Nieuws van politieke partijen in Hellendoorn inzichtelijk

963 documenten

In gesprek met Gert-Jan Segers op 3 februari in Overijssel

ChristenUnie ChristenUnie Hellendoorn 27-01-2020 20:24

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1310279/1117792/CU_2020_PostersA3_In gesprek met GJS_Poster_oversijssel.pngTer voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 gaat Gert-Jan Segers het land in om in gesprek te gaan met jou!

Gert-Jan bezoekt 11 provincies en de eerste bijeenkomst staat gepland op 3 februari in Overijssel.

Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! Nieuwsgiering? Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. Natuurlijk kun je ook anderen uitnodigen voor dit event!

Opening Prokkelweek

CDA CDA Hellendoorn 16-01-2020 12:59

Wethouder Beintema trapt aanloop naar Prokkelweek afWethouder Jelle Beintema opende woensdagmiddag 15 januari de Prokkel Netwerkbijeenkomst in het Huis voor Cultuur en Bestuur.Prokkelen staat voor prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Dat gebeurt natuurlijk al regelmatig op allerlei plekken, maar het kan en moet nog veel beter. Want in de dagelijkse praktijk hebben mensen met een verstandelijke beperking nog niet dezelfde rechten als mensen zonder beperking.In de jaarlijkse Prokkelweek deze zomer staat het prokkelen extra in de schijnwerpers met tal van activiteiten. Met de provinciale netwerkbijeenkomst in Nijverdal is de voorbereiding voor de Prokkelweek in Overijssel van start gegaan.

Nieuwjaarsreceptie

ChristenUnie ChristenUnie Hellendoorn 01-01-2020 00:00

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1283137/1117792/EetcafeDeGezelligeit-logo-2018-transparant-300x300.png

De ChristenUnie Hellendoorn wenst u een HOOPvol 2020!

Wij nodigen u uit om elkaar een goed nieuwjaar te wensen tijdens onze nieuwjaarsreceptie bij Eetcafe de Gezelligeit op donderdag 16 januari 2020 om 20:30 uur. Voorafgaand aan deze receptie is een openbare ledenvergadering waarin wij onder andere stil staan bij de wisselingen in fractie en bestuur. Deze start om 19:30 uur.

Eetcafe de Gezelligeit, Bibenstraat 40 in Hellendoorn.

Wisseling van de wacht!

ChristenUnie ChristenUnie Hellendoorn 30-12-2019 15:48

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1283016/1117792/Beediging Margreeth Krommendijk-Grit.jpg

Woensdag 18 december 2019 nam Margreeth Krommendijk-Grit het raadslidmaatschap over van Ruben Minkjan .Ruben, bedankt voor je jaren vol inzet en betrokkenheid! Margreeth, zegen in de werkzaamheden die voor je liggen!

Margreeth Krommendijk-Grit raadslid ChristenUnie Hellendoorn

ChristenUnie ChristenUnie Hellendoorn 21-11-2019 19:06

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1281873/1117792/Margreeth Krommendijk-Grit.jpgTijdens de gemeenteraadsvergadering van december zal Margreeth Krommendijk-Grit worden beëdigd als raadslid voor de ChristenUnie in Hellendoorn. Het bestuur en de fractie zijn verheugd met het feit dat zij namens de ChristenUnie zitting zal nemen in de gemeenteraad.

Krommendijk-Grit is al enkele jaren actief in de steunfractie. Zij zal de portefeuille Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen namens de ChristenUnie behartigen.

Margreeth is werkzaam als docent en was als steunfractielid actief betrokken bij de portefeuilles Onderwijs, Zorg en Veiligheid. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan bij de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie, wat in haar komende werkzaamheden zeker van pas komt.

Margreeth Krommendijk-Grit is de nummer 5 van de kandidatenlijst. Gineke Welleweerd (nr3) en Eva Kerklaan (nr4) zien met moverende reden af van het raadswerk maar blijven wel actief in de steunfractie.

De ChristenUnie is er van overtuigd dat Margreeth Krommendijk een waardevolle kandidaat is om de fractie weer te completeren.

Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zal er een nadere toelichting volgen op het vertrek van Ruben en de beëdiging van Margreeth.  

ChristenUnie-raadslid Minkjan stopt

ChristenUnie ChristenUnie Hellendoorn 14-11-2019 14:13

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1281592/1117792/persfoto Ruben Minkjan.jpeg'Het was geen gemakkelijke keuze'

Fractievoorzitter Ruben Minkjan van de ChristenUnie Hellendoorn heeft besloten zijn werk als raadslid neer te leggen. Hij is onlangs begonnen als leerlingwerknemer in de zorg. Sinds de aanvang van de opleiding heeft hij geprobeerd de juiste balans tussen privé, opleiding en raadswerk te vinden.Helaas is hij tot de conclusie gekomen dat die balans er niet is. Hij voelt zich genoodzaakt te stoppen als raadslid. De beslissing om tussentijds te stoppen is niet gemakkelijk geweest. Ruben had graag willen afmaken waaraan hij was begonnen.

