Nieuws van politieke partijen in Heemstede inzichtelijk

600 documenten

Haarlemse Hagepreken in de Hout?

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 24-06-2020 09:42

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1316901/48317/DSC02727.JPGDe ChristenUnie heeft een serie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijkheid van religieuze openluchtsamenkomsten in Haarlem gezien de beperkingen voor religieuze samenkomsten als gevolg van de uitbraak van Corona.

De afgelopen maanden bevonden we ons allen in de digitale wereld. Vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen; zo ook religieuze bijeenkomsten en erediensten. Op grond van de grondwettelijk bepaalde godsdienstvrijheid mochten religieuze bijeenkomsten doorgaan met maximaal 30 personen en tenminste 1,5 meter afstand, maar de meeste kerken en andere geloofsgemeenschappen hebben gehoor gegeven aan de oproep van het kabinet om erediensten tot een minimum te beperken. Zij hebben veelal besloten diensten digitaal te streamen waarbij vaak alleen een voorganger en een paar musici bij elkaar kwamen.

Religieuze gemeenschappen hebben maandenlang hun geloof niet actief met elkaar kunnen delen, terwijl samenkomsten belangrijk zijn voor het bemoedigen en aansterken van elkanders geloof. Geloven is iets individueels, maar ook iets wat samen wordt gedaan. Om deze redenen is het dat ook gelovigen graag samenkomen met andere gelovigen. Tevens is de kerk ook een ontmoetingsplaats waar met elkaar gesproken wordt en contact wordt gemaakt, juist ook met mensen voor wie contact met andere mensen niet vanzelfsprekend is. Op die manier is de maatschappelijke waarde van de kerk voor de stad ook enorm.

Vanaf 1 juni is het voor veel meer groepen weer mogelijk om in een ruimte bijeen te komen met maximaal 30 personen. Op 1 juli wordt dit aantal vrijwel zeker verhoogd. Hierbij moet echter nog wel de 1,5 meter in acht worden genomen. Hierdoor is dit voor niet alle kerken een afdoende oplossing. In kerkzalen waar normaal met gemak 200 mensen bijeen zouden kunnen komen is, is door deze regel slechts plek voor 50 mensen.

Ook geldt volgens het kabinet[1] en volgens de landelijk door verschillende kerkgenootschappen opgestelde protocollen nog steeds het advies dat er in kerkgebouwen niet gezongen mag worden door de aanwezigen (met uitzondering van een muziekteam in sommige kerkgenootschappen) omdat dit mogelijk risico voor de verspreiding van het virus met zich meebrengt[2]. Zingen is echter een belangrijk onderdeel binnen de samenkomsten van kerken. Bij het verbod op samenzang wordt ook de vrijheid van geloofsuiting aangetast. Een goed geventileerde ruimte verlaagt het risico op de verspreiding van het coronavirus. Veel kerken zijn hier echter niet op uitgerust en bezitten het budget niet hiervoor.

De fractie van de ChristenUnie ziet een mogelijke oplossing voor de ruimtebeperking binnen de Haarlemse kerkgebouwen, namelijk de verplaatsing van de diensten naar de buitenlucht voor religieuze gemeenschappen die aangeven daar behoefte aan te hebben als aanvulling op of vervanging van reguliere diensten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in Haarlemse parken (zoals Haarlemmerhout of Kenaupark), op evenemententerreinen (zoals bij de Veerplas), op pleinen of op het parkeerterrein van kerken (voor zover die daarover beschikken). Het besmettingsrisico is in de buitenlucht veel kleiner, wanneer ook de 1,5 meter afstand wordt gehouden. Dit blijkt ook uit het feit dat tot nu toe maar één besmetting bekend is van iemand die aanwezig was bij het Black Lives Matter demonstratie in Amsterdam nu bijna een maand geleden, terwijl daar duizenden mensen bijeen waren.

Onze fractie meent dat voor dergelijke samenkomsten in de open lucht niet een beperking van het aantal deelnemers geldt. Immers: deze beperking geldt alleen voor bijeenkomsten in voor publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, dan wel in besloten plaatsen niet zijnde woningen (artikel 2.1 lid 1 van de noodverordening). Weliswaar zijn evenementen tot 1 september ook verboden (artikel 2.1 lid 4 van de noodverordening) maar betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet Openbare Manifestaties zijn daarvan nadrukkelijk uitgesloten (artikel 1.2 van de noodverordening) en hieronder vallen expliciet kerkelijke bijeenkomsten (artikel 3 Wet Openbare Manifestaties).

