Nieuws van politieke partijen in Hilvarenbeek inzichtelijk

344 documenten

Zorgen over aanrijdtijden ambulances

VVD VVD Hilvarenbeek 02-08-2022 09:12

Recent ontving de VVD vragen en opmerkingen over de aanrijdtijden van ambulances naar onze gemeente. Fractievoorzitter, Ronald Blok, deed onderzoek naar deze aanrijdtijden.

https://hilvarenbeek.vvd.nl/nieuws/50491/zorgen-over-aanrijdtijden-ambulances

De aanrijdtijden van 2021 en het eerste half jaar van 2022 werden opgevraagd. De resultaten zijn helaas ver onder de landelijke norm. In 2021 waren 12,7% van de ambulanceritten bij een A1 melding (hoogste urgentie) niet binnen de wettelijke norm ter plaatse. In het eerste half jaar van 2022 verslechterde dit beeld helaas, bijna 21% van de A1 ritten waren buiten de wettelijk afgesproken norm van 15 minuten ter plaatse.

 

Reden genoeg voor de VVD om het college van burgemeester en wethouders hier schriftelijke vragen over te stellen. 

U vindt onze vragen hieronder.

Perspectief voor onze lokale ondernemers

VVD VVD Hilvarenbeek 29-06-2022 08:31

De vorige keer schreven we dat we als Beekse VVD in de laatste raadsvergadering 6 voorstellen hebben ingediend ter verbetering van het plan dat HOI Werkt heeft opgesteld voor het beleid in de komende raadsperiode. We hebben ons daarbij gebaseerd op ons verkiezingsprogramma en de 6 ‘Kernpunten’ daarin. In dit artikel gaan we nader in op de 2 voorstellen die betrekking hebben op de ondernemers in onze gemeente.

Het eerste voorstel betrof het zorgen voor voldoende ruimte voor onze lokale ondernemingen. In het VVD-verkiezingsprogramma kunt u lezen dat wij trots zijn op onze lokale bedrijven, klein en groot. Ze dragen namelijk sterk bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. HOI Werkt focust in haar plan sterk op de toeristische sector, maar de VVD ziet het veel breder. Concreet hebben we de volgende tekst voorgesteld: “Een breed, sterk, innovatief en gevarieerd opgebouwd bedrijfsleven is van groot belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. Daarom bereiden we deze periode plannen voor om ook na 2026 voldoende grond aan bedrijventerrein beschikbaar te hebben voor nieuwvestiging, uitbreiding en verplaatsing.” 

Ons tweede voorstel ging over de agrarische sector. In onze verkiezingsprogramma hebben we geschreven dat we perspectief willen bieden, zowel aan degenen die willen stoppen of willen omschakelen naar een andere sector als degenen die wel door willen met boeren. HOI Werkt noemt in haar akkoord wel de eerste groep maar niet de tweede. Daarom hebben we voorgesteld toe te voegen: “Agrarische bedrijven die duurzaam zijn of worden ingepast in de omgeving, moeten binnen de toepasselijke landelijke en provinciale regelgeving kunnen uitbreiden om aldus te kunnen voldoen aan eisen met betrekking tot milieu, klimaat, energietransitie, dierenwelzijn en andere aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.” De VVD is namelijk van mening dat we als gemeente geen aanvullende verplichtingen aan agrarische bedrijven moeten opleggen bovenop de landelijke en provinciale regels. Beide voorstellen werden gesteund door het CDA maar HOI Werkt was tegen, zodat de voorstellen met de kleinst mogelijke meerderheid zijn verworpen.

Verbetervoorstellen VVD door HOI Werkt afgewezen

VVD VVD Hilvarenbeek 23-06-2022 10:08

Zoals bekend heeft HOI Werkt een akkoord opgesteld voor het beleid in de komende raadsperiode. De VVD heeft in de laatste raadsvergadering 6 voorstellen ter verbetering van het opgestelde akkoord ingediend. Daarbij hebben we mede gebruik gemaakt van reacties die inwoners en organisaties hebben ingebracht, maar die door HOI Werkt niet zijn overgenomen.

Helaas is slechts 1 voorstel overgenomen, de overige 5 zijn door HOI Werkt afgewezen. Gevreesd moet worden dat daarmee de toon is gezet voor de komende vier jaar: HOI Werkt gaat in de gemeenteraad met 9 zetels alle beslissingen nemen en laat zich aan de 8 zetels van VVD en CDA weinig of niets gelegen liggen. Getalsmatig kan dat, HOI Werkt heeft de macht dit zo te doen, maar een coalitie met zo’n smal draagvlak is ongekend in onze gemeente. Is dit in het belang van de inwoners van Hilvarenbeek?

