Nieuws van politieke partijen in Hillegom inzichtelijk

1026 documenten

Gezamenlijke borrel op woensdag 14 december in Flora te Hillegom.

VVD VVD Hillegom 25-11-2022 00:52

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/51308/gezamenlijke-borrel-op-woensdag-14-december-in-flora-te-hillegom

Borrel

 

Het bestuur nodigt alle leden graag uit voor een gezamenlijke borrel op

woensdagavond 14 december vanaf 20:00 uur in Flora te Hillegom.

We hebben dan weer eens gelegenheid om onder het genot van een drankje en een bitterbal even bij te praten.

De definitieve uitnodiging ontvang U nog maar reserveert U deze avond vast in uw agenda.

VVD Lisse, Hillegom, Noordwijk en Teylingen gaan voor een beter bereikbare Duin- en Bollenstreek.

VVD VVD Hillegom 23-11-2022 00:25

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/51283/vvd-lisse-hillegom-noordwijk-en-teylingen-gaan-voor-een-beter-bereikbare-duin-en-bollenstreek

VVD Lisse, VVD Hillegom, De Noordwijkse VVD en VVD Teylingen hebben de handen ineengeslagen voor een beter bereikbare Duin- en Bollenstreek.

Bekijk hier het filmpje

VVD Lisse - Snapt U het nog ? In de laatste Raadsvergadering twee onnodige moties.

VVD VVD Hillegom 14-11-2022 09:10

https://hillegom-lisse.vvd.nl/nieuws/51175/vvd-lisse-snapt-u-het-nog-in-de-laatste-raadsvergadering-twee-onnodige-moties

Snapt U het nog ?

In de laatste Raadsvergadering twee moties. Eén voor de bühne want wat gevraagd werd wordt al lang geregeld door de wethouder. En een motie die geld gaat kosten. Maar wel allemaal instemmen met een begroting die bol staat van de bezuinigingen   ????

Lees hieronder verder wat er gebeurde:

Het was in de Raadsvergadering van afgelopen donderdag weer tijd voor de Algemene Beschouwingen op de begroting 2023 – 2026.

Belangrijk item waren de bezuinigingen waar we als college en Raad de schouders onder moeten zetten om te voorkomen dat onze inwoners, naast alle extra kosten van de energie, er nog meer lasten bij krijgen.

Er waren bijzonder veel kritische kanttekeningen van de kant van PvdA/Groenlinks. Derhalve verbaasde het ons dat zij toch voor de begroting stemde.

VVD echter, kan zich vinden in de voorstellen die er liggen. Oa. kritisch kijken naar accommodaties, subsidies en sportinvesteringen.

Ook hebben wij aandacht gevraagd om ondernemers meer mogelijkheid te geven om zelf voorzieningen te treffen voor huisvesting van arbeidsmigranten.

En we zien mooie dingen gebeuren op gebied van woningbouw.

Wij zijn geen partij die populisme predikt. Zes miljoen voor de Lisbloemschool is op dit moment niet realistisch. Er om vragen wekt verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden. Er zal voor de Lisbloem een andere oplossing gezocht moeten worden.

Er werden ook twee moties ingediend.

Een motie om de restanten van het corona noodfonds over te hevelen naar een energie armoede noodfonds was in onze ogen totaal overbodig en voor de bühne. De wethouder heeft reeds diverse malen in vergaderingen aangegeven dat er inmiddels ook geld beschikbaar is voor huishoudens die het moeilijk hebben maar buiten de regelingen vallen. De ISD heeft dit prima in zicht. De motie werd dan ook uiteindelijk niet ingediend door PvdA/Groenlinks. Zij vroegen nog wel of de pers er notie van had genomen. Ik bedoel maar….

De andere motie riep op om een regeling te treffen voor oa verenigingen en kleine VvE’s zodat zij een lening aan kunnen vragen om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. De wethouder raadde dit met klem af omdat het geld er gewoonweg niet voor is. Volgens het CDA moet er dan maar een creatieve oplossing gezocht worden. VVD had, samen met Nieuw Lisse,  graag eerst een onderzoek gezien naar de mogelijkheden.