De openbare ruimte is van een ieder en daarom wil de ChristenUnie ook dat het college meedenkt over geschikte locaties. Kerken zouden graag gebruik maken van de openbare ruimte maar aangezien de openbare ruimte zeker in deze tijd schaars is dient dit uiteraard wel in goed overleg te gebeuren.

Recent heeft het college een oplossing gevonden voor tijdelijk meer ruimte voor exploitanten van terrassen waarbij geen vergunningen hoeven te worden aangevraagd. Wij vragen het college ook toestemming te geven aan geloofsgemeenschappen die zich hiervoor aanmelden om kerkdiensten in de open lucht te houden, vergelijkbaar met de vroegere hagenpreken, met inachtneming van de RIVM richtlijnen dus de 1,5 meter. Wij hopen dat het college het gesprek hierover wil aangaan met kerken en andere religieuze gemeenschappen die aangeven deze behoefte te hebben, om hierin mee te denken en met hen een geschikte locatie te vinden. Zelf weet de ChristenUnie-fractie dat er meerdere kerken in Haarlem zijn die hier graag gebruik van zouden willen maken.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

Erkent het college dat voor religieuze gemeenschappen de matiging van samenkomst en de schrapping van samenzang de vrijheid van geloofsuiting aantast? Is het college bekend met het feit dat de gemeente Den Haag recent toestemming heeft gegeven voor een kerkelijke samenkomst in het Westbroekpark op basis van de Wet Openbare Manifestaties? Is het college bereid om na kennisgeving door religieuze organisaties op grond van artikel 2.3 van de APV toestemming te geven voor dergelijke openluchtdiensten in de Haarlemse parken, evenementenlocaties, pleinen of op andere geschikte locaties in de openbare ruimte inclusief gebruik van geluidsversterking? Met andere woorden: mogen wij er vanuit gaan dat dergelijke openluchtdiensten worden aangemerkt als betoging/samenkomst op grond van artikel 3 van de Wet Openbare Manifestaties en dat hiervoor niet een beperking van het aantal deelnemers geldt mits wel de 1,5 meter regel wordt gehandhaafd? Zijn er nog andere regels waaraan dergelijke openluchtdiensten moeten voldoen? Is het college bereid kerken en andere religieuze gemeenschappen in Haarlem te informeren over deze mogelijkheden? Is het college bereid mee te denken over geschikte locaties in de open lucht met kerken en andere religieuze gemeenschappen in Haarlem die bij de gemeente te kennen geven een samenkomst te willen organiseren?

Over twee specifieke situaties hebben wij nog een vraag ter verduidelijking van de bestaande regels:

Artikel 2.1 lid 1 van de noodverordening verbiedt samenkomsten ook op erven behorend bij publieke gebouwen. Nu religieuze bijeenkomsten in de nieuwste versie van de noodverordening niet meer als uitzondering worden genoemd omdat de bepaling van 30 deelnemers nu voor alle bijeenkomsten in gebouwen geldt, is onduidelijk of kerken op hun eigen erf, bijvoorbeeld op een eigen parkeerterrein een kerkdienst mogen houden met in achtneming van de 1,5 meter. Kunt u bevestigen dat analoog aan het toegestaan zijn van betogingen in de openbare ruimte ook kerkdiensten op particuliere erven in de open lucht toegestaan zijn, mits de 1,5 meter wordt gehandhaafd? Artikel 2.1c van de noodverordening bepaalt dat de limiet van 30 personen niet geldt voor bioscopen, concertzalen en theaters mits de 1,5 meter afspraken worden gehandhaafd, van te voren wordt gereserveerd, per ruimte niet meer dan 30 personen tegelijk aanwezig zijn en iedereen een zitplaats heeft. Ook evenementen in deze gebouwen zijn onder deze voorwaarden mogelijk. Klopt het dat een geloofsgemeenschap dus een kerkdienst kan organiseren in een bioscoop waarbij verspreid over meerdere zalen wel meer dan 30 kerkgangers tegelijk bijeen kunnen komen maar dat een kerkgenootschap dit niet in het eigen gebouw mag doen als deze ook meerdere zalen heeft? Is het college bereid deze inconsequentie onder de aandacht te brengen van de voorzitter van de veiligheidsregio en dit in de nieuwe noodverordening per 1 juli aan te passen?