VVD: woningbouw hoogste prioriteit

Het verbetervoorstel dat overgenomen is, gaat over verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, één van de 6 kernpunten uit het VVD-verkiezingsprogramma. Een tweede voorstel betreft de woningbouw. We stellen daarin voor om als harde doelstelling op te nemen dat deze raadsperiode minimaal 500 nieuwe woningen voor onze inwoners worden gebouwd. Verder wijzen diverse insprekers (o.a. Platform Woningbouw en KBO HEB) er in hun reacties op dat in het HOI Werkt-akkoord veel nadruk wordt gelegd op ‘dorps bouwen’, veel groen in de wijk en het dorp niet uitbreiden. Net als de insprekers heeft de VVD voorgesteld om woningbouw voor onze inwoners prioriteit 1 te maken en dit door de andere ambities niet in het gedrang te laten komen. Helaas is dit dus door HOI Werkt afgestemd. Helaas krijgt woningbouw de komende vier jaar dus niet de hoogste prioriteit.

De andere voorstellen die HOI Werkt heeft weggestemd gaan over een gezond financieel beleid, voldoende grond voor bedrijfsterrein ook na 2026, perspectief voor onze agrarische ondernemingen en de Hoge Zij. HOI Werkt heeft namelijk al bepaald dat de Hoge Zij zal worden afgesloten. Wij hebben voorgesteld om ook alternatieven (zoals autoluw maken en gedeeltelijke afsluiting) te onderzoeken. Opmerkelijk genoeg wil HOI Werkt over dit onderwerp ineens geen participatie van inwoners en andere belanghebbenden, terwijl dat elders in het akkoord telkens terugkomt. Geen participatie dus als het je niet goed uitkomt?

Wethouders niet uit de eigen gemeente

Verder droeg HOI Werkt drie wethouders voor die alle drie niet in onze gemeente wonen (en ook niet gaan verhuizen). De VVD Hilvarenbeek heeft in de campagne duidelijk uitgesproken een sterke voorkeur te hebben voor wethouders uit de eigen gemeente en had daarvoor ook een eigen kandidaat. CDA had diezelfde voorkeur en ook HOI Werkt schreef in de vacature dat een wethouder uit Hilvarenbeek ‘een pre’ was. Helaas heeft dat laatste geen resultaat gehad. Omdat de VVD (en ook het CDA) door HOI Werkt volledig buiten de selectie is gehouden, hebben we blanco gestemd. De wethouders zijn daardoor, net als het akkoord, met de kleinst mogelijke meerderheid van 9 stemmen benoemd. Niettemin treden we de wethouders positief tegemoet en hopen we dat ze hun belofte om er te zijn voor álle inwoners (ook de 48,5% die niet op HOI Werkt heeft gestemd) waarmaken. We wensen hen veel succes bij hun belangrijke werkzaamheden.

VVD Hilvarenbeek ondersteunt motie zorgvuldig stikstofbeleid

VVD VVD Hilvarenbeek 09-06-2022 08:53

We hebben een stikstofprobleem in Nederland en dat moet aangepakt worden. Maar wel op een zorgvuldige wijze. Gebaseerd op feiten in plaats van modellen.

https://hilvarenbeek.vvd.nl/nieuws/50047/vvd-hilvarenbeek-ondersteunt-motie-zorgvuldig-stikstofbeleid

© VVD Hilvarenbeek

Met inzet van technologie en innovatie en op een haalbare manier. Boeren perspectief bieden, mede vanuit het willen zijn van een betrouwbare overheid. Dit is de kern van de motie die honderden bezorgde VVD-leden (waaronder ook vele raads- en statenleden) uit het gehele land a.s. zaterdag inbrengen tijdens een landelijk congres van de partij. De VVD Hilvarenbeek ondersteunt deze motie voor een zorgvuldig stikstofbeleid van harte, alle vijf raadsleden hebben de motie mede ondertekend en dienen deze dus mee in. Hiermee roepen we onze Tweede Kamerfractie op om bij het kabinet te bepleiten het stikstofbeleid aan te passen.

Provincie overstag! Toch aanpassingen N395.

