Nieuws van politieke partijen in Houten inzichtelijk

2517 documenten

Rondetafelgesprekken over zonnevelden, nieuwbouw scholen en meer

VVD VVD Houten 19-06-2022 07:44

Dinsdag 21 juni zijn er weer rondetafelgesprekken, op de agenda staan twee zonnevelden, de nieuwbouw van scholen, de Jaarstukken van de GGDrU en het overdrachtsdocument van de Commissie Verbonden Partijen.

https://houten.vvd.nl/nieuws/50129/rondetafelgesprekken-over-zonnevelden-nieuwbouw-scholen-en-meer

Onder de tabel kun je samenvattingen lezen waar de raadsvoorstellen over gaan en wie van de Houtense VVD het woord voert in het rondetafelgesprek en in de raadsvergadering.

De rondetafelgesprekken kunnen weer live bijgewoond worden, maar belangstellenden van RTG 1 kunnen de vergadering ook live volgen via Notubiz. RTG 2 wordt niet live uitgezonden. 

De stukken zijn terug te lezen via deze link.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp  120:00uRaadszaal / Notubiz

Eef Stiekema

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen “Zonneweide De Heul”, Kanaaldijk Oost, Eiland van Schalkwijk

Eef Stiekema

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Stroomveld De Knoest - Kanaaldijk Zuid - Eiland van Schalkwijk

  

Robert Paling

Nieuwbouw van scholen: voortgang en kredieten

220:00Kamer 0.46/0.47

Mathieu Cox

Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GGDrU

  

Mathieu Cox

Overdrachtsdocument Commissie Verbonden Partijen

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van de rondetafelgesprekken, deze of eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. In RTG 2 staat daarnaast het spreekrecht voor inwoners en instellingen op de agenda. Het raadsvoorstel van deze rondetafelgesprekken worden in de gemeenteraadsvergadering van 5 juli besproken.

Samenvatting Raadsinformatiebrieven en Raadsvoorstel

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen “Zonneweide De Heul”, Kanaaldijk Oost, Eiland van Schalkwijk

Op 5 april 2022 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonneveld op de locatie De Heul, gelegen tussen het dorpslint van Schalkwijk, Provincialeweg en het Amsterdam-Rijnkanaal, Kanaaldijk Oost. Het te realiseren zonneveld past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

Om medewerking te kunnen verlenen aan de aanvraag, is een planologische afwijking van het bestemmingsplan nodig. Het college is bevoegd om te besluiten op de aanvraag omgevingsvergunning. Voorafgaand hieraan is echter een ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad vereist, waarin deze aangeeft dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De raad wordt nu gevraagd hiertoe over te gaan.

VVD Fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Stroomveld De Knoest - Kanaaldijk Zuid - Eiland van Schalkwijk

Op 5 april 2022 is een ook aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een zonneveld op de locatie De Knoest. Het gebied wordt aan de noordzijde ingesloten door het Amsterdam-Rijnkanaal en aan de westzijde door de rijksweg A27. Het te realiseren zonneveld past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Ook hier is nu een ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig.

VVD Fractievoorzitter Eef Stiekema is woordvoerder bij dit onderwerp.

Nieuwbouw van scholen: voortgang en kredieten

Na het raadsbesluit van 12 januari 2021 waarin de middelen beschikbaar zijn gesteld voor de nieuwbouw van de scholen Montessori, De Velduil en Van Harte School hebben de schoolbesturen de ontwerpen voor de nieuwbouw van de scholen afgerond.

De nieuwbouw van de Montessorischool wordt in de zomervakantie 2022 opgeleverd. Naar verwachting is de bouw binnen het beschikbare budget mogelijk.

De nieuwbouw van De Velduil loop vertraging op door een ingesteld beroep tegen de afgegeven verklaring van geen bedenkingen voor het planologisch mogelijk maken van de nieuwbouw.

Door de excessief gestegen bouwkosten in de afgelopen periode, is het eerder beschikbaar gestelde krediet niet meer voldoende om de nieuwbouw van de Van Harte School te realiseren. Om de noodzakelijke vervanging van het gebouw van de Van Harte School mogelijk te maken is aanpassing van het krediet onvermijdelijk.

