Nieuws van politieke partijen in IJsselstein inzichtelijk

1934 documenten

Gebiedsperspectief Kromme IJssel gebied aangenomen.

Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) IJsselstein 10-06-2023 07:07

LDIJ is blij dat het Gebiedsperspectief tijdens de raadsvergadering van 8 juni jl. is aangenomen.

Dit geeft een globale indicatie, waar mogelijk in het Kromme IJsselgebied gebouwd zou kunnen worden.

De volgende stap in het proces is het opstellen van een Participatieplan. Als dit vastgesteld is hoopt LDIJ dat alle betrokkenen zullen deelnemen in het dan te volgen participatieproces om tot acceptabele bouwplannen te komen.

Het gebiedsperspectief is het resultaat van drie gebiedsateliers waarin betrokkenen met elkaar overleggen wat de mogelijkheden en wensen zijn met betrekking tot woningbouw. In een vierde atelier zijn de resultaten gepresenteerd.

De LDIJ wil graag veel woningen bouwen voor IJsselsteinse woningzoekenden. Binnen de bebouwde kom zijn er al veel locaties in ontwikkeling of in de plan-fase. (Zie hiervoor ook de informatie op de website van de gemeente).

De eerder vastgestelde Woonvisie geeft een doelstelling van 2.500 woningen aan tot 2030. Als er 1.800 woningen binnenstedelijk kunnen worden gerealiseerd, dan zouden er 700 buiten de bebouwde kom gebouwd moeten worden. Het Kromme IJsselgebied zou een mogelijke locatie zijn.

Als in 2024 de woonvisie wordt geherijkt kunnen de aantallen veranderen. Overigens is in het Gebiedsperspectief vastgesteld dat er maximaal 20% van de beschikbare ruimte bebouwd mag worden.

Participatiebeleid.

Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) IJsselstein 09-06-2023 06:36

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 8 juni hield ons raadslid Cora Koehorst haar maidenspeech over de herijking van het participatiebeleid.

De LDIJ vindt dat we als lokale partij onze inwoners zoveel mogelijk bij alle onderwerpen moeten betrekken. Bij een goed werkende participatie hebben we geen discussie meer over de communicatie maar over de inhoud.

Met dit nieuwe beleid wordt daar uitvoering aan gegeven en een werkgroep opgericht onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Direct na de zomer wordt hiermee gestart.

Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

De LDIJ doet het voor IJsselstein!

Verbetering leefbaarheid IJsselveld-Oost

Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) IJsselstein 05-06-2023 08:26

Als je maatregelen beter wilt laten aansluiten bij de leefwereld van de bewoners dan is het noodzaak

dat je de bewoners de belangrijkste stem geeft. Als het aan het college en de raad ligt gaan we dit

dus doen in IJsselveld-Oost. Het raadsvoorstel ‘Verbetering leefbaarheid IJsselveld-Oost’ is als een

hamerstuk richting de raad gegaan die er 8 juni definitief over zal gaan stemmen. Door blanco het

participatie proces in te gaan en de stem vooral bij de bewoners te leggen hoopt de gemeente op

relatief korte termijn invulling te kunnen geven aan maatregelen die door bewoners als urgent en

belangrijk worden gevonden. Hierdoor krijgen de bewoners alle ruimte en vrijheden om met hun

ideeën te komen.

Het voorstel gaat uit van dat er door loting vijftig inwoners worden uitgenodigd mee te praten over

de maatregelen voor IJsselveld-Oost. Deze groep zal worden aangevuld met bewoners die al actief

zijn binnen de wijk. Hierdoor hoopt de gemeente ook die groep inwoners te betrekken die anders

niet snel betrokken zullen zijn. De groep zal in juni voor de eerste keer bij elkaar komen en

wethouder Foekema wil in Oktober met het definitieve plan komen.

Als LDIJ zijn wij van mening dat de energie van het raadsvoorstel spat. Het streeft een open en goede

manier van participatie na. Het college kan snel doorpakken en hierdoor kunnen inwoners snel

resultaat zien van hun inbreng. Dit vinden wij belangrijk. De LDIJ zal daarom met veel overtuiging

voor het raadsvoorstel gaan stemmen. We kijken uit naar de voorstellen die gaan komen vanuit de

bewoners.

Bouwen voor IJsselstein.

Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) IJsselstein 30-05-2023 06:28

In ons verkiezingsprogramma hebben wij nadrukkelijk aangegeven dat wij de komende jaren  betaalbare koop- en huurwoningen voor alle IJsselsteiners willen bouwen.

De afgelopen jaren zijn de nodige stappen gezet om deze doelstelling te realiseren. Wij zijn dan ook trots dat de komende jaren “de schop de grond ingaat” o.a. op de volgende locaties:

Daarnaast is de LDIJ een groot voorstander van bouwen in het zuiden, op Paardenveld en op de huidige Roba-locatie. Zeker op de laatste locatie kan wat ons betreft een flink aantal woningen komen. Zowel sociale huur als koop. Voor jongeren en ouderen.

