Nieuws van politieke partijen in Krimpenerwaard inzichtelijk

2329 documenten

Er is te weinig aandacht voor thuiswondende mensen met dementie.

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 06-08-2022 07:00

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1424553/603672/220729 Dementie.jpg“In coalitieakkoorden besteden gemeenten veel te weinig aandacht aan de behoeften van thuiswonende mensen met dementie . Vooral dagbesteding komt er bekaaid vanaf.” Dit zegt Alzheimer Nederland na bestudering van 296 coalitieakkoorden. In nog geen 30 procent van de akkoorden komt het woord ‘dementie’ voor, in 2018 was dat 25 procent. In slechts 10 procent staat iets over dagactiviteiten voor mensen met deze aandoening.

”Dat is zorgelijk want dagactiviteiten zijn een positieve en zinvolle activiteit om eenzaamheid te voorkomen en achteruitgang te vertragen”, zo stelt Alzheimer Nederland in een persbericht. “En bieden bovendien mantelzorgers de kans om op adem te komen en de mantelzorg vol te houden”.

In het coalitieakkoord van Krimpenerwaard ‘Vitaal Vooruit’ wordt dementie (terecht) wel genoemd. Onder het hoofdstuk Sociaal Domein kunnen we lezen:

“Het aantal ouderen neemt sterk toe. Hierdoor neemt ook het aantal inwoners met dementie en eenzaamheid toe. Dit trekt een zware wissel op de zorg én de samenleving. In een samenleving waarin we naar elkaar omkijken, spelen mantelzorgers een grote rol. De druk op mantelzorgers neemt toe. Het is onze taak om ze voldoende te ondersteunen”.

“Aandacht voor dementie is reuze belangrijk” aldus fractievoorzitter van de ChristenUnie Ton van Dorp. “Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende 20 jaar. En steeds meer mensen blijven langer thuis wonen.”

Hoe de ondersteuning er precies uit gaat zien de komende jaren, wordt uitgewerkt in het collegeprogramma.

Aandacht gevraagd voor het dreigende financiële ‘ravijn’ 2026.

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 30-07-2022 10:01

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1424552/603672/220726 Ravijn.jpgTijdens de behandeling van de Kadernota heeft Ton van Dorp, namens de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de financiële situatie in 2026. In de meerjarenbegroting is deze laatste jaarschijf niet sluitend. Er is voor 2026 een groot financieel gat, doordat er dan minder geld komt vanuit het Rijk naar het Gemeentefonds. Dat geldt niet alleen voor Krimpenerwaard, maar voor alle gemeenten in Nederland.

Het kabinet wil in 2026 af van de huidige manier van bekostigen naar gemeenten enprovincies. Die zorgt telkens voor te veel schommelingen in de inkomsten en biedtgemeenten te weinig ruimte voor eigen keuzes. In een recent verschenen ‘Contourennota’(dd. 11 juli 2022) worden hiervoor aanbevelingen gedaan.Eén van de belangrijkste oproepen in het rapport is om het belastinggebied van gemeentente vergroten. In vergelijking met andere landen is dat in Nederland relatief klein. Overuitbreiding van het lokaal belastinggebied wordt al heel lang gesproken. Er zijn al veelrapporten over verschenen, maar telkens schuift de landelijke politiek die hete aardappelvoor zich uit.De Rijksuniversiteit Groningen heeft op verzoek van de VNG het kabinetsbeleid voorgemeenten becijferd. Deze resultaten zijn niet best. Het kabinetsbeleid leidt tot grote tekortenbij gemeenten. In 2026 gaat het om € 3,9 miljard, oplopend tot € 6,2 miljard in 2028. Op deAlgemene Ledenvergadering van de VNG is daarom een resolutie aangenomen waaringemeenten om duidelijkheid vragen aan het kabinet.“Het standpunt van gemeenten in de aangenomen resolutie is duidelijk” zo stelt Van Dorp:“gemeenten werken pas mee aan maatschappelijke opgaven als het financiële ‘ravijn’ van2026 is opgelost”.Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd in september 2022helderheid te geven aan gemeenten.

