad die beter kan beoordelen. “Wij lezen nu over veel duurzame initiatieven en normen maar nergens wordt dit in getallen uitgedrukt. Het maakt nogal uit of woningen alleen voldoen aan het landelijke bouwbesluit qua energiegebruik of dat ze nul op de meter zijn.”

Jan Gijzenbrug moet veiliger voor fietsers

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 14-08-2020 11:17

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1318491/48317/IMG_20200814_112455.jpgDe herinrichting van de Rijksstraatweg is bijna klaar. Verschillende kruispunten zijn aangepast zodat HOV-bussen, auto’s en fietsers soepeler kunnen doorrijden. De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de aangepaste fietspaden op de Jan Gijzenbrug. Raadslid Frank Visser: “De gebruikte stoepranden zijn hoog en daardoor onveilig voor fietsers. Ik wil weten waarom geen schuine stoepranden zijn toegepast. Dat is immers de afspraak in Haarlem bij de aanleg van nieuwe fietspaden”

Vorig jaar kwamen er ook al onveilige stoepranden bij de herinrichting van de Kennemerbrug bij het station. Toen reageerde de wethouder dat het aanpassen van de stoepranden niet meer mogelijk was omdat het nieuwe asfalt al was gelegd. Visser: “De Rijksstraatweg is nog niet opgeleverd dus hopelijk kan het bij de Jan Gijzenbrug nog wel hersteld worden. Op het fietspad aan de oostzijde is het asfalt nog niet gelegd dus daar ben ik met mijn vragen denk ik nog op tijd.”

Ook wil de ChristenUnie weten hoe kan worden gezorgd dat bij volgende projecten wel de juiste stoepranden worden toegepast. Visser: “Ik snap niet hoe het komt dat het nu weer fout is gegaan. In de handboeken met de regels voor de inrichting voor de openbare ruimte zijn schuine stoepranden bij mijn weten het uitgangspunt. Als die regels niet duidelijk genoeg zijn dan moeten deze worden aangepast.”

Technische vragen ChristenUnie:

Het fietspad over de Jan Gijzenbrug aan de oostzijde is momenteel met tegels uitgevoerd. Wij nemen aan dat dit tijdelijk is en dat hier nog rood asfalt zal komen, klopt dat? Zo nee, zijn de tegels wel conform definitief ontwerp en conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte? Rondom en op de Jan Gijzenbrug en bij de opnieuw ingerichte bushaltes Minahassastraat is zowel bij het fietspad aan de oostzijde als aan de westzijde sprake van hoge stoepranden. In het Handboek Inrichting Openbare Ruimte is echter bij mijn weten uitgangspunt dat bij fietspaden gebruik moet worden gemaakt van schuine stoepranden (of liever nog: gelijkvloers met de stoep) zodat fietsers zo nodig makkelijk kunnen uitwijken naar de stoep zonder te vallen. Waarom is bij de Jan Gijzenbrug afgeweken van het HIOR en is het gebruik van hoge stoepranden wel conform het Definitief Ontwerp? Vorig jaar moest ik constateren dat bij de verbreding van het fietspad over de Kennemerbrug ook dezelfde fout werd gemaakt: gebruik van hoge rechte stoepranden ipv makkelijk overrijdbare schuine. Toen werd toen ik daar vragen over stelde erkent dat hier een fout was gemaakt maar dat dit helaas niet meer kon worden hersteld. Hopelijk ben ik voor HOV-Noord nu wel op tijd…. Is het mogelijk om de aannemer alsnog te verplichten de stoepranden te vervangen door fietsveilige stoepranden op en rond de Jan Gijzenbrug? Het project loopt nog dus volgens mij is het nog niet opgeleverd en moet dit kunnen, zeker aan de oostzijde waar nu nog stoeptegels liggen en geen asfalt. Indien u van mening bent dat de hoge stoepranden wel conform HIOR zijn kunt u mij dan aangeven waar ik dit terug kan vinden in de HIOR en welke aanpassing van de HIOR nodig is om dit soort fietsonvriendelijke inrichting van wegen te voorkomen?

Oneigenlijk gebruik of onterechte handhaving?

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 10-08-2020 19:36

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1318472/48317/20200810 Park Oosterspaarn.jpgMaak je oneigenlijk gebruik van gemeentegrond als je zelf in 2004 een contract met de gemeente hebt gesloten om als gezamenlijke omwonenden een stukje groenstrook te beheren? Deze vraag stelt de ChristenUnie aan het college n.a.v. klachten van bewoners die werden aangeschreven om de grond "terug te geven" aan de gemeente. Raadslid Frank Visser: "Ik heb sterk de indruk dat de bewoners zich in dit geval beter aan de afspraken houden dan de gemeente. De gemeente zou juist blij moeten zijn dat bewoners groen onderhouden want dat bespaart de gemeente geld"

Betreft: Gebruik gemeentegrond

 

Geacht College,

 

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de uitvoering van het project oneigenlijk gebruik gemeentegrond op de locatie Park Oosterspaarn.

Met vriendelijke groet,

 

Frank Visser

Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

 

Toelichting

Sinds 2016 is de gemeente bezig met het project Oneigenlijk Gebruik Gemeentegrond. Doel van dit project is stukken grond die oneigenlijk worden gebruikt weer in beheer door de gemeente te laten komen dan wel deze stukken juist te verkopen aan de gebruiker zodat er geen sprake meer is van illegale situaties.

De ChristenUnie-fractie heeft een klacht ontvangen van bewoners van Park Oosterspaarn die in het kader van dit project zijn aangeschreven door de gemeente. Deze bewoners zijn van mening dat er geen sprake is van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond aangezien er sprake is van een overeenkomst met de gemeente. Zij hebben deze overeenkomst ook bij onze fractie overlegd.

