Nieuws van politieke partijen in Krimpenerwaard inzichtelijk

2346 documenten

ChristenUnie Krimpenerwaard goed vertegenwoordigd op lijst Waterschapsverkiezingen

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 28-11-2022 17:06

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1427020/603672/221128 Waterzuivering.jpgOp 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor zowel de Provinciale Staten als voor de Waterschappen. De rol van het Waterschap is belangrijk: Genoeg en schoon water, bescherming tegen te veel water, het beheer van dijken, kwaliteit en zuivering van het water. Zomaar een aantal van de taken die een Waterschap heeft. Voor (het grootste deel van) de Krimpenerwaard worden deze taken uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK).

Tijdens de ledenvergadering op dinsdag 15 november is de kandidatenlijst van de ChristenUnie vastgesteld.

ChristenUnie Krimpenerwaard is er trots op dat er vanuit onze gemeente een goede inbreng is op de lijst. Zo vinden we Piet van Midden uit Bergambacht op plaats 5, onze bestuursvoorzitter Frederique Nieuwenhuizen uit Lekkerkerk op plaats 8 en steunfractielid Jan de Leede uit Schoonhoven op plaats 14.

Dit is de gehele kandidatenlijst:

M. van den Bergh-Kempenaar (Greet) Moerkapelle S.T. Spoelstra (Sipke) Bergschenhoek B. van der Roest (Bart) Waddinxveen H.A. Groenendijk-de Vries (Hilde) Capelle aan den IJssel Dr. P.J. van Midden (Piet) Bergambacht H.J. van der Slik (Helmert) Zoetermeer M.K.A. Grauss (Michiel) Capelle aan den IJssel F.I.L. Nieuwenhuizen (Frederique) Lekkerkerk J. den Uil (Jan) Bergschenhoek W.A. de Vries (Walter) Rotterdam M.M. de Waal-van Asperen (Marja) Waddinxveen W. van der Lee (Wim) Krimpen aan den IJssel L. den Hollander (Rens) Zevenhuizen J. de Leede (Jan) Schoonhoven J. Blokland (Hans) Capelle aan den IJssel

Nu Doorpakken…

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 26-11-2022 08:23

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1427006/603672/221126 Ton.jpegDat is de insteek van ChristenUnie Krimpenerwaard bij de begrotingsbehandeling 2023-2026. Onderstaand volgt de tekst die fractievoorzitter Ton van Dorp heef uitgesproken tijdens de Algemene Beschouwingen.

Nu doorpakken…

De ontwerp-begroting 2023-2026 geeft een zorgelijk beeld. Het jaar 2023 is sluitend, maar onze inwoners en bedrijven krijgen wel de rekening! Een stijging van de belastingen en de leges met 4,8%, veroorzaakt door de hoge inflatie. Een stijgingspercentage dat we niet gewend zijn in Krimpenerwaard. Het weerstandsvermogen daalt en de structurele exploitatieruimte komt onder nul. De structurele lasten overstijgen de structurele baten. Zorgelijke signalen. Werk aan de winkel.

Voor het eerst hebben we te maken met een inhaal % om de te laag vastgestelde inflatie 2022 aan te vullen. Dat is logisch, maar verontrust de ChristenUnie tegelijkertijd behoorlijk.. Het geeft ons zorgen voor de tarieven van volgend jaar. Want is de inschatting van 3% inflatie voor 2023 niet te laag? Wij vrezen van wel.

De sterke stijging van de belastingen en de lasten zijn maatschappelijk ongewenst: bij veel huishoudens en bedrijven staat het water tot aan de lippen. We hebben daar zojuist, bij agendapunt 7 over de steunmaatregelen, een uitgebreide discussie over gehad.

Meevaller is dan dat de stijging van de OZB in euro’s voor de inwoners maar beperkt is. In het voorbeeld van de woonlasten maar 3 euro stijging. Dat is ongeveer 1%. Dat heeft te dan weer te maken met een correctie op de WOZ-waarde van vorig jaar.

