Nieuws van politieke partijen in Hellendoorn inzichtelijk

921 documenten

Open brief wethouders regeringspartijen over jeugdzorg en GGZ

ChristenUnie ChristenUnie D66 VVD CDA Hellendoorn 17-05-2019 19:09

https://hellendoorn.christenunie.nl/k/n6076/news/view/1276224/1117792/geld.jpg

Het is onverantwoord om te verwachten dat gemeenten kwetsbare kinderen goed kunnen helpen als daarvoor geen extra geld komt van het Rijk. Dit schrijven 270 wethouders van gemeenten uit het hele land die lid zijn van VVD, CDA, D66 of ChristenUnie in een brief aan hun eigen partijgenoten in het kabinet. „Als het budget voor jeugdzorg niet voldoende en structureel wordt aangevuld vanuit het Rijk, plaatst u ons voor het onmogelijke”, schrijven de wethouders, waaronder ook onze eigen ChristenUnie-wethouder Anja van den Dolder.

De eerste raadsvergadering zonder Dennis | Hellendoorn

GroenLinks GroenLinks Hellendoorn 29-04-2019 00:00

De eerste raadsvergadering zonder Dennis op den Dries, onze wethouder. Het was een bijzondere raadsvergadering in alle opzichten

De raadsvergadering begon met het uitspreken van een in memoriam door burgemeester Raven. Ze sprak mooie woorden over Dennis. Hij was een verbinder, iemand met fatsoen, niet op de man spelend maar op inhoud. Iemand die goed kon schakelen en om kon gaan met tegenslagen. Lukte hem iets niet dan schakelde hij door. “Er is een nieuwe werkelijkheid”, zei hij dan. Het waren prachtige woorden, die deze avond nog vele malen door ons hoofd gingen.

Na enkele agendapunten die als hamerstuk de revue passeerden, kwam de benoeming van Willem Joosten, plaatsvervangend wethouder namens GroenLinks Hellendoorn. Met zijn grote kennis en ervaring is hij volgens GroenLinks de juiste man op deze plek. Tijdens de behandeling van dit agendapunt werd ons allen weer eens duidelijk hoe moeilijk het kan zijn om politiek te bedrijven met fatsoen. In het artikel in Tubantia van 24 april jl. is dit juist beschreven. Waar onze rakker Dennis een verbinder was met fatsoen, was het vooral verdrietig om te zien dat dit niet voor iedereen is weggelegd. En dat nog wel tijdens deze bijzondere avond waarop onze Dennis werd herinnerd in zijn geliefde raadszaal, precies zoals hij was: geen fratsen, gewoon fatsoenlijk.

 

Link artikel tubantia: https://www.tubantia.nl/hellendoorn/benoeming-wethouder-willem-joosten-overschaduwd-door-politiek-gedoe~a496c580/

Overlijden Dennis op den Dries | Hellendoorn

GroenLinks GroenLinks Hellendoorn 15-04-2019 00:00

Vanmorgen bereikte ons het vreselijke nieuws dat Dennis op den Dries is overleden. Hij was namens GroenLinks wethouder van de gemeente Hellendoorn vanaf 2018. Daarvoor was hij 4 jaar raadslid en 4 jaar commissielid voor GroenLinks.

Met Dennis verliezen wij een enthousiast, bevlogen, sociaal, energiek, standvastig, eigenwijze rakker, die met deze eigenschappen GroenLinks steviger op de kaart heeft gezet. Samen met Wouter Felix heeft hij in 2009 het initiatief genomen om als GroenLinks zelfstandig, op eigen kracht verder te gaan als partij om in 2010 als GroenLinks voor het eerste zelfstandig mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Met zijn karakteristieke manier van politiek voeren verdiende hij veel lof en haalde hij als oppositie belangrijke punten van GroenLinks binnen, zoals de energievisie. Constructief en op de inhoud, dat was zijn manier.

Drie jaar geleden werd bij Dennis acute leukemie vastgesteld, waarna de goede periode werden afgewisseld met intensieve behandelingen. Dennis bleef deze hele periode gewoon Dennis, als hij maar een beetje kon gaf hij zich voor 100%. Aan zijn inzet lag het niet, maar zoals Dennis zelf deze tijd altijd aangaf, “Strijden? Er is niets om te strijden, je moet gewoon geluk hebben..” dat was Dennis.

