Nieuws van politieke partijen in Hilversum inzichtelijk

3960 documenten

Inloophuis Wording 25 jaar

ChristenUnie ChristenUnie Hilversum 23-11-2022 14:40

https://hilversum.christenunie.nl/k/n6080/news/view/1426948/65655/Wording 25 jaarHoera, Inoophuis Wording bestaat 25 jaar! Gerdien Potters en Heleen den Otter waren aanwezig om deze mijlpaal te vieren.

Al 25 jaar biedt Inloophuis Wording een warme plek, een kop koffie en eens in de week een warme maaltijd voor de dak-en thuislozen in Hilversum. 

Wording: Namens de ChristenUnie van harte gelukgewenst met dit jubileum, maar bovenal diep respect voor alle vrijwilligers die dat al jarenlang met liefde in stand houden!

17 november 2022

Algemene beschouwingen begroting 2023

ChristenUnie ChristenUnie Hilversum 16-11-2022 14:23

https://hilversum.christenunie.nl/k/n6080/news/view/1426827/65655/Raadhuis_Hilversum2022.jpgOp 9 november heeft de gemeenteraad de begroting 2023 vastgesteld. Bij de algemene beschouwingen heeft Bas Nanninga, namens de ChristenUnie, zijn zorgen geuit over de stijgende kosten.

De hoge inflatie zal immers niet alleen de uitgaven van de inwoners, maar ook van de gemeente sterk laten stijgen. We moeten voorkomen dat de kosten worden doorgeschoven naar de toekomst. Daarom deed Bas een oproep om kritisch te zijn op de meegerekende inflatie en goed vinger aan de pols te houden. Daarnaast heeft hij in de commissie en de raad aandacht gevraagd voor: 

verbeteren van zorg en ondersteuning aan mensen die het op eigen kracht niet redden. Inzetten op gelijkwaardigheid en vertrouwen en goede samenwerking met maatschappelijke organisaties, mantelzorgers, vrijwilligers en kerken; 

stimuleren van woningbouw en doorstroming op de woningmarkt. Wij vinden het niet eerlijk als mensen met bepaalde beroepen (agenten, onderwijs- en zorgpersoneel) voorrang krijgen op een woning, zoals het college voornemens is te gaan regelen. Dit is ook niet bevorderend voor de doorstroming; 

realiseren van betaalbare bedrijfsruimte voor startende ondernemers in de duurzame en circulaire economie. Dat kan ook zorgen voor praktijkgerichte werkgelegenheid; 

inzetten van een deel van het budget voor openbare laadpalen voor het mogelijk maken van  particulier laden. De wethouder heeft ons toegezegd dat begin 2023 de eerste “kabelgoten” voor particulier laden aan de openbare weg kunnen worden gerealiseerd; 

verbeteren van de regie op een schone en snellere energietransitie. Door een wijkgerichte aanpak die aansluit op lokale kansen en de wensen en mogelijkheden van de inwoners;   

realiseren van structurele en flexibel inzetbare opvangcapaciteit voor asielzoekers en vluchtelingen in Hilversum; 

prioriteit geven aan de fiets en de voetganger in de uitvoering van de mobiliteitsvisie. Fietspaden moeten sterk worden verbeterd. We houden de wethouder aan onze aangenomen motie “Tandje erbij voor de fiets”.

Algemene Beschouwingen begroting 2023

VVD VVD Hilversum 10-11-2022 10:49

We hebben een pittige tijd achter de rug met de coronapandemie en de onrechtmatige oorlog in Oekraïne, en ook de komende tijd zal het nog wel even pittig blijven. Hilversum staat voor uitdagingen zoals krapte op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, de opvang van statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen, de stikstofproblematiek en de energietransitie.

 

De Hilversumse ondernemers hebben ondanks dat er langs veel kanten hulp geboden is een enorme klap te verwerken gehad tijdens corona. En toen er licht aan het einde van de coronatunnel begon te schijnen betaalde je ineens 2 euro 30 voor een litertje euro 95 en liep de gasprijs op van 20 euro naar 300 per megawattuur. Het zijn die ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid in Hilversum – over de gehele linie – en daarmee voor economische groei en voorspoed. We kunnen het belang niet genoeg onderstrepen en daarom vinden we het ook belangrijk dat we in 2023 aan de slag gaan met bedrijvenpark zuid-west, de Gijsbrecht en het Arenapark.

