Nieuws van politieke partijen in Krimpenerwaard inzichtelijk

2220 documenten

Streekmarkt in Berkenwoude

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 20-07-2021 05:39

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1375359/603672/21 Erik_Streekmarkt.jpgZon, veel deelnemers en bezoekers en een goed humeur - de eerste streekmarkt in Berkenwoude was een overweldigend succes.

Uit alle delen van de Krimpenerwaard kwamen mensen naar het Oosteinde, waar kwekerij Van Perkouwse Grond en terras Het Schapenschuurtje samen gastvrijheid verleenden aan zeer veel lokale ondernemers en kunstenaars. Ons commissielid Erik van der Does de Bye, die regelmatig pleit voor inkopen doen bij lokale ondernemers, was erbij. "Op de helaas verplichte afwezigheid van muziekvereniging D.H.T.S.G. na is deze dag fantastisch verlopen. Mensen zijn erg enthousiast, je ziet alleen maar vrolijke gezichten. Het zou natuurlijk mooi zijn als ook in de toekomst deze en vergelijkbare streekmarkten kunnen worden georganiseerd. Als ChristenUnie vinden we dat de gemeente hierin een benaderbare partner moet blijven op het gebied van de nodige formaliteiten."

Zet eens een boom op.

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 19-07-2021 06:49

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1375345/603672/21 Boom.jpgAfgelopen raadsvergadering bespraken we het raadsvoorstel: Meer bomen in en nabij de kernen. Aan de raad wordt voorgesteld een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van de ambitie van 10% meer bomen in en nabij de kernen. Het gaat om de aanplant van 1750 nieuwe bomen, waarvan 1000 bomen te planten in het openbaar gebied en 750 bomen ter beschikking te stellen.

In de commissievergadering gaf dit al een levendige gesprek hierover. Dat het verstandig is om meer bomen te planten stond niet ter discussie.
Om klimaatverandering tegen te gaan, hebben we meer bomen nodig. Bomen leggen veel CO2 vast in de bomen en bodem. Ze zijn een thuis voor vele zoogdieren, vogels en insecten en zorgen voor verkoeling. Maar ook andere natuur is belangrijk: in de bebouwde kom, op onze daken en langs bermen is veel ruimte voor meer natuur.
Erik van der Does de Bye vroeg aandacht voor de hoge kosten van dit plan, voor het aanplanten van inheemse boomsoorten en het gebruik maken van particuliere initiatieven. Ook waren er twee insprekers die aandacht vroegen voor initiatieven zoals MeerBomenNu.
In de raadsvergadering bracht Cor Slob het volgende in: Men vroeg eens aan de kerkvader Maarten Luther, wat zou jij vandaag nog doen als je wist dat morgen de wereld vergaat. Dan zou ik vandaag nog een boom planten gaf hij als antwoord. Hij wilde er maar mee aangeven, dan zou ik gewoon bezig zijn met normale belangrijke zaken zoals het planten van bomen. Fijn dat we zover komen dat we zoveel nieuwe bomen gaan aanplanten in de Krimpenerwaard
Het raadsvoorstel omhelsde een periode van negen jaar. Op aangeven van de SGP knippen we dit op in periodes van drie jaar. In die tijd worden er zowel 1000 robuuste bomen door de gemeente aangeplant en 750 beschikbaar gesteld aan particulieren. Wij vonden het een goed plan om na drie te beoordelen of de gestelde doelen worden bereikt en/of er eventuele kostenbesparende aanpassingen mogelijk zijn. 