Ravijnjaar

Het laatste jaar van deze begrotingscyclus (2026) sluit af met een verwacht negatief resultaat van € 4,5 miljoen. De financiële problemen vanaf 2026 worden voornamelijk door de Rijksoverheid veroorzaakt. Maar als de landelijke overheid niet snel met een oplossing komt voor dit “Ravijnjaar” en de jaren daarna, dan zal de gemeente zelf met alternatieven moeten komen. De raad kan niet tot 2026 wachten met het voeren van deze discussie. We zullen hier moeten doorpakken! Immers maatregelen hebben vaak een overgangstermijn nodig. Zeker een periode van twee jaar voordat effecten zichtbaar worden.

Wij dienen een motie in  om dit uiterlijk bij de begrotingsbehandeling van 2024 te realiseren.  

Collegeprogramma

De begroting is gebaseerd op het collegeprogramma, waarmee uitwerking wordt gegeven aan het eerder door de raad vastgestelde Coalitieakkoord. ChristenUnie staat niet altijd te juichen bij deze uitwerking. De meetbaarheid van de doelen, de mate van concreetheid… Wij zien nog volop ruimte voor verbetering. Gelukkig spreekt u over een dynamisch document. Een uitdaging aan de raad om de komende jaren het beleid bij te sturen!

Woningbouw

Doorpakken moet de raad zeker op het gebied van de Woningbouw. Een versnellingsagenda en een herziene woonvisie zijn nuttig, zijn noodzakelijk, maar onze jongeren willen NU een woning.

Met realisatie van ouderenwoningen komt er doorstroming in de huizenmarkt. En het aantal sociale huurwoningen moet omhoog in Krimpenerwaard. Mooi dat de motie, die oppositiepartijen vorige week in de raad hebben ingebracht, overgenomen is door het college.

Het is ook nodig. De woningvoorraad is in zes jaar tijd met 600 woningen toegenomen. Dit komt niet in de buurt van de ambitie van de raad (zoals vastgelegd in de woonvisie uit 2017) om 3000 woningen in 10 jaar tijd te realiseren. Laten we eenduidige signalen van zorg afgeven naar andere overheden. En zoeken naar de randen van de mogelijkheden.

Goed dat we als raad gezamenlijk de Woningbouw-uitdaging aangaan. En laat het een betrokkenheid van de raad zijn, gedurende het hele proces.

Sociaal Domein

In oktober zijn we geïnformeerd over prachtige pilots met een preventieve aanpak in het sociaal domein. Ook daar zullen we moeten doorpakken en moeten blijven innoveren. De kosten van jeugdzorg en wmo stijgen al jaren, en stijgen maar door.

Zorgelijk vinden wij dat het college in de beantwoording op de technische vragen aangeeft dat de kostenstijging vanwege meer aanvragen, vanwege toenemende complexiteit, vanwege vergrijzing en corona-effecten, dat die kostenstijging zeker verwacht wordt, maar niet is meegenomen in de cijfers. Bij de komende tussenrapportages zullen we dus zeker bijstellingen verwachten.

Gezien de bijramingen van de afgelopen jaren, is daarmee is het positieve saldo van 7 ton in de begroting van 2023 heel snel weg… Tenzij de landelijke overheid bijvoorbeeld vanwege de Landelijke Agenda Jeugd alsnog met extra middelen komt.

Voorzitter, hierover willen wij een motie indienen, waarin we het college verzoeken om bij de Kadernota 2024 te komen tot een andere begrotingssystematiek voor het sociaal domein. We kunnen als Raad niet sturen, niet controleren als we geen goed inzicht hebben in de laatste ontwikkelingen mbt kosten en baten. (Motie anders begroten Sociaal Domein)

Klimaat

Klimaat, energie, stikstof zijn onderwerpen die velen in onze polders bezighouden. Boeren, natuurliefhebbers, eigenlijk alle inwoners! We vragen het college voortvarend en ruimhartig te faciliteren als het om deze onderwerpen gaat. Niet altijd is duidelijk wie het voortouw zou kunnen nemen in discussies. Laten wij als gemeente dan de stakeholders bij elkaar brengen! Samen komen we verder.