Bij bedrijvigheid hoort ook mobiliteit. We gaan werken aan nieuw parkeerbeleid en uitvoering geven aan de mobiliteitsvisie. We gaan verder met de fietsersbrug langs het viaduct om de opstoppingen op de Johannes Geradtsweg te lijf te gaan en om dezelfde straat te ontzien gaan we onderzoeken of de onderdoorgang op de Naarderstraat uitgediept kan worden. Hilversum heeft deze mobiliteit echt nodig! We begrijpen de roep om aandacht voor de fiets en die is ook terecht, maar laten we niet vergeten dat het goed fietsen is in Hilversum volgens onze inwoners maar dat we een dikke onvoldoende scoren op bereikbaarheid per auto. En onze inwoners vinden ook dàt belangrijk – en niet in de laatste plaats is bereikbaarheid ook voorwaardelijk voor ondernemers, zoals bijvoorbeeld op het Mediapark. Ik roep dan ook vanaf deze plek op om niet teveel te gaan wensdenken. We moeten ons realiseren dat heel veel mensen gewoon afhankelijk zijn van de auto voor het verdienen van hun boterham. Door auto’s stom en vies te vinden verander je daar niks aan. Een beetje realisme dus!

We breken ook nog maar eens een lans, zoals mijn collega Westerneng dat al jaren doet, voor het verbinden van sport en bewegen met welzijn. We hebben een pandemie achter ons, preventie is van groot belang. Los van gezondheid heeft sport andere positieve maatschappelijke effecten. Denk aan bestrijden eenzaamheid of het bieden van structuur aan jongeren. Daarom dienen wij de motie van D66 die oproept het voordeel dat in 2023 ontstaat aan te wenden voor het inhuren van extra capaciteit om in 2023 al met een nota sport & bewegen te komen van harte mede in!

We gaan in 2023 ondermijning aanpakken, maar wat ontbreekt is de preventieve aanpak van ondermijning onder jongeren door de weerbaarheid van jongeren op dit onderwerp te vergroten. Wij vinden dit belangrijk in het kader van preventie van de jeugdcriminaliteit. Hiertoe dienen wij amendement A22-97 in want dit onderdeel willen we echt even vastleggen. Ook willen we dat er meer werk wordt gemaakt van het handhaven tegen verkeershufters; dubbel geparkeerde SUV’s, vrachtwagens die de ring blokkeren, gevaarlijk rij- en parkeergedrag bij scholen en sportclubs en gepimpte autootjes met bedenkelijke types erin die avonden lang rondjes op de centrumring rijden om hun territorium af te bakenen. Aanpakken! Hiervoor is nauwe samenwerking met de politie nodig en we hopen dat de burgemeester en de wethouder verkeer die samenwerking opzoeken en verder uitbouwen.

We hebben een fonkelnieuwe woonvisie en zoals mijn collega Van de Linde al meermaals heeft aangegeven moeten we er met z’n allen op letten dat we ook daadwerkelijk uitvoering geven aan deze unaniem vastgestelde visie. Dat betekent dus bouwen voor de buurt, om zo doorstroming op gang te krijgen. Dat kan dus betekenen dat als je behoefte hebt aan een-gezinswoningen, je woningen moet bouwen voor senioren in de eigen wijk zodat hun verhuizing ruimte biedt aan gezinnen om in die vrijgekomen woningen te gaan wonen. Gewoon iets verder kijken dan onze neus lang is, zoals we hebben afgesproken.

Als laatste thema stip ik nog even de energietransitie aan. We moeten in Hilversum isoleren, isoleren, isoleren. Daar moet de focus liggen want dat zijn maatregelen waar je nooit spijt van krijgt. We moeten ook door met de regionale energie strategie, ook al is die jammergenoeg erg beperkt van opzet omdat alleen zonnepanelen en windmolens meetellen. En windmolens wil de VVD hier niet, zoals u wel weet. Helemaal omdat we ervan overtuigd zijn dat er nog andere alternatieven zijn, buiten de RES om, die het uitzoeken waard zijn, zoals geothermie. Gelukkig gaan we ook hier komend jaar mee aan de slag.

