Nieuws van politieke partijen in Helmond inzichtelijk

2715 documenten

Opening verhalenspeeltuin Burgemeester Geukerspark in Helmond

SP SP Helmond 12-05-2022 15:28

In het park tegenover de Bibliotheek Helmond is een nieuwe Verhalenspeeltuin gerealiseerd. Een unieke plek in hartje Helmond waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Een speeltuin waar naast spelplezier ook taal, lezen en verhalen centraal staan. De jeugd kan er klimmen, klauteren, glijden en spelen. De bibliotheek gaat een aanvullend educatief programma verzorgen. Op 11 mei was de officiële opening van de nieuwe speeltuin. SP wethouder Erik de Vries en directeur Robin Verleisdonk van de Bibliotheek Helmond openden met de kinderen van de Silverster Bernadette school de verhalenspeeltuin.

Op deze plek was ooit een Experience World voorzien, daar was Erik de Vries in zijn tijd als raadslid voor de SP fel op tegen. (zie https://helmond.sp.nl/nieuws/2012/09/sp-tegen-komst-xperience-world-naar-havenplein)

Hij is dan ook zeer tevreden om te zien wat voor prachtig stadspark er nu gerealiseerd is waarbij de speelgelegenheden een waardevolle toevoeging hebben. 

SP raadslid Dirk van Dam was aanwezig bij de opening en hoorde van veel buurtbewoners dat de verhalenspeeltuin al erg in trek was. Veel kinderen die spelenderwijs in aanraking komen met taal en verhalen is een mooi concept. De bibliotheek zal vaker gebruik maken van de verhalenspeeltuin als verlengstuk van de bibliotheek.

Op woensdag 8 juni 2022 is er een feestprogramma in de verhalenspeeltuin. Samen met Piep van de Biep spelen en plezier maken.

Kijk voor meer informatie op www.verhalenspeeltuin.nl 

https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/dam/LiteraireSpeeltuin/Verhalenspeeltuin/programma--8-juni-verhalenspeeltuin.pdf

Namens de SP fractie,

Dirk van Dam.

Inkomen omhoog, energiebelasting omlaag? Kom 11 juni meepraten!

SP SP Helmond 11-05-2022 12:00

Lage lonen, een lage AOW en bijstand zijn al jarenlang structurele problemen waar de regering niks aan wil doen. Ook het aanvullend pensioen is al 14 jaar niet geïndexeerd waardoor je als gepensioneerde nu al 25% minder koopkracht hebt dan in 2008. 

Het is tijd voor een echt plan voor Sociale Vooruitgang. De SP komt samen met mensen in actie. Het minimumloon moet omhoog naar 15 euro per uur waardoor ook alle lonen stijgen, de AOW en alle uitkeringen moeten daaraan gekoppeld blijven en pensioenen kunnen en moeten geïndexeerd worden. Steun deze actie en help mee om politici duidelijk te maken dat het tijd is voor echte oplossingen zodat onze lonen en de AOW sneller stijgen dan de prijzen!https://doemee.sp.nl/prijsstijging

Op 11 juni komt Tweede Kamerlid Bart van Kent naar Helmond en 's avonds is er een openbare avond in Eindhoven.

Komt u ook? Wilt u komen maar hebt u moeite met vervoer? Stuur even een bericht en we kijken wat we kunnen regelen.

 

Afdeling Helmond aanwezig op manifestatie voor de dag van de arbeid

SP SP Helmond 02-05-2022 15:47

Op de dag van de arbeid gingen duizenden mensen in Utrecht de straat op om te demonstreren voor een eerlijke verdeling van de welvaart. Nederland is rijker als ooit tevoren. Deze rijkdom is vooral terug te vinden bij grote bedrijven terwijl veel mensen juist armer worden. Scheefgroei dus! Afdeling Helmond was ook aanwezig op deze manifestatie georganiseerd door de FNV. We hebben ons laten horen voor hogere lonen, het eerlijk belasten van hogere inkomens en tegen het jeugdloon. Het was een krachtige solidariteitsmars samen met SP-afdelingen uit heel het land én een groot aandeel SP-jongeren. Een geslaagde dag dus!

