Nieuws van politieke partijen in Krimpenerwaard inzichtelijk

2538 documenten

VGBK op Bartholomeusdag Schoonhoven

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 28-09-2023 09:56

Gemeente Belang Krimpenerwaard staat zaterdag 30 september met een kraam op de Bartholomeüsdag in Schoonhoven. Hiermee wil de partij haar lokaal politiek werk bij de inwoners onder de aandacht brengen.

Vandaag is onderstaand artikel gepubliceerd in Het Kontakt.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Nieuw politiebureau Krimpenerwaard officieel geopend

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 28-09-2023 09:52

Onder toeziend oog van onder meer burgemeester Pauline Bouvy-Koene en de nieuw teamchef Robbie Lammertse is afgelopen donderdag het nieuwe politiebureau van Team Krimpenerwaard aan de Veerweg in Bergambacht officieel geopend.

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene: “Voor de gemeente Krimpenerwaard is het heel fijn dat de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) heel dicht bij elkaar zitten aan de Veerweg. Dat bevordert de samenwerking. En bovendien op een centrale en goed bereikbare plek. En dan is straks ook nog het gemeentehuis op steenworp afstand”.

Klik hier om het artikel verder te lezen.

Het nieuwe politiebureau is modulair opgebouwd. Dit houdt in dat het casco van het gebouw volledig in de fabriek in Coevorden is gemaakt en in units in drie dagen tijd op de bouwplaats in elkaar is gezet

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Onder de Pannen in Krimpenerwaard?

CDA CDA Krimpenerwaard 27-09-2023 20:16

Het CDA Krimpenerwaard heeft tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering op 19 september 2023 haar steun uitgesproken voor een motie die oproept tot een onderzoek naar de implementatie van het ‘Onder de Pannen’ initiatief in onze gemeente. De motie behaalde een nipte meerderheid in de Raad, wat het belang onderstreept van een zorgvuldige analyse en bespreking van dit vraagstuk binnen onze gemeenschap. ‘Onder de Pannen’ is een landelijk initiatief dat een creatieve oplossing biedt aan mensen die tijdelijk zonder woning zitten door onvoorziene omstandigheden zoals een scheiding of faillissement. Dit initiatief stelt hen in staat om voor een periode van maximaal één jaar bij een dorpsgenoot in te trekken die een extra kamer beschikbaar heeft, zonder financiële nadelen voor de verhuurder. Het is reeds met succes toegepast in diverse (stedelijke) gemeenten, waaronder Eindhoven, Zwolle, Utrecht, Breda, Amsterdam, en Haarlem. Het CDA Krimpenerwaard heeft voor de motie gestemd om een grondig onderzoek te initiëren naar de potentiële toepasbaarheid en impact van ‘Onder de Pannen’ in Krimpenerwaard. We willen benadrukken dat onze steun voor deze motie niet automatisch betekent dat we instemmen met het invoeren van ‘Onder de Pannen’ zelf. Onze goedkeuring is vooral een pleidooi voor meer informatie en begrip over hoe dit initiatief zou functioneren binnen de specifieke context van onze gemeente. “Met beperkte informatie over de praktische implementatie van ‘Onder de Pannen’ in Krimpenerwaard is een grondig onderzoek essentieel om de haalbaarheid en impact van dit initiatief in onze gemeente te begrijpen”, zei raadslid Bas Belder als stemverklaring in de raadsvergadering. Vanuit ons christendemocratisch gedachtegoed is het van belang dat iedere inwoner toegang heeft tot een waardige woonsituatie. Daarnaast dragen we als gemeenschap samen de verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. Maar besluiten hierover moeten weloverwogen en goed geïnformeerd zijn. Het aankomende onderzoek zal meer duidelijkheid verschaffen over de voor- en nadelen van ‘Onder de Pannen’ in Krimpenerwaard, en hoe dit initiatief kan bijdragen aan het verminderen van tijdelijke woningnood onder onze inwoners. Het CDA Krimpenerwaard kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek en zal deze nauwkeurig bestuderen om te bepalen of en hoe ‘Onder de Pannen’ een constructieve rol kan spelen binnen onze lokale woonstrategie. Voor meer informatie over het ‘Onder de Pannen’ initiatief, bezoek www.onderdepannen.nl. Voor vragen over de positie van het CDA Krimpenerwaard in deze kwestie, neem contact op via:bbelder@krimpenerwaard.nl.