Harmonisatie voetbalaccommodaties

CDA CDA Krimpenerwaard 15-07-2021 07:18

Op 14 juni heeft de gemeenteraad een voorstel tot harmonisatie van de voetbalaccommodaties aangenomen. De bedoeling hiervan is dat alle tien voetbalclubs in onze gemeente gelijk worden behandeld. Na een lang (6 jaar!) en moeizaam proces is het uiteindelijk tot een uitwerking gekomen waar negen verenigingen zich in kunnen vinden. Alleen de voetbalvereniging Schoonhoven gaat er financieel fors op achteruit en vindt dat te weinig is rekening gehouden met hun specifieke situatie. Wij vinden het jammer dat de wethouder er niet in is geslaagd er met hen uit te komen. Hoewel diverse partijen erop aangedrongen hadden opnieuw in overleg te gaan met de club, moeten wij constateren dat dit niet is gebeurd. Wij hebben de wethouder opgeroepen om alsnog tot een goed gesprek te komen met de vv Schoonhoven. Wij schrokken van de reactie van de wethouder op de optie die de vv Schoonhoven heeft om de gemeente te houden aan het tot 2039 lopende contract. Wij zagen in die reactie een nauwelijks verholen dreigement om die vereniging, als zij zich aan dat contract wil houden, te zijner tijd daarvoor te straffen. Dit vinden wij geen chique manier van overleg voeren met een vereniging. Bij de bespreking in de raad is een amendement ingediend en aangenomen dat beoogt het mogelijk te maken dat het trainingsveldje van FC Perkouw behouden blijft. Wij vinden dit verantwoord in het kader van de ondersteuning en behoud van de accommodaties van de kleinere kernen.

Omgevingsvisie Krimpenerwaard

CDA CDA Krimpenerwaard 15-07-2021 07:12

Op 14 juli is de Omgevingsvisie Krimpenerwaard aangenomen. Dit is een document dat voor onze gemeente is opgesteld omdat de nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt. Deze wet heeft tot doel dat inwoners en bedrijven beter en sneller worden geholpen als zij een plan hebben. CDA maakte een motie “ruimte voor agrarisch ondernemen”; deze is door het college overgenomen. Onder de huidige reeks wetten worden indieners van plannen vaak heen en weer geslingerd tussen allerlei regels en wetten. Soms spreken (de interpretaties van) die regels elkaar ook tegen, waardoor plannen telkens weer aangepast moeten worden. De Omgevingswet wil dat verbeteren: meer ruimte voor inwoners om initiatieven te nemen. Sneller ook. Niet meer “nee tenzij” als uitgangspunt maar “ja, mits”. Maar dan moet je als inwoner wel weten wat de spelregels op hoofdlijnen zijn: wat wil de gemeente eigenlijk? Om dat laatste duidelijk te maken is de Omgevingsvisie opgesteld. In deze Omgevingsvisie staat ook een Kansenkaart, waarin aangegeven is welke kansen de gemeente ziet en waarop zal worden ingezet; dit laatste zijn de zogenoemde “speerpunten”. Veel mensen, bedrijven en organisaties hebben zienswijzen ingediend op het concept Omgevingsvisie. Op verzoek van het CDA wordt de nota van beantwoording toegevoegd aan het geheel zodat die specifieke zaken ook later nog zijn terug te lezen als iemand de Omgevingsvisie van het internet download. De komende tijd wordt de Omgevingsvisie nog vertaald in een Omgevingsplan waarin meer details zullen zijn opgenomen. Alle visies, ambities en speerpunten zijn met passie beschreven. Soms zelfs wat erg idealistisch. Het bracht het CDA er toe om te eindigen met: de teksten zijn prima!Maar: “the proof of the pudding is in the eating”. CDA wil echte ruimte voor inwoners en bedrijven. Geen openluchtmuseum maar een leefbare en werkbare Krimpenerwaard!