Antwoord op schriftelijke vragen SP-fractie omtrent verhuizing Fokker Landing Gear

SP SP Helmond 27-04-2022 00:58

Op 25 maart 2022 heeft de Helmondse SP schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen verhuizing van Fokker Landing Gear naar Papendrecht. De vragen zijn inmiddels beantwoord.

Helmond 25 maart 2022,

Geacht college,Met stijgende verbazing heeft de SP-fractie de afgelopen dagen kennis genomen van de berichtgeving in de media over het vertrek van Fokker Landing Gear uit Helmond. We zijn verrast door deze plotselinge aankondiging en lijken daar niet de enige in te zijn: ook het personeel was niet op de hoogte van deze ontwikkeling. Met het vertrek van dit bedrijf verdwijnt werkgelegenheid uit de stad en staan 300 banen op de tocht. Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college:

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:

1. Was het college op de hoogte van de plannen en het voorgenomen vertrek van Fokker LandingGear uit Helmond? Zo nee, hoe kijkt zij aan tegen dit onverwachte besluit? Zo ja, waarom heeft het college niet eerder aan de bel getrokken en wat heeft zij gedaan om het bedrijf alsnog te behouden voor onze stad?

Ons college is net als uw fractie niet op de hoogte gesteld van het vertrek van Fokker Landing Gear uit Helmond. In Brabant heeft Fokker ook niet om financiële ondersteuning bij gemeenten/BOM/Provincie gevraagd. Op de ochtend van de bekendmaking dat het bedrijf zou vertrekken werden we door het bedrijf hierover geïnformeerd. Ondanks dat het bedrijf moverende redenen heeft om haar activiteiten te verplaatsen naar Papendrecht, betreuren wij het vertrek en het feit dat we hiervan niet eerder (vertrouwelijk) op de hoogte zijn gesteld. Daarom is er contact geweest met de burgemeester van Papendrecht.

2. Deelt het college onze zorg dat hiermee belangrijke werkgelegenheid en kennis vertrekt uit onze stad en de Brainportregio? Wat betekent het verlies van dit bedrijf voor andere bedrijven in Helmond en de regio? Komen hierdoor meer banen in gevaar (denk aan toeleveringsbedrijven, catering, schoonmaak, etc.)?

Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn we in contact met Fokker over de vervolgstappen in dit verplaatsingsproces en brengen we de zorgen die we hebben over de toekomst van de medewerkers over. De consequenties die het vertrek heeft voor toeleveranciers en andere bedrijven zijn op dit moment nog onduidelijk. Wij houden u hierover op de hoogte.

3. Wat betekent het vertrek van Fokker Landing Gear voor betrokken werknemers? Wat kan de gemeente voor hen betekenen nu zij hun baan en inkomen dreigen te verliezen? Is hierover afstemming gezocht met de vakbond(en)? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?

GKN/Fokker biedt alle medewerkers aan om mee te gaan naar de nieuwe locatie in Papendrecht. Het bedrijf is ook voornemens om hierin te faciliteren door bijvoorbeeld gezamenlijk vervoer te organiseren. Van gedwongen ontslagen is vooralsnog geen sprake. Er ligt een bestaand sociaal plan, maar GKN/Fokker acht dat niet van toepassing, omdat iedereen zijn baan kan behouden. Daarover vinden nog gesprekken plaats met de vakbonden. Praktisch gezien is het niet de verwachting dat op langere termijn de meerderheid zijn baan zal behouden. De reistijd vanuit Helmond bedraagt immers 1,5 uur (enkel, zonder file). Bovendien komt een groot deel van de medewerkers nog van verder dan Helmond. Een groot deel zal op eigen kracht, geholpen door de krapte op de arbeidsmarkt (zeker v.w.b. technische beroepen in onze regio), relatief snel een andere baan vinden. Anderen hebben mogelijk ondersteuning nodig. Het begeleiden van werk naar werk heeft in deze casus natuurlijk bijzondere aandacht. Hiervoor wordt indien nodig, aanvullend op reguliere ondersteuningsmogelijkheden, het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) ingezet. Dit team, ingesteld naar aanleiding van de coronacrisis, is gericht op het vinden van (ander) werk en eventuele omscholing in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Het RMT is eind 2021 formeel van start gegaan en de aansturing vindt plaats door de kerngroep waar, naast de gemeenten, onderwijs, UWV, Senzer en VNO-NCW, ook de vakbonden (FNV en CVN) toe behoren. De casus zal binnen de arbeidsmarktregio verder worden opgepakt, om zo personeelsleden snel ander werk te bieden en waardevolle arbeidskrachten (met specialistische kennis) voor de regio te behouden.