Motie overgenomen: CDA zet in op dienstverlening dichtbij huis

CDA CDA Krimpenerwaard 27-09-2023 20:16

Goed nieuws voor de inwoners van Krimpenerwaard! Tijdens de raadsvergadering van 19 september 2023 heeft het college de door CDA Krimpenerwaard ingediende motie aangenomen. Deze motie onderstreept het belang van beschikbare en toegankelijke lokale dienstverlening, ook na de oprichting van een centraal gemeentehuis. Het college is opgeroepen om de volgende stappen te nemen: Zo spoedig mogelijk de raad informeren over de verbetering van dienstverlening in de kernen, met inachtneming van de lopende verplichtingen uit de motie van 2021; De raad snel op de hoogte brengen van de uitwerking en kansen van IDO+ (Informatiepunten Digitale Overheid Plus), waarbij actieve samenwerking met de bibliotheken centraal staat; Maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden die welzijnspunten bieden in het kader van integrale toegang. Fractievoorzitter Marc Advocaat benadrukt het belang van deze motie: “We vinden het cruciaal dat alle inwoners van Krimpenerwaard dichtbij huis terecht kunnen met hun vragen aan de overheid. Juist de persoonlijke en laagdrempelige interactie draagt bij aan een sterkere verbinding tussen de gemeente en haar burgers.” CDA kijkt met grote belangstelling uit naar de concrete invulling van deze aangenomen motie. “We zijn benieuwd naar de uitwerking en hoe deze de toegankelijkheid van overheidsdiensten voor alle inwoners zal verbeteren,” aldus Advocaat. Met de overname van de motie zet het college een cruciale stap richting een meer toegankelijke en dienstbare overheid voor iedereen in Krimpenerwaard. De fractie van CDA Krimpenerwaard zal de komende ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden en blijft zich inzetten voor een gemeente waar elke inwoner zich gezien en gehoord voelt. Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Mail naar m.advocaat@krimpenerwaard.nl. We horen graag van u!

Naar een aantrekkelijk verblijfsgbied in de Zilveras

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 27-09-2023 13:56

Recent is de commissie (R&F) geïnformeerd over de uitkomsten van het ontwikkelplan voor de Zilver-as Schoonhoven. Zo is aangegeven in het voorstel om de Haven autoluw te maken en het parkeren op de Stenen Brug en rondom de Haven op te heffen.

Gemeente Belang Krimpenerwaard gaf na geïnformeerd te zijn over de uitkomsten van het ontwikkelplan voor de Zilver-as Schoonhoven aandachtpunten mee voor de verdere ontwikkeling van de Zilver-as Schoonhoven. Zo is voor Gemeente Belang Krimpenerwaard de leefbaarheid van de bewoners van de Zilver-as een belangrijk item naast die van bezoekers en recreanten. De parkeerdruk voor de bewoners alsmede de parkeerplaatsen voor mindervalide bewoners is een punt van aandacht, zo ook het laden en lossen voor het bedrijfsleven en bewoners van de zilver-as.

In juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de culturele en fysieke positie van de binnenstad van Schoonhoven met een integraal ontwikkelplan voor de ‘toeristische zilver-as’ te versterken. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad het ambitiedocument “Zilverstad met allure” vastgesteld. Vervolgens is besloten om een ontwikkelplan voor de binnenstad van Schoonhoven op te stellen.

De Zilver-as beslaat het gebied van de Veerpoort tot aan het Springerpark. Na een intensief traject met zowel een interne als externe werkgroep met daarin een vertegenwoordiging van diverse stakeholders is dit ontwikkelplan tot stand gekomen. In het ontwikkelplan staan ideeën en kansen om van de Zilver-as een aantrekkelijker verblijfsgebied te maken. Het is een meerjarenplan, dat niet door de gemeente alleen uitgevoerd kan worden, maar de verantwoordelijkheid is van bewoners, winkeliers, ondernemers, verenigingen en de gemeente samen.

Als als volgens planning verloopt is de besluitvorming voor het ontwikkelplan Zilver-as Schoonhoven tijdens de gemeenteraad van November 2023. Het project(uitvoer)plan heeft een doorlooptijd tijd medio 2026.