VVD commissielid Robert Paling behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 GGDrU

GGD regio Utrecht (GGDrU) voert als gemeenschappelijke regeling voor 26 deelnemende gemeenten in de regio een aantal taken uit op het gebied van publieke volksgezondheid. Op basis van deze regeling kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU.

De jaarstukken 2021 zijn ter informatie aan de raad toegezonden. De jaarrekening laat zien dat GGDrU 2021 afsluit met een positief saldo van €565.000 inclusief mutaties in reserves. De financiële risico’s zijn voldoende afgedekt.

De ontwerpbegroting 2023 is een uitwerking van de kaderbrief 2023 en is evenals de kaderbrief beleidsarm gelet op onder andere het ontbreken van een nieuwe bestuursagenda. Het college geeft aan tevreden te zijn over de ontwerpbegroting 2023 die is opgesteld en stellen voor geen zienswijze in te dienen en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de GGDrU.

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Overdrachtsdocument Commissie Verbonden Partijen

De Commissie Verbonden Partijen (CVP) is een commissie van de raad die advies uitbrengt aan de gemeenteraad over de Planning & Controle stukken van de verbonden partijen. Dat zijn de samenwerkingsverbanden waar de gemeente Houten op regionaal niveau samenwerkt met andere gemeenten. De commissie spreekt zich uit over de zienswijze die het college van B&W voorstelt bij de stukken. Indien noodzakelijk wordt geadviseerd aan de raad om de zienswijze van het college te wijzigen.

De commissie heeft haar werkwijze over de afgelopen raadsperiode 2018-2022 geëvalueerd en een Overdrachtsdocument opgesteld. De raad kan zich op deze wijze uitspreken over de werkwijze van de CVP in de nieuwe raadsperiode.

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

VVD Statement bij Jaarrekening Houten 2021

VVD VVD Houten 14-06-2022 06:35

In de raadsvergadering van 14 juni sprak VVD raadslid Jan Rinkel zich positief uit over de Jaarrekening 2021. Maar naast de positieve onderdelen had Jan ook nog een paar zorgen.

https://houten.vvd.nl/nieuws/50097/vvd-statement-bij-jaarrekening-houten-2021

“Voorzitter, college, raadsleden en belangstellenden thuis en hier.

Bij de behandeling van de begroting 2021 was ik eind 2020 voorzichtig positief. Het perspectief voor 2021 toonde weliswaar een verwacht positief resultaat maar de marge was erg dun. 

Nu ligt de jaarrekening voor in deze raad. Een jaarrekening die, met inachtneming van de memo over de wijziging van de jaarstukken vanwege de afrekening RBL, nu een positief resultaat presenteert van bijna 3,1 miljoen euro.

Was ik toen te negatief, voorzag ik veel risico’s of was er met de nodige voorzichtigheid begroot om onverantwoorde uitgaven te voorkomen?

Misschien van alles een beetje. Feit is wel dat aan het einde van 2021 nog rekening werd gehouden met een verwacht tekort van ruim 1,2 miljoen euro. Grote vraag is die dan direct opdoemt: is dat verklaarbaar? Een nieuwe CAO die pas in januari een feit was, de algemene uitkering die een flinke meevaller bleek te zijn en lagere kosten in het sociaal domein. Deze posten tezamen vormen het leeuwendeel van het positieve resultaat.

Een andere vraag die rijst is dan: zijn alle voorgenomen resultaten behaald of zijn beleidsvoornemens niet of slechts deels uitgevoerd vanwege de eerdere negatieve prognoses?  Het antwoord is nee.

Uit het jaarverslag wordt op punten weliswaar aangegeven dat niet alle prestaties zijn gehaald maar die kennen een inhoudelijke onderbouwing. Projecten die vertraagd zijn om diverse redenen en initiatieven die vanwege Covid-19 geen of slechts weinig doorgang konden vinden. 

