Nieuws van politieke partijen in IJsselstein inzichtelijk

1791 documenten

Column: Senioren willen mee blijven doen!

VVD VVD IJsselstein 10-06-2021 08:45

https://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/44538/column-senioren-willen-mee-blijven-doen

Ik behoor tot de leeftijdscategorie van de senioren. Sinds enige jaren ben ik pensionado: voor mijn pensioen heb ik meer dan 40 jaar, hard gewerkt. Zelf heb ik niet te klagen, maar ik zie wel veel mensen om mij heen die van alleen de AOW en een klein pensioentje rond moeten komen. Onze  pensioenen zijn al tien jaar niet aangepast aan de toegenomen welvaart.  En verlaging dreigt nog steeds. Dat maakt ons ongerust.

Soms mis ik mijn vroegere baan, maar nu heb ik meer tijd voor de familie, mijn hobby’s en het vrijwilligerswerk. Met dat laatste ben ik vaak druk, maar het geeft enorm veel voldoening. De samenleving is goed voor mij, en ik geef er graag wat voor terug.

Uit alle studies en rapporten blijkt dat wij, senioren, zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Voor velen van ons is, nadat de kinderen het huis uit gingen, het huis te groot geworden en niet meer praktisch te onderhouden. Senioren zouden wel willen verhuizen naar een kleinere woning, liefst een appartement waar je alles gelijkvloers hebt. Maar die zijn in IJsselstein nauwelijks te vinden, of ze zijn onbetaalbaar. De woningmarkt zit op slot. Wil je die lostrekken, dan moet je voorrang geven aan de bouw van woon- en woon/zorgvoorzieningen voor senioren. Senioren die daar naartoe verhuizen scheppen ruimte voor starters en gezinnen – voor wie het aanbod trouwens ook veel te klein is. En eigenlijk zouden alle nieuw te bouwen woningen, ‘levensloop-geschikt’ moeten zijn.

Je leest ook veel over nieuwe woonvormen en woon/zorgconcepten. In de woonvisie van 2019 staat dat de gemeente die wil stimuleren en faciliteren. Daar is nog weinig van te merken. Nu weet ik ook wel, dat woningbouwlocaties schaars zijn in IJsselstein. En helemaal schaars als je rekening wilt houden met de behoeften van senioren. Naar mate je ouder wordt – en dat geldt voor iedereen! – word je meer afhankelijk van zorg aan huis, of zorg in de buurt. Je woont dan graag op loopafstand van winkels, buurthuis, bus- en tramhaltes.  En zeker dicht bij plekken waar mensen – oud en jong – elkaar kunnen ontmoeten.

Verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis, zowel emotioneel als materieel. Daar moet je tijdig over nadenken, je moet je goed en onafhankelijk laten voorlichten over jouw mogelijkheden. Ik zie om mij heen dat senioren – die menen dat zij geen kant uit kunnen – een besluit over verhuizing zo lang mogelijk uitstellen. Die senioren zouden proactief benaderd moeten worden.    

Een deel van de senioren is op ouderenzorg aangewezen. De kosten van de vergrijzing nemen de komende jaren toe. Wil je ouderenzorg betaalbaar houden, dan moet je die op efficiënte wijze aan huis verlenen, of  vanuit zorgcentra in de directe woonomgeving. Mantelzorg is een onmisbare aanvulling op de professionele ouderenzorg. Een deel van de mantelzorgers is zelf senior. Ik zie hoe zwaar mantelzorgers het soms hebben. Zij verdienen meer waardering: méér mantelzorg kan helpen om de WMO betaalbaar te houden, maar dat mag niet het doel op zich zijn.

Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen soms te maken met een systeem van knellende, betuttelende of ronduit nadelige regels. Dat werkt demotiverend en levert uiteindelijk niet de besparingen of de kwaliteitsverbetering op, die met die regeltjes worden beoogd. Laat ons vooral kijken naar de menselijke maat, zeker waar het gaat om ouderenzorg en het welzijn van ouderen.

