Nieuws van politieke partijen in Krimpenerwaard inzichtelijk

2069 documenten

Vereniging van Nederlandse Gemeente neemt ChristenUnie motie van gemeente Krimpenerwaard aan

ChristenUnie ChristenUnie VVD Krimpenerwaard 01-12-2019 07:08

Op de ledenvergadering van de VNG is onze motie “structureel begrotingsevenwicht” aangenomen. Daarmee omarmen alle Nederlandse gemeenten onze oproep om een voorspelbaar en structureel evenwicht. De motie is door ChristenUnie en VVD ingebracht in de begrotingsraad van Krimpenerwaard en daar unaniem aangenomen.

 

Petitie Geen gif in de Lek!

PvdA PvdA Krimpenerwaard 20-11-2019 12:08

Een aantal burgers zijn een petitie gestart tegen chemische lozingen in onze Lek. Chemours vervuilt onze rivieren met GenX, een PFAS. Dit is kankerverwekkend en niet afbreekbaar. Toch worden vergunningen om GenX te lozen verlengd, terwijl anderen de schade van deze vervuiling dragen. De petitie roept beleidsmakers op om GEEN nieuwe vergunningen voor deze lozingen af te geven. Wij als PvdA Krimpenerwaard steunen dit initiatief volledig!

Omwonenden en medestanders:

constateren

dat het bedrijf Chemours onze rivieren vervuilt met PFAS en GenX. Deze stof is kankerverwekkend en hoopt zich op in ons milieu omdat het niet afbreekbaar is. De aanwezigheid van GenX in bagger, grond(water), rivier en oppervlaktewater veroorzaakt problemen. Recreatiegebieden blijken vervuild met verontreinigd slib. Tuinders, waterbouwers en bouwbedrijven zitten in hun maag met verontreinigde grond die volgens de huidige normen niet meer bruikbaar is. In de vergunningen is vastgelegd dat de vervuilers zelf gaan controleren of de lozingen binnen de normen blijven. Dit is een ernstig naïeve voorwaarde. De gezondheid van omwonenden is hierdoor in gevaar. Daarbij worden de vergunningen nu al verleend, terwijl de veiligheidsnormen pas in 2020 bekend zijn…

en verzoeken

de beleidsmakers om de nieuwe vergunningen niet af te geven, omdat een milieugevaarlijke lozing geen vergunning verdient.

 

Teken deze petitie via de onderstaande link!

https://geengifindelek.petities.nl/

Het bericht Petitie Geen gif in de Lek! verscheen eerst op PvdA Krimpenerwaard.

CDA Krimpenerwaard stelt vraagtekens bij juistheid aanbestedingen

CDA CDA Krimpenerwaard 16-11-2019 13:10

Foto: Het KontaktHet CDA Krimpenerwaard stelt vraagtekens bij de juridische juistheid van de manier van aanbesteden door de gemeente Krimpenerwaard. Met name of het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) wel de kansen krijgt die het (ook wettelijk) verdient.Al langere tijd voert onze fractie discussie over de manier van aanbesteden door de gemeente. We pleiten daarbij voor het beter toegankelijk maken van overheidsopdrachten voor het Midden- en Kleinbedrijf. Of het nu gaat om maaiwerk of om aanschaf van auto's, de gemeente heeft de neiging om telkens alles in één opdracht aan te besteden. Na de herindeling wordt het dan dus al snel te groot voor Krimpenerwaardse ondernemers. CDA is het daar niet mee eens en legde in een motie een voorstel op tafel om in ieder geval de volgende keer dat het groenonderhoud wordt aanbesteed, dit op te delen zodat ook kleinere (liefst lokale) ondernemers kunnen inschrijven, hetgeen naar onze mening ook de kwaliteit ten goede zou komen.Er blijkt echter grote onduidelijkheid te bestaan over enerzijds het verbod om te splitsen en anderzijds de verplichting om rekening te houden met MKB. Niet splitsen van een opdracht heeft echter niets te maken met de omvang van onderdelen die worden aanbesteed (zogenoemde "percelen"). Het splitsen van een opdracht is alleen verboden als een gemeente daarmee onder de aanbestedingsregels uit wil komen. De hoogte van het totaal begrote bedrag van een opdracht bepaalt de aanbestedingsmethode: mag het onderhands, moet er uitgevraagd worden onder meerdere aannemers of moet de opdracht ook worden aangemeld op de Europese website zodat ook buitenlandse aannemers kunnen inschrijven? De opdrachtgever is echter ook wettelijk verplicht om over de omvang van de onderdelen na te denken: telkens moet onderzocht worden hoe het Midden- en Kleinbedrijf in staat is om op de opdracht in te schrijven. Dit laatste gebeurt in de Krimpenerwaardse praktijk niet of te weinig. Onze fractie heeft hierover raadsvragen gesteld.

