Nieuws van politieke partijen in Horst aan de Maas inzichtelijk

2214 documenten

Bijeenkomsten SP Horst aan de Maas in verband met coronacrisis voorlopig opgeschort

SP SP Horst aan de Maas 04-12-2020 16:00

In verband met de coronacrisis en daarbij behorende maatregelen zal de SP voorlopig tot 1 juni geen SP-activiteiten uitvoeren, waarbij direct contact gelegd wordt met mensen.

De SP Horst aan de Maas blijft uiteraard wel gewoon bereikbaar voor vragen of problemen.

Zie ook: Zorg

14.000 SPeciale kranten verspreid in Horst aan de Maas

SP SP Horst aan de Maas 22-09-2020 14:58

Deze week is de SP  gestart met de verspreiding van de Jaarkrant van de SP Horst aan de Maas. In totaal worden er 14.000 exemplaren verspreid. Met de krant wil de SP-afdeling laten zien waar de afdeling zoal mee bezig is.

In de krant wordt aandacht besteedt aan kunst en cultuur, de schadelijke kanten van de Intensieve Veehouderij en - een uitvloieisel daarvan - de stinkende mestverwerking van Willems in America. Ook kondigt de SP een aantal initiatieven aan in de zorg (beteffende de verbetering van de moindzorg voor kinderen en ouderen en het realiseren van zorgbuurthuizen in Horst aan de Maas).

Kritisch wordt gekeken naar de woonomstandigheden van arbeidsmigranten en de overlast van massale groepshuisvesting voor omwonenden en wordt verslag gedaan van de acties voor lagere huren en een betere bescherming tegen de geluisoverlast van de trein in America.

De enthousiaste vrijwilligers van de SP duwen de afdelingskrant bij de burgers in de bus. En de burgers krijgen ook nog een bonus-krant: de landelijke SP-krant. Overigens - zo hebben we gemerkt - geeft de inkt wel wat af. Met als gevolg "vuile handen". Maar dat mag de pret voor de verspreiders niet drukken... Voordeel is ook: niemand kan meer beweren dat de SP geen vuile handen zou willen maken...

De jaarkrant van de SP Horst aan de Maas is te vinden in de bijlage.

Zie ook: Gemeenteraad

Steun voor huurverlaging groeit

SP SP Horst aan de Maas 17-09-2020 17:55

In aanloop naar Prinsjesdag hebben veel huurders door het hele land zich uitgesproken tegen de huurverhoging. Ook vanuit Horst aan de Maas. Een krachtig signaal! Prinsjesdag 2020 is achter de rug en bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer werd volop gesproken over de wooncrisis en de hoogte van de huren.

Door de druk van acties - ook in Horst aan de Maas - en de druk vanuit de Eerste Kamer was het terugdraaien van de huurverhoging een belangrijk onderwerp in het debat. Minister Ollongren had onder alle druk al laten weten dat ze een huurverlaging wil voor een klein deel van de huurders. Het is mooi dat er beweging is, maar zij helpt hiermee maar één op de dertien huurders, terwijl voor de Coronacrisis de hélft van de huurders al moeite had om de huur te betalen en een kwart van de huurders te weinig geld had voor noodzakelijk levensonderhoud. Voor 92 procent van de huurders doet minister Ollongren nog steeds niks.

Er is dus veel kritiek op de plannen van deze minister. Tijdens het debat in de Tweede Kamer heeft de SP een voorstel ingediend om de huren te verlagen. In de nacht van donderdag op vrijdag is daarover in de Tweede Kamer gestemd. Duidelijk is dat minister Olongren onder druk van de acties begint te bewegen. Zij wil een regeling treffen dat woningcorporaties voor de mensen met de laagste inkomens en hoge huren een korting krijgen op hun maandelijkse huur. Daarmee - zo stelt Lilian Marijnissen - is maar tien procent van de huurders geholpen. De SP-acties gaan dus gewoon door!

