Nieuws van politieke partijen in IJsselstein inzichtelijk

1958 documenten

CDA IJsselstein ondersteunt de campagne "Orange the World"

CDA CDA IJsselstein 27-11-2023 21:46

Op zaterdag 25 november ging "Orange the World" van start, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen.Als CDA IJsselstein steunen wij deze campagne en daarom ging ons raadslid Jessica ten Haaf de straat op. Ze deelde flyers en mandarijnen uit en om aandacht hiervoor te vragen.

Schriftelijke vragen Vingerhoekhof

ChristenUnie ChristenUnie IJsselstein 22-11-2023 20:27

https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1465495/50706/Vingerhoekhof.pngHoe maakt het college, in afwachting van het nieuwe evenementenbeleid, de afweging tussen de belangen van de bewoners van de binnenstad en de belangen van o.a. de (horeca) ondernemers die vergunningen aanvragen?

De fractie heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college over de afweging tussen de belangen van de bewoners van de binnenstad en de belangen van o.a. de (horeca) ondernemers die vergunningen aanvragen?

Vraag 1: In hoeverre vindt het college dat de gerealiseerde herinrichting recht doet aan de oorspronkelijke plannen? Heeft er een evaluatie plaatsgevonden? Wat waren hiervan de bevindingen? Zo niet, staat er nog een evaluatie gepland?

Antwoord:

De inrichting van het Vingerhoekhof is betrokken in het Toekomstbeeld binnenstad en ook ter sprake gekomen op de bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld. Op de eerste plaats vanuit de vraag wat de betekenis van de Vingerhoekhof is voor de binnenstad en vervolgens welke inrichting daarbij aansluit. Hierbij is een integrale afweging gemaakt van opgaven en belangen, waaronder klimaatadaptatie en leefbaarheid. Conclusie is dat de Vingerhoekhof een belangrijke rol heeft als terras- en evenementenlocatie en dat daarnaast de verblijfskwaliteit versterkt kan worden, onder andere door vergroening. Het autovrij en vergroenen van de Vingerhoekhof is onderdeel van de uitvoeringsagenda. Het Toekomstbeeld binnenstad en uitvoeringsagenda zullen ter besluitvorming worden aangeboden in de raadsvergadering van 23 november.

Vraag 2: Is het mogelijk inzicht te krijgen in alle afgegeven terrasvergunningen (en andersoortige vergunningen) voor de horeca in de binnenstad? Dus zowel voor het Vingerhoekhof als voor de andere binnenstad locaties?

Antwoord:

Ja, het is mogelijk om inzicht te krijgen in de exploitatievergunningen en/of Alcoholwetvergunningen. Een aparte terrasvergunning bestaat niet, het terras is onderdeel van de exploitatievergunning. Momenteel zijn er 110 exploitatievergunningen verstrekt.

Vraag 3: Is het mogelijk om inzicht te krijgen in de kosten die de gemeente maakt rondom de met deze vergunningen verleende rechten en welke inkomsten (leges) daar tegenover staan?

Antwoord:

Vraag 4: Kunt u aangeven op welke manier de aanvraag van deze vergunningen verloopt en op welke manier omwonenden geïnformeerd worden (publicatie / inzicht) en de gelegenheid krijgen om te reageren op aangevraagde vergunningen? Is het voor inwoners eenvoudig om inzage te krijgen in de rechten en plichten die uit deze vergunningen voortvloeien?

Antwoord:

De aanvrager dient de aanvraag voor een horeca inrichting (exploitatievergunning en/of Alcoholwetvergunning) in bij de gemeente IJsselstein. De vergunningverlener beoordeelt (namens de burgemeester) of de aanvraag voldoet aan artikel 2:28 van de APV. Om te voldoen aan art. 2:28 van de APV worden diverse partijen bij de aanvraag betrokken: politie, ODRU, Team Ruimte en Projecten, en voor de wet Bibob het RIEC MN (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden-Nederland) en de Belastingdienst.

