Nieuws van politieke partijen in Heemstede inzichtelijk

547 documenten

Tweede discussieavond Energietransitie

VVD VVD D66 CDA Heemstede 13-12-2019 05:44

Met Marjan Minnesma (Urgenda) en professor Andy van den Dobbelsteen (TU Delft) als sprekers was de tweede discussieavond van de VVD over de Energietransitie een doorslaand succes. Cafe de Eerste Aanleg was afgeladen vol en de discussie was levendig. Ook raadsleden van D66, CDA en GL waren afgekomen op deze interessante avond, wat alleen maar het maatschappelijke belang van het thema onderstreepte.

https://heemstede.vvd.nl/nieuws/37680/tweede-discussieavond-energietransitie

Minnesma had een even helder als bevlogen betoog, waarin zij liet zien dat de overheid achter loop op het realiseren van haar eigen doelstellingen. Hoe meer vertraging vooraf, hoe harder de eindsprint moet zijn om de doelen te halen. Dus kun je maar beter nu versnellen, was haar betoog. Bovendien liggen daar ook veel economische kansen voor Nederland.

We moeten veel meer en vooral sneller doen, en het kan ook. Urgenda heeft met ruim 700 bedrijven een 40-puntenplan ontwikkeld met daarin hele concrete maatregelen die niet alleen nu uitgevoerd kunnen worden, maar ook nog eens economisch zinvol zijn. Ook deelde ze de "lessons learned" die zij bijvoorbeeld opdeed met de eerste grote inkoopactie van zonnepanelen, waar meer dan 50.000 huishoudens op inschreven en waar zij een derde van de prijs afkreeg! En de ondernemerslessen en hobbels die ze onderweg trotseerde.

Mevrouw Minnesma liet zien dat de overheid zich typisch richt op het verduurzamen van grote flats via woningcorporaties, terwijl de winst juist te behalen is bij de eengezinswoningen, zoals we die ook veel in Heemstede hebben. Daarom heeft Urgenda een sociale onderneming opgericht, ThuisBaas, waarmee ze al 200 huizen energieneutraal gemaakt hebben. Ook oudere huizen. En de lessen, die het daarvan geleerd heeft, deelt zij met marktpartijen die het verder kunnen opschalen, zodat er meer tempo in komt.

Een gemiddeld Nederlands huis betaalt in 15 jaar €35.000 aan energiekosten. Door dat bedrag naar voren te halen en te financieren kunnen huiseigenaren in 15 jaar de lening aflossen in plaats van de energierekening betalen. En na 15 jaar vallen de energiekosten geheel weg. Verduurzamen en kosten verminderen, een mooi voorbeeld van win-win.

Ook heel inspirerend was het verhaal van Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability. Hij begon zijn betoog met een confronterend filmpje over ons energiegebruik als dat opgewekt zou worden door roeiers. Voor veel aanwezigen een eye-opener: gaat u vast in training? Of even werven bij de lokale roeivereniging?

Een gemiddeld huishouden gebruikt 1.800 Watt continue. Maar in de piekmomenten vele malen meer. En dat is een uitdaging om te verduurzamen.

Van den Dobbelsteen en zijn studenten verbouwden een typisch jaren-50 rijtjeshuis, waar er 1,4 miljoen van staan in Nederland, om tot een volledig energieneutraal huis en schreven het in voor de Solar Decathlon van 2014 in Parijs. Hun “Prêt-à-Loger” huis won vele internationale prijzen en trok de interesse van buitenlandse handelsdelegaties. Een kans voor Nederland om als we dit op grote schaal gaan toepassen, ook extra duurzame banen en exportkansen te creëren. 

Beide sprekers waren optimistisch over wat er al mogelijk is en of dat ook financieel zinvol is. Wel spoorden ze de toehoorders aan sneller tot actie over te gaan. Doelen stellen voor 2050 is mooi, maar verwachten dat men na 2050 "negatief" gaat uitstoten is onrealistisch. Dus nu aan de slag!

Na deze succesvolle tweede avond met thema “landelijk”, na de eerste avond in november met thema “internationaal”, staat de derde avond met thema “lokaal” gepland op 27 januari. Dit is uitermate relevant en actueel omdat het politieke proces van de Regionale Energie Strategie juist gestart is, wat een grote impact gaat hebben op onze gemeente en die daaromheen. Des te belangrijker dat men zich informeert en meedenkt, van links tot rechts.

Herbouw Belvedere leidt tot een enerverende raadsvergadering | Heemstede

GroenLinks GroenLinks Heemstede 30-11-2019 00:00

De raadsvergadering van 28 november was op zijn minst te typeren als enerverend. Na een wat rommelig begin rond de subsidie voor de bibliotheek, is het ontwikkelperspectief Binnenduinrand unaniem aangenomen. Verder is het groene karakter van Heemstede nog eens bevestigd met een unaniem aangenomen motie van de VVD ‘Groene oase’. Vooral richting de MRA kan het helpen om onze identiteit te delen met de gemeenten om ons heen. Verder is onze eigen motie om te onderzoeken of de buitenplaatsen in de MRA in aanmerking komen voor een Unesco werelderfgoedstatus aangenomen met 13 voor en 6 tegen stemmen. Het venijn van  de vergadering zat in de staart. Bij wat verder ter tafel komt werd de herbouw van de Belvedere op een vervelende manier aangehaald, die het participatietraject dat loopt ernstig kan schaden.

Zoals gezegd ging de raadsvergadering  van start met de budgetsubsidie 2020-2023 voor de bibliotheek. Vooral het aantal FTE dat voor de bibliotheek nodig is, bijna acht in totaal, zorgde voor vragen. Omdat deze technische vragen niet in de commissie gesteld waren of voor de raadsvergadering waren ingediend kon de wethouder deze vragen niet behandelen. Daarom is besloten dit stuk in december opnieuw te agenderen.