Algemene beschouwingen 2021

CDA CDA Krimpenerwaard 15-07-2021 07:08

Op dinsdag 13 juli 2021 besprak de gemeenteraad de Kadernota voor 2022 en de meerjarenbegroting. In die nota presenteert het college de plannen voor het komende jaar en geven de politieke partijen een ‘algemene beschouwing’, waarbij wijzigingen op de Kadernota kunnen worden voorgesteld door moties en amendementen. Op de website staat de spreektekst die onze fractievoorzitter Irma Bultman heeft uitgesproken. Onze motie om het lichtste pakket aan bezuinigingen uit voorzorg alvast uit te werken en op papier te zetten – regeren is vooruitzien – heeft het helaas niet gehaald. Moties om een Woonfonds te onderzoeken en een Lokaal EnergieFonds (LEF) op te zetten zijn wel aangenomen. Spreektekst Voorzitter, het financiële toekomstbeeld van onze gemeente is niet goed en niet slecht te noemen. Het ‘code rood’ van vorig jaar is door de extra jeugdzorgmiddelen vanuit Den Haag even ‘code oranje’ geworden. Als er één woord is dat de gemeentelijke financiën zou moeten omschrijven dan is het wel ’onzekerheid’. En op onzekerheid valt lastig te bouwen. We zijn blij dat bezuinigingen voor nu even terug de kast in kunnen. Dat komt ook doordat de kadernota beleidsarm is. Met andere woorden: als we iets nieuws willen, of als er een nieuw coalitie- of raadsakkoord komt na maart volgend jaar, dan is de kans groot dat we niet aan bezuinigingen ontkomen. Fijn dat het overzicht aan bezuinigingsvoorstellen afgelopen vrijdag eindelijk is toegevoegd, toch gek dat het zo lang duurde voordat we onze eigen opgestelde lijst te zien kregen. Deze lijst - die vertrouwelijk is gedeeld - is wel de kale lijst. We kunnen er niet uithalen wat binnen welke ‘weercategorie’ valt, of ze haalbaar zijn en wat de effecten zijn. Vooruitkijkend naar de komende begroting en gemeenteraadsverkiezingen vindt mijn fractie het verstandig om de financiële uitwerking van het lichtste scenario, scenario ‘bewolkt’, met de raad te delen, desnoods vertrouwelijk. We horen graag de reactie van het college en de andere partijen op deze motie. Het CDA is geen partij van het doemdenken. Financieel wordt de soep vaak minder heet gegeten, positieve septembercirculaires nemen de zorgen vaak voor even weg. En daar wringt ook de schoen: de verhoudingen en afspraken tussen Den Haag en lokaal zijn de afgelopen jaren regelmatig zoek geweest. Gemeenten moeten lang wachten op financiële duidelijkheid vanuit het Rijk, er komt een herverdeling van het gemeentefonds aan en we krijgen steeds meer taken op ons bordje, volgend jaar volgen de Wet inburgering en als het goed is de Omgevingswet. We zullen als lokale overheden moeten waken om bij die decentralisaties niet een verlengd Rijksloket te worden. Een paar voorbeelden: 1) Gemeenten willen dolgraag de tekorten in de Wmo terugdringen en hulp bieden aan diegene die het echt zelf niet kunnen dragen, maar het landelijke Wmo-abonnementstarief zit ons in de weg. 2) Gemeenten zien het woningtekort en willen sneller woningen bouwen, maar lopen tegen contouren en eisen van de provincie aan. 3) Het Inspectierapport over de Jeugdbescherming west twee weken geleden was zeer kritisch. De gemeente betaalt de facturen, maar van een gelijkwaardig speelveld met JBwest is geen sprake. Het beeld ontstaat dat gemeenten op papier verantwoordelijk zijn, maar in de praktijk tegen landelijke en provinciale muren oplopen. De vraag wie nu echt verantwoordelijk is, blijft zo buiten schot. In mijn fractie hebben we regelmatig de discussie of we als gemeente wel echt met onze rug tegen de muur staan, of dat er soms gewoon meer moed en durf nodig is om de eigen ruimte te pakken om die muren te doorbreken. Zoals onze buurgemeente Krimpen aan den IJssel dat onlangs deed met het Wmo-abonnementstarief. Er is niets mis om met wat meer bravoure voor de troepen uit te lopen. Sociaal domein Zo stelde de Raad van State onlangs terecht in zijn reactie op de arbitragezaak jeugdzorg dat gemeenten veel meer ruimte hebben dan ze zelf denken. We zien gelukkig langzaamaan wat beweging binnen het sociaal domein en zijn blij dat onze moties van vorig jaar om te komen tot een pilot jeugdondersteuners bij huisartsen en meer controle en handhaving zijn opgepakt. En toch zouden we dezelfde tekst die ik vorig jaar heb uitgesproken over het sociaal domein en de jeugdzorg gewoon kunnen herhalen. Je kunt ook zeggen dat de politiek ongeduldig is, maar de stapjes gaan wel erg langzaam. Ook al krijgen we extra geld vanuit het Rijk, voor het CDA staat vast dat we met een samenleving waarin 1 op de 11 jongeren een vorm van jeugdzorg nodig heeft, niet op de goede weg zitten. Zeker niet als blijkt dat de jongeren die echt hulp nodig hebben op de wachtlijst worden geplaatst en de ‘lichtere’ casussen voorrang krijgen omdat het meer geld oplevert voor de zorginstelling. De zorgwereld is een echte ‘zorgmarkt’ geworden. Hoe gaat het college dit oppakken? Met alleen wijzen naar de ‘regio’ of nieuwe visies komen we er niet. Vorig jaar werd de toezegging gedaan dat er snel in gezamenlijkheid (college, raad, samenleving) keuzes gemaakt zouden worden. Die hebben we nog niet gezien. We zijn dan ook benieuwd of en wanneer deze gaan komen en wat de wethouder vindt van de stelling dat gemeenten meer durf mogen en ook kunnen tonen? Woningmarkt De woningbouwopgave schreeuwt om een integrale aanpak met heldere doelstellingen vanuit de lokale politiek. De aanpak met kleine projecten op onbebouwde plekken in de kernen en in de boerderijlinten zal niet voldoende zijn om in 2030 drieduizend woningen te hebben staan. Los nog even van de vraag hoeveel van de bestaande huizen geschikt zijn om in de toekomst tegen aanvaardbare kosten te verwarmen. Wordt hier al over nagedacht, vragen we aan de wethouder? We staan wat het CDA betreft op een tweesprong: of we houden vast aan het ideaalplaatje van laagbouw met tuin in de kernen of we moeten ook in onze gemeente alternatieven accepteren waarbij er meer in de hoogte en buiten de contouren wordt gebouwd. Want als we de totale opgave van 3000 woningen met laagbouw willen bouwen, dan is 75 ha grond nodig die van groen naar grijs gaat. Is dat wat we willen? Die discussie zullen we als politiek met elkaar moeten voeren en we zijn benieuwd naar de opvattingen van het college en de andere partijen hierover. En ook hier stellen we de vraag: zijn we als gemeente zelf actief genoeg om de woonproblematiek aan te pakken of geldt ook hier dat we te veel naar de provincie en projectontwikkelaars kijken? In Rijswijk heeft de gemeente zelf het initiatief genomen tot een Woonfonds, waarbij huurwoningen in het middensegment worden gebouwd. ProKrimpenerwaard was ons voor met een motie hierover, deze hebben we dus mee-ingediend. Een ander mooi concept is ‘Startblock’, die modulaire en betaalbare starterswoningen ontwikkelt. Creatieve concepten uit het land, we hoeven niet altijd zelf het wiel uit te vinden als gemeente. Hoe creatief willen wij als gemeente zijn, vragen we het college en collegafracties? Voorzitter, in de Kadernota wordt op pagina 66 voorgesteld om twee keer 75.000 euro uit te trekken voor ‘optimalisering processen’, met als doel de werkdruk op het terrein van toezicht en handhaving ruimtelijke ordening te verminderen. Dat klinkt goed! Jammer dat in de volgende alinea structureel 3 ton extra wordt gevraagd voor toezicht, handhaving en juridische ondersteuning. Dat lijkt ons wat voorbarig, we zouden tenslotte ook eerst kunnen kijken wat de optimalisering van de processen oplevert, voordat we met extra handhaving en juridisering beginnen. We horen graag het hoe en waarom van de portefeuillehouder hierop. Dienstverlening Een ander belangrijk thema voor het CDA is dienstverlening. De 8 voor dienstverlening wordt al vanaf het begin van onze gemeente verkondigd, maar we halen die bij lange na niet. Ook vanuit inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties horen we nog te vaak verhalen over stroperige trajecten en lange procedures. Een beter groenonderhoud of snellere afhandeling van vergunningen bereiken we niet met een nieuw gemeentehuis of nieuwe beleidsnota, maar met een dienstbare houding: mét elkaar en vóór elkaar. Alleen als we zij aan zij staan als gemeente met onze inwoners, ondernemers en organisaties zullen we de 8 voor dienstverlening kunnen halen. Een schot voor open doel, maar de praktijk is weerbarstig. Hoe denkt het college een betere dienstverlening alsnog te halen? Welke concrete acties hebben zij daarvoor op het oog? Wat is bijvoorbeeld de stand van zaken van de flitsvergunningen die vorig jaar zijn aangekondigd? Heeft de coronacrisis gezorgd voor meer efficiëntie? Tot slot Voorzitter, politiek is een gezamenlijke zoektocht naar hoe we de samenleving het beste kunnen dienen. Politiek kan de samenleving niet goed of perfect maken. Politiek heeft tot taak om het goede leven gemakkelijker te maken, waarbij waarden als solidariteit, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid centraal staan. Het is bij uitstek de lokale overheid die het dichtst bij die samenleving staat. Alleen als we voortdurend naar verbinding zoeken, streven naar maximale verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers, verenigingen én politiek, komt er ruimte voor de samenleving. Die ruimte zien we soms nog te weinig, als sportverenigingen klagen over de gebrekkige communicatie, met bestuurlijke reflexen naar uitgebreide externe adviestrajecten en lange beleidsnota’s met strakke kaders waarbij creativiteit wordt ontmoedigd. En dat terwijl we de samenleving nog hard nodig hebben voor de toekomstige opgaven op het gebied van sociaal domein, de energietransitie, en het vinden van een balans tussen wonen, natuur en landbouw terwijl de bodem letterlijk daalt. Het is onze stellige overtuiging dat we deze opgaven aan kunnen, maar alleen als we als politiek en samenleving zij aan zij op weg gaan. IB

