Nieuws van politieke partijen in Leeuwarden inzichtelijk

1765 documenten

Motie: Samenwerking De Harmonie en Neushoorn

D66 D66 Leeuwarden 22-09-2020 19:28

Tijdens een bijzondere raadsvergadering in Stadsschouwburg de Harmonie diende de fractie van D66 een motie in over de samenwerking van dit theater met het poppodium Neushoorn. Al sinds jaar en dag vraagt D66 aandacht voor beide instellingen, die wij samen het hart van het Harmoniekwartier noemen. Er komt nu structurele steun voor het exploitatietekort van Neushoorn, maar wat ons betreft krijgt de wethouder wel een opdracht mee in de vorm van een motie. Het moment om te veranderen van organisatievorm is nu. Neushoorn heeft per 1 november geen directeur meer, en de Harmonie is bezig met een transitie van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht. Daarnaast geven beide instellingen aan de kansen, ook door de Corona crisis, te zien en te willen benutten. De Motie is aangenomen!

https://leeuwarden.d66.nl/2020/09/22/motie-samenwerking-de-harmonie-en-neushoorn/ https://leeuwarden.d66.nl/2020/09/22/motie-samenwerking-de-harmonie-en-neushoorn/

The post Motie: Samenwerking De Harmonie en Neushoorn appeared first on D66 Leeuwarden .

installatie Martine Wursten

ChristenUnie ChristenUnie Leeuwarden 22-09-2020 13:11

Afgelopen woensdag kwamen we als gemeenteraad bijeen in de Harmonie voor de raadsvergadering. Tijdens deze avond werd Martine Wursten geinstalleerd als fractieassistent voor de ChristenUnie.

Iedereen in beweging

D66 D66 Leeuwarden 21-09-2020 14:54

 

 

 

 

 

 

Iedereen in beweging! Dat is in een notendop onze ambitie. Ieder op zijn eigen manier, op zijn eigen moment. ‘Inclusief sporten’ noemen we dat in beleidstukken.

Als wethouder Sport ben ik het afgelopen jaar druk bezig geweest om samen met sportverenigingen en welzijnsinstellingen een Sportakkoord op te stellen. Maar papier is geduldig, dus nu gaan we nu aan de slag, toch? Waar de vrijwilligers van de sportverenigingen en leden van de sportraad en wijkbewoners afgelopen winter nog samenkwamen in het cambuur-stadion om mooie plannen te smeden – ik weet het nog want toen lag er 10 centimeter sneeuw en ons geplande pauze-activiteit op het hoofdveld ging daarom niet door – blijft het nu stil. Immers, de kern van ons Sportakkoord is elkaar ontmoeten, ongedwongen bewegen, samen met ouderen sporten, en juist hiermee moeten we nu oppassen.

Gelukkig heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld om onze doelen te bereiken, een mooi uitvoeringsbudget, en wat in het vat zit verzuurd niet. En daarom ook mijn oproep; heeft u een goed idee, kijk dan ook eens op https://www.sportakkoordleeuwarden.nl/ want misschien kunt u samen met anderen onze ambitie wel waarmaken.

Immers de 1,5 meter is geen sprint maar een marathon en daarom kunnen we maar beter fit blijven. Ondertussen kijk ik met trots naar de verenigingen die voorzichtig de draad weer oppakken, verantwoord en behoedzaam, maar toch. Op afstand blijven van elkaar, maar toch samen, kunnen we nog heel wat bereiken.

En het voetballen? Dat laat ik toch liever aan de professionals over…

The post Iedereen in beweging appeared first on D66 Leeuwarden .

