Nieuws van politieke partijen in Katwijk inzichtelijk

2418 documenten

VVD verheugd met referendum

VVD VVD Katwijk 01-03-2024 03:23

Het komt er nu écht: het referendum over de forse uitbreiding van het betaald parkerengebied. Na diverse vergaderingen stemde de gemeenteraad hier vannacht (1 maart) mee in.De afgelopen tijd voerde de VVD uitgebreid campagne tegen het slechte voorstel van het college over parkeerregulering. Dit zou ertoe leiden dat onder meer mogelijk heel Rijnsburg en een groot deel van Katwijk Noord te maken krijgen met betaald- of vergunningparkeren. Een groep bewoners nam onlangs het initiatief om een referendum te organiseren, waar ze in slechts een paar dagen ruim voldoende steun voor behaalden.Een voorstel van de VVD om vooraf een enquête te houden onder betrokkenen kreeg geen steun van de coalitie. Daarom zijn we verheugd dat er nu een referendum komt en iedereen zich alsnog kan uitspreken.De initiatiefnemers moeten binnenkort nog wel duizend (nieuwe) ondersteuningsverklaringen ophalen. Omdat ze daar veel meer tijd voor krijgen én het benodigde aantal verklaringen vorige keer al ruim werd gehaald, is dat naar verwachting een formaliteit.Het referendum én uitstel van de plannen is heel mooi nieuws voor al die ondernemers en inwoners die niets zien in de plannen rond het betaald parkeren. We kijken uit naar de komende periode, waarbij we zullen blijven uitleggen waarom parkeerregulering voor de toekomst van onze gemeente absoluut geen goed idee is.

CDA Katwijk: blijven onze sportclubs wel overeind?

CDA CDA Katwijk 27-02-2024 20:26

Veel sportclubs in Nederland verkeren in zwaar weer. Ook in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg maken sportclubs zich zorgen over de toekomst. CDA-raadslid Irene van der Plas heeft hier eind januari aandacht voor gevraagd tijdens de Avond van de Sport in Katwijk. Meewerkende houding gemeente De gemeente vraagt veel van sportverenigingen terwijl die momenteel de handen meer dan vol hebben: vrijwilligers interesseren, regeldruk, bestuursleden vinden, verduurzamen, leden werven, betaalbare contributieprijzen regelen en zorgen voor een goede organisatie en een gezonde exploitatie. Dat wordt allemaal op het bordje van vrijwilligers gelegd! Clubs vragen geen zakken met geld maar wel een meewerkende houding. De gemeente zou méér een aanjager van sport en bewegen kunnen zijn door aan de clubs te vragen: wat kunnen we voor jullie betekenen? En één aanspreekpunt binnen de gemeente helpt clubs ook. Nu worden ze vaak van de ene ambtenaar naar de andere gestuurd en verzanden initiatieven. Het CDA wil inzet van het college bij het ondersteunen van sportclubs en verenigingen. Daarom is het CDA ook altijd geïnteresseerd in persoonlijke ervaringen van mensen die op één of andere manier actief betrokken zijn bij hun sportclub en-of vereniging. Mail naarfractie@cdakatwijk.nlen laat ons weten wat er speelt, de fractie komt ook altijd graag op bezoek. Knullige communicatie over SportakkoordII Op de Katwijkse Avond van de Sport vroegen de presentatoren aan de aanwezige raadsleden wat ze van het lokaal Sportakkoord II vonden. “Geen idee”, antwoordde CDA-raadslid Irene van der Plas eerlijk, “ik heb dat Sportakkoord II nog helemaal niet gezien!” Vreemd, zeker omdat sportwethouder Spek het er wel uitgebreid over had. Ter opheldering stelde zij vervolgens raadsvragen. Hieruit bleek dat het Sportakkoord II al maanden verstopt zat achter een niet werkend linkje in een document op de gemeentelijke website waarna het document vervolgens in z’n geheel is verwijderd. “Ronduit knullig!”, vindt Van der Plas, “dát is natuurlijk geen manier om de gemeenteraad te informeren. Het Sportakkoord II mag dan een collegebevoegdheid zijn maar het minste dat je kunt doen is ervoor zorgen dat de gemeenteraad maar ook de sportverenigingen én de inwoners hier kennis van kunnen nemen.” Intussen wordt de gebrekkige communicatie erkend en komt het Sportakkoord II begin maart alsnog naar de raad. Ook is toegezegd dat er meer aandacht komt om partners en inwoners die niet betrokken zijn bij het Sportakkoord op de hoogte te brengen.