Senioren moeten op veilige wijze deel kunnen blijven nemen aan het verkeer. Ik denk dan allereerst aan veilige, brede voet- en fietspaden en overzichtelijke oversteekplaatsen. Goed en goed toegankelijk openbaar vervoer is voor senioren erg belangrijk. Maar denk niet dat senioren ‘dus’ wel zonder auto kunnen en dus geen parkeerplaats nodig hebben. Daar hebben zij net zo veel (of net zo weinig….) recht op als iedere burger.  

 

Wij – mijn generatiegenoten en ik – willen in IJsselstein blijven wonen, ook als we ouder worden. Met goede en goed bereikbare voorzieningen kunnen wij hier aan alles blijven meedoen: sporten, boodschappen doen, het vrijwilligerswerk, omzien naar elkaar en onze kleinkinderen verwennen. Senioren zijn geen kostenpost, maar een vitaal deel van de samenleving. Op senioren kun je rekenen; senioren rekenen ook op u! 

D66 IJsselstein kiest Joeri Eijzenbach als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

D66 D66 IJsselstein 08-06-2021 18:52

De leden van D66 IJsselstein hebben Joeri Eijzenbach tot lijsttrekker gekozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Het bestuur kijkt terug op een positieve lijsttrekkersverkiezing met 2 kandidaten. Voorzitter Erik Jan Elsenaar: “Na een levendig en interessant lijstrekkersdebat op vrijdag 21 mei en de  campagneactiviteiten georganiseerd door de kandidaat-lijsttrekkers zelf, hebben onze leden hun keuze gemaakt. We mogen als D66 trots zijn op deze 2 kandidaat-lijsttrekkers. De winnaar zal D66 vol enthousiasme aanvoeren op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.”

Op dit moment is D66 vertegenwoordigd in de gemeenteraad met 3 van de 23 raadszetels. D66 wil dit resultaat op 16 maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen overtreffen. De verkiezing van onze lijsttrekker Joeri Eijzenbach wordt daarbij als een eerste grote stap gezien.

Joeri Eijzenbach: “Ik wil alle leden die op mij hebben gestemd bedanken voor het vertrouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle leden een progressief en overtuigend verhaal neer te zetten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.”

Als lijsttrekker zal Joeri het team kandidaat raadsleden aanvoeren. Vanaf 25 augustus 2021 start de kandidaatstelling voor de overige kandidaten, die op de D66-lijst willen voor de gemeenteraad. De leden van D66 IJsselstein bepalen de volgorde van de kandidatenlijst. De uitslag van de stemming daarover wordt bekend gemaakt op 24 november.

Onveilige trambaanovergangen Nieuwegein: gemeente doet niets

SP SP IJsselstein 05-06-2021 10:50

Na het zoveelste incident met de sneltram in Nieuwegein – de laatste keer schoof de tram na een aanrijding met een personen auto uit de rails en deels een perron op waarbij een aantal mensen gewond raakte  -  worden er in de gemeenteraad opnieuw vraagtekens gezet bij de veiligheid van trambaanovergangen.

Waar in buurgemeente IJsselstein de overgangen beveiligd zijn met slagbomen,  daar wil de gemeente Nieuwegein er vooralsnog niets van weten en vertrouwt zij blind op de werking van ‘scherp afgestelde’ verkeerslichten.  

Fractievoorzitter Frank van den Heuvel: “Er verschijnen regelmatig klachten over de afstelling van verkeerslichten bij trambaanovergangen.  We zijn benieuwd hoe vaak er meldingen worden gedaan over slecht werkende verkeerslichten. En wat er met die meldingen dan gedaan wordt. Of er bijvoorbeeld grondig onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken.” En met betrekking tot het verbeteren van de veiligheid: "Waar een politieke wil is, is ook een (financiële) weg".

Veiligheid door middel van slagbomen lijkt in Nieuwegein vooral een te veel centen kostende kwestie te zijn: veiligheid is prima, maar mag vooral niets kosten, zo is waarschijnlijk de lokale neoliberale gedachtegang. De weggebruiker moet vooral zélf maar goed uitkijken.