CDA wil betere leefbaarheid in Speelmanskwartier

CDA CDA VVD ChristenUnie D66 Partij voor de Dieren Leeuwarden 18-09-2020 10:34

Afgelopen woensdag sprak de raad zich uit over de visie Speelmanskwartier en de prijsvraag over Zalen Schaaf. De visie is opgesteld in 2015, maar in 2018 door een meerderheid in de raad aangepast. De aanpassing ging over de beperkingen waar Schaaf in de toekomst mee te maken zou krijgen, die zijn er dus uitgehaald. Wij vonden dit erg jammer aangezien de buurt er veel tijd en energie in had gestopt. Zij zagen ditvisiedocument als een begin van een nieuwe periode waarin de verpaupering in de wijk zou worden aangepakt en waarin leefbaarheid en woonplezier weer voorop zouden staan. Een prachtige vorm van burgerparticipatie. Het CDA heeft zich altijd achter deze visie geschaard. Middels een motie afgelopen woensdag wilden wij dit ook weer laten blijken, gelukkig waren we niet de enige. De motie, om de sluitingstijden van Schaaf in de toekomst te beperken tot 23.00, kreeg steun van D66, Partij voor de Dieren, Christen Unie en de VVD. Helaas geen meerderheid. Andere moties werden wel met een meerderheid gesteund, al deze moties stuurden in de richting van een verlenging van dezelfde invulling van Schaaf als de huidige. Hieronder onze motie en een link naar een toelichting van woordvoerder Abel Reitsma. Motie De wijkvisie van het Speelmanskwartier begon met een prachtig plan van burgerparticipatie. Inwoners van de wijk dachten actief mee met de plannen. Zo ontstond er draagvlak en eigenaarschap. De paragraaf van Zalen Schaaf in dit geheel heeft een belangrijke rol gespeeld, gezien de historie, de betekenis en de gevoeligheid van het onderwerp. Inwoners en gemeente hebben altijd aangegeven dat het Speelmanskwartier een woonfunctie moet hebben, dit uit zich ook in de verschillende acties en uitgangspunten in de visie. Schaaf mag dus blijven maar wel onder aangepaste omstandigheden. Overwegende dat: Zowel de raad als het college zich meermalen in het verleden hebben uitgesproken voorstander te zijn van burgerparticipatie; Er om die reden actief en uitgebreid wordt samengewerkt en gesproken met de bewoners rondom het Cambuurstadion en Heechterp over de toekomst van de wijken; Ook de bewoners van het Speelmanskwartier zich de afgelopen jaren in de discussie over de toekomst van de wijk gemengd hebben; In de met bewoners afgestemde en aangenomen visie voor het Speelmanskwartier is afgesproken dat de binnenstadswijk een woonfunctie heeft met horeca en detailhandel in een ondergeschikte rol; Een uitgaansgelegenheid met late openingstijden daarbij niet past; Bewoners in verscheidene brieven en zienswijzen aan de Raad opnieuw hebben aangeven fel tegenstander te zijn van verruiming van de eerder afgesproken openingstijden; dit houdt in dat de uiterlijke sluitingstijd 23.00 bedraagt; Er voldoende aanbod is in de stad van uitgaansgelegenheden met latere openingstijden. Van mening dat: We kunnen vertrouwen op de creativiteit van de inschrijvers op de prijsvraag om met een mooie business case te komen passend bij de wensen van de wijk; In het kader van betrouwbare overheid we eerder gemaakte afspraken in een visie niet zomaar horen te veranderen; Voor maximaal 6 avonden per jaar een ontheffing mag worden aangevraagd om later te sluiten (01.00) zodat bepaalde evenementen doorgang kunnen vinden. Verzoekt het college: De openingstijden zoals voorgesteld in de criteria van de prijsvraag hierop aan te passen. Dit voorgestelde beleid na een jaar te evalueren https://www.youtube.com/watch?v=T4puuGz26t0

Algemene beschouwingen Mid-Term Review (Hoe staan we ervoor?)

D66 D66 Leeuwarden 17-09-2020 15:54

Afgelopen woensdag bespraken we de Mid-Term Review van het college. Dit houdt in dat we de tussenstand opmaken van inmiddels bijna drie jaar beleid van het college. Hieronder kun je de bijdrage lezen van onze fractievoorzitter Julie Bruijnincx:

Voorzitter,

Ook de MTR ziet er heel anders uit dan wij van te voren gedacht en gehoopt hadden. In plaats van het herijken en heroverwegen van het collegeprogramma is het kijken hoe we financieel gezond blijven en redelijk ongeschonden uit deze Corona crisis kunnen komen. En dat laatste geldt niet alleen voor de gemeentelijke organisatie, maar ook voor onze verbonden partijen, inwoners en ondernemers.

D66 had en heeft nogal wat ambities. Verdere innovatie, meer investeren in sport en beweegprogramma’s, maar ook in cultuur, over dat laatste onderwerp hebben we vorige week uitgebreid gesproken. En dan laat ik grote investeringen nog buiten beschouwing, zoals onze langgekoesterde wens voor een fietstunnel onder de Schrans door. Waar we wel blij mee zijn is dat we niet afbreken waar we mee bezig zijn.