Parkeren op eigen terrein, ook bij nieuwbouw!

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 26-02-2024 10:50

De raad van de gemeente Katwijk, in vergadering bijeen op 29 februari 2024,

De gemeente Katwijk naast de geplande nieuwbouw van 5600 woningen op Valkenhorst 2500 woningen wil toevoegen binnen de bestaande dorpskernen, mits dit mogelijk is;

Het college van B&W een plan in voorbereiding heeft om via het verder beprijzen van het autobezit van inwoners, en het beperken van de parkeermogelijkheden van de huidige bewoners van de betrokken wijken, de benodigde (extra) parkeerruimte te scheppen voor een uitbreiding van de woningvoorraad in de wijken waarvoor de huidige regelgeving met reden geen ruimte biedt;

Parkeren op eigen terrein (POET) waar dit tot de mogelijkheden behoort inmiddels de norm is binnen de gemeente Katwijk;

Het in het algemeen geboden is om problemen als gevolg van ruimtegebrek te voorkomen door de hiervoor in het leven geroepen regelgeving te respecteren;

Het in het algemeen aanbeveling verdient om bij aanpassing van deze regelgeving een integrale benadering te kiezen om de nadelige effecten van die aanpassing op alle relevante gebieden te mitigeren, en niet te volstaan met op geïsoleerde wijze willekeurige symptomen hiervan (zoals te weinig parkeerplaatsen) te bestrijden;

De effecten van de voorgenomen maatregelen rond parkeerregulering voor o.a. de lokale economie, de leefbaarheid en een goede ruimtelijke ordening niet duidelijk zijn;

Het niet te verwachten is dat door financiële prikkels te hanteren het autobezit of de parkeerbehoefte zal afnemen;

Het niet verstandig is om de eigen regelgeving aan te passen en in de diverse dorpskernen nog meer openbare ruimte te benutten voor het parkeren van auto’s, o.a. omdat dit ten koste gaat van andere gebruiksdoelen zoals bedrijvigheid of vergroening, en ook omdat dit een gevaar vormt voor de leefbaarheid (ook buiten de gereguleerde gebieden);

Nieuwe woningbouwprojecten die tot uitbreiding van het aantal woningen leiden binnen de bestaande dorpskernen op eigen terrein parkeerruimte moeten scheppen, met een minimum parkeernorm van 1 parkeerplek per woning;

De bestaande parkeernormen niet gewijzigd dienen te worden;

Deze beleidslijn te verwerken in de hiervoor relevante beleidsstukken en te betrekken bij de plannen rond parkeerregulering.

Positief advies over referendum parkeerregulering!

VVD VVD Katwijk 26-02-2024 05:39

De ontwikkelingen over het referendum over parkeerregulering volgen zich in rap tempo op. Zojuist ontvingen we het bericht dat hoogleraar Joop van Holsteijn van de Universiteit Leiden positief adviseert over een referendum over parkeerregulering. Hij was door de gemeenteraad gevraagd om een advies te geven, aangezien er nog geen commissie is om het binnengekomen adviesverzoek te beoordelen.In zijn conclusie schrijft Van Holsteijn het volgende: "De voorgenomen ‘Uitbreiding parkeerregeling voor meer betaalbare woningen’ betreft een ontwerp raadsbesluit dat op basis van de bovenstaande overwegingen niet getroffen wordt door een van de in de referendumverordening opgenomen uitsluitingsgronden. Als ook overigens voldaan is aan de voorwaarden van een te Katwijk te houden volksstemming over het betreffende raadsbesluit, acht ik geen redenen aanwezig om het inleidende verzoek af te wijzen en adviseur ik, positief geformuleerd, toelating tot de volgende fase van het referendumproces."De hele brief van Van Holsteijn is als bijlage te lezen via de website van de gemeenteraad.