4. Heeft er inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de directie van Fokker Landing Gear over mogelijk behoud van (een deel van) de werkzaamheden en arbeidsplaatsen voor Helmond? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet en is het college bereid dit alsnog te doen?

De verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten naar Papendrecht staat vast. Op 9 mei a.s. staat een overleg gepland met de directie van Fokker, Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Woensdrecht en Papendrecht. Hier zullen wij ambtelijk en bestuurlijk aansluiten en dit onderwerp aan de orde brengen.

5. Was het bestuur van Stichting Brainport op de hoogte van deze ontwikkeling? Zo ja, wat is vanuit hen gedaan om het bedrijf voor de regio beschikbaar te houden? Zo nee, hoe kijkt Stichting Brainport aan tegen het vertrek van Fokker Landing Gear uit de Brainportregio? Wat betekent het vertrek van dit hoogwaardige bedrijf voor de Brainportregio?

Wij hebben vernomen dat ook het bestuur van Stichting Brainport niet op de hoogte was van het voorgenomen vertrek van Fokker Landing Gear.

6. Klopt het dat de gemeente Papendrecht 16 miljoen euro investeert in het bedrijf? Hoe verhoudt deze investering zich tot de regels van staatsteun van overheid richting het bedrijfsleven?

De gemeente Papendrecht verstrekt een lening van €12 miljoen en investeert €4 miljoen uit eigen vermogen in de uitbreiding van Fokker Landing Gear. De gemeente Papendrecht heeft Ecorys en Zanders opdracht gegeven om de deal te onderzoeken en zij geven aan dat het geen ongeoorloofde staatsteun betreft.

7. Hoe kijkt het college naar deze investering? Deelt zij onze mening dat hierdoor gemeenten op een ongewenste manier onderling de concurrentie om werkgelegenheid met elkaar aangaan?

Wij betreuren het feit dat de gemeente Papendrecht ons niet aan de voorkant betrokken heeft in de voorgenomen verplaatsing.

8. Is er inmiddels contact geweest met de gemeente Papendrecht over het verlies van banen en kennis in deze regio als gevolg van de door hen gedane investering? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?

Er is bestuurlijk overleg geweest met de gemeente Papendrecht. Op korte termijn zullen er vervolggesprekken plaatsvinden om de situatie verder te bespreken.

Burgemeester en wethouders van Helmond

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel                              H.J. de Ruiter

burgemeester                                                                              secretaris

Motie procedure coalitievorming

VVD VVD Helmond 24-04-2022 05:40

https://helmond.vvd.nl/nieuws/49655/motie-procedure-coalitievorming

Debat aangevraagdZoals u ongetwijfeld heeft gelezen is er in Helmond na de verkiezingen veel onrust ontstaan over de gang van zaken omtrent de vorming van een nieuwe coalitie. Afgelopen donderdag 21 april heeft er op verzoek van de VVD, Helder Helmond en het CDA een interpellatiedebat plaatsgevonden. Hier kreeg de nieuwgekozen Helmondse gemeenteraad de mogelijkheid om  informateur Frits Lintmeijer en de fractievoorzitter van GroenLinks Thomas Teurlings aan de tand te voelen over de totstandkoming van het advies voor een nieuw te vormen stadsbestuur (zie het artikel hierover in het ED)