Eén van de - ludieke - acties was het massaal insturen van foto's van mensen die opkomen voor het voorstel om de huren tijdelijk te verlagen. De bijgaande fotocompilatie betreft foto's van actieve SP-ers uit Horst aan de Maas.

Zie ook: Wonen

Buitenkans?

SP SP Horst aan de Maas 11-09-2020 14:11

"Buitenkans". Zo noemt het college van B&W het plan om in Horst aan de Americaanse weg drie grote woningen te bouwen in het buitengebied, aan de rand van de bebouwde kom. Een mooie naam natuurlijk, maar is het ook daadwerkelijk een buitenkans?

Het perceel waar de drie woningen - als het aan het college ligt - gebouwd gaan worden, is nu nog een grasveld. Om drie grote huizen te bouwen op dit perceel moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. In de raadsvergadering van 8 september 2020 moest de gemeenteraad besluiten of zij met het voorstel van B&W in zouden stemmen.

Normaal gesproken zou je zeggen dat dat prima is, want er wordt weer gebouwd en er is vraag genoeg naar huizen. Toch blijft de SP kritisch op twee aspecten.

Allereerst er is een ontzettende achterstand in de bouw van sociale huurwoningen in onze gemeente (lees hier het artikel over de plannen om woningen te bouwen in Horst aan de Maas). Er wordt veel over gepraat. De andere partijen willen dit ook, zeggen ze, maar effectief gezien komt er maar weinig van de grond. Er wordt in Horst aan de Maas eerder gebouwd in het duurdere segment dan voor mensen die dat niet kunnen betalen en behoefte hebben aan een betaalbare koop- of (sociale) huurwoning.

Een tweede argument is de afspraak die in de gemeenteraad gemaakt is. Voor dit soort plannen geldt een “Nee, tenzij”-politiek. Dit houdt in dat de gemeente zulke plannen niet oppakt, tenzij er goede argumenten zijn om het wel te doen. Het argument dat het college nu gebruikt om de plannen wél op te pakken is "kwaliteit". En daarnaast worden er in het kader van de Structuurvisie en de daarmee verbonden beleidsnotitie "Groter Bouwen in het Buitengebied" oude stallen afgebroken.

Het tweede argument is subjectief. De SP vraagt zich af of de drie grote huizen een verbetering zijn ten opzichte van een weiland? Over smaak valt te twisten, maar dit hoeft dus niet per se een kwaliteitsverbetering te heten. De afbraak van stallen? Prima als de verrommeling van het platteland tegen wordt gegaan.

Volgens de SP moeten er duidelijkere argumenten komen voor dergelijke plannen. Maatwerk mag geen willekeur worden en dat laatste is de valkuil van dit soort plannen.

Zie ook: Wonen

"Bouwen, bouwen, bouwen, maar dan wel de juiste woning op de juiste plek"

SP SP CDA Horst aan de Maas 11-09-2020 06:27

Op 8 september 2020 moest de gemeenteraad zeggen wat zij vond van de "Regionale woonvisie Noord-Limburg". Er moeten meer woningen komen, vindt de voltallige gemeenteraad. Dat is belangrijk. Maar voor de SP is de vraag nog belangrijker wat voor woningen we moeten bouwen.

De SP zegt al jaren dat we veel bij moeten bouwen en dan vooral sociale huurwoningen. In de grotere dorpen, maar ook in de kleine kernen.  

Sonja van Giersbergen, SP woordvoerder in de gemeenteraad: "Veel mensen willen best bewegen in de woningmarkt die compleet op slot zit: ouderen willen graag kleiner gaan wonen, jonge gezinnen graag groter, starters kunnen de hoge koopprijzen niet opbrengen en op een huurwoning moet je jaren wachten. Kortom, mensen zitten klem in een huis dat niet meer past of kunnen simpelweg geen huis krijgen. Daar is maar één remedie voor: bijbouwen! En dan vooral kleinere huizen - want grote huizen heeft Horst aan de Maas genoeg - betaalbaar en aangepast aan de doelgroep. Daarnaast moet het percentage sociale huurwoningen omhoog. In Horst is 14% van de woningvoorraad een sociale huurwoning tegen 21% landelijk".