Zorgen zijn er natuurlijk ook. Het jaarverslag verkondigt in de paragraaf ombuigingen dat deze v.w.b. jeugdhulp en WMO voor 100% zijn gerealiseerd. De jaarlijks terugkerende stijgende lasten waren een grote zorg voor de gemeenten. Het college heeft meerdere maatregelen geformuleerd om de kosten te beheersen en waar mogelijk te beperken in omvang. 

Vraag aan de wethouder: kan hij aangeven of hierdoor minder voldaan kon worden aan de vraag of is alle zorg verleend die verleend moest worden? Met andere woorden is er sprake van een negatief effect op de te verlenen jeugdzorg als gevolg van de ombuigingen?

Een andere zorg betreft de fysieke veiligheid en in het bijzonder doel ik dan op de verkeersveiligheid. Houten is trots op het feit dat deze gemeente al tweemaal fietsstad van Nederland is geweest maar een belangrijke prestatie-indicator scoort diep rood. Dat betreft de veiligheid van een zestal kruispunt locaties auto- en fietsverkeer. In de toelichting wordt verwezen naar een eind 2021 ontwikkeld afwegingskader en een integraal uit te voeren onderzoek in 2022. In afwachting daarvan is het onderwerp niet verder opgepakt.

Gelet op de enigszins afwachtende houding vraag ik mij af of het college zich voldoende bewust is van de gevaarlijke situaties die zich met grote regelmaat voordoen op deze kruispunten. Is ondertussen wel actie ondernomen en wat is de stand van zaken?

Voorzitter, een laatste inhoudelijk punt. Ten aanzien van het programma Betrokken stelt u in het jaarverslag dat 100% van de geplande prestaties is gerealiseerd. Desondanks is het maatschappelijk effect onder de maat. De waardering over voldoende betrokkenheid flink gedaald. Aangegeven wordt dat er nog veel werk te verzetten is. Het zou goed zijn om dan ook meer uitdagende prestatie-indicatoren te hanteren die daadwerkelijk effectief bijdragen aan het maatschappelijk effect.

Voorzitter, ik sluit af. Ik ben tevreden over de jaarrekening 2021, gerustgesteld vanwege het positieve financiële resultaat en kan ook instemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Ten slotte spreek ik mijn waardering uit voor de inzet van de organisatie om ook dit jaar een jaarverslag op te stellen waarin doorontwikkeling en verbeteringen zijn doorgevoerd. Ik verwijs daarbij ook naar het rapport van de ARC waar ik zelf ook deel van uitmaak.”

Financiële terug- en vooruitblik in gemeenteraadsvergadering 14 juni

VVD VVD Houten 12-06-2022 07:32

Dinsdag 14 juni is er weer een raadsvergadering. Op de agenda voor het debat staan de Jaarstukken 2021 en de Eerste Bestuursrapportage 2022 van de gemeente Houten.

https://houten.vvd.nl/nieuws/50075/financiele-terug-en-vooruitblik-in-gemeenteraadsvergadering-14-juni

De raadsvergadering start om 20:00 uur, deze kan fysiek bijgewoond worden door publiek. De vergadering wordt daarnaast live uitgezonden via Notubiz en kan dus ook vanuit huis worden gevolgd.

Op de agenda voor het debat staan de Jaarstukken 2021 (resultaatbepaling en resultaatbestemming) en de 1e Bestuursrapportage van de gemeente Houten. Het eindresultaat van het afgelopen jaar is afgerond €3,1 miljoen. Dit is een stuk positiever dan in december werd verwacht. De oorzaken hiervan liggen vooral in een positiever dan verwachte rijksbijdrage, minder kosten aan zorg en de later afgesproken CAO. Deze meevaller wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 

De vooruitblik bestaat uit een bijstelling van de begroting van 2022. Ook deze ziet er positief uit, zoals het er nu uitziet is het saldo €1,5 miljoen positief. Hier moet echter wel een kanttekening bij gemaakt worden gezien de vele onzekerheden die er nog zijn vanwege de enorm gestegen energiekosten en inflatie.

Hiernaast staan alleen onderwerpen geagendeerd voor de besluitvormende raad. Dit zijn onderwerpen waar al eerder, in het rondetafelgesprek of via de Commissie Verbonden Partijen van is vastgesteld dat er geen debat meer nodig is. Deze onderwerpen worden normaal gesproken unaniem aangenomen. 

