Nieuws van politieke partijen in Heemstede inzichtelijk

670 documenten

Wegvallen WMO- en leerlingenvervoer tijdens F1 weekend onacceptabel

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 17-08-2021 19:18

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1375619/48317/20150911_151935RegioRijder heeft bekend gemaakt tijdens het Formule-1 weekend geen WMO-vervoer aan te bieden in de hele regio en op de vrijdag ook geen leerlingenvervoer. De ChristenUnie-fractie vindt dit onacceptabel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Geacht college,

Hierbij stuur ik u schriftelijke vragen over het staken van het WMO- en leerlingenvervoer van RegioRijder tijdens het formule 1 weekend naar aanleiding van berichtgeving hierover. Gezien de urgentie verzoek ik u de vragen uiterlijk 31 augustus te beantwoorden.

Met vriendelijke groet

Frank VisserFractievoorzitter ChristenUnie

 

Kent u het bericht van RegioRijder over het niet aanbieden van WMO vervoer in de hele regio van 3 t/m 5 september en het niet aanbieden van leerlingenvervoer op 3 september en klopt dit bericht? https://www.regiorijder.nl/nieuws/wmo-en-leerlingenvervoer-van-vrijdag-3-tot-en-met RegioRijder noemt als reden "drukte". Deelt u onze mening dat dit geen reden kan zijn om het vervoersaanbod geheel te staken terwijl de doelgroep juist afhankelijk is van dit vervoer?  Heeft het college ingestemd met het totaal staken van het WMO en leerlingenvervoer? Zo ja, waarom en wanneer is de gemeenteraad hierover geïnformeerd? Waarom is er door RegioRijder niet voor gekozen om wel vervoer aan te bieden maar dit alleen te ontmoedigen door reizigers te waarschuwen voor extra reistijd? Deelt u de mening dat inwoners die afhankelijk zijn van WMO of leerlingenvervoer ook in het formule 1 weekend moeten kunnen reizen binnen Haarlem net zoals de overige inwoners dat kunnen die niet afhankelijk zijn van dit vervoer? Deelt u de mening dat dit ook zou moeten gelden voor inwoners van het afgesloten gebied aangezien hun buren die niet afhankelijk zijn van WMO of leerlingenvervoer met een toegangspas ook gewoon hun auto kunnen gebruiken? Zo ja, bent u bereid dit alsnog te regelen? Zo nee, waarom wordt dit onderscheid gemaakt en wordt er geen alternatief aangeboden?

Voldoende toegankelijke stembureaus

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 14-07-2021 19:40

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1375239/48317/rolstoellogo-groen-kleinTijdens het vragenuurtje heeft de ChristenUnie vragen gesteld over het gebrek aan toegankelijke stembureaus tijdens de eerste verkiezingsdag.

Voorzitter, tijdens de eerste twee dagen verkiezingen op 15 en 16 maart waren in Haarlem 10 stembureaus geopend, en die waren op loopafstand van elkaar in het centrum. In Haarlem Noord was ten noorden van het Frans Halsplein slechts één stembureau geopend, in Haarlem Oost geen enkele, en in Schalkwijk maar één. Is het college het met de ChristenUnie eens dat hier geen sprake is van goede spreiding over de stad? Is het college bereid een plan te maken waarbij de volgende verkiezingen, mocht het weer nodig zijn om de verkiezingen te spreiden over meerdere dagen te zorgen voor een betere spreiding van toegankelijke stembureaus over de stad op de dagen dat er slechts een beperkt aantal stembureaus open is?

De voorzitter: Dank u wel. Wij hebben geconstateerd dat het lastig was om voldoende geschikte locaties te vinden. In het bijzonder in Schalkwijk en Oost. En wij zullen zeker, als zich dit herhaalt en vaker voor gaat doen, nog verder zoeken omdat wij het liefst een zo goed mogelijke spreiding over de stad hebben. Naar onze mening was dit verantwoord, maar het kan nog beter, dus mocht het zich herhalen blijven wij wel zoeken naar nog meer mogelijkheden. Dank u wel.