VVD VVD Hilvarenbeek 01-06-2022 06:24

Na de reconstructie van de N395 (provinciale weg Hilvarenbeek-Oirschot) kreeg de VVD-fractie veel klachten van inwoners over een aantal aspecten. Onze raadsleden Wil Vennix en Joost Leenhouts hebben daar vervolgens aandacht voor gevraagd zowel bij de provincie als de gemeente. Op twee punten wordt daar nu aan tegemoet gekomen.

https://hilvarenbeek.vvd.nl/nieuws/49970/provincie-overstag-toch-aanpassingen-n395

© VVD Hilvarenbeek

Het eerste punt betreft de inritconstructies bij de zijstraten in de kom van Diessen. Deze waren zo steil en krap aangelegd dat ze moeilijk te namen waren. Er waren zelfs berichten over schade aan auto’s. Aangekondigd is dat de huidige inritblokken van 50 cm lengte worden vervangen door blokken van 70 cm. De hellingen worden daardoor langer en minder steil.

Het tweede punt gaat over het fietspand van Hilvarenbeek naar Diessen aan de kant van Annanina’s Rust. Het is daar erg donker, wat door veel fietsers als (sociaal) onveilig wordt ervaren. De provincie wil hier niets aan doen omdat de verlichting voldoet aan de regels, maar staat wel toe dat de gemeente Hilvarenbeek eventueel zelf openbare verlichting plaatst. Het college zal de raad hiervoor een voorstel voorleggen.

De VVD bedankt wethouder Ted van de Loo voor zijn inzet hiervoor.

Nieuwe raads- en commissieleden enthousiast van start

VVD VVD Hilvarenbeek 24-04-2022 08:02

Na de gemeenteraadsverkiezingen is het politieke proces weer van start gegaan. De VVD Hilvarenbeek heeft haar fractie zien groeien van drie naar vijf raadsleden. Daarnaast hebben we diverse nieuwe commissieleden kunnen verwelkomen.

https://hilvarenbeek.vvd.nl/nieuws/49646/nieuwe-raads-en-commissieleden-enthousiast-van-start

© VVD Hilvarenbeek

Sportaccommodatiebeleid

In de Commissie Samenleving zitten de raadsleden Ronald Blok, Chantalle Reijrink en Lars van Riel. Daarnaast is Ilse Zoontjes benoemd tot commissielid. Ilse is 18 jaar en ze zit in 6VWO.

Ilse kon meteen, samen met Lars, ‘aan de bak’ in een vergadering over het nieuwe sportaccommodatiebeleid. Op voorstel van de VVD heeft de raad besloten dat dit nieuwe beleid er moet komen, omdat het huidige beleid sterk verouderd is. Gevolg is dat verzoeken van verenigingen ad hoc worden beoordeeld, wat ongelijke behandeling in de hand kan werken. Het ging in deze vergadering nog niet om de inhoud van het beleid maar over hoe het proces aangepakt moet worden. Lars en Ilse hebben namens de VVD bepleit om voortgang te maken … EN VERDER?

Speeltuin De Welder

In de Commissie Ruimte zitten de raadsleden Wil Vennix en Joost Leenhout en de commissieleden Bram Schilders, Ad Broeckx en Huub van Dongen. Bram maakte afgelopen donderdag zijn debuut met een pleidooi voor het opwaarderen van het speeltuintje in De Welder in Haghorst. De buurtvereniging heeft daar bij de gemeente om gevraagd. Bram ondersteunde dat verzoek en wees erop dat de VVD bijvoorbeeld ook voor het wijkpark Doelakkers/Slibbroek heeft gepleit voor het plaatsen van fitnesstoestellen, zodat er ook gesport kan worden. De wethouder zegde toe om dit te bespreken en was met name positief over de suggestie om de financiering mee te nemen in de exploitatie van het bestemmingsplan De Welder 2. 

VVD en CDA kritisch over werving wethouders HOI Werkt via gemeente

VVD VVD Hilvarenbeek 24-04-2022 07:22

De gemeente plaatste onlangs vacatures voor nieuwe wethouders. Maar niet de gemeente Hilvarenbeek zoekt wethouders, de partij HOI Werkt zoekt wethouders. En dat is toch echt iets anders.

https://hilvarenbeek.vvd.nl/nieuws/49645/vvd-en-cda-kritisch-over-werving-wethouders-hoi-werkt-via-gemeente

© VVD Hilvarenbeek

HOI Werkt zoekt wethouders voor het nieuwe college. Er is even gesproken over samenwerking met VVD en CDA, maar die partijen waren niet akkoord met de strikte voorwaarden die HOI Werkt stelde (met name over de selectie van de wethouders) en waarvan die partij geen millimeter wilde afwijken. Het vreemde is echter dat de gemeente nu hiervoor vacatures heeft geplaatst op de gemeentelijke site en op andere sites. Maar de gemeente Hilvarenbeek zoekt helemaal geen wethouders, de partij HOI Werkt zoekt wethouders. En dat is toch echt iets anders. CDA en VVD hebben hierover vragen gesteld aan de burgemeester, op basis waarvan de procedure door de gemeente wordt uitgevoerd, hoeveel dit kost en wie er in de selectiecommissie zitten.