Willem Joosten zal Dennis op den Dries tijdelijk vervangen als wethouder. | Hellendoorn

GroenLinks GroenLinks Hellendoorn 09-04-2019 00:00

Dennis op de Dries wordt al enige tijd behandeld tegen leukemie in het MST in Enschede. Om zichzelf volledig op zijn herstel te richten en straks in alle rust weer aan zijn conditie te werken, heeft Dennis besloten zijn taak als wethouder voor een periode van 16 weken, van 23 april tot 13 augustus, neer te leggen. Dennis heeft de fractie gevraagd op zoek te gaan naar een tijdelijke vervanger en de fractie heeft deze vervanger gevonden in de persoon van Willem Joosten

Willem Joosten heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. De laatste 15 jaar voor zijn pensionering in 2014 was hij directielid van Waterschap Regge en Dinkel, waarvan de laatste zes jaar secretaris-directeur. Willem heeft de fusie naar Vechtstromen begeleid en vervolgens het stokje overgedragen. Hij was tussen 2008 en 2016 lid van de raad van commissarissen van Beter Wonen waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Tevens was hij van 2002-2008 fractievoorzitter van GroenLinks Hengelo, voorzitter presidium en plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Op dit moment is hij actief als vennoot en adviseur voor bestuurlijke ruimtelijke organisatorische en strategische vraagstukken en processen bij het adviesbureau BROS compagnons V.O.F.. Daarnaast is Joosten sinds juli 2015 voorzitter van het Adviesteam Overijssel van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en sinds november 2017 Voorzitter adviseur van de coöperatie Twentse Noabers UA. Waar nodig zal Willem prioriteiten stellen dan wel tijdelijk functies neerleggen.

De fractie is blij in Willem Joosten een goede tijdelijke vervanger te hebben gevonden voor Dennis. We denken dat Willem een gedegen en sterke vervangende wethouder is, die zich in deze roerige tijden goed staande weet te houden. Door zijn open manier van besturen, brede belangstelling en toegankelijkheid hebben wij als fractie alle vertrouwen in hem.

Dennis laat weten dat hij met een gerust hart zijn portefeuille tijdelijk aan Willem overdraag.

Op 23 april zal de fractie Willem voordragen als tijdelijk vervanger van Dennis. De Raad moet dan nog wel met de tijdelijke benoeming instemmen. Wij wensen Willem veel succes!

Wauw wat een verkiezingsuitslag! ...

GroenLinks GroenLinks Hellendoorn 21-03-2019 17:14

Wauw wat een verkiezingsuitslag! Mede dankzij jouw stem hier in Hellendoorn is GroenLinks Overijssel meer dan verdubbeld in onze provincie!🍀 1446 maal dank!💚💚💚

Bedankt voor uw stem! In de ...

VVD VVD Hellendoorn 21-03-2019 06:51

Bedankt voor uw stem! In de gemeente Hellendoorn zijn er 616 meer stemmen uitgebracht op de VVD t.o.v. verkiezingen in 2015. https://www.hellendoorn.nl/actueel/nieuws/voorlopige-uitslag-provinciale-statenverkiezingen-2019

Vandaag is de dag dat jij jouw stem ...

GroenLinks GroenLinks Hellendoorn 20-03-2019 09:17

Vandaag is de dag dat jij jouw stem voor verandering kan geven! 🍀 Onze Hellendoornse fractievoorzitter, Anja ter Harmsel, staat op de lijst voor de statenverkiezingen. Maar ze is ook verkiesbaar bij de waterschapsverkiezingen voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta. 💚💪 Geef jouw stem voor verandering vandaag!🙌🙌

GroenLinks Overijssel✅ Stem 20 maart ...

GroenLinks GroenLinks Hellendoorn 19-03-2019 14:09

De financiën van Hellendoorn in het sociaal domein en de koers van CDA Hellendoorn

