Nieuws van politieke partijen in Heerenveen inzichtelijk

1547 documenten

MFA Oudeschoot.

GemeenteBelangen Heerenveen GemeenteBelangen Heerenveen Heerenveen 15-04-2024 15:45

Het MFA Oudeschoot- het sociale hart van het dorp – verloedert en verpaupert

De vastgoedeigenaar uit Ede krijgt jaarlijks (tot en met 2052) €145.000 per jaar betaald van de gemeente Heerenveen

En wij horen alleen maar: “Er lopen gesprekken.”

Ook inwoners uit Oudeschoot worden hierbij niet betrokken.

Wij maken ons hard voor onze dorpshuizen en roepen dan ook op om op korte termijn duidelijkheid te geven over de toekomst van het MFA, het sociale hart in Oudeschoot.

https://www.gemeentebelangenheerenveen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/Het-MFA-Oudeschoot-het-sociale-hart-van-het-dorp-verloedert-en-verpaupert.mp4

Het MFA Oudeschoot- het sociale hart van het dorp – verloedert en verpaupert

Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen 15-04-2024 12:03

De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.

Heidag SP Heerenveen.

SP SP Heerenveen 10-03-2024 16:40

Op zaterdag 9 maart kwam een groep SP leden bij elkaar om te praten over de koers voor de komende jaren. Zowel het vaste kader als enthousiaste nieuwe leden gingen met elkaar in gesprek over wat we de komende jaren willen gaan doen binnen Heerenveen om de SP in Heerenveen groter te maken en zichtbaarder te zijn op de straat. Er is nog zoveel om voor te strijden niet alleen in Heerenveen, maar ook in heel Nederland. Denk alleen maar aan het verschralen van de zorg door het sluiten van ziekenhuizen, of steeds minder Openbaar Vervoer op het platte land en daardoor ook in dorpen en kleine steden. Bezuinigingen in de Thuiszorg of de WMO, dat zijn bezuinigingen die veel mensen raken. Alles wordt wegbezuinigd en de leefbaarheid wordt stukje bij beetje steeds slechter.

Het is voor ons allemaal wel duidelijk dat er iets moet gebeuren en daar willen wij met zijn allen iets aan doen. Onder leiding van Lian Veenstra kreeg de dag vorm en naarmate de dag vorderde werd iedereen steeds enthousiaster en heeft iedereen veel zin zich daar voor in te zetten.

Al met al een productieve dag, waar ook voor de innerlijke mens goed werd gezorgd. Ben jij SP lid en nog niet actief en heb je zin om ons te helpen neem dan contact met ons op via heerenveen@sp.nl. Ben je nog geen SP lid, maar denk je erover om dat wel te worden om op die manier de ongelijkheid en tweedeling in de maatschappij wat eerlijker te maken, om de zorg, het OV, onderwijs en leefbaarheid te waarborgen in onze samenleving meld je dan aan, want wij zitten op jou te wachten en je bent van harte welkom.

 

Kleinschalige Opvang in Heerenveen: Luisteren naar Onze Inwoners en Vooruitdenken

Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen 27-02-2024 14:45

De onafhankelijke lokale partijen Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangen Heerenveen willen het college van Heerenveen duidelijke kaders aan de voorkant meegeven bij het zoeken naar geschikte kleinschalige geïntegreerde opvang verspreid over de gemeente Heerenveen.

Wij zijn tegen de manier waarop alle andere partijen in de Raad alleen achteraf met inwoners, organisaties en bedrijven uit het gekozen deel van Heerenveen willen praten.

Wij constateren dat een meerderheid in de raad (op basis van hun mandaat) participatie vooraf niet nodig vindt. Dit is oude politiek en niet onze manier van werken als onafhankelijke lokale partijen.

Als het gaat om het vestigen van een azc in de gemeente Heerenveen, zien wij dat er meer draagvlak is voor kleinschalige geïntegreerde opvang verspreid over de gemeente Heerenveen. Minimaal 2 kleinschalige locaties en in totaal het aantal (cf de spreidingswet).