Gebruik Berichtenbox in aantocht

VVD VVD Katwijk 26-02-2024 01:52

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/54933/gebruik-berichtenbox-in-aantocht

De afgelopen jaren heeft de VVD zich regelmatig hard gemaakt voor aansluiting bij de Berichtenbox van MijnOverheid. Via de Berichtenbox kunnen inwoners post van de overheid digitaal ontvangen. Waar dit bij veel, en steeds meer gemeenten al mogelijk is, kan het in Katwijk nog niet. Om daar vaart achter te houden, kwamen we met een (unaniem aangenomen) motie om in de eerste helft van 2024 te komen met een plan van aanpak voor de implementatie. Zo wordt het hopelijk, voor wie dat wil, snel mogelijk om post digitaal te ontvangen.

Referendum over parkeerregulering stap dichterbij

VVD VVD Katwijk 23-02-2024 00:02

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/54918/referendum-over-parkeerregulering-stap-dichterbij

Het eerste referendumverzoek in de gemeente Katwijk is een feit! Vier bewoners hebben het initiatief genomen om een referendum te organiseren over de forse uitbreiding van het betaald parkerengebied in onze gemeente, waarvoor ze in slechts een paar dagen ruim voldoende steun kregen. Sinds 1 februari is het officieel mogelijk om een referendumverzoek in te dienen.Hoewel de gemeenteraad pas op 15 februari het formulier vaststelde om daadwerkelijk een referendum te kunnen aanvragen, lukte het de initiatiefnemers in korte tijd het grote aantal van 1.426 ondersteuningsverklaringen op te halen, terwijl er 'slechts' 300 benodigd waren. Een heel knappe prestatie, die tegelijkertijd laat zien dat dit onderwerp zeer leeft in onze gemeente.De VVD had bij het voorstel over parkeerregulering liever vooraf een enquête gehouden onder ondernemers en inwoners, gezien de fundamentele keuze die met de plannen wordt gemaakt en de invloed op het leefgenot van huidige bewoners. Maar daarvoor lijkt onvoldoende steun te bestaan in de gemeenteraad, en dus steunen we van harte het referendum over dit onderwerp, zodat onze dorpsgenoten alsnog hun stem kunnen laten horen.Volgende week donderdag besluit de gemeenteraad in meerderheid of het referendum er ook daadwerkelijk komt. Organisatie ervan tegelijkertijd met de Europese verkiezingen in juni lijkt het meest voor de hand liggend te zijn.

Spanning richting besluitvorming over parkeerregulering

VVD VVD Katwijk 21-02-2024 03:06

https://katwijk.vvd.nl/nieuws/54913/spanning-richting-besluitvorming-over-parkeerregulering