In regionale media heeft de gemeente Nieuwegein het uitsluitend over teruggebrachte “snelheid op de overgang” en stoplichten die “scherp” staan afgesteld om “onnodige wachttijden”te voorkomen. Het valt volgens de gemeente ook allemaal binnen de wettelijke regels….

Maar over de bijvoorbeeld exorbitante lange wachttijden voor openstaande bruggen in Nieuwegein, waar vooral in de zomerperiode  een ware armada aan luxe privévaartuigen onderdoor vaart  - sommigen spreken over een “zwart geld vloot”  -  zwijgt de gemeente.

EG

Toets- en afwegingskader duurzame energie , D66 pleit voor lokaal eigenaarschap van windmolen of zonneveld, ook voor de kleine beurs!

D66 D66 IJsselstein 04-06-2021 06:54

Dit raadsvoorstel gaat niet over DAT er windmolens komen of WAAR deze komen, maar dat als ze er komen dat ze moeten voldoen aan een bepaald kader. Een lastig dossier met veel tegenstanders. Wij willen verantwoordelijkheid nemen, in gesprek met bewoners en duidelijke kaders stellen. In de raad stemde men verdeeld, liever geen kader dan een goed kader kennelijk. Wij willen voorkomen dat we niet zelf beslissen maar anderen voor ons. Daarom hebben we bij het afwegingskader duurzame energie samen met GL enkele moties ingediend. Wij hebben als D66 gepleit voor lokaal eigenaarschap van een windmolen of zonnepark, voor een fonds zodat ook mensen met een kleine beurs mee kunnen profiteren bij de aanleg daarvan.  Raadsvoorstel is aangenomen, de moties helaas niet maar we hebben wel een toezegging van de wethouder dat hij deze maatschappelijke aspecten mee zal nemen in de tender en dat wij er als raad nog iets in te zeggen hebben!

Visie Paardenveld Noord, starterswoningen motie unaniem aangenomen

D66 D66 IJsselstein 04-06-2021 06:52

D66 is verheugd dat er een visie ligt voor Paardenveld Noord, het bouwen van woningen vooral binnen Ijsselstein vinden we zeer belangrijk. Het is  een interessant plan met diverse soorten woningen, waaronder sociale huur-, starters en senioren woningen.  Wel maken we ons zorgen of en we dit niet sneller kan! Daarom zijn er samen met CU en anderen  art 35 vragen gesteld aan het college. Wij onderstrepen nogmaals dat we participatie in de juiste vorm en op het juiste moment uitermate belangrijk vinden. Omdat starters niet aan een woning kunnen komen hebben we samen met VVD (ea) een motie ingediend die moet zorgen dat vrijkomende ruimten (tijdelijk) ingevuld kunnen worden als starterswoningen. Deze motie is unaniem aangenomen. Het lost het probleem niet op maar brengt wel enige verlichting voor hen.

Column: Voor scholen hebben we kostendelers nodig, geen kostenposten

VVD VVD IJsselstein 30-05-2021 05:42

https://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/44376/column-voor-scholen-hebben-we-kostendelers-nodig-geen-kostenposten

‘Op school begint de toekomst van iedere jonge IJsselsteiner!’ Dat was de eerste zin die ik uitsprak in de afgelopen raadsvergadering over het onderwerp Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

Scholen zijn dé plek voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij staan er voor dat scholen de ruimte krijgen om onderwijs optimaal aan te bieden. In een ideale wereld hebben scholen dan ook alles op één locatie. Helaas is daarin de beschikbare ruimte in IJsselstein zeer beperkt. We zijn nu eenmaal, qua grondoppervlak, één van de kleinste gemeenten in de provincie Utrecht. Dat betekent dat wij goed moeten nadenken wat wij met de beschikbare ruimte willen doen.