Bomen…

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 28-07-2022 20:24

Toen we 8 jaar geleden ons huis betrokken hebben we aan de rand van de sloot een aantalknotwilgen geplant. De knotwilg is symbool voor het polderlandschap, boegbeeld van deKrimpenerwaard. En de knotwilg is gewoon een mooie boom. Sindsdien zijn we dus ook trouw aanhet knotten. En dragen wij, op een bescheiden wijze, bij aan de zorg voor de natuur.Bomen zijn belangrijk: ze zuiveren de lucht, die we inademen, ze filteren het water dat we drinken enze bieden leefruimte voor dieren. Ze zorgen voor biodiversiteit. Door de verdamping en door deschaduw die ze geven, dragen bomen ook bij aan de verkoeling van de temperatuur.Bomen zijn met regelmaat ook onderwerp van discussie in de politiek. In de Europese Commissie isvorige maand de Green Deal aangenomen. Baanbrekende voorstellen om de natuur en de bossen inEuropa te herstellen en het gebruik van pesticiden te verminderen.Landelijk kreeg afgelopen week de bosinventarisatie 2017-2021 volop aandacht. Het gaat beter metde bossen in Nederland, zo kunnen we lezen. Bossen worden gevarieerder en daardoor zijn zeweerbaarder tegen ziektes en tegen de gevolgen van klimaatverandering. Toch blijven er ook soortendie het zwaar hebben, zoals de fijnspar en de essen. En de hoeveelheid bos in Nederland blijft nogsteeds krimpen. Minder hard dan voorheen, dat dan gelukkig weer wel.Ook in de gemeentepolitiek krijgen bomen de nodige aandacht. Kondigt de gemeente eenkapvergunning aan in de krant, dan volgen er vrijwel direct een aantal bezwaarschriften of worden erdoor raadsleden vragen gesteld. Dat het kappen van een groot aantal knotwilgen -vanwege hetboerenprotest- zoveel reacties opleverde was daarom ook niet verwonderlijk. Het was op z’n zachtsgezegd gewoon ‘niet slim’.In juli 2021 hadden we een debat over meer bomen in de Krimpenerwaard. Razendsnel paktenvrijwilligers en natuurorganisaties dit initiatief op met de actie MeerBomenNu! Zaailingen vanuit hetLoetbos vonden een weg over de gehele Krimpenerwaard. Zaailingen kosten niets en zijn vaak alaangepast op de lokale bodem. Een fantastische actie.Ik reisde op een zaterdagochtend in november ook af naar Lekkerkerk. En sindsdien staat er naast deknotwilgen ook een els in onze tuin. Een Els uit het Loetbos.

Fietser naar het werk krijgt duwtje van kabinet

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 28-07-2022 19:58

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1424551/603672/220726 Fietsagenda.jpgHet kabinet wil dat werkgevers aan medewerkers die met fiets naar het werk komen de hoge kilometervergoeding van 21 cent gaan aanbieden. Aan het eind van deze kabinetsperiode zijn er 100.000 mensen extra die de fiets naar het werk pakken. Daar zet staatssecretaris Heijnen op in met haar fietsambitieplan 2022-2025. (Bron: Binnenlandsbestuur 19 juli 2022)

De landelijke overheid heeft aandacht voor de Fiets. En door de stijgende benzineprijzen neemt de aandacht ook onder Nederlanders voor het fietsgebruik toe. Zo zijn fietsvakanties populair. Ontwikkelingen die uitstekend passen bij de Fietsagenda van Krimpenerwaard, zo vindt de fractie van de ChristenUnie. Immers in de fietsagenda gaat de gemeente het fietsen meer prioriteit geven.

Hoe staat het met de fietsagenda?

In 2018 heeft de ChristenUnie, gesteund door D66, een motie ingediend om te komen tot een Fietsagenda. Immers fietsen is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Fietsen is gezond en vergroot de bereikbaarheid. Veilige schoolroutes, snelfietsroutes, eenduidige voorrangsituaties voor fietsers, oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen: er zijn fietsthema’s genoeg.