In de gemeenteraad werd voorgesteld om tot en met 2023 minimaal driehonderd bouwvergunningen af te geven. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar de indieners van het voorstel weigerden tegemoet te komen aan het verzoek van de SP aan het voorstel toe te voegen dat van de driehonderd woningen er honderd sociale huurwoningen moesten worden gebouwd. Voor de SP was die weigering onbegrijpelijk!

In het debat met Sonja van Giersbergen liet wethouder Tegels (CDA)  zich uiteindelijk verleiden tot de uitspraak om dan 420 vergunningen af te geven, waarvan driehonderd koopwoningen en honderdtwintig sociale huurwoningen.

Sonja van Giersbergen: "Dat is een mooi resultaat waar wij als SP best tevreden mee zijn. We zitten hiermee nog lang niet aan 21% sociale huurwoningen. Maar op deze manier kunnen er weer honderdtwintig huishoudens in Horst aan de Maas blijven, of gaan wonen, in een betaalbare huurwoning en daar zijn we best trots op".

Zie ook: Wonen

Paul Geurts: "Niet registreren arbeidsmigranten slecht idee!"

SP SP PvdA Horst aan de Maas 09-09-2020 08:00

Wethouder Bouten (PvdA) heeft besloten het verblijf van arbeidsmigranten pas te gaan registreren na zeven maanden. Dat meldt de wethouder in een raadsinformatiebrief (zie bijlage). Nu is dat nog na vier maanden - op basis van een wettelijke verplichting. Paul Geurts, voorzitter van de SP-werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, vindt het idee van wethouder Bouten niet best. "Bouten laat omwonenden van grootschalige huisvesting gewoon in de steek!", aldus Geurts.

Registratie Geurts: "Het klinkt mooi, wat de wethouder stelt. De gemeente kan veel geld besparen door pas later te gaan registreren. En daarnaast kan de inzet van de gemeente op een betere integratie van arbeidsmigranten alleen maar toegejuicht worden. Maar feitelijk laat hij daarmee de bewoners in het buitengebied, die te maken hebben met huisvesting van arbeidsmigranten in hun omgeving, gewoon in de steek. Want juist in hun buurt wonen de tijdelijke arbeidsmigranten die straks niet meer geregistreerd worden".

Nog maar een maand geleden heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten naar wethouder Bouten een notitie gestuurd, waarin ze onder andere hamert op een goede handhaving van de regels, om daarmee overlast van de bij hen in de buurt gehuisveste arbeidsmigranten te voorkomen. Eén van de belangrijkste punten in dat kader is de registratie. De werkgroep schrijft: Om een goede handhaving te kunnen realiseren is een adequaat en sluitend registratiesysteem, waarin alle aanwezige arbeidsmigranten opgenomen zijn, een absolute must. Indien de gemeente dat niet kan realiseren is 'handhaving' een loze kreet"... Kennelijk heeft Bouten er geen moeite mee de opmerking van de werkgroep te negeren, terwijl hij nog onlangs in een gesprek met de werkgroep aangaf de werkgroep intensief te willen betrekken bij de beleidsontwikkeling.