Demonstraties mogen schuren

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 14-07-2021 19:34

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1375238/48317/Bloemenhovekliniek HeemstedeIn dit land heeft iedereen het recht te demonstreren, ongeacht het onderwerp. En demonstraties mogen schuren. Organisaties die publiekelijk willen opkomen voor de bescherming van het ongeboren leven hebben die vrijheid dus ook. Tegelijk hebben vrouwen het recht gebruik te maken van hun recht dat de Wet afbreking zwangerschap biedt. De ChristenUnie voelt de gevoeligheid rond dit thema maar vindt het belangrijk dat de wet wordt toegepast.

Lees hieronder de rest van de debatbijdrage van Frank Visser tijdens het spoeddebat over de demonstratieregels bij de abortuskliniek Bloemenhove.

Het demonstratierecht is een grondrecht, maar mag natuurlijk geen excuus zijn voor het belagen of voor intimidatie. Intimideren heeft niks te maken met het grondwettelijke recht van demonstreren, en intimidatie moet altijd tegen opgetreden worden. We zijn er allemaal al meerdere malen helder over geweest, maar daar gaat het vanavond niet over. Het gaat vanavond over het niet volgen van de regels rond de demonstratievak. Er was onduidelijkheid omdat de pin weg was. D66 noemde dat zojuist mysterieus. Wie die pin heeft weggehaald weet niemand. Laten we daar vanavond ook niet suggereren wie dat heeft gedaan, want dat weten we gewoon niet.

Wat we wel weten is dat er mensen buiten het vak stonden, en dat had niet gemogen. Het was eigenlijk beter geweest als de demonstranten gewoon weg waren gegaan toen ze de pin niet konden vinden. Maar ik mis vanavond in de woorden van sommige fracties alle reële proporties. Ik ken genoeg demonstraties waar veel grotere overtredingen waren en die nog langere tijd mochten doorgaan. De burgemeester heeft gewoon goed opgetreden. Daarom snap ik ook niet waarom er nu een interpellatiedebat was. Er is een waarschuwing gegeven. Nou, we weten allemaal hoe dat in de praktijk werkt, dus laten we gewoon de burgemeester de ruimte geven om de wet toe te passen, en volgens mij weet de burgemeester prima hoe deze raad erin staat, en vind ik het dus eigenlijk onzin dat we vanavond dit debat hebben. Dank u wel.

 

Michael van Praag nieuwe voorzitter VVD Heemstede- Bloemendaal

VVD VVD Heemstede 08-07-2021 10:38

https://heemstede.vvd.nl/nieuws/44876/michael-van-praag-nieuwe-voorzitter-vvd-heemstede-bloemendaal

Met Michael van Praag heeft de VVD Bloemendaal-Heemstede een zeer ervaren bestuurder in huis gehaald. Hij was voorzitter van Ajax (1989-2003), de Eredivisie CV (2003-2008), de KNVB (2008-2019) en bestuurslid van de Uefa (2009-2021). Van Praag is momenteel bestuurslid van de Johan Cruyff Foundation en voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Ook in de lokale politiek heeft Michael van Praag enige ervaring. Toen hij in 2006 in Bentveld woonde, was hij gedurende negen maanden raadslid voor de VVD in Zandvoort.

De VVD-fracties in Bloemendaal en Heemstede vallen sinds vijf jaar als Netwerk onder één bestuur. Lokale VVD-netwerken zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeentelijke besturen, die wel een eigen VVD-fractie hebben. Voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn zowel de VVD fractie van Heemstede als Bloemendaal op zoek zijn naar enthousiaste leden die zich willen kandideren als fractielid.

Gemiste kans gunning Egelantier voor Frans Halsmuseum

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 10-06-2021 18:30

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1374021/48317/DSC02774.JPGDoor Corona is de verkoop van de Egelantier diverse malen uitgesteld. Dit heeft gevolgen gehad voor de aanbieders. Nu heeft de gemeente één bieding van een ontwikkelaar niet gehonoreerd omdat deze ontwikkelaar nu met een andere risicodragende partij zou samenwerken dan oorspronkelijk was voorzien. Vandaag heeft de gemeenteraad hierover een brief ontvangen van deze ontwikkelaar die vragen oproept. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De ChristenUnie-fractie vraagt of de gemeente hier gezien de bijzondere Corona omstandigheden wel juist handelt. Wij hebben verder uit genoemde brief begrepen dat sprake was van exclusieve medewerking van het Frans Halsmuseum en het Architectuur Centrum Haarlem terwijl dit bij de andere biedingen niet het geval was. Wij vrezen dat dit een gemiste kans is voor Haarlem en voor deze musea.