[1] https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kerken-blij-met-verruiming-coronaregels~bcccc7dd/

[2] Zie bijvoorbeeld: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten en https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4203&t=Protocol+voor+publieke+katholieke+vieringen+vanaf+1+juni

Nieuwe bestemming voor het Lorentz de Haas Laboratorium

PvdA PvdA Heemstede 19-06-2020 14:11

Op 9 juni zijn de leden van de commissie Samenleving akkoord gegaan met de verdere uitwerking van een alternatief scenario voor de huisvesting van de Nicolaas Beetsschool. In het in 2019 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Basisscholen van de gemeente Heemstede was nog uitgegaan van tijdelijke huisvesting van de Nicolaas Beetsschool in het voormalig politiebureau aan de Kerklaan. Maar afgelopen week kwam wethouder Sjaak Struijf (PvdA) met een alternatief: renovatie van het op het SEIN-terrein gelegen Lorentz de Haas Laboratorium en inrichting daarvan als onderwijslocatie voor de Nicolaas Beetsschool. Waarna de bestaande locatie van de Nicolaas Beetsschool gebruikt kan worden als wissellocatie en tijdelijke huisvesting van basisscholen die de komende jaren gerenoveerd worden.

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving werd door alle raadsfracties enthousiast gereageerd op dit voorstel. Ook de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek en de vereniging van omwonenden van Meer en Bosch waren blij dat dit gemeentelijk monument eindelijk een nieuwe bestemming zou krijgen en nu gerenoveerd wordt. Ook de overige schoolbesturen waren (overwegend) positief. Wethouder Struijf kon tevreden terugkijken op de vele complimenten die hem ten deel vielen. Het is nu aan het college om dit scenario concreet uit te werken en daarbij ook nog eens te streven naar het energieneutraal maken van de nieuwe basisschool.

Het bericht Nieuwe bestemming voor het Lorentz de Haas Laboratorium verscheen eerst op PvdA Heemstede.

Houtplein op de schop

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 13-06-2020 10:53

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1316132/48317/IMG_20200503_092146091_HDR.jpgNa jarenlange discussie is het nu bijna definitief. Een meerderheid van de commissie beheer is akkoord met de herinrichting van het Houtplein en omgeving. Eind deze maand zal de gemeenteraad over het definitief ontwerp stemmen.

Uitgangspunt van het plan is dat doorgaand autoverkeer over het Houtplein straks niet meer mogelijk is. Ook krijgt de Tempelierstraat éénrichtingsverkeer voor auto’s. De bushaltes verdwijnen uit deze straat. Alle bussen stoppen straks op het nieuwe busstation Houtplein.

Door het verdwijnen van het doorgaande autoverkeer komt er op het Houtplein meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen. Zowel aan de noordkant als aan de zuidkant komt een plein met veel nieuwe bomen. Ook komt er plek voor ruim 170 fietsen. Een inpandige fietsenstalling in een deel van de huidige parkeergarage wordt momenteel nog onderzocht.

Vorig jaar sprak de commissie beheer over het voorlopig ontwerp. Naar aanleiding van dit debat heeft het college een aantal aanpassingen gedaan in het definitief ontwerp. Zo worden de fietsstroken in de Tempelierstraat breder en ook het fietspad aan de oostkant van het Houtplein. Ook blijft de Wagenweg bereikbaar vanaf de Raamsingel via de nieuw te realiseren fietsstraat. Ondernemers hadden hier om gevraagd in verband met de bevoorrading.

De ChristenUnie is tevreden over het resultaat. Raadslid Frank Visser: “Er waren botsende belangen en dat maakte keuzes soms lastig. Zo is de Fietsersbond kritisch over de inrichting van de Wagenweg waar parkeervakken aan de linkerkant van de weg komen. Hiervoor is gekozen omdat aan deze kant bomen gepland kunnen worden, maar aan de andere kant niet vanwege kabels en leidingen. Voor het OV bevat het plan veel plussen maar nadeel is dat lijn 3 richting het station straks om moet rijden via de Tempelierstraat omdat straks bussen niet meer via het noordelijke deel van het Houtplein kunnen doorrijden naar de Kampersingel. Daaar staat tegenover dat dit deel van het plein straks veel meer ruimte biedt voor fietsers, voetgangers en groen.”