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand

Het ontwikkelperspectief is een mooi staaltje van onderaf organiseren. Samen met de gemeente in Zuid-Kennemerland inclusief Velsen is een ontwikkelperspectief opgesteld voor het hele duingebied. Een unieke prestatie, dat alle lof verdient. Door hier samen in op te trekken in de regio ontstaat er één uniforme visie voor het beheren van dit unieke stuk natuur in Nederland. In het vervolg worden er daadwerkelijk gezamenlijke beheerplannen opgesteld. In de raad waren nog wat vragen met betrekking tot de kosten van deze samenwerking. Ook werd door HBB geopperd dat de verdere concretisering van de visie beter in MRA verband opgepakt kan worden. Wat ons betreft sluit het een het ander niet uit en moet de visie zowel lokaal, in de regio en in MRA verband een plek krijgen. Om geen vertraging op te lopen en de verantwoordelijkheid voor dit unieke stuk natuur dichtbij huis te houden, vinden we het belangrijk om in onze eigen regio tot een verdere concretisering te komen.

 

Vanuit de VVD is een motie ingediend ‘Groene Oase’. In eerste instantie was dit een veel uitgebreidere motie, die Heemstede potentieel op slot zou zetten en het bouwen kleine betaalbare woningen onmogelijk zou maken. Zo stond er oorspronkelijk in de motie dat we gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Wij vinden dat er meer kleine woningen kunnen komen in plaats van een enkele grote. Dit is belangrijk voor de doorstroming op de huizenmarkt. Dus is kwantiteit wat ons betreft niet uitgesloten, mits het kleine woningen zijn voor eenpersoonshuishoudens. Ook werd het Manpadslaangebied genoemd als bouwlocatie. Dat is wat ons betreft niet aan de orde. Het Manpad is voor ons een locatie om natuur te realiseren. Door het schrappen van een aantal onderdelen konden alle partijen zicht vinden in de kern, en dat is dat we zuinig moeten zijn op het groene karakter van Heemstede, daar kunnen wij ons uiteraard in vinden.

GroenLinks motie ‘Maak plaats voor buitenplaatsen’ aangenomen

Vanuit GroenLinks zelf is de motie ‘Plaats voor buitenlplaatsen op de Unesco werelderfgoedlijst’ ingediend. In de nota van toelichting van het Binnenduinrandperspectief was een vraag van de stichting Kastelen, Landgoederen en Buitenplaatsen (sKBL) of er onderzocht kon worden of de buitenplaatsen in aanmerking kunnen komen voor een Unesco werelderfgoed status. In de beantwoording stond dat dit onderzocht kan worden. Wij vonden dit te zwak en hebben daarom een motie gemaakt om actief te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het is weliswaar een moonshot, waarbij we niet weten of het gaat lukken. Desondanks zal een Unesco werelderfgoedstatus er voor zorgen dat het unieke karakter van de buitenplaasten, inclusief de bijbehorende groene gebieden geconserveerd worden voor de toekomst. Door de status komen er ook extra financierings mogelijkheden voor onderhoud en reparatie. Mede dankzij de voormalig voorzitter van de historische vereniging is de motie verder aangescherpt. Mogelijk zullen ook toeristen onze buitenplaatsen interessant vinden. Een massale toestroom is afhankelijk van hoe we zelf de buitenplaatsen positioneren. Bij andere Unesco werelderfgoederen leidt een status zeker niet automatisch tot massa toerisme. Bijvoorbeeld Schokland of de Beemster worden nauwelijks extra bezocht. Desondanks waren de VVD en CDA wat cynisch over de kansen en waren bang voor onderzoekskosten. De motie is uiteindelijk gesteund door PvdA, D66, HBB en natuurlijk onszelf. Met 13 stemmen voor en 6 tegen is de motie aangenomen.

Bij het volgende punt werd de petitie over vuurwerkvrije zones besproken. Er is in Heemstede een petitie getekend door 200 inwoners met als doel de plaatselijke verordening (APV) te handhaven en vuurwerk te verbieden. Strekking is dat vuurwerk volgens de APV niet tot overlast mag zorgen. Nu vind de indiener van de petitie dat dit altijd het geval is. Namens het college gaf de burgemeester een duidelijk relaas over het interpreteren van de overlast en met name wat geaccepteerd wordt tijdens de jaarwisseling. Nu zijn wij zeker niet voor het afsteken van vuurwerk. Het liefst zouden we op een locatie in Heemstede een vuurwerkshow organiseren met drones en voor de rest het afsteken verbieden. Nu is het afsteken van vuurwerk ook een traditie en is het goed om hier met elkaar het maatschappelijke debat over te voeren. Dit blijft niet alleen beperkt tot Heemstede, maar dit zal nationaal moeten gebeuren, resulterend in landelijk regelgeving rond het verbieden van vuurwerk. Daarnaast blijkt dat het aantal meldingen van overlast vorige jaar dertien meldingen betrof. We vinden het goed om in januari in de commissie verder te praten over het gebruik van vuurwerk in Heemstede en te kijken hoe we het gesprek in de samenleving hierover kunnen faciliteren.