VVD tegen motie om te komen tot vuurwerkvrije gemeente

VVD VVD Krimpenerwaard 15-11-2019 09:43

Vuurwerkvrije gemeente niet logisch.

https://krimpenerwaard.vvd.nl/nieuws/37340/vvd-tegen-motie-om-te-komen-tot-vuurwerkvrije-gemeente

In tegenstelling tot het bericht in het AD van vrijdag 15 november 2019, waarin staat dat de gemeenteraad de burgemeester heeft gevraagd om met voorstellen te komen voor een vuurwerkverbod, heeft de VVD tegen de motie gestemd om te komen tot een vuurwerkvrije gemeente. De fractie vindt de maatregel ‘betutteling ten top!’ De VVD is voor een feestelijke, veilige én verantwoorde viering van de jaarwisseling. 

 

Vuurwerkvrije gemeente niet logisch 

Een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk gaat veel te ver, bovendien is een vuurwerkverbod in de gemeente niet uitvoerbaar, zonder een landelijk verbod. Zolang de verkoop van vuurwerk landelijk is toegestaan, is het zijn van een vuurwerkvrije gemeente niet logisch. Met de invoering van een vuurwerkvrije gemeente, wordt een enorme groep inwoners getroffen omdat een Nederlandse traditie wordt afgenomen. De VVD vindt dat deze vrijheid moet blijven behouden. 

 

Overtreders wel hard aanpakken! 

Illegaal vuurwerk is wat de VVD betreft wel een taboe. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast. Voor de VVD onacceptabel, overtreders moeten daarom hard worden aangepakt. Ook moet worden gecontroleerd op de wettelijke afsteektijden.   

 

Vuurwerkvrije zones

Om overlast (verder) tegen te gaan zijn vuurwerkvrije zones een goede oplossing. Ook in de gemeente Krimpenerwaard worden ieder jaar specifieke locaties aangewezen als vuurwerkvrije zones. Inwoners kunnen zelf ook een vuurwerkvrije zone aanvragen. 

Onderhoud bomen

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 13-11-2019 22:51

Vanaf half november tot begin maart vindt er groot onderhoud aan bomen plaats. De bomen in de gemeente Krimpenerwaard zijn geïnspecteerd op veiligheid. Er blijkt dat het nodig is om ongeveer 300 bomen te snoeien en ongeveer 220 bomen moeten worden gekapt. De bomen zijn dood of niet meer veilig, door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom, te weinig groeiplaats of schade. 220 bomen worden weer herplant.

Via: http://bit.ly/2pRyjRa kunt u zien welke bomen er worden gesnoeid en op welke locaties herplanting van de bomen plaatsvindt.

Algemene Beschouwingen Gemeente Belang Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 13-11-2019 19:17

Onderstaand Algemene Beschouwingen zoals uitgesproken tijdens de begrotingsraadvergadering 12 november. De gemeenteraad heeft de meerjarenbegroting 2020-2023 unaniem vastgesteld.

Begrotingsbehandeling terugkijken?

Voorzitter,

Namens de fractie een woord van dank aan alle medewerkers van de gemeente die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze begroting.