Tijdens het debat heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de tijdelijke busroutes. Frank Visser: “De hele omgeving gaat een jaar lang op de schop en bussen moeten omrijden. Dit zal tot veel drukte leiden op onder andere de Van Eedenstraat. De ChristenUnie zou graag zien dat deze periode wordt benut voor een proef met een nieuwe buslijn vanaf Amsterdam Zuid via de Kamperlaan of Schalkwijk naar Heemstede. Dit kan nieuwe reizigers trekken voor het openbaar vervoer en wellicht kan hierdoor ook het aantal bussen dat doorrijdt richting station Haarlem worden beperkt. Op de Kamperlaan komt een tijdelijke bushalte. Wij willen dat deze zo wordt ingericht dat deze bij succes van de tijdelijke buslijn naar Heemstede een permanent karakter kan krijgen. Vroeger stopten hier meerdere bussen per uur, nu de bus hier terugkomt hoop ik dat dit een blijvertje is.”

Aanpak zwerfafval Van der Aartsportpark

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 13-06-2020 10:18

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1316130/48317/Afval vd Aartsportpark.jpgVrijwel elke ochtend ligt het parkeerterrein in het Van der Aartsportpak in Haarlem Noord vol met afval van een nabijgelegen fastfood restaurant. Volgens de ChristenUnie zijn extra afvalbakken nodig.

Raadslid Frank Visser: “Je ziet dat mensen wel hun best doen het afval op te ruimen. De afvalbakken puilen echter uit. Daarom pleiten wij voor het plaatsen van extra afvalbakken”.

De ChristenUnie heeft over dit onderwerp een rondvraag gesteld in de commissie beheer. De wethouder wil nu eerst kijken of vaker schoonmaken helpt. Volgens de ChristenUnie is dit niet de beste oplossing. “Ik zie regelmatig ’s ochtends de schoonmakers. Maar het afval heeft zich ’s nachts dan al verspreid. Een extra afvalbak is effectiever”. De ChristenUnie zal de situatie de komende tijd in de gaten houden. “Ook van elders in de stad komen klachten binnen over zwerfafval bij fastfoodrestaurants.”

Wandelnetwerk ook in Haarlem

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 13-06-2020 09:17

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1316129/48317/DSC02713.JPGRecreatie Noord-Holland onderhoudt mede namens het Recreatieschap Spaarnwoude de app Wandelnetwerk Noord-Holland. Nu de druk op de duinen tijdens de Corona crisis erg groot is, zijn deze wandelroutes een uitkomst voor mensen die een rustige wandelroute zoeken. Het valt de ChristenUnie op dat de routes bijna heel Noord-Holland afdekken behalve Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmermeer. Deze gemeenten zijn nog (vrijwel) helemaal onontgonnen gebied. De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college.

In Haarlem is nog geen enkel startpunt met informatiebord van het wandelroutenetwerk (Zie: https://wandelnetwerknoordholland.nl/routeplanner) en alleen een stukje route langs de Hekslootpolder en de Jan Gijzenkade is opgenomen in het netwerk. Dat staat in schril contrast met Velsen dat maar liefst 13 startpunten met informatieborden heeft en een dicht netwerk van routes.

De ChristenUnie wilde daarom weten waarom Haarlem nauwelijks is meegenomen in het Wandelnetwerk Noord-Holland terwijl wij toch een belangrijke bijdrage leveren aan het recreatieschap Spaarnwoude. Ook hebben wij de wethouder gevraagd op welke termijn Haarlemmers ook overal in onze gemeente gebruik kunnen maken van deze handige app en of de wethouder bereid is ook in Haarlem enkele startpunten te maken.

De wethouder heeft gereageerd dat de gemeente subsidie heeft aangevraagd en dat in de loop van dit jaar en volgend jaar ook Haarlem toegevoegd zal worden aan het wandelnetwerk.