De VVD sprak zich afgelopen week in de gemeenteraad fel uit tegen de plannen om het betaald parkerengebied in onze gemeente fors uit te breiden, onder meer in grote delen van Katwijk Noord en Rijnsburg. De coalitiepartijen DURF, ChristenUnie en SGP hielden echter star vol dat de uitbreiding nodig zou zijn.De VVD droeg diverse alternatieven aan. Zo vertelden ondernemers onlangs te willen meedenken over het creëren van meer parkeercapaciteit, al dan niet ondergronds, iets dat we zeker een kans moeten geven. Ook zijn er grenzen aan waar we in onze gemeente nog meer kunnen bouwen: mogelijk moeten we concluderen dat bepaalde delen van de gemeente écht volgebouwd zijn. Daarnaast deinst de VVD er niet voor terug om op sommige locaties waar bouwplannen bestaan iets minder ‘betaalbaar’ (NHG-grens) te bouwen – er wordt nu een harde grens van 65% gehanteerd – zodat er ook extra parkeercapaciteit komt. Want meer bouwen dan er parkeerplaatsen bij komen, zoals nu op veel plekken dreigt te gebeuren, zal de komende tientallen jaren zorgen voor een grote parkeerchaos in praktisch de hele gemeente. Daarbij weegt voor ons zwaar mee dat de grens van 65% hoger is dan in veel andere gemeenten wordt gehanteerd, waardoor het voor bouwbedrijven onder deze voorwaarden haast ondoenlijk is om óók parkeercapaciteit te bekostigen.Het liefst had de VVD gezien dat bewoners en ondernemers van tevoren waren gevraagd hoe zij over deze fundamentele keuze van het college denken. Een enquête of draagvlakonderzoek is echter niet gehouden. Daarom steunen we van harte de initiatiefnemers voor een referendum, die inmiddels voldoende steunverklaringen hebben opgehaald om dit daadwerkelijk te realiseren.Een meerderheid van de gemeenteraad bepaalt volgende week of het referendum doorgaat. We kunnen ons praktisch niet voorstellen dat dit er niét komt: de meeste oppositiepartijen lijken er voor open te staan, en de drie coalitiepartijen hebben er nog maar enkele maanden geleden voor gezorgd dat het referendum in onze gemeente kan worden georganiseerd.De VVD zal er alles aan blijven doen om het voorstel voor betaald parkeren tegen te houden, of in ieder geval flink aan te passen. We zijn verheugd met de brede steun hiervoor, gezien de honderden (!) berichten, mails en appjes die we de afgelopen periode ontvingen. Dank aan iedereen voor de waardevolle input, die we zo goed als mogelijk meenemen in onze inbreng. Een bijdrage aan de discussie blijft welkom via fractie@vvdkatwijk.nl.

CDA tegen grootschalig invoeren betaald parkeren

CDA CDA Katwijk 19-02-2024 20:51

Het CDA Katwijk is niet overtuigd van het voorstel om in grote delen van de gemeente betaald parkeren in te voeren. CDA-raadslid Adger van Helden constateerde in het debat in de gemeenteraad dat het college van Durf, ChristenUnie en SGP het gesprek met de samenleving helaas is vergeten. Terwijl draagvlak voor zo'n ingrijpende maatregelen voor het CDA cruciaal is. Inwoners én ondernemers niet gehoord "Participatie vraagt soms ook om het creëren van draagvlak voor je plannen. Om samen met de inwoners, ondernemers én bouwbedrijven op zoek te gaan naar de beste oplossing," vindt Van Helden. Grote zorgen heeft het CDA ook over de gevolgen van dit voorstel voor winkelcentra als de Hoornespassage en het Hoftuinplein. De winkeliers vrezen dat veel bezoekers het centrum gaan mijden als ze moeten betalen voor het parkeren. Terwijl levendige centra cruciaal zijn voor de leefbaarheid van onze dorpen. Adger van Helden: "De tribune zat vol met betrokken inwoners en ondernemers die graag actief mee willen denken. Een andere aanpak had kunnen voorkomen dat we nu in een gepolariseerde discussie zitten." Het CDA vindt dit voorstel onvoldragen en bepleitte dat eerst het gesprek met inwoners en ondernemers gevoerd moet worden. Straks overal betaald parkeren? Het college denkt door betaald parkeren in te voeren meer huizen te kunnen bouwen. Maar veel inwoners zien nu al allerlei problemen in hun buurt die alleen maar erger worden. Ook vrezen veel inwoners een waterbedeffect, wat ervoor zorgt dat we uiteindelijk in alle wijken betaald parkeren krijgen. Het CDA is er niet van overtuigd geraakt dat parkeerregulering de enige oplossing is voor betaalbare woningbouwprojecten.