Maar op de één of andere manier zijn er partijen die voor elke euro die er mogelijk overblijft er direct twee uit willen geven. Wij blijven ons hier met hand en tand tegen verzetten om de lastenverzwaring voor onze inwoners en ondernemers zo minimaal mogelijk te houden.

 

CDA werkt mee aan voorbereiding op de kindergemeenteraad

CDA CDA Hillegom 09-11-2022 15:17

Groep 8 van de Daltonschool aan de Irenelaan is zich aan het voorbereiden op de kindergemeenteraad. Dat doen zij op het gemeentehuis, waar de kinderen gastlessen krijgen van raadsleden. CDA-fractievoorzitter Kees Langeveld gaf vorige week een gastles samen met Robbert Janssen van Bloeiend Hillegom; vandaag stond hij met Hilde de Hoog van Groen Links voor de klas. Kees Langeveld: ‘Ik vind het belangrijk dat kinderen leren hoe de gemeenteraad werkt. Ze leren ook spelenderwijs met elkaar debatteren. De boodschap dat je argumenten kunt uitwisselen op een respectvolle manier, slaat goed aan bij de kinderen. Daar hebben ze nog hun hele leven iets aan. En daar offer ik graag aan paar vrije uurtjes aan op.’ Bij de kindergemeenteraad zijn acht projecten aangemeld die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning. De kinderen mogen daar een bedrag van maximaal € 2000 aan toekennen. Op 23 november beslist de kindergemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester welk project in Hillegom geld krijgt.

Armoedesignalering op Hillegomse scholen

CDA CDA Hillegom 04-11-2022 19:02

Bestaanszekerheid was een belangrijk thema tijdens de behandeling van de Programmabegroting door de Hillegomse gemeenteraad. Door de hoge inflatie wordt een deel van de inwoners hard getroffen. Het is zeer schrijnend dat ook kinderen hiervan de dupe zijn. Dit gaat ons uiteraard zeer aan het hart. Recent bracht een deel van de gemeenteraad een bezoek aan de Sophia Scholen. Ook in dit gesprek kwam het thema armoede aan bod. Tot onze schrik werd beaamd door schooldirecteuren dat ook in Hillegom kinderen met honger door armoede naar school komen. Wij zijn daarom blij met de toezegging van de wethouder in gesprek te gaan met de schooldirecteuren over dit onderwerp. Tijdens de raadsvergadering werd een motie van Groen Links behandeld over het voorzien in schoollunches. Wij wachten echter graag het gesprek tussen de wethouder en de scholen af. Het voorzien in schoollunches heeft namelijk nogal wat voeten in de aarde. Tijdens het raadsbezoek werd door de scholen aangegeven dat de capaciteit om dit uit te voeren op dit moment simpelweg ontbreekt. Mogelijk past een meer signalerende functie beter, waarbij de school het gezin of kind met de juiste instanties in contact brengt zodat het probleem bij de kern kan worden opgepakt. De motie van Groen Links voorzag niet alleen in een lunch voor kinderen waarbij armoede een rol speelt, maar voor alle schoolgaande jeugd in Hillegom. Ook van ouders die prima in staat zijn om dit zelf te verzorgen of die misschien helemaal geen behoefte hebben aan keuzes die op dit vlak voor hun kind worden gemaakt. Wat het CDA betreft dragen we hier een gespreide verantwoordelijkheid. Wat particulier kan worden opgepakt, is geen publieke taak. Samengevat: om tot een juiste keuze te komen is een overleg met de schooldirecties noodzakelijk. Wel maken we ons grote zorgen over kinderarmoede en zullen we dit nauwgezet blijven volgen.