Doorpakken is van essentieel belang. Wij willen dat onze jongeren in IJsselstein kunnen blijven wonen in een betaalbare koop- of huurwoning. Voor onze ouderen moet de stap naar een toekomstgerichte (gelijkvloerse) woning in alle prijsklassen ook haalbaar zijn.

Om dit mogelijk te maken moeten af en toe lastige keuzes gemaakt worden. Voor de LDIJ staat de keuze van woningen voor IJsselsteiners op nummer 1.

De LDIJ doet het/bouwt voor IJsselstein.

De LDIJ doet het/bouwt voor IJsselstein.

CDA IJSSELSTEIN VERHEUGD MET CONTINUEREN BUITENWIJS

CDA CDA IJsselstein 28-05-2023 11:47

Nadat er eerder was besloten om te stoppen met de natuureducatie pakketten van BuitenWijs is er toch besloten om door te gaan. Het CDA is altijd tegen het schrappen van dit programma geweest. BuitenWijs zorgtvoor producten in het primair onderwijs, waaronder leskisten, natuur in de klas producten, gastlessen en begeleide buitenlessen. Duurzaamheid vraagt om een verandering in het denken en handelen van kinderen en hun ouders. Wij denken dat het onderwijs daarin een cruciale rol speelt. We zijn enorm blij dat dit programma wordt voortgezet in het IJsselsteinse basisonderwijs en dat het CDA IJsselstein daarmee deze verkiezingsbelofte kan waarmaken. Frank van Kippersluis, fractievoorzitter CDA IJsselstein

Kromme IJsselgebied: alle seinen staan op rood

ChristenUnie ChristenUnie IJsselstein 25-05-2023 08:57

https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1459867/50706/Kromme IJsselgebied.png

Woningbouw is een belangrijk thema op dit moment. Niet alleen voor onze eigen jongeren, maar ook om een vitale stad te blijven in de komende tientallen jaren. Gelukkig zijn we als gemeente goed aan de weg aan het timmeren met veel woningbouwlocaties binnen de huidige stadsgrenzen. Maar aangezien de gemeenteraad in 2019 een woonvisie heeft goedgekeurd met daarin een toename van het aantal woningen met bijna 20%, is het college ook naar locaties in het buitengebied gaan kijken. 

Het college heeft daarom een plan laten uitwerken naar de haalbaarheid van woningbouw in het Kromme IJsselgebied. Het perspectief dat hieruit is ontwikkeld, maakt voor de ChristenUnie duidelijk dat alle seinen op rood staan om grootschalige woningbouw te realiseren. De locatie sluit qua ligging en mobiliteit niet goed aan bij de bestaande bebouwing. Er is veel risico op geluid- en geuroverlast van zowel A2, N210 en enkele bedrijven. Ook blijkt dat de cultuurhistorische waarde van dit gebied dusdanig groot is dat minimaal 80% van dit gebied buitengebied moet blijven. Daardoor blijft er slechts een smalle strook over langs de N210 die mogelijk bebouwd kan worden en daar zitten helaas forse nadelen aan.

Wat de ChristenUnie betreft is besluitvorming op dit moment ook niet nodig, omdat voor de woningbehoefte tot 2040 voorlopig voldoende woningen gerealiseerd worden. Wel moeten we als gemeente de komende jaren gebruiken om onze behoefte vanaf 2040 te onderzoeken, maar daarvoor zijn ook alternatieven ten noorden en westen die onderzocht moeten worden.

De ChristenUnie heeft het college al meerdere keren opgeroepen om samen met de gemeente Lopik te onderzoeken of het gebied tussen Zenderpark en Benschop geschikt is voor gezamenlijke woningbouwontwikkeling. Deze locatie heeft een aantal voordelen ten opzichte van het Kromme IJsselgebied. Ook het alternatief om in samenhang met mogelijke ontwikkelingen in Rijnenburg woningbouw te ontwikkelen aan de noordzijde van IJsselstein wordt mogelijk een serieuze optie.

Kortom: we doen er goed aan om de verdere planvorming rondom het Kromme IJsselgebied te temporiseren. 

ChristenUnie teleurgesteld in uitkomst participatie Hitteschild

ChristenUnie ChristenUnie IJsselstein 25-05-2023 08:55

https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1459866/50706/Hitteschild.png

In de gemeenteraadsvergadering van 11 mei jl. heeft de ChristenUnie haar teleurstelling uitgesproken in de uitkomst van het participatieproces rondom Hitteschild 2-4.

Ondanks dat de ChristenUnie graag vasthoudt aan de uitgangspunten om appartementen te bouwen voor senioren, die daarmee kunnen doorstromen en starters op de woningmarkt, bleek de afgelopen maand dat de omwonenden van Hitteschild zich niet gehoord voelen in het proces.