Woningbouw in hart van Zuiderpolder

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 PvdA CDA Heemstede 13-06-2020 09:05

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1316128/48317/Park van Peet.jpgMidden in de Zuiderpolder ligt een weiland. Onder dit weiland ligt een oude vuilstort. Er waren ooit woningen gepland. Deze zijn er echter nooit gekomen omdat sanering te duur was. Nu een ontwikkelaar wel kansen ziet voor woningbouw is een meerderheid van de gemeenteraad echter tegen. De ChristenUnie zou het plan wel een kans willen geven.

Tijdens de bespreking in de commissie ontwikkeling bleek van de coalitiepartijen alleen de PvdA voorstander van woningbouw in de Put van Peet die dan Park van Peet zou gaan heten. GroenLinks, CDA en D66 houden het terrein liever groen. Op aandringen van de ChristenUnie liet D66 wel ruimte voor een amendement waarin meer randvoorwaarden aan een eventuele ontwikkeling zou worden gesteld zoals de hoeveelheid groen.

Formeel heeft het weiland nu bestemming recreatie, het is echter niet recreatief ingericht. Woningbouw zou geld kunnen opleveren om de grond te saneren en om naast woningbouw ook de recreatieve functie in te vullen. Raadslid Frank Visser: "Door het gebied zou bijvoorbeeld een fiets en wandelroute kunnen komen richting het Liewegje".

In de gemeenteraad heeft de ChristenUnie het onderstaande amendement ingediend. Ons doel was om hiermee de mogelijkheid te geven dat het plan verder uitgewerkt kon worden. Visser: "Dan zouden we als er een uitgewerkt stedenbouwkundig plan was een goede afweging kunnen maken. Uiteindelijk bleek D66 echter vast te houden aan haar nee tegen het verder uitwerken van de plannen. Nu zal de Put van Peet voorlopig een weiland blijven. Gezien de grote woningnood in Haarlem denk ik echter dat de discussie over deze bouwlocatie in de toekomst weer terug zal komen".

AMENDEMENT Park van Peet: toegankelijk en ecologisch

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3 juni 2020,

In beraadslaging over de Startnotitie Park van Peet,

Constaterende dat:

Het Park van Peet momenteel de bestemming recreatie heeft, maar niet recreatief is ingevuld en aan drie zijden omgeven is door bebouwing; Het plangebied formeel geen onderdeel is van de beschermde groene zoom; Vanwege vervuiling deze kavel eerder niet meegenomen is in de ontwikkeling van de woonwijk Zuiderpolder; Omwonenden veel waarde hechten aan het groen houden van het gebied; Door woningbouw op een deel van deze locatie het woningtekort kan worden verlaagd, een groene/recreatieve invulling kan worden bekostigd en mogelijk het gebied ook kan worden gesaneerd; De Raad nog de mogelijkheid krijgt kaders voor een eventuele ontwikkeling vast te leggen in het Stedenbouwkundig Programma van eisen;

Besluit het besluit te wijzigen zodat het komt te luiden

De startnotitie Park van Peet vast te stellen met de kanttekeningen dat:

In het stedenbouwkundige programma van eisen nadrukkelijk vereist is de ecologische waarden in het gebied te verbeteren ten opzichte van de bestaande situatie en meer toegankelijk groen voor de buurt te realiseren; In het stedenbouwkundige programma van eisen waar mogelijk rekening moet worden gehouden met het uitzicht voor de huidige bewoners (parkachtige inrichting met voldoende groene doorkijkjes) en rekening te houden met de hoogte van de bebouwing aan de Amnesty Internationalweg en de Steve Bikostraat; Inzichtelijk moet worden gemaakt wat er nodig is om het gebied volledig te saneren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Maarten Wiedemeijer, PvdA

Opsporing mensenhandel in Haarlem topje van ijsberg?

ChristenUnie ChristenUnie CDA Heemstede 10-06-2020 07:02

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1316007/48317/Sold for sex.jpgIn Haarlem wordt jaarlijks een handvol mensenhandel zaken gesignaleerd. De ChristenUnie denkt dat dit het topje van de ijsberg is en dat Haarlem kan leren van de aanpak van de gemeente Tilburg. In deze gemeente werden het afgelopen jaar vijftig slachtoffers van mensenhandel opgespoord. Gezien het grote verschil vermoeden wij dat veel gevallen van mensenhandel in Haarlem nog onontdekt blijven. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

In 2019 zijn landelijk minder verdachten van mensenhandel door de politie opgespoord dan daarvoor[1]. Deze daling staat haaks op de ambitie van het kabinet om juist méér mensenhandelaren op te sporen. De ChristenUnie wil graag weten wat de situatie in Haarlem is. Mensenhandel is en blijft een ongelooflijk groot kwaad dat hard moet worden aangepakt.