Klik hier voor om commissievergadering R&F terug te zien.

Meer ruimte voor woningen in het buitengebied

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 27-09-2023 12:52

De nieuwe beleidsregels voor woningen in het buitengebied van de gemeente Krimpenerwaard stonden geagendeerd voor de commissievergadering Ruimte & Financiën (R&F). Aanwezig namens Gemeente Belang Krimpenerwaard tijdens deze commissievergadering Carolien Jordaan en Nathalie Glastra-Langeveld

Carolien Jordaan – Nathalie Glastra-Langeveld

Aan de gemeenteraad is voorgesteld om de beleidsregels voor nieuwe woningen in het buitengebied van onze gemeente vast te stellen. Tijdens de bespreking van de nieuwe beleidsregels vroeg Gemeente Belang Krimpenerwaard aandacht voor de sloopregeling voor de oude gebouwen, woonvormen voor jongeren en senioren en inzicht c.q. wettelijke kaders wat de mogelijkheden zijn om meer dan drie woningen op een locatie te realiseren.

Gemeente Belang Krimpenerwaard is voorstander om de huidige regelgeving voor nieuwe woningen in het buitengebied te herzien. Op grond van de geldende regelgeving is het in de meeste gevallen niet toegestaan extra woningen in het buitengebied te bouwen. Door de krapte op de woningmarkt wordt de gemeente echter steeds vaker geconfronteerd met verzoeken om dat juist wel toe te staan. In 2022 heeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders verzocht om regelgeving op te stellen waaraan verzoeken voor het bouwen van extra woningen getoetst kunnen worden.

In de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard gaan de nog nieuwe vast te stellen beleidsregels voor het buitengebied dit wel mogelijk maken zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit.

De bespreking voor de nieuwe beleidsregels voor woningen in het buitengebied krijgen een vervolg in een volgende commissievergadering.

Klik hier om commissievergadering R&F terug te zien.

Alleen gaat het sneller met samenwerking kom je verder

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 27-09-2023 10:29

Ziehier de regionale samenwerking tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard met als taak de gemeenschappelijke belangen te behartigen op de terreinen van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Natuur, Water en Recreatie, Ruimte en Wonen, Sociaal Domein en Verkeer en Vervoer.

Tijdens de commissievergadering SBBV dinsdag jl. is het eindrapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem toegelicht en besproken. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen het bestaande beeld: De uitvoeringskracht van de regio vraagt versterking op bovengenoemde terreinen.

Namens Gemeente Belang Krimpenerwaard aanwezig Géja Stuijt-van Vliet en Yorben van Dortmont. In zijn Inbreng gaf Yorben van Dortmont aan dat de samenwerking goed verloopt maar gaf vervolgens aan halen wij het optimale resultaat uit deze samenwerking op de uitvoering van de te realiseren plannen.

In haar beantwoording gaf de portefeuillehouder aan dat er voor gekozen is op met een kleine groep medewerkers te starten in plaats van een groot apparaat op te tuigen om later tot de conclusie te komen dat we te uitbundig zijn geweest. Deze kleine groep medewerkers gaat aan de slag voor de regio en daar zit de winst gaf de portefeuillehouder aan.

Klik hier om commissievergadering SBBV terug te zien.

Klik hier voor een eerder gepubliceerd artikel over dit onderwerp.

Tijdelijke Sporthal Schoonhoven in gebruik

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 26-09-2023 14:05

De tijdelijke sporthal aan de Bergambachterstraat in Schoonhoven is nu officieel in gebruik genomen door het Schoonhovens College, CSG Willem de Zwijger en de lokale sportverenigingen.

Na goedkeuring van de gemeenteraad zijn de bouwwerkzaamheden in juni jl. gestart en binnenkort wordt de hal opgeleverd door Spantech. Deze sporthal blijft in gebruik totdat de nieuwbouw voor het Schoonhovens College aan de Vlisterweg en de sporthal bij het Schoonhovens College gereed zijn.

De oude sporthal De Meent wordt momenteel circulair gesloopt en het nieuwe schoolseizoen 2025-2026 begint in het nieuwe gebouw. Daarna volgt de sloop van de oude school en herinrichting van de buitenruimte.

