Nieuws van politieke partijen in Heerlen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

8 documenten

#Statiegeldalliantie. Samen met ...

PvdA PvdA GroenLinks Partij voor de Dieren Heerlen 31-10-2018 09:00

#Statiegeldalliantie. Samen met #Groenlinks #SP en #PvdD heeft de #PvdA het voortouw genomen om te komen tot een nieuw voorstel. Vanavond ligt dit voorstel in de gemeenteraad. Plastic flesjes zorgen voor zwerfvuil en dragen bij aan de plastic soep in de oceanen. Daarom moet er naar betere alternatieven gezocht worden. Daarom willen we dat #Heerlenmijnstad zich aansluit bij de statiegeldalliantie. #PvdAHeerlen bedankt alle partijen voor deze samenwerking.

Motie statiegeld wordt woensdag 31 oktober a.s. in de gemeenteraad behandeld. | Heerlen

GroenLinks GroenLinks PvdA Partij voor de Dieren Heerlen 29-10-2018 00:00

Heerlen overweegt toch statiegeld op blik en flesjes.

De gemeente Heerlen gaat zich waarschijnlijk toch aansluiten bij de statiegeldalliantie. Een motie daartoe wordt 31 oktober in de gemeenteraad behandeld.

 

De landelijke organisatie streeft ernaar de lawine aan rondslingerende plastic flesjes en blikjes terug te dringen door statiegeld te heffen. In Nederland en België hebben zich al ruim 750 lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij de alliantie aangesloten. In Parkstad doen inmiddels Brunssum, Landgraaf en Nuth mee.

 

Motie

Eerder dit jaar sneuvelde in de gemeenteraad van Heerlen het initiatief om ook een statement te maken om actief de vervuiling van wegen, bermen en watergebieden door blik en plastic tegen te gaan. Een motie van de PvdA, PvdD, HartLeers en de Stadspartij Heerlen haalde het toen niet.

 

Flinke discussie

Dat zorgde onder meer op Facebook voor flinke discussie. Naar aanleiding daarvan staken vertegenwoordigers van SP, GroenLinks en PvdA nog eens de koppen bij elkaar, zegt Joost Reijnaerts (PvdA).

"Het is vreemd dat Heerlen in eerste instantie is afgehaakt, terwijl een meerderheid van de politiek de uitgangspunten van dit initiatief wel steunt. Er is iets misgegaan tijdens de discussie in de raad. Samen met Ewout Tijdeman van GroenLinks en Franck Peeters van de SP heb ik de zaak daarom weer opgepakt. We vinden dat het onderwerp terug moet op de politieke agenda.”

Hij verwacht dat er dit keer een meerderheid zal zijn, omdat nu ook coalitiepartij SP meegaat. De motie wordt besproken bij de raadsvergadering op 26 september.

 

Ultiem doel

Het resultaat zal niet zijn dat er meteen minder blik en flesjes als zwerfvuil zullen rondslingeren. Het ultieme doel is de landelijke overheid te dwingen dit verpakkingsmateriaal te belasten met statiegeld.

Coalitievorming Heerlen: Overeenstemming over werk en economie

SP SP VVD D66 CDA Partij voor de Dieren Heerlen 05-04-2018 16:39

Tijdens de Heerlense coalitiebesprekingen is door de deelnemende partijen SP, OPH, CDA, PHB, VVD, D66, PvdD en GL overeenstemming bereikt over de onderwerpen werk en economie.

Wat betreft werk zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

1.     Iedereen doet zoveel als mogelijk mee in de Heerlense samenleving. Het aanbieden van reïntegratiemogelijkheden is niet vrijblijvend. Voor mensen in een (bijstands)uitkering geldt dat op het vlak van werk het hoogste doel is: het vinden van werk. En voor jongeren: het volgen van een opleiding (voorafgaand aan een baan).

2.     Is uitstroom naar werk niet mogelijk dan worden mensen aangespoord om actief te zijn als vrijwilliger (of andere vormen van dagbesteding). Het stimuleren van vrijwilligerswerk en reïntegratietrajecten mag niet leiden tot verdringing van regulier betaald werk.

3.     Bij reïntegratietrajecten (Baanbrekend Werk en Werk voor Heerlen) staat de mensontwikkeling voorop (niet de activiteit!) met als doel om mensen zo snel en zo veel mogelijk te laten uitstromen naar regulier werk.