Het nieuwe beleid van de gemeente druist ook in tegen de aanbevelingen van het zogenaamde "Aanjaagteam" onder voorzitterschap van Emile Roemer, dat de regering heeft ingesteld om advies te geven over het beleid ten aanzien van arbeidsmigranten, met name in verband met de coronacrisis. In één van de aanbevelingen stelt het Aanjaagteam dat wanneer er onder arbeidsmigranten een uitbraak van het coronavirus plaatsvindt, het van cruciaal belang is dat snel bekend wordt wie er mogelijk besmet zijn om direct de juiste coronamaatregelen te treffen. "Daarvoor is het belangrijk dat iedereen geregistreerd is om te kunnen weten waar hij of zij woont". Het Aanjaagteam gaat zelfs nog een stapje verder: "Bij normale bedrijfsvoering zullen de inlener en het uitzendbureau deze gegevens altijd actueel hebben om goed te kunnen inroosteren, te kunnen factureren en de loonheffingen en sociale zekerheidspremies te kunnen afdragen. De huisvester zal de beschikking hebben op het niveau van locatie en gebouwnummer. Het niet beschikbaar hebben van deze gegevens kan een indicatie zijn van tekortschietende bedrijfsvoering of verdere tekortkomingen". De regering heeft de aanbevelingen van het Aanjaagteam overgenomen, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Juist in verband met de coronaproblemen heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten aan het college van B&W in augustus een brief gestuurd waarin ze aandringt op een betere handhaving. In de brief stelt de werkgroep vraagtekens bij het toezicht, de controle en handhaving van de coronamaatregelen vanuit de gemeente.

Geurts: "Het is vreemd dat wethouder Bouten nu juist een tegengestelde beweging maakt en juist minder gaat registreren. Zijn verhaal over de hoge kosten is betrekkelijk. Het zijn de werkgevers, de uitzendbureaus en de huisvesters van arbeidsmigranten, die door de inschakeling en huisvesting van arbeidsmigranten flink geld verdienen. De kosten voor registratie kunnen gewoon bij hen in rekening worden gebracht. Dat dat nu al niet gebeurt is eigenlijk vreemd. Nu draait de lokale gemeenschap daar voor op". Een lid van de werkgroep, zélf werkgever, stelde: "Rare actie van de gemeente om de arbeidsmigranten niet meteen te registreren. Ik begrijp dat niet. Het registreren hoeft niet veel tijd te kosten. Gewoon gegevens overnemen uit het paspoort. Het geeft wel meteen duidelijkheid van wie waar gehuisvest is, waar men vandaan komt, in welke sector hij of zij werkt en wanneer men hier is gestart met werken. Bij de eerste registratie kun je er meteen bij zeggen: wanneer niet de juiste gegevens zijn aangereikt, dan kan dat tot sancties leiden bij registratie na 7 maanden, bijvoorbeeld terug naar eigen land.

Integratie Geurts vindt het beleid om de arbeidsmigranten beter te integreren in de samenleving een belangrijk punt. Met name het stimuleren van de Nederlandse taal is daarbij belangrijk. "Als er problemen zijn met je buren is het belangrijk dat je met elkaar kunt praten. Dan zijn problemen vaak gemakkelijk op te lossen. En op de werkvloer is het spreken van dezelfde taal alleen al vanuit veiligheidsoogpunt uitermate belangrijk", aldus Geurts. "Maar als je de plannen van Bouten leest, gaat hij die zaken pas aanpakken als de arbeidsmigrant besloten heeft in Nederland te blijven. Wij zijn van mening dat al vanaf het begin gewerkt moet worden aan de beheersing van de Nederlandse Taal. Werkgevers moeten gewoon tijdens werktijd ruimte vrij maken voor les in de Nederlandse taal. Dat moet binnen werktijd, omdat de meeste arbeidsmigranten als eerste doel hebben om geld te verdienen. Om dan buiten werktijd - vaak met een zware werkdag achter de rug - nog les Nederlands te gaan volgen is vaak te veel gevraagd. En het is ook logisch dat - vanuit het veiligheidsrisico op de werkvloer geredeneerd - de werkgevers dat bekostigen en niet de gemeente met gemeenschapsgeld. En het zijn immers ook die bedrijven die profiteren van de goedkope arbeidskrachten uit verre landen!". Wethouder Bouten schrijft in de raadsinformatiebrief dat hij aan de werkgevers een (vrijblijvende) 'solidariteitsbijdrage' wil vragen om de integratie te bevorderen. "Alsof het hier gaat om solidariteit", aldus Geurts. "Als je het op de keper beschouwt, betaalt de gemeente met gemeenschapsgeld de kosten van integratie en zou je dat kunnen zien als - overigens misplaatste - solidariteit met de werkgever... In die zin" - zo concludeert Geurts - "legt dit college de accenten precies verkeerd".