Laten we als raad, waar mogelijk, openstaan voor financiële ondersteuning voor initiatieven vanuit onze inwoners. Van college en ambtelijke organisatie vragen wij een proactieve houding als het aankomt op vergunningverlening.

Mede namens andere fracties vraagt de ChristenUnie d.m.v. een amendement € 37.500 voor de realisatie van Tiny Forests (buurtbosjes). Een Tiny Forest is een dichtbegroeid stukje bos en begroeiing ter grootte van circa 200 m2. En wordt aangelegd met en door een school en de buurt. Het kan zowel binnen als buiten een kern geplaatst worden, -zonder dat het woningbouwprojecten frustreert natuurlijk- en kan daarmee bijdragen aan het project 10% meer bomen en aan de biodiversiteit. Daarbij is het een prachtige kans om jeugd bij de natuur te betrekken. De NVWK vroeg hiervoor aandacht via een inspraaknotitie in de commissievergadering.

Naast gemeentelijk geld zal ook de Provincie een financiële bijdrage leveren.

 AfsluitendVoorzitter, we leven in onrustige en ook zorgelijke tijden. Soms kan het je aanvliegen: wat staat ons te wachten? Velen maken zich zorgen: financiële zorgen, zorgen over het klimaat, over stikstof, het behouden van een baan of bedrijf, zorgen over de soms onnavolgbare ontwikkelingen op het wereldtoneel. Wij willen meegeven dat er altijd hoop is, ook al lijkt de situatie soms hopeloos!

Iedereen wijsheid en zegen. Dat wensen we u als college maar ook ons als raad van harte toe.

Fractie ChristenUnie

Ton van Dorp

Anthony Tom

Financiële steun voor verenigingen in energienood

CDA CDA Krimpenerwaard 22-11-2022 23:00

Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties komen in de knel door de stijgende energieprijzen. Een torenhoge energierekening leidt mogelijk tot hoge contributies voor leden of investeringen die niet gedaan kunnen worden. Verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn van levensbelang voor onze samenleving! Daarom stelde CDA Krimpenerwaard begin oktober schriftelijke vragenaan het college met als inzet financiële steun voor de korte termijn én duurzame oplossingen voor de toekomst. Het college is nu actief bezig met de aanpak van de energiecrisis. Twee regelingen, een exploitatiebijdrage en duurzaamheidslening, worden nu door het college uitgewerkt. Ongeveer de helft van de sportverenigingen in Nederland moet een fors hogere contributie gaan vragen door gestegen energielasten. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut1. Ook in onze gemeente worden verenigingen met variabele energiecontracten hard geraakt, waarbij prijsstijgingen van meer dan 300% niet ongewoon zijn. De tien voetbalclubs in de Krimpenerwaard geven in een gezamenlijke brief aan dat het niet is uit te sluiten dat contributies fors omhoog moeten. Verder wijzen de voetbalverenigingen erop dat duurzame investeringen achterwege blijven, omdat "buffers aangehouden moeten worden om eventuele financiële klappen op te vangen". Voor het CDA Krimpenerwaard zijn het duidelijke signalen. De gemeente kan niet toekijken, maar moet verenigingen en maatschappelijke organisaties steunen! De gemeente heeft volgens ons een rol om sport toegankelijk te houden voor alle inwoners van Krimpenerwaard, ook hen met een kleine beurs. De CDA-fractie vindt het goed om te horen dat het college de zorgen deelt (zie antwoord op schriftelijke vragen)en op korte termijn twee regelingen wil uitwerken, namelijk: In 2022/2023 € 500.000 beschikbaar testellen voor een exploitatiebijdrage aan maatschappelijke organisaties die in de problemen komen door de gestegen energierekening. Vanaf 2022 € 1.500.000 beschikbaar te stellen voor een duurzaamheidslening voor deze maatschappelijke organisaties zodat de energierekening kan dalen. De uitwerking van deze regelingen komt in de commissievergadering en raadsvergadering van december 2022 aan bod. De CDA fractie is blij met deze actieve houding van het college.Wordt vervolgd! Reageren? Mail: info@cdakrimpenerwaard.nl Vragen CDA Krimpenerwaard en antwoorden college 1. Bent u het met het CDA Krimpenerwaard eens dat er een grote rol voor de gemeente is weggelegd om sport toegankelijk te maken en te houden voor alle inwoners van Krimpenerwaard, ook hen met een kleine beurs? Antwoord college: "Ja, de gemeente spant zich in om het sporten ook toegankelijk te houden voor inwoners met een krappe beurs, onder andere door middel van deelname aan het fonds sport en cultuur." 2. Bent u bekend met verenigingen in Krimpenerwaard die door stijgende energieprijzen in financiële nood (dreigen te) komen? Antwoord college: "Ja" 3. Zo ja, hoeveel verenigingen zijn dit? Antwoord college: "Daar is nog geen volledig beeld van." 4. Wilt u inventariseren welke andere verenigingen binnen Krimpenerwaard (verder) in de problemen komen door de stijgende energieprijzen? Antwoord college: "Ja, hier is het college al actief mee bezig. Tijdens de raadsvergadering van 8 november heeft de raad besloten tot het instellen van een tweetal regelingen voor sportverenigingen en overige maatschappelijke organisaties. De regelingen worden momenteel uitgewerkt. Het college komt hier in de raadsvergadering van 13 december op terug." 5. Is het college bereid om deze verenigingen financieel te ondersteunen? Antwoord college: "Ja, dit is onderdeel van de uitwerking van genoemde regelingen zoals benoemd onder vraag 4." 6. Bent u bereid mee te denken met verenigingen bij energiebesparingsplannen en/of het verduurzamen van accommodaties? Antwoord college: "Ja, dit maakt onderdeel uit van het besluit dat de raad op 8 november heeft genomen." 7. Zo ja, kunt u de gemeenteraad voor het einde van dit jaar informeren over de uitkomst hiervan? Antwoord college: "Tijdens de raadsvergadering van 13 december komt het college hierop terug." 1https://www.mulierinstituut.nl/actueel/stijgende-energielasten-bron-van-zorg-voor-sportaanbieders