Wij hebben over deze kwestie de volgende vragen:

Kunt u aangeven wat er “oneigenlijk” is aan gebruik van gemeentegrond als hier een contract met de gemeente aan ten grondslag ligt? Volgens het schrijven van de gemeente aan de huidige bewoners behoort “het gebruik van gemeentegroen door middel van een participatiecontract niet meer tot de mogelijkheden” omdat de gemeente het gebruik van het openbaar groen “goed en toekomstbestendig” wil regelen. Onze fractie heeft alle stukken nagelezen die sinds 2016 zijn verstuurd aan de gemeenteraad over het genoemde project maar wij kunnen nergens terugvinden dat dit aan de gemeenteraad is gemeld. Kunt u daarom aangeven wanneer aan de raad is gemeld dat participatiecontracten niet meer mogelijk zijn? Kunt u aangeven hoe uw afwijzing van het gebruik van participatiecontracten past bij de uitgangspunten van het coalitieprogramma duurzaam doen? Wij hebben uiteraard begrip voor de wens van het college om bebouwing en andere zaken die strijdig zijn met het participatiecontract te verwijderen in verband met de gasleiding die loopt onder het stuk grond. Maar deelt u de mening dat er geen noodzaak is om handhavend op te treden bij bewoners die handelen conform het participatiecontract? Zo nee, wat is deze noodzaak dan? Klopt het dat de gemeente sinds 2004 geen enkele actie heeft ondernomen om het participatiecontract tussentijds te updaten of de uitvoering daarvan te verifieren en dat het contract ook niet aan nieuwe bewoners is voorgelegd die er tussentijds zijn komen wonen? Wat zijn precies de verdere plannen van de gemeente met dit smalle stukje grond achter de achtertuinen van de bewoners en het achterliggende park? De bewoners hebben in een gesprek met de gemeente over de brief gehoord dat het groen in de strook gemeentegrond verwijderd gaat worden maar dat er geen budget is voor een serieuze nieuwe inrichting. Klopt dit en zo ja wat beschouwd u specifiek voor deze strook grond en het achterliggende parkje als “goed en toekomstbestendig openbaar groen”? Bewoners merken op dat bij oplevering van het huizenblok (in 1996/1997) het achterliggende parkje ingericht zou worden met een bloesem- en fruitbomen en ingezaaid met een weidemengsel wat meerdere malen per jaar gemaaid zou worden. In de praktijk is het onderhoud van het park in de loop der jaren verwaterd. Deelt u de mening dat niet alleen de bewoners zich aan de afspraken van het participatiecontract dienen te houden maar dat de gemeente zich ook dient te houden aan de afspraken over de inrichting van het parkje? Ziet u kansen om in het betreffende parkje alsnog fruitbomen te planten en het park structureel te onderhouden conform de oorspronkelijke afspraken en zo bij te dragen aan uw doelstelling om deze collegeperiode in Haarlem 1700 bomen te planten? Zijn er nog andere locaties in Haarlem die momenteel in onderzoek zijn in het kader van het project Oneigenlijk Gebruik van Gemeentegrond waar in feite sprake is van een participatiecontract? Zo ja, om welke locaties gaat dit en welke conclusies trekt u n.a.v. de beantwoording van bovenstaande vragen en de uitgangspunten van het coalitieprogramma betreffende deze locaties?

Kaderbrief: Forse stijging dreigt voor afvalstoffenheffing gezinnen

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 10-07-2020 20:46

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1317912/48317/DSC02691.JPGHaarlemse gezinnen dreigen per jaar 100 euro meer te moeten betalen voor de inzameling van afval. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dit eerlijker dan het huidige systeem. De ChristenUnie vindt het voorstel juist oneerlijk. “Straks betalen gezinnen met 2 of meer kinderen per jaar zo’n 500 euro. Dat is bijna het dubbele als wat je betaald in bijvoorbeeld Amersfoort! Ik ga er alles aan doen om dit voorstel dit najaar bij de behandeling van de begroting tegen te houden” aldus raadslid Frank Visser.

Vlak voor de zomer sprak de gemeenteraad over de kaders voor de begroting voor 2021. Normaal gesproken gebeurt dit aan de hand van een uitgebreide kadernota. De gemeenteraad kan dan aangeven welke zaken ze anders wil en dan maakt het college op basis daarvan de begroting die dan in november door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Dit jaar is door de Corona crisis echter alles onzeker. De gemeente heeft voor miljoenen moeten bijspringen voor bijvoorbeeld de cultuursector en voor sportverenigingen. Ook zijn er veel kosten gemaakt voor nooduitkeringen. Deze kosten zullen voor een belangrijk deel door het Rijk worden vergoed, maar hoeveel precies, dat is nog onduidelijk.

Daarom had het maken van een Kadernota op dit moment geen zin. De gemeenteraad sprak dit keer alleen een kaderbrief van het college met een klein aantal voorstellen. Deze voorstellen zijn echter wel omvangrijk. De discussie ging vooral over de voorgenomen miljoenen bezuinigingen op de jeugdzorg en de WMO en over de afvalstoffenheffing.

Afvalstoffenheffing

Momenteel kent Haarlem voor de afvalstoffenheffing, net zoals het overgrote deel van de gemeenten in Nederland, twee tarieven. Een tarief voor eenpersoonshuishoudens en een tarief voor meerpersoonshuishoudens. Een raadsmeerderheid wil dit echter veranderen. Er zou een apart tarief moeten komen voor 1-, 2-, 3- en 4 of meerpersoonshuishoudens. Hierdoor zouden 1- en 2-persoonshuishoudens wat goedkoper uit zijn, 3-persoonshuishoudens ongeveer hetzelfde betalen en zouden 4 of meerpersoonshuishoudens fors meer moeten gaan betalen. De gedachte van een aantal partijen is dat dit eerlijker is omdat grotere huishoudens meer afval zouden produceren.

Frank Visser: “Dit klopt echter niet. Kinderen produceren minder afval dan volwassenen en veel belangrijker is hoe het afval wordt gescheiden. Wij hebben als gezin met drie kinderen bijvoorbeeld nog geen 20 liter restafval per week. De rest van het afval wordt gescheiden ingezameld. Er zijn echter genoeg kleinere huishoudens die drie keer per week een 50 literzak in de restafvalcontainer doen”. De ChristenUnie pleit daarom voor het zogenaamde Diftar systeem. “Dan betaal je voor de hoeveelheid restafval. Zo beloon je mensen die hun afval goed scheiden. Zo’n 100 gemeenten doen dit al en dit werkt heel goed. Het afval wordt veel beter gescheiden en kan daardoor hoogwaardiger worden gerecycled”.

Een motie van de ChristenUnie om het voorstel van tafel te halen kreeg helaas geen meerderheid. Alleen SP en OPHaarlem steunden de motie De ChristenUnie hoopt dat een aantal partijen nog van gedachten zullen veranderen. “Dit voorstel zal als het niet wordt ingetrokken of gewijzigd met name grote impact hebben voor de lagere inkomens. Een lastenverhoging van bijna 10 euro per maand tikt voor hen aan”.