Volgens de informatie die wij hebben wordt in Haarlem jaarlijks een handvol mensenhandel zaken gesignaleerd. De ChristenUnie denkt dat dit het topje van de ijsberg is en dat Haarlem kan leren van de aanpak van de gemeente Tilburg. In deze gemeente werden het afgelopen jaar vijftig slachtoffers van mensenhandel opgespoord. Gezien het grote verschil vermoeden wij dat veel gevallen van mensenhandel in Haarlem nog onontdekt blijven.

Onderdeel van de aanpak in Tilburg was een campagne onder professionals én Tilburgers. Slachtoffers van mensenhandel komen niet snel naar voren. Het is dan ook ontzettend knap wat er in Tilburg is gelukt. Als een campagne daar een bijdrage heeft geleverd, moeten Haarlem dat serieus overwegen. Wat de ChristenUnie betreft moet de strijd tegen mensenhandel altijd de aandacht hebben.

Eerder hebben CDA en ChristenUnie in Haarlem voorgesteld speciale software aan te schaffen die het makkelijker maakt online illegale prostitutie en mensenhandel op te sporen. De burgemeester gaf in de commissie bestuur van 16 januari 2020 aan dat er landelijk vrij veel tools en instrumenten in ontwikkeling zijn en soms al in gebruik en dat Haarlem daarom kritisch probeert te kijken wat in onze situatie de meest zinnige instrumenten zijn. De ChristenUnie fractie zou graag inzicht krijgen welke stappen op dit gebied inmiddels zijn gezet.

 

Wij hebben hierover de volgende vragen:

Bent u bekend met het bericht ‘Nieuwe aanpak Tilburg leidt naar vijftig slachtoffers mensenhandel’?[2] Klopt het dat in de periode 2016 t/m 2018 jaarlijks in Haarlem slechts een handvol mensenhandelzaken zijn geregistreerd?[3] In het jaarverslag 2019 van de gemeente staat dat de aanpak mensenhandel is versterkt door training van medewerkers van de gemeente en dienstverlenende organisaties om signalen van mensenhandel te kunnen duiden en dat er een meldpunt is ingericht. Kunt u aangeven hoeveel medewerkers van de gemeente en hoeveel medewerkers van andere organisaties deze training hebben gevolgd? Heeft dit inmiddels geleid tot betere signalering? Hoeveel signalen van mensenhandel zijn in 2019 in Haarlem geregistreerd bij het meldpunt? Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn in 2019 in Haarlem uiteindelijk opgespoord? Tot hoeveel aangiftes heeft dit geleid en hoeveel aangiftes daarvan waren van minderjarigen? Bent u bereid in gesprek te gaan met de gemeente Tilburg om ervaringen uit te wisselen en te bezien of onderdelen van de Tilburgse aanpak en de (bewustwordings)campagne ook in Haarlem kunnen worden uitgerold? Is inmiddels geïnventariseerd welke tools voor Haarlem het meest zinnig zijn om de aanpak van illegale prostitutie en mensenhandel te versterken? Indien u van mening bent dat de software tool die middels een raadsmarkt aan de raad is gepresenteerd voor Haarlem niet nodig is: welk alternatief zet u in?

Sturing sociaal domein: medewerkers efficiënt inzetten

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 25-05-2020 10:53

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1315219/48317/Nieuwe Euro bankbiljetten.jpgDe gemeente wil meer grip krijgen op de uitgaven voor het sociaal domein. Dit blijkt lastig omdat cijfers in de praktijk onbetrouwbaar blijken te zijn.

Lees hieronder de bijdrage van schaduwraadslid Els Booms:

Voorzitter, de ChristenUnie bedankt de wethouder voor de eindrapportage van het project “versterken sturing en programmering”. Er is in korte tijd veel werk verricht.