Jan en Jan op lijst ChristenUnie voor Provinciale Staten verkiezingen.

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 22-11-2022 17:21

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1426934/603672/221122 PZH-logo-Liggend-RGB-1.0.pngOp 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Belangrijke verkiezingen! Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren Gedeputeerde Staten. De Provincie bepaalt o.a. waar mag worden gebouwd, waar wegen, spoorwegen of recreatieve voorzieningen komen. De provincie realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur. Daarnaast houdt de Provincie toezicht op waterschappen en gemeenten.

Tijdens de ledenvergadering op dinsdag 15 november is de kandidatenlijst van de ChristenUnie Zuid-Holland vastgesteld voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Op de lijst staan twee vertegenwoordigers uit Krimpenerwaard:

Jan de Leede uit Schoonhoven op plaats 10. 

Jan is lid van de steunfractie in Krimpenerwaard. In het dagelijks leven is hij financieel controller.

Jan Vente uit Berkenwoude op plaats 15.

Jan was tot begin dit jaar wethouder in Krimpenerwaard, nu is hij wethouder in onze buurgemeente Lopik.

Steven Datema uit Den Haag is lijsttrekker, gevolgd door Djoeki van Woerden-Kerssen uit Gouda en Arjan Witte uit Zevenhuizen.

De verdere lijst is als volgt:

4 Ruud van Harten

Rotterdam

5 Marja Pelzer-Vooijs

‘s-Gravenhage

6 Michel du Chatinier 

Hazerswoude-Rijndijk

7 Kees Boender 

Molenaarsgraaf

8 Bert van der Woerd 

Delft

9 Nathan Kramer 

Delft

10 Jan de Leede 

Schoonhoven

11 Jaap van Duin 

Noordwijk

12 Ankie van Tatenhove-Meesen 

Berkel en Rodenrijs

Gastgezinnen: Geen extra geld voor hoge energiekosten

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 11-11-2022 19:11

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1426691/603672/221111 Energie.jpegVanwege de oorlog met Rusland hebben veel gezinnen in de Krimpenerwaard hun huizen opengezet voor de opvang van Oekraïners. Echter meer mensen in huis, betekent meer energiekosten. Een extra probleem nu de prijzen van energie blijven stijgen.