De motie uit 2018 was de aanzet tot een raadsvoorstel, dat op 14 juli 2020 door de raad is aangenomen. Daarin staat o.a.

Het stap voor stap stimuleren van het gebruik van de fiets voor mobiliteit, waarbij het accent ligt op het stimuleren van ander gedrag en op het verbeteren van knelpunten in het netwerk. Meer fietsen draagt bij aan de gezondheid en past in de nota gezondheidsbeleid. De fietsagenda gaat richting geven aan het beleid voor de komende 6 jaar.

Op recente vragen van de ChristenUnie hoe het inmiddels staat met de verdere uitwerking van de plannen uit het raadsvoorstel meldde wethouder Boere dat de Fietsagenda zeker niet is vergeten. En dat er een aanvraag voor subsidie is ingediend. Binnenkort horen we meer.

We willen dus zeggen “Breng de vaart erin, college”!

CU-Krimpenerwaard. Pleidooi voor lagere indexering OZB

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 20-07-2022 17:59

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1424311/603672/220620 OZB.jpgIn de laatste gemeenteraadsvergadering voor het vakantiereces stonden de Kadernota 2023 en de Algemene Beschouwingen op de agenda. Namens de ChristenUnie heeft Ton van Dorp aandacht gevraagd voor de sterk toenemende lasten van de inwoners. Er is een forse inflatie o.a. door oplopende prijzen van energie en benzine. Steeds meer inwoners komen daardoor in de financiële problemen.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Krimpenerwaard de OZB jaarlijks verhoogd met hetinflatiepercentage. Deze verhoging schommelde steeds tussen de 1,5% - 2,5%. Zoals het er nu naaruitziet wordt de inflatie voor de begroting 2023 fors hoger. De CPI (Consumenten Prijs Index) voor demaand mei 2022 is bijvoorbeeld 8,8%.Van Dorp deed een oproep naar het college en de fracties om de indexering voor 2023 te beperken,bijvoorbeeld tot een stijging van 2%. Hij had daarvoor een motie voorbereid. Het college en ook veelcollega-woordvoerders waren niet enthousiast. Een lagere verhoging van de OZB betekent eenfinancieel nadeel voor de gemeente. Daarop heeft de ChristenUnie besloten de motie aan te houdentot de begrotingsbehandeling in november.Inmiddels blijkt uit een artikel in Binnenlands Bestuur dat andere gemeenten wel oog hebben voorstijgende kosten van gezinnen. Zij willen wel tegemoet komen aan nood van de inwoners.Laten we hopen dat de gemeenteraad van Krimpenerwaard deze berichten ter harte neemt en bij devaststelling van de begroting zich alsnog bij deze gemeenten aansluit!