Wat nu rest is een reactie op de vier genoemde punten uit de collegebrief. Het zal u niet verbazen dat D66 instemt met het voorliggende besluit. Wel hebben we een aantal opmerkingen bij deze 4 punten.

Punt 1; de omvang van de ruimte scheppende maatregelen, onpopulair gezegd de bezuinigschopgave. De fractie gaat daarmee akkoord met als belangrijkste reden:

Wij vinden het structureel verhogen van lasten voor inwoners, zoals de OZB, nu absoluut niet wenselijk. In Leeuwarden wonen veel mensen met een laag inkomen in een koophuis, omdat in Leeuwarden de huizenprijzen lange tijd laag zijn geweest. Veel van deze mensen, oa ZZP’ers, hebben het al zwaar genoeg door de gevolgen van de Corona crisis. Het voorgestelde pakket vinden wij acceptabeler, maar niet leuker.

Punt 2: het wel of niet handhaven van de stelpost Jeugdhulp van € 2,7 mln;

Iedereen had verwacht dat er al lang duidelijkheid was over een verhoogde rijksbijdrage. Vandaag, tijdens de algemene beschouwingen, kwam er weer geen perspectief. Toch begrijpen en volgen we de redenatie in de brief.

Punt 3: de verwerking van de impact van de coronacrisis met de daaraan verbondenonzekerheden in de financiële positie van de gemeente;

Daar refereerde ik al aan in de inleiding. Wel willen wij dat het college van deze crisis zo veel mogelijk een kans maakt. De digitalisering heeft een vlucht genomen, zowel in het onderwijs, als in de zorg. Tevens heeft fractielid Jansen heeft daar vandaag nog schriftelijke vragen over gesteld, over duurzame arbeidsparticipatie in en na Coronatijd. Gelukkig wordt er wel verder geïnvesteerd in de Digitale Agenda.

Punt 4: de omvang en samenstelling van nieuwe bestedingen in 2021 en verdere

jaren. Daarbij willen wij graag specifiek aandacht vestigen op het volgende punt:

De structurele bijdrage aan Neushoorn van 2 ton. Al sinds jaar en dag vraagt D66 aandacht voor beide instellingen, die wij samen het hart van het Harmoniekwartier noemen. Er komt nu structurele steun voor het exploitatietekort van Neushoorn, maar wat ons betreft krijgt de wethouder wel een opdracht mee in de vorm van een motie. Het moment om te veranderen van organisatievorm is nu. Neushoorn heeft per 1 november geen directeur meer, en de Harmonie is bezig met een transitie van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht. Daarnaast geven beide instellingen aan de kansen, ook door de Corona crisis, te zien en te willen benutten. U ontvangt de motie zo spoedig mogelijk.

Ook al heroverwegen en herijken wij niet zoveel tijdens de MTR als wij gehoopt hadden, we willen wel van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals een oude motie, die gesteund werd door bijna alle partijen behalve de fractie van PAL/GroenLinks, van stal te halen.

De oorspronkelijke motie stamt uit 2014, waarin wij aandacht vroegen voor het Twee Sporenbeleid bij etnisch gerelateerde drugsoverlast. Een controversiële motie, we hebben immers al jaren terug afstand genomen van het doelgroepen beleid. De bewuste motie uit 2018, een vervolg op de motie uit 2014, was bedoeld om over een periode van 10 jaar een investering te doen van 1.2 miljoen euro in totaal. Een structurele post op de begroting van 120.000 euro. Daarbij zou een plan gemaakt worden, samen met de doelgroep de Caribische Nederlanders, om sociale ongelijkheid tegen te gaan en kansen te vergroten in zowel het onderwijs als op de arbeidsmarkt.

De motie is nog niet naar onze wens uitgevoerd, zowel de financiële kant als het plan is nog niet geregeld, noch is de raad geïnformeerd over de voortgang of het gebrek daaraan. Daarom de volgende vragen aan het college:

Waarom is er nog geen structurele dekking? Wat is er wel gebeurd? Wanneer verwacht u een plan te kunnen presenteren met de doelgroep?

De wethouder zegt toe dat wij voor 1 november schriftelijk geïnformeerd worden over de voortgang van deze motie.

 

The post Algemene beschouwingen Mid-Term Review (Hoe staan we ervoor?) appeared first on D66 Leeuwarden .