AdviesIn dat advies stond dat verkiezingswinnaar GroenLinks aan de slag zou gaan met de zes kleinere partijen SP, D66, Lokaal Sterk, 50PLUS, PvdA en DENK.  De nummers 2 en 3 van de verkiezingen te weten VVD en Helder Helmond werden hiermee buitenspel gezet. Het nieuw te vormen college zal met 20 zetels een meerderheid hebben in de Helmondse gemeenteraad. Dus er kan niet getwijfeld worden aan de democratische legitimiteit van deze samenwerking. Toch was er tijdens deze eerste raadsvergadering na de verkiezingen veel discussie over het proces dat hieraan vooraf ging. Daarnaast constateerden meerdere politici dat door deze opmerkelijke keuze van GroenLinks de polarisatie in de Helmondse politiek alleen maar zou gaan toenemen.Deze voorspelling bleek al snel te worden bewaarheid . De dag daarop citeerde het Eindhovens Dagblad niet voor niets Willem Boetzkes (Helder Helmond) die het debat treffend samenvatte met de woorden: ,,Dit is het eerste debat en er is meteen een enorme tweedeling in de raad.”

De VVD fractie is van mening dat het gehele proces niet transparant is verlopen en dat er snel een uitgebreide evaluatie moet komen. Vandaar dat we een motie hebben ingediend (medeondertekend door het CDA, Forum voor Democratie en Mi Hellemonders) die uiteindelijk brede steun kreeg in de gemeenteraad. Hierdoor zal er de komende maanden een werkgroep worden ingesteld die gaat komen met initiatiefvoorstellen voor het vastleggen van een transparante procedure bij collegevorming;

De tekst van deze motie leest u hieronder:

Motie: Vastleggen transparante procedure voor coalitievormingDe gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 21 april 2022

Constaterende dat:

de gemeenteraad niet de kans heeft gehad te debatteren over de gevolgen van de verkiezingsuitslag;de gemeenteraad niet actief geïnformeerd is over de opdracht aan de informateur, de keuze wie informateur wordt en de eerste bevindingen uit de verkenning;dat uit een nieuwsbericht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden van 19 april 2022[1] blijkt dat in meerdere gemeenten de gemeenteraad een beperkte rol heeft;de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een handreiking[2] heeft opgesteld voor zorgvuldige collegevorming;tijdens het debat van de gemeenteraad van 29 mei 2018, waarbij het vorige coalitieakkoord werd besproken met dezelfde (in)formateur, door de toenmalig leider van de PvdA, de heer Chahim, is opgeroepen tot een evaluatie van de coalitievorming en het niet stoppen van het politieke proces tijdens de onderhandelingen, alsmede tot vernieuwing en modernisering van de formatieprocedure;de vorige raad niet is gekomen tot voorstellen voor verbetering van de procedure voor coalitievorming;

Overwegende dat

de procedure zoals die door de informateur is doorlopen om tot een coalitie te komen niet transparant is geweest;het uitgangspunt moet zijn dat de grootste partij het voortouw neemt in een proces van coalitievorming, maar dat dit niet betekent dat de grootste partij alles bepaalt en als enige over alle informatie beschikt;

Verzoekt de raad:

Een werkgroep in te stellen die met de griffie gaat komen tot initiatiefvoorstellen ter wijziging van het reglement van orde van de gemeenteraad voor het vastleggen van een transparante procedure voor collegevorming;Hierover voor het eind van 2022 een debat te agenderen om de voorstellen te bespreken.

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD HelmondTheo Manders & Rob de Greef

[1] https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/formatie-wacht-niet-op-nieuwe-raad.[2] https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/tips_en_adviezen_over_collegevorming_-_handreiking_voor_raadsleden.pdf

 

Werknemers Fokker zijn boos en leggen werk neer

SP SP Helmond 19-04-2022 12:35

Dinsdag 19 april legden de werknemers van Fokker LandingGear in Helmond het werk neer. Ze zijn boos omdat alle werkzaamheden zullen worden verplaatst naar Papendrecht.