75 jaar vrijheid

In 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid. Het lijkt zo vanzelfsprekend, leven in vrede en vrijheid. Maar dat is het beslist niet. Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien dat het over de hele wereld vaak aan schort.

Ook in ons eigen gemeente dreigt gevaar als haat en onbegrip vrijelijk geventileerd worden. Rekening houden met elkaar en elkaar respecteren, lijkt steeds minder gewoon. Laten we de vrijheid koesteren en uitbouwen en beschermen waar nodig.

Deze vrijheid wordt o.a. naast de vele activiteiten gesymboliseerd door het plaatsten van een vliegtuig (Initiatief Gemeente Belang Schoonhoven) op de rotonde N210 afslag Berkenwoude als herinnering aan de wapendroppings in onze polder en de moedige inzet van de vrouwen en mannen in het verzet voor onze vrijheid.

Gemeente Belang zegt volmondig ja tegen het opgenomen budget om deze vrijheid te vieren.

Trots op Krimpenerwaard                                                                                   Gemeente Belang is trots op onze gemeente Krimpenerwaard. Als zelfstandige gemeente vijf jaar oud, financieel gezond en een goed voorzieningenpakket voor onze inwoners, daar kan je trots op zijn.

Natuurlijk gaan er wel eens zaken minder goed, maar de kracht en dynamiek van de Krimpenerwaard is om daar weer sterker uit te komen.

Jeugdbeleid

Gemeente Belang is content met de begroting 2020. De eerste twee jaar is deze begroting sluitend de laatste twee jaar niet, de fluctuerende bijdrage vanuit het rijk op het gebied van het sociaal domein zijn daar debet aan. Zoals reeds bekend gaat het jeugdbeleid wederom weer op de schop. Gemeente Belang is zeer bezorgt en benieuwd wat deze nieuwe koerswijziging vanuit Den Haag voor de gemeente en betrokkenen gaat betekenen. Gemeente Belang heeft daar grote zorgen over. De Haagsche politiek koketteert dat er geld genoeg is maar een gedegen jeugdbeleid te formuleren met voldoende middelen en een goed uit te voeren beleid schijnt en blijft een moeilijke opgave voor de Haagsche politiek te zijn. Wel taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten delegeren en vervolgens een korting door voeren in de budgetten. De gemeente Krimpenerwaard is in navolging van vele gemeenten hiermee geconfronteerd.

Kadernota

De uitgangspunten voor deze begroting zijn bij de behandeling van de kadernota door de gemeenteraad vastgesteld en zijn het fundament voor de voorliggende begroting.

De totale woonlastendruk stijgt met maximaal 2,5 procent, acceptabel in de beleving van Gemeente Belang. De inflatiecorrectie van 1.4 % is hierin verdisconteerd.

Bij de Havengelden worden de walstroomtarieven verlaagd. De verlaging van de afvalstoffenheffing wordt enigszins gecompenseerd door de verlaging van de rioolheffing.

Regionale energiestrategie

Binnen afzienbare tijd wordt de concept nota regionale energie strategie aan de raad gepresenteerd. Op dit moment zij er veel open vragen voor Gemeente Belang neem alleen maar “het bij elke inwoner goed tussen de oren te krijgen” dat er op het gebied van de energietransitie iets moet gaan gebeuren. Neem bv. het isoleren en gasvrij maken van woningen in de huursector en eigendom als voorbeeld. Welke stappen gaan we daar innemen.

Gemeente Belang hecht veel belang aan volgende items                                     Economische samenwerking in en buiten de gemeente. Wij denken hier aan een kwartiermaker aan te stellen in samenwerking met de samenwerkende gemeente in Midden – Holland.

Verkeersveiligheid rond de scholen

Zoals ook aangeven in onze algemene beschouwingen van 2018 duidelijkheid over de aanleg rotonde bedrijventerrein Stolwijk-Zuid

Een pleidooi voor een inventarisatie in de Krimpenerwaard naar locaties bij kernen voor de aanleg van zogenaamde wegen voor het landbouwverkeer en een inventarisatie voor extra ontsluitingen van de kernen. Zie ook beschouwingen 2018.