Jeugdzorg en WMO

Een lastig vraagstuk zijn de kosten voor de jeugdzorg en de WMO. Deze stijgen jaarlijks met enkele miljoenen euro’s. Het college is daarom met een reeks voorstellen gekomen om hierop te besparen. Er zal in 2021 dan nog steeds meer geld beschikbaar zijn voor Jeugdzorg en WMO dan in 2020 maar de groei wordt geremd. Eén van de voorstellen is het instellen van een budgetplafond voor alle zorgverleners. De hoop is dat zij hierdoor kritischer zullen kijken naar de hoeveelheid zorg die zij verstrekken en efficiënter zullen gaan werken. Het risico is wel dat voor het eind van het jaar het plafond wordt bereikt. In dat geval zal eerst worden gekeken of een client bij een andere zorgverlener terecht kan. Het voorstel kan leiden tot wachtlijsten maar noodzakelijke zorg zal altijd worden verstrekt. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd maar wel pas na het aannemen van enkele moties die het college oproepen om de administratieve lasten te verlagen zodat zorgverleners een zo’n groot mogelijk deel van hun budget kunnen inzetten voor zorg.

Daarnaast is het college gekomen met 39 voorstellen om te bezuinigen op de Jeugdzorg en WMO. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag welke zaken wel en niet verstrekt worden en de hoogte van eigen bijdragen. Net als de ChristenUnie had een groot deel van de raad moeite met deze lijst omdat de voorstellen nauwelijks onderbouwd waren. De gemeenteraad heeft daarom een amendement van de ChristenUnie aangenomen dat stelt dat het college alle maatregelen die zij voorzien had voor 2021 en 2022 nog niet mag invoeren maar eerst met een uitgewerkt voorstel naar de gemeenteraad moet komen. De raad is dankzij dit amendement alleen akkoord gegaan met een klein aantal maatregelen die al dit jaar worden ingevoerd. “De ChristenUnie snapt dat er maatregelen nodig zijn omdat de gemeente anders in het rood eindigt. Wij willen echter wel alle voorstellen goed kunnen beoordelen. Wij hebben daarom het college gevraagd om de voorstellen eerst verder uit te werken en dan dit najaar opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad”.

Oostpoort en Europaweg

Een derde voorstel van het college was om een grote subsidie aanvraag te doen bij het Rijk voor de zogenaamde impulsregeling. Dit is 1 miljard euro die beschikbaar is gesteld om woningbouwprojecgten vlot te trekken. Het Rijk is bereid om het onrendabele deel van plannen te bekostigen.

Voorwaarde is wel dat de gemeente zelf 50% bijdraagt, dat het om projecten gaat van meer dan 500 woningen, dat een substantieel deel van de woningen zal worden gebouwd in de sociale huursector en dat de aanvraag nog voor de zomervakantie wordt ingediend. Omdat Haarlem het afgelopen jaar veel plannen heeft uitgewerkt voor de zogenaamde ontwikkelzones en in deze plannen sprake is van circa 40% sociale huur heeft het college mogelijkheid gezien om voor twee grote projecten een aanvraag te doen. Dit gaat om de ontwikkeling van woningbouw rond de Europaweg en rond station Spaarnwoude (Oostpoort). De aanvraag van Haarlem bedraagt meer dan 10 miljoen euro. Over 3 maanden wordt al bekend of dit geld zal worden toegekend. Als dit lukt dan is het de bedoeling dat hiervoor de noodzakelijke herinrichting van de infrastructuur rond de woningbouwlocaties wordt bekostigd. Dit gaat dan om een fietstunnel bij station Spaarnwoude, een aanpassing van het Kegge Stastokviaduct zodat bij het station ruimte vrij komt voor woningbouw en om een herinrichting van de Europaweg.

De ChristenUnie is blij met de aanvraag van het college. Dit kan helpen om de grote woningnood in Haarlem aan te pakken. Wel heeft onze fractie gewezen op het feit dat in de ontwikkelvisie voor Oostpoort niet alleen sprake is van een fietstunnel onder het spoor maar ook van een tunnel voor hoogwaardig openbaar vervoer. Wij hebben daarom een motie ingediend om te kijken wat de meerkosten zijn als tegelijk ook de tunnel voor het openbaar vervoer wordt gebouwd en wat die kosten zouden zijn als dit pas later gebeurt. Onze fractie denkt namelijk dat het goedkoper is de tunnel in 1x voldoende breed te maken. De wethouder heeft toegezegd hier een quick scan naar te doen, daarom hebben wij de motie vervolgens ingetrokken.

Lees hieronder de bijdrage van de ChristenUnie, ons amendement en onze moties!

Debatbijdrage

Voorzitter, ik begin met de voortgangsrapportage. Begrijpelijk dat het college allemaal extra geld heeft uitgegeven ivm de Coronacrisis maar één punt viel mij toch wel op. Ik lees dat er maar liefst 70.000 euro is uitgegeven voor het aanpassen van sensoren voor werkplekregistratie om zo te kunnen sturen op de hoeveelheid mensen in een gebouw. Voorzitter, kennelijk waren er al dergelijke sensoren, dat vind ik al opmerkelijk. Maar waarom geld hieraan uitgeven? We hebben toch prima conciërges bij de ingang van dit gebouw zitten die dat in de gaten kunnen houden?

Om een financieel probleem met Spaarnelanden op te lossen worden er minder audits uitgevoerd en minder personeel om Spaanelanden te controleren. Is dit wel slim? Ook wordt budget voor groot onderhoud verlaagd. Dat lijkt mij niet budgetneutraal.

De ChristenUnie begrijp dat de investeringen die nu toch via de exploitatie lopen moeten worden gedekt. Ik ben echter minder gelukkig dat dit gebeurt via de reserve schuldbeheersing. Die reserve is immers bij mijn weten vooral bedoeld om boekhoudkundig zichtbaar te maken dat we onze schulden aflossen. Dat gebeurt nu dus voor ruim 2 miljoen euro niet. Wat gaat het college doen om beter te monitoren of investeringen wel echt investeringen zijn?

De ChristenUnie is blij met het noodfonds voor de Corona crisis. Prima dat organisatoren van evenementen reeds besteed geld niet hoeven terug te geven. Als er daar bovenop geld nodig is om organisaties in leven te houden zodat zij volgend jaar wel weer hun evenement kunnen organiseren: prima, maar de rest van het geld lijkt mij nuttiger besteed kunnen worden.

Sociaal maatschappelijk is nu ruim 600.000 gereserveerd . Dit gaat vooralsnog geheel naar de daklozenopvang maar het college stelt dat zo nodig ook gesubsidieerde welzijnsinstellingen met tekorten geholpen kunnen worden uit het noodfonds. Maar voorzitter, er zijn ook organisaties die van belang zijn voor de sociale basis die op dit moment nauwelijks subsidie te krijgen. Juist deze organisaties zijn vaak een soort sociale ondernemingen. Zij zien inkomsten wegvallen en kunnen daardoor continuïteitsproblemen krijgen. Is het college bereid ook hen te helpen als de nood aan de man is? Ik hoorde van één van deze organisaties dat ze het dit jaar dankzij de hulp van fondsen wel redden. Het echte probleem kan wel eens volgend jaar zijn als juist die fondsen minder ruimte zullen hebben als gevolg van de Corona crisis.

