Nieuws van politieke partijen in Leeuwarden inzichtelijk

1640 documenten

Zomerreces, even niet vergaderen..

CDA CDA D66 Leeuwarden 15-07-2019 07:19

De laatste weken voor het reces van de gemeenteraad zijn altijd druk met een overvolle politieke agenda. Ik heb o.a. cultuur in portefeuille en op maandag 8 juli werd er in de raad gediscussieerd over Brûsplak CT48, deze afkorting staat voor Cornelis Trooststraat 48 in Leeuwarden. Wij waren, ondanks dat we het jammer vonden dat dit onderwerp nu op de agenda stond, en niet als onderdeel van de nieuwe totale cultuurvisie werd behandeld, voor! Brûsplak is het Friese woord voor broedplaats. CT48 is een unieke plek voor kunst, cultuur, educatie en staat dan ook midden in de wijk. Het heeft haar bestaansrecht de afgelopen jaren bewezen en heeft recht op een wind- en waterdicht pand. Wij benadrukken dat met Brûsplak CT48 er nu voldoende broedplaatsen zijn die door de gemeente gefinancierd worden en laten overige initiatieven graag over aan de particuliere markt. Woensdag stonden de Jaarstukken 2018 en de WMO centraal. De Jaarstukken geven een terugblik over de financiën van het afgelopen jaar. Samen met D66 hebben we een motie ingediend over Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Goed lezen en schrijven is in onze maatschappij een vereiste! Een onderwerp dat we niet genoeg kunnen benadrukken. Tot zover de gemeenteraad. De afgelopen weken waren naast de discussie over Brûsplak, Jaarstukken en WMO heel afwisselend. Begin juni werd er in Leeuwarden bijvoorbeeld een symposium over het onderwerp eenzaamheid georganiseerd. Een symposium waar veel geledingen vanuit de ouderen werden betrokken. En niet alleen in onze provincie; de drie noordelijke provincies waren allemaal vertegenwoordigd. Eenzaamheid zo werd wel duidelijk is niet alleen een onderwerp wat ouderen raakt. De afgelopen weken hebben jullie kunnen lezen dat het thema eenzaamheid ook onder jongeren een probleem is. Een onderwerp waar we als CDA zeker aandacht voor hebben. Zoals jullie onderhand wel weten speelt muziek een grote rol in mijn leven. Eind juni konden we weer genieten van een weekend City Proms in Leeuwarden. Op het Wilhelminaplein kon iedereen, van jong tot oud, in de open lucht genieten en kennismaken met klassieke muziek. Ook de komende maanden zijn er nog diverse evenementen in onze gemeente en provincie te beleven! De maanden mei, juni en juli zijn traditioneel drukke trouwmaanden. En ja dat kan ik ook bevestigen. De afgelopen weken mocht ik als trouwambtenaar een groot aantal bruidsparen in de echt verbinden. Van De Sayter, een eiland in de Alde Feanen, de Kosterij, Stadhouderlijk Hof, Post Plaza (Leeuwarden), it Alde Riedshûs (Grou) of Dekema State (Jelsum); overal weten de bruidsparen in onze mooie gemeente prachtige trouwlocaties te vinden. Vrijdag 12 juli was het voor mij een echte ‘trouwdag’; twee bruidsparen hebben vol overtuiging het ja-woord uitgesproken. Wat een feest om zo’n bijzondere functie te mogen uitvoeren. Nu is de gemeenteraad met zomerreces. Reces betekent dat de gemeenteraad niet vergaderd. Dat wil niet zeggen dat wij al die weken met vakantie gaan; je kunt ons altijd bellen, mailen of appen. Geniet van de zomer en de vrije tijd, waar je ook naar toe gaat! Door: Jannie Atsma