Algemene beschouwingen 2021 + Kadernota 2022

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 14-07-2021 16:00

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1375201/603672/21 Algemene Beschouwingen.jpgVoor de ChristenUnie zijn drie uitgangspunten die ons houvast en richting geven bij de keuzes die wij maken: 1. Iedereen telt mee… 2. Perspectief…voor de toekomst Door te werken aan een gezonde groene economie; voldoende woningen, maar ook veilige verkeerssituaties. 3. Samen leven en werken Door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar.

Vooruitzien kan niet zonder terug te zien.  Als samenleving hebben we bewogen maanden achter de rug, door een klein virus met diepingrijpende gevolgen. We leven mee met allen die hebben geleden door het verlies van geliefden, verlies van werk of inkomsten, eenzaamheid, door het missen van kerkelijke- of verenigingsactiviteiten.

Vooruitzien doen we dit jaar bescheidener dan ooit. Vanwege de les in bescheidenheid die de crisis ons heeft geleerd – het blijkt maar weer dat onze maatschappij niet zo maakbaar is als velen zouden willen- maar ook door de onduidelijke financiële situatie.  Want nog veranderlijker dan het weer is de inhoud van de lokale portemonnee.

Schetste het college in de jaarrekening 2020 een somber bewolkt beeld, nu is er alweer sprake van een weertype dat het midden houdt tussen zon en licht-bewolkt. Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft is het gewoon mistig.

De landelijke overheid maakt het de gemeenten momenteel niet gemakkelijk:

Geen structurele toezeggingen voor de jeugdzorg, de WMO, of voor de Energie Transitie Onduidelijkheid over de herverdeling van het gemeentefonds, Welke effecten hebben De invoering van de Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wet Kwaliteitsborging? En dan hebben we nog de onduidelijke gevolgen van de Corona-crisis

We bedanken het college en de afdeling Financiën voor de recente memo waarbij het saldo van de Kadernota is geactualiseerd. We hopen dat het beeld in het najaar, bij de begrotingsbehandeling, echt duidelijk is. Ook dank aan college en auditcommissie voor het werk aan de bezuinigings- mogelijkheden, n.a.v. de SGP-motie van vorig jaar. Wij kunnen instemmen met een pas op de plaats voor dit moment. Maar verzoeken het college om de uitkomsten niet in de la te leggen, maar bovenop het bureau te laten liggen. Voorhanden houden, voor als het nodig is.