Voorzitter dan de kosten voor Jeugd en WMO. Waar vraagt het college mij over te stemmen? Ik zou het eigenlijk niet weten! Er wordt gesproken over budgetplafonds maar het enige wat ik uit de stukken kan afleiden is er dan risico is voor meer wachtlijsten en dat het in feiten alleen maar uitstel want vaak is er recht op zorg. Een mogelijk alternatief is prestatiebekostiging, maar op dat alternatief wordt totaal niet ingegaan.

Wel is er op de laatste pagina van de voortgangsrapportage een hele lijst kleine bezuinigingen in uiterst kleine lettertjes maar die optellen tot een groot bedrag. Maar al deze bezuinigingen worden totaal niet toegelicht. Hoe kunnen wij dan deze week hiermee instemmen? Het gaat om meer eigen bijdragen, herbeoordelen van het toedelen van scootmobiels, versobering van verhuiskostenregelingen, enzovoort, enzovoort. Een aantal kan de ChristenUnie wellicht best steunen, maar dan verwacht ik van het college meer onderbouwing! Ik heb daarom een amendement waarin het college de opdracht krijgt om de maatregelen uit te werken maar nog geen definitief akkoord krijgt.

En waar zijn de maatregelen die de oorzaken van de problemen weghalen. Zo is bij woonvoorzieningen een toename omdat er een gebrek is aan geschikte woningen om naar te verhuizen.  D66 had goede vragen over de governance in het sociaal domein. We moeten ook gesprek aangaan met huisartsen, rechters, etc.

De impulsregeling is de ChristenUnie wel heel blij mee. Het college probeert pro-actief subsidie van het Rijk binnen te hengelen voor de Europaweg en voor Oostpoort. Wel vraag ik mij af: gaat het het college lukken om de uitgaven voor de Europaweg te linken aan woningbouw wat toch een voorwaarde is voor het Rijk?

Ik maak mij wel zorgen dat bij Oostpoort nu volop wordt ingezet op een toerit voor auto’s naar het viaduct en een fiets- en voetgangerstunnel, maar dat ik niets lees over een tunnel voor het OV, die ook in de ontwikkelvisie Oostpoort staat naast de fietstunnel. Het lijkt mij veel duurder om 2x een tunnel onder het spoor te bouwen dan het in 1x goed te doen. Ik heb hierover een motie.

Veel investeringen schuiven weer door. Maar wat precies, dat is onduidelijk, maar die details volgen na de zomer dus dat wachten we maar af.

Voorzitter tenslotte de Kaderbrief. Het college stelt 4 vragen. Ik zal ze kort langsgaan.

Ja wij gaan akkoord dat de alle onzekerheden rond de coronacrisis allereerst afgedekt worden met behulp van de reserves. Wij stellen wel als voorwaarde dat het college voor de begroting een lijst structurele bezuinigingen uitwerkt zodat er voor de raad een menu kaart is waar we uit kunnen kiezen als wij het noodzakelijk vinden meer te bezuinigen dan het college voorstelt.

Ja, wij vinden het verantwoord om tijdelijk het weerstandsvermogen van de gemeente te verlagen tot maximaal het niveau van ‘ruim voldoende’? Maar wij stellen wel de voorwaarde dat de risico’s eerst zijn geactualiseerd aan de hand van de ontwikkelingen rond Corona. Want anders is het onverantwoord want dan mis je echt voldoende manoeuvreerruimte.

Over de WMO en de Jeugdzorg heb ik al gesproken. De ChristenUnie wenst de voorgestelde maatregelen nog niet meerjarig in te zetten. Wij zijn op dit moment alleen bereid in te stemmen met de maatregelen voor 2020 en verwachten van het college dit najaar een nadere uitwerking.

En tenslotte de tariefdifferentiatie in de afvalstoffenheffing. Dit vinden wij echt een slecht voorstel. Het betekent 100 euro extra voor gezinnen met 2 of meer kinderen. Dat is bizar! De reden om dit door te voeren is totaal niet onderbouwd. Met dit voorstel zou Haarlem voor gezinnen bijna 2x zo duur worden als bijvoorbeeld Amersfoort. De PvdA stelt zelfs voor te stoppen met de voorscheiding van plastic afval terwijl we daar net mee zijn gestart en de resultaten van nascheiding bij AEB nu niet bepaald goed zijn. Hoezo betrouwbare overheid?

Bovendien: we gaan ons hele afvalbeleid volgend jaar evalueren. We zouden dan ook spreken over het invoeren van een beloningssysteem voor mensen die hun afval goed scheiden zoals bijvoorbeeld Diftar. Waarom dan nu ineens dit voorstel? Wacht die evaluatie af en kom met een voorstel wat echt duurzaam en eerlijk is. Nu worden voor een paar euro belastingverlaging van de 1 en 2 persoonshuishoudens gezinnen geconfronteerd met een buitenproportionele stijging. Mijn fractie hoopt echt dat deze gemeenteraad dit voorstel naar de prullenbak zal verwijzen.

 

MOTIE Geen tariefdifferentiatie grotere huishoudens

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 juni en 1 en 2 juli 2020,

In beraadslaging over de Kaderbrief 2021,

Overwegende dat:

Het college op verzoek van de raad mogelijkheden voor tariefdifferentiatie op basis van huishoudensgrootte heeft uitgewerkt voor de afvalstoffenheffing (zie tabel);

 

Tarief 2020

2021 geen wijziging

Alternatief 1

Alternatief 2

eenpersoons

257

268

268

305

tweepersoons

392

410

346

326

driepersoons

392

410

413

389

Vier of meer

392

410

506

480

 

Met alternatief 1 de vier of meerpersoonshuishoudens (dus gezinnen met 2 of meer kinderen) in 2021 114 euro extra zouden moeten betalen per jaar en met alternatief 2 88 euro ten opzichte van 2020; Hier alleen twee persoonshuishoudens van profiteren (46 euro in alternatief 1 en 66 euro in alternatief 2) als we de 3 euro winst voor drie persoonshuishoudens in alternatief 2 buiten beschouwing laten; Met dit voorstel op geen enkele manier het scheiden van afval wordt beloond; De hoeveelheid afval over het algemeen niet recht evenredig is aan het aantal mensen in het huishouden. Zo maken gezinnen vaak gebruik van grootverpakkingen die verhoudingsgewijs minder verpakkingsmateriaal bevatten; Haarlem met dit voorstel solliciteert om komend jaar bovenaan het rijtje grootste lastenstijging te komen; Het college nog op basis van de resultaten van SPA zal komen met mogelijkheden voor een beloningssysteem voor mensen die afval goed scheiden en het niet logisch is om in het jaar daarvoor de hele systematiek te veranderen;