Naast de beschikbare ruimte, zijn de financiële middelen altijd onderdeel van de afweging. Gemeenschapsgeld is schaars. En tot slot moeten we keuzes maken die niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst recht doen aan de behoeften. Leerlingenaantallen en de prognoses daarvan voor de komende jaren, zijn dan ook een belangrijke factor in de afwegingen die we moeten maken.

In IJsselstein hebben wij te maken met een daling van de leerlingenaantallen. Dat is een landelijke trend. Voor de huisvesting van scholen is het van groot belang om de prognoses goed te bekijken. Zijn er op middellange termijn nog wel alle schoolgebouwen nodig? Of kunnen we scholen in één gebouw laten “samenwonen”?

De VVD-fractie heeft in 2015 al aangegeven dat de leegstroom door zal zetten. Daarom was het van groot belang dat het IHP opnieuw werd geactualiseerd. Bij de komende (nieuw)bouwontwikkeling van scholen is het belangrijk om te blijven kijken of het leerlingenaantal en de beschikbare klaslokalen met elkaar in verhouding blijven staan. Het is namelijk niet de bedoeling om schoolgebouwen neer te zetten waarvan ruimtes niet worden gebruikt voor het gebouwde doel: schoolklassen huisvesten. Want leegstand van scholen wordt betaald door de gemeente en dus uiteindelijk door de burgers. Anders gezegd, we kunnen gemeenschapsgeld maar één keer uitgeven, dus als we dat doen aan leegstand is dat heel erg zonde.

Een mooie ontwikkeling is die van de Baanbreker. Dit is onze school voor praktijkonderwijs. Er was sprake van dat zij zouden verhuizen naar Nieuwegein, maar gelukkig blijft de Baanbreker in IJsselstein! Wij zijn daar trots op en blij mee. Want de VVD staat voor goede startkansen voor iedereen. En uiteraard is er in het nieuwe IHP dan ook rekening gehouden met nieuwe, passende huisvesting voor de Baanbreker.

Door juist te blijven kijken wat er met de ruimte moet  gebeuren ontstaan er nieuwe kansen. Door de scholen effectief en efficiënt te huisvesten, komt er ruimte vrij voor woningen, bijvoorbeeld voor jongeren of senioren. Een goed voorbeeld hiervan is het pand waar nu de Wenteltrap nog in zit. De wenteltrap zal worden verhuisd naar het pand van de Ark. Door een plan van de VVD wordt er nu gekeken of dat pand bij leegstand kan worden omgevormd tot tijdelijke woningen voor jongeren. Dat is slim omgaan met ruimte.

Kortom, ondanks dat het aantal leerlingen lager uitkomt dan de prognose liet zien, is het Wethouder Geldof (VVD) en de schoolbesturen gelukt om een goed integraal huisvestingsplan af te leveren. Een plan dat alle scholen de ruimte geeft dat voorziet in behoefte, zonder bovenmatig te zijn. En een plan dat er aan bijdraagt dat alle kinderen in IJsselstein een goede, gelijkwaardige kans krijgen.

Column: Duurzame energie, we willen wel, maar wat kunnen we écht?

VVD VVD IJsselstein 26-05-2021 00:52

https://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/44328/column-duurzame-energie-we-willen-wel-maar-wat-kunnen-we-echt

Iedereen, dus ook iedere gemeente in Nederland moet zijn stukje bijdragen aan de opwek van duurzame energie. IJsselstein maakt deel uit van de U-16. Dat zijn 16 gemeenten rondom Utrecht, inclusief Utrecht zelf. Heel Nederland is zo verdeeld in 30 RES-regio’s: Regionale Energie Strategie regio’s.

 

Wat moet er worden opgewekt?

Al deze regio’s is gevraagd wat zij denken te kunnen opwekken aan energie door zonnepanelen op bedrijven, hallen en zonnevelden en met windturbines. Het totaal moet optellen tot 35 TWh in 2030. Nog even los van wat dat betekent, als ik 35 deel door 30, dan moet gemiddeld iedere RES regio 1,17 TWh opwekken.