Artikel uit Binnenlands Bestuur (van Hans Bekkers d.d. 19 juli 2022) :Lagere ozb als compensatie oplopende inflatie.De stijgende inflatie brengt steeds meer groepen in financiële problemen. Reden voor eenaantal gemeenten de lokale lasten te verlagen.Steeds meer gemeenten kiezen ervoor de voorgenomen stijging van de lokale lasten terug teschroeven. Daarmee willen ze hun inwoners tegemoetkomen die vanwege de oplopendeinflatie in financiële problemen raken.Zo heeft de Noord-Hollandse gemeente Bergen besloten de onroerendezaakbelasting (ozb) in2023 niet met de voorgenomen 6 procent te verhogen, maar deze maar met 2 procent omhoogte doen. De gemeente schrapt een deel van de ozb-verhoging omdat ze een stijging van 6procent onverantwoord vindt met het oog op de stijgende lasten. De geste kost de gemeentevolgend jaar naar schatting een half miljoen euro aan inkomsten.Kwijtschelding:In Flevoland gaat de gemeente Dronten bekijken hoe het mensen met een inkomen tot 30.000euro bruto per jaar tegemoet kan komen via een verlaging van de gemeentelijke belastingen.De CDA-gemeenteraadsfractie kwam met dat voorstel, dat mede werd ingediend door dePvdA en SP. De huidige inflatie is dermate hoog, dat niet alleen mensen met een laag inkomen maar ook middeninkomens steeds meer moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Voor die groep is, anders dan voor mensen met een inkomen rond het bijstandsniveaunu nog geen tegemoetkoming vanuit het rijk en de gemeente. De gemeenteraad wil dat hetcollege na de zomer voor de groep die net buiten de boot valt een eenmalige tegemoetkomingregelt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van kwijtschelding of een korting. Daar komtbij dat de gemeentelijke belastingen elk jaar met het inflatiecijfer stijgen.Meevallers:Ook inwoners uit Echt-Susteren kunnen rekenen op een korting op de gemeentelijkebelastingen. Op voorstel van Partij Nieuw Echt-Susteren bekijkt het college van burgemeesteren wethouders nu hoe een deel van die meevallers aan inwoners kan worden teruggegeven alscompensatie voor de stijgende energielasten. Die financiële ruimte heeft de Limburgsegemeente vanwege enkele meevallers, waardoor het huishoudboekje er de komende jarengoed uitziet.Algemene reserve:Uit een door de provinciale toezichthouders verstrekt overzicht blijkt dat de totale reservesvan de gemeenten flink zijn gestegen ten opzichte van 2021: de algemene reserve steeg met 4procent, de bestemmingsreserves met bijna 11 procent. De verklaring daarvoor zit er deels indat veel gemeenten in 2020 en 2021 door de coronacrisis niet al hun ambities hebben kunnenuitvoeren. Daardoor zijn er over het algemeen ruim sluitende jaarrekeningen gepresenteerdwat zijn weerslag heeft gehad op de reserves. Daarnaast zien de provincies dat door deeconomische groei en vraag op de woningmarkt veel gemeenten de afgelopen jaren positieveresultaten hebben kunnen boeken op de grondexploitaties.

‘Stof om over na te denken’

VVD VVD Krimpenerwaard 07-07-2022 06:55

Bijdrage Kadernota 2023

https://krimpenerwaard.vvd.nl/nieuws/50352/stof-om-over-na-te-denken

Afgelopen dinsdag 5 juli jl. droeg onze vicefractievoorzitter Marco Oudshoorn tijdens de raadsvergadering onze bijdrage ten behoeve van de Kadernota 2023 voor. De bijdrage heeft als titel 'Stof om over na te denken'.

Stof met een verwijzing naar de roerige tijd waarin we ons bevinden. We begrijpen de commotie, onrust en verbittering die is ontstaan bij onze boeren met betrekking tot de kabinetsplannen om het stikstofprobleem aan te pakken. Dat er plannen moeten worden gemaakt om tot stikstof reductie te komen is voor ons duidelijk. Maar de manier waarop dit nu gebeurt vinden wij voor onze agrariërs zeer moeilijk te verteren.

Maar ook stof omdat we weer voor een aantal uitdagingen staan. De grootste uitdaging is en blijft meer bouwen! En verder ook nog steeds (financiële) steun aan onze (horeca)ondernemers. Tot slot gaan we ook de komende periode voor een gezonde financiële huishouding. Dat is moeilijk vanwege de structureel stijgende kosten in het Sociaal Domein. 

Onze hele bijdrage leest u in de PDF op deze pagina.