Verzoekt het college:

De verdere tariefdifferentiatie op basis van huishoudensgrootte voor de afvalstoffenheffing niet te verwerken in de Programmabegroting 2021-2024

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnieFrits Garretsen, SP

AMENDEMENT Efficiëntere WMO en Jeugdzorg zorgvuldig afwegen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 juni en 1 en 2 juli 2020,

In beraadslaging over de Voortgangsrapportage 2020,

Overwegende dat:

In de voorgangsrapportage omvangrijke maatregelen worden voorgesteld op het gebied van WMO en Jeugdzorg om de groei van de bestedingen te kunnen remmen te weten een lijst van 39 versoberingsmaatregelen en het instellen van een budgetplafond; De lijst van 39 versoberingsmaatregelen zonder enige toelichting aan de raad is gepresenteerd en de opbrengst per maatregel niet is gespecificeerd; Een groot deel van deze maatregelen pas in 2021 en 2022 wordt doorgevoerd en daarom op dit moment nog geen instemming van de raad behoeft; Alternatieven voor een budgetplafond zoals prestatiebekostiging niet door het college zijn overwogen en de plussen en minnen van de verschillende opties niet aan de raad zijn voorgelegd;

Besluit

Besluitpunt 4 aan te passen zodat deze komt te luiden:

4. Ten aanzien van de kostenontwikkeling Jeugd en Wmo Alleen in te stemmen met de voorstellen voor 2020 en alleen voor dat jaar en het college de opdracht te geven de overige voorstellen nader uit te werken en te onderbouwen en daarbij tevens te zoeken naar andere maatregelen zoals verbeteren van de governance in het sociaal domein en het sneller beschikbaar maken van geschikte woningen om bijdragen aan woonvoorzieningen te kunnen beperken en deze maatregelen dit najaar voor te leggen aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnieGertjan Hulster, ActiepartijAnnemieke Kok, OPHaarlem

 

MOTIE Oostpoort ook OV-knoop

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 juni en 1 en 2 juli 2020,

In beraadslaging over de Voortgangsrapportage 2020,

Overwegende dat:

Het college voornemens is om uit de impulsregeling een bijdrage van € 7,88 miljoen te vragen ter dekking van 50% van de onrendabele top van de aanpassing van de toerist van het viaduct en de fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor; In de ontwikkelvisie Oostpoort naast de fiets- en voetgangerstunnel ook (een ruimtelijke reservering voor) een tunnel voor HOV is opgenomen ten behoeve van een verbinding vanuit de Waarderpolder en Oostpoort richting Schalkwijk (zie afbeelding); Het goedkoper is om in één keer een tunnel te bouwen voor OV, fietsers en voetgangers dan in twee stappen; Voor de bouw van de tunnel medewerking van ProRail nodig is en ProRail sterk de voorkeur heeft voor het combineren van werkzaamheden omdat zo hinder voor reizigers kan worden beperkt en aannemers efficiënter kunnen worden ingezet; Het ook mogelijk is het deel van de tunnel voor het HOV alleen in ruwbouw te bouwen zodat de extra bouwkosten kunnen worden beperkt;

Verzoekt het college

Te onderzoeken of het mogelijk is bij de bouw van de  fiets- en voetgangerstunnel gelijk de HOV-tunnel te realiseren, zo nodig alleen in ruwbouw, om zo op de totale bouwkosten te besparen en ten behoeve van een goede afweging door de gemeenteraad de kosten van de drie scenario’s (HOV-tunnel tegelijk bouwen, HOV-tunnel tegelijk in ruwbouw bouwen en HOV-tunnel pas later bouwen) in kaart te brengen; In overleg te gaan met Rijk en provincie over mogelijkheden om bij te dragen in de bekostiging van de HOV-tunnel (of de ruwbouw daarvan) in het kader van werk-met-werk maken bijvoorbeeld vanuit het budget voor MIRT A9 Rottepolderplein of provinciale budgetten voor OV-investeringen; In overleg te gaan met het bedrijfsleven in de Waarderpolder of zij willen bijdragen aan deze OV-verbinding zoals eerder ook is gebeurd met de fietsbrug bij de Industriehaven;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnieGertjan Hulser, Actiepartij

Bijlage:

Hieronder staat een uitsnede uit de kaart ontwikkelvisie Oostpoort. De stippellijn langs de Jan van Krimpenweg, Amsterdamsevaart en Prins Bernhardlaan is een “reservering lightrail”. Deze HOV-verbinding (kan ook HOV-bus zijn) gaat met een nieuwe tunnel onder het spoor door.

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1317912/48317/Afbeelding ontwikkelvisie oostpoort tbv motie Prins Bernhardlaan.jpg

Lange Veerstraat: Afstappen alleen bij drukte

ChristenUnie ChristenUnie VVD PvdA Heemstede 10-07-2020 19:15

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1317911/48317/Lange Veerstraat.jpgHet college heeft een aantal maatregelen genomen om het mogelijk te maken dat bezoekers van de binnenstad 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. Zo is er extra ruimte gekomen voor terrassen op de Grote Markt en hangen er borden die fietsers aanmoedigen een andere route te kiezen of af te stappen bij drukte. Voor de Lange Veerstraat nam het college een verkeersbesluit genomen zodat je hier nu niet meer mag fietsen. De ChristenUnie vindt dit een stap te ver gaan.

Raadslid Frank Visser: "Er is in deze straat alleen een probleem tijdens uitgaansavonden. Op andere momenten moet je hier gewoon kunnen fietsen, het is de belangrijkste route voor fietsers vanuit de zuidelijke binnenstad naar het centrum. Het besluit van het college past niet bij het uitgangspunt dat bereikbaarheid prioriteit heeft boven verblijven."

De ChristenUnie diende daarom samen met PvdA en Actiepartij een motie in om net als in de andere straten uit te gaan van vrijwillig "afstappen bij drukte". De motie kreeg echter geen meerderheid. Wel steunden ook SP, Hart voor Haarlem, OPHaarlem, VVD en Trots Haarlem het voorstel. Deze zomer blijft de Lange Veerstraat daarom gesloten voor fietsers. Fietsers moeten omrijden via het Spaarne en deze weg twee keer oversteken. Na de zomer worden de maatregelen geevalueerd.