4. Er is een lacune in het aanbod voor mensen die wel een productieve inzet kunnen bieden, maar voor wie de stap naar regulier betaald werk vanuit Baanbrekend Werk of Werk voor Heerlen vooralsnog te groot is. Die lacune dient ingevuld te worden.

5. Wij moeten ons bewust zijn van problemen rond werkende armen en onzekerheid over werk en inkomen door de doorgeschoten flexibilisering. Dit zijn fundamentele onzekerheden voor veel mensen in onze stad en regio. De overheid geeft het goede voorbeeld en stimuleert andere werkgevers tot méér zekerheid voor méér mensen.

6.     Succesvolle reïntegratie en uitstroom is afhankelijk van samenwerking met werkgevers. WSP vervult daarin de cruciale en verbindende schakel tussen gemeenten en marktpartijen.

7.     Heerlen moet aantrekkelijker worden voor (hoger)opgeleide jongeren door het bieden van interessante opleidings- en carrièrekansen. Ook als antwoord op de krimp. 

Dat leidt tot de volgende maatregelen:

1.     Het totale bestand van mensen in de bijstand binnen een termijn van 1,5 jaar scannen op competenties (uiterlijk 1-1-2019). En deze mensen begeleiden naar verschillende vormen van participatie, waarbij regulier werk het hoogste doel is.

2.     Daar waar laaggeletterdheid een belemmering is voor participatie/uitstroom worden gerichte taaltrajecten aangeboden, al dan niet afgestemd met potentiële werkgevers (conform VDL-traject).

3.     Het aansporen van mensen om vrijwilligerswerk te doen (indien dat de hoogst haalbare vorm van participatie is) wordt geïntensiveerd aan de hand van de diagnose (benoemd bij punt 1).

4.     Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs (MBO) worden grootschalige sectorarrangementen afgesproken om mensen uit de bijstand op te leiden en als zij-instromer te laten uitstromen (zoals bij VDL en Beyond). Zeker voor de grote en urgente behoefte aan mensen in de zorg is dit aan de orde.

5.     Baanbrekend Werk sluit zoveel mogelijk aan op de sectorarrangementen als ‘gemeentelijk voorportaal’. De maximale duur van Baanbrekend Werk wordt beperkt. Er komt dit jaar nog een nader onderbouwd voorstel daartoe.

6. De gemeente gaat Basisbanen organiseren. Mensen die wel degelijk een productieve maatschappelijke rol kunnen spelen, maar vanuit Baanbrekend Werk of Werk voor Heerlen (nog) niet kunnen uitstromen naar regulier betaald werk, kunnen hier een betaalde functie (tenminste minimumloon) krijgen. Te denken valt aan bijvoorbeeld (buurt)conciërges.

7. Waar nodig en mogelijk wordt het beschikbare werk voor Baanbrekend Werk, Werk voor Heerlen en de Basisbanen uitgebreid door meer (gemeentelijke) taken aan hen toe te bedelen. Inbesteding speelt daarbij een belangrijke rol.

8.     Werkgevers wordt direct inzicht gegeven in de beschikbaarheid van arbeidspotentieel binnen de groep bijstandsgerechtigden. Hiervoor wordt uiterlijk 1 oktober 2018 de ‘kandidaatverkenner’ (landelijke tool) ingevoerd. Omgekeerd moeten werkzoekenden uit de bijstand alle beschikbare vacatures/baanopeningen digitaal kunnen inzien.

9.     WSP neemt de totale verantwoordelijkheid op zich voor de werkgeverscontacten (incl. jobcoaching-activiteiten) en de uitstroom naar werk per 1 juli 2019. De sociale dienst blijft verantwoordelijk voor de instroom (diagnose) en de doorstroom.

10.   Samen met (grote) werkgevers en instellingen voor hoger onderwijs, wordt een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van een traineeprogramma om jong talent aan Heerlen en de regio te binden.

11.   De mogelijkheden van grensarbeid worden intensiever gepromoot onder meer via het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling en het Grensinfopunt Eurode. 

12. Naast een jongerenloket komt er ook een vorm van een ouderenloket. Uitzendbureau’s worden gefaciliteerd bij inzet voor 55+-ers

13. De grote ontwikkelingen rond de energietransitie en duurzaamheid bieden nadrukkelijk de mogelijkheid om ook daar mensen aan het werk te helpen. Ook toerisme en de creatieve industrie in het centrum bieden daarvoor kansen,

Wat betreft economie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

1.     Heerlen bouwt verder op de ingezette koers van economische profilering rondom de sectoren Medische Logistiek, Smart Services en Retail (binnenstad en woonboulevard).