Omroep Horst aan de Maas besteedde aandacht aan het beleid van wethouder Bouten en vroeg Paul Geurts om commentaar op de plannen. De reportage is hier te bekijken.

Zie ook: Wonen

Onterecht beschuldigd van belastingfraude

SP SP Horst aan de Maas 09-09-2020 07:59

De toeslagenaffaire, waarbij ouders onterecht werden weggezet als fraudeur met kinderopvangtoeslag, blijkt nog véél groter dan aanvankelijk gedacht. Ook tienduizenden andere mensen die hun belastingaangifte deden, kwamen automatisch en onterecht als fraudeur in het systeem te staan. En de Belastingdienst discrimineerde door de tweede nationaliteit te gebruiken als basis om mensen te controleren. Zonder bewijs of aanleiding werden duizenden ouders extra gecontroleerd, als fraudeur bestempeld én kwamen ze op de zwarte lijst te staan.Velen zijn financieel in de problemen geraakt en kampen met grote schulden. Voor de SP in Horst aan de Maas reden om voor de inwoners in de gemeente, die daar mee te maken hebben, via een motie gemeentelijke ondersteuning te vragen.

De ouders zijn murw geraakt doordat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ze zijn radeloos en hebben het vertrouwen in de gehele overheid verloren door het enorme onrecht wat hen is aangedaan door de Belastingdienst. Een klein foutje in één formulier was genoeg om als fraudeur te boek komen te staan in het computersysteem. En het bleek haast onmogelijk om daar weer uit te komen. Veel ouders zijn helemaal aan het eind van hun latijn, niet alleen financieel maar ook geestelijk en fysiek.

Om het vertrouwen in de overheid te herstellen geven deze ouders aan dat ze behoefte hebben aan één betrouwbare persoon, die vanuit de gemeente hen kan ondersteunen om hun weg te vinden in het oerwoud van regelingen waar ze mee te maken krijgen. De SP heeft dan ook een motie ingediend om in Horst aan de Maas een vertrouwenspersoon of een gespecialiseerde hulpverlener aan te stellen, bij wie gedupeerden zich kunnen melden en ze hun verhaal kunnen doen (zie bijlage).

Wethouder Bouten van Sociale Zaken reageerde met de opmerking dat het moeilijk is om de mensen die het aangaat in beeld te krijgen. Daarnaast had hij er moeite mee, alleen voor de doelgroep "gedupeerden toeslagenaffaire" een "loket" te openen. Dat zou de andere groepen tekort doen. Hij raadde de motie dan ook af. De andee partijen in de raad (CDA, VVD, D66/GroenLinks en de PvdA) wezen de motie af. Men deelde wel de zorgen van de SP. Maar het CDA vond dat de gemeente alles goed geregeld had en zag geen reden extra actie te ondernemen, D66/groen Links wilde voor deze groep geen uitzonderingspositie creëren en de PvdA wees er op dat we in Horst aan de Maas als gevolg van de coronacrisis straks met nog veel meer mensen met schulden te maken gaan krijgen. De motie van de SP zou volgens de PvdA dan ook te gedetaileerd zijn.