Het promoten van Krimpenerwaardse Streekproducten, in onze beleving staat de wereldberoemde Stolwijks boerenkaas te weinig in de belangstelling

Aanvraag vergunning voor toertochten motoren in de gemeente om op deze wijze de overlast te reduceren.

Onderzoek vrijstelling OZB voor sportclubs en niet commerciële instellingen

Woningbouw  in de kernen o.a. herontwikkeling Galgoord Haastrecht en bedrijfsterrein Schoonhoven – Noord en woningen voor starters.

Onderwijshuisvesting, diverse basscholen en nieuwbouw Schoonhovens College aan de Vlisterweg

Bereikbaarheid van de Krimpenerwaard o.a. de Algera corridor

Ondermijning is een punt van zorg, de inzet op dit punt kan op steun van Gemeente Belang rekenen.

Gemeente Belang constateert nog steeds een onderzetting van de politie met als resultaat minder blauw op straat.

Burgerparticipatie zoals recent aangegeven voor Gouderak.

Parkeren binnenstedelijk

Parkeren binnenstedelijk is voor Gemeente Belang een aandachtpunt. De situatie is nu dat bij binnenstedelijke projecten (woningbouw) de huidige parkeernormen gehanteerd worden. Dit creëert een spanningsveld tussen het realiseren van het project en de huidige parkeernorm per woning. Daar er te weinig ruimte aanwezig is om genoeg parkeerplekken te realiseren. In de komende periode wil Gemeente Belang dit punt agenderen voor bespreking in een der commissies.

Voor Gemeente Belang een standpunt inneemt over de ingediende motie(s) en amendement(en) wachten wij de reactie van het college af. Uiteraard vallen de moties van de motiemarkt die Gemeente Belang heeft ingediend daarbuiten.

Werk aan de winkel

Kortom voorzitter genoeg werk aan de winkel, gezamenlijk maken wij onze gemeente Krimpenerwaard beter en mooier. Gemeente Belang gaat voor vitale en leefbare kernen in een dynamische leefomgeving die meegaat in nieuwe digitale en technische ontwikkelingen.

Gemeente Belang gaat voor ondernemende politiek. Niet op zoek gaan naar de onmogelijkheden en deze benoemen, maar zoeken naar de mogelijkheden en deze realiseren.

Trots op Krimpenerwaard

Onderzoek naar nieuw politiebureau Krimpenerwaard

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 13-11-2019 18:48

Het politieteam Krimpenerwaard krijgt een nieuw bureau. De gemeente Krimpenerwaard en politie-eenheid Den Haag tekenden 13 november 2019 een intentieovereenkomst om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een nieuw politiebureau in de Krimpenerwaard.

Het huidige bureau van het politieteam aan de Hof ter Bergen voldoet niet meer aan de eisen die de politie stelt aan de huisvesting. In de afgelopen periode zijn meerdere opties onderzocht, waaronder het verbouwen van de huidige locatie. Voor een bureau dat past bij de manier waarop de politie nu en in de toekomst werkt, blijkt de bouw van een nieuw pand de beste oplossing. De voorkeur voor de nieuwe locatie voor het nieuwe bureau gaat uit naar een goed ontsloten locatie zoals bijvoorbeeld de Veerweg in Bergambacht, centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van de Krimpenerwaard. Als alles volgens planning verloopt, opent het pand in 2023 haar deuren.

Goed nieuws

Gert-Jan van den Burg, teamchef van de politie, is verheugd. “Het is fantastisch dat de politie een nieuw modern bureau krijgt. Met het nieuwe pand kunnen we de toekomst tegemoet zien.

Het is ook goed nieuws voor de inwoners van Krimpenerwaard. We blijven met ons eigen politieteam en -bureau in de gemeente. Het aantal personeelsleden blijft nog gelijk, maar er komen minder tafels en stoelen. Uiteindelijk moet de politie toch vooral buiten zijn.”