2.     Ondernemers verdienen een faciliterende gemeente die denkt in termen van mogelijkheden en werkt vanuit een integrale ondernemersdienstverlening met zoveel als mogelijk één aanspreekpunt.

3.     Het economisch beleid wordt vormgegeven langs de lijnen van (3A’s) acquisitie (van nieuwe bedrijven), aanjagen (van innovatie, initiatieven en samenwerking) en activeren (van talentontwikkeling). 

4.     De gemeente voert een actieve dialoog met ondernemers, ondernemerscollectieven (bijvoorbeeld MKB Parkstad) en vertegenwoordiging van werknemers (vakbonden) en stuurt op actieve communicatie, wederzijds vertrouwen, gezamenlijke agendavorming en afgestemde uitvoeringsplannen en acties.

5.     Ondernemerschap, arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en leegstandsbestrijding worden (minimaal) opgepakt op de schaal van de gemeenten in Parkstad en Zuid-Limburg. Hiervoor is samenwerking meer dan noodzakelijk.

Dat leidt tot de volgende maatregelen:

1.     De gemeente verdiept de samenwerking met de drie genoemde sectoren (Medische Logistiek, Smart Services en Retail) op het gebied van branding, arbeidsmarkt, gezamenlijke acquisitie en aansluiting MKB (specifiek ten aanzien van de campus).

2.     Trilandis (en in mindere mate Avantis) heeft prioriteit voor de uitbouw van de sector medische logistiek. Met de gemeenten in Parkstad wordt verkend waar toekomstige ontwikkelgebieden voor bedrijventerreinen mogelijk zijn.

3.     Het Ondernemershuis wordt sterker gepositioneerd (zowel organisatorisch als fysiek) als aparte ‘unit’ van integrale ondernemersdienstverlening. Waarbij het Bedrijvencontactpunt (BCP) volledig wordt aangehaakt (dus ook organisatorisch en fysiek). Het Ondernemershuis geldt als het centrale aanspreekpunt voor ondernemers (ook ZZP-ers), bedrijven en instellingen.

4.     Het Fonds Economische Structuurversterking geldt als aanjaagfonds voor nieuwe vestigingen, bedrijfsuitbreidingen en gezamenlijke initiatieven gericht op het creëren en het behouden van werkgelegenheid. Het fonds wordt gevoed met (incidentele) middelen uit de bedrijventerreinen en restmiddelen uit het cofinancieringsfonds (conform begroting 2016). 

5.     De gemeente stimuleert actief de oprichting van winkeliers- en ondernemersverenigingen met eigen budget, bij voorkeur in de vorm van een BIZ-regeling. Dit wordt door de gemeente ook financieel gestimuleerd

6.     De regeling Ruimte voor Ondernemerschap (RvO) blijft in stand (ook voor verplaatsers) maar wordt wat betreft subsidiehoogte zoveel als mogelijk afgestemd op het niveau van de gemeenten in Parkstad. Tevens wordt een meervoudige subsidie mogelijk bij meerdere vestigingen.

7.     Ten behoeve van grootschalige sloop en herbestemming van retail- en kantoorvierkante meters wordt een voorstel gedaan voor een transformatiefonds (op het niveau van de gemeenten in Parkstad). Dit fonds kan privaat (compensatiegeld) en publiek (regiodeal?) worden gevoed.

8.     Er wordt een onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de Woonboulevard inclusief de maatschappelijke kosten en baten van de huidige branchering in termen van werkgelegenheid en fysieke en milieu-effecten op de omgeving. Daarbij wordt de positie van het centrum beschermd, een eventuele nieuwe invulling van de branchering van de Woonboulevard mag niet ten koste van het centrum gaan.

9.     Heerlen neemt vanaf 2018 deel aan de Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg. Heerlen claimt daarin als centrumgemeente het trekkerschap voor de programmalijn Arbeidsmarkt-Onderwijs. Dekking vindt plaats via de eerder in de begroting (t/m 2020) opgenomen “LED-gelden”. De andere twee programmalijnen (MKB en Vestigingsklimaat & Economie) worden getrokken door Maastricht en Sittard-Geleen.

10.   Samen met ondernemerscollectieven wordt een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van afschaffing, versnelling of vereenvoudiging van regelgeving, vergunningen en procedures voor ondernemers.