Ontsluiting en koppeling van data uit externe bronnen blijkt niet mogelijk te zijn en daarom zijn de cijfers onbetrouwbaar. Ook de data die de sociale wijkteams aanleveren bij de gemeente kan niet adequaat verwerkt worden. Hoe is dat mogelijk? Het sociaal wijkteam is toch onderdeel van de gemeente? Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat de data vanuit de sociale wijkteams betrouwbaar en op juiste wijze bij de gemeente verwerkt kan worden. 

Op meerdere pagina’s lees ik dat er vooral gekeken wordt naar afschalen van zware naar lichte zorg voor wat betreft de zorgaanbieders. Echter voor wat betreft het sociale wijkteam en het CJG gaat het op pagina 25 over “aanvullende opdrachten” en “uitbreiding van het aanbod.” Dat hebben we in deze commissie de afgelopen jaren al meerdere keren voorbij zien komen. Alsof zij de oplossing voor alles kunnen zijn. We hebben een groot aantal gespecialiseerde partners waar we op een juiste wijze gebruik van moeten maken. Als we naar het overzicht van de zorg behoefte in de verschillende wijken kijken is daar een groot verschil. 

Wethouder, kunt u onderzoeken of i.p.v. het opnieuw uitbreiden van de sociale wijkteams  en het CJG er een verschuiving mogelijk is van huidige wijkteam medewerkers naar de wijken waar meer behoefte is aan zorg.

Actieplan Maatschappelijke Opvang

ChristenUnie ChristenUnie Heemstede 25-05-2020 10:41

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1315218/48317/20150516_172404Het college van B&W heeft een actieplan gepresenteerd om de maatschappelijke opvang te verbeteren. Het college wil hiervoor eenmalig 70.000 euro extra subsidie geven. In een debat over dit actieplan heeft de ChristenUnie gevraagd naar de onderbouwing van deze extra subsidie.

Lees hieronder de bijdrage van schaduwraadslid Els Booms:

Voorzitter, de ChristenUnie is blij dat er een continue proces is om de kwaliteit van de maatschappelijke opvang te verbeteren. Begin van het jaar is de wethouder met meerdere raadsleden op bezoek geweest bij de Velserpoort, één van de maatschappelijke opvanglocaties van HVO-Querido. De locatie zag er verzorgd, modern en goed ingericht uit. Een van de deelnemers heeft verteld hoe het is om in deze opvang tijdelijk te verblijven. Hij was positief over de behandeling van HVO-Querido. De keuken wordt gerund door deelnemers en de supermarkt zorgt voor gratis extra voeding. De participatie van deelnemers is de manier hoe opvangvoorzieningen het beste kunnen draaien. Het uitbreiden van de interne dagbesteding o.a. door nieuwe cliënten een buddy te geven is een goed idee: win win voor beide deelnemers en voor de organisatie. 

HVO-Querido blijkt te kampen te hebben met een hoog ziekteverzuim. Alleen extra financiën kan dit probleem niet oplossen. Wat gaat HVO-Querido inzetten om het ziekteverzuim te verminderen? Extra financiën is ook geen oplossing voor de hoge doorloop van de trajecthouders. Wat gaat HVO-Querido inzetten om de medewerkers te boeien en te binden? 

Het voorstel om bed/bad/brood om te vormen naar een 24 uursvoorziening is een mooi plan maar kost wel geld. Prioriteit heeft voor ons een snellere uitstroom door meer beschikbare huurwoningen en ook inzetten op Housing First. Daarmee kan mogelijk geld bespaard worden om dan ook voor de overige cliënten de 24 uurs voorziening te realiseren.

Actuaraad: gevolgen Corona crisis

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 VVD PvdA Heemstede 25-05-2020 07:10

https://haarlem.christenunie.nl/k/n2342/news/view/1315215/48317/IMG_20200325_141218469.jpgDeze week heeft de gemeenteraad een eerste debat gehad over de gevolgen van de corona-crisis in Haarlem in een zogenaamde "actuaraad". In deze nieuwe vergadervorm spreekt de gemeenteraad over actuele onderwerpen zonder dat er besluiten worden genomen. Het is bedoeld om elkaars standpunten te verkennen. De ChristenUnie vroeg o.a. aandacht voor zwemlessen voor jonge kinderen, voor de gevolgen van de Corona-boetes en voor de kwetsbare positie van prostituees.