Hulp voor verenigingen bij energiebesparing

CDA CDA Hillegom 04-11-2022 07:42

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting gisteravond werd een motie van o.a. de CDA-fractie over een duurzaamheidsregeling voor verenigingen unaniem aangenomen. Ook verenigingen worden geconfronteerd met hoge energierekeningen. De duurzaamheidsregeling kan hen helpen om besparende maatregelen te financieren. Fractievoorzitter Kees Langeveld: "De CDA-fractie is van mening dat verenigingen de lijm van onze samenleving zijn en een steun in de rug verdienen, onder andere bij de verduurzaming van hun gebouwen. Dit past ook binnen het recent door het CDA ingezette initiatief Vereniging Nederland. Verenigingen en organisaties die hun gebouw verduurzamen, geven een voorbeeld aan hun leden. De gemeente Hillegom kan deze verduurzaming stimuleren door vve’s, sportverenigingen en bijvoorbeeld scholen een regeling voor verduurzaming te bieden." Op dit moment willen deze organisatie hun panden willen vaak verduurzamen, maar beschikken zij niet over financiële middelen om deze investering te realiseren. Maatschappelijke organisaties en verenigingen mogen onder de huidige voorwaarden geen gebruik mogen maken van de Hillegomse duurzaamheidslening. Omdat de gemeente Hillegom in 2050 energieneutraal wil zijn, is dit volgens de CDA-fractie een hiaat. Met de uitvoering van de motie helpen we verenigingen met hun hoge energierekening en zetten we weer een stapje naar ons doel in 2050. De CDA-fractie is blij met de unanieme steun. De motie is hier terug te lezen.