Agenda

OpeningVaststellen agendaVragen halfuurJaarstukken 2021 - resultaatbepalingJaarstukken 2021 - resultaatbestemming1e bestuursrapportage 2022SchorsingHeropeningJaarstukken 2021 - resultaatbepalingJaarstukken 2021 - resultaatbestemming1e bestuursrapportage 2022Jaarverslag Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2021 en Zienswijze conceptbegroting WIL 2023Ontwerpbegroting 2023 BghU en Meerjarenperspectief 2024-2026 en de jaarstukken BghU 2021 incl. controleverklaringVeiligheidsregio Utrecht Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en verderJaarrekening 2021-1e Begrotingswijziging 2022 -Programmabegroting 2023-2026 Regionaal Archief Zuid UtrechtVaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 14 juni 2022Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad 24 mei 2022Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken 14 juni 2022Sluiting

Voedselbank, woningnood, vluchtelingen: klaar voor de volgende stap naar een geschikte locatie

ChristenUnie ChristenUnie Houten 08-06-2022 19:20

https://houten.christenunie.nl/k/n6083/news/view/1423183/53259/Essenkade Houten.jpg

Voedselbank, woningnood, vluchtelingen: klaar voor de volgende stap naar een geschikte locatie

De gemeente heeft, samen met de COA, diverse maatschappelijke organisaties en welzijnsorganisaties, de afgelopen maanden hard gewerkt om in Houten geschikte huisvesting te vinden. Voor jongeren, voor vluchtelingen en voor bijvoorbeeld de Voedselbank. De gevonden locatie is deze week openbaar gemaakt en gaat besproken worden met inwoners. Het gaat om het Wegenergebouw, op de Essenkade. Het voorstel is om deze plek voor maximaal 15 jaar in te zetten voor drie doelen. Ten eerste een opvangplek voor vluchtelingen, ten tweede broodnodige huisvesting voor woningzoekenden uit onze gemeente en ten derde een nieuw thuis voor Houtense organisaties zoals Doorgeefluik, Krachtfabriek en Voedselbank. De ChristenUnie, Groenlinks, D66 PvdA en HA! zijn blij met deze volgende stap vooruit en zien uit naar het gesprek met omwonenden, inwoners, welzijnsorganisaties en andere belanghebbenden om tot een gedragen en gezamenlijk plan te komen.

“Iedereen heeft recht op een dank boven zijn hoofd. Vluchtelingen ervaren elke dag wat het is als je een dak mist. Wij gunnen hen en andere spoedzoekers een plek in onze gemeente waar het zo fijn wonen en leven is.” (Agna van Rees, ChristenUnie)

“We zoeken al jaren naar een goede plek voor het Doorgeefluik, de Voedselbank en Krachtfabriek. Groenlinks is blij dat deze plek gevonden is! Vluchtelingenopvang is steeds urgenter, en wat ons betreft draagt Houten vanzelfsprekend haar steentje bij.” (Susan van Erp, Groenlinks)

“Een half jaar geleden vroegen wij het college werk te maken van de opvang van vluchtelingen. We zijn trots dat de gemeente nu haar verantwoordelijkheid neemt. We helpen hiermee mensen in nood. Mensen die deze hulp hard nodig hebben. Houten laat hiermee gecombineerd met alles wat in het werk wordt gesteld om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen, echt haar sociale gezicht zien. Deze plannen kunnen dus op steun rekenen van D66” (Jaap Staman, D66)

“De PvdA vindt het belangrijk dat statushouders een ‘thuis’ vinden in Houten. Daarvoor is draagvlak in de gemeenteraad nodig, maar vooral draagvlak in de Houtense samenleving. Daar hebben we alle vertrouwens in!” (Anneke Dubbink, PvdA)

“Houten Anders vindt dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd en een veilige leefomgeving. Daarom juichen wij toe dat de gemeente hierin het initiatief neemt en met deze multifunctionele invulling komt.” (Axel Eerdman, Houten Anders!)

Rondetafelgesprekken dinsdag 7 juni over financiële stukken gemeente Houten en VRU.