CDA CDA Hellendoorn 18-03-2019 08:59

De feiten t/m 2018 Tussen 2007 en 2016 kregen de gemeenten in Nederland taken van het Rijk overgedragen voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en dagbegeleiding en de Jeugdzorg. Het Rijk kortte toen al direct op de budgetten voor de gemeenten. Koers van het CDA Hellendoorn:'Zorg voor de inwoners staat voorop, dat moet goed geregeld worden, mensen eerst.' In 2015 en 2016 kon Hellendoorn zorg leveren en kon de gemeente in de reserve sociaal domein bijna € 6 mln achteruitleggen. In 2017 gaven we ruim € 1 mln meer uit dan we van het Rijk kregen, en liep de reserve wat terug naar ca. € 5 mln In 2018 was de inschatting dat we opnieuw meer geld zouden uitgeven voor de zorg, dan we ontvingen (verschil ca. € 2,0 mln, en dat was ook de verwachting voor 2019) en kozen we ervoor om in 2019 maatregelen voor te bereiden om in 2020 kosten en uitgaven in evenwicht te brengen Koers van het CDA Hellendoorn:'Zorg voor de inwoners staat nog steeds voorop, de opgebouwde reserve sociaal domein gebruiken voor extra uitgaven van 2,0 mln in 2018 en ter overbrugging van 2019 (daar is die reserve ook voor bedoeld!) Rond de zomer van 2019 kan de raad dan maatregelen nemen zodat in 2020 evenwicht kan komen. Dit moet stap voor stap goed voorbereiden worden. Mensen komen eerst, geen wachtlijsten en dergelijke.' De feiten in 2019 Begin 2019 bij de eerste interne controle van de jaarcijfers 2018 blijkt dat de zorguitgaven voor 2018 veel meer gestegen zijn dan was verwacht. Het verschil tussen Rijksbijdrage en de echte zorgkosten voor WMO en jeugdzorg loopt op naar € 4,8 mln. Er volgt een onderzoek door gemeente zelf en door adviesbureau Twijnstra en Gudde. De gemeenteraad wordt direct ingelicht, open en transparant. Het college loopt niet weg voor de nieuwe werkelijkheid. Adviesbureau Twijnstra en Gudde geeft aan dat de gemeente een aantal ontwikkelingen eerder had moeten zien, maar meldt ook dat de ambtelijke organisatie de directie, college van burgemeester en wethouders daarover niet heeft ingelicht. Hierdoor was de raad ook niet op de hoogte van deze ontwikkeling. Voor het jaar 2019 betekent dit dat het tekort in de begroting voor de zorgkosten oploopt van € 2 mln naar € 4,5 mln. De reserve sociaal domein is eind 2018 verbruikt, en er moeten dus maatregelen komen voor 2019 en daarna. (totale tekort 2019 ca. € 4,8 mln) Koers CDA Hellendoorn:'Grote tegenvaller en teleurstelling heerst alom. Er is voor het extra geld wel zorg gegeven aan inwoners die dat nodig hadden. Goed dat de raad en de samenleving snel is ingelicht, niet om moeilijke zaken heen draaien!De interne werkwijze bij de gemeente moet sterk verbetert worden zodat er meer grip komt op de organisatie en de uitgaven van het Sociaal Domein.Betere informatie leidt op zichzelf niet tot verlaging van kosten. Kosten die worden gemaakt omdat mensen geholpen worden.Maar we kunnen er niet omheen dat het verschil tussen Rijksbijdrage en uitgaven zo groot is dat we al in 2019 aanpassingen moeten doen en niet meer kunnen wachten tot 2020. Uitgangspunt CDA blijft dat inwoners zorg krijgen die noodzakelijk is.' Voorstellen 2019 De eerste stap is nu dat we voor 2019 maatregelen moeten nemen om de begroting in evenwicht te brengen. De gemeenteraad stemt hierover op 9 april as. De voorstellen voor aanpassing van de begroting in 2019 om het tekort van € 4,8 mln op te lossen (tekort sociaal domein € 4,5 mln, overige posten € 0,3 mln) zijn: -Ca. € 2,7 mln wordt uit de financiële reserves van de gemeente gehaald o.a.: -€ 1,5 mln om dat verdiepte aanleg N35 richting Wierden niet doorgaat. -€ 0,8 mln uit de winsten op de grondexploitaties -Ca € 2,6 mln door minder geld uit te geven op allerlei verschillende beleidsonderdelen waarvan in de zorg ca € 1,7 mln. Voor de begroting 2020-2023 komen er voorstellen in mei/juni die de gemeenteraad in juli 2019 bespreekt Koers CDA Hellendoorn:'Door middelen uit de reserves te gebruiken kunnen we in 2019 de ombuigingen in de zorg beperken maar voor 2020 moeten we andere maatregelen nemenKostenbesparingen in het sociaal domein zijn best pijnlijk, vragen om een andere aanpak, maar de gemeente moet altijd zorg blijven leveren volgens de opdracht van de wet. De invulling daarvan kan wel anders worden dan tot nu toe.' Conclusie Duidelijk is dat de gemeente Hellendoorn in de zorg een aantal opgaven heeft. Maar wij zijn niet uniek in Nederland. Als meer gemeenten binnenkort hun jaarrekeningen presenteren zal blijken dat veel gemeenten niet uitkomen met de rijksbijdragen voor WMO en jeugdzorg. Ook hebben veel gemeenten moeite om een goede grip te krijgen op de ontwikkeling van kosten. Want: -Niet alleen gemeenten maar ook huisartsen verwijzen kinderen door naar de zorg, de rekeningen komen allemaal bij de gemeenten -In Nederland steeg het aantal kinderen in de jeugdzorg in 2018 met 10%, terwijl het kabinet dacht dat het minder zouden worden; -Organisaties die zorg verlenen sluiten nieuwe cao’s, extra loonstijging voor de medewerkers zijn extra kosten voor de gemeenten; - De eigen bijdrage voor zorg is door de rijksoverheid drastisch naar beneden bijgesteld. Koers CDA Hellendoorn:'Voor het CDA Hellendoorn is het duidelijk dat de gemeenten in Nederland waaronder Hellendoorn niet in staat zijn de alle zorgkosten te betalen uit de rijksbijdragen en dat zij ook niet onbeperkt eigen geld daaraan kunnen toevoegen.Het CDA Hellendoorn heeft het kabinet en de 2e Kamer daarom opgeroepen om de budgetten voor jeugdzorg en WMO te verhogen en dit zullen we blijven doen. Het CDA wil in onze gemeente de zorg die we moeten geven aan onze inwoners blijven geven!'