Het politieke seizoen is weer gestart!

CDA CDA ChristenUnie Leeuwarden 17-09-2020 15:05

In een samenleving met een groot aantal partijen heb je elkaar nodig. Als CDA zoeken we dan ook voortdurend de verbinding om daadwerkelijk relevante zaken in de gemeente Leeuwarden voor elkaar te krijgen. Naast het zijn van coalitiepartij en speler in de gemeenteraad Leeuwarden hebben we elkaar ook intern nodig. Het is traditie dat fractie, wethouder en bestuur gezamenlijk het nieuwe politieke seizoen aftrappen. Dit keer op vrijdag 4 september in een aangepast programma ‘op afstand’, onder leiding van gids Frits Rijpma. De voormalig fractievoorzitter van de Christen Unie leidde ons door onze mooie stad met al haar historie en wetenswaardigheden. Via de Blokhuispoort naar de Tweebaksmarkt (inclusief bezoek aan de Statenzaal), van de Bonifatiuskerk naar de Joodse buurt en het geboortehuis van Mata Hari op de terp. Het thema van de rondleiding: een kijkje in de keuken van de wereldse macht, de bestuurlijke-, rechterlijke- en kerkelijke macht. Het elkaar weer fysiek kunnen zien voelde goed en geeft energie voor de uitdagingen die voor ons liggen. Hoe gaan we als gemeente Leeuwarden én wij als CDA bijvoorbeeld om met de gevolgen van de Corona-crisis, welke keuzes maken we op financieel gebied, hoe houden we voortdurend oog voor de mens en haar menselijke maat. Al met al het vooruitzicht van een ongewoon politiek jaar waarin lastige politieke keuzes voorliggen. In de avonduren hebben we onder het genot van een hapje en een drankje afscheid genomen van de bestuursleden Ype Brouwer en Rinse de Groot. Twee drijvende krachten in het bestuur die hun steentje hebben bijgedragen, maar die de voorkeur hebben gegeven om hun tijd in te zetten voor de kerkelijke macht, een keuze die we vanzelfsprekend respecteren.

Amateurmuziek krijgt aandacht en geld in Leeuwarden

CDA CDA Leeuwarden 17-09-2020 14:58

Afgelopen weken is er veel gezegd over de visie van kunst en cultuur; Wat wil de gemeente met kunst en cultuur? Het CDA miste in deze nota de erkenning voor de amateurmuziek en dat is woensdag 16 september 2020 gekomen! De amateurorkesten zijn verenigd in de Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden (SML). Dit vitale onderdeel van de amateurmuziek verdient aandacht en ondersteuning. Het CDA Leeuwarden vindt dat de amateurmuziek bij de basis hoort van cultuurbeleid van de gemeente. Niet alleen omdat amateurmuziek een breed publiek aanspreekt en iedereen mee kan doen, maar ook omdat ze investeren in jeugd- en talentontwikkeling. En daar is geld voor nodig. Via een motie hebben wij het college van burgemeester en wethouders het volgende gevraagd: Een jaarlijks investering van €20.000,- voor de jaren 2021 en 2022 zoals benoemd in het visiedocument, beschikbaar te stellen voor de bijdrage aan de jeugdopleiding van de verschillende verenigingen; De Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden in de cultuurnota te plaatsen onder ambitieniveau B ‘Basis op orde’. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat alle partijen van de Leeuwarder gemeenteraad de SML een warm hart toedragen. En dat klinkt ons als muziek in de oren!

Schriftelijke Vragen: Kansen in coronatijd

D66 D66 Leeuwarden 16-09-2020 12:20

Duurzame arbeidsparticipatie vraagt een sterke lokale economie, inzet op scholing en het vergroten van kansen.

Met de presentatie van het programma Onderwijs, Economie en Arbeidsmarkt en de Coronabrief VI liet het college zien dat zij hier hard aan werkt. Echter, de plannen zijn nog niet concreet genoeg. Door het stellen van schriftelijke vragen aan het college van B&W vraagt D66 Leeuwarden extra aandacht voor het aanbieden van opleidingen met baangarantie aan inwoners met een bijstandsuitkering. Daarnaast vraagt de fractie zich af of de kansen die in coronatijd gecreëerd worden wel volledig worden benut.