VVD VVD Houten 05-06-2022 10:18

Op dinsdag 7 juni is er weer een rondetafelgesprek, op de agenda staan de Jaarstukken en de eerste bestuursrapportage van de gemeente Houten en de Jaarstukken, Begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In dit artikel kun je een samenvatting van de stukken lezen en wie het woord voert namens de VVD.

https://houten.vvd.nl/nieuws/50005/rondetafelgesprekken-dinsdag-7-juni-over-financiele-stukken-gemeente-houten-en-vru

Onder de tabel kun je samenvattingen lezen waar de raadsvoorstellen over gaan en wie van de Houtense VVD het woord voert in het rondetafelgesprek en de raadsvergadering.

De rondetafelgesprekken kunnen weer live bijgewoond worden, maar belangstellenden kunnen de vergadering ook live volgen via Notubiz.

De stukken zijn terug te lezen via deze link.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp  120:00uRaadszaal / Notubiz

Jan Rinkel

Jaarstukken 2021, resultaatbepaling en resultaatbestemming

Jan Rinkel

Eerste Bestuursrapportage  

Mathieu Cox

Veiligheidsregio Utrecht Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en verder

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van de rondetafelgesprekken, deze of eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. De raadsvoorstellen van deze rondetafelgesprekken worden in de gemeenteraadsvergadering van 14 juni besproken.

Samenvattingen Raadsvoorstellen

Jaarstukken 2021 - resultaatbepaling

De geconsolideerde jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 2,9 miljoen. In de begroting 2021 (na begrotingswijzigingen) werd uitgegaan van een negatief saldo van € 1,3 miljoen voor de algemene Dienst/ grondexploitaties. De afwijking tussen de prognose bij de maandelijkse begrotingswijziging december 2021 en de jaarrekening is dus circa  € 4,2 miljoen. 

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Jaarstukken 2021 - resultaatbestemming

Met een afzonderlijk voorstel zijn de jaarstukken 2021 inclusief bijlage Grondexploitatie Houten 2022 aan het college aangeboden en is het resultaat van de jaarrekening 2021 bepaald. Met dit voorstel wordt dit eerder bepaalde resultaat van € 2,9 miljoen bestemd. In het raadsvoorstel wordt verder toegelicht waarom het verschil tussen de laatste prognose en uiteindelijk resultaat zo groot was en waar het overschot aan wordt besteed. Naast een beperkt aantal bestemmingen wordt het overgrote deel aan de algemene vrije reserve toegevoegd.

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Eerste bestuursrapportage 2022

Deze 1ste bestuursrapportage van 2022 is tot stand gekomen in een periode waarin ontwikkelingen zich snel opvolgen. Bijna alle maatregelen en beperkingen in verband met corona zijn opgeheven. De gevolgen van de maatregelen en het huidige hoge aantal zieken hebben echter nog veel impact op het lokale culturele, sociaal-maatschappelijke- en bedrijfsleven. Dit zal ook de komende maanden nog effect hebben.

De oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op gang gebracht, ook in Houten worden voorzieningen getroffen om vluchtelingen op te vangen. 

Stijgende energiekosten en de huidige hoge inflatie zetten budgetten onder druk. Nog niet bekend is hoeveel compensatie daarvoor via het gemeentefonds beschikbaar komt. 

Daarnaast is besloten om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren. 

Met deze onzekerheden is in deze 1ste bestuursrapportage een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de budgetontwikkelingen.

De prognose voor de meerjarenbegroting 2022-2026 is positief. Het grootste positieve effect komt van de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. De omvang van de financiële bijstellingen van de 1ste  bestuursrapportage zijn voor het begrotingsjaar 2022 € 1,520 miljoen voordelig. Deze bijstellingen geven een nieuw begrotingssaldo van € 1,662 miljoen positief. 

VVD raadslid Jan Rinkel is woordvoerder bij dit onderwerp.

Veiligheidsregio Utrecht Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en verder

De VRU (Veiligheidsregio Utrecht) biedt de raad de voorlopige jaarstukken 2021 en de ontwerpprogrammabegroting 2023 (inclusief gewijzigde begroting 2022) aan om hierop een zienswijze te geven. 