Het venijn in de staart

Tijdens de commissie ruimte van vorige week ontstond er een één tweetje tussen dhr. Radix (VVD) en dhr. De Valk (HBB). Tjidens de rondvraag van de commissie gaven zij aan de 6 ontwerpen voor de nieuwe Belvedère niet mooi te vinden. Ze vroegen of er een zevende optie kon worden toegevoegd; een replica van de oude Belvedère. Voordat de zes ontwerpen ter stemming aan onze inwoners zijn aangeboden zijn er duidelijke procesafspraken gemaakt over hoe we tot een nieuwe Belvedere zouden komen. Wat wij als raad belangrijk vonden, was dat de inwoners zouden kunnen kiezen welk ontwerp het zou worden. Door de schenker zijn een aantal voorwaarden gesteld voor de nieuwe Belvedere. Door een onafhankelijke commissie zijn de ingediende ontwerpen getoetst aan deze criteria. Daarbij zijn ontwerpen afgevallen. Terwijl het stemproces voor de inwoners liep wilde VVD en HBB de spelregels wijzigen. Dit terwijl we met elkaar vaak over participatie trajecten hebben gesproken en het belang van heldere kaders vooraf.

In de raadsvergadering memoreerde dhr. De Valk een gesprek met een vertrouweling van de schenker. Daarbij zou naar voren zijn gekomen dat de gemeente het proces dat bij de selectie afgesproken was niet goed gevolgd is. Nu hebben we dat proces met elkaar afgesproken. Voor ons zijn er geen signalen dat dit proces niet goed doorlopen is. Ook is het niet mogelijk te debatteren over het proces, als we alleen nieuwe informatie hebben dat één raadslid via via te horen heeft gekregen. Ook sprak hij over een brief van de schenker aan de gemeente die niemand kende. Het ergste van het hele verhaal was nog dat door dhr. De Valk de tussenstand van de stemming op de zes ontwerpen bekend maakt in de raad. Dit had hij vernomen van de vertrouweling van de schenker. Dit terwijl de stemming nog loopt tot 5 december. Kortom, door een enkel raadslid wordt er alles aangedaan om dit traject, dat zo mooi begon, te traineren en te vertragen. Uiteindelijk vond het CDA net als ons dat dit ongepast is en echt niet kan. D66 wil nog wel bespreken hoe het proces nu precies gelopen is. De komende commissie vergadering wordt hier verder over gesproken. Omdat we vinden dat de hele gang van zaken schadelijk is voor het proces, de gemeente en de geloofwaardigheid van de raad, doen wij niet mee aan dit debat, waarvan het enige doel lijkt te zijn om een replica van de oude Belvedère te krijgen. Ten koste van alles.

Kwaliteitskeurmerk taal- en inburgeringscursussen

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 PvdA CDA Heemstede 29-11-2019 18:41

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1282319/48317/DSC02764.JPGDe gemeenteraad heeft meerdere moties aangenomen over de verbetering van de inburgering van statushouders in Haarlem. Drie moties zijn ingediend op initiatief van D66 en één op initiatief van GroenLinks. Alle vier de moties zijn mede ingediend door de ChristenUnie.

De eerste motie vraagt om een kwaliteitskeurmerk voor taal- en inburgeringstrajecten in aanloop naar een wijziging die per 1 januari 2021 ingaat. Vanaf dan krijgen gemeenten weer de regie over de inburgering.

De tweede motie vraagt de aard en omvang van de psychische gezondheid van statushouders in kaart te brengen en de toegang tot de zorg voor statushouders zo laagdrempelig mogelijk te maken door actief hulp aan te bieden of door te verwijzen naar geschikte hulp.

De derde motie vraagt onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het starten van een project naar voorbeeld van o.a.de gemeente Amsterdam waarbij hoogopgeleide statushouders een versnelde opleiding kunnen volgen in hun vakgebied zodat zij in Nederland aan het werk kunnen gaan op hun eigen niveau.

De laatste motie vraagt aandacht voor het grote aantal statushouders dat na een paar jaar nog steeds afhankelijk is van de bijstand. De motie roept het college op de samenwerking met lokale/regionale werkgevers aan te gaan om een match te maken met werkbehoevende statushouders en statushouders ook actief te begeleiden naar werk tijdens de inburgeringsfase.

Motie: Kwaliteitskeurmerk taal- en inburgeringscursussen

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 21 november 2019,

Constaterende dat:

• Met de invoering van de Wet Inburgering 2013 de verantwoordelijkheid om in te burgeren bij nieuwkomers zelf is neergelegd;

• Inburgeraars leningen aangaan om de taal- en inburgeringstrajecten te bekostigen;

• Inburgeraars beboet kunnen worden als ze niet binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen;

• Het huidige inburgeringsstelsel onvoldoende effectief is, niet het gewenste resultaat heeft behaald en nodig toe is aan vervanging;

• Per 1 januari 2021 de regie over de inburgering daarom weer terug naar gemeenten gaat;

Overwegende dat:

• De transparantie en de kwaliteit van aanbieders op de markt te wensen overlaat;

• Het keurmerk Blik op werk deels voorziet in het vaststellen van de kwaliteit;

• In het nieuwe stelsel de private markt van aanbieders blijft bestaan;

• In het nieuwe stelsel gemeenten zelf de cursussen gaan inkopen voor inburgeraars;

• Andere steden eveneens grip proberen te krijgen op het marktveld van aanbieders in aanloop naar de stelselwijziging per 1 januari 2021;

Verzoekt het college om:

• In navolging van steden als Amsterdam en Den Haag1 een kwaliteitskeurmerk voor taal- en inburgeringstrajecten in te voeren om de kwaliteit van de cursussen omhoog te krijgen, het aanbod beter beschikbaar te maken en de gemeente iedere inburgeraar kan adviseren over passende taalcursussen en inburgeringstrajecten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Meryem Çimen (D66)

Roséanne Timmer-Aukes (GLH)

Gertjan Hulster (Actiepartij)

Mostapha el Aichi (CDA)

Frans Smit (OPH)

Ibrahim Yerden (PvdA)

Frank Visser (CU)

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/nederlandse-taal/kwaliteitsconvenant-taal-inburgering/