Het lijkt alsof de raad dit ook wil, of was het slechts stoere taal in de commissie van 15 februari? De grote landelijke partijen in Heerenveen lijken maar vast te houden aan 1 AZC van honderden asielzoekers op 1 plek en willen geen afscheid nemen van Heerenveen noordoost. Luisteren ze wel naar inwoners uit de desbetreffende wijk?

Inwoners gaven toch duidelijk aan dat de druk op de wijk al te hoog is.

Ook Heerenveen Noordoost moet van tafel af, vinden wij. Maar of de meerderheid van de Raad dat ook wil, dat moet nog blijken tijdens de Raadsvergadering van 29 februari.

Wij zeggen:

Verbreed de blik naar de gemeente Heerenveen in plaats van te blijven kijken naar het dorp Heerenveen. Het collegevoorstel van 450 Hveen west/ 300 Heerenveen noordoost moet helemaal van tafel af.

Wij blijven ons sterk maken voor participatie vooraf, omdat ook vanwege de opgelegde spreidingswet (van de regering) de stem van onze inwoners eerst moet worden gehoord.

Volgens de spreidingswet moet het college veerst met de Provincie in gesprek gaan, omdat de Provincie uiteindelijk gaat over het spreidingsbeleid. Pas dan weten wij echt, hoe we in de gemeente Heerenveen met deze opgelegde maatregel om moeten gaan.

HET IS SLIKKEN OF STIKKEN

Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen 12-02-2024 16:13

meer participatie door u als inwoner, organisatie en ondernemen vooraf….!

Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangen Heerenveen willen geen grootschalig AZC. Heerenveen West 450 en noord oost 300 opvangplekken is en was niet bespreekbaar

voor ons. Wij gaan uit van kleinschalige opvang. Daarmee bedoelen wij maximaal 50 asielzoekers op 1 locatie. Daarnaast vinden wij, dat er in de overeenkomst met het

COA moet staan dat onze gemeente bij grote overlast zelf een opvanglocatie zelfstandig kan sluiten.

De inspraakreacties van zowel voor als tegenstanders zijn voor ons helder en duidelijk. Geen grootschalig AZC in onze gemeente, participatie vooraf en inzetten op

kleinschalige opvang (max 50) om zo tot integratie, acceptatie en samenwerking te komen. De spreidingswet dwingt ons nu om eerst in gesprek te gaan met de Provincie over de

verdeling van opvangplaatsen in de provincie Fryslân. Wij vinden dat de eis moet zijn, dat de opvang kleinschalig is en dat deze verdeeld wordt over onze gemeente. Hierbij moet worden aangedrongen op maximaal 50 asielzoekers per locatie verspreid over de gemeente Heerenveen. Dit voor de duur van 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging naar 10 jaar.

Ook bij kleinschalige opvanglocaties (met maximaal 50 opvangplekken per locatie) zal er vooraf goede informatie beschikbaar moeten zijn en vooraf overleg moeten plaatsvinden met omwonenden, organisaties en ondernemers. En niet achteraf, zoals nu is gebeurd. Regulier overleg met omwonenden, organisaties en ondernemers van groot belang om alles goed te kunnen organiseren en evalueren. Wij blijven het uitgangspunt hanteren dat participatie rondom thema’s met een grote maatschappelijke impact vooraf moeten plaatsvinden. En dat er regulier overleg moet zijn met inwoners, buurten, wijken, dorpen en ondernemers.

Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangen Heerenveen hebben goed naar u geluisterd en blijven dit doen. U bent aan zet, ook al gaat het hier om een opgelegde maatregel, niet slikken en stikken maar vooraf participatie door u als inwoner, organisatie en ondernemer

Amendement Heerenveen Lokaal en Gemeentebelangen

Amendement-Besluitvorming-AZC-gemeente-Heerenveen-HL-GBH_

De spreidingswet

Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen 31-01-2024 07:21

De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.

De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.

De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.

De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.

Azc Heerenveen-West staat op losse schroeven: ‘Voelt alsof je gestuurd wordt door een andere gemeente’

Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen 30-01-2024 10:33

Bron Leeuwarder Courant.