Inbreng VVD tijdens debat betaald parkeren

VVD VVD Katwijk 16-02-2024 02:51

De VVD ziet niets in de plannen om het betaald parkerengebied fors uit te breiden, zo maakten we gisteren duidelijk in het debat hierover. De oppositie was unaniem zeer kritisch op de plannen, maar DURF, ChristenUnie en SGP bleken helaas totaal niet bereid hiernaar te luisteren.Volgens het college zou de zogeheten 'parkeerregulering' de enige optie zijn om meer te kunnen bouwen. Onzin! Het is een KEUZE om geen extra parkeerplaatsen te creëren wanneer je extra huizen bouwt. De VVD vindt het onacceptabel dat er nu op veel plekken woningen bijkomen zonder parkeercapaciteit. Dan zorg je straks doelbewust voor een parkeerchaos in grote delen van onze gemeente en tast je het leefgenot van duizenden inwoners aan.We voelen ons gesteund door de vele honderden berichten die we in de afgelopen periode ontvingen en zullen er alles aan blijven doen dit slechte plan tegen te houden, of in ieder geval aan te passen. Op donderdagavond 29 februari praten we er in de gemeenteraad weer over door.

Zet cookies aan om de video te tonen.

Meer parkeerbelasting, minder wonen.

Kies Katwijk Kies Katwijk Katwijk 15-02-2024 12:53

Dat kan natuurlijk weer alleen in Katwijk

Bijgaand standpunt van KiesKatwijk wordt/is in de commissievergadering van 15 februari naar voren gebracht.

Regulering is een verkeerde term die de zaak wil verbloemen. Het gaat om het uitbreiden van het gebied waar parkeerbelasting geheven wordt. Parkeerbelasting is de nieuwe melkkoe van de gemeenten leert de vakliteratuur

. De coalitie van DURF, SGP en ChristenUnie die in Katwijk aan de macht is voert in de praktijk een kneiterlinks beleid.

Het eigenlijke onderwerp is eigenlijk de voorgenomen verdichting van de bestaande kernen met 2500 woningen. En er zitten meer aspecten aan verdichting dan parkeren. Die verdichting of de mate van verdichting moet je integraal bekijken en dus moet je niet nu slechts een van de probleemsymptomen van de verdichting apart behandelen.

KiesKatwijk wil het dus eerst over de wenselijkheid en mogelijkheid van verdichting hebben. En nu er een referendum gaat komen is het voor ons geen vraag meer of je het onderwerp verder kunt behandelen. Niet dus.

Het middel “meer parkeerbelasting heffen” is bovendien helemaal geen medicijn voor de kwaal die gediagnosticeerd kan worden als “te weinig ruimte om woningen toe te voegen”.

Dus ligt het voor de hand om te denken dat het een alibi is om meer woningen dan mogelijk toe te voegen in de bestaande kernen. Iets dat ontwikkelaars en grondspeculanten goed zal uitkomen. Een ander doel is om meer geld in de schatkist van de gemeente te krijgen. Een schatkist waarvan de bodem pijnlijk zichtbaar is voor ingewijden.

En laten we wel zijn, de noodzaak om veel te veel woningen toe te willen voegen is het feit dat onze inwoners straks niet terecht kunnen op Valkenhorst. 80% van die woningen daar is voor bijna iedereen onbetaalbaar en de 20% huurwoningen zijn voor de hele regio, dus daar komen meer Leidenaren te wonen dan ingezetenen van onze gemeente.

Daarom is de gedemonstreerde emo-retoriek van dit college over betaalbare woningen ook zo misplaatst. Niets van dat alles toen men zelf de handtekening had gezet onder de bestuurlijke overeenkomst Valkenhorst en het bestemmingsplan dat daarop gemodelleerd is door de grondeigenaar. Daarmee heeft men alle inwoners met een geweldige financiële last opgezadeld, en tegelijkertijd velen het recht ontnomen om in de eigen woonplaats betaalbaar te kunnen wonen.