Wij hebben hier daarom de volgende vragen over:

Klopt het dat bij het herhaaldelijke uitstel van het verkoopproces door één of meerdere gegadigden hier tegen bezwaar is gemaakt? Wat waren deze bezwaren en wat was de reactie van het college hierop? Vindt het college het gezien alle corona perikelen, de economische grote onzekerheden en dit herhaaldelijke uitstel redelijk en billijk om aan de bieders bij zo’n lang proces de eis te stellen dat de risicodragende financier niet mag wijzigen, zelfs niet als de ontwikkelaar in de bieding wel het zelfde blijft? Had de gemeente ook voor een ander aanbestedingsproces kunnen kiezen passend bij de corona situatie waarbij de financierder wel gewisseld kon worden mits aan bepaalde volwaarden werd voldaan? Zo ja, waarom heeft het college hiervoor niet gekozen? Klopt het dat de gemeente, toen bleek dat er sprake was van een nieuwe risicodragende partij, via haar adviseur in een e-mail heeft geadviseerd aan de aanbieder om op persoonlijke titel in te schrijven in plaats van de oorspronkelijke partij? De indiener die op persoonlijke titel heeft ingeschreven is dezelfde contactpersoon die er vanaf het begin van het proces is geweest omdat deze aandeelhouder is van de ontwikkelaar. Klopt het dat de genoemde aanbieder inmiddels heeft bevestigd dat de oorspronkelijke partij ook nog steeds betrokken is bij de ontwikkeling en er alleen een andere partij is die nu het financiële risico draagt? De ChristenUnie vreest dat hier risico is dat de gemeente straks schadeclaims moet betalen als de rechter alsnog stelt dat deze aanbieder niet aan de kant mag worden geschoven. Heeft het college dit risico onderzocht? Klopt het dat in het bod van de betreffende aanbieder sprake was van exclusieve medewerking van het Frans Halsmuseum en het Architectuur Centrum Haarlem terwijl dit bij de andere biedingen niet het geval was? Wat vindt de wethouder van cultuur van deze gemiste kans voor het Frans Halsmuseum? Wordt door de winnende partij ook op langere termijn voldaan aan het geëiste culturele programma voor deze ontwikkeling aangezien bij deze partij het Frans Halsmuseum en het Architectuur Centrum kennelijk niet betrokken zijn? Had de afgevallen aanbieder als deze wel was toegelaten het hoogste aantal punten gehad? Is het college bereid de gunning kort uit te stellen en eerst een juridische toets te doen of het proces helemaal goed is doorlopen, of de informatie naar aanbieder eenduidig is geweest, en of er echt geen juridische risico is op toewijzing van schadeclaims of positiever gesteld: ziet het college echt geen enkele juridische kans om te komen tot een ander gunningsbesluit (uiteraard vooropgesteld dat de nu afgevallen aanbieder een hogere puntenscore zou hebben dan de aanbieder die het college heeft gekozen)?

Grote waardering voor de medewerkers van de daklozenopvang

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 10-06-2021 14:42

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1373998/48317/WP_20160604_10_15_25_ProVoorkom politisering bij incidenten bij de daklozenopvang. Zet steviger in op goede informatievoorziening voor cliënten, zodat zij weten wat de huisregels, afspraken zijn. Zo kan juridisering worden voorkomen. Dit zijn enkele aanbevelingen in een rapport dat is opgesteld door (schaduw)raadsleden van 5 politieke partijen in de Haarlemse gemeenteraad.