MOTIE Niet 7x24 uur fietsers verbieden maar alleen advies afstappen bij drukte

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni 2020,

In beraadslaging over de nota anderhalvemetersamenleving op straat,

Constaterende dat:

In de nota de eerste vier uitgangspunten zijn 1. Tijdelijkheid is de basis 2. Voetgangers en fietsers hebben prioriteit3. Bereikbaarheid heeft prioriteit boven verblijven4. In eerste instantie zet de gemeente in op bewustwording en informatieverstrekking; Op verschillende locaties “fietsers afstappen bij drukte” zijn geplaatst en daarnaast is voorgesteld fietsers te weren uit de Lange Veerstraat en Warmoesstraat “in tijdvensters” In de praktijk middels de bebording, lijnen op de weg en een verkeersbesluit de Lange Veerstraat en Warmoesstraat feitelijk 7x24 uur zijn afgesloten voor fietsers;

Overwegende dat:

De oproep om af te stappen bij drukte goed past bij genoemde uitgangspunten en de eigen verantwoordelijkheid van burgers; De afsluiting van de Lange Veerstraat en Warmoesstraat strijdig is met alle vier genoemde uitgangspunten, niet is uitgevoerd conform het voorstel in de nota en ook onvoldoende draagvlak heeft, bijvoorbeeld bij de Fietsersbond; Het buiten uitgaansavonden goed mogelijk is om in deze straten 1,5 meter afstand te houden op de fiets; Voor fietsers in de Lange Veerstraat de alternatieve route ook door horecagebied gaat (Korte Veerstraat) en onveilig is (2x oversteken Spaarne waarvan 1x ter hoogte van uitrit parkeergarage);

Verzoekt het college

De maatregelen in de Lange Veerstraat en Warmoesstraat aan te passen door aan te sluiten bij de maatregelen in onder meer de Kruisstraat en de Gierstraat waar slechts sprake is van een vriendelijk verzoek “fietsers afstappen bij drukte”;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnieGertjan Hulster, ActiepartijMarceline Schopman, PvdA

Solidair met vluchtelingenweeskinderen

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 CDA PvdA Heemstede 09-07-2020 21:13

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1317896/48317/Aangekomen bootjes op LesbosDe Haarlemse gemeenteraad heeft een motie van Jouw Haarlem, ChristenUnie, SP verworpen waarin het college wordt opgeroepen om samen met de gemeenteraad een brief op te stellen aan het kabinet met het verzoek een aantal vluchtelingenweeskinderen uit de Griekse opvangkampen in Nederland op te nemen. Coalitiepartijen GroenLinks/PvdA/CDA/D66 stemden tegen omdat de burgemeester eerder al een brief heeft verstuurd.

MOTIE Solidair met vluchtelingenweeskinderen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni 2020;

Constaterende dat:

Er nog altijd weeskinderen op de vluchtelingenkampen in Griekenland bivakkeren; De omstandigheden op deze kampen niet goed zijn, en al helemaal niet voor weeskinderen; • Vluchtelingen die op uitnodiging naar ons land komen, sneller en beter integreren;

Overwegende dat:

Het kabinet niet van plan is een aantal vluchtelingenweeskinderen in Nederland op te nemen; Er in Haarlem breed draagvalk is om een aantal vluchtelingenweeskinderen in Haarlem op te nemen; Het een blijk van solidariteit is met zowel de weeskinderen als Griekenland om een aantal vluchtelingenweeskinderen op te nemen;

Verzoekt het College van B&W om:

Samen met de gemeenteraad een brief op te stellen en deze naar het kabinet te versturen met het verzoek een aantal vluchtelingenweeskinderen uit de Griekse opvangkampen in Nederland op te nemen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Haarlems vuurwerkverbod waarschijnlijk vanaf 2021-2022

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks PvdA Heemstede 09-07-2020 21:05

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1317895/48317/IMG_20191230_191546366_BURST000_COVER_TOP.jpgEen meerderheid van de gemeenteraad wil een algeheel verbod op vuurwerk in Haarlem met ingang van de jaarwisseling 2021-2022. Komende jaarwisseling komt er al een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Alleen siervuurwerk is dan nog toegestaan. De gemeenteraad wil dat het college het komende jaar benut om tot een totaal vuurwerkverbod te komen dat geldt in alle gemeenten in de regio om zo olievlekwerking te voorkomen. Ook moet gekeken worden of een vuurwerkshow georganiseerd kan worden. Een motie van GroenLinks, PvdA, SP, Actiepartij en ChristenUnie werd in de gemeenteraad aangenomen.

MOTIE VUURWERK BIJ DE JAARWISSELING

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2020,

Constaterende dat: Door het afsteken van vuurwerk

Een groot risico op letselschade optreedt; Het afsteken van vuurwerk, naast schade, ook veel angst en stress oplevert bij onder andere kinderen en dieren; Bij de jaarwisseling heel veel meer luchtverontreiniging is gemeten dan een normale dag en dit grote gevolgen heeft voor mensen met aandoeningen aan de long- en luchtwegen; Politie en hulpverleners in gevaar zijn en soms moedwillig met vuurwerk worden bedreigd; De gemeenten Apeldoorn, Vlissingen, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam al hebben besloten om met ingang van de komende jaarwisseling consumentenvuurwerk niet langer toe te staan; Burgemeesters van de meeste gemeenten erkennen dat het toestaan van consumentenvuurwerk te problematisch is geworden; De gemeente jaarlijks aan opruimwerkzaamheden en het herstellen van schade tienduizenden euro’s kosten maakt;

Overwegende dat:

Het vieren van een nieuw jaar feestelijk zou moeten zijn; De Nationale Politie, beroepsverenigingen van oogartsen, kinderartsen, plastisch chirurgen, dierenorganisaties, patiëntenverenigingen, hulpverleners en de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten voor een verbod op het afsteken van vuurwerk; Een combinatie van vuurwerk, alcohol en (toenemend) drugsgebruik tot onbeheersbare situaties en geweld kunnen leiden; Omwille van een effectieve handhaving een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk de meest effectieve maatregel is; • Er in de samenleving een steeds groter draagvlak is voor een algeheel verbod van (knal)vuurwerk; Dat, wanneer de tijdelijk abnormale pandemie maatregelen niet meer nodig zijn, een centraal en professioneel (vuurwerk)show in stadsdelen, wijken en buurten een alternatief kan zijn; Het aannemelijk is dat het aantal Haarlemmers dat voorstander is van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk, gezien de landelijke trend, zal toenemen; De jaarwisseling de laatste jaren het grootste risico-evenement in Nederland is, qua omvang, qua intensiteit, qua beslag op middelen en handhavingscapaciteit en qua risico's en schade, zowel materieel als immaterieel; zo groot dat in een reguliere procedure een evenementenvergunning nimmer zou worden afgegeven; Letsel, met name aan ogen, handen, gehoor en gezicht, een groot risico is , waarbij: het grootste deel van het letsel door legaal vuurwerk wordt veroorzaakt; 55% van het letsel door siervuurwerk wordt veroorzaakt; letsel door siervuurwerk vaak ernstiger is dan letsel door ander vuurwerk; de helft van de letselgevallen omstanders en passanten betreft; Ongeveer 700.000 van de 1,2 miljoen Nederlanders met een longziekte een benauwd Oud & Nieuw ervaart en dat: dit varieert van hoesten en kortademigheid tot ernstiger gevolgen als een longaanval; dit naar rato 7.000 Haarlemmers betreft; longpatiënten langer last van de oudjaarsnacht (kunnen) hebben; er longpatiënten zijn die genoodzaakt zijn binnen te blijven of om hun huis te ontvluchten naar bijvoorbeeld een vuurwerkvrij vakantiepark (de zgn. luchtvluchtelingen); ook niet-longpatiënten longklachten en gezondheidsschade (kunnen) ondervinden; Vuurwerk zeer schadelijke effecten heeft op de leefomgeving, vanwege de uitstoot van: fijnstof, waarvan in steden een verhoging van factor 30 wordt gemeten; zware metalen, die niet in het milieu worden afgebroken, maar erjuist ophopen; stikstof;en waarbij: deze uitstoot niet alleen schadelijk is voor een gezonde luchtkwaliteit, maar ook blijvende schade veroorzaakt aan bodem en water; siervuurwerk meer schade aanricht dan knalvuurwerk; vuurwerk veel zwerfvuil veroorzaakt; Dieren (gehouden en vrije) lijden onder het afsteken van vuurwerk, door het oplopen van letsel, (blijvende) angst en stress en aantasting van gezondheid door giftige stoffen en plastics die zij binnen krijgen; Vanwege eenduidigheid en overzichtelijkheid (ook) volgens de politie een totaalverbod het beste is te handhaven; Tradities voor veel mensen waardevol zijn, maar het te ver gaat als mensen, dieren, natuur en milieu eronder lijden; Een (collectief) feest niet staat of valt met het (kunnen) afsteken van vuurwerk; Het College, bij monde van de burgemeester, heeft verklaard dat het zich niet zal verzetten als de Raad zich uitspreekt voor een algeheel lokaal verbod op consumentenvuurwerk.

Verzoekt het College:

In overleg te treden met de omliggende gemeenten in Zuid-Kennemerland om te komen tot een regionaal verbod op consumentenvuurwerk vanaf de jaarwisseling 2021-2022 met uitzondering van schertsvuurwerk (categorie F1) Uiterlijk in Q2 2021 een wijziging van de APV aan de gemeenteraad van Haarlem voor te leggen waarin een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk (categorie F2 en F3) wordt ingesteld voor het gehele gebied binnen de gemeentegrens van Haarlem, met uitzondering van schertsvuurwerk zoals sterretjes (categorie F1). Deze nieuwe regels zoveel als mogelijk af te stemmen binnen de veiligheidsregio om een waterbedeffect zoveel als mogelijk te voorkomen. Indien mogelijk (In verband met Covid 19) vanaf jaarwisseling 2021-2022 een of meer centrale (vuurwerk) show te (doen) organiseren/faciliteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Burhan Gün (GroenLinks)Isabelle Wisse (PvdA)Frits Garretsen (SP)Gertjan Hulster (AP)Frank Visser (ChristenUnie)

Geen investeringen in biomassa Bank Nederlandse Gemeenten

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 08-07-2020 07:37

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1317827/48317/logoBNG bank.pngHaarlem is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank investeert in biomassacentrales. De ChristenUnie heeft het college opgeroepen de BNG te vragen hiermee te stoppen. “Verbranden van biomassa is niet duurzaam. De gemeenteraad wil echt duurzame oplossingen en is daarom tegen biomassacentrales. Het is dan vreemd dat we aandeelhouder zijn van een bank die hierin wel investeert” aldus raadslid Frank Visser. De wethouder heeft toegezegd hier bij BNG aandacht voor te vragen.

In het jaarverslag 2019 van de BNG staat vermeld dat deze bank enkele biomassacentrales financiert. De bank volgt de ontwikkelingen aangaande biomassacentrales kritisch wat blijkt uit de volgende passage: “De bouw van nog meer biomassacentrales in de toekomst is gepland, maar inmiddels is er discussie ontstaan over hoe duurzaam biomassa nu eigenlijk is. Voornaamste vraag hierbij is of er in de toekomst voldoende biomassa op duurzame wijze kan worden geproduceerd zonder ongewenste effecten op klimaat, biodiversiteit of voedselvoorziening. Zolang er geen breed gedragen duurzaamheidscriteria zijn voor biomassa waarmee zekerheid ontstaat over de duurzaamheid van biomassa als grondstof en waarmee negatieve effecten worden voorkomen, vinden wij het van belang dat de door ons gefinancierde centrales betrouwbare leveranciers hebben, zoals gemeenten en Staatsbosbeheer”.

De BNG gaat echter wel door met het financieren van biomassacentrales. Verbranden van biomassa is op midden lange termijn echter niet “klimaatneutraal”. Bovendien is er sprake van uitstoot van fijnstof. De ChristenUnie hoopt dat BNG haar beleid op dit punt zal wijzigen.

Initiatiefvoorstel: 30 km/uur de nieuwe norm

ChristenUnie ChristenUnie D66 Heemstede 08-07-2020 07:11

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1317812/48317/30km.jpgD66, SP, Actiepartij en ChristenUnie hebben in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend om meer werk te maken van de invoering van 30 km/uur in de stad. Doel van het initiatief is om binnen de bebouwde kom 30 km/uur als standaard vast te leggen. Uitzonderingen blijven mogelijk, maar dan moet dit expliciet en gemotiveerd door de gemeenteraad worden vastgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor routes voor hoogwaardig openbaar vervoer.

In veel woonstraten in de stad geldt nu nog 50 km/uur. Verlaging van de snelheid maakt het verkeer veiliger, buurten leefbaarder en is beter voor het milieu. Het omvormen naar 30 km/uur kan niet in één keer gezien de hoge kosten.