Coalitievorming Heerlen: overeenstemming over het sociaal domein

SP SP VVD D66 CDA Partij voor de Dieren Heerlen 02-04-2018 19:33

De deelnemende partijen aan het coalitieoverleg in Heerlen (SP, OPH, CDA, PHB, VVD, D66, PvdD en GL hebben op 2 april overeenstemming bereikt over de koers in het sociale domein.

Sociale koers wordt voorgezet en uitgebouwd

Allereerst werd geconstateerd dat de lijn van de afgelopen jaren gesteund wordt. De sociale koers van Heerlen wordt voortgezet en uitgebouwd.

Met het oog op de grote achterstanden die Heerlen op dit gebied heeft, moeten preventie en het over de generaties doorgeven van sociale problemen centraal staan. We moeten voorkomen dat de problematiek van nu, ook bij kinderen, zich herhaalt als deze kinderen straks volwassen zijn. Onderwijs, Jeugdhulp en bestrijding van Kinderarmoede spelen daarbij een centrale rol. Onderwijs en zorg moeten nadrukkelijk met elkaar verweven worden.

Achterstanden bij kinderen zijn bijvoorbeeld zichtbaar bij het hoge percentage Heerlense kinderen (27%) dat niet (jaarlijks) naar de tandarts gaat. Wij berusten daar niet in en willen via vormen van collectieve samenwerking, zoals een kindertandarts, deze achterstanden terugdringen. Dit zal nader uitgewerkt worden.

Samenwerking in de zorg

In de afgelopen periode zijn in Heerlen belangrijke stappen gezet rond een nieuwe aanpak in de zorg. Samenwerking in plaats van marktwerking, en vertrouwen en ruimte voor de professionals en hun deskundigheid zijn de kern van de ‘Stand-by’- aanpak bij de maatschappelijke ondersteuning. Deze aanpak wordt in de komende periode uitgebreid naar bijvoorbeeld de jeugdzorg en de huishoudelijke zorg maar ook over de grenzen van de gemeentelijke zorg heen. Voorbeelden daarvan zijn de GGZ in de wijk en de samenwerking met wijkverpleegkundigen en huisartsen. Bij de verdere ontwikkeling van deze aanpak dient er aandacht te zijn voor het behoud van het vertrouwd gezicht bij de overdracht van zorg.

Reïntegratie en sociale werkvoorziening

Zeker nu het economisch beter gaat moeten mogelijkheden om mensen die nu geen werk hebben aan het werk te helpen met beide handen worden aangegrepen. Het is de beste manier om armoede en gebrek aan participatie te bestrijden. De gemeente stimuleert en faciliteert dat op een creatieve en waar nodig onconventionele manier. Arbeidsmarkttoeleiding werkt het beste als dat op een positieve en stimulerende manier gebeurt. De zeer positieve ervaringen van Baanbrekend Werk (re-ïntegratie), (betaald) Werk voor Heerlen, en de succesvolle bemiddeling van Heerlen naar werk bij VDL zijn daar voorbeelden van.

Het aanpakken van mogelijkheden voor betaald werk is niet vrijblijvend. Anderzijds moeten we af van zinloze verplichtingen voor mensen in de bijstand, als duidelijk is dat deze niet tot meer kansen op werk en participatie leiden. De beoordeling daarvan gebeurt op individuele basis. Als fulltime werk niet mogelijk is, worden mogelijkheden voor parttime inkomsten gestimuleerd. Bij het stimuleren van vrijwilligerswerk door mensen in de bijstand wordt gewaakt voor verdringing van betaald werk.

Voor mensen met beperkingen kiest Heerlen voor loonkostensubsidie aan de werkgever, waarbij mensen tenminste het minimumloon verdienen, en niet voor loondispensatie waarbij mensen voor minder dan het minimumloon werken. Getracht wordt hiervoor ook bij de andere gemeenten in de regio steun te krijgen.

De sociale werkvoorziening is op slot gegaan voor nieuwe instroom. Daarmee is een gemis ontstaan voor ‘nieuwe’ mensen die op beschut werk aangewezen zijn. Heerlen zet daarom in op de inrichting van een voorziening voor ‘Nieuw Beschut Werken’.

Armoede, schuldhulpverlening, ouderen

Het armoedebeleid en de schuldhulpverlening worden beter aangesloten bij de leefwereld en de praktische mogelijkheden die mensen hebben in plaats van teveel vanuit bureaucratische procedures te redeneren. Bij bestrijding van armoede onder kinderen en ouderen moeten onze ambities hoog zijn.