Een verstrekte exploitatievergunning en/of Alcoholwetvergunning wordt gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl.

Inwoners kunnen uiteraard altijd een afspraak maken bij de gemeente IJsselstein om de verleende vergunning in te zien.

Vraag 5: Kunt u aangeven op welke manier de handhaving van deze vergunningen plaatsvindt? Wat gebeurt er proactief en reactief. Welke metingen worden gedaan. Hoeveel klachten komen binnen, waar gaan deze klachten over en wat wordt ermee gedaan?

Antwoord:

Toezicht op de afgegeven vergunning gebeurt proactief door op regelmatige basis de voorwaarden/voorschriften bij een afgegeven vergunning te controleren. Bij overtreding van voorwaarden/voorschriften vindt handhaving plaats. Daarbij wordt altijd eerst het gesprek aangegaan en wanneer dat onvoldoende resultaat oplevert een handhavingstraject opgestart. Dat leidt in het uiterste geval tot het opleggen van een bestuursrechtelijke maatregel. Wanneer er signalen binnenkomen dat overtreding plaats vindt op een afgegeven vergunning leidt dat ook tot een controle. Klachten komen op diverse plaatsen binnen, afhankelijk waar de klacht over gaat. Dat kan zijn bij de politie, de ODRU of de gemeente. Opvolging van klachten vindt vaak door diezelfde partijen plaats. Wanneer een klacht thuishoort bij een andere partij wordt deze doorgestuurd.

Vraag 6: Wat is de status van het nieuwe evenementenbeleid en de status van de werving van de nieuwe beleidsmedewerker? (n.a.v. beantwoording vragen in februari 2023)

Antwoord:

Het evenementenbeleid zal in 2024 worden geactualiseerd. De Consulent Dienstverlening, trekker van dit proces, is gestart in juli 2023.

Vraag 7: In hoeverre is het college op de hoogte van eventuele plannen voor (extra) evenementen op/rond de Vingerhoekhof?

Antwoord:

Iedere aanvraag voor een evenement, waar dan ook in IJsselstein, wordt in behandeling genomen en beoordeeld aan de hand van het evenementenbeleid. In het 2-wekelijks veiligheidsoverleg met politie en handhaving wordt de burgemeester op de hoogte gehouden van de stand van zaken omtrent de evenementen.

Vraag 8: Hoe maakt het college, in afwachting van het nieuwe evenementenbeleid, de afweging tussen de belangen van de bewoners van de binnenstad en de belangen van o.a. de (horeca) ondernemers die vergunningen aanvragen?

Antwoord:

In afwachting van het geactualiseerde evenementenbeleid wordt het evenementenbeleid uit 2010 gevolgd. Op iedere aanvraag voor een evenement wordt advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Utrecht en de politie. Bij het al dan niet verlenen van een vergunning worden ook geluidsnormen, de APV, de verkregen adviezen en de belangen van ondernemers en inwoners gewogen.

BLIJF NIET MOKKEND AAN DE KANT STAAN!

SP SP IJsselstein 08-11-2023 19:20

De campagne is in alle hevigheid losgebarsten. Terwijl de halve wereld in brand staat worden de nieuwsuitzendingen in ons kikkerlandje nu toch vooral overheerst door nationale politieke beslommeringen.

Debatingshows,  interviews met ogenschijnlijke diepgang, promofilmpjes, verhitte, maar zinloze discussies over wie wel of juist niet minister-president wil worden en vooral veel – vaak loze -  beloften, al dan niet doorgerekend door de veronderstelde rekenmeesters van het CPB.

Opvallend is, dat zowat alle partijen 'bestaanszekerheid' plotseling van belang vinden. Ook de partijen, die er de afgelopen decennia echt álles aan hebben gedaan om juist de bestaanszekerheid van miljoenen mensen bij het grof vuil te zetten. Ten faveure van de bestaanszekerheid van vooral grote bedrijven.