Sinds 2019 is de daklozenopvang regelmatig onderwerp van gesprek in de Haarlemse gemeenteraad. Vele insprekers hebben hun eigen ervaringen in de Haarlemse maatschappelijke opvang gedeeld. Veel van deze ervaringsdeskundigen – voornamelijk (ex-)daklozen - waren niet te spreken over in het bijzonder de bejegening in de opvang en ervoeren veel onduidelijkheid over opgelegde sancties of waarom hun specifieke trajectbegeleiding maar niet opstartte. Door deze insprekers en hun zorgelijke berichten heeft een vijftal (schaduw)raadsleden uit de oppositie en coalitie de handschoen opgepakt om zelf op onderzoek uit te gaan. Er werd een werkgroep opgericht, bestaande uit Meryem Cimen (D66), Peter van Kessel (VVD), Mostapha El Aïchi (CDA), Ibrahim Yerden (PvdA) en Els Booms (ChristenUnie). Els Booms: “We wilden een eigen beeld kunnen vormen van de gehele keten rondom de Haarlemse maatschappelijke opvang. We hebben daarom met veel mensen gesproken: ervaringsdeskundigen uit de opvang, hulpverleners van de GGD, BCT, HVO Querido en RIBW-Kam, de wethouder en met beleidsmedewerkers van de gemeente.”

In het rapport spreken de (schaduw)raadsleden hun grote waardering uit voor de professionals in de Haarlemse daklozenopvang. Iedere dag spannen zij zich in om hulp te verlenen aan kwetsbare Haarlemmers. En dat in een soms stressvolle werkomgeving waarin ze te maken hebben cliënten die vaak kampen met multi-problematiek. De werkgroep concludeert dat er in Haarlem sprake is van een cultuur van politisering, juridisering en het opzoeken van media bij incidenten. Volgens de werkgroep leidt deze cultuur eerder tot een belemmering van een effectieve maatschappelijke opvang, dan een verbetering. Dit vraagt zelfreflectie van de Haarlemse politiek.

Lees hieronder het rapport met de bevindingen over de daklozenopvang!

Pas op de plaats bij aanbesteding Jeugdzorg

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 13-05-2021 21:16

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1373168/48317/Kind spelen strandEen raadsmeerderheid wil een pas op de plaats bij de aanbesteding voor de Jeugdzorg. De meeste fracties vinden de reactie van de wethouder op de motie van de ChristenUnie en Actiepartij van afgelopen maand nog onvoldoende. Er zijn te veel vragen over de de gevolgen voor clienten en zorgverleners en de raadsleden missen een risicoanalyse en marktverkenning. Dat bleek tijdens een lang debat in de commissie samenleving. Over twee weken moet in de raadsvergadering duidelijk worden wat nu de volgende stap is.

Lees hier de bijdrage van raadslid Frank Visser:

Voorzitter, de jeugdzorg moet anders. Er is meer grip nodig op de kosten, de zorg moet dichterbij de jongeren worden georganiseerd en zo zijn er nog veel meer uitgangspunten die iedereen hier vanavond zal onderschrijven.

Maar juist omdat dit zo belangrijk is en omdat we spreken over een contract voor 9 jaar moeten we het wel zorgvuldig doen en dat vraagt meer tijd. Mijn fractie kan niet anders dan tot de conclusie komen dat vanavond een stevige pas op de plaats nodig is, een time-out.

De wethouder heeft wat gas teruggenomen door een half jaar langer te nemen voor de aanbestediing maar de trein rijdt nog steeds te snel door. Vandaag hebben we nog een heel pakket nieuwe info gehad naar aanleiding van de motie van de ChristenUnie. Veel zorgen zijn nog niet weggenomen. Die zorgen horen we vanavond ook van de insprekers en ik heb ook van veel deskundigen in de stad vergelijkbare signalen ontvangen en ook andere gemeenteraden maken zich zorgen maar tijd voor afstemming is er nog niet geweest. De ChristenUnie wil zorgen dat de trein niet ontspoort of op een muur afrijdt.

Er staan voor ons op dit moment nog zeker 7 seinen op rood.