De VRU heeft 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 3,1 miljoen. Het positieve resultaat is incidenteel van aard en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere personele en materiële lasten als gevolg van de beperkingen door de coronamaatregelen. Het algemeen bestuur van de VRU heeft unaniem besloten om het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storen naar de deelnemende gemeenten (€ 2,3 miljoen). En alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen. 

De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115.000) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749.000.

De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670.000 ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805.000. Het structureel voordeel van € 135.000 is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115.000) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20.000).

De ontwerpjaarstukken en de ontwerpbegroting/geactualiseerde begroting geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Rondetafelgesprek dinsdag over plannen Werk en Inkomen Lekstroom, de Houtense Werktafel en Aanpak Huiselijk Geweld

VVD VVD Houten 29-05-2022 07:33

Op dinsdag 31 mei is er weer een rondetafelgesprek, op de agenda staan twee raadsinformatiebrieven en het jaarverslag en conceptbegroting van Werk en Inkomen Lekstroom. In dit artikel kun je een samenvatting van de stukken lezen en wie het woord voert namens de VVD.

https://houten.vvd.nl/nieuws/49941/rondetafelgesprek-dinsdag-over-plannen-werk-en-inkomen-lekstroom-de-houtense-werktafel-en-aanpak-huiselijk-geweld

Onder de tabel kun je samenvattingen lezen waar de raadsvoorstellen over gaan en wie van de Houtense VVD het woord voert in het rondetafelgesprek en de raadsvergadering.

De rondetafelgesprekken kunnen weer live bijgewoond worden, maar belangstellenden kunnen de vergadering ook live volgen via Notubiz.

De stukken zijn terug te lezen via deze link.

Agenda

RTGTijdLocatieWieOnderwerp  120:00uRaadszaal / Notubiz

Mathieu Cox

Raadsinformatiebrief Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

Mathieu Cox

Raadsinformatiebrief Jaarplan Houtense Werktafel / Op Koers

  

Mathieu Cox

Jaarverslag Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2021 en Zienswijze conceptbegroting WIL 2023

Vragen of opmerkingen over deze en andere onderwerpen kunnen gesteld worden aan: fractie@vvd-houten.nl Meer informatie over de agenda van de rondetafelgesprekken, deze of eerder besproken raadsvoorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente

Tijdens het rondetafelgesprek worden de raads- en commissieleden ook bijgepraat over actuele regionale onderwerpen. Het raadsvoorstel van deze rondetafelgesprekken worden in de gemeenteraadsvergadering van 14 juni besproken. Een raadsinformatiebrief komt normaal gesproken niet op de agenda van een raadsvergadering.

Samenvatting Raadsinformatiebrieven en Raadsvoorstel

Raadsinformatiebrief Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over de activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden ten aanzien van het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld. Ook wordt aangegeven wat er in dit jaar op de planning staat. De raadsinformatiebrief is op verzoek van een van de fracties in de gemeenteraad geagendeerd.

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek. Een raadsinformatiebrief komt normaal gesproken niet op de agenda van een raadsvergadering.

Raadsinformatiebrief Jaarplan Houtense Werktafel / Op Koers

In deze brief wordt de raad geïnformeerd over het jaarplan van de Houtense Werktafel (HWT). In dit plan is de missie, visie voor 2022 benoemd en zijn de prioriteiten voor 2022 aangegeven en wordt ingegaan op het proces na 2022. De raadsinformatiebrief is op verzoek van een van de fracties in de gemeenteraad geagendeerd.

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek. Een raadsinformatiebrief komt normaal gesproken niet op de agenda van een raadsvergadering.

Jaarverslag Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) 2021 en Zienswijze conceptbegroting WIL 2023

WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) dient jaarlijks haar begroting in. In dit voorstel wordt een zienswijze gegeven op de begroting 2023. 