Algemene Beschouwingen bij de Programmabegroting

CDA CDA Hillegom 20-10-2022 17:18

Bijdrage uitgesproken door fractievoorzitter Kees Langeveld tijdens de algemene beschouwingen op 20 oktober 2022. Op het journaal zien we beelden van de oorlog in Oekraïne, en in ons dagelijks leven merken we daar de gevolgen van, tot in Hillegom aan toe. Gas is schaars en duur geworden, elektriciteit ook. Al lijken de gasprijzen te dalen, er zijn mensen en bedrijven die zich afvragen hoe ze de winter moeten doorkomen, zeker nu we de prijzen in de supermarkten zien stijgen. Of het een strenge winter gaat worden weet niemand. Het enige dat we zeker weten is dat je de toekomst niet exact kunt voorspellen. Maar deze programmabegroting geeft de hoop dat we het de komende jaren zullen redden, samen met onze inwoners, daar is het CDA van overtuigd. Het college verdient daar een compliment voor, maar onze dank gaat zeker ook uit naar de ambtenaren die de klus hebben geklaard om overzichtelijk neer te zetten wat allemaal omgaat in de gemeente Hillegom. Drie onderwerpen in deze programmabegroting wil ik eruit lichten. Onze gedachten als CDA gaan in de eerste plaats uit naar de mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Ik hoor de verhalen van ouders met een 20’er op de bank: opleiding afgerond, een eerste baan, maar die laatste stap naar zelfstandigheid, naar een eigen woning, die kunnen ze niet zetten. En verhalen van senioren die wel kleiner willen wonen, maar niets van hun gading kunnen vinden. Ik wil bereiken dat er passende woningen komen voor alle inwoners. Het college zet volgens de programmabegroting in op een mix van woningen voor starters, gezinnen en senioren. Het CDA steunt die ambitie van harte. Goed dat er gezocht gaat worden naar woningbouwlocaties. Maar dat is geen oplossing voor de korte termijn. We hebben van het Rijk de opdracht gekregen om jaarlijks een aantal statushouders en nu ook Oekraïners te huisvesten. Dat vergroot de druk op de woningmarkt. Zoek de oplossing in tijdelijke woningen of flexwoningen die voor deze groepen ingezet kunnen worden. Woonunits die snel geplaatst kunnen worden, en die weer ergens anders heen kunnen als de nood minder hoog is. Wij zien hier in het land goede voorbeelden van. Los van de toekomst moeten we ook vaart maken met de bestaande plannen. Want nu is het SIZO-terrein een fantastisch uitlaatterrein voor hondenbezitters, maar het wordt hoog tijd dat daar huizenbezitters komen. Ik roep het college op om daar werk van te maken. In de tweede plaats vraag ik aandacht voor de mensen die al een huis hebben, maar die toch in de kou zitten. Mensen die het huis niet warm krijgen omdat het slecht geïsoleerd is. Mensen die zich niet kunnen veroorloven om te investeren in dak- en vloerisolatie of in dubbel glas voor de ramen. Daar gaat niet alleen warmte verloren, daar gaat ook geld verloren aan torenhoge energierekeningen. De huidige energietoeslag is geen structurele oplossing. De Warmtevisie laat zien waar de meeste winst te halen is: bij de huizen met energielabel C en D. Het CDA wil bereiken dat de bewoners van deze huizen ook comfortabel kunnen wonen, zonder hoge energierekening. We kunnen hen daarbij helpen door het fonds voor duurzaamheidsleningen te vergroten en het maximumbedrag voor de leningen te verhogen. De programmabegroting blijft daar wat het CDA betreft nog te vaag over. Geld alleen is niet genoeg. Je huis laten isoleren is nogal een stap. Onze inwoners hebben vaak genoeg laten weten dat ze daarbij advies willen hebben. Ik vraag me af of verwijzen naar het Duurzaam Bouwloket voldoende is. Wij zien hier een rol voor de energiecoaches, en een actievere rol voor de gemeente. Ik roep het college op om dit wijkgericht aan te pakken, desnoods straat voor straat, om de inwoners te helpen die stap naar huisisolatie te nemen. We moeten dit soort zaken als gemeente samen met onze inwoners doen. ‘Samen’, dat woord staat ook prominent in het voorwoord van de Programmabegroting, en daarmee kom ik op mijn derde onderwerp. Het woord ‘samen’ is het CDA uit het hart gegrepen. Niet voor niets had ons verkiezingsprogramma de titel ‘Samen zijn we Hillegom’. Wij vinden het als CDA belangrijk dat inwoners geholpen worden met persoonlijke aandacht, en dat ze niet voor alles naar een website worden verwezen. Geen formulieren, maar mensen. Goed dat er structureel geld komt voor de inzet van contactfunctionarissen. Goed dat er geïnvesteerd wordt in buurtparticipatie. En goed dat gekeken gaat worden of de dienstverlening van de gemeente nog aansluit op de behoeften van de inwoners. Hierbij past ook de inzet voor een dementievriendelijke samenleving. Ik kan nog wel meer punten uit de begroting aanhalen die het CDA óók belangrijk vindt, maar ik denk dat onze boodschap wel duidelijk is. Ik concludeer dat wij als CDA tevreden kunnen zijn met deze programmabegroting. Als de toekomst werkelijk uitpakt zoals hierin is voorzien, gaat Hillegom er vast op vooruit. Maar ik begon met het beeld van een onzekere toekomst. Ik zie ook dat deze begroting is opgesteld met een inflatiepercentage dat door de werkelijkheid is ingehaald. Daarover maak ik me zorgen (en ik ben vast niet de enige). Als CDA zullen wij een vinger aan de pols houden en de ontwikkelingen nauwlettend volgen, maar voor nu wens ik het college veel succes en voortvarendheid met het uitvoeren van de voornemens in deze programmabegroting. De programmabegroting is hier te lezen.

Fractievoorzitter CDA Hillegom te gast bij Bollenstreek Omroep

CDA CDA Hillegom 19-09-2022 08:31

In het programma ‘Stuur van Hillegom’ besteedt Bollenstreek Omroep aandacht aan de gemeentelijke politiek. Op 14 september kwamen Kees Langeveld (CDA) en Boelo Meijer (GroenLinks) aan het woord over de bereikbaarheid van Hillegom. Kees Langeveld legt nog eens uit wat Hillegom heeft aan de plannen voor nieuwe wegen. Het tweede onderwerp in de uitzending was afval: het nieuwe betalingssysteem voor restafval (‘diftar’) wordt niet ingevoerd. GroenLinks vond dat een slecht idee, het CDA vindt juist dat de Hillegommers hiermee worden beloond voor het ijverige scheiden van afval