Het eerste rode sein zijn de vele vragen van zorgaanbieders, ook vanavond weer. Hoe kan een jeugdhulpaanbieder een samenwerkingsverband vormen als deze nog niet weet wat precies wordt verwacht zowel tijdens de dialoogfase als zorginhoudelijk. Wat willen de gemeenten bijvoorbeeld met de wachtlijsten? Er is nog nauwelijks gesproken met de aanbieders er is alleen een informatiebijeenkomst geweest. Het tweede rode sein is dat nu pas wordt gewerkt aan een regionale visie, die komt in september en zal dan in oktober worden gebruikt voor de dialoogfase. Maar zou die visie niet ook van belang moeten zijn voor de preselectie? Waarom hebben we de regiovisie niet vorig jaar al gekregen? Wij willen voldoende tijd voor die visie en zien liever dat de pre selectiefase pas daarna start om te voorkomen dat we straks voor de dialoogfase moeten concluderen dat we opnieuw moeten beginnen. Het derde rode sein is dat heel veel wordt doorgeschoven naar de dialoogfase. De invulling van de keuzevrijheid, de betere klachtafhandeling, de integrale samenwerking met het onderwijs, de bekostiging, de monitoring, de ketenverantwoordelijkheid, de lagere administratieve lasten, de regionale governance. Dat komt allemaal in de dialoogfase. Die wordt daarmee topzwaar. En dan doen we die dialoogfase ook nog eens met meerdere gemeenten. Waarom niet eerst nagedacht samen met het onderwijs? Hoe ziet de gemeente zijn eigen positie in bijvoorbeeld de klachtafhandeling als de strategische partner niet thuisgeeft? Kunnen wij als Raad straks nog wat zeggen over het programma van eisen voordat we de inschrijvingsfase ingaan? Het vierde rode sein is de positie van vrijgevestigden. Zij moeten of onderaannemer worden of moeten zich gezamenlijk inschrijven voor het integrale perceel. Het onderaannemerschap maakt ze afhankelijk. Gezamenlijk inschrijven mag alleen voor het integrale perceel. Dat is niet reeel, je krijgt dan geforceerde samenwerking die weinig toevoegt bij een enkelvoudig probleem, het gros van de jeugdhulpvraag. En hoe integraal is integraal? In gezin kunnen ook andere problemen zijn dan jeugdhulp. Dat is minstens zo belangrijk! Je kunt misschien beter horizontaal organiseren in plaats van verticaal. Het lijkt er op dat we een structuur optuigen voor de 20% zwaarste zorg die niet passend is voor de 80% lichtere zorg. Onze vraag aan de wethouder: Waarom niet een apart perceel voor de vrijgevestigden, bijvoorbeeld in cooperatieverband? En kunnen we niet beter voor die 80% een ander inkoopmodel hebben dan voor die 20%? Het vijfde rode sein is de verhouding tussen hoofd- en onderaannemer. Aan de ene kant willen we samenwerking, aan de andere kant gaat de ene partij straks de ander controleren. Dat gaat vrezen wij niet werken. Bovendien zijn hoofdaannemers niet verplicht een samenwerking aan te gaan, zij zoeken zelf hun partners. Hierdoor kunnen partijen worden uitgesloten. Wij willen in ieder geval voor de vrijgevestigden een open stelsel. Kan de wethouder die garantie geven? Het zesde rode sein is dat de gemeente nu dezelfde fout dreigt te maken als het Rijk. Het Rijk ging decentraliseren met een bezuiniging in 2015 en nu wil de gemeente die zorg weer over de schutting gooien richting 2 strategische partners. Wij missen een analyse hoe we gaan voorkomen dat we dezelfde fouten maken als het Rijk. Gaat uitbesteden echt leiden tot minder administratieve lasten? Het zevende rode sein is dat de wethouder verwijst naar de succesvolle aanpak in Utrecht. Die gemeente heeft echter een jarenlang voortraject gehad en hoogspecialistische zorg zit er daar niet bij.