Samenvattend; we kunnen als Hilversum trots zijn op en gerust zijn met onze financiële situatie. Waar we bij de kadernota in 2020 nog op zoek waren naar 10 miljoen euro hebben we door solide beleid orde op zaken gesteld en groeien onze reserves de komende jaren. Ook helpt het dat het gemeentefonds eindelijk in haar uitkering recht doet aan de centrumfunctie van Hilversum. Dat is nodig ook want er zijn veel plannen om te realiseren waar de Hilversummers baat bij hebben. We stellen vandaag als het goed is zo’n 310 miljoen euro vast voor 2023. Mijn fractie is blij met deze begroting, vooral omdat we veel ambities uit het coalitieakkoord terug zien komen, de woonlasten voor inwoners netto niet stijgen (dalen zelfs), de hondenbelasting wordt afgeschaft en we zo’n degelijk financieel beleid hebben dat we de komende jaren flink gaan sparen. We maken ons net als iedereen zorgen om de capaciteit maar we hebben er vertrouwen in dat dit college de mooie plannen die in deze begroting staat kan uitvoeren!

Amendement: Doorstroming en vergroten huisvestingsmogelijkheden voor cruciale beroepen

CDA CDA Hilversum 31-10-2022 18:25

Na een roerige gemeenteraadsvergadering werd bij de bespreking van het toekomstplan voor Over 't Spoor van 2 amendementen, één gemaakt. CDA-raadslid Tjalke de Jong nam het voortouw om daarmee met onderstaand amendement een grote wens van het CDA te verwezenlijken: het vergroten van huisvestingsmogelijkheden voor cruciale beroepen. Zie ook de Gooi en Eembode van 27 oktober j.l. Het amendement is aangenomen! Amendement — Doorstroming en vergroten huisvestingsmogelijkheden voor cruciale beroepen De raad van de gemeente Hilversum in vergadering bijeen op 26 oktober 2022 behandelend agendapunt 12 vaststelling Chw-bestemmingsplan 1221, overwegende dat: - het Coalitieakkoord spreekt over het belang van doorstroming in de huidige woningmarkt en het bestemmen van woningen voor mensen met cruciale beroepen; - de woonvisie (vigerend beleid) doorstroming als kerninstrument heeft benoemd en enkele cruciale beroepen (zoals zorgpersoneel en leraren) reeds noemt; - het Bestemmingsplan 1221 refereert aan bestaande visies en afspraken; echter geen concrete notie of invulling geeft aan zowel doorstroming dan wel bestemmen voor mensen met cruciale beroepen, spreekt uit dat: - het belang van doorstroming, bouwen voor specifieke doelgroepen en bestemmen van woningen voor mensen met cruciale beroepen belangrijk is, ook voor ontwikkellocaties in 1221; - het vastleggen van deze belangen binnen het bestemmingsplan een belangrijk fundament is voor toekomstige ontwikkelingen en voor ontwikkelaars in ‘1221’, besluit: • beslispunt 2 als volgt te wijzigen: ‘2. de Nota van wijzigingen Chw-bestemmingsplan 1221 vast te stellen, met dien verstande dat in de nota wordt opgenomen dat op pagina 44 van het bestemmingsplan — na “Dit wordt vertaald in een zogenoemd Locatie Ontwikkel Plan (Lap).” — de tekst wordt aangevuld met: “In dit LOP wordt duidelijk gemaakt op welke wijze op deze locatie en bij deze ontwikkeling uitvoering wordt gegeven aan vigerend beleid. Zoals op het moment van vaststelling het belang dat er gebouwd wordt voor doorstroming, zoals levensloopbestendige woningen voor senioren in de eigen woonwijk. Hierdoor komen meerdere verhuisbewegingen op gang. Ook is het van belang dat de huisvestingsmogelijkheden voor cruciale beroepen (zoals leraren, agenten en zorgpersoneel) wordt vergroot’. In de toetsing en beoordeling van de LOP’s en vergunningsaanvragen zullen deze belangen worden meegenomen.” Tjalke de Jong (CDA) Roderik van Grieken (D66) Haitske van de Linden (VVD)

Mogelijkheden voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht verruimd

ChristenUnie ChristenUnie Hilversum 28-10-2022 18:13

https://hilversum.christenunie.nl/k/n6080/news/view/1426370/65655/solar-panels-gd35e739c7_1920.jpgOp 26 oktober heeft de gemeenteraad nieuwe objectcriteria voor de Welstandnota vastgesteld, waarmee de mogelijkheden voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht zijn verruimd.