Het financiële effect (circa €25.000 nadelig per jaar) bestaat uit: 

De financiële actualisering op onder andere de volgende onderdelen: volumes (BUIG middelen), inflatiecorrectie (1,7%), loonindexatie (2,3%), inkomsten terugvordering. Een toename van ICT-kosten van € 200.000 per jaar (voor WIL als geheel, te verdelen over de Lekstroom-gemeenten). Dit komt voort uit stijgende kosten die worden doorberekend door de gemeente Houten (als leverancier van de ICT). De oorzaak van deze stijgende kosten zijn verschillende informatieveiligheidsvraagstukken en de noodzaak en wens de dienstverlening van WIL verder te digitaliseren. Voor de lange termijn geldt dat de gemeente Houten verder heeft  aangegeven zich te bezinnen op haar interne en externe ICT-dienstverlening; in verlengde hiervan gaat WIL dat ook doen. 

Over een aantal punten die voor 2023 van belang zijn kan nu nog niks worden gezegd. Daarom is in de begroting 2023 een vooruitwijzing opgenomen naar het kaderstellend raadsdebat. Het gaat om twee verschillende soorten onderwerpen. Ten eerste onderwerpen, waarvan het effect nu nog niet duidelijk is. Het gaat hierbij om de onvoorspelbare gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de toenemende inflatie, de energiecrisis en de lange termijn effecten van Corona op de financiën van bedrijven. Ten tweede punten, waarover op dit moment nog onvoldoende informatie bekend is. 

Het gaat hierbij om: 

business case matchingsteam 2023 business-case bewindvoering Evaluatie uitbreiding handhaving Nadere duiding ICT-ontwikkeling en kosten

Deze onderwerpen worden besproken in het kaderstellend raadsdebat. In deze bijeenkomst kunnen gemeenteraadsleden van de vier gemeenten met behulp van de extra informatie die dan beschikbaar is input geven. Deze informatie wordt dan meegenomen in een eventuele begrotingswijziging 2023 of procesbrief 2024. De begrotingswijziging wordt vervolgens eind 2022 aan de afzonderlijke gemeenteraden ten zienswijze voorgelegd.  

De raad van de gemeente Houten brengt een zienswijze uit op de begroting WIL met daarin o.a. de volgende punten:

Een aanmoediging om het voornemen van WIL om het gebiedsgericht werken ook op andere domeinen dan werk kwalitatief hoogwaardig vorm te geven en snel uit te voeren In plaats van een enorme hoeveelheid kpi’s (kritieke prestatie-indicatoren) enkele uit te lichten, de streefwaarde beter toe lichten en hier overzichtelijk op te rapporteren.

In de jaarrekening 2021 van de gemeente Houten is opgenomen dat op basis van het jaarverslag WIL een bedrag van €202.000 wordt teruggestort aan de gemeente Houten.  

VVD commissielid Mathieu Cox behandelt dit onderwerp in het rondetafelgesprek, in de raadsvergadering is fractievoorzitter Eef Stiekema woordvoerder bij dit onderwerp.

Beperkte agenda voor de raadsvergadering van 24 mei

VVD VVD Houten 22-05-2022 10:13

Dinsdag 24 mei is er weer een gemeenteraadsvergadering in Houten, deze keer met een beperkte agenda.

https://houten.vvd.nl/nieuws/49891/beperkte-agenda-voor-de-raadsvergadering-van-24-mei

De raadsvergadering start om 20:00 uur, gelukkig kan deze nu weer fysiek bijgewoond worden door publiek. De vergadering wordt daarnaast live uitgezonden via Notubiz en kan dus ook vanuit huis worden gevolgd.

Op de agenda voor de raadsvergadering staan geen onderwerpen voor debat. Er staan alleen onderwerpen op de besluitvormende raad. Dit zijn onderwerpen waar al eerder, in het rondetafelgesprek of via de Commissie Verbonden Partijen van is vastgesteld dat er geen debat meer nodig is. Deze onderwerpen worden normaal gesproken unaniem aangenomen. 

Verder staan op de agenda de benoemingen van een commissielid voor D66 en een raadslid voor GroenLinks en het vragen halfuur.