Gezamenlijk belang

Burgemeester Roel Cazemier is zeer tevreden met het nieuw te bouwen politiebureau. “Met deze intentieovereenkomst geven we aan dat we als politie en gemeente samen het belang zien van een politiebureau in onze gemeente. De politie blijft daardoor toegankelijk voor onze inwoners. We zien de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Ik hoop dat er over een aantal jaar een mooi, nieuw politiebureau staat.”

Begroting Krimpenerwaard unaniem door gemeenteraad vastgesteld

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 13-11-2019 00:15

De gemeenteraad heeft de meerjarenbegroting 2020-2023 unaniem vastgesteld.

Binnenkort meer op deze site over de begrotingsbehandeling gemeente Krimpenerwaard.

Raadsvergadering 12 november

Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK) Krimpenerwaard 12-11-2019 13:22

Op dinsdag 12 november vergadert de gemeenteraad in Lekkerkerk vanaf 16.00  uur.

De vergadering is openbaar.

Agenda’s en stukken van raads- en commissievergaderingen vindt u op de website van de gemeente Krimpenerwaard (www.krimpenerwaard.nl) in de rubriek vergaderingen.

Op de agenda staat o.a

Raadsvergadering volgen: Klik hier

Algemene Beschouwingen 2020-2023: 'Nu iedereen vooruit!'

VVD VVD Krimpenerwaard 12-11-2019 11:35

Op 12 november 2019 heeft fractievoorzitter Pascal Zuijderwijk de Algemene Beschouwingen van VVD Krimpenerwaard voorgedragen.

Voorzitter, wij zijn een financieel gezonde gemeente met een solide en sluitende begroting voor de komende 2 jaar. Ik wil namens de VVD het college en ambtenaren bedanken.

We hebben wel zorgen over de lagere bijdrage van de overheid met betrekking tot de jeugdzorg en de fors stijgende kosten in dit (sociaal) domein. Het blijft ons verbazen dat welzijnsorganisaties 5 jaar na dato nog kosten in rekening kunnen brengen. De meeste financiële risico’s zitten daar, maar ook de meeste kansen op structurele besparingen.

Het samengaan van welzijnsorganisaties als randvoorwaarde bij subsidie verlening bijvoorbeeld. De overhead wordt dan efficiënter geregeld, zodat het geld gaat naar activiteiten i.p.v. naar organisaties en processen. Besparen met gelijke kwaliteit en dienstverlening, want die staat bij de VVD voorop!

Door de preventieve inzet van jongerenwerk is jeugdzorg niet altijd (direct) nodig. Wanneer jongerenwerk met zorg wordt gecombineerd, is het mogelijk om zorg af te schalen en te normaliseren. Dat maakt dat jongerenwerk een belangrijke bijdrage kan leveren aan het beheersen van de zorgkosten.

De Krimpenerwaard is al jaren een veilige gemeente. Daarom is het hier ook goed wonen. Minder inbraken komt mede door goed hang- en sluitwerk, de vele actieve Whatsapp-groepen en buurt coördinatoren. Maar we mogen niet achteroverleunen!

Zorgen zijn er ook, vooral over het vele dealen en drugsgebruik. Bij de kadernota vroegen wij hier ook aandacht voor. De VVD vindt dat er stevig op gehandhaafd moet worden. Luister naar de meldingen van inwoners en pak de overlast  gericht aan! Zet het VVC (Veel Voorhande Criminaliteit) en flexteam van het district in, op de bekende plekken. Dit bovenop de inzet van het basisteam.

Eerder dit jaar vroegen we ook aandacht voor het varend ontgassen op de Lek. Een zorgelijke ontwikkeling. Recentelijk heeft de Werkgroep Stop Ontgassen uit Lekkerkerk de rechtzaak gewonnen om ook daadwerkelijk te handhaven. We moeten blijven aandringen bij de ODMH dat er ook gehandhaafd gaat worden! Ook al is het geen rol voor de gemeente, het zijn wel onze inwoners! Datzelfde geldt voor GENX. Nu blijkt ook mede veroorzaker van van de landelijke bouwstop. De VVD heeft hiervoor al in 2017 de nodige aandacht gevraagd. We moeten met elkaar blijven aandringen bij het Rijk en provincie om de uitstoot hiervan te stoppen.