Bij ouderenzorg zetten we ook in op de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten op buurtniveau, en de inzet van buurthulpen zijn daarbij belangrijk. Informatie over voorzieningen voor ouderen moet makkelijk vindbaar en actueel zijn.

Met het wegvallen van de verzorgingshuizen is een lacune ontstaan tussen verpleeghuizen en zorg voor mensen die thuis wonen. Zorgbuurthuizen kunnen een rol spelen om die lacune te vervullen. De financiering daarvan ligt niet bij de gemeente, maar de gemeente stimuleert wel de inrichting daarvan.

Aan ‘Heerlen Inclusief’: toegankelijkheid en bereikbaarheid voor mensen met een beperking, moet in alle onderdelen van ons handelen invulling gegeven worden.

Het ‘Wittemer Beraad’ is een voorbeeld om ook in Heerlen in overleg te gaan met geëngageerde mensen in onze stad. Met als doel om te praten hoe we ons samenleven inrichten: open, met durf, creatief, bezield - en vooral praktisch! In dit beraad zijn essentiële punten aan de orde gekomen die ook voor Heerlen van belang zijn. De ontwrichtende werking van flexibilisering van de arbeid bestrijden: oftewel meer zekerheid van werk en inkomen. En aandacht voor werkende armen: het bestrijden van armoede onder werkenden.

Vervolg coalitiebesprekingen Heerlen

SP SP VVD D66 CDA Partij voor de Dieren Heerlen 30-03-2018 20:02

Op 29 en 30 maart hebben de eerste gezamenlijke bijeenkomsten plaatsgevonden voor de vorming van een nieuwe coalitie in de raad van de gemeente Heerlen. Daarbij zijn de fracties van de SP, OPH, CDA, PHB, VVD, D66, PvdD en GL vertegenwoordigd.

In de eerste bijeenkomst zijn met name enkele werkafspraken voor de verdere onderhandelingen gemaakt.

Bij de tweede ronde zijn de volgende 4 investeringsgebieden genoemd waar de nieuwe coalitie zich met name op gaat richten.

1.           Het sociaal domein

2.           De ontwikkeling van het centrum

3.           Aanpak van de wijken en stadsdelen, inclusief de veiligheid

4.           Economie en werk

Dwars door deze investeringsgebieden hebben de aspecten groen/klimaat en communicatie aandacht nodig.

Inhoudelijke coalitiebesprekingen Heerlen starten donderdag 29 maart

SP SP D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Partij voor de Dieren Heerlen 27-03-2018 20:50

Vanavond heeft Ron Meyer in de raadszaal de conclusies van de SP bekend gemaakt voor het verdere verloop van de coalitie-onderhandelingen in Heerlen. Hij deed dat als fractievoorzitter van de SP, de grootste partij in de nieuwe gemeenteraad van Heerlen. Vanuit die positie heeft de SP vorige week afzonderlijke gesprekken gevoerd met alle fracties in de nieuwe raad. Vanaf nu zal er met acht van de partijen verder worden gesproken.

Alleen met de Stadspartij is niet gesproken, deze partij had al aangegeven voor zichzelf geen rol in de coalitie te zien. De gesprekken met alle andere partijen hebben in een heel prettige sfeer plaatsgevonden. Over de vraag met wie vervolgens verder gesproken wordt, meldde Ron Meyer het volgende:

"Met de fractie HartLeers constateerden we dat de standpunten over belangrijke thema’s mijlenver uit elkaar liggen. Ook gaf deze fractie aan een coalitie zonder de SP te willen. De PvdA gaf zelf aan de komende periode in de oppositie te willen gaan. Een overigens logische conclusie, gezien de teruggang van de PvdA van 8 via 4 en 2 naar nu 1 zetel.

Anderzijds ligt het voor de hand om weer een coalitie aan te gaan met de Ouderenpartij Heerlen, de tweede partij in de Heerlense raad, met wie we in de voorgaande periodes prima samengewerkt hebben.

Ook met de andere partijen wil de SP graag verder praten: CDA, Partij Hoensbroeks Belang, VVD, D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks."

Aan de samenstelling van het nieuwe College stelde Meyer wel meteen twee duidelijke voorwaarden. Allereerst dat het College uit ten hoogste 5 of 6 wethouders zal kunnen bestaan. Ten tweede: dat alleen partijen of partijcombinaties met tenminste 4 zetels een wethouderspost zullen kunnen krijgen. Hierbij is het ook mogelijk om als partij samen met andere partijen mee te schrijven aan een gezamenlijk coalitieprogramma zonder een plek in het college.