Opvatting CDA Krimpenerwaard Stikstofproblematiek

CDA CDA Krimpenerwaard 06-07-2022 18:58

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, dinsdag 5 juli, is onze gemeenteraad in meerderheid opgekomen voor de boeren in onze gemeente. CDA Krimpenerwaard ondersteunt een door ChristenUnie Krimpenerwaard opgestelde motie die oproept om als gemeente in gesprek met de Provincie Zuid-Holland drie doelen te bereiken: gemaakte afspraken met zelfrealisatoren dienen te worden gerespecteerd; de voorgestelde 47%-reductie van het beruchte ‘kaartje’ moet fors omlaag; geen onteigening voor stikstofreductie. De motie is aangenomen met 22 stemmen vóór (VGBK, SGP, ChristenUnie, Lokaal op 1, Leefbaar Krimpenerwaard en CDA) en 5 tégen (PvdA-Groenlinks en Pro Krimpenerwaard). Het CDA Krimpenerwaard is de verkiezingen ingegaan met de stelling dat onze boeren belangrijk zijn voor de voedselvoorziening en daarnaast de beheerder van ons polderlandschap. In het recente verleden zijn er in de Krimpenerwaard al verschillende stappen samen met de boeren gezet om de agrarische sector verder te verduurzamen. Het CDA Krimpenerwaard is dan ook zeer kritisch over de onlangs gepresenteerde stikstofplannen waarin wordt gesteld dat onze boeren nogmaals met zo’n 47% moeten inkrimpen. Zij krijgen dus het deksel op de neus terwijl ze in een eerder stadium al de bereidheid hadden om zich in te zetten voor verduurzaming in de landbouw. Daarnaast is er grote zorg over de NNN-gebieden, waarvoor modelmatig met een reductie van 95% werd gerekend. Dat is niet realistisch en niet rechtvaardig. Gebiedsgericht maatwerk rondom deze gebieden is reeds toegezegd door de minister, maar het tekent de wijze waarop de plannen zijn gepresenteerd. Ook in de Krimpenerwaard zijn er jarenlang gesprekken gevoerd met de agrarische sector over inrichtingsplannen, zelfrealisatie en natuurbeheer. Die gesprekken zijn in de afgelopen jaren afgerond en gemaakte afspraken dienen te worden gerespecteerd. Naast deze onverkwikkelijke uitwerking van de plannen maakt het CDA Krimpenerwaard zich zorgen over de voedselvoorziening en de beheer van het landschap in zijn algemeenheid. Het beleid op dit vlak wordt landelijk bepaald, maar als dit op deze manier wordt doorgezet dan verwacht het CDA dat onze voedselketen steeds verder onder druk komt te staan. Mede doordat we steeds meer afhankelijk worden van voedsel uit het buitenland en daar geen export meer tegenover hebben staan. Ook de prijzen die inwoners moeten betalen zullen gaan stijgen. Voorstanders van het voorgestelde stikstofbeleid zeggen wel dat mensen maar wat meer moeten gaan betalen, maar de inflatie laat ons nu al zien dat dit niet opgaat voor mensen die minder te besteden hebben. Het landschapsbeheer is de afgelopen eeuwen door de boeren gedaan, en daardoor kennen we in de Krimpenerwaard geen wilde natuur, maar een gecultiveerd landschap. CDA Krimpenerwaard is geen voorstander om dit beheer uit handen te nemen van agrariërs, want dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de ons zo geliefde polder. Het CDA Krimpenerwaard wil dan ook dat er sámen met de boeren -en zeker ook met andere sectoren- naar oplossingen voor de stikstofproblematiek wordt gekeken. Het CDA Krimpenerwaard wil dan ook dat er sámen met de boeren -en zeker ook met andere sectoren- naar oplossingen voor de stikstofproblematiek wordt gekeken. Hierbij moet de rekening niet eenzijdig bij het platteland worden gelegd, maar ook bij de industrie en de burgers in de grote steden. Ook vindt het CDA Krimpenerwaard dat hierbij volop moet worden ingezet op innovatie. Hier zijn de agrariërs de afgelopen decennia uitermate effectief in gebleken. Daarnaast vindt het CDA Krimpenerwaard dat er ook over landsgrenzen heen moet worden gekeken, want stikstof houdt zich niet aan grenzen. Duitsland bijvoorbeeld is een land van veel grotere oppervlakte dan Nederland, met gebieden waar van oudsher al minder stikstofuitstoot voorkomt. Dit betekent dat er daar minder strenge regels gehanteerd worden, terwijl stikstof uit de grensregio ook ons land binnenkomt.CDA Krimpenerwaard vindt ook dat er verder moet gekeken worden dan naar stikstof alleen. Er zijn namelijk veel factoren die invloed kunnen hebben op de staat van de natuur. De Kritische Depositie Waarde (KDW) is op dit moment de enige indicator, maar geeft slechts in beperkte mate de kwaliteit van de natuur weer. Tenslotte zijn het aantal Natura 2000-gebieden niet in evenwicht met de strijd om de schaarse ruimte in Nederland. Mede doordat in Nederland snippers natuur (voor zo ver we over échte natuur kunnen spreken) als Natura200-gebied zijn aangemerkt zijn we in de huidige situatie terecht gekomen. Bij de bepaling van de Natura 2000-gebieden heeft naar de mening van het CDA Krimpenerwaard dan ook geen openbare, transparante brede maatschappelijke kosten-batenanalyse plaatsgevonden. Hierdoor komt het voor dat er drie weilanden naast elkaar natuur worden genoemd zonder dat de afweging hiervoor voor iedereen duidelijk is. De gevolgen waarvan we nu de wrange vruchten plukken hebben we ons als Nederland dan ook grotendeels zelf aangedaan. Kortom, CDA Krimpenerwaard heeft veel moeite met het landelijk beleid zoals dit nu wordt vormgegeven en heeft grote zorgen voor onze agrarische sector en uiteindelijk ook voor de gevolgen van dit beleid voor ons allemaal.