Het asielzoekerscentrum Heerenveen-West lijkt van de baan. Een meerderheid van de gemeenteraad van De Fryske Marren is tegen de opvang van 450 asielzoekers. Raadsleden vinden het te groot en hebben kritiek op het proces.

De raadsleden in De Fryske Marren stemmen pas op 11 maart. Wat er in die tussentijd gebeurt, is niet te zeggen. Maar wat maandagavond op een bijeenkomst van de gemeenteraad duidelijk werd: een meerderheid is tegen het plan voor een azc ten westen van Heerenveen.

„Wy hawwe gjin fertrouwen yn it proses en boppedat fynt de FNP in grut azc net mear kinnen. 450 opfangplakken is ús te folle”, zei fractievoorzitter Gerda de Vries van coalitiepartij FNP.

De gemeente had volgens haar op verzoek van de raad een locatieonderzoek laten doen naar een geschikte plek in de gemeente. Haar gedachte daarbij was geweest dat de raad dat onderzoek vervolgens zou bespreken.

Maar in plaats daarvan kwamen burgemeester en wethouders ineens met een voorkeurslocatie. Het onderzoek zelf bleef in eerste instantie geheim. „De rie hat de kaken moannen stiif opinoar hâlde moatten, omdat it lokaasjeûndersyk fertroulik wie.”

Bovendien was de grote informatiebijeenkomst in september in Thialf veel te veel een avond van Heerenveen, vond ze. „En dat De Fryske Marren der by stean mocht.” Zo werd volgens haar overal het logo van De Fryske Marren „der gau opplakt”. „Om ‘t oeral it logo fan it Hearrenfean al op stie.”

Wat voor raadsleden ook niet meehielp: dat de gemeente Heerenveen al voor de zomer Heerenveen-West in beeld had, zoals deze krant eerder schreef. „Dat er in Heerenveen kennelijk al een route lag”, zegt VVD-raadslid Jos Boerland. „Terwijl volgens het college hier het denken nog moest beginnen. Dat geeft in ieder geval gevoelsmatig aan dat je dus gestuurd wordt door een andere gemeente.”

Meerdere raadsleden baalden er verder van dat ze niet waren uitgenodigd voor de bewonersbijeenkomsten in Oudehaske en Rottum. En waarom waren die eigenlijk in de zomervakantie gepland?

Maar, zei burgemeester Fred Veenstra, die waren niet door de gemeente georganiseerd. Het waren de dorpsbelangen die dat deden. „Die hebben dat bewust willen doen voor de grote bijeenkomst in Thialf. Men heeft er zelf voor gekozen om dat in de laatste week van de zomervakantie te doen.”

Dat het locatieonderzoek lange tijd niet openbaar was, had volgens Veenstra een goede reden. „We hebben het niet onder de pet gehouden, maar op grond van onze normale procedures heeft het langer geduurd voordat het openbaar werd. Achteraf kun je misschien zeggen dat het anders had gekund, maar dan hadden we dat met elkaar op die manier moeten doen.”

Behalve FNP, VVD, Burgerpartij en KFM zijn in ieder geval ook de eenmansfracties CU, FvD en D66 tegen het plan, in elk geval in de huidige vorm. Overal hoorde D66-fractievoorzitter Henk Koops de afgelopen tijd dezelfde verhalen van bewoners: „Kleinschaligheid, veiligheid, gebrek aan draagvlak, gebrekkige communicatie. Voor onze fractie betekent dat, dat het geen haalbare kaart is.”

Koops en veel andere tegenstanders van Heerenveen-West gaven wel expliciet aan niet tegen asielopvang te zijn. Maar die opvang zou dan minder groot moeten. „Wy moatte nei folle lytsere azc’s”, zei Gerda de Vries van de FNP.

‘Gisteren beginnen met nieuw plan’

De beoogde locatie is nu nog grondgebied van De Fryske Marren. Het is de bedoeling dat de grond van Heerenveen wordt, als beide gemeenteraden akkoord gaan. Als één van de raden niet akkoord gaat, wordt het lastig.