De gemeente Papendrecht heeft vele miljoenen geboden om de werkzaamheden uit Helmond en Hoogerheide naar Papendrecht te verplaatsen. Alle werknemers kunnen mee, maar ze zullen dan wel moeten verhuizen of meer dan 100 km reizen. 

Ze vechten nu samen voor solidariteit en een fatsoenlijk sociaal plan. Jarenlang werkten ze bij Fokker, ze hebben Fokker in hun hart, dat hoor je als je met ze praat. 

Ondoenlijk en onterecht vinden wij als SP. Dus waren er mensen uit de afdeling Helmond én Statenlid Irma Koopman (zij stelde al eerder vragen) aanwezig om de werknemers te steunen.

Geen brede coalitie

VVD VVD Helmond 13-04-2022 00:36

Een verklaring van de VVD Helmond n.a.v. de brief van informateur Frits Lintmeijer.

Brede coalitieDe VVD Helmond is bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen door een zetel te winnen de tweede partij van Helmond geworden. Wij zijn onze kiezers daarvoor zeer dankbaar en zijn daarom met zelfvertrouwen de verkenningsfase van de coalitieonderhandelingen ingegaan. Wij vinden dat in een nieuwe coalitie recht zou moeten worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. Daarom hebben we de informateur laten weten graag gezamenlijk met GroenLinks te willen onderzoeken of een coalitie met in elk geval ook Helder Helmond en nog één andere partij tot de mogelijkheden zou kunnen horen. Op die manier zouden we een brede coalitie kunnen vormen waarin iedere Helmonder zich kan herkennen. 
‘It takes two to tango’. Helaas bleek GroenLinks niet serieus open te staan voor een dergelijke constructie en heeft die partij er om ideologische en politieke redenen voor gekozen om een coalitie over links aan te gaan met zes kleine overwegend verliezende partijen. De nummers 2,3 en 5 te weten de VVD, Helder Helmond en het CDA werden hiermee buitengesloten. Wij denken dat dit niet bijdraagt aan het vertrouwen van de Helmondse kiezer in de politiek. Ook de keuze voor 7 wethouders vinden wij naar de stad en het gemeentelijk bestuur toe moeilijk uitlegbaar. Dat de inhoudelijke verschillen niet zo groot zijn als menigeen denkt blijkt wel uit het feit in de gesprekken met de informateur geen breekpunten zijn genoemd. Ons verkiezingsprogramma (zie onze website vvdhelmond.nl) wordt nu door een enkeling te rechts genoemd maar was dat met een duidelijk streven naar brede welvaart uitdrukkelijk niet.
De helft+1
Maar omdat men in een democratie kan besturen met de helft+1 is de coalitie die nu gevormd gaat worden natuurlijk gewoon legitiem. We weten allemaal dat je samenwerking net als vrede niet kunt afdwingen als er geen wil is om dat te doen. De VVD gaat de komende jaren op een constructieve manier oppositie voeren en zal daarbij waar mogelijk gezamenlijk optrekken met andere oppositiepartijen. Op die manier denken wij nog steeds veel voor onze prachtige stad, onze inwoners en onze ondernemers te kunnen betekenen. Wij blijven open staan voor redelijke compromissen en zullen waar mogelijk het beleid van de coalitie proberen te beïnvloeden.
Voor nu rest nogmaals een dankwoord aan al onze kiezers! Wij hopen u snel tegen te komen bij een van de bijeenkomsten die wij organiseren of simpelweg elders in de stad. U kunt ons ook blijven volgen via facebook, LinkedIn, Instagram of twitter.
Met vriendelijke groeten,
Theo Manders
Fractievoorzitter VVD Helmond

Kom naar de steunmanifestatie toeslagenouders

SP SP Helmond 08-04-2022 14:20

Al vele malen demonstreerden mensen die slachtoffer gemaakt zijn door de misstanden bij de Belastingdienst. En jaren later, een gevallen kabinet later en vele emotionele oproepen van allerlei Nederlanders later zitten zij nog steeds in diepe ellende.