De regels zijn duidelijker en eenvoudiger geworden. Ook kunnen meer vergunningaanvragen ambtelijk worden afgedaan, zonder advies van de welstandscommissie. Een amendement van de ChristenUnie om ook bij bijzondere dakconstructies in beschermd stadsgezicht zonnepanelen toe te staan, heeft het helaas niet gehaald. Desondanks zijn we blij met het resultaat, omdat hiermee meer zonnepanelen mogelijk worden gemaakt. Dat is namelijk hard nodig om de overstap te kunnen maken naar duurzame energie. We hebben van de wethouder de toezegging gekregen dat de nieuwe werkwijze over een jaar wordt geëvalueerd. Hierbij wordt dan ook onderzocht onder welke voorwaarden toch meer mogelijk is bij bijzondere dakconstructies, zoals in het amendement van ChristenUnie werd voorgesteld. We kijken uit naar de resultaten. In de tussentijd zijn we blij met weer een nieuwe stap op de weg naar een Klimaatneutraal Hilversum.

De tijd van gratis geld is voorbij: maidenspeech raadslid Gertjan Postma

CDA CDA Hilversum 25-10-2022 13:08

Op woensdag 6 juli sprak CDA-raadslid Gertjan Postma tijdens de gemeenteraadsvergadering zijn maidenspeech uit. Het was tevens zijn bijdrage aan de bespreking van deJaarrekening 2022. Nu met de aankomende bespreking van de Programmabegroting 2022 extra actueel! U kunt zijn bijdrage hier terugkijken vanaf 39:45. Geachte college, beste collega raadsleden Sta mij toe even een paar woorden tot u te richten over het belang van de jaarrekening 2022 voor deze raad. In deze vergadering gaan we als raad de jaarstukken 2021 vaststellen. Het kan mijns inziens dan niet zo zijn dat een dergelijk belangrijk stuk de raad passeert zonder de aandacht te krijgen die het verdiend. Immers voor een financieel specialist zoals ik dat ben is een dergelijk document natuurlijk de mooiste literatuur die er bestaat. Het leest met enige fantasie ook als een roman! We lezen over behaalde successen en over teleurstellingen. Over uitgesproken verwachtingen en onvervulde wensen. Over impactrijke gebeurtenissen die niemand van te voren had kunnen bedenken. U kunt het vast wel voor uzelf invullen als u er zo over nadenkt. Het is ook een lijvige roman. Je moet wel even voor gaan zitten. Maar als je er dan helemaal doorheen bent en je klikt het nachtlampje uit dan weet je: gelukkig komt over een jaar een nieuwe versie. En de auteurs van al dat moois? Kijkt u eens naar boven in de tribune, daar zitten ze en ze verdienen mijns inziens een gouden griffel voor dit prachtige werk. Maar alle gekheid op een stokje, er is ook een serieuze ondertoon. De vele boodschappen die in al deze hoofdstukken verpakt zitten zouden ons als raad echt nog meer tot nadenken moeten stemmen. Natuurlijk kijk je met een jaarverslag vooral terug in de tijd, het is immers een verantwoordingsdocument over het verleden. En toch zijn er ook belangrijke leer- en aanknopingspunten te vinden die ons veel zeggen over het noodzakelijke financieel beleid voor de toekomst. Voorzitter, ik wil er bij deze gelegenheid drie specifiek benoemen. Als eerste wil ik benoemen de spaarpot ofwel het eigen vermogen. Door vele fracties zijn tijdens de commissiebehandeling zorgen geuit dat de spaarpot als enige jaren krimpt - ook in 2021 was dat het geval. Ook in het advies van de audit & rekeningen cie is dit onderwerp aangehaald. Voorzitter, ik zou willen pleiten voor een stevig debat later in het jaar tijdens de behandeling van de begroting 2023 om elkaar uit te dagen deze dalende lijn te keren en om te buigen naar een stijgende lijn. Dat is geen eenvoudige opgave met alle onzekerheden in deze tijd, dat realiseer ik me. Maar misschien wel noodzakelijk willen we de plannen gaan uitvoeren die we als raad en college met elkaar wensen en daarmee de investeringsruimte te creëren die daar echt voor nodig is. Als tweede wil ik opmerken dat de tijd van gratis geld voorbij is. U ziet in deze jaarstukken nog renteniveaus waar we met een snel toenemende leningenportefeuille en stijgende rentes op de kapitaalmarkt nu al jaloers op kunnen zijn. De zekerheden van gisteren zijn op dat punt snel heel vloeibaar geworden. Is dat een probleem? Nee, dat is het op zich niet. Wel keren we terug naar een situatie van normale marktrenteverhoudingen. En dat doet iets met onze leencapaciteit. Iets om met de herziening van ons MPG later dit jaar gedegen rekening mee te houden. Voorzitter, als derde en laatste wil ik een pleidooi doen voor het versterken van ons financieel risicobewustzijn. In het jaarverslag is een uitgebreide analyse te lezen van het weerstandsvermogen in relatie tot risicobeheersing. Dat is een technisch hoofdstuk en daarom misschien wel het minst gelezen. Ik kan me althans voorstellen dat niet ieder raadslid de Monte Carlo methode in detail kan doorgronden. Engelsen noemen je bereidheid om risico’s te lopen je ‘risk appetite’. Welke risico’s wil en durf je als raad te dragen en over te besluiten? Dat zal komende tijd in mijn visie voor ons als raad een belangrijk gespreksonderwerp zijn, immers in korte tijd zijn we geconfronteerd met nieuwe risico’s als de gestegen inflatie, kostenstijgingen in de bouw, hogere energielasten, het stikstofdossier, personeelstekorten voor het uitvoeren van al onze plannen en verdere kostenstijgingen in de open einde regelingen in het sociaal domein. Deze nieuwe risico’s hebben we nog maar zeer beperkt meegewogen in onze eigen risk appetite maar zullen zeker van grote invloed zijn over de besluiten die we als raad komende tijd nog gaan nemen. Hier is echt werk aan de winkel. Voorzitter ik sluit af met de opmerking dat ik uitzie naar de komende behandeling van de begroting 2023 en actualisatie van het MPG later in het najaar waarin we opnieuw over deze punten met elkaar in gesprek zullen komen. Ik dank u voor uw aandacht! Gertjan Postma