Veiligheid zit ook in gezondheid en de mate waarin kinderen worden gevaccineerd.

Eerder heeft de wethouder toegezegd naar aanleiding van schriftelijke vragen op 9 mei dat er meer aandacht voor voorlichting zou komen. Wat is hiervan de stand van zaken?

We zijn blij met de aandacht voor onze ondernemers. Het stimuleren van de economie, ook op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme, is onmisbaar voor de werkgelegenheid en houdt onze gemeente gezond en aantrekkelijk. Samenwerking en innovatie zijn sleutelwoorden voor een gezond bedrijfsleven, voor nu en de toekomst.

Een veel gehoorde zorg van ondernemers is het gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. De lijnen tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de gemeente moeten kort zijn.

We moeten blijven inzetten op een verbetering van het ondernemersklimaat in onze kernen.

Maar we moeten ook inzetten op het verminderen van de regeldruk. Weg met overbodige regels en vereenvoudig de vergunningverlening. Gekscherend heb ik bij de kadernota gepleit voor een vergunning binnen een dag, dat zou nog eens service gerichte dienstverlening zijn! Laten we eens een proef doen voor een vergunning binnen een week.

Want het terugdringen van de regeldruk en bureaucratie blijft voor de VVD belangrijk. We willen graag een nieuwe inventarisatie van hinderlijke en onnodige regels, zowel lokaal als landelijk. Die landelijke regels kunnen we met de lokale landelijke partijen uit de Raad aankaarten in Den Haag.

De dienstverlening naar de inwoners is al behoorlijk op orde. Maar een aantal zaken kan nog verbeterd worden. Zoals de reactietermijn op vragen van inwoners en het digitale aanvraagformulier subsidies, maar overall zijn wij zeer tevreden.

De wereld digitaliseert en de dienstverlening ook. Dat betekent niet dat er geen contact zal zijn met inwoners, in tegendeel. Dat zal de komende jaren toenemen met de komst van de nieuwe Omgevingswet. Vooruitlopend hierop geven wij het College ter overweging mee, dat de oprichting van dorpstafels en stadstafels hier een positieve bijdrage aan leveren. Met duidelijke spelregels en verwachtingen vooraf, kan dat goed werken om inwoners te betrekken.

De afgelopen maanden hebben we veel in dit huis en daarbuiten met elkaar gesproken over onze bereikbaarheid. Deze is ronduit belabberd. Daarom zijn wij blij met de toezegging van het Rijk en de regio, om middelen beschikbaar te stellen om het Algeraprobleem adequaat aan te pakken. We blijven ons echter wel inzetten op een structurele oplossing op de lange termijn.

Gelijktijdig zien we de oostkant van de Krimpenerwaard steeds vaker en langer vast staan. We vragen van de wethouder om extra inzet om de belangen van de Krimpenerwaard bij Gouda en de Provincie onder de aandacht te brengen en houden. Zeker nu Gouda haar verkeersplan aan het herschrijven is!!

Doordat er de komende jaren steeds meer wordt gebouwd in en rond de kernen komt de verkeersveiligheid ook meer onder druk te staan. Het collegeprogramma gaat uit van een ambitie dat in 2022 50% van de inwoners geen onveilige situaties meer ervaren. Wij hebben bij de kadernota aandacht gevraagd voor een intensiever beleid om de verkeersveiligheid juist in de kernen te verbeteren. Mede samengesteld door de inwoners. Buiten PK is onze motie raadsbreed aangenomen.

Kan de wethouder al een doorkijk geven in een plan van aanpak, planning ed.?