In de bijlage de volledige tekst!

Nieuwe vorm van pleegzorg in Midden-Holland!

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 14-07-2021 08:43

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1375200/603672/Schema+Mockingbird+family+model.pngRegio Midden-Holland gaat als eerste in Nederland aan de slag met een nieuwe vorm van pleegzorg met het Amerikaanse Mockingbird Family Model (MFM). Dat liet wethouder Lavinja Sleeuwenhoek van Krimpenerwaard gisteren weten in de raadsvergadering, naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie.

Fractievoorzitter Ton van Dorp maakte melding van MFM omdat er in andere landen al goede resultaten mee zijn behaald. Van Dorp: “uit onderzoek  blijkt dat in Nederland bijna 30% van de pleegzorgplaatsingen voortijdig wordt afgebroken, waarvan de helft van de gezinnen helemaal stopt met pleegzorg. Dit terwijl er in Nederland al een tekort aan pleegzorgplaatsen is. Het Mockingbird Family Model verbetert het welzijn van de pleegkinderen door pleegouders te ondersteunen en deelnemers een netwerk van lotgenoten te bieden”.

Bij het  Mockingbird Family Model wordt er een netwerk opgericht waarbij verschillende pleeggezinnen zich aansluiten. Die pleeggezinnen zijn verbonden aan een “Huis” (een hub home) met een ervaren pleegouder die de andere gezinnen ondersteunt. Concreet kunnen pleegkinderen daar zo nodig tijdelijk logeren, en de ouders uit het netwerk kunnen er terecht voor advies, hulp, en verhalen delen. Op deze manier houden pleegouders het pleegouderschap vol, en kunnen pleegkinderen in het gezin blijven en passende ondersteuning krijgen. Breakdowns, waarbij pleegouders de pleegzorg stoppen voor een kind, worden zo voorkomen. Pleegzorg organisatie Horizon neemt in de regio Midden-Holland de werving van pleegouders op zich, die in de netwerken willen.

De fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard is blij met het nieuws over de pilot. “We hopen op mooie resultaten” aldus Van Dorp.

Beschouwingen Kadernota 2022 - Bouwen op de VVD

VVD VVD Krimpenerwaard 14-07-2021 07:28

Bouwen op de VVD is onze titel van de beschouwingen op de kadernota 2022. Een beleidsarme nota, door de naderende verkiezingen en onduidelijkheid over de rijksbijdrage. Des al niet te min zijn er grote uitdagingen die voor ons liggen op het gebied van WMO, energietransitie en woningbouw. Grip, realisme en doorpakken! Met een brede steun voor onze moties over LED verlichting, ophogen starterslening en zelfbewoning. De motie voor meer capaciteit op ondermijning hebben we aangehouden tot de begrotingsbehandeling in het najaar.

https://krimpenerwaard.vvd.nl/nieuws/44963/beschouwingen-kadernota-2022-bouwen-op-de-vvd

Voorzitter,

Dit is altijd hėt moment in het politieke jaar om vooruit te kijken, maar wat een jaar is het geweest!

Na een lange periode van beperkingen, kunnen we thuis weer mensen ontvangen en in deeltijd naar kantoor. De horeca is eindelijk open en ondernemers in de Krimpenerwaard kunnen weer ondernemen. Zij het onder restricties.

Onze steun voor de horeca blijft belangrijk, want vele ondernemers in de Krimpenerwaard en daarbuiten zijn hard getroffen. Het zal nog jaren duren voordat zij deze klap te boven zijn. 

 

2022- 2025

Onze gemeente staat financieel solide als een huis, maar de komende jaren staan we wel voor grote uitdagingen, o.a. op het gebied van WMO, energietransitie en woningbouw. 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGD

Nog steeds zien we structurele overschrijdingen in de jeugdzorg en WMO. Bij de jaarrekening 2020 is een toename van bijna 1 miljoen geconstateerd.

De oproep van onze gemeente en vele anderen om structureel meer geld uit Den Haag lijkt dan toch gehoord. Met de toezegging voor extra middelen (1.3 miljard) en meer grip op de uitgaven kunnen we goede zorg blijven geven aan iedereen die het nodig heeft. 