Nar aanleiding van de reacties stelde SP-woordvoerder Aniet Fonteyne voor aan de wethouder om in ieder geval te komen met een actieplan voor ondersteuning van mensen met schulden. Daartoe was de wethouder bereid. Hij zegde toe dat hij de raad zou informeren over wat er op dit moment al gedaan wordt aan de schuldenproblematiek en een actieplan voor te leggen hoe om te gaan met het taboe op schulden, waardoor mensen zich vaak niet durven te melden bij de gemeente, en over de verdere mogelijkheden om de schuldenproblematiek aan te pakken, óók voor de mensen die de dupe zijn geworden van de toeslagenaffaire.

Zie ook: Gemeenteraad

"Communicatie wethouder Han Geurts verdient motie van afkeuring"

SP SP VVD CDA PvdA Horst aan de Maas 09-09-2020 06:15

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van een gemeente. Maar voor wethouder Geurts geldt dat niet. Voor hem is de gemeenteraad een club mensen die je vooral niet tijdig moet informeren, want in zijn ogen is die club niet te vertrouwen. Dat bleek tijdens het debat in de gemeenteraadsvergadering van 8 september 2020, waarin de SP samen met de VVD een motie van afkeuring (zie bijlage) indienden, om daarmee de slechte manier van communiceren van de wethouder aan de kaak te stellen.

In de discussie in de raadsvergadering werd de wethouder met name de vage en (veel te) late beantwoording van vragen over de verbouwing van ’t Gasthoês verweten. Wethouder Geurts, die al in januari wist dat de verbouwing van 't Gasthoês vertraging zou oplopen, bleef ondanks vragen in de raad steeds weer bezweren dat de verbouwing op schema lag. Toen Dagblad De Limburger met een artikel kwam, waarin stond dat die vertraging er aan zat te komen, bleef de wethouder ontkennen. Wethouder Han Geurts daarover: „Je kunt niet altijd publiekelijk data gaan noemen tijdens een lopend bouwproces. Zeker niet als ook de pers meeluistert. Ik heb de gemeenteraad altijd meteen geïnformeerd zodra dat in mijn ogen mogelijk was. Als het gaat om de latere opleverdatum van ’t Gasthoês; die heb ik meteen naar de raad gemaild toen het kon. Maar voor die tijd wilde ik de groep die van de vertraging wist zo klein mogelijk houden”.

Hoewel dit wantrouwen van de wethouder óók voor de coalitiepartijen CDA (de partij van Han Geurts), PvdA, Essentie en D66/Groen Links gold, veinsden deze partijen verbazing over de motie van SP en VVD. De reflex om de wethouder van hun coalitiegenoot CDA de hand boven het hoofd te houden bleek sterker dan hun parlementaire opdracht het college van B&W te controleren en - als dat nodig is - op de vingers te tikken.

Zie ook: Gemeenteraad

"SAAM" moet het echt samen doen

SP SP Horst aan de Maas 09-09-2020 05:05

In de gemeenteraadsvergadering werd onlangs opnieuw ingesproken door de werkgroep gezamenlijk sportpark America. Er loopt al een jarenlang traject om te komen tot een accommodatie waar zowel de junioren van America als die van Meterik hun buitensport kunnen beoefenen. Om het nog gecompliceerder te maken wil de wethouder ook nog dat ten behoeve van binnensportvereniging Trivia uit Hegelsom een binnensportaccommodatie gebouwd wordt bij de voetbalvelden op de centrale locatie. Met als gevolg dat alles nog meer tijd gaat vragen. Om meer snelheid in het proces te krijgen heeft de SP een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 8 september 2020.

De verenigingen uit America en Meterik hebben baat bij gezamenlijk optrekken, nu het aantal jeugdleden terugloopt. Zo erg dat de clubs in de toekomst mogelijk niet meer zelfstandig kunnen bestaan.