Stikstof en boeren in Krimpenerwaard

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 06-07-2022 05:14

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1423857/603672/koeien2.jpgGisteren is onderstaande motie over stikstof in de Krimpenerwaard aangenomen in de raad.!

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2022 gehoord deberaadslaging,

Constaterende dat- de wijze waarop de huidige stikstofplannen door het ministerie naar buiten zijngebracht veel verwarring en onrust hebben veroorzaakt, met name ook onder onzeagrariërs.- als gevolg daarvan er dusdanige onrust en zorg onder de agrarische stand isontstaan dat die soms tot discutabele acties hebben geleid.- de provincies nu aan zet zijn om het landelijk stikstofbeleid verder uit te rollen envorm te geven.- er de afgelopen jaren in het kader van de veenweideaanpak door het college en deprovincie de belofte is gedaan dat er toekomstperspectief zou blijven voor demelkveehouderij in de Krimpenerwaard- er in dat kader initiatieven zijn gestart zoals proeftuin Trots op de Krimpenerwaard enMijn Koers en ook aanleg 350 hectare waterinfiltratie in Vlist op boerenland voorvermindering van uitstoot broeikasgas.- de doelstellingen van de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied eenzijdiggericht zijn op de landbouw terwijl een integrale aanpak wordt vereist.

Van mening dat- het voor de betrouwbaarheid van de overheid van belang is dat genoemde beloftesinclusief de bovenstaande initiatieven worden waargemaakt en juist niet wordengefrustreerd.- er in het kader van het veenweidepact voor de betrokkenen agrariërs soms pijnlijkekeuzes zijn gemaakt.- er beloftes in dat kader zijn gedaan op basis waarvan boerenbedrijven investeringenhebben gedaan- uit het door het ministerie gepubliceerde kaartje er op geen enkele wijze blijkt dater met dat proces rekening is gehouden (47% is een algemeen landelijk opgelegdpercentage bij veenweidegebieden)- dit percentage niet is gebaseerd op een concrete invloed op een specifiek natura2000 gebied in de omgeving van de Krimpenerwaard.

- de nu voorliggende voorstellen grote nadelige gevolgen zullen hebben voor hetplatteland van de Krimpenerwaard.- er, gezien de genoemde geschiedenis, een realistisch-respectief voor onze boerenmoet worden geboden.