Echter is de wet wel bedoeld als vangnet. Het blijft zoeken naar de balans tussen het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid van inwoners en kostenbeheersing door gemeente. Waarbij onze voorkeur uitgaat naar strakkere preventie. 

Wij kunnen ons dan ook goed vinden in het voorstel om voor ‘22 en ‘23 middelen vrij te maken voor een formatieplaats, nieuw registratiesysteem, bijscholing ed.. (€155.000 in 2022 en €70.000 in 2023)

 

We houden graag grip op de uitgaven, maar we zien in het land ook dat er ‘winsten in de zorg’ worden gemaakt door onder andere kleine(re) jeugdzorgaanbieders (zorgboerderijen) en zorgkantoren. Daarmee worden blijkbaar niet alle middelen besteed aan het beschikbaar gestelde doel. 

Speelt dat ook in onze gemeente en om hoeveel geld gaat het?

Waar ziet de wethouder mogelijkheden om dat te minimaliseren? 

Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden en de kosten in de hand te houden, moeten we manieren vinden om efficiënter en effectiever te werken. De Regiovisie Jeugd en WMO zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. We hebben daar een paar vragen over;

Wat doet deze gezamenlijke aanpak voor onze inwoners en welke impact heeft het regionaal beleid? 

Hoe wordt dit gefinancierd?

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE

U weet dat wij kritisch zijn op de regionale energiestrategie. De nadruk zou moeten liggen op het besparen van energie, want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Een goed milieu begint bij jezelf;

Motie Wat LED je. Een oproep om de straatverlichting in de gemeente te vervangen voor LED. 

Het opwekken van energie kan door zon op daken en wind op zee. Niet vele hectaren polderlandschap ontsieren met zonnepanelen en windmolens. De innovaties gaan snel en daar moet maximaal gebruik van worden gemaakt, zodat de rekening voor de energiestrategie niet onnodig hoog bij de inwoners komt te liggen. 

Of dat mensen gedwongen worden om van het gas af te gaan en dus noodgedwongen voor hoge kosten staan om hun huizen straks warm te houden. Het is belangrijk dat de energietransitie haalbaar én betaalbaar is. 

Onder de beleidsspeerpunten staat bij ‘resultaten & inspanningen’ op blz. 47 dat de gemeente inzet op energiebesparende maatregelen en er een isolatievisie wordt opgesteld. 

Wat is daarvan de laatste stand van zaken?

WONEN

Door het coronavirus en de lockdown waren we het afgelopen jaar steeds meer op onze directe omgeving aangewezen. Wat ons betreft zou de openbare ruimte nog meer mogen uitnodigen om te verblijven, met meer groen, voorzieningen en klimaat adaptief. 

Zijn er in onze gemeente al pilots met water passerende verharding? Wat ons betreft goed om ervaring op te bouwen met dit principe.

Het woningtekort en de woningmarkt blijven een grote zorg. Als lokale VVD zetten we graag in op het verhogen van de bouwproductie en doorstroming op de woningmarkt. Zoals met onze oproep om meer middenhuur woningen te realiseren. Dat is inmiddels beleid geworden en wordt in verschillende projecten toegepast. Want voornamelijk aan woningen voor starters en jonge gezinnen is de komende jaren de behoefte zeer groot. 

Zij kunnen nog steeds lastig een woning vinden in onze gemeente. Om de kans op een nieuwe (koop)woning zo groot mogelijk te maken hebben we twee moties;

Motie zelfbewoning, je zou zeggen, niet echt een VVD-voorstel, maar we zien dat jongeren en starters geen kans maken tegen investeerders. Daarom zouden we graag zien dat de eerste drie jaar kopers zelf in de woning wonen.

Motie starterslening, een regeling die werkt, maar niet passend meer is in de huidige markt. We zouden graag de voorwaarden versoepeld zien en of de grens naar NHG-grens optrekken, dat is nu 325K. Hiervoor is inmiddels brede steun, ook uit de klankbordgroep jongeren. 