Het bijzondere van de U-16 is, dat we relatief veel water hebben, veel bos én veel inwoners. M.a.w. het zou heel logisch zijn als je zou zeggen dat je wat minder kan opwekken dan het gemiddelde. Nee, de U-16 wil zelf meer opwekken: 1,8 TWh! Wat VVD IJsselstein betreft is dat veel en veel te ambitieus!

Het College van IJsselstein stelde 2 juli 2020 de gemeenteraad voor, in te stemmen met dat bod en dat IJsselstein 0,05 TWh zou gaan opwekken. U begrijpt, wij waren tegen. En we stelden ook voor als IJsselstein maximaal 0,03 TWh te gaan opwekken. We denken namelijk dat dat nog met alleen zonnepanelen kan worden opgewekt.

 

Hoeveel hectare zonnepanelen hebben we nodig?

Even wat rekenwerk: 1 hectare (100x100 meter) met een ideale opstelling kan 900 kWh opwekken. Dat is ongeveer voldoende voor 300 huishoudens nu. Wil je 0,05 TWh opwekken, dan heb je ongeveer 555 hectare nodig, ofwel 1.100 voetbalvelden. 0,03 TWH zou 333 hectare vergen, nog steeds 670 voetbalvelden. Nota bene: 100 hectare zonnevelden is voldoende voor 30.000 huishoudens nu. Even ter vergelijking: De hele polder Rijnenburg is ongeveer 1.000 hectare.

 

Er is geen plaats voor windturbines rond IJsselstein

De gemeente heeft geen grond en rond IJsselstein ligt veel waardevolle landbouwgrond. Het wordt sowieso een lastige puzzel. De meerderheid van de raad van IJsselstein wil nog steeds gaan voor windturbines van zo’n 250 meter hoog. Het mag duidelijk zijn: VVD IJsselstein wil geen enkele windturbine rond IJsselstein! We leven hier met meer dan 34.000 mensen op 21 km2. Dat is 4 bij 5 kilometer. Wij hebben het buitengebied keihard nodig om te recreëren en tot rust te komen. Vrijwel overal zullen windturbines tot overlast gaan leiden.

 

https://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/44328/column-duurzame-energie-we-willen-wel-maar-wat-kunnen-we-echt

College van IJsselstein ‘zoekt grenzen op’?

VVD IJsselstein heeft 2 juli 2020 al geschetst dat het schier onmogelijk is dergelijke windturbines rond IJsselstein te plaatsen. Er is nu gerekend met een norm van 500 meter afstand tussen de windturbine en woonwijken. Dit is een norm van de Wereld Gezondheids Organisatie. Nu blijkt dat er dan nog één plek over is en dat is in de buurt van de waterzuiveringsinstallatie in de buurt van het Klaphek. Dan is het 500 meter en een beetje tot de eerste appartementen van Nieuwegein.

https://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/44328/column-duurzame-energie-we-willen-wel-maar-wat-kunnen-we-echt

Het College laat onderzoeken of dit mogelijk is en misschien zelfs wel 2. We veronderstellen dat als je dit voorlegt aan het College van Nieuwegein, dat dit niet op applaus kan rekenen. Je moet dit gewoon niet willen met elkaar.

 

Maar wat dan?

Wat wij een goede ontwikkeling vinden is dat we als Lopikerwaard gezamenlijk optrekken en kijken hoe we dit probleem tackelen. Doet IJsselstein geen grote windturbines, dan moeten we wellicht meer zonneweides realiseren. Overigens zouden wij ervoor willen pleiten vooral gebieden met bodemdaling te gebruiken. Gezamenlijk hebben we ook een veel krachtiger stem in de U-16. Dan speel je een relevante rol en heb je invloed.