Het is logisch dat er een plek gezocht gaat worden die voor beide verenigingen/dorpen acceptabel is. Zo is dat destijds in de raadsvergadering van november 2019 ook afgesproken. De wethouder heeft de afgelopen 10 maanden nog geen onderzoek gedaan naar een nieuwe locatie. Wel zijn er gesprekken opgestart om de communicatie tussen America en Meterik weer op gang te brengen. Eerder was er een gezamenlijk terrein aangewezen in Meterik en het ligt voor de hand dat vanuit Meterik voor die locatie gekozen wordt. Maar voor America is dat niet zo logisch. Dus moet er volgens de raad gezocht worden naar een locatie tussen Meterik en America in. De gemeenteraad heeft hierin het laatste woord én er zijn eerder afspraken gemaakt over samenwerking tussen beide clubs. De SP-fractie in de gemeenteraad wil de wethouder daar graag aan houden.

Ook de uitdaging van Trivia is groot en daarnaast zit het Citaverde College te springen om een nieuwe sporthal. Gelukkig heeft ook Hegelsom aangegeven mee te willen gaan denken en doen richting nieuwe sportaccommodatie.

Om te zorgen dat dit traject niet onnodig langer gaat duren diende de SP op 8 september 2020 een motie in waarin ze de wethouder oproept om binnen drie maanden met een plan te komen (zie bijlage). Goed voor de verenigingen, de scholen, de dorpen en alle inwoners van Hegelsom, America en Meterik. En niet te vergeten, beter voor de financiën van de gemeente.

Wethouder Geurts, verantwoordelijk voor de accommodaties voor verenigingen in Horst aan de Maas, wees de motie af. Hij stelde wel een concreet voorstel met betrekking tot Trivia in de maand november in het vooruitzicht. Verder zegde hij naar aanleiding van de discussie in de raad toe, dat hij de raad eerder al informatie zou verstrekken over de uitkomst van een overleg van de drie verenigingen (Meterik, America en Hegeslom) om te komen tot een oplossing.

Het CDA vond dat de wethouder tot nu toe zijn best had gedaan (redactionele noot: in de raadsvergadering van november 2019 was er raadsbreed kritiek op de manier waarop wethouder Geurts de zaak aanpakte. Lees hier het artikel over die raadsvergadering) en noemde de motie dan ook "te kort door de bocht" en daarom werd de motie niet ondersteund. D66/Groen Links, Essentie en de PvdA (net als het CDA behorend tot de coalitie) steunden de motie ook niet. De VVD steunde de motie wel. Yvonne Douven gaf aan dat het bleef rommelen. "Daar moet een einde aan komen", aldus de VVD-woordvoerder.

Hoewel de motie niet een meerderheid kreeg, is wel bereikt dat de raad eerder geïnformeerd wordt over de resultaten van jhet overleg van de vereniging om tot een voor iedereen bevredigende oplossing te komen. Met de hoop dat het college die oplossing dan ook steunt.

Zie ook: Gemeenteraad

Michael Van Rengs geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de SP

SP SP Horst aan de Maas 08-09-2020 18:58

In de raadsvergadering van 8 september 2020 is Michael Van Rengs geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de SP Horst aan de Maas. Van Rengs volgt raadslid Bart Cox op, die eerder besloten heeft het raadswerk te beëindigen (lees hier het artikel over diens afscheid).

Michael Van Rengs is geboren en getogen in America en momenteel docent aan het Raayland College in Venray, waar hij les geeft aan klassen van het VMBO. Hij geeft les in het vak wiskunde en tevens is hij mentor van een VMBO Theoretische klas.

Na een periode als raadslid te hebben gefunctioneerd werd Van Rengs in 2010 gevraagd om het fractievoorzitterschap op zich te nemen. Daar heeft hij volmondig "ja" tegen gezegd. In 2014 stopte hij met raadswerk.

Sinds 2018 maakt Michael Van Rengs weer deel uit van de SP-fractie, eerst als burgerraadslid en nu dus als gemeenteraadslid.

In de raadsvergadering werd na de installatie van Michael Van Rengs afscheid genomen van Bart Cox, tot voor het zomerreces fractievoorzitter van de SP. Als fractievoorzitter is Cox opgevolgd door Sonja van Giersbergen.