Het bestuur vindt het jammer maar staat wel achter het besluit. Henk Maneschijn neemt de taak van fractievoorzitter op zich.

Programmabegroting 2020

CDA CDA Hellendoorn 05-11-2019 10:19

Vandaag staat de begrotingsvergadering op de agenda! Als raad zullen we de programmabegroting voor 2020 gaan vaststellen en belangrijke keuze's maken. Onze fractievoorzitter Anchela Mak heeft de algemene beschouwing afgetrapt namens het CDA Hellendoorn. Lees hier onze eerste bijdrage. Kijk voor de overige debatten live mee via raad.hellendoorn.nl of kom langs in het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Antwoord college op vragen m.b.t. 'kanaal Almelo - De Haandrik'

CDA CDA Hellendoorn 07-10-2019 12:10

Het CDA Hellendoorn maakt zich zorgen over de overlast bij deze werkzaamheden en heeft daarom vragen gesteld aan het college. Deze vragen zijn tijdens de commissievergadering 'grondgebied' van woensdag 9 oktober beantwoord: 1.Bent u bekend met het feit dat inwoners langs het kanaal Almelo – De Haandrik in Daarlerveen zich onveilig voelen? Ja, zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn wij betrokken bij de problematiek van schade aan woningen langs het kanaal. Een jaar geleden heeft de Provincie het initiatief genomen om de problematiek te inventariseren, de coördinatie namens de overheden de afhandeling van klachten te willen coördineren en een plan van aanpak op te stellen. Daarbij zijn de betrokken gemeenten meegenomen. Er werd toen een link gelegd met de werkzaamheden die de provincie heeft uitgevoerd aan het kanaal Almelo – De Haandrik. 2.Heeft u een beeld van het aantal schadegevallen in Daarlerveen? Ja, in 2018 ging het aanvankelijk om 4 meldingen en op dit moment zijn er 30 schadegevallen gemeld. 3.Bent u bekend met de werkwijze/procedure zoals de provincie deze op dit moment uitvoert? Ja. 4.Heeft de gemeente contact met de inwoners en plaatselijk belang en vinden er overleggen plaats over dit onderwerp? De provincie voert de regie conform afspraak met de betrokken gemeenten. Omwille van de éénduidigheid is afgesproken dat communicatie via de provincie verloopt. Via de projectorganisatie en de omgevingsmanager verloopt de communicatie. Verder is er een klankbordgroep waarin ook vertegenwoordiging van bewoners is. Ook is er wekelijks een inloopmogelijkheid voor inwoners die vragen hebben op een locatie in Vroomshoop, die daar speciaal voor is ingericht. Gemeenten nemen deel aan alle werkoverleggen. In september is al een datum geprikt (te weten 4 november aanstaande) voor een gesprek met PB Daarlerveen. Onlangs is overigens weer een Nieuwsbrief uitgekomen die aan de Plaatselijk Belangen en bewoners is gestuurd. 5.In Twenterand heeft een projectleider van de provincie een presentatie gegeven voor de raad. Bent u bereid om dat ook hier te organiseren, samen met PB Daarlerveen en eventueel in Daarlerveen? Ja. Wij wilden gebruik maken van de mogelijkheid die Twenterand bood om de raad te laten aansluiten bij de presentatie in Twenterand. Een datum was gepland en ambtelijk is hierover contact geweest. Echter, omdat deze gepland was en samenviel met een commissieavond waarop de Ombuigingsopgave op de agenda stond, is deze mogelijkheid vervallen. De projectleider van de provincie is graag bereid om een presentatie te geven en wij willen dit uiteraard organiseren. 6.Bent u bereid om een verbindende rol te vervullen tussen de inwoners en de provincie met als doel alle huidige en eventuele nieuwe/vervolgschades in kaart te krijgen en het indienen van schadeclaims bij de provincie te vergemakkelijken? Zo nee, waarom niet? Er zijn 4 provinciale zaakbegeleiders (contactpersonen voor bewoners) aangesteld die beschikbaar zijn voor de bewoners met vragen en die ook helpen bij het registreren van schades. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het melden van schades. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen zo nodig met bewoners en de provincie in gesprek gaan. Het CDA Hellendoorn zal de situatie scherp in de gaten blijven houden en, waar nodig, verdere actie ondernemen. Mocht u zorgen hebben over deze situatie, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze website.