Hier kunt u onze Schriftelijke Vragen lezen die we gesteld hebben aan het college van B&W.

https://leeuwarden.d66.nl/2020/09/16/schriftelijke-vragen-kansen-in-coronatijd/

The post Schriftelijke Vragen: Kansen in coronatijd appeared first on D66 Leeuwarden .

Zorg dat Zalen Schaaf weer een eeuw vooruit kan! | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 16-09-2020 00:00

Zalen Schaaf is al 223 jaar een cultuurplek en een begrip in Leeuwarden. In 2018 is op initiatief van PAL GroenLinks een motie aangenomen waarmee Zalen Schaaf wordt behouden. Daarmee zijn we er nog niet. Evert Stellingwerf: ‘Nu is het zaak dat we een stap maken van leegstandsbeheer naar een definitieve toekomstbestendige invulling. Belangrijk is ook dat er dekking komt voor het onderhoud, zodat Schaaf ook in de 21ste eeuw weer vooruit kan.’

Sluitingstijden

Het voorstel om de sluitingstijden te beperken tot 23.00 uur steunen we niet. Wij vinden dat het mogelijk moet blijven om op deze plek cultuuractiviteiten te programmeren. De sluitingstijden zijn ook nodig om het publiek geleidelijk te laten vertrekken uit Zalen Schaaf. Het voorstel van het college om door te week 23.00 uur aan te houden en in het weekend 01.00 uur vinden we een redelijk compromis. Wat ons betreft past dat bij een gemengde woonbuurt in de binnenstad.

 

Prijsvraag

Verder uitstellen van de prijsvraag, waarbij de onzekerheid blijft voor de huidige gebruikers, de buurt, initiatiefnemers en de gemeente vinden we niet wenselijk. ‘We wachten nu eerst de verschillende plannen voor Schaaf af, waarbij een laagdrempelige culturele of sociaal-maatschappelijke functie onze voorkeur heeft en een dekking van de (onderhouds)kosten ook wenselijk is. Het complex is groot genoeg en kan voor meerdere functies tegelijk worden gebruikt. Voor ons staat in ieder geval overeind dat Skaaf mut Blieve!’

Ledencolumn Henk Span: corona en GroenLinks | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA Leeuwarden 11-09-2020 00:00

Corona wordt door sommigen beschouwd als een wake-up call. Begin volgend jaar zijn er weer verkiezingen en ik zit met de vraag of en hoe GroenLinks kans ziet invulling te geven aan die wake-up call, er een antwoord op te geven en stel daarbij dat het verkiezingsprogramma daarbij niet eens zo belangrijk is, hoewel de vier speerpunten er hoopgevend uit zien:

Menselijke zorg (einde aan marktwerking in de zorg); Eerlijk delen (einde aan het economisme); Groene economie (economie van de toekomst, innovatie en nieuwe industrie); Ontspannen samenleving (debat i.p.v. conflict, geen polarisatie en een tolerante samenleving).

Misschien is het veel belangrijker en interessanter of en hoe links kans ziet na die verkiezingsuitslag en de onderhandelingen een rol van betekenis te spelen. Zijn de voortekenen hoopgevend?

Als we terug gaan in de tijd, niet echt. Ooit beleefde links met Den Uyl een grote verkiezingsoverwinning. Toen is links door een hele bewuste coupe van VVD en CDA, tijdens een onderonsje buitenspel gezet en daarna is het nooit meer goed gekomen met links, zo heeft de PvdA meegewerkt aan het om zeep helpen van de verzorgingsstaat en leeft de SP nog in de vorige eeuw.

Vraag is: hoe groot is links nu? Rutte is zo ongeveer heilig na zijn rol tijdens de crisis, veel partijen hebben het vooral lastig met zichzelf, o.a. door hun steun voor het huidige kabinet en het populisme weet even niet hoe om te gaan met de situatie.

En laat dat laatste nu de kans zijn voor een echt nieuw links!

Een lezing van Joris Luyendijk opende mij de ogen. Het is niet zo dat de stemmers van de populisten het gevoel (of liever het besef) moeten krijgen dat ze gehoord worden, ze willen geholpen worden.

Waar het over gaat is en dat las ik in het boek van Peter Wieringa over populisten Ik brul, dus ik ben op blz. 168/169: ‘het onnodig verbinden van de gezonde vragen aan onjuiste angsten’…...’het moet worden toegeschreven aan de publieke vorming door universiteiten, de media en de politieke klasse’.