Lees hieronder de bijdrage van raadslid Frank Visser:

Voorzitter, de ChristenUnie ziet in de samenleving mooie initiatieven tijdens de Corona crisis. Gaaf dat die zo snel uit de grond zijn gestampt. Als we niet oppassen leidt de Corona crisis tot een veel grotere crisis. De ChristenUnie maakt zich zorgen over het grote aantal Haarlemmers die hun baan kwijt zijn, over eenzame ouderen, over gezinnen die onder druk staan na vele weken thuiswerken, thuisonderwijs en ingewikkelde schoolroosters. Wat gaan we voor hen doen? Ik sluit mij aan bij de vragen van GroenLinks over het armoedebeleid, de vragen van Hart voor Haarlem over onderwijsachterstanden en de pleidooien van de VVD voor ondernemers.

De huidige situatie geeft kansen voor structurele veranderingen. Ik sluit mij aan bij het pleidooi van de Actiepartij, PvdA en Groenlinks voor meer ruimte voor de fiets. De ChristenUnie heeft begrip voor de genomen maatregelen maar wil vanavond toch enkele kanttekeningen plaatsen. Ik sluit mij aan bij de kritische vragen van D66 over de strengheid van sommige regels.

Een concreet voorbeeld: de zwembaden zijn weer open maar jongen kinderen in Haarlem krijgen dankzij het daarvoor geldende protocol nog steeds geen zwemles omdat de instructeur geen anderhalve meter afstand kan houden. Het corona risico is nihil maar toch mag het niet. Die kinderen willen wel allemaal in de zomervakantie gaan zwemmen. Volgens mij is het veiligheidsrisico van het niet door laten gaan van de lessen groter dan het geven van de lessen. Kan de burgemeester zich sterk maken dat de zwemlessen nog deze maand weer starten?

Dan de handhaving. Vier jongens van 17 en 18 jaar liepen half april in Haarlem Noord over straat. Ze hielden keurig 1,5 meter afstand tot anderen, maar niet tot elkaar. Ze werden aangesproken door de politie vanwege overtreding van de corona regels. Dom natuurlijk, dat beseften ze zelf achteraf ook, maar de consequenties zijn groot. De 17 jarige had geluk en kwam er vanaf met een boete van 95 euro. De anderen moeten 390 euro betalen en hebben nu een strafblad. Inmiddels zijn ruim 300 Corona bekeuringen uitgedeeld in Haarlem waarvan ruim 250 aan meerderjarigen. De ChristenUnie vindt dit disproportioneel. Als je met 35 kilometer te hard over de snelweg scheurt is de boete lager en bovendien krijg je dan geen strafblad. Ik weet dat dit landelijk bepaald is maar toch wil ik hier vanavond een punt van maken. Veel juristen hebben vragen over de zwaarte van de corona boetes, over de zorgvuldigheid bij de boetes en ook over de rechtsgeldigheid in het licht van de grondwet. Ik vraag daarom of de burgemeester bereid is om samen met andere burgemeesters hierover een signaal af te geven naar de minister, naar het OM en naar de Haarlemse politie want daarover heeft de burgemeester wel wat te zeggen. De jongens waar ik nu over spreek zijn niet gewaarschuwd. Ze moeten nu wel leven met de consequentie zoals jarenlang geen Verklaring Omtrent Gedrag kunnen krijgen. Voorzitter, dat voelt voor mij als een te zware straf.

De premier riep zojuist op om kinderen te laten meedenken over de toekomst. Haarlem heeft sinds kort een jongerenraad, maar daar zitten alleen VWO-ers in. De ChristenUnie roept het college op ook kinderen en VMBO, MAVO, HAVO scholieren mee te laten denken, ik overweeg een motie.

De ChristenUnie vraagt tenslotte aandacht voor de sekswerkers in Haarlem. Ik ben geschrokken van het papierwerk dat voor deze kwetsbare groep nodig was om in Haarlem een bijstandsuitkering te krijgen als ze niet in aanmerking kwamen voor de TOZO regeling omdat ze via opting-in werken. In Amsterdam was het veel eenvoudiger en vooral ook sneller. De ChristenUnie vraagt extra aandacht voor deze groep. Ik heb eerste signalen gekregen dat meerdere vrouwen gebruik willen gaan maken van een uitstapprogramma. Juist nu het werk stilligt hebben zij tijd om over de toekomst na te denken. Ik vraag het college deze groep maximale ondersteuning te bieden.