Kijk vooral ook naar alternatieven. Kernenergie is er één van. Er zijn tegenwoordig oplossingen, zo groot als een zeecontainer, waar een woonwijk van energie mee kan worden voorzien. https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2021/01/25/what-would-nuclear-batteries-do-for-us/?sh=38dc9084e9dd

Diverse schepen en onderzeeërs zijn voorzien van nucleaire reactors. Het kán dus wel. Dat wil niet zeggen dat je ze morgen overal kan neerzetten en er zal zeker nog onderzoek voor nodig zijn, draagvlak moeten worden gecreëerd, maar je hoeft niet direct te denken aan grote reactoren. Daarnaast kan je het zien als een mix van opwekking en opslag.

Maar wat de VVD betreft, wees uiterst terughoudend met windturbines op land.

En hoe dan?

Ja, dat is een goede vraag! Er moet in ieder geval parallel gewerkt worden:

Zorg dat je energieverbruik gaat besparen. Als je door oude IJsselsteinse wijken loopt, zie wat hier nog een enorme winst is te behalen! Maar wie gaat dat betalen?

Zet samen met het bedrijfsleven en de agrarische sector op Zon op de daken van bedrijven en hallen.

Ga op zoek naar minder goede landbouwgrond en gebruik die als eerste voor zonneweides én -waar de VVD al jaren voor pleit- leg het gebied onder de zendmast vol.

Sta toe dat argrarische bedrijven enkele kleine windmolens op eigen terrein mogen plaatsen.

Gebruik andere vormen van windenergie dan de windturbines. (VVD IJsselstein is zeker niet tegen de opwek van windenergie).Blijf continu innovatieve ontwikkelingen volgen, ook op het gebied van aquathermie (m.n. uit de Lek) en geothermie (aardwarmte. In Vijfherenlanden zijn boringen gedaan met een positieve uitslag).

Wat mag je van ons verwachten?

Ondanks dat we nog redelijk alleen staan in de gemeenteraad als het gaat om de plaatsing van windturbines, blijven we zoeken naar medestanders en proberen hun mee te nemen op onze argumenten en alternatieven. Zolang er niets vergund is voor het plaatsen van windturbines is er nog niets verloren.

De weerstand in de regio tegen windturbines wordt steeds luider, ook in IJsselstein. En wij zijn ervan overtuigd, als het echt dreigt zover te komen dat windturbines gaan komen in IJsselstein, er steeds meer handtekeningen van inwoners van IJsselstein gaan komen tegen de windturbines.

Wat u ook van ons mag verwachten is dat we mee op zoek gaan naar oplossingen en meedenken over alternatieven. Ook wij willen dat we als IJsselstein bijdragen om de klimaatdoelen halen voor onszelf, onze kinderen en diens kinderen.

Tom Zoethout

Raadslid VVD IJsselstein

Veel nieuwe leden!

SP SP IJsselstein 21-05-2021 10:08

De laatste paar maanden heeft SP Nieuwegein een mooi aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Het tegenvallende verkiezingsresultaat op 17 maart j.l. bleek voor mensen de motivatie om juist nú lid te worden van de meest sociale partij van Nederland.

Nederland mag niet zomaar verder te grabbel worden gegooid door de bekende neoliberale bestuurderspartijen die overal oog voor zeggen te hebben, maar hun blik slechts gericht houden op het bedrijfsleven. Partijen die ook in Nieuwegein aan het roer staan en op lokaal niveau hier zoveel mogelijk die landelijke neoliberale agenda proberen door te drammen.

Een sterke SP is daarom meer nodig dan ooit. Ook op lokaal niveau. Want alleen samen kunnen we hier veranderingen afdwingen: in de buurt, wijk en straat. Protesteren, actievoeren, opkomen voor al die mensen die worden gepiepeld door de neoliberale bestuurscultuur. Want hoe hard men in Den Haag ook tettert dat er een “nieuwe politieke cultuur” moet komen, een “nieuw leiderschap" ook, zolang die “oude hap” daar - en lokaal - de lakens blijft uitdelen, zal er echt niets veranderen. Oude - niet te zuipen- wijn in nieuwe zakken dus.

Daarom SP. Juist nu!