Motie: Om mee te kunnen doen, moet je wel gezond zijn

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 21 november 2019 (vh 17 okt 2019)

Constaterende dat:

• Veel statushouders in Haarlem de nodige trauma’s in land van herkomst hebben opgelopen;

• De overtocht naar Nederland eveneens traumatisch is geweest voor veel statushouders;

Overwegende dat:

• Uit onderzoek blijkt dat 40% van de Syriërs in Nederland psychisch ongezond is en maar 7% van hen actief hulp zoekt;

• Er nog geen cijfers bekend zijn inzake de psychische gezondheid van de andere groepen statushouders;

• De gemeente onvoldoende zicht heeft op de aard en omvang van de problematiek onder Haarlemse statushouders;

• (Psychische) gezondheid essentieel is om te kunnen participeren en te integreren;

Verzoekt het college om:

• De aard en omvang van de problematiek onder statushouders inzichtelijk te maken;

• De toegang tot de zorg voor statushouders zo laagdrempelig mogelijk te maken door actief hulp aan te bieden of door te verwijzen naar geschikte hulp;

• Onze partners in de stad te betrekken bij de concrete uitwerking: zoals voorlichting, kennisdeling tussen organisaties, inzet van sleutelpersonen in de betreffende gemeenschappen en taboes op psychische hulp bespreekbaar maken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Meryem Çimen (D66)

Gertjan Hulster (Actiepartij)

Roséanne Timmer-Aukes (GLH)

Frans Smit (OPH)

Ibrahim Yerden (PvdA)

Frank Visser (CU)

Motie Je bent nooit te oud om te leren, toch?

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 21 november (vh17-10) 2019

Constaterende dat:

• Er statushouders in Haarlem zijn met een hoge opleiding, zoals universitaire docenten, artsen, advocaten en meer, waarbij hun diploma ook als HBO of hoger is gewaardeerd in Nederland.

• Op 1 januari 2021 de nieuwe wet inburgering in gaat.

• Deze wet de regie voor de inburgering weer bij de gemeente legt.

• Vooruitlopend op de invoering van de wet het college al zoveel mogelijk in lijn met de nieuwe wet wil werken.

Overwegende dat:

• De snelste en duurzaamste methode van inburgering voor statushouders bestaat uit werk en (taal) onderwijs.

• Volwassen statushouders tussen de 18 en 30 jaar recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijskosten middels UAF.

• Zij na hun dertigste jaar geen recht hebben op een tegemoetkoming en vaak worden afgewezen voor een opleiding.

• Veel statushouders pas na hun dertigste in Nederland zijn gekomen of tijdens het traject naar een verblijfsvergunning dertig zijn geworden.

• Navraag bij statushouders leert dat zij het liefste betaald werk willen doen (op niveau) en ook initiatieven nemen om dit middels een opleiding te bereiken.

• Statushouders die werken geen uitkering nodig hebben en dit op termijn kostenbesparend werkt aangezien het overgrote deel momenteel afhankelijk is van een uitkering.

• Voorbeelden uit o.a. Amsterdam leren dat een versneld traject tot (om)scholing bij statushouders boven de dertig vaak leidt tot betaald werk in o.a. onderwijs en zorg.

Verzoekt het College van B&W

• Onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het starten van een project naar voorbeeld van o.a.de gemeente Amsterdam waarbij statushouders een versnelde opleiding kunnen volgen in hun vakgebied zodat zij in Nederland aan het werk kunnen gaan. Een voorbeeld is voor docenten de éénjarige opleiding tot klassenassistent (reguliere opleiding duurt 4 jaar).

• Klantmanagers (en/of ambtenaren) die werken met statushouders op te leiden om statushouders boven de dertig pro-actief te wijzen op mogelijkheden tot financiering van een vervolgstudie bijvoorbeeld door het ‘leven lang leren’ traject.

• De raad actief te informeren over de voortgang.

En gaat over tot de orde van de dag

GroenLinks Haarlem

PvdA Haarlem

ChristenUnie

Motie: Werken is de sleutel tot integratie

De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 21 november 2019,

Constaterende dat:

• Haarlem sinds 2015 in totaal 1131 statushouders (inclusief ca. 250 kinderen) heeft opgenomen;

• Deze statushouders ook moeten inburgeren;

• Inburgeraars binnen 3 jaar het inburgeringsexamen moeten halen;

• Inburgeraars een boete kunnen krijgen als ze de termijn van 3 jaar niet halen;

• Uit angst voor boetes zij ervoor kiezen geen werk te zoeken tijdens de inburgeringsfase;

Overwegende dat:

• Na drie jaar integraal beleid maar liefst 688 statushouders afhankelijk zijn van de bijstand;

• Het huidige beleid onvoldoende rendeert;

• Werken tijdens de inburgeringsfase statushouders juist zal helpen de taal te leren en een grote afstand tot de arbeidsmarkt voorkomen;

• De huidige arbeidsmarkt in het voordeel van de statushouders is;

Verzoekt het college om:

• De samenwerking met lokale/regionale werkgevers aan te gaan om een match te maken met werkbehoevende statushouders;

• Statushouders ook actief te begeleiden naar werk tijdens de inburgeringsfase;

En gaat over tot de orde van de dag.

Meryem Çimen (D66)

Frank Visser (CU)

Meerwijk verdient het!

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 29-11-2019 18:11

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1282318/48317/20151224_131102.jpgDe komende jaren gaat de openbare ruimte van Meerwijk compleet op de schop. Zo’n 50 jaar na de oplevering van deze wijk zijn de straten, stoepen en parkeervakken aan groot onderhoud toe.