VVD wil meedenken over criteria voor geschikte opvanglocaties

VVD VVD Hilversum 07-10-2022 13:26

De VVD heeft langs meerdere wegen aangegeven mee te willen denken over de criteria om te bepalen welke locaties geschikt zijn voor de opvang van Oekraïense ontheemden en statushouders. Dit stuitte op verzet van enkele andere partijen, omdat die daaruit dachten te constateren dat wij dat doen omdat we een mening zouden hebben over het aantal mensen dat we in Hilversum kunnen opvangen. Die mening hebben we wel, maar daar gaat dit niet om.

Als een groot, leegstaand gebouw in Hilversum wordt gebruikt voor opvang van welke soort dan ook, dan zou de eigenaar van dat gebouw wel eens kunnen wachten met de ontwikkeling die gepland is op die locatie – bijvoorbeeld nieuwe woningen bouwen voor senioren. Ook kan je best wat meer nadenken over of een locatie wel zo geschikt is – denk aan faciliteiten zoals ruimte voor bedden, maar ook de plek in onze stad.

Tot nu toe doet het college naar onze mening goed werk bij alle vormen van opvang. Zonder kaders van de raad. Als iemand mij zou vragen waarom een bepaalde locatie is uitverkoren om te dienen als opvang voor asielzoekers of Oekraïense vluchtelingen heb ik daarop geen antwoord. In een acute crisissituatie is dat onvermijdelijk; het college moet dan snel handelen en vragen om kaders is dan niet opportuun omdat dat teveel tijd kost – het is immers crisis.

Nu het er echter naar uitziet dat we zowel op het gebied van Oekraïense vluchtelingen als op het gebied van statushouders nog zeker 3 jaar of langer deze (verhoogde) uitdaging het hoofd moeten bieden vindt de VVD fractie het tijd om dat gesprek met het college aan te gaan. Over die kaders.

We hebben als gemeente een opgave. Die komt van het Rijk, en daar tornen we niet aan: we moeten wel. Maar de VVD fractie vindt wel dat de raad hier inmiddels over mee moet gaan denken. Veel partijen zijn dat met ons eens, en ook het college gaf bij monde van de burgemeester aan dat zij graag dat gesprek met ons aangaan.

Voor sommige partijen echter is het gesprek over kaders voeren hetzelfde als afdoen aan onze verantwoordelijkheid voor onze opgave.