 

EG

Leden kiezen lijsttrekker uit 2 kandidaten

D66 D66 IJsselstein 20-05-2021 11:46

D66 is alweer volop bezig met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Een belangrijke stap is het kiezen van een lijsttrekker. Tijdens de kandidaatstellingsperiode hebben zich 2 leden, Alie Tigchelhoff en Joeri Eijzenbach, kandidaat gesteld bij de verkiezingscommissie. De kandidaten gaan vrijdag 21 mei met de leden in gesprek. Leden van D66 IJsselstein kunnen van 26 mei tot en met 7 juni digitaal hun stem uitbrengen op Alie of Joeri om uit te maken wie de lijsttrekker van D66 wordt.

Aan het eind van de zomer kunnen leden die, naast de lijsttrekker, raadslid willen worden zich kandideren. Een lijstadviescommissie spreekt vervolgens uitvoerig met alle kandidaten, waarna de leden in oktober de kandidatenlijst vaststellen.

D66 is ook al begonnen met haar verkiezingsprogramma. Leden leverden al vele goede ideeën aan voor een ijzersterk progressief programma met heldere visies en keuzes op onderwerpen als woningbouw, duurzaamheid, kansgelijkheid en herstel na de coronacrisis. Erik Jan Elsenaar, voorzitter van D66 IJsselstein: “Op deze thema’s moet de gemeente IJsselstein de komende jaren belangrijke keuzes maken. Daar willen we inwoners, bedrijven, verenigingen en andere organisaties intensief bij betrekken. We zullen hun suggesties voor ons verkiezingsprogramma daarom binnenkort actief gaan ophalen, maar goede ideeën kunnen ook nu al aangedragen worden via de contactpagina op onze website www.d66ijsselstein.nl.”

Thema Avond: Wonen en Ouderen (17 mei 2021)

ChristenUnie ChristenUnie IJsselstein 10-05-2021 10:26

https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1372595/302321/Rijtjeshuis.jpgOuderen spelen een belangrijke rol in onze gemeenten. Veel ouderen zijn actief als vrijwilliger, passen op kleinkinderen en staan nog vol in het leven. Een andere groep ouderen is wat meer zorgbehoevend. Al deze ouderen wonen ergens, of hebben een woonwens. Hoe kunnen we een geschikte woon- en leefomgeving creëren voor de diverse groep ouderen?

De voorzitter van de lokale KBO (katholieke bond voor ouderen) zal een beeld schetsen van de uitdagingen waar we voor staan en ook een handreiking doen voor mogelijke oplossingen. Hier gaan we vervolgens met elkaar over in gesprek. De ChristenUnie fracties van IJsselstein en Nieuwegein zijn ook aanwezig. Dus ook aan hen kunt u vragen stellen of suggesties doen. 

De avond is open voor iedereen die over dit onderwerp mee wilt praten. Alleen toehoren kan natuurlijk ook. De avond wordt georganiseerd door het bestuur van ChristenUnie Nieuwegein en IJsselstein, in samenwerking met het KBO IJsselstein, Lopik e.o.

Praktische informatie en aanmelden 

De bijeenkomst is digitaal en zal via GotoMeeting worden georganiseerd. Via deze link kunt u deelnemen. De bijeenkomst is gratis en zal van 20.00 uur tot 21.00 uur zijn. Vanaf 19.45 uur is de sessie open en kunt u alvast online komen om wat bij te praten, zodat we om 20.00 uur ook echt kunnen starten. 

Thema-avonden in 2021  

In 2021 organiseert de ChristenUnie Nieuwegein en IJsselstein regelmatig thema-avonden voor leden en andere geïnteresseerden. Het doel is om een onderwerp te bespreken wat leeft in de gemeente. Voor leden en geïnteresseerden is het interessant om over een bepaald onderwerp meer te weten te komen en zelf ook inhoudelijk bij te dragen; de fractie kan uit de discussie input ophalen voor het raadswerk; en de programmacommissie kan ideeën opdoen voor het verkiezingsprogramma. Het zijn interactieve avonden, vooralsnog digitaal, met een  gastspreker en een gesprek met alle deelnemers.