Conclusie is helder: HOI Werkt wil macht niet écht delen

VVD VVD Hilvarenbeek 12-04-2022 07:07

Na de gemeenteraadsverkiezingen is een bijzondere situatie ontstaan in Hilvarenbeek. HOI Werkt heeft met 9 zetels de absolute meerderheid behaald en kan dus alleen de wethouders benoemen en het beleid voor de komende vier jaar vaststellen. HOI Werkt heeft evenwel VVD en CDA uitgenodigd om samen een ‘samenlevingsakkoord’ op te stellen, aan de hand van een opgesteld procesvoorstel.

De VVD Hilvarenbeek kon en kan zich niet in het procesvoorstel vinden. In onze reactie van 4 april 2022 noemen we drie principiële bezwaren. Kort samengevat is het eerste dat het voorgestelde proces te complex en tijdrovend is, en het mantra ‘vernieuwen om te vernieuwen’ lijkt te huldigen. Daar zijn onze inwoners niet mee gediend en het kan volgens ons aanzienlijk sneller en simpeler. Daar hebben we ook een concreet voorstel voor gedaan.

Ons tweede bezwaar is dat we het financiële kader volledig missen. De VVD wil dat alle drie de partijen voorafgaand aan de start van de onderhandelingen uitspreken dat het op te stellen akkoord financieel solide moet zijn, waarbij de financiële tekorten niet simpel worden vertaald naar belastingverhogingen.

Ons derde principiële bezwaar tegen het procesvoorstel betreft de benoeming van de wethouders. De VVD heeft in de campagne duidelijk uitgedragen dat wij wethouders uit de eigen gemeente willen. Daarnaast willen we geen herhaling van de grote kloof die de afgelopen periode bestond tussen raad en college, die serieus ten koste is gegaan van de bestuurskracht. Uit reacties van inwoners maken wij op dat dit standpunt in onze bevolking zeer breed wordt gedeeld. Concreet hebben wij voorgesteld dat HOI Werkt, CDA en VVD ieder één wethouder voordragen, waarbij ze alle drie hun eigen (selectie)procedure mogen volgen. De kandidaat-wethouder vanuit de VVD hebben we voor de verkiezingen al bekend gemaakt. Vanzelfsprekend moeten de wethouders over de vereiste kwaliteiten beschikken en moet er een goed en slagvaardig team worden gevormd.

HOI Werkt heeft in zijn reactie van 8 april 2022 een zekere opening geboden op de eerste twee punten, zonder daar overigens echt helder over te zijn. Op deze punten zouden we verder kunnen praten.

Komen we op het derde punt, de benoeming van de wethouders. De VVD heeft hier zoals gezegd een zeer concreet voorstel gedaan en het CDA eveneens. Ik citeer letterlijk uit ons voorstel: “Aangezien medeverantwoordelijkheid dragen alleen denkbaar is als je ook mede aan het stuur zit, stellen wij voor dat HOI Werkt, VVD en CDA ieder één wethouder voordragen, waarbij ze ieder hun eigen (selectie)procedure mogen volgen.” In de reactie van HOI Werkt lezen we:

“Wethouders solliciteren en tonen aan dat ze de kwaliteiten hebben om een gemeente te besturen.”

“Ook vinden we dat de samenstelling van het college recht moet doen aan de verkiezingsuitslag.”

“Als VVD en CDA een kwalitatief goede kandidaat voordragen, dan kan hij of zij meedoen in de procedure.”

Bij deze laatste zin is voor ons niet duidelijk wat HOI Werkt nu precies voor ogen heeft. Maar belangrijker is dat wij (en het CDA) een duidelijke voorstel hebben gedaan, namelijk iedere partij draagt een eigen wethouder voor. Onze concrete vraag aan HOI Werkt is nu: is onze conclusie juist dat jullie in jullie reactie van 8 april 2022 dat concrete voorstel afwijzen?