De bedoeling is de opknapbeurt van Meerwijk te combineren met maatregelen voor de energietransitie. De gemeente Haarlem is bezig met uitwerking van een warmtenet dat in Schalkwijk het gasnet moet gaan vervangen. Komend jaar zal een proefboring plaatsvinden om te zien of met geothermie voldoende aardwarmte beschikbaar kan komen voor de verwarming van Meerwijk.

De commissie beheer van de gemeenteraad kreeg de keuze uit verschillende scenario’s voor de herinrichting. In het goedkoopste scenario wordt niet de hele wijk aangepakt maar is het momenteel beschikbare budget van circa 15 miljoen leidend. In dit scenario wordt uitgegaan van de huidige weginrichting. In het duurste scenario van 25 miljoen wordt de hele wijk aangepast en wordt de hele wijk 30 km zone inclusief eenrichtingsverkeer in veel straten. In dit scenario is er meer groen en minder verharding en worden speelmogelijkheden verbeterd. Ook komen er wadi’s waardoor er minder ondergrondse afvoer nodig is (klimaatadaptatie).

De hele gemeenteraad heeft de voorkeur voor het duurste scenario. Dit is wel een uitdaging omdat de komende jaren in de stad meer investeringen nodig zijn. De ChristenUnie gaf daarom aan dat wij weliswaar ook de voorkeur hebben voor dit scenario maar dat nu wel heel erg snel veel geld wordt uitgegeven terwijl over veel kleinere investeringen vaak veel langer wordt gedebatteerd. Wij hebben het college uitgedaagd om te kijken of hetzelfde resultaat kan worden bereikt voor minder geld en of dat een deel van de kosten wellicht kan worden betaald uit de rioolheffing. Raadslid Frank Visser: “De ChristenUnie gaat voor een duurzame en verkeersveilige inrichting. De opknapbeurt van Meerwijk is hard nodig. In sommige wegen zitten diepe gaten en de inrichting sluit niet meer aan bij de eisen van deze tijd. Maar we moeten ook naar het geld kijken. De komende jaren zijn nog veel meer investeringen in de stad nodig. Ik heb liever dat de opknapbeurt wordt uitgesmeerd over meer jaren dan dat we veel geld uitgeven in de wijk zonder dat de inrichting echt verbeterd.”

Nieuw in 2020: postpakket bestelautomaten

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 29-11-2019 17:49

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1282317/48317/20151224_113931.jpgEind 2018 vroeg ChristenUnie via een motie om in de stad pakketautomaten te plaatsen, bijvoorbeeld bij het station. Zo zouden inwoners op hun eigen tijdstip pakketjes kunnen ophalen en daarmee het vele verkeer van pakketdiensten in de stad worden beperkt.

De motie werd uiteindelijk niet aangenomen omdat het college aangaf een proef in voorbereiding te hebben voor een aantal pakketautomaten in de binnenstad.

Deze maand kreeg de gemeenteraad een update. Er komt een proef waarin de gemeente wil meten of de emissie van de postpakketbezorging inderdaad afneemt en het verkeersbewegingen ook. Hogeschool InHolland zal dit onderzoeken. De proef zal samen met PostNL worden uitgevoerd en zal twee jaar duren. Inmiddels wordt niet meer gedacht aan locaties in het centrum maar aan vijf locaties ten noorden van het station en een locatie op het station zelf. Dit laatste is op verzoek van de gemeente n.a.v. de motie van de ChristenUnie.

De automaten zijn uitsluitend voor gebruik door PostNL. De gemeente is nog in gesprek met de Autoriteit Consument & Markt die de ontwikkeling van de postpakket bestelautomaten (PBA’s) nauw volgen. De bedoeling is dat dit najaar de juridische basis voor de samenwerking met PostNL klaar is. Vervolgens worden de voorgestelde locaties met bewoners en relevante partijen definitief gemaakt. Realisatie is afhankelijk van vergunningentraject en onderhandeling met eigenaren gebouwen. De bedoeling is dat de automaten in de loop van 2020 operationeel zijn.

Rood asfalt op fietspaden

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 29-11-2019 10:35

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1282296/48317/IMG_5352.JPGRood asfalt moet de norm zijn voor fietspaden. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad zich al herhaaldelijk hierover uit gesproken. Rood asfalt is comfortabel en het maakt fietsroutes herkenbaar. Toch komt het college regelmatig met voorstellen hiervan af te wijken. Vanwege het uiterlijk aanzien van de straat wordt dan bijvoorbeeld de voorkeur gegeven aan klinkers.

Om het college nogmaals te wijzen op het belang van rood asfalt op fietspaden heeft de ChristenUnie in de gemeenteraad 3 moties ingediend.

In de eerste motie vragen wij het college om in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voor de Leidsevaart en de Zijlweg uit te gaan van rood asfalt. Er zijn momenteel geen plannen voor herinrichting van deze wegen maar in het HIOR werd er wel op vooruit gelopen door uit te gaan van klinkers. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad was het met de ChristenUnie eens dat uitgangspunt rood asfalt moet zijn. Immers: de fietspaden op de Zijlweg zijn momenteel al uitgevoerd met rood asfalt en ze liggen ook niet in het historische centrum. Op de leidsevaart was het argument dat klinkers wenselijk zijn om de “eenheid te behouden” tussen de fietspaden aan de kant van de huizen en het water. Aan beide zijden van de weg liggen inderdaad momenteel klinkers maar van een eenheid is geen sprake want het zijn klinkers van een totaal verschillende kleur. Mocht sprake zijn van herinrichting van de Leidsevaart dan moet dus opnieuw worden gekeken maar er is geen reden om daarop vooruitlopend nu af te wijken van de principe keuze voor rood asfalt.