Dan is er ook nog een oranje sein is de positie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zijn die wel voldoende meegenomen? En nog zo'n oranje sein zijn de zorgen van de inspreker over de taakgerichte bekostiging. Voorzitter en dan heb ik nog geen enkele opmerking gemaakt over de inhoud van de zorg. En daar zal deze commissie vast nog veel ideeen en wensen voor hebben. Maar wij hebben geen plek in de dialoogfase…

De ChristenUnie heeft daarom 7 randvoorwaarden die de wethouder eerst moet invullen voordat we verder kunnen met een preselectie en dialoogfase:

Ga met alle marktpartijen en met de gemeenteraad nadenken over wat een strategisch partnerschap zou kunnen zijn en doe nog een verdiepingsslag over de vraag wat voor jeugdzorg wij willen. Sinds vorige aanbesteding zijn er bij mijn weten geen vaste overlegstructuren met aanbieders, dat moet eerst ingehaald worden in een pre-dialoog. Maak duidelijk of we uberhaupt moeten aanbesteden. Volgens de ChristenUnie zijn we dat niet verplicht. Dat geeft ons tijd om meer stapsgewijs toe te werken naar een strategisch partnerschap. Maak een goed plan voor de inrichting van de Governance. Moeten we niet bijvoorbeeld samen met buurgemeenten een gemeenschappelijke regeling optuigen of een gemeenschappelijk coördinatie bureau? Dat kan mogelijk veel kosten besparen. Doe een marktanalyse. Als wij maar 2% van omzet van aanbieder X zijn dan is de kans op verandering marginaal. Ook kunnen aanbieders belang hebben dat clienten uiteindelijk via een ander kanaal bij hun komen bijvoorbeeld via de WLZ. Breng in beeld waar de grootste administratieve lasten zitten. Maak een risicoanalyse. Het gaat regionaal om tientallen miljoenen euro’s per jaar. Houden we voldoende grip en ontstaat straks niet een partij die too big to fail is? Wacht de nieuwe landelijke kaders af. Breng in beeld wat daar de consequenties van zijn.

Aanbesteding jeugdzorg beter onderbouwen

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 16-04-2021 10:31

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1371938/48317/Straat voetbal.jpgHet college moet beter onderbouwen waarom ze de jeugdzorg op een andere manier wil aanbesteden. Dit heeft de gemeenteraad uitgesproken met het aannemen van een motie van ChristenUnie en Actiepartij.

Het college wil per 1 januari 2022 de jeugdzorg anders aanbesteden. Momenteel zijn er in onze regio circa 170 aanbieders van jeugdhulp. In de toekomst wil het college nog maar met 2 a 3 partijen samenwerken. Kleine zelfstandige zorgaanbieders worden dan onderaannemer.

De ChristenUnie heeft nog veel vragen bij deze aanpak en vindt de voorbereidingstijd erg kort. Is de zorg continuïteit wel voldoende gegarandeerd? Hebben ouders straks nog wel keuzevrijheid bij het zoeken van jeugdhulp? Worden de kleine zorgaanbieders niet te afhankelijk van enkele grote zorgpartijen?

Daarom moet het college met een beter onderbouwd plan komen. Hierbij wil de ChristenUnie dat ook wordt gekeken naar de ervaringen met aanbesteding in andere gemeenten. Ook vraagt de gemeenteraad met de motie aan het college om eerst met een concept programma van eisen en zorgaanbieders, Participatieraad en gemeenteraad de mogelijkheid te geven hierop te reageren voordat het definitieve programma van eisen wordt opgesteld. Raadslid Frank Visser: “Als de onderbouwing dan niet goed is dan ben ik er voorstander van dat we doorgaan met het huidige model waarbij elke zorgaanbieder een contract heeft met de gemeente.”