Hoe betrouwbaar zijn partijen, die eerst alles bewust slopen en nu roepen dat het zo erg is, dat alles is gesloopt? Niet dus, volstrekt onbetrouwbaar en ongeloofwaardig, de VVD van die mevrouw Dilan voorop. Wat dat betreft is zij een ‘waardige’ opvolger van Mark Rutte. Ze is namelijk nog niet betrapt op uitspraken met een hoog waarheidsgehalte. En dat zal bij deze notoire partijhopper waarschijnlijk ook niet snel gebeuren.

Onze SP doet het in de peilingen niet goed. En dat is dan ook direct het nadeel van al die peilingen. Media concentreren zich altijd op de vermeende koplopers. Hijgerig worden die gevolgd, bekritiseerd, op het schild gehesen of juist ervan af geduveld. We hebben het zelf ervaren met toen de ‘meest betrouwbare lijsttrekker’ die er rondliep: Emile Roemer. Sky high in de peilingen (35 zetels!), afgebrand omdat hij juist als volkomen verbouwereerd méns dichtsloeg bij de flagrante leugen van Rutte over het eigen risico. En dus niet reageerde als een aalgladde politicus, die een snedige, bedachte oneliner paraat had.

Media zijn verzot op dergelijke situaties en vergroten met liefde dat soort zaken uit. Goed voor de verkoop, de kijk- en luistercijfers en de clicks. Want ook media zijn volledig vermarkt. De journalistiek bij de main stream media als échte, kritische waakhond van de parlementaire democratie is dan ook al lang geleden een stille dood gestorven.

Over de campagne inzet van de bekende SP’ers kunnen we alleen maar bewondering uitspreken. Lilian Marijnissen rent zich bijvoorbeeld de benen onder haar lijf vandaan om toch maar overal de inhoudelijke SP boodschap naar voren te brengen. Onvermoeibaar. Bij haar – en andere SP’ers – is de beeldvorming uitsluitend gericht op de inhoud, op de ideeën. Dat inhoudelijke zagen we in Nieuwegein ook terug op de avond met Renske Leijten. Bevlogen, gepassioneerd en strijdbaar voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. En zijn wij als SP’ers  - als het er echt op aankomt - dat eigenlijk ook gewoon niet allemaal? Ja toch? En daarom juist nu: blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed….

De campagne is in alle hevigheid losgebarsten. Ook in Nieuwegein. Doe mee!

EG

Jongeren betrekken bij de lokale politiek

Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) DENK IJsselstein 01-11-2023 15:09

De opkomst voor gemeenteraadsverkiezingen ligt onder jongeren (15-25 jaar) gemiddeld fors lager dan onder de groep inwoners van 25 jaar of ouder. Daarnaast zijn landelijk gemiddeld maar 7% van de gemeenteraadsleden jonger dan 30 jaar, terwijl maar liefst 38% ouder dan 60 jaar is. En dit terwijl we in de gemeenteraad toch vaak over onderwerpen besluiten die de toekomst van jongeren in onze gemeente beïnvloeden!

In IJsselstein doen we het iets beter dan de gemiddelde Nederlandse gemeente. Bij ons zijn 5 van 23 gemeenteraadsleden jonger dan 30 jaar, wat neer komt op zo’n 20%. Toch zijn we als gemeenteraad samen onlangs een traject gestart om jongeren meer te betrekken bij onze lokale politiek, en dit is wat de LDIJ betreft belangrijk. Jongeren worden vaak buitenproportioneel hard geraakt door politieke keuzes die nu gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan de crisis op de woningmarkt, wat het voor starters lastig maakt een huis te bemachtigen. Meer betrokkenheid van jongeren bij de politiek zorgt ervoor dat hun belangen meer meegenomen worden in politieke keuzes.

Samen met andere jonge raadsleden in IJsselstein wordt er nu nagedacht over de mogelijkheden die wij als gemeenteraad hebben om jongeren meer te betrekken bij de IJsselsteinse politiek.