Dat is niet waar. De VVD vindt dat wij de verantwoordelijkheid en morele plicht hebben om te voldoen aan onze opgave, maar we hebben tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een goede inpassing in onze stad. Daar kan je niet zomaar aan voorbijgaan.

Dat is niet raar, dat is heel normaal. De raad bepaalt de regels waarnaar het college van burgemeester en wethouders moet handelen. Dat is onze rol en taak, en dat is wat we ook op dit onderwerp moeten doen – dat zijn we Oekraïense vluchtelingen, statushouders en onze inwoners verplicht.

Hidde Fennema Fractie VVD

 

Motie M22-61 aangenomen: een laagdrempelige nieuwe bibliotheek

CDA CDA Hilversum 24-09-2022 10:11

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 21 september j.l. heeft de raad ingestemd met alle (verhuis)plannen rond de Openbare Bibliotheek van Hilversum naar de Gooische Brink. Omdat het voor het CDA heel belangrijk, zo niet essentieel is, dat de bibliotheek laagdrempelig en toegankelijk blijft voor alle Hilversummers, van jong tot oud, hebben wij samen met de SP, VVD en DH de volgende motie ingediend, die met 25 stemmen voor is aangenomen: Motie: Een laagdrempelige nieuwe bibliotheek M22-61 De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 21 september 2022, behandelende het voorstel De nieuwe bibliotheek in het hart van de stad; constaterende dat: • de plannen voor de nieuwe bibliotheek in principe voorzien in voldoende parkeergelegenheid, namelijk in de nabijgelegen parkeergarage Gooische Brink; • deze parkeerplaatsen niet gratis zijn maar vallen onder de tarieven van parkeergarage Gooische Brink, dit in tegenstelling tot de parkeergelegenheid op de ‘s-Gravelandseweg 55, de huidige locatie van de bibliotheek; • uit het participatieverslag blijkt dat oudere bezoekers van de bibliotheek hebben aangeven moeite te hebben met het parkeren in een ondergrondse parkeergarage en dit ook als angstig ervaren, overwegende dat: • de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei stelt dat de bibliotheek de meest laagdrempelige, algemene publieke cultuurvoorziening is die door alle bevolkingsgroepen wordt bezocht, ongeacht leeftijd, inkomen, opleiding of sociale klasse, verzoekt het college: • in overleg met de bibliotheek Hilversum te onderzoeken hoeveel gratis parkeerplaatsen er minimaal nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarde van een laagdrempelige algemene publieke cultuurvoorziening; • dit aantal plaatsen voor de bibliotheek kosteloos beschikbaar te stellen in de Gooische Brink, te gebruiken d.m.v. een nog verder uit te werken praktische oplossing (uitrijkaart o.i.d.); • de mogelijkheid te onderzoeken vrij toegankelijke (gehandicapten)parkeerplaatsen te realiseren in de Koornstraat, de straat gelegen achter de Gooische Brink, en gaat over tot de orde van de dag. Jacobine van Dijk CDA Hilversum Paul Vonk (SP) Haitske van de Linde (VVD) Rob Docter (DH)

Laten wij ons meesleuren door de geest van de tijd?