Meerdere keren hebben de omwonenden zich de afgelopen jaren laten horen en elke keer werd hun het beeld geschetst dat er nog inspraak mogelijk zou zijn in het vervolg van het proces. In de raadsvergadering werd helder dat die ruimte er niet meer was. De selectie van de projectontwikkelaar was via een aanbesteding verlopen en daarmee lagen de uitgangspunten juridisch vast. Tegelijk waren in de eerste participatiebijeenkomsten al afspraken gemaakt met omwonenden om niet hoger dan 3 bouwlagen te bouwen en om geen galerijen toe te passen aan de buitenkant. Daarmee werd het realiseren van een L-vormig appartementencomplex op deze locatie onmogelijk. In het bestemmingsplan is daarom een U-vormig complex van twee gebouwen met een binnentuin opgenomen met 28 appartementen.

En hoewel de ChristenUnie blij is dat we kunnen bouwen voor de genoemde doelgroepen, was het zoveel mooier geweest als dit plan in goede harmonie met de omgeving was ontwikkeld.

Dat leidde voor de ChristenUnie tot de vraag waar gedurende het proces het college of de gemeenteraad had moeten ingrijpen, als men dat gewild had?

Het antwoord was duidelijk: ingrijpen moet eigenlijk gebeuren in de eerste fase, waarin de uitgangspunten vastgesteld worden. Een bittere les, met name voor de omwonenden.

Maar ook voor de lokale politiek. Voor de ChristenUnie betekent dit dat we op alle locaties (met een minimale omvang) waar we nog willen gaan ontwikkelen samen met omwonenden tot een duidelijke afweging qua uitgangspunten moeten komen. Te starten met de Ruimtevaartbaan. Deze ontwikkeling hebben we daarom geagendeerd voor de commissie Ruimte van 23 mei aanstaande.

Oekraïne debat avond

SP SP IJsselstein 24-05-2023 12:31

De SP organiseert voor leden in de regio Utrecht op maandagavond 5 juni een debat avond over de oorlog in Oekraïne. Hoe kijken SP'ers aan tegen die oorlog?

Te gast is Bastiaan van Apeldoorn, lid van de SP Eerste Kamer fractie. In de Eerste Kamer draagt van Apeldoorn o.a. de portefeuilles van Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA),

De debat avond wordt gehouden in Buurtcentrum WVT in Bilthoven, Talinglaan 10 (Google Maps).

De zaal is om 19.30 open, het debat begint om 20.00 uur. Belangstellenden moeten zich wel even vooraf aanmelden bij Marisca van der Burgh (SP De Bilt) via marisbur@gmail.com

EG

Regioconferentie over 'heel de mens', de provincies, acties en de pensioenwet

SP SP IJsselstein 14-05-2023 19:19

De regioconferentie van 13 mei j.l. - waar vanuit Nieuwegein Tanja de Haan aanwezig was - stond onder meer in het teken van het hernieuwde SP beginselprogramma “Heel de Mens”, waarover de afgelopen periode de leden in de afdelingen hun zegje konden doen.

En dat hebben ze dan ook volop gedaan door 200 amendementen (!) in te dienen..... De bedoeling is dat op het te houden SP Congres op 3 juni het hernieuwde beginselprogramma definitief wordt vastgesteld.

Ook kwamen de Provinciale Staten verkiezingen aan de orde. De SP Fractievoorzitters in Flevoland en Utrecht gaven een overzicht van de stand van zaken m.b.t het vormen van een provinciebestuur. Opmerkelijk  is, dat in Utrecht de winnaar BBB bij de onderhandelingen is afgehaakt cq aan de kant is geschoven - volgens SP fractievoorzitter Jan Breur. In Utrecht nemen nu de VVD en GL met een nog te bepalen derde partij het initiatief tot de vorming van een provinciebestuur. In Flevoland zal het provinciebestuur vermoedelijk gevormd gaan worden door BBB in combinatie met SGP en PVV. Zie voor meer info over de provincie Utrecht deze link.

Bart van Kent kwam met de stand van zaken rond de nieuwe pensioenwet, waarmee het ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ wordt misvormd tot een ‘casinopensioen’. De regeringscoalitie heeft geregeld, dat de stemming daarover in de Eerste Kamer nog op 30 mei, de allerlaatste dag van de oude Senaatssamenstelling, kan plaatsvinden. Een stemming ná die dag zou n.l. kunnen betekenen dat de wet wordt weggestemd. Van Kent riep daarom op tot actie bij de Eerste Kamer!

Een andere actie vindt plaats op vrijdagavond  19 mei a.s. in Utrecht (stad) Het wordt een “Supervrijdag”, waar langs de deuren wordt gegaan om steun te vragen voor de volkspetitie om energiebedrijven weer in publieke handen te brengen. Het begint om 18.00 uur en duurt tot ca. 20.00 uur, waarna het wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Tot slot wees Arnout Hoekstra op de eerstvolgende vastgestelde verkiezingsronde: die voor Europa. Die is volgend jaar juni. Duidelijk is, dat daar nog het nodige werk voor verzet zal moeten worden.

TdH