Recent brachten betrokken partijen, waaronder het college, het projectteam van de gemeente, het schoolbestuur en de architect, een bezoek aan het Schoonhovens College en de tijdelijke sporthal tijdens een samenwerkingsbijeenkomst.

Klik hier voor het artikel: Tijdelijke sporthal in Schoonhoven tijdens bouw nieuwe sporthal.

Klik hier voor een recent gepubliceerd artikel: Het circulair ontmantelen van sporthal De Meent en een tijdelijke sporthal aan de Bergambachterstraat in Schoonhoven.

Koffiemomenten in de Week tegen de Eenzaamheid

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 26-09-2023 07:31

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Maar wat is eenzaamheid? En wanneer vormt eenzaamheid een probleem? Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis van een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.

Eenzaamheid gaat gepaard met negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Gevoelens van eenzaamheid kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Eenzaamheid is vooral een probleem wanneer het je ongelukkig maakt of het je belemmert in je functioneren.

Koffiemomenten

WelZijn Krimpenerwaard wil het verschil maken tijdens de vaste koffiebijeenkomsten. Deze gezellige ontmoetingsbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. U kunt gewoon binnenlopen. Maak kennis met deze gezellige bijeenkomsten: een gezellig praatje met koffie of thee om andere mensen te ontmoeten, in gesprek te gaan en er even uit zijn. Neem gerust ook een buurman of buurvrouw mee! U bent van harte welkom.

Klik hier voor het hele artikel.

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot eenzaamheid.

Woonvisie gemeente Krimpenerwaard – Zilver-as Schoonhoven – Eindrapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem. Boeiende onderwerpen op agenda commissievergaderingen

Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard Krimpenerwaard 25-09-2023 10:55

Boeiende onderwerpen staan geagendeerd voor de commissievergaderingen op dinsdag 26 september, zo vergaderd de raadscommissie Ruimte & Financiën (R&F) tweemaal deze avond en de raadscommissievergadering Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer (SBBV).

Klik hier voor de agenda commissievergadering SBBV.

De gemeenteraad Krimpenerwaard heeft als doel voor de huidige college – periode geformuleerd meer te willen bereiken in de regionale samenwerking.

In reactie op de voorgestelde begroting 2024 van regio Midden Holland heeft de gemeenteraad Krimpenerwaard aangegeven graag meer concreet voorstellen te zien om tot uitvoering te komen. Om te onderzoeken hoe de samenwerking verloopt is er dan ook begin 2023 een onderzoek naar een Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (zie onderstaand) uitgevoerd. Dit onderzoek is toegelicht in de regiobijeenkomst op 25 mei. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen het bestaande beeld: de uitvoeringskracht van de regio vraagt versterking. De regio heeft inmiddels meer concreet een voorstel voor versterking van de Uitvoeringskracht in 2023/2024 uitgewerkt. Een reservering voor de middelen die hier voor nodig zijn is opgenomen in de begroting. In deze commissievergadering gaan de commissieleden in gesprek over de uitwerking hiervan.

Klik op de afbeelding om het eindrapport Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem te lezen.

Klik hier om de commissievergadering Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer (SBBV) live te volgen.

Klik hier voor de agenda commissievergadering R&F. De commissievergadering is beeldvormend van karakter. Aanvang commissievergadering 19.30 uur in de raadzaal te Lekkerkerk. Geagendeerd voor deze commissievergadering de Woonvisie gemeente Krimpenerwaard.

Klik op de afbeelding om de Woonvisie gemeente Krimpenerwaard te lezen.

Klik hier om de commissievergadering Ruimte & Financiën (R&F) live te volgen.

Klik hier voor de agenda commissievergadering R&F. De commissievergadering is beeldvormend van karakter. Aanvang commissievergadering 21.15 uur in de raadzaal te Lekkerkerk.

De commissie wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het ontwikkelplan Zilver-as Schoonhoven. In verband met het voorstel om de Haven autoluw te maken en het parkeren op de Stenen Brug en rondom de Haven op te heffen.

Klik op de afbeelding om de Presentatie Zilver-as Schoonhoven te lezen

Klik hier om de commissievergadering Ruimte & Financiën (R&F) live te volgen.