1115 kinderen zijn uit huis geplaatst, compensatie is er nog niet voor iedereen en duidelijkheid over waarom zij onterecht zijn beschuldigd van fraude is er nog steeds niet. Daarom komen we op zaterdag 16 april in actie in Rotterdam met een steunmanifestatie!

 

Wilt u mee? Laat het ons weten! We kunnen samen gaan.

Bent u zelf slachtoffer van het toeslagenschandaal, neem contact met ons op!

 

Kijk ook op: https://doemee.sp.nl/solidariteit en laat daar ook weten dat u er bij bent.

Actief voor de 'Ouwe Sok'

VVD VVD Helmond 02-04-2022 05:41

In het weekend van 2-3 april werd in Helmond een poging gedaan om het wereldrecord sokken ophangen te breken. Dat gebeurde in het kader van een actie voor kinderen die leven in armoede.

https://helmond.vvd.nl/nieuws/49477/actief-voor-de-ouwe-sok

Op 2-3 april vraagt de organisatie  Ouwe Sok Helmond aandacht voor kinderen die opgroeien in #armoede. De gemeente en vele Helmondse organisaties, vriendenteams en politieke partijen zoals de VVD Helmond  werkten daarom mee aan het wereldrecord Langste Waslijn met Sokken.

De 'Ouwe Sok' zamelt met deze actie geld in om de 2.500 kinderen die in Helmond onder de armoedegrens wonen een onvergetelijk dag te bezorgen. Daarnaast worden er ook nog andere activiteiten georganiseerd om geld op te halen. Zo is er een veiling en zijn er workshops.

Op zaterdagochtend 2 april was de VVD aan de beurt om haar 'sokje' bij te dragen. De sfeer was prima en het was erg gezellig mede door de artiesten die volledig belangeloos optraden. Al het geld dat wordt opgehaald gaat trouwens voor 100% naar de kinderen onder de armoedegrens. In een moordend tempo hing ons team van 7 personen in 3 rondes van 20 minuten maar liefst 3000 sokken op. Onze beste tijd scoorden we in ronde 2 toen de scheidsrechters een tijd van 12 minuten en 40 seconden klokten voor het ophangen van 1000 sokken.Wij willen de organisatie bedanken voor deze gezellige ochtend en hopen natuurlijk dat er veel geld wordt opgehaald voor de kinderen. Iedereen die er nog niet is geweest zouden wij willen oproepen om zondag 3 april alsnog van de partij te zijn op het Speelhuisplein in Helmond. Het allerleukste moment vindt plaats tussen 17.30 en 18.00 uur. Dan weten we namelijk hoeveel geld er is ingezameld én of het Guinness World Record verbroken is!

Theo MandersVVD Helmond

Ons team van sokkenhangers bestond uit:

Gijs, Nicole en Abe de Ruijter, Matijs en Chris Sneijers, Rob Michiels en Theo Manders.

Solidariteitsactie bij Fokker Helmond

SP SP Helmond 31-03-2022 16:47

De SP hield vanmiddag een solidariteitsactie aan de poort in Helmond. De SP is solidair met de werknemers maar roept hen ook op solidair te blijven met elkaar. Voor de een is het immers makkelijker nieuw werk te vinden dan voor de ander.

De werknemers die we spraken tonen zich strijdbaar, solidair met elkaar en waardeerden ons gebaar.

SP:

Geschrokken lazen we de berichten dat GNK Aerospace/Fokker al anderhalf jaar plannen had alle werkzaamheden te verhuizen naar Papendrecht. De gemeente Papendrecht heeft voor deze werkgelegenheid een investering van maximaal 16 miljoen toegezegd.

Hierdoor verliezen in Helmond 300 mensen en in Hoogerheide nog eens 800 mensen hun baan en is er de nodige schade bij toeleveringsbedrijven etc.

Politiek hebben we, in de raad van de Gemeente Helmond vragen gesteld over de sluiting in Helmond en in Provinciale Staten van Noord-Brabant over de sluiting in Helmond en Hoogerheide.