MOTIE Kwetsbare jongeren niet in de waagschaal: ander stelsel Jeugdzorg eerst beter onderbouwen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 april 2021,

Constaterende dat:

Het College van B&W voorstellen heeft gedaan om te komen tot een nieuwe vorm van aanbesteding van de jeugdzorg per 1 januari 2022; Er grote onrust is ontstaan bij de zorgaanbieders (ongeveer 170) die gedwongen worden om “hoofdaannemer”(ongeveer 3?) te worden of “onderaannemer” (de rest) te worden; Gebleken is dat nog niet alle zorgaanbieders op de hoogte gebracht zijn van deze verandering van aanbesteding met een groot impact voor zowel grote als kleine zorgaanbieders; Per 1 juli 2020 budgetplafonds ingesteld zijn waarvan de effecten nog niet in kaart gebracht zijn;

Overwegende dat:

De beoogde nieuwe vorm van aanbesteding een grote impact heeft voor de inrichting van de jeugdzorg in Haarlem; Met (een overhaaste) invoering van een nieuw stelsel de continuïteit van zorg voor de jeugd in Haarlem mogelijk in gevaar komt; Het belangrijk is dat de Haarlemmers keuzevrijheid houden van wie ze begeleiding of behandeling willen ontvangen en onduidelijk is in hoeverre die keuzevrijheid in het voorgestelde systeem behouden blijft; De stukken die de wethouder tot nog toe aangeleverd heeft onvoldoende concreet zijn en daarmee onvoldoende onderbouwing geven waarom de gemeente Haarlem deze “transitie” van aanbestedingsvorm zou moeten maken;

Verzoekt het college:

Beter te onderbouwen waarom het wil kiezen voor deze nieuwe vorm van aanbesteding en als onderdeel daarvan de gemeenteraad eerst te informeren over de resultaten bij gemeenten die deze vorm van aanbesteding reeds hebben ingevoerd met daarbij een overzicht van de knelpunten en de voordelen zowel vanuit het perspectief van de cliënten en zorgverleners als vanuit het perspectief van de gemeente; Voordat een keuze wordt gemaakt om een nieuw model eventueel in te voeren eerst duidelijkheid te geven voor de zorgaanbieders en voor de raad middels een uitgewerkt concept programma van eisen met daarin antwoord op de vragen: wat de verantwoordelijkheden zijn van de hoofdaannemers en hoe de gemeente het functioneren van de hoofdaannemers toetst; wat de verantwoordelijkheden zijn van de onderaannemers; wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg van de onderaannemers; wie verantwoordelijk wordt gesteld voor de administratieve taken die momenteel bij de gemeente belegd zijn; of onderaannemers een samenwerking aan kunnen gaan met meerdere hoofdaannemers of verplicht zijn samen te werken met één hoofdaannemer; of hoofdaannemers verplicht zijn elke onderaannemer die voldoet aan de voorwaarden te accepteren of dat de hoofdaannemer kan kiezen met slechts een beperkt aantal onderaannemers te werken; of de vrijheid van keuze van een zorgaanbieder voor de Haarlemse burgers gewaarborgd blijft; Hoe de zorgcontinuïteit geregeld is bij de overgang van een nieuw stelsel. Op basis van dit concept programma van eisen eerst een consultatieronde te houden onder zorgaanbieders en de Participatieraad en de resultaten hiervan te bespreken met de gemeenteraad en pas daarna, indien de gemeenteraad op dat moment voldoende vertrouwen heeft in het nieuwe model, het definitieve programma van eisen op te stellen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

Raad: Bibliotheekboeken reserveren op titel

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 09-04-2021 19:40

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1370713/48317/DSC02759.JPGDe bibliotheek Zuid-Kennemerland moet zo spoedig mogelijk leden meer mogelijkheden geven boeken te reserveren. De gemeenteraad van Haarlem heeft unaniem een motie van de ChristenUnie ondersteund die daartoe oproept. Momenteel kunnen leden alleen boeken op basis van een genre reserveren.

Raadslid Frank Visser: “Dit is een duidelijk signaal voor de bibliotheek. De huidige service is onvoldoende, zeker nu de bibliotheek al zo lang dicht is. Uiteraard hoop ik dat de bibliotheek zo spoedig mogelijk weer gewoon open kan, maar tot die tijd moet het aanbod van de afhaalbieb verbeteren!”