De tweede motie ging over de “principe profielen” in het HIOR voor een aantal belangrijke verkeersaders in de stad. De ChristenUnie constateerde dat hier een aantal voorstellen worden gedaan voor een andere inrichting waar in de raad nog nooit over is gediscussieerd. Raadslid Frank Visser: “Het kan best zijn dat dit goede keuzes zijn maar dat vraagt eerst een zorgvuldige afweging. Het HIOR zou volgens het college beleidsarm zijn en alleen maar uitwerking van eerdere besluiten. Dan moet je dit soort keuzes niet op deze manier opnemen. Het college is bovendien van plan in de toekomst minder participatie te doen als nieuwe plannen voor wegen volgens de richtlijnen van het HIOR zijn. Dat kan voor deze wegen niet want de raad heeft hier nog nooit zich over uit gesproken”. De meerderheid van de gemeenteraad was het eens met deze conclusie van de ChristenUnie en heeft daarom nu bepaald dat de “principe profielen” niet “principieel” zijn maar slechts “indicatief”.

Tenslotte heeft de Actiepartij gesteund door de ChristenUnie een motie ingediend om bij de Willem Klooslaan, achter het Schoterhof in Haarlem Noord, te kiezen voor een inrichting als fietsstraat met rood asfalt. Deze straat sluit namelijk exact aan op een nieuw te realiseren fietsroute door het Schoterbos die zal aansluiten op de Generaal Spoorlaan. Dit wordt daarom straks voor veel fietsers de meest logische route. De Fietsersbond pleite daarom ook voor rood asfalt. Het college wil de Willem Klooslaan, waarvan het asfalt hard aan vervanging toe is, echter voorzien van klinkers. Volgens de Structuurvisie Openbare Ruimte loopt de hoofdfietsroute via de Plesmanlaan en niet via de Willem Klooslaan. De ChristenUnie is het niet met dit argument eens. De Plesmanlaan is voor fietsers echter omfietsen en bovendien worden fietsers hier gehinderd door autoverkeer en buslijn 2. Veel fracties twijfelden maar helaas steunde een meerderheid van de gemeenteraad de motie uiteindelijk niet.

MOTIE Rood asfalt op fietspaden (in principe…)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 november 2019,

In beraadslaging over de HIOR Oost-Waarderpolder en Zuidwest

Overwegende dat:

Vrijliggende fietspaden over het algemeen op de drukste fietsroutes van de stad liggen; Rood asfalt wenselijk is op fietspaden gezien het fietscomfort en de fietsveiligheid; Deze belangen met de komst van snelle E-bikes alleen maar zijn toegenomen; De raad zich herhaaldelijk heeft uitgesproken over de voorkeur voor rood asfalt op fietspaden[1]; De raad in het recente verleden wat uitzonderingen heeft goedgekeurd, maar dat dit altijd expliciet is besloten door de raad bij de besluitvorming over betreffende projecten; In de HIOR wordt gekozen voor klinkers op: De fietspaden van de Zijlweg omdat “de Zijlweg een zogenaamde lange lijn binnen het beschermde stadsgezicht is en er wordt ingezet op continuïteit in het lengteprofiel.” (punt 130 nota van beantwoording) De Leidsevaart om “de eenheid te houden met de waterzijde (eveneens klinkers)” (punt 129 nota van beantwoording) De fietspaden op de Zijlweg momenteel rood asfalt hebben; Op de Leidsevaart al geen sprake is van eenheid door een andere kleur van de klinkers aan beide zijden van de weg en juist daarom in het principeprofiel ook de waterzijde wordt aangepast, en daarom net zo goed aan beide kanten kan worden gekozen voor rood asfalt; Het hier om principeprofielen gaat en daarom altijd de raad zich nog zal moeten uitspreken over een startbrief en een voorlopig en definitief ontwerp maar dat met deze HIOR wel een richting wordt ingeslagen die niet comform eerder aangenomen raadsmoties is;

Verzoekt het college

Het ontwerp van de profielen[2] “Leidsevaart” en “Zijlweg” aan te passen zodat beleidsarm wordt uitgegaan van rood asfalt op de fietspaden conform de aangenomen raadsmoties;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Annemieke Kok, OPHaarlem

Bas van Leeuwen, D66

Isabelle Wisse, PvdA

Frits Garretsen, SP

Sacha Schneiders, GroenLinks

Gertjan Hulster, Actiepartij

[1] O.a. in de volgende 4 moties:- Motie Fiets ‘em erin (beleid inzake asfaltering fietspaden), aangenomen 6 maart 2006 (indiener VVD, PvdA)

- Motie Veilige fietspaden, ook in de binnenstad, aangenomen 6 maart 2008 (indiener PvdA, GroenLinks, SP, CDA, Axielijst, VVD)

- Motie HIOR, duidelijk en fietsvriendelijk, overgenomen 11 mei 2017 (indiener GroenLinks)

- Motie Klinkt als rood asfalt, overgenomen 11 mei 2017 (indiener GroenLinks)

[2] Indicatieve profielen volgens de motie Principes zijn niet principieel (in principe…)

MOTIE Principes zijn niet principieel (in principe…)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 oktober 2019,

In beraadslaging over de HIOR Oost-Waarderpolder en Zuidwest

Overwegende dat:

Er discussie mogelijk is over de vraag of de principeprofielen uit de HIOR beleidsarm zijn of niet; De HIOR vooral bedoeld is als toolbox voor materialisatie van de openbare ruimte; Voor de inrichting van wegen naast de HIOR ook verkeerskundige eisen en richtlijnen zoals van RVV, BABW, ASVV en CROW van belang zijn; Bij herinrichtingen altijd de verschillende belangen zullen moeten worden afgewogen;

Spreekt uit dat:

De principeprofielen slechts een indicatie geven van de mogelijke inrichting en dat hiermee op geen enkele manier wordt vooruitgelopen op besluitvorming over toekomstige herinrichtingen.