CDA CDA Hilversum 23-09-2022 13:07

Op woensdag 21 september sprak CDA-raadslid Jacobine van Dijk tijdens de gemeenteraadsvergadering haar maidenspeech uit. U kunt deze hier terugkijken of op de link op de foto hierboven klikken. Voorzitter, In 1910 opende de Openbare Bibliotheek in Hilversum haar deuren. In 1913, 3 jaar later, werd de Openbare Christelijke Bibliotheek geopend, als eerste en lange tijd enige in Nederland, in een fraaie boerderij aan de Havenstraat. De boerderij staat er nog steeds. De initiatiefnemer en oprichter was mijn overgrootvader Anton van der Horst, de eigenaar van het in Hilversum wereldberoemde en nog steeds legendarische Gooische Boekhuis, een drukkerij en boekhandel. De bibliotheek werd door zijn dochters, waaronder mijn grootmoeder, gerund, eerst vanuit het tuinhuis, maar vanwege de snelle groei van leden en de collectie verhuisde men naar het Boazhuis, ook op de Havenstraat. Een aantal jaar later kwamen de Rooms-Katholieken ook met een Openbare Bibliotheek (wel altijd met de minste leden) en zo hebben er tot in de ’70 drie verschillende bibliotheken in Hilversum hun eigen achterban bediend. Zelfs nadat men 1 gebouw had betrokken, bleven de boeken apart gelabeld met eigen kleurtjes en was de uitleenbalie keurig in drieën verdeeld. In 1972 fuseerden deze drie bibliotheken tot wat we nu kennen als de enige echte bibliotheek van Hilversum, waar we vandaag met elkaar over spreken. In al die verzuilde jaren bestond er ondanks de verschillende religieuze en ideële uitgangspunten bijna geen vijandigheid of concurrentie tussen de drie Hilversumse bibliotheken. In de Gemeenteraad gaf het jaarlijks bij de subsidieronde wel altijd weer gelegenheid voor wat cynische opmerkingen over en weer, maar al met al was men best gelukkig met deze situatie, die uiteindelijk recht deed aan alle Hilversummers en men stemde in. En dat vind ik mooi! Cynische opmerkingen heen en weer zijn mooi, maar vooral de uiteindelijke beslissing, te doen wat het beste is voor de Hilversummers. Concessies doen, maar altijd het belang van de Hilversummer voorop stellen. Dat is hoe we in mijn optiek invulling moeten geven aan onze rol. En wij, als gemeenteraadsleden anno 2022, staan op de schouders van deze reuzen, de raadsleden van toen. Dit geeft niet alleen kracht, het wil ook zeggen dat wij zonder onze voorgangers niet op dit punt gekomen zouden zijn én het geeft ook veel verantwoordelijkheid voor de toekomst. Want deze toekomst, lijkt momenteel onzekerder dan ooit. De negatieve spiraal aan ontwikkelingen in de landelijke politiek die begonnen met de presentatie van het stikstofplan in juni, zijn snoeihard bij mij binnengekomen en ongetwijfeld ook bij velen van u. Zelden heb ik me zo onmachtig gevoeld. Als een ongeluk in slow motion zie ik grote logge overheidsapparaten totaal apart van elkaar opereren en met stuwende kracht voortgaan, halsstarrig vasthoudend aan utopische en onhaalbare doelen, met desastreuze gevolgen voor onze samenleving. Een samenleving die meegesleurd wordt en angstig is. ‘Deterministisch ondergangsdenken’, noemde mijn dominee Jurjen Zeilstra, een goede bekende van Hilversum, dat afgelopen zondag. En: ‘wij moeten ons niet laten meesleuren door de geest van de tijd’. En laten wij, als Gemeenteraad dit dan ook niet doen. Laten wij onze ruggen recht houden en niet mee gaan in de polarisering, het met dedain neerkijken op het levenswerk van anderen, laten wij geen dwang accepteren, geen top-down politiek, maar laten wij als Gemeenteraad ons eigen Hilversum en de Hilversummers voorop stellen, met mededogen, met dialoog, met hulp waar het kan en moet. Want dat is onze taak. En daarbij zou ik ook willen, dat we allemaal onze eigen identiteit, onze liberale, sociaaldemocratische of christendemocratische reuzen eren. En ons laten horen bij onze eigen partijen in Den Haag, gaan wij mee in dwangmaatregelen, top-down politiek, staren wij als konijnen in de koplamp terwijl onze positie als Gemeenteraad verbrokkelt? Ik ben er van overtuigd dat wij allemaal hier zitten met de allerbeste bedoelingen voor ons dorp en onze burgers. De ene reus is misschien wél wat groter dan de ander, Thorbecke, Drees, Jan Terlouw er valt over te discussiëren maar mijn reus en de reus van in ieder geval 4 raadsleden hier aanwezig (want er zijn altijd meer gereformeerden in de zaal dan u denkt), is Abraham Kuyper. En laat het nu net diezelfde Abraham Kuyper zijn, die in 1913 een selectie van zijn persoonlijke bibliotheek schonk aan de eerste openbare Christelijke bibliotheek van Nederland, aan de Havenstraat in Hilversum, opgericht door mijn overgrootvader en gerund door mijn grootmoeder, samen met haar zus. Het is voor mij daarom extra bijzonder namens de fractie te mogen instemmen met de terugkeer van de bibliotheek naar het centrum, op een steenworp afstand van waar het ooit begonnen is, en daarmee onze bibliotheek in Hilversum toekomstbestendig te maken. Overigens ben ik van mening dat Hilversum een dorp is en moet blijven.