De Raad neemt besluit over WMO

CDA CDA Leeuwarden 15-07-2019 07:04

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een heel groot onderwerp. Het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO: ofwel, de zorg voor kwetsbare mensen in onze gemeente. Dit is ook de zorg die we raadsbreed steeds hebben gedeeld. Dit voelt niet alleen als een enorme verantwoordelijkheid, dat is het ook. Het is een onderwerp dat vraagt om een zorgvuldige afweging. Op het voorstel dat nu voorlicht hebben wij als CDA fractie nog steeds een aantal zorgpunten. De zorg voor de vrijwilligers en mantelzorgers, de overbelasting van deze waardevolle mensenmoeten wevoorkomen. De zorg om het proces van de clienten en medewerkers die van de 2e naar de 1e lijn gaan: niemand mag tussen wal en schip vallen. Daarnaast hebben we nog een aantal opmerkingen: Begin met pilots in een wijk en dorp (dit sluit volledig aan bij het amendement van de PvdA) om te onderzoeken of deze nieuwe manier van werken het gewenste effect heeft. Breng de tekorten op het sociaal domein deze collegeperiodeterug. En we roepen op om niet af te breken wat is opgebouwd in de wijken en dorpen:deze initiatieven zijn waardevol én dienen als voorbeeld voor de hele gemeente. Om die reden hebben wij het volgende amendement opgesteld om samen met andere partijen in de raad hier aandacht voor te vragen. Verder dienen we de motie van de PvdA mee in over de bezuinigingen 2020. Financiële orde op zaken is van belang voor het CDA. En de motie met kwaliteitseisen van de PvdA, dit geeft sturing aan het plan. En we dienen de motie van D66 mee in over de vrijwilligers/beroepskrachten. Vorige week zeiden we nog wat is het mooi dat de plannen tot stand zijn gekomen met de hele sector en met een groot draagvlak. En dat we er aan hechten deze manier van werken vast te houden. Tot onze verassing en met zeer gemengde gevoelens heeft het CDA kennis genomen van de brief wisseling van de wethouder en de aanbieders. Vorige week gaf de wethouder nog aan dat het een prettig gesprek was geweest. Nu ontkennen de aanbieders dat niet, zij bedanken voor het ontvangst en de gedane voortellen van de wethouder. De reactie per brief van de wethouder hierop heeft ons verbaasd omdat hieruit een heel ander beeld ontstaat ener een welles nietes spelletje lijkt te ontstaan. Had de wethouder niet gewoon opnieuw de aanbieders uit kunnen nodigen voor een gesprek om de verschillende opvattingen te bespreken? Kan de wethouder daar op reageren? Het is het CDA in de proces vaker opgevallen dat wethouder en aanbieders miscommunicatie hebben. Dat is zorgelijk zeker op zo’n belangrijk dossier. Het onderwerp waar we vanavond over beslissen verdient alle aandachten zorgvuldigheid en deze communicatieperikelen hebben alleen maar gezorgd voor ruis en frustratie. Laten we ons focussen op het onderwerp waar het over moet gaan: de inwoners van onze mooie gemeente verdienen goede zorg, een veilige omgeving en vertrouwen in de toekomst. We wensen iedereen vanavond veel wijsheid toe.

In een gemeenteraad komt een scala ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leeuwarden 12-07-2019 21:08

In een gemeenteraad komt een scala van onderwerpen langs, waarbij er vaak nauwelijks raakvlak is met onze speerpunten dieren, natuur en milieu. De herijking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is z'n onderwerp. Afgelopen week werd na maandenlange voorbereiding het plan van wethouder Van Gelder in stemming gebracht. Fractievoorzitter Caroline de Groot memoreerde in haar bijdrage het sociale karakter van de Partij voor de Dieren: "Onze partij komt op voor de zwaksten in de samenleving, mensen èn dieren". Lees hier haar volledige bijdrage 👉 https://leeuwarden.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-wmo-debat

Behandeling van de Jaarstukken 2018 (Moties HCL/Laaggeletterdheid/Duurzaam Erfgoed)

D66 D66 PvdA Leeuwarden 11-07-2019 13:22

Voorzitter,

De behandeling van de jaarstukken komen altijd op een bijzonder moment. Voor de pauze bespraken we de voorjaarsbrief, en we kunnen ons ook vinden in de woorden van de PvdA dat deze behandeling gelijktijdig zou kunnen.