De partijen zijn gevraagd uiterlijk donderdagochtend 29 maart te laten weten of ze op de uitnodiging van de SP ingaan. Donderdagavond, zullen de coalitiebesprekingen dan van start gaan.

Ron Meyer in verkiezingsdebat van Noa de Mes: maak een zwarte lijst van foute eigenaren van leegstaande panden in Heerlen

SP SP Partij voor de Dieren Heerlen 12-03-2018 19:04

Tijdens het Heerlense verkiezingsdebat bij Noa de Mes, was leegstand in de stad één van de thema's. Lijsttrekker Ron Meyer zei hierover onder andere dat er een zwarte lijst moet komen met daarop pandeigenaren die een gebouw op een strategische plek in de stad bewust laten leegstaan en verloederen.

Ron Meyer: "Deze vastgoedeigenaren zouden hierom beboet mogen worden. De gemeente kan vaak de regie niet nemen om leegstand tegen te gaan, omdat de eigenaren dit dwarsbomen. Daarnaast vragen ze vaak veel geld voor een verpauperd gebouw."

Terwijl buiten op het Pancratiusplein actieve leden van de SP aandacht trokken voor het debat bij Pelt, viel binnen op dat juist de partij die dit soort thema's tijdens de afgelopen raadsperioden bij herhaling onder de aandacht bracht, schitterde door afwezigheid. Hart Leers bleek andere verplichtingen te hebben en kon Meyer daardoor niet van repliek dienen.

Na het debat volgde een korte peiling onder de aanwezigen. De SP scoorde hierbij het hoogst, gevolgd door de Partij voor de Dieren.

 

 

 

Activiteiten verkiezingscampagne | Heerlen

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Heerlen 03-03-2018 00:00

Hierbij het bijgewerkte programma van activiteiten. Doe mee! Meld je bij Ewout (ewout@access2.nl)

 

- dinsdag 6 maart, 19.00 uur: debat over basisinkomen, georganiseerd door Partij voor de Dieren in Zeswegen (Heksenketel): Karin - vrijdag 9 maart, 10. 00 uur: flyeren Hoensbroek: melden bij Stef - vrijdag 9 maart, 13.00 uur: flyeren Heerlerheide: wie? (Karin kan niet) - zaterdag 10 maart, 11.00 uur: flyeren centrum Heerlen: wie? - zaterdag 10 maart, 11.00 uur: flyeren Heerlerbaan: Nawid, Odin, Karin (is ons voorstel) - zondag 11 maart, 15.00 uur: Noa de Mes: Ewout + supporters - dinsdag 13 maart, 10.00 uur: leerlingen Arcus in raadzaal: Sylvia en Odin? - dinsdag 13 maart, 10.00/11.00 uur: flyeren markt Heerlen: Karin +? - dinsdag 13 maart, 19.30 uur: café Mondiaal over sleepwet (Luciushof): Karin +? - woensdag 14 maart (tijd onbekend): debat over zwembad Mondriaan: Ewout - donderdag 15 maart, 10.00 uur: flyeren Landgraaf: wie? - donderdag 15 maart, 10.00 uur: leerlingen Arcus in raadzaal: Sylvia? - donderdag 15 maart, 11.00 uur: leerlingen Arcus in raadzaal: Sylvia? - donderdag 15 maart, 12.00 uur: verkiezingslunch Heksenketel: Karin, Stef en Sylvia - donderdag 15 maart, 14.00 uur: debat seniorenvereniging Heerlen, Cultuurhuis: Karin en Sylvia - vrijdag 16 maart, 10.00 uur: flyeren Kerkrade - zaterdag 17 maart, 10.00 uur: flyeren Heerlen - zondag 18 maart: huis-aan-huisactie: nadere info komt van Jasper - dinsdag 20 maart: flyeren (nadere info volgt) - woensdag 21 maart: Arcus

Vooral op 13 en 15 maart zijn er verschillende activiteiten tegelijk. Dus dan zijn extra mensen zeer welkom!

Woensdag 28 maart (dus niet 27 maart, zoals eerder gepubliceerd) evaluatiebijeenkomst bij Pelt. Alle kandidaten, bestuur en andere actieve vrijwilligers zijn uitgenodigd.