Verzoekt het collegeom op korte termijn in overleg te treden met de provincie Zuid-Holland om de bijzonderesituatie waar onze agrariërs zich bevinden onder de aandacht te brengen.richting de provincie aan te geven dat de doelstellingen uit de Startnotitie onaanvaardbaregevolgen hebben voor onze gemeente.in dat overleg het navolgende te bereiken

A) NNN-gebied: zelfrealisatoren die actief zijn binnen de te realiseren NNN,moeten een economisch rendabele natuurinclusieve veehouderij kunnen exploiteren eneerder gemaakte afspraken over de hoeveelheid vee dienen gerespecteerd te worden enniet worden open gebroken

B) Agrarisch Gebied: zorg te dragen dat het percentage van 47% fors wordt

verlaagd en voor de gewenste reductie vooral in te zetten op innovatie;om geen medewerking te verlenen aan een eventuele bestemmingsplanaanpassing omonteigening mogelijk te maken ten behoeve van de stikstofreductie in de Krimpenerwaard.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Anthony TomChristenUnie

ChristenUnie Krimpenerwaard stelt vragen over motie (VNG) 'Zonder geld geen gemeenten'!

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 15-06-2022 23:22

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1423373/603672/220616 Geld.jpgEr is structureel onvoldoende geld toegezegd door het rijk voor gemeenten en dit kunnen we niet zo laten passeren. De motie is als volgt:

Datum:            15 juni 2022

Indiener:         ChristenUnie Krimpenerwaard, Ton van Dorp                           

Onderwerp:     motie Zonder geld geen gemeenten (Raden in Verzet)

Toelichting:

 

Fractie van de ChristenUnie heeft kennis genomen van bijgaand artikel in Binnenlands Bestuur met de titel:

‘VNG verzwakt onderhandelingspositie met kabinet’ (binnenlandsbestuur.nl)

In het artikel wordt gesteld dat:

VNG-bestuur aan de gemeenten in Nederland verzoekt om op de ALV (29 juni in Hoorn) in totaal 23 aangenomen en aangehouden moties “af te doen” Daaronder ook de motie “Zonder geld geen gemeenten” van Raden in Verzet, een motie die met 97,5% van de stemmen werd aangenomen Er structureel nog steeds onvoldoende geld is toegezegd door het kabinet Met het afdoen van de motie de VNG haar onderhandelingspositie verzwakt.

Vragen:

Kent het college dit artikel.

Zo nee, wil het college kennis nemen van het artikel (bijgevoegd)

Onderschrijft het college het standpunt van de ChristenUnie (in aansluiting op het standpunt van Raden in Verzet) dat afdoen van de motie de onderhandelingspositie van de VNG richting het kabinet verzwakt? Wil het college toezeggen dat op de ALV tegen het afdoen van deze motie wordt gestemd, zodat de motie in beeld blijft en onverkort wordt uitgevoerd?

Coalitieakkoord: Bouwen, bouwen, bouwen???

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 08-06-2022 21:07

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1423178/603672/IMG_2300.JPGWonen en bouwen zijn belangrijk voor de vitaliteit. De nieuwe coalitie belooft ons in het coalitieakkoord “Vitaal Vooruit!” veel daadkracht, eigen kracht, lobby en schouders er onder.

Om de vitaliteit van de kernen te versterken zet de coalitie vol in op het ontwikkelen van de minimaal 3.000 woningen uit de woonvisie, in èn aansluitend aan de randen van de bestaande kernen. We willen dat iedereen op een passende manier in onze gemeente kan wonen. Dit is zowel een kwantitatieve als kwalitatieve opgave. De huidige woonvisie is de ondergrens.

Voor een goede basis wordt de Woonvisie zo spoedig mogelijk geactualiseerd en zal vervolgens een versnellingsagenda Wonen worden opgesteld. Mede door de vergrijzing is het belangrijk om voldoende levensloopbestendige woningen te ontwikkelen waar zorg en wonen kan worden gecombineerd. Ook worden de mogelijkheden van creatieve woonvormen en oplossingen zoals een woonfonds en zelfbewoningsplicht onderzocht.

De fractie van de ChristenUnie steunt de coalitie in haar ambities. Maar fractievoorzitter Ton van Dorp heeft in de raadsvergadering wel de oproep gedaan dan ook daadwerkelijk te gaan bouwen! “Want” zo stelde Van Dorp “in een actualisatie van de woonvisie, in een versnellingsagenda, en in creatieve oplossingen kunnen onze jongeren niet wonen”.