Mocht jij (als jongere) zelf een idee hebben, laat het ons dan weten! Heb je interesse om zelf actief mee te denken meld je dan aan via de mail: Bas.bekker@ldij.nl

inspirerende avond met renske leijten!

SP SP IJsselstein 28-10-2023 10:57

De op 27 oktober georganiseerde avond met Renske Leijten is een groot succes geworden. De vele aanwezigen waren onder de indruk van het enthousiasme, de bevlogenheid en de passie van Renske Leijten in de strijd voor een veel rechtvaardiger samenleving.

De vele bezoekers kwamen onder meer uit Nieuwegein, Utrecht, Bilthoven, IJsselstein, Houten en Vijfheerenlanden. Allemaal wilden ze deze avond bijwonen. Ze werden niet teleurgesteld. Na een inleidend filmpje werd het dé avond van Renske Leijten. En hoe terecht was het, dat  zij in de aankondigingen vooraf betiteld werd als ‘SP campagne kanjer’.

Ze vertelde o.a. over politiek Den Haag, de persoonlijke ervaringen rond het toeslagenschandaal, de stroperigheid en vaak ook de pure onwil in de politiek en bij instanties om dingen voor elkaar te krijgen…. en dat júist het voeren van gezamenlijke actie tegen die stroperigheid en onwil echt veranderingen teweeg kan brengen.

Als actueel voorbeeld haalde zij de door de SP gesteunde actie aan van bewoners uit Berghem (N-B), die zich massaal verzetten tegen de plannen van de woningbouwvereniging om hun huizen tegen de vlakte te smijten. Die plannen werden - toevalligerwijs juist die avond – door dat actieve verzet van tafel gehaald.

Actievoeren helpt dus. De straat op, de buurt in, opkomen voor mensen die in de steek worden gelaten door instellingen en/of politici met vaak andere belangen, die maar al te vaak indruisen tegen de belangen van de mensen om wie het écht gaat.

Geïnspireerd gingen de vele bezoekers weer naar huis. Velen namen direct stapels campagne flyers mee om die in hun wijk huis aan huis te gaan ronddelen. De campagne in Nieuwegein  is begonnen, afgetrapt op een zeer geslaagde avond met Renske Leijten.

EG

Woningbouw 80 woningen Ruimtevaartbaan een stap dichterbij

Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) Lokale Democraten Ijsselstein (LDIJ) IJsselstein 27-10-2023 06:58

In de raadsvergadering van 26 oktober is de nota van uitgangspunten Ruimtevaartbaan (‘t Veld) vastgesteld. Hierdoor kan de projectontwikkelaar verder om 80 woningen te realiseren en kan de gemeente het bestemmingsplan vaststellen. Daarnaast heeft de LDIJ (samen met de CU, CDA en VVD) een motie opgesteld om IJsselsteinse woningzoekenden voorrang te geven bij dit project. Deze motie is door de gemeenteraad met een ruime meerderheid aangenomen. Dat laatste is voor de LDIJ belangrijk. Woningbouw moet beschikbaar komen voor IJsselsteinse woningzoekenden.

De LDIJ doet het voor IJsselstein!

Huisvesting voor IJsselsteiners

ChristenUnie ChristenUnie IJsselstein 26-10-2023 20:18

https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1464281/50706/NvU Ruimtebaartbaan.jpgUitgangspunten bij woningsontwikkeling aan de Ruimtevaartbaan

Vanavond zijn in de raad de uitgangspunten voor woningontwikkeling aan de Ruimtevaartbaan besproken. Hiermee komen op termijn zo'n 80 woningen beschikbaar voor diverse doelgroepen. Omdat het hier gaat om ontwikkeling buiten het stedelijk gebied, waarbij ook een stuk natuur verloren gaat wat we niet kunnen compenseren, vonden wij het samen met VVD, LDIJ en CDA belangrijk om deze woningen dan ook voor een groot deel beschikbaar te maken voor IJsselsteinse woningzoekenden. Hiervoor hebben we een motie (zie hieronder) ingediend.