De oplossing is dus niet om de lasten van onze inwoners nog meer te verhogen met parkeerbelasting en in ruil daarvoor de leefbaarheid nog verder aan te tasten. De voor de hand liggende oplossing is om de bestuurlijke overeenkomst en het bestemmingsplan Valkenhorst op te zeggen en aan te passen. Dat kan gewoon.

Vorige: Vorig bericht: Waarom parkeerbelasting in Katwijk?

Volgende: Volgend bericht: Parkeren op eigen terrein, ook bij nieuwbouw!

Misschien motie onderzoek wat bovengronds garage onder gehele zeevaarderskwartier kost zodat politie ambtenaren bewoners en bezoekers hun auto kwijt kunnen zonder de olievlek te krijgen naar plekken eromheen Voorbeeld van gemeente moeten er zonder regulering 234 plekken komen en met regulering zo ie zo toch 134 dus gaat eigenlijk om de kosten van 100 parkeerplekken En daarvoor moet de gehele wijk eromheen betaald parkeren worden Dat kost ook elk jaar geld voor controle apparatuur afschrijving etc doe als gemeente eenmalig goede inverstering en zo lost je problemen op

Deze lijn van denken is niet iets dat ambtenaren in zich hebben. En als het niet uit de ambtenaren komt en je hebt bestuurders die alleen volgen of reactief zijn in plaats van dat ze zelf de lijn aangeven…. Wij hebben een paar jaar geleden een prachtplan gelanceerd om iets verder op onder het Marktplein en de huidige Groen van Prinstererschool een grote parkeergarage te maken. Op de plek van de school een combinatiegebouw van cultuurhuis en school, die kunnen ruimtes en de kachel delen. Desnoods kun je daar ook nog woningbouw plegen en de weekmarkt verplaatsen naar het Prins Hendrikkanaal. Wat ze dan gaan doen is de ambtenaren aan het werk zetten om te gaan bewijzen dat dit niet kan of te duur is. Nu is de bibliotheek naar de Burgt in Rijnsburg verplaatst waardoor daar alle woningbouwplannen (o.a. Knarrenhof) onmogelijk worden.De bibliotheekvestiging voor Katwijk komt nu misschien wel in het winkelcentrum Zeezijde. Of gaat dat voor de zoveelste keer mislukken? Het kan allemaal zoveel beter, met iets meer fantasie en iets meer lef.

En daarvoor hadden we een plan om onder het Andreasplein een fietsenkelder te maken. Nee kon niet want te duur enzo. Straks moeten er voorzieningen komen die het dubbele kosten en minder goed zijn. Wij hadden bijvoorbeeld destijds ook nog het plan om het zwembad niet op dezelfde locatie te herbouwen maar als een “doos in de wei” buiten het dorp te plaatsen. Bijvoorbeeld in Rijnsburg op de plek van het oude zwembad of langs het water bij de Kleipettenweg. Ook de Mient-Kooltuin langs de snelweg was een mogelijkheid geweest. Veel goedkoper en zonder onnodige tierelantijnen. Als Leiden had meegedaan had je er nog een regionale ijsbaan aan kunnen plakken. Het is nog niet bekend maar we kunnen het huidige zwembad, dat peperduur is geworden omdat het toeristen moest trekken, eigenlijk niet meer betalen als de huidige beheercontracten vervallen. Komt later nog in de publiciteit als het niet lukt om dit onder de tafel te houden. Als je dat zwembad elders had gebouwd had je 80% van het huidige gebied tussen de Karel Doormanlaan en dat wat nu het Zeevaarderskwartier gaat heten kunnen herontwikkelen. Zie je de mogelijkheden? Op het gemeentefort regeert de middelmaat en loopt men liever achter de feiten aan. Dat heeft o.a. tot gevolg dat we een hele dure gemeente gaan worden voor de inwoners, met te weinig voorzieningen als tegenprestatie voor onze belastingcenten.