MOTIE Reserveren bij afhaalbieb

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 april (vh 25 maart, vh 18 februari) 2021,

Constaterende dat:

Het bij de afhaalbieb van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland alleen mogelijk is boeken te lenen van een bepaald genre maar je verder geen keuzevrijheid hebt De bibliotheek Velsen wel de mogelijkheid biedt om specifieke boeken te bestellen af te halen; Volgens onze wethouder het opzetten van een reserveersysteem moeilijk uitvoerbaar is gezien het aantal uitleningen en het feit dat boeken in quarantaine moeten;

Overwegende dat:

Er al bijna een jaar geen bezoekers zijn in de bibliotheek en er voldoende ruimte is om boeken een paar dagen weg te leggen voor quarantaine; Andere bibliotheken, zoals Velsen wel in staat zijn om specifieke bestellingen af te handelen; Bibliotheek Zuid-Kennemerland volgens informatie van de gemeente Haarlem circa 50 boekpakketten per dag levert; De omvang van deze leveringen niet dusdanig is dat een reserveringssysteem niet uitvoerbaar zou zijn en de bibliotheek Velsen aantoont dat dit ook prima uitvoerbaar is; Bibliotheek Zuid-Kennemerland een forse jaarlijkse subsidie krijgt van de gemeente Haarlem; Scholieren en studenten vaak specifieke boeken nodig hebben voor een studie en aan een boek “uit een genre” niet voldoende hebben;

Verzoekt het college:

Zo spoedig mogelijk te zorgen voor een boeken-reserveringssysteem bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, gebruik makend van de ervaring die in Velsen is opgedaan en ook een voorbeeld te nemen aan de winkels die deze week begonnen zijn met een click en collect systeem; Dit reserveringssysteem sowieso uit te werken ook als de bibliotheken reeds op korte termijn open zouden gaan, zodat het beschikbaar is mocht er nog een lockdown komen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Louise van Zetten, Hart voor Haarlem

Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Corine Eckhard, SP

Eva de Raadt, CDA

Mirjam Otten, Liberaal Haarlem

Gertjan Hulster, Actiepartij

Online ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 09-04-2021 18:51

Het bestuur heet u graag van harte welkom op de online ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandag 12 april die wederom gehouden zal worden via het programma Microsoft Teams. Wij kijken tijdens de vergadering graag met u terug op de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en praten u bij over de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen die al weer over minder dan een jaar zijn.

Datum online ledenvergadering: maandag 12 aprilTijd: 20 – 21 uur, u kunt inloggen vanaf 19.30 uurLocatie: online bij u thuis

AanmeldenWij zullen de ledenvergadering organiseren via het programma Microsoft Teams. Hierdoor kunt u deelnemen via een videoverbinding met uw webcam. We nemen de vergadering op voor gebruik door de secretaris om een verslag te maken. 

Als u zich aanmeld sturen wij u een uitnodiging met de link. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@haarlem.christenunie.nl onder vermelding van "aanmelding ledenvergadering".

Agenda

Hieronder vindt u de agenda van de vergadering en de vergaderstukken.

Wij streven naar een korte vergadering van circa 1 uur omdat digitaal vergaderen wat intensiever is dan fysiek in een zaaltje. Zorgt u dus dat u er vanaf het begin bij bent, dan weet u zeker dat u niets mist!

Opening door de voorzitter Mededelingen Verslag ledenvergadering van 9 november 2020 A. Goedkeuren van het financieel verslag van de afdeling over het jaar 2020 incl. de rapportage van de kascontrolecommissieB. Ter kennisneming het financieel verslag van de fractie over het jaar 2020 A. Goedkeuren van het secretarieel verslag van de afdeling over het 2020B. Ter kennisneming het verslag van de fractie over het jaar 2020 A. Ter goedkeuring: Voorstel van het bestuur om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem in 2022B. Ter goedkeuring: Voorstel van het bestuur om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort Voorstel tot het benoemen van een vertrouwenspersoon selectieprocedure kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen Haarlem Voorstel van het bestuur inzake de bemensing van de selectiecommissie kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen Haarlem Voorstel van het bestuur inzake de bemensing van de verkiezingsprogrammacommissie gemeenteraadsverkiezingen 2022 Terugblik campagne en verkiezingen Tweede kamer 15-17 maart 2021 Vooruitblik campagne gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 Rondvraag Voorstel nieuwe vergaderdatum: 25 oktober 2021