De initiatiefnemers willen wel dat een duidelijke route wordt uitgestippeld en dat voor Haarlemmers snel zichtbaar wordt dat 30 km/uur de norm is. Daarom doen zij 9 concrete voorstellen:

Maak bij binnenrijden van de bebouwde kom in Haarlem duidelijk dat in Haarlem 30 km/u de standaard is Pak gebieden aan die al goed zijn ingericht (zoals nu Zuiderhout) Maak gebruik van goedkope, beproefde en makkelijk aan te leggen maatregelen zoals prefab of optische snelheidsremmers om te voldoen aan bovenstaande inrichtingseisen “Van buiten naar binnen werken”. Of te wel: eerst alle kruispunten aanpakken van 30 km/wegen waar ze aantakken op 50 km wegen. Zo maak je aan de automobilist duidelijk dat we in Haarlem 30 rijden Maak op meer plekken gebruik van groene golven voor fietsers Pak gebieden aan die direct rondom scholen en kinderdagverblijven liggen Richt de hoofdfietsroutes uit de SOR in als 30 km (fiets)straten, of bij samenloop met Hoogwaardig Openbaar Vervoer met vrij liggende fietspaden Pak gebieden aan met minder dan 5000 auto’s per etmaal Maak voor alle Haarlemmers op een kaart in de open data portal zichtbaar hoe het 30km gebied zich uitbreidt

Het college zal na de zomer op het initiatiefvoorstel reageren. Dan zal er ook een debat over plaatsvinden in de commissie beheer en vervolgens in de gemeenteraad.

Onderzoek naar HOV-baan Prins Bernhardlaan

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 08-07-2020 07:04

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1317826/48317/DSC02670.JPGDe komende jaren krijgt de Prins Bernhardlaan groot onderhoud. Het asfalt is aan vervanging toe en op grote delen van de weg ook de fundering. De gemeente grijpt deze kans aan om ook het groen te verbeteren. De gemeenteraad steunt het pleidooi van de ChristenUnie om ook te kijken naar het openbaar vervoer.

In de toekomstplannen voor het gebied Oostpoort (omgeving van station Haarlem Spaarnwoude) staat een ruimte reservering voor een toekomstige lightrail verbinding vanaf de Waarderpolder richting de Prins Bernhardlaan. ChristenUnie raadslid Frank Visser merkte op dat hierover in de plannen voor de Prins Bernhardlaan niets staat. "Het asfalt vervang je toch voor een periode van 15 jaar. Daarom is het goed om te kijken of rekening kan worden gehouden met toekomstige aanpassingen in het openbaar vervoer".

Als in de toekomst langs de Prins Bernhardlaan een vrijliggende HOV bus- of trambaan zou komen te liggen dan heeft dat volgens de ChristenUnie mogelijk gevolgen voor de inrichting van de laan. "Als de HOV-baan in de middenberm moet komen dan is het verstandig om bij het groot onderhoud de middenberm alvast breed genoeg te maken. Als de HOV-baan op de plek van de oostelijke rijbaan komt dan moet je nu al nadenken hoe afslaand autoverkeer straks deze baan zal moeten kruizen. Ook dan kan het verstandig zijn de oostelijke rijbaan een paar meter te verschuiven. Dan ligt de fundering gelijk op de goede plek en hoef je straks niet het werk opnieuw te doen"

In een motie heeft de ChristenUnie daarom het college opgeroepen de haalbaarheid van de HOV-verbinding in kaart te brengen en wat een mogelijke HOV-verbinding betekent voor de huidige plannen voor groot onderhoud van de Prins Bernhardlaan. "Wij willen puur een quick scan. Het groot onderhoud is urgent dus kan niet te lang wachten". De voltallige gemeenteraad steunde de motie van de ChristenUnie.

MOTIE Prins Bernhardlaan voorbereid HOV-verbinding

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni 2020,

In beraadslaging over de varianten voor de herinrichting van de Prins Bernhardlaan,

Constaterende dat:

In de ontwikkelvisie Oostpoort een HOV-verbinding (mogelijk zelfs lightrail) met een eigen rijbaan is voorzien vanaf de Waarderpolder, langs de Amsterdamsevaart en dan afbuigend naar de Prins Bernhardlaan (zie afbeelding in bijlage); Volgens de CROW richtlijnen een busbaan in twee richtingen tenminste 7,50 meter breed is en gescheiden dient te worden van de naastliggende rijbaan met een strook van 1,20 meter. Er daarom gerekend moet worden met een strook van 9,90 meter; In de varianten voor de Prins Bernhardlaan een middenberm is opgenomen van circa 6 meter en dit te smal is voor een toekomstige HOV-baan;

Overwegende dat:

Een vrijliggende HOV-baan langs de Prins Bernhardlaan als onderdeel van een snelle verbinding tussen Haarlem Noord en Schalkwijk via station Haarlem Spaarnwoude en als onderdeel van de bestaande OV-verbinding van Amsterdam naar Zandvoort (lijn 80) kan bijdragen aan een duurzame mobiliteitstransitie in Haarlem; Een toekomstige HOV-baan blijkens de schets uit de ontwikkelvisie Oostpoort mogelijk in de plaats zou kunnen komen van de oostelijke rijbaan van de Prins Bernhardlaan (en dus niet in de middenberm), maar dat ook dan mogelijk een ander profiel nodig is; De provincie Noord-Holland subsidiepotjes heeft voor de realisatie van HOV-verbindingen en daarmee mogelijk dekking kan worden gevonden voor de totale herinrichting van de Prins Bernhardlaan;

Verzoekt het college

In het op te stellen mobiliteitsbeleid de haalbaarheid van een HOV-verbinding langs de Prins Bernhardlaan te onderzoeken inclusief de haalbaarheid van afwaardering van deze route voor het autoverkeer; Bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de Prins Bernhardlaan in beeld te brengen welk profiel op de lange termijn wenselijk is bij de realisatie van een vrijliggende HOV-baan en in hoeverre door aanpassingen aan variant 2 of 3 met name wat betreft de exacte locatie van de rijbanen en de toegepaste fundering rekening kan worden gehouden met dit lange termijn profiel om zo desinvesteringen te voorkomen; Te onderzoeken of een provinciale subsidie mogelijk is ten behoeve van deze voorbereiding voor de realisatie van een HOV-baan; Te onderzoeken of het met provinciale subsidie mogelijk is gelijk het eindbeeld van de Prins Bernhardlaan met vrijliggende HOV-baan te realiseren op de hele laan of op het noordelijke deel van de laan; Te onderzoeken in hoeverre de ontwikkellocatie Prinses Beatrixplein kan bijdragen aan de herinrichting van de Prins Bernhardlaan;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnieGertjan Hulster, ActiepartijSacha Schneiders, GroenLinksFrans Smit, OPHaarlemMarceline Schopman, PvdAFrits Garretsen, SP

Bijlage:

Hieronder staat een uitsnede uit de kaart ontwikkelvisie Oostpoort. De stippellijn langs de Prins Bernhardlaan is de “reservering lightrail” welke tevens te gebruiken is voor een HOV-busbaan

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1317826/48317/Afbeelding ontwikkelvisie oostpoort tbv motie Prins Bernhardlaan.jpg