Tijdens de behandeling van de aanpak van de energiecrisis heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de gastgezinnen die Oekraïners opvangen.

Het college van B en W heeft in haar voorstel aan de raad geen extra geld uitgetrokken voor de hogere energiekosten, waarmee deze gastgezinnen te maken hebben.  Daar maakt de ChristenUnie zich zorgen over: “Als gastgezinnen vanwege de financiën zouden stoppen met de opvang, moeten we als samenleving zorgen voor andere opvang. Opvang die -zo schat ik- altijd duurder wordt. Hoe kunnen we voorkomen dat we in deze situatie belanden?” zo vroeg fractievoorzitter Ton van Dorp zich af.

Wethouder Pannekoek meldde dat een deel van het leefgeld, dat Oekraïners krijgen, als bijdrage aan het gastgezin betaald kan worden. Daarnaast zijn er geen signalen binnengekomen dat er acute problemen zijn bij gastgezinnen.

ChristenUnie blijft alert.

Helaas (nog) geen groen licht voor buurtbosjes.

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 11-11-2022 19:07

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1426690/603672/221111 Tiny Forest.jpgEr is -helaas- nog geen geld voor de realisatie van Tiny Forests (buurtbosjes) in Krimpenerwaard. ChristenUnie heeft bij de begrotingsbehandeling hierom gevraagd en had een amendement voorbereid voor de realisatie van 3 van deze Tiny Forests.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid stukje bos en begroeiing ter grootte van een tennisbaan (circa 200 m2). Het Tiny Forest wordt aangelegd met en door een school en buurt. Het kan zowel binnen als buiten een kern geplaatst worden en daarmee dus bijdragen aan het project 10% meer bomen. Het verzoek om deze Tiny Forests te realiseren komt van de Natuur en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard (NVWK). De NVWK vroeg hiervoor aandacht via een inspraaknotitie in de commissievergadering.

Het amendement had voorafgaand aan de bespreking al grote steun. Het werd mede ingediend door Pvda/GroenLinks, Pro Krimpenerwaard, D66 en Leefbaar Krimpenerwaard. En ook wethouder Erik Wassink vond het voorstel ‘zeer sympathiek’.

He college heeft echter meer tijd nodig om de impact ervan te onderzoeken. De raad kreeg de toezegging dat uiterlijk in het tweede kwartaal 2023 de wethouder zijn bevindingen kenbaar maakt.

Met deze toezegging hebben de partijen het amendement aangehouden.

ChristenUnie Krimpenerwaard komt op voor MKB

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 10-11-2022 16:23

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1426657/603672/221110 Bakker.jpgHet college van B en W van Krimpenerwaard trekt extra geld uit voor de aanpak van de energiecrisis. Inwoners met een laag inkomen, en maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op een aantal gemeentelijke regelingen, aanvullend op het landelijke beleid.

Vanwege het grote belang van het MKB in onze gemeente, heeft fractievoorzitter Ton van Dorp vragen in de raad gesteld aan de portefeuillehouder: “We kennen allemaal de signalen van zorg: van bakkers, van tuinders, van slagers, van schadeherstelbedrijven of van horecaondernemers. Wij  denken dat het MKB voelt dat zij in de steek worden gelaten bij deze aanpak. Waarom heeft het college hiervoor gekozen?”

Het college meldde weinig mogelijkheden te zien en verwijst naar landelijke regelingen. Regelingen die helaas niet altijd voldoen…  Wel meldde het college dat het MKB gebruik kan maken van de uitstelregeling voor het terugbetalen van de TOZO.

De ChristenUnie heeft een oproep gedaan naar de wethouder voor creativiteit binnen de mogelijkheden die er wel zijn… 

ChristenUnie Krimpenerwaard tevreden met aanpak energiecrisis van het college!