In De Fryske Marren zou het volgens Veenstra betekenen „dat we serieus moeten nadenken over alternatieven”. Door de onlangs aangenomen spreidingswet moet de gemeente straks ergens rond de driehonderd asielzoekers opvangen, zei hij.

Omdat het azc in Balk in 2026 sluit, zou de gemeente vanaf dan niet meer aan de taakstelling voldoen. „Als de raad hier nee tegen zegt, moeten we gisteren beginnen met een nieuw plan.”

In Heerenveen staat het onderwerp op 15 februari op de agenda.

‘Wakker worden’

De nacht is foarby, de sinne is frij, omheech te gean.

Ook in Rottum Oost tikt de tijd en gaan wekkers.

Sommigen hebben aanleg om gewoon uit zichzelf wakker te worden.

Voor anderen boter, brei en groene kaas later in de tijd.

Afgeleid, keurig meelopend.

Tot laat in de avond stratego spelen met slaap in ogen of gewoon onwetend vol vertrouwen.

Echter, Fries bloed bruist en is overal.

Soms bonkend zelfs kokend door de aderen.

Geen strategische holle phrases Fries spreken, de taal van de mensen op de dyk.

Taal en vrijheidszin in ere houdend.

Vrije vogels laten zich niet kooien.

Oer oude Friese grond bedreigd door zee, overmacht en overjarige, plots oppoppende overheidspapieren.

Onmogelijke bruggen werden reeds geslagen.

Gefluister op de achtergrond.

In het Fries maar ook zeker in het Nederlands.

Spreidingswet zonder spreiden op microniveau.

De oude eer klinkt dan en davert trots in het rond van Lemmer tot in het stadion.

De Vogelsangwei een groene en krachtige bloeiende loot.

Laat Uw stem blijven horen tot voorbij deze weg.

Werkwoord beLEMMERen krijgt een nieuwe betekenis.

We zijn er nog niet.

Met meer vertrouwen en rechtdoorzee vervolgen wij de weg en fyn it ljocht syn wei yn in nije dei.

Auteur bij redactie bekend.

Bron:

De alde Friesen, Frysk folksliet(1876)

PvdA GL VVD en CDA stoppen maatschappelijk werk scholen

Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen 27-01-2024 14:18

De problemen van kinderen/jongeren worden vaak vroeg gesignaleerd in het onderwijs. Er op tijd bij zijn is ieders belang.

Moties om verder te kijken dan koud bezuinigingen haalden het niet.

De oppositie Heerenveen Lokaal-GemeenteBelangen Heerenveen, D66, SP, CU, SP en FNP hebben duidelijk gemaakt dat je hierdoor het kind met het badwater weg gooit.

Je kunt deze zorg voor kwetsbare kinderen gerust eerst in stand laten, eventuele bezuinigingen op deze belangrijke zorg moet je eerst in een groter geheel belkijken en pas dan beslissen. De kosten die ons voorstel met zich meebrengt om het in een breder perspectief voor onze jeugd te zien kunnen uit de algemene middelen gehaald worden. De college partijen willen tenslotte ook de 9 miljoen extra voor een parkeergarage daar uit halen.

De college partijen PvdA, groen links, VVD en CDA willen geen schoolmaatschappelijk werk meer in het onderwijs, deze moet het zelf maar gaan inhuren. Daarbij wil men meer doen aan preventie en geen directe zorgverlening. Zo zien wij de uitkomst van de discussie in de gemeenteraad en zo zullen degenen die deze zorg beslist nodig hebben het aan de lijve ondervinden.

Het schoolmaatschappelijk werk is nu verdwenen binnen het onderwijs in onze gemeente.  heerenveen Lokaal/GemeenteBelangen Heerenveen maken zich grote zorgen over de jeugd die het nodig hebben en nu extra kwetsbaar zijn.

AZC moet doorgaan van VVD, CDA, PVDA en GL

Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen Lokaal (HL) Heerenveen 21-01-2024 16:03

De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt. De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.