Maar we zijn inmiddels halverwege 2019 en kijken terug op 2018. En dat terwijl er het afgelopen half jaar al zoveel gebeurd is. Het aangekondigde afscheid van onze burgemeester, de zoektocht naar zijn opvolger is daar een voorbeeld van. Maar ook de talloze bezoeken die de raad dit eerste halfjaar heeft afgelegd, de een beter bezocht dan de ander. Gecompliceerde dossiers houden ons bezig, over WMO en WTC moeten we voor het reces nog een beslissing nemen. En toch wordt ons nu nog gevraagd te reflecteren op 2018. Het eerste jaar dat D66 deeluitmaakt van dit college. En het Culturele Hoofdstad jaar, wat een succes. Maar de uitdaging blijft om dit succes vast te houden richting 2028.

Een van de instellingen die geprofiteerd heeft van LF2018 is het Historisch centrum Leeuwarden. Er was een record aantal activiteiten en bezoekers en het aantal stadswandelingen is verdriedubbeld. We hopen dat het college hier in blijft investeren, en dat het voordeel van 33.000 euro direct teruggaat naar het HCL om hun programma verder uit te breiden. Eerste vraag college, is dat ook zo?

Het college antwoordde dat dat niet het geval was, en daarom dienden wij deze motie in. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

Klik hier voor de motie.

Vanwege prioritering inzet van uren voor wettelijke taken en het procesvoorstel voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten in de nieuwe gebieden van Leeuwarden, is de Erfgoedagenda nog niet verder uitgewerkt in 2018. De fractie van D66 vindt dat jammer. Het afgelopen jaar zijn er een aantal incidenten geweest met cultureel Erfgoed in onze gemeente, zoals de bomenrij in Stiens en de Buma-State in de Zuidlanden. Dat toont aan dat er voortvarend aan een uitgebreide erfgoednota, inclusief duurzaamheidsparagraaf, gewerkt zal moeten worden. Wij dienen dan ook een motie in op dit punt.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. 

Klik hier voor de motie.

We zijn ook trots, trots op onder andere de doorontwikkeling van de IKC’s in 2018, waardoor we binnen onze gemeente al 19 IKC’s hebben. Nog tien zijn er in ontwikkeling. Helaas zijn niet alle berichten even positief. Zo was IKC Wiarda te Goutum in het nieuws met betrekking tot de onderwijscapaciteit. Onze fractie vind het huidige vlekkenplan met betrekking tot onderwijshuisvesting te verouderd en vrijwel alle plannen uit dit plan zijn al in gang gezet. We weten dat het college werkt een aan nieuwe integraal onderwijshuisvestingsplan, maar kregen berichten dat dit plan pas in 2021 klaar zou zijn. Dit vindt D66 als onderwijspartij te laat. Daarom willen we de wethouder om een toezegging vragen dat dit plan al in 2020 aan de raad voorgelegd kan worden en zo snel mogelijk in werking kan treden.

De wethouder vindt dit ook belangrijk en kon ons deze toezegging geven. 

Ook op het gebied van laaggeletterdheid zijn er nog flinke stappen te zetten. In de jaarstukken wordt heel kort uiteengezet wat het college wil op dit gebied. Oa Educatie op Locatie. Dit is voor onze fractie niet ambitieus genoeg, ook omdat het aanvalsplan van 2016 nog niet voldoende geëvalueerd is en de recente cijfers zorgwekkend zijn. D66 heeft de ambitie dat in 2025 iedereen kan lezen en schrijven. Digitale geletterdheid verdient hierbij ook de aandacht en daarom dienen we een motie in op dit punt.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

Klik hier voor de motie.