VEILIGHEID 

Tot slot, ondermijning is een steeds groter wordend probleem wat aangepakt moet worden. Het verziekt letterlijk de samenleving. We zouden graag zien dat hier extra middelen voor worden vrijgemaakt om dit zo adequaat mogelijk te bestrijden. Dit is noodzakelijk voor een betere begeleiding van onder andere bestuurlijke en juridische trajecten, waar momenteel veel capaciteit naar toe gaat.

Motie Ondermijning, een oproep om de formatie uit te breiden.

De ANPR-palen waarvoor wij vorig jaar hebben gepleit, staan er inmiddels, weliswaar nog als pilot. Bij de aanslag op Peter R. de Vries heeft dit systeem een belangrijke rol gespeeld bij de snelle aanhouding van de verdachten op de A2. 

Kan de portefeuillehouder al resultaten delen?

Is er zicht op permanent gebruik van de palen? 

Voorzitter, met deze laatste kadernota van deze periode, hebben we er alle vertrouwen in dat er een solide begroting opgesteld kan worden. En dat de nieuwe gemeenteraad de volgende periode verder kan bouwen met de VVD, aan een vitale gemeente Krimpenerwaard.

Pascal Zuijderwijk

Fractievoorzitter VVD

 

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing {mso-style-priority:1; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:317656544; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1002792910 68354049 68354051 68354053 68354049 68354051 68354053 68354049 68354051 68354053;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:39.3pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l0:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l0:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l0:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l0:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l1 {mso-list-id:643895956; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-439818488 68354049 68354051 68354053 68354049 68354051 68354053 68354049 68354051 68354053;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:32.2pt; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:Symbol; color:windowtext;} @list l1:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l1:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l1:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l1:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l1:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l1:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l1:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l1:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l2 {mso-list-id:1124808960; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-658442352 68354049 68354051 68354053 68354049 68354051 68354053 68354049 68354051 68354053;} @list l2:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l2:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l2:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l2:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l2:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l2:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l2:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l2:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:"Courier New";} @list l2:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} -->

Zomerstage voor de gemeenteraad Krimpenerwaard.

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 07-07-2021 12:31

Zo om de twee jaar schrijf ik mezelf in voor een zomerstage. Heel nuttig om eens ergens een kijkje achter de schermen te nemen. Dit jaar heb ik het werk van de Boa's uitgekozen. Er is de laatste periode regelmatig over gesproken, er is vraag naar een 'groene' Boa. Maar hoe kijken de Boa's zelf tegen hun werk aan en waar moeten de prioriteiten gesteld worden.

Amadeushuis

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 07-07-2021 08:45

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1374707/603672/21 Amadeus_4.jpgMaandag 5 juli bezocht een delegatie van de ChristenUnie fractie het pas geopende Amadeushuis in Bergambacht. We waren nieuwsgierig hoe de metamorfose van de Arendshoeve vorm gekregen heeft en wat de visie achter deze manier van zorg voor dementerende ouderen is. We werden hartelijk ontvangen door Alie de Graaf en Eric van der Linde.

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1374707/603672/21 Amadeus_3De opzet van een Amadeushuis is anders dan andere zorginstellingen. Alleen al door de naam kun je je voorstellen dat muziek een belangrijke rol speelt. De Arendshoeve is omgetoverd in een complex met studio’s voor alleenstaanden of echtparen. Binnen deze opzet is er een goed evenwicht tussen de beleving van vrijheid en aangepaste zorg. Het is een particuliere zorgvoorziening in de midden sector.https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1374707/603672/21 Amadeus_2

Terwijl wij genoten van een bakje koffie en onze vragen afvuurde klonk er op de achtergrond een gezellig piano muziekje. Eén van de nieuwe bewoners was aan het spelen. Opvallend dat deze mijnheer hier samen met zijn dementerende partner een mooi plekje heeft gevonden. Dat is een van de bijzondere dingen die in dit concept mogelijk zijn. Op alle mogelijke manieren wordt er aandacht gegeven aan dagbesteding. Dat kan variëren van helpen met eten koken, boodschappen doen of tuinieren.

We sloten ons bezoek af met een rondleiding, op dit moment zijn nog niet alle studio’s bezet.

Cor Slob