In reactie liet HOI Werkt weten dat zij vasthouden aan de selectieprocedure, omdat zij slechts op deze manier een comfortabel gevoel hebben bij de samenstelling van het college. Tegenopmerkingen van de VVD en het CDA werden hierbij steevast gebagatelliseerd.

Na deze reactie van HOI Werkt kan de VVD maar één conclusie trekken en dat is dat HOI Werkt de macht niet écht, daadwerkelijk, wil delen met CDA en VVD. We mogen wel aanschuiven en medeverantwoordelijkheid dragen, maar de meerderheid beslist. Echter, in naam meedoen maar niet echt mee mogen sturen, daar passen we voor. De VVD beëindigt daarom hierbij onze deelname aan dit proces.

Wij zullen vanuit een kritische en actieve oppositie een tegenmacht vormen tegen de macht die HOI Werkt met haar absolute meerderheid in de raad nu eenmaal heeft. We zullen vanuit de inhoud de voorstellen van het college beoordelen en waar zinvol eigen voorstellen indienen. We zullen het geluid van de kiezers en inwoners vertolken die níet op HOI Werkt hebben gestemd. Goede ideeën zullen we steunen, minder goede plannen zullen we proberen bij te sturen en slechte voorstellen zullen we bestrijden. Steeds met het belang van de inwoners van Hilvarenbeek in gedachten.

VVD wil duidelijkheid over proces naar nieuw college

VVD VVD Hilvarenbeek 05-04-2022 04:28

HOI Werkt heeft VVD en CDA gevraagd om te gaan onderzoeken of ze samen het nieuwe gemeentebestuur kunnen gaan vormen. De VVD heeft afgelopen maandag laten weten het door HOI Werkt voorgestelde proces te complex en tijdrovend te vinden.

“Het ‘samenlevingsakkoord’ dat HOI Werkt wil opstellen lijkt op vernieuwen om te vernieuwen. Wij vinden het niet zinvol om, net na de verkiezingen, opnieuw geluiden uit de samenleving te gaan ophalen. Het woord is nu aan de gekozen raad.” Verder mist de VVD het financiële kader in het voorgestelde proces, daarover moet bij aanvang helderheid bestaan.

En tot slot wil de VVD, vóórdat de inhoudelijke besprekingen over het te voeren beleid starten, duidelijkheid over de wethouders: “Als VVD en CDA gevraagd wordt om medeverantwoordelijkheid te dragen, moeten ze ook mee aan het stuur kunnen zitten en dus, naast HOI Werkt, ieder één wethouder kunnen leveren.”

Uitreiking Sjef Roberts/KHC Studiebeurs

VVD VVD Hilvarenbeek 04-04-2022 03:35

Tijdens een concert van het Project-orkest en Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 werd op zondagochtend de Sjef Roberts/KHC Studiebeurs uitgereikt aan trompettist Rico v.d. Hout (16 jaar). De studiebeurs werd uitgereikt door wethouder Gerrit Overmans en voorzitter Kiki Nieuwkerk. Het juryrapport was erg lovend over Rico. Van harte gefeliciteerd Rico met dit mooie resultaat. Fractievoorzitter Ronald Blok was hierbij aanwezig.

https://hilvarenbeek.vvd.nl/nieuws/49501/uitreiking-sjef-roberts-khc-studiebeurs

© VVD Hilvarenbeek

In de toespraak die voorzitter Kiki Nieuwkerk hield onderstreepte ze het belang van de harmonie voor Hilvarenbeek. Het was goed om te horen dat er zelfs de afgelopen jaren tijdens de coronapandemie een instroom was van nieuwe leden. Wethouder Overmans vulde aan: ‘De muzieklessen die het MDT-collectief biedt en de orkesten in onze gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele brein van de jeugd’. 

 

De VVD is deze mening ook toegedaan! Vorig jaar werd op initiatief van de VVD de korting die het college voorstelde op subsidies ongedaan gemaakt. De VVD is van mening dat de rugzakjes voor cultuuronderwijs moeten blijven bestaan. KHC Concordia denkt zelf ook na over de (financiële) toekomst. Zo ontvingen alle bezoekers aan het concert een brief met het verzoek de harmonie financieel te ondersteunen, als donateur of als lid van de ‘Club van 100’. 

 

Het was een mooie muzikale zondagochtend waarin maar weer eens zichtbaar werd dat het muziekonderwijs in Hilvarenbeek op een hoog niveau staat.