Dan veiligheid,

In de cijfers omtrent de meldingen overlast door verwarde personen is te zien dat vanaf de periode mei- augustus er een duidelijke stijging is ten opzichte van de zelfde periode het jaar ervoor 347 in 2017 om 530 in 2018. In de jaarstukken wordt gesproken over een aantal pilots waarvan de resultaten bemoedigend zijn, maar dan zou er eerder verwachten worden dat de cijfers naar beneden zouden gaan. Als laatste is er geen verklaring of mogelijke oorzaak van deze stijging te lezen. Een aantal vragen:

Wat is er concreet veranderd ten aanzien van 2017? Is er al meer duidelijkheid over de uitkomsten van de pilots welke nu lopen? Waar komt de stijging onder ouderen vandaan? Is er ook specifiek beleid gericht op verwarde ouderen?

Na het reces zal de fractie bovenstaand onderwerp opnieuw agenderen in de gemeenteraad.

Voorzitter,

In de LC van 8 juni stond een hoopvol bericht dat de parkeergarages een exploitatie overschot hebben in zowel 2017 als 2018. Een potje waar wij, en waarschijnlijk meerdere fracties met ons, wel een bestemming voor hebben. Dhr Stellingwerf refereerde er zojuist aan in zijn bijdrage. Wij zijn voornemens een motie in te dienen, om te onderzoeken of de parkeertarieven op zondag omlaag kunnen om de koopzondag een boost te geven.

Tot zover.

Deze motie hebben we aangehouden. We willen het onderwerp ‘parkeren in de binnenstad’ graag na het zomerreces uitgebreid bespreken.

https://leeuwarden.d66.nl/2019/07/11/behandeling-van-de-jaarstukken-2018-moties-hcl-laaggeletterdheid-duurzaam-erfgoed/ https://leeuwarden.d66.nl/2019/07/11/behandeling-van-de-jaarstukken-2018-moties-hcl-laaggeletterdheid-duurzaam-erfgoed/ https://leeuwarden.d66.nl/2019/07/11/behandeling-van-de-jaarstukken-2018-moties-hcl-laaggeletterdheid-duurzaam-erfgoed/

The post Behandeling van de Jaarstukken 2018 (Moties HCL/Laaggeletterdheid/Duurzaam Erfgoed) appeared first on D66 Leeuwarden .

Betere zorg door instemming met zorgplan Herijking Wmo | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Partij voor de Dieren VVD CDA Leeuwarden 11-07-2019 00:00

De gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwe plannen van onze wethouder Herwil van Gelder voor de zorg in Leeuwarden. Met deze plannen blijven de meest kwetsbare burgers in onze gemeente de zorg houden die ze nodig hebben tegen lagere kosten, zonder beschikkingen en volledig op maat. De plannen gaan uit van vertrouwen en daardoor minder bureaucratie. 

In de nieuwe plannen kunnen inwoners in hun eigen buurt- of dorpskamer terecht voor de zorg die ze nodig hebben. Zorgprofessionals worden ondersteund door vrijwilligers. Zorgaanbieders werken samen, zonder beschikkingen waardoor de gevraagde zorg sneller kan worden gegeven. De komende periode starten enkele proeven met de buurt- en dorpskamers.

Wij zien in dit plan een raamwerk vol kansen en mogelijkheden voor een zorgsysteem waarin beter wordt aangesloten op inwoners die zorg nodig hebben. Dichtbij, laagdrempelig, aansluitend bij de eigen kracht en mogelijkheden. Waarbij de samenwerking tussen inwoners, hun eigen netwerk, de sociale basis en de beroepskrachten veel vanzelfsprekender wordt.

Met dit plan stappen we af van het denken in zorgproducten, protocollen, bureaucratie en kosten. We gaan uit van vertrouwen, het goed luisteren naar de werkvloer en timmeren niet alles keihard dicht. We zorgen dat zorgverleners van hun eiland afkomen en samenwerken met elkaar en met vrijwilligers, zodat ze samen de beste zorg kunnen leveren. Zodat de kwetsbare inwoner van onze gemeente centraal staat en krijgt wat hij nodig heeft.

Wel moeten we heldere kaders hebben en