Verzoekt het college:

In de HIOR het woord “principeprofiel” te vervangen door “indicatief profiel” en expliciet te vermelden dat bij herinrichtingen altijd een belangenafweging dient plaats te vinden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Annemieke Kok, OPHaarlem

Bas van Leeuwen, D66

Isabelle Wisse, PvdA

Frits Garretsen, SP

Sacha Schneiders, GroenLinks

Gertjan Hulster, Actiepartij

 

Motie Vreemd “Hoofd fietsroute rood asfalt”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 21 November 2019,

constaterende dat,

• in de SOR een parallel hoofdfietsroute voor de Rijksstraatweg staat ingetekend,

• Haarlem geen middelen heeft om deze route in één keer aan te leggen, maar ondertussen wel gedeeltes van de route worden heringericht,

• de Willem Klooslaan opnieuw wordt ingericht in het kader van groot onderhoud,

• daarbij in het VO voor strengpersklinkers is gekozen,

• vanuit het comfort en herkenbaarheid het de voorkeur heeft om de straat in rood als fietsstraat met rood asfalt in te richten,

verzoekt het College,

• het ontwerp van de Willem Klooslaan uit te voeren als fietsstraat met rood asfalt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster, Actiepartij

Frans Smit, OPHaarlem

Frank Visser, ChristenUnie

Frits Garretsen, SP

Voorkom financiële risico’s van wachtlijsten

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 29-11-2019 10:06

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1282285/48317/Oude handen en zorg.jpgDe gemeente Haarlem is bezig de wachtlijsten voor WMO-meldingen en WMO-aanvragen weg te werken. Hiervoor zijn begin van het jaar 12 extra ambtenaren aangesteld. Doel is dat zij niet alleen meldingen en aanvragen verwerken maar ook de procedures verbeteren zodat de meld- en aanvraagprocedure soepeler verloopt.

De resultaten zijn tot nu toe positief. Ondanks het feit dat het aantal WMO-meldingen en WMO-aanvragen nog steeds groeit zijn de wachttijden afgenomen. Het aantal meldprocedures die langer duren dan de wettelijk voorgeschreven termijn is gedaald van 461 in januari 2019 naar 128 in november 2019. Bovendien blijkt van deze laatste groep in 1/3 van de gevallen de vertraging te komen door externe factoren waar de gemeente geen invloed op heeft zoals een medisch advies waar op moet worden gewacht of het verzetten van een afspraak door de melder.

In april komt het college met een evaluatie met daarin voorstellen om de aanvraagprocedure verder te optimaliseren. Tot die tijd bespreekt de commissie samenleving maandelijks de voortgang.

De ChristenUnie heeft deze maand aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen van de wachtlijsten voor zorgaanbieders. Raadslid Frank Visser: “Een groot deel van de meldingen betreft herindicaties. Tijdens deze procedures blijft de zorg doorgaan. Wij willen graag uitgezocht zien wat de financiële risico’s hiervan zijn voor de zorgaanbieders. Als de herindicatie onverwachts lager uitvalt dan kan het bijvoorbeeld zijn dat de zorgverlener een kostenpost heeft. Een ander risico is dat de zorgverlener alvast over gaat tot meer zorg omdat een client dit echt nodig heeft maar de indicatie van de gemeente lang op zich laat wachten. Het kan niet zo zijn dat de zorgverlener hiervoor opdraait als blijkt dat deze zorg echt nodig was. Wij vinden daarom dat een eenmaal verleende hogere indicatie moet ingaan met terugwerkende kracht en dat een lagere indicatie pas moet ingaan vanaf het moment van het afgeven van deze indicatie. Dit kan door flexibeler om te gaan met de verloopdatum van de oude indicatie, mits het proces van de herindicatie maar tijdig is gestart. Kortom: zorgleveranciers mogen geen financiële gevolgen hebben van het buiten hun schuld uitblijven van een herindicatie.”

Ook heeft de ChristenUnie gevraagd inzicht te geven hoe lang de extra ambtenaren nog nodig zijn. Frank Visser: “Het doel moet zijn het proces zo goed in te richten dat de extra capaciteit afgebouwd kan worden. Ik wil daarom inzicht in de lange termijn effecten van de huidige aanpassingen van de procedures.” De wethouder heeft toegezegd op beide punten terug te komen bij de evaluatie in april.

Maandag 9 december in Café De Eerste Aanleg Energietransitie: de landelijke ontwikkelingen

VVD VVD Heemstede 28-11-2019 07:23

Wat is de invloed van de energietransitie op ons dagelijks leven? Maandag 9 december organiseert VVD Heemstede de tweede avond over de energietransitie, dit maal met de focus op landelijke ontwikkelingen. VVD Heemstede nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst.

https://heemstede.vvd.nl/nieuws/37522/maandag-9-december-in-cafe-de-eerste-aanleg-energietransitie-de-landelijke-ontwikkelingen

Te gast zijn twee topsprekers: Marjan Minnesma van Urgenda en professor Andy van der Dobbelsteen van de TU Delft. Beide gastsprekers hebben ieder vanuit hun eigen expertise en achtergrond een duidelijke en aansprekende visie wat we kunnen doen aan de energietransitie.

Marjan Minnesma van Urgenda heeft internationale bekendheid gekregen door de ‘klimaatzaak’ tegen de staat. Een rechtszaak met een uitspraak met zeer vergaande gevolgen. Haar organisatie, Urgenda, presenteerde deze zomer - samen met 700 Nederlandse organisaties - een 40-punten plan hoe Nederland al 25 procent CO2-reductie kan realiseren in 2020. Een interessante visie hoe we gezamenlijk de energietransitie kunnen vormgeven: duurzaam, efficiënt en toekomstbestendig.