Art. 41 vragen over armoede in gezinnen door stijgende energieprijzen

CDA CDA Hilversum 16-09-2022 13:18

Schriftelijke vragen art. 41 over armoede in gezinnen Via verschillende kanalen en berichtgevingen worden we op de hoogte gebracht van stijgende energieprijzen. Deze energieprijzen zelf zorgen momenteel en in de nabije toekomst tot grote financiële problemen bij een grote en diverse groep Hilversummers. Daarnaast zijn deze hoge prijzen inmiddels doorgesijpeld naar vele andere basisbehoeften, waarmee de financiële gezondheid van Hilversum en haar inwoners verder onder druk komt. Als CDA Hilversum maken wij ons grote zorgen over de gevolgen van deze toegenomen lasten voor onze inwoners. Financiële stress leidt vaak tot aanvullende problemen op het gebied van fysieke en mentale gezondheid en kan onnodige spanning opleveren binnen gezinnen en families. Hier komt bij dat deze vorm van armoede breed om zich heen kan slaan en kenmerken aan gaat nemen van verborgen armoede. Schaamte voor de ontstane situatie en onbekendheid met gemeentelijke regelingen maakt dat hulpverlening van de gemeente te laat kan komen. Indien gezinnen gedwongen worden tot bezuinigingen kan dit ten koste gaan van sport en cultuuractiviteiten van hun kinderen. Elders in het land leidt deze situatie al tot kinderen die meerdaags zonder eten zitten. Komende winter zou dit tevens kunnen leiden tot onverwarmde huizen met potentiële gezondheidsproblematiek tot gevolg. Sociale uitsluiting ligt hiermee op de loer, met grote gevolgen voor de mentale gezondheid van onze kinderen. Kinderen die net herstellend zijn van een lange periode met lockdowns en onzekerheid. Middels deze vragen willen wij voorkomen dat het welzijn van kinderen en gezinnen aangetast wordt én willen we ervoor zorgen dat de gemeente goed uitgerust is om gezinnen waar nodig en mogelijk te ondersteunen. Met die noodzaak willen we als CDA een aantal vragen stellen op grond van artikel 41 1. In hoeverre bent u op de hoogte en deelt u bovenstaand geschetst beeld? 2. Bent u met ons van mening dat er in deze tijd een belangrijke inspanningsplicht bij de gemeente ligt om welzijn van kinderen en gezinnen te waarborgen? 3. Heeft u een adequaat zicht op groepen financieel kwetsbare gezinnen binnen Hilversum? 4. Kunt u aangeven op welke wijze u nu reeds gezinnen met financiële zorgen ondersteunt en verder kunt ondersteunen? 5. Ziet u mogelijkheden om de huidige regelingen nog meer bekend te maken bij onze inwoners, bijvoorbeeld middels een grote campagne? 6. Ziet u mogelijkheden om de bestaande regelingen uit te breiden, zodat een bredere groep inwoners (financieel) ondersteund kan worden? 7. Kunt u aangeven of er voldoende capaciteit en kennis is bij instanties als jeugdzorg, ggd jeugd, schuldhulpverlening en de gemeente zelf om een toestroom adequaat en tijdig bij te staan? 8. Kunt u in gesprek gaan met scholen, sportverenigingen en cultuurinstellingen om te inventariseren wat deze organisaties al doen en verder kunnen doen om kinderen en gezinnen, laagdrempelig te ondersteunen? 9. Gegeven dat schaamte een rol kan spelen bij het tijdig om hulp of ondersteuning vragen, kunt u aangeven of er mogelijkheden zijn om hulp en ondersteuning te veralgemeniseren. Bijvoorbeeld door in heel Hilversum schoolfruit en schoolmelk in te voeren, of door elk Hilversums kind een bon te geven voor sportcontributie, muzieklessen, bibliotheekbezoek of zwemles. 10. In hoeverre komen bij de komende programmabegroting nieuwe beleidstoevoegingen of initiatieven om werk te maken van deze zorgwekkende ontwikkelingen? Gert-Jan Postma CDA Hilversum 1 https://nos.nl/artikel/2443350-jeugdfonds-waarschuwt-door-inflatie-minderkinderen-op-sport-en-muziekles 2 https://ridderkerksdagblad.nl/Rotterdam%20&%20Regio/11-jarige-leerling-inrotterdam-lombardijen-onwel-door-de-honger 3 Plantinga, A., Zeelenberg, M., & Breugelmans, S. M. (2018). De effecten van armoede op voelen, denken en doen