ChristenUnie ChristenUnie Krimpenerwaard 10-11-2022 16:19

https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n36046/news/view/1426656/603672/221110 Energie.jpegIn ons land hebben 1,4 miljoen huishoudens problematische schulden. Dit aantal neemt schrikbarend toe vanwege almaar stijgende lasten, door inflatie, en zeker door stijgende energiekosten. Het duurt soms jaren voordat mensen aankloppen voor hulp. De situatie is dan al ernstig: stress, eenzaamheid, depressie, gezondheidsschade. Het zijn maatschappelijke problemen die ons als samenleving, en als gemeente raken. Ook financieel…

Daarom heeft ChristenUnie van harte ingestemd met de maatregelen die het college heeft voorgesteld voor de aanpak van de energiecrisis. Maatregelen die gelden als aanvulling op landelijke maatregelen.

De maatregelen betreffen:

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen krijgen nog dit jaar 150 euro extra, te besteden via de Kindpas. Voor 2023 wordt de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de energietoeslag, verhoogd van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Er is geld beschikbaar om maatschappelijke organisaties te helpen, als ze in de problemen komen door de hoge energierekening Tot slot wordt er geld vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen. Maatschappelijke organisaties kunnen met deze leningen maatregelen nemen om de energierekening te laten dalen

Tijdens de behandeling heeft ChristenUnie aandacht gevraagd voor goede voorlichting. En we hebben het college opgeroepen door te pakken bij het afgeven van vergunningen. Recente signalen met vergunningsaanvragen voor kleine windmolens en voor zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten, leren dat aanvragers van deze vergunningen -helaas- een groot doorzettingsvermogen moeten hebben…

Als de samenleving op korte termijn moet verduurzamen, dan moeten de regels daar op aangepast zijn!

 Ton van Dorp

Fractievoorzitter ChristenUnie

'Handen uit de mouwen.. en bouwen!'

VVD VVD Krimpenerwaard 09-11-2022 10:25

Bijdrage Begrotingsraad 8 november 2022

Bouwen, dat willen we allemaal. Deze maand gaan we verder met de concrete invulling en aanvulling van de Woonvisie. Er wordt een versnellingsagenda Wonen opgesteld. We gaan ervan uit dat we snel stenen kunnen stapelen. 

We hebben zorgen over lastenontwikkeling bij inwoners, ondernemers en verenigingen. We zijn voor een verlaging van gemeentelijke lasten waar het kan.

Ieder jaar worden we geconfronteerd met overschrijdingen in de jeugdzorg en de Wmo. Ondanks de bijdrage van het Rijk, is het nog steeds niet kostendekkend. We zetten vol in op preventie; voorkomen dat mensen een beroep hoeven doen op dure zorg. Specialistische zorg is schaars, dus dat moeten we alleen inzetten als het echt nodig is.

Lees onze volledige bijdrage in de PDF hieronder.

Inbreng bij begroting

CDA CDA Krimpenerwaard 09-11-2022 03:10

Stappen vooruit in onzekere tijd We leven in een onzekere tijd. De ene crisis is nog niet voorbij en de volgende dient zich alweer aan. Waar we een jaar geleden nog midden in de coronacrisis bivakeerde is deze op dit moment gelukkig wat op de achtergrond geraakt. Maar de volgende crisissen zijn het afgelopen jaar op hoog tempo op ons afgekomen die uiteraard daarvoor ook al wortel hadden geschoten. Een onzekere toekomst voor boeren, nauwelijks beschikbare woningen, kinderen die zorg nodig hebben moeten steeds langer wachten, een groeiend aantal asielzoekers en vluchtelingen die ergens in Nederland een plek moeten krijgen en een torenhoge energierekening voor inwoners, bedrijven en verenigingen. Niet alles kunnen we binnen onze grenzen oplossen, maar we zien wel dat meer en meer naar gemeenten gekeken wordt om hun steentje bij te dragen. Het college legt nu een conceptbegroting voor waarin CDA Krimpenerwaard ziet dat er stappen op deze onderwerpen vooruit worden gezet. Het CDA Krimpenerwaard is de verkiezingen ingegaan met vier hoofdthema’s: woningen voor jong en oud, realistisch verduurzamen, een overheid dichtbij de inwoners en de zorg die weer om mensen draait. Het college legt nu een conceptbegroting voor waarin CDA Krimpenerwaard ziet dat er stappen op deze onderwerpen vooruit worden gezet. Huizenbouw Het CDA ziet dat het college flink gas aan het geven is op het huizendossier. Samen met de raad zal worden gestart met het opstellen van een nieuwe woonvisie. Huizenbouw in én aan de rand van de kernen is de inzet en creatieve woonoplossingen worden onderzocht. Volgend jaar staan ook de provinciale verkiezingen op het programma. Een van de oorzaken dat er op dit moment niet gebouwd kan worden is dat er binnen de kernen bijna geen plek meer is en dat het goed zou zijn dat er buiten de contouren bijgebouwd kan gaan worden. Hier hebben we echter de provincie voor nodig. Als alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de provincie er nu eens voor zouden zorgen dat in het verkiezingsprogramma van hun partij wordt opgenomen dat die ruimte er wel moet komen dan is er naar de mening van het CDA al een eerste stap gezet. De game changer is om ander gedrag te laten gaan zien als gemeente. Verbeterde dienstverlening Een ander punt dat belangrijk is voor het CDA Krimpenerwaard is de dienstverlening. Het CDA ziet dan ook met genoegen dat de gemeente investeert in online-communicatie en de verbetering van telefonische dienstverlening. Dit betreft alleen nog wel harde kant waarmee de randvoorwaarde wordt geschapen om het goed te doen. Maar wat uiteindelijk echt de game changer is om ander gedrag te laten gaan zien als gemeente. Dit betekent aan de voorkant met de inwoners is gesprek gaan, luisteren naar waar hun bezwaren zitten, open staan voor oplossingen die ook binnen het plan kunnen passen. Het CDA Krimpenerwaard roept het college op om bij alle nieuwe plannen die we de komende jaren nog tot uitvoer moeten gaan brengen hier actief mee aan de slag te gaan. We kunnen niet langer wachten, maar de ingrijpende energietransitie vraagt óók om balans tussen betaalbaarheid, draagvlak en uitvoering. Concreet en op maat verduurzamen Het CDA vindt het verder verduurzamen van de Krimpenerwaard van groot belang. Wij vinden het dan ook goed om te lezen dat de duurzaamheidslening beschikbaar blijft voor inwoners om een woning te isoleren of hernieuwbare energie op te wekken. Zorg heeft het CDA Krimpenerwaard over de realisatie van de ambities die in de RES staan. De wethouder heeft tijdens de behandeling in de commissie aangegeven dat het een must is om de strategie nu ook tot uitvoer te brengen en daar zijn wij het helemaal mee eens. Het CDA ziet echter overal zaken die tot uitvoer moeten worden gebracht, maar daar loopt het ook meer dan eens spaak. Wij zien dan ook uit en werken graag mee aan een concreet en voor de Krimpenerwaard op maat vervolg op de RES 1.0. Voor het CDA staat daarbij actieve participatie van onze inwoners voorop. We kunnen niet langer wachten, maar deze ingrijpende transitie vraagt óók om balans tussen betaalbaarheid, draagvlak en uitvoering. Zonder deze balans komt er niets van de grond (of op een dak) en lopen we onnodige vertraging op. Krimpenerwaarders zijn creatief en zijn vaak in staat om met oplossingen te komen die geen afbreuk doen aan het uiteindelijke doel Solidair met vluchtelingen Het CDA Krimpenerwaard heeft solidariteit hoog in het vaandel staan en wil vanuit dit principe dat Krimpenerwaard haar verantwoordelijkheid neemt bij de opvang van vluchtelingen. Op dit moment lijkt het erop dat de opvang zich concentreert in de westkant van onze gemeente. Wat ons betreft moet er goed worden gekeken naar een evenwichtige verdeling binnen onze kernen bij de eventuele zoektocht naar nieuwe locaties. Daarnaast is het belangrijk om, als er uiteindelijk een keuze voor een locatie is gemaakt, er goed wordt gecommuniceerd met de buren van de locaties. Veel mensen binnen de Krimpenerwaard willen volgens het CDA Krimpenerwaard echt wel helpen, ze willen alleen betrokken zijn, hun zorgen kunnen delen en daar waar mogelijk een bijdrage leveren aan het wegnemen van de zorgen. Krimpenerwaarders zijn creatief en zijn vaak in staat om met oplossingen te komen die geen afbreuk doen aan het uiteindelijk doel, in dit geval de opvang van vluchtelingen. Voorkomen is altijd beter dan genezen! De noodzaak van zorgpreventie De uitgaven voor het sociaal domein stijgen al jarenlang. Om meer grip te krijgen op deze kostenstijgingen wordt het steeds belangrijker om scholen, (jeugd)hulpverlener en sportaanbieders aan elkaar te koppelen. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat er voldoende capaciteit beschikbaar is. En ja, de kosten zullen op korte termijn vaak voor de baat gaan maar als we echt stappen willen zetten in het voorkomen van de steeds verdere instroom dan mag dat wat kosten. Het CDA Krimpenerwaard vindt het daarom een goed voorstel om structureel geld te besteden aan een tweede jeugdondersteuner en een preventieteam. Voorkomen is altijd beter dan genezen! Verenigingen en vrijwilligers Vrijwilligers zijn een van de hoekstenen van onze samenleving. Veel verenigingen en andere organisatie bestaan dankzij de inzet van vele uren werk van mensen die dit geheel belangeloos doen. De laatste jaren lijkt het er echter op dat er steeds meer wet en regelgeving over de verenigingen en organisatie wordt uitgestort waardoor voor veel vrijwilligers de lol ervan afgaat. En dat is iets wat het CDA Krimpenerwaard aan het hart gaat en wat ons zorgen baart. Je ziet nu al dat veel verenigingen de zaken nog maar moeilijk aan elkaar geknoopt krijgen, vaak omdat de vrijwilligers ontbreken. Het CDA Krimpenerwaard wil dat dit verandert. En ja, veel van de wet en regelgeving komt uit Den Haag maar wij hebben de stellige overtuiging als wij via onze ingangen in Den Haag de ongewenste uitwassen voor het voetlicht brengen wij daar zeker iets voor elkaar kunnen krijgen. Een wijze les voor ons als politiek is er zorg voor te dragen dat geschapen verwachtingen en realiteit niet uit elkaar groeien. Krapte op de arbeidsmarkt Een punt van zorg dat het CDA nog wel wil delen is de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor onze begroting. We hebben ongeveer 50-60 fte aan vacatures in onze gemeente. Dit kan bijna niet zonder gevolgen blijven voor de doelen die we willen realiseren. Helaas is de oplossing hier niet 1,2,3 voor te geven. Maar het CDA Krimpenerwaard is zich wel bewust dat dit tot keuzes zou kunnen leiden die niet leuk zijn, maar wat nu eenmaal niet anders kan. Durf dit dan ook te benoemen.Een wijze les voor ons als politiek is er zorg voor te dragen dat geschapen verwachtingen en realiteit niet uit elkaar groeien.Het vertrouwen in de democratie is broos en herstel van vertrouwen begint altijd met eerlijkheid en openheid van zaken. Het uitgangspunt van CDA Krimpenerwaard blijft dat onze boeren een cruciale rol spelen in de voedselvoorziening en het gebiedsbeheer. Agrariërs cruciaal voor voedselvoorziening en gebiedsbeheer In de begroting staat dat incidentele middelen ingezet worden voor de landbouwtransitie. Het uitgangspunt van CDA Krimpenerwaard blijft dat onze boeren een cruciale rol spelen in de voedselvoorziening en het gebiedsbeheer. Dit betekent dat CDA Krimpenerwaard wil dat de middelen worden ingezet voor de versterking van het verdienmodel van de agrarische sector en praktische innovatieve landbouwmethoden. Het CDA Krimpenerwaard wil niet dat deze middelen worden ingezet voor iets dat het beheer van de Krimpenerwaard of de voedselvoorziening in gevaar brengen. Tot slot: het CDA is blij met deze eerste begroting van het nieuwe college. Er worden stappen vooruit gezet ondanks de onzekere tijd waarin we leven. Wij wensen het college veel wijsheid toe bij het bereiken van de doelen die in de begroting staan genoemd.