Professor Andy van der Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft en de meest vooraanstaande expert in Nederland op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame energiesystemen. Hij heeft een uitgesproken visie op adaptatie van bestaande bebouwing, zoals dus ook in Heemstede, aan de veranderende eisen van deze tijd. Van der Dobbelsteen onderzoekt niet alleen, maar ontwerpt en maakt ook nieuwe en concrete producten.

U bent van harte welkom! Na afloop is er, met een gratis drankje, ruim gelegenheid om met elkaar verder te praten over dit onderwerp.

 

Wanneer: maandag 9 december

Tijd: Inloop 19.30 uur, Start 20:00 uur

Plaats: Café De 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103, Heemstede

Geen boete voor afvalcontainer voor 23 uur

ChristenUnie ChristenUnie D66 PvdA Heemstede 21-11-2019 20:53

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1281875/48317/Klok2.jpgAls een afvalcontainer is geleegd moet je die dezelfde dag van de straat halen. Tot vandaag kon je een boete krijgen als je rolcontainer nog buiten stond na 20 uur ’s avonds. De ChristenUnie heeft voorgesteld dit tijdstip te verschuiven naar 23 uur. Dit voorstel is aangenomen door de gemeenteraad.

Raadslid Frank Visser: “Veel Haarlemmers werken buiten de stad. Niet alle inwoners zijn altijd in staat om een rolcontainer voor 20 uur te verwijderen. Ik ben daarom blij met deze verruiming. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat iedereen zijn container zo lang laat staan. Maar het voorkomt dat iemand die om 20 uur nog niet thuis is gelijk een boete krijgt.”

Het college was tegen het voorstel omdat zo handhaving moeilijker zou worden. Handhavers werken namelijk niet na 23 uur. De ChristenUnie denkt dat dit probleem in de praktijk mee zal vallen. “Het grootste probleem is als mensen hun rolcontainer tot de volgende dag laten staan. Dan kan prima gehandhaafd worden.”

 

MOTIE Geen boete voor afvalcontainer voor 23 uur

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 november 2019,

In beraadslaging over de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019

Overwegende dat:

Artikel 7 onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit inwoners van Haarlem verplicht inzamelmiddelen zoals de DUO-bak zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, maar uiterlijk voor 20:00 uur op de inzameldag uit de openbare ruimte te verwijderen Het overtreden van deze bepaling een strafbaar feit is op grond van artikel 20 van de Afvalstoffenverordening; In de huidige 24 uurseconomie waarbij veel Haarlemmers ook nog buiten de stad werken veel inwoners regelmatig niet in staat zullen zijn het inzamelmiddel voor 20:00 uur te verwijderen;

Verzoekt het college

In artikel 7 onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit “voor 20:00 uur” te wijzigen in “voor 23:00 uur”

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Annemieke Kok, OPHaarlem

Bas van Leeuwen, D66

Isabelle Wisse, PvdA

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Lachgas is niet grappig

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 18-11-2019 19:02

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1281706/48317/Lachgas.jpgAan kinderen word vaak gezegd dat een grap alleen een grap is als iedereen erom kan lachen. Lachgas is al lang geen grap meer. Het is eigenlijk nog nooit een grap geweest. Niet alleen is lachgas schadelijk voor de gezondheid van degene die het gebruikt, ook anderen hebben er last van: door het gedrag van de gebruiker die onder invloed staat en door de milieuschade die het gebruik van lachgas veroorzaakt. Denk daarbij aan de patronen die op de straat liggen, maar ook aan de uitstoot van dit broeikasgas (250 keer schadelijker dan CO2 !). ChristenUnie Haarlem is dan blij met het voorstel van de burgemeester om lachgas in Haarlem te verbieden.

Concreet stelt de burgemeester voor het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden. Ook de verkoop wordt verboden in alle horecabedrijven, dus niet meer zoals nu alleen in de alcohol schenkende horecabedrijven. Tenslotte wordt het venten van lachgas in de omgeving van evenementenlocaties verboden.

Samen met deze verboden stelt de burgemeester ook drie ander maatregelen voor om in de Algemeen Plaatselijke Verordening op te nemen:

De burgemeester krijgt de mogelijkheid om specifieke gebieden aan te wijzen waar het consumeren van drugs verboden is, ook softdrugs. Daarmee krijgt de handhaving extra handvaten om de overlast door drugs misbruik tegen te gaan.  Het openlijk vertonen van kenmerken van door de rechter verboden organisaties wordt verboden. Daarbij gaat het om logo’s of spreuken op kleding of motoren. Dit voorstel doelt vooral op motorclubs zoals de Hells Angels. Het gaat niet om alle motorclubs, maar alleen om die clubs die verboden zijn omdat de activiteiten van deze motorclubs in strijd zijn met de openbare orde en waar een cultuur van wetteloosheid en geweld een belangrijke rol speelt. Deze regel wordt voorgesteld om te kunnen optreden tegen de voortzetting van dergelijke organisaties. Ook de voortzetting is strafbaar maar de strafbaarstelling geldt pas op het moment dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is geworden. Door de regel in de APV kan er toch opgetreden worden.  Ook het oplaten van ballonen wordt verboden zoals ook al in onze omliggende gemeenten het geval is. Het oplaten van ballonen is slecht voor het milieu. Zelfs biologisch afbreekbare ballonen blijven nog jaren in de natuur rondzwerven en vormen een bedreiging voor onze natuur (bijvoorbeeld voor vogels).

De ChristenUnie steunt deze voorstellen omdat wij overtuigd zijn dat deze maatregelen helpen om te waarborgen dat Haarlem ook in de toekomst een mooie en veilige stad blijft waar wij trots op kunnen zijn.