Geweldig resultaat afvalscheiding; compliment aan inwoners

CDA CDA Hillegom 16-09-2022 15:07

Van 186 kilo restafval per inwoner per jaar in 2018 naar een prognose van 99 kilo per inwoner in 2022. Het is de Hillegommers gelukt om de hoeveelheid restafval flink af te laten nemen. Vanaf deze plaats verdient dat een groot compliment. Wat een mooi resultaat. Met dit compliment opende ik mijn betoog tijdens de raadscommissievergadering op donderdag 8 september. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik niet alleen stond in dit compliment: de commissie was unaniem trots op de inwoners. Dit kwam naar voren tijdens de behandeling van het raadsvoorstel waarin werd voorgesteld af te zien van een variabel tarief voor het huishoudelijk restafval, ook wel diftar genoemd. Wat is diftar In Hillegom was de intentie om een diftar-systeem in te voeren voor de inzameling van restafval. Het aantal keren dat restafval zou worden aangeboden zou per huishouden geregistreerd worden. Hoe vaker een huishouden restafval aan zou bieden, hoe hoger de afvalstoffenheffing zou zijn. Omgekeerd zou het beter aanbieden van minder restafval een lagere variabele afvalstoffenheffing kunnen opleveren. Een mogelijke invoering van diftar was onderdeel van het in 2019 door de gemeenteraad van Hillegom vastgestelde afvalbeleid. De gemeenteraad besloot echter om diftar in 2021 en 2022 niet om te voeren, maar onze inwoners de kans te geven te laten wennen aan het nieuwe afvalbeleid. Zo werd restafval niet langer om de 2 maar om de 4 weken opgehaald, en kon dit worden aangeboden in een minicontainer van 140 liter (voorheen 240). Nu al resultaat Uit de Tussenevaluatie Afval- en grondstoffenbeleid 2020-2024 blijkt dat de doelen uit het in 2019 vastgestelde afvalbeleid dit jaar, zonder diftar, zeer waarschijnlijk gehaald gaan worden. Zonder diftar is het gelukt om 75% van het afval te scheiden en de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar terug te brengen van 186 naar 99 kilo per jaar. Omdat een gedifferentieerd tarief nooit een doel maar een middel was, kan de CDA fractie zich vinden in het voorstel om diftar niet in te voeren. Onze inwoners hebben hard gewerkt om een reductie van 186 naar 99 kilo te realiseren. Het zou volgens de CDA fractie niet juist zijn om hen hiervoor te ‘belonen’ met een systeem waarin men nog veel verder moet reduceren om te besparen. Andere accenten We baseren ons standpunt ook op een nieuwe focus in het afvalbeleid: het accent komt sterker te liggen op schonere afvalstromen. Landelijk wordt gezien dat juist diftar kan leiden tot vervuiling van afvalstromen. Om kosten te besparen, bestaat de mogelijkheid dat men restafval bij het GFT-afval stopt. Of dat restafval wordt gedumpt in de gemeente. Zaken die volgens de CDA fractie absoluut voorkomen moeten worden. De tussentijdse evaluatie biedt naar ons idee voldoende handelingsperspectief voor alternatieve manieren om de hoeveelheid restafval verder te verlagen. We blijven wijzen op goede communicatie naar de inwoners. Een mooi voorbeeld hiervan is de portal waarin inwoners straks kunnen zien hoeveel keren zij restafval hebben aangeboden.Maar nogmaals: voor nu vooral een compliment aan de inwoners. Het realiseren van een reductie van 186 naar 99 kilo restafval per inwoner per jaar is indrukwekkend. Jan Zwaan Raadslid Hillegom Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk behandeld tijdens de raadsvergadering van 22 september.

Politiek café plaats over duurzaamheid en energie

CDA CDA Hillegom 15-09-2022 13:54

Op vrijdag 2 september vond in Teylingen eenmooi politiek café plaats over duurzaamheid en energie. Namens CDA Hillegom waren fractievoorzitter Kees Langeveld en wethouder Karin Hoekstra aanwezig. Tweede KamerlidHenri Bontenbal had een goed verhaal over een nieuwe energiemix waarbij duurzame energie en kernenergie hand in hand gaan waardoor we fossiele brandstoffen kunnen afbouwen en onze energie afhankelijkheid van het buitenland kunnen beperken. Ook bespraken we de huidige energiecrisis en de regionale energiemarkt. Een goede avond met soms stevige discussies.