Meermalen heeft de VVD aandacht gevraagd voor het terugdringen van het scheef wonen. Wij pleiten daarom regelmatig voor de bouw van meer goedkope koopwoningen en middeldure huurwoningen (720-1100 euro p/m), waardoor de doorstroming in deze markt echt wordt bevorderd. Door dit segment te vergroten, krijgen inwoners meer kansen om wooncarrière te maken.

Onze motie bij de kadernota, smeerolie voor de woningmarkt, heeft de wethouder proactief opgepakt. De eerste gesprekken lopen. Zijn er al meer successen te melden?

Het bouwtempo mag niet verslappen en moet omhoog! Maak bouwprogramma’s flexibel, zodat er ingespeeld kan worden op actuele marktvragen. Tijden veranderen, traditionele planologie waarin alles is uitgekristalliseerd is verleden tijd. Pak de regierol als overheid en faciliteer initiatiefnemers in de realisatie van kwaliteitsvolle bouwplannen. Wij zijn dan ook blij met het initatief van het college om meer gebruik te maken van een flexibele schil.

Met meer inhuur kan de slagkracht van de afdelingen verder worden versterkt. Dat verdient zich terug, want meer woningen is meer leges, meer inwoners, meer kansen voor ondernemers.

Onze bewoners kijken natuurlijk naar hun woonlasten. De OZB-opbrengst, door veel gemeenten als een melkkoe gezien, stijgt niet meer dan met de inflatie. Belasten wat nodig is, niet wat mogelijk is. Voor een gemiddeld huishouden stijgen de woonlasten het komende jaar met 2,5%, met name door een fors hogere afvalstoffenheffing. Dat is een zorgelijke situatie waarin we het college vragen scherp te blijven op de prijs-kwaliteit verhouding. Mede ondertekenaar van amendement Afvalstoffenheffing.

Het dekkingspercentage van de begrafenisrechten is gestegen naar 53% tegen 38% vorig jaar. Een goede ontwikkeling. Op naar de 60%!

Ook de havengelden en toeristenbelasting gaan meer richting de kostendekkendheid. Echter moeten we ook concurrerend blijven met omliggende gemeenten, anders heeft het averechtse effecten. We kunnen ons daarom vinden in het naar beneden bijstellen van de stroomtarieven, maar vinden de havengelden acceptabel, als we de vergelijking maken met omliggende gemeenten en de moderne voorzieningen die we hier hebben.

Voor de toeristenbelasting hebben we een motie voorbereid om deze de komende twee jaar niet verder te verhogen.

Zoals gezegd, is de toeristenbelasting een doelbelasting. De inkomsten moeten ingezet worden binnen het programma om deze sector verder te versterken. Nieuwe vormen, zoals verblijfsrecreatie, daar is de VVD voorstander van. Dit komt ten goede aan de werkgelegenheid en biedt kansen voor jongeren. Kan de wethouder hier al iets meer over zeggen?

Het is goed dat we bewuster met onze omgeving omgaan. Maar we moeten wel met beide benen op de grond blijven staan. Dat ontslaat ons natuurlijk niet van de verplichting om op een verstandige manier met onze leefomgeving om te gaan. Wij zien initiatieven en oplossingen graag in een breder verband. Dus meer ruimte voor groen en biodiversiteit in de kernen en dat er meer wordt ingespeeld op de klimaatverandering. Zowel in droge als in natte perioden.

Het verduurzamen van het wagenpark van de gemeentelijke organisatie is een goede ontwikkeling die vorig jaar is gerealiseerd. Hoe zijn de ervaringen van de werknemers?

Duurzaamheid en vastgoed is vandaag de dag een kostbaar huwelijk. De gemeente heeft verschillende panden in eigendom en beheer. Het voldoen aan de ambitie om in 2030 een 50% lagere CO2-uitstoot te hebben is ambitieus. (in 2021 is de CO2-uitstoot met tenminste 5% afgenomen t.o.v. 2015) We kijken uit naar de resultaten uit het huisvestingsonderzoek.

Voorzitter, de VVD is tevreden met deze begroting. Het geeft een solide en vitale basis voor de komende periode.