Agenda

OpeningBenoeming commissielid D66Benoeming raadslid GLVaststellen agendaVragen halfuurSchorsingHeropeningBekrachtiging geheimhouding op bijlage bij raadsvoorstelnummer 589207 Jaarstukken 2021 - resultaatbepalingMaandelijkse begrotingswijziging Mei 2022Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 RUD UtrechtBenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs HoutenBegrotingswijziging 2022 en Uitgangpunten voor de begroting 2023 van Recreatieschap Stichtse GroenlandenOntwerpbegroting 2023 van Afval Verwijdering UtrechtVerantwoording fractievergoedingen 2021Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 24 mei 2022Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van 10 mei 2022Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 24 mei 2022Sluiting

Inspiratiesessies met de gemeenteraad

VVD VVD Houten 18-05-2022 05:00

‘Wat is jouw wens of idee voor Houten?’ Dat horen wij graag!

https://houten.vvd.nl/nieuws/49844/inspiratiesessies-met-de-gemeenteraad

Want wij willen de ideeën en wensen van de inwoners van Houten gebruiken als inspiratie voor ons werk de komende vier jaar. 

Uw wensen en ideeën komen terecht in de inspiratiebundel. De bundel zal ter inspiratie zijn voor de nieuwe coalitie en gemeenteraad. Zo vormen úw ideeën en wensen de basis voor een mooier ’t Goy, Tull en ’t Waal, Schalkwijk en Houten.

Hoe komt uw idee in de inspiratiebundel?

Presenteer uw idee of wens op een van de vijf inspiratiesessies op 25 mei, 2 of 4 juni.Tijdens deze bijeenkomsten kunt u uw idee pitchen aan raads- of commissieleden.

De inspiratiesessie vinden plaats op de volgende momenten:

25 mei

Schoneveld (13.00-15.00 uur)De Wiese (15.30-17.30 uur)

2 juni

De Grund (19.30-21.30 uur)

4 juni

Aan de Slinger (10.00-12.00 uur)De Ploeg (13.00-15.00 uur)

Spelregels voor de inspiratiesessies

Alle leeftijden zijn welkom

Maximaal 2 personen per pitch

Pitch duurt maximaal 5 minuten

Vooraf aanmelden via online inschrijfformulier

Regenboogvlag gehesen bij gemeentehuis

VVD VVD Houten 17-05-2022 05:51

Vanochtend was VVD raadslid Jan Rinkel namens de De Houtense VVD aanwezig bij het hijsen van de regenboogvlag als aftrap van de regenboogweek in de Gemeente Houten.

https://houten.vvd.nl/nieuws/49842/regenboogvlag-gehesen-bij-gemeentehuis

Een symbolische handeling in aanwezigheid van vertegenwoordigers vanuit de LHBTIQ+ gemeenschap, burgemeester, wethouders, raadsleden en andere belangstellenden waaronder ook enkele nieuwkomers.

Een moment waarbij we stilstonden bij het feit dat er nog steeds bijzondere aandacht nodig is om discriminatie, uitsluiting of zelfs geweld, gericht tegen de lhbtq+-ers aan de orde te stellen. Alle mensen moeten kunnen en mogen zijn wie zij zijn, in alle vrijheid!

Eerste gesprek tussen ITH, Natuurlijk Houten, VVD Houten en SGP goed verlopen

VVD VVD Houten 14-05-2022 23:30

Informateur Fred Teeven laat weten dat het eerste gesprek tussen ITH Houten, Natúúrlijk Houten, De Houtense VVD, SGP-Houten positief is verlopen. De onderhandelaars van de vier partijen hebben vertrouwen in elkaar en deze combinatie van partijen uitgesproken.

https://houten.vvd.nl/nieuws/49815/eerste-gesprek-tussen-ith-natuurlijk-houten-vvd-houten-en-sgp-goed-verlopen

De informateur gaat de komende weken met de onderhandelaars werken aan een coalitieakkoord. Tijdens een openbare bijeenkomst op dinsdag 24 mei om 21.00u (raadzaal gemeentehuis, en live te volgen via Notubiz) deelt de informateur de voortgang van de onderhandelingen. 

Vertegenwoordigers van politieke partijen, inwoners en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd deze openbare bijeenkomst bij te wonen.

Meer weten? Volg het nieuws op houten.nl/coalitieonderhandelingen.