Een derde lezing, van Bart Brandsma, maakt duidelijk dat het erom gaat te zoeken naar een gesprek, niet met de extremen, maar met het midden. Wilders komt bijvoorbeeld niet veel verder dan te roeptoeteren over ‘de tsunami van moslims’, ‘Nederland moet weer van de Nederlanders worden’ en de ontkenning van de klimaatverandering. Eigenlijk zou hij (en Baudet) alleen op grond van het laatste al moeten worden aangeklaagd voor een misdaad tegen de menselijkheid.

Onder andere in de vier speerpunten van GroenLinks zitten, als we erover nadenken, de argumenten voor het gesprek. De reden dat mensen stemmen op de populisten is namelijk vaak helemaal niet dat ze het met de (spaarzame) argumenten eens zijn, maar uit angst, onzekerheid en onvrede over de politiek.

Gelukkig worden we ook geholpen door andere dingen die we kunnen lezen en ik doel dan vooral op de informatie van De Correspondent. Met name het hoogst interessante boek Fantoomgroei van Sander Heine en Hendrik Noten en het artikel The Migration Hump van Maite Vermeulen.

In dat laatste artikel wordt aangetoond dat de populisten zich baseren op volstrekt onjuiste informatie als het gaat over het nut van ontwikkelingshulp. Helaas lopen andere partijen daar achteraan uit angst om stemmen te verliezen aan die partijen.

Uiteraard moet er iets gedaan worden aan de mensonterende omstandigheden aan de grenzen van Europa, maar in aantallen valt het aantal migranten van buiten Europa in het niet bij de aantallen binnen Europa. Een trek trouwens die van alle eeuwen is en invulling kan geven aan problemen bij de vervulling van vacatures e.d.

De Correspondent kan ik overigens zeer aanbevelen. Ze doen diepgaand onderzoek en zijn ook niet bang hun eerdere fouten en veronderstellingen te herzien.

In het boek met ondertitel: Waarom we steeds harder werken voor steeds minder staat ook een aanvulling op wat GroenLinks schrijft over de economie. Het gaat over een doorgeschoten bezuinigingsbeleid, over belastingontduiking, over doorgeschoten flexibilisering, over de nieuwe slaven bij Bol, over Adam Smith, maar ook over Thatcher en Friedman (die resp. de bonden in de U.K. en de samenleving in Chili kapot hebben gemaakt).

Wat ik het meest bijzondere heb gevonden aan het boek, is de rol van premier Roosevelt. Het is haast onmogelijk je dat in de tijd van Trump voor te stellen, maar hij formuleerde toen al een beeld van de economie zonder de opbrengsten van wapenverkopen, drugs als bijvoorbeeld sigaretten, verslavende medicijnen, enz.

Helaas kwam de oorlog ertussen en wat ik lees is onthutsend. Sindsdien worden dat soort dingen wèl meegenomen in de definitie van de economie. Het bouwen van tanks, vliegtuigen en bommen waren gewoon nodig om Duitsland te verslaan.

Dat nog los van de vraag, waarom zoveel jonge mannen, die aan het begin van hun leven stonden, hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Dat het vaak, helaas gekleurde jongens waren, die geen andere keuze hadden. Eigenlijk heel naar je dat je realiseren. Was er toen een andere president geweest, dan was dat misschien zelfs niet eens gebeurd.

De vraag is ook nog: wat is nu eigenlijk economie? Economie zou een wetenschap zijn. Een wetenschap formuleert op basis van gevalideerd onderzoek een model, op grond waarvan er voorspellingen kunnen worden gedaan, dat met in achtneming van de randvoorwaarden geformuleerd bij het model. Keer op keer blijkt dat economie’helemaal geen wetenschap is en dat economie eigenlijk alleen kan verklaren waarom hun zogenaamde voorspelling niet is uitgekomen. Dit besef is heel confronterend, omdat politici zeggen hier wel hun beleid op te baseren.

Kortom wat is nu de boodschap voor (Groen)Links? Neem een voorbeeld aan wat de SP deed in betere tijden. Kom uit je bubbel, ga in gesprek en gooi (kleine) verschillen ter linkerzijde overboord en neem een voorbeeld aan wat rechts wat dat betreft heeft aangetoond te kunnen. Samenwerken zodat links weer beleid kan gaan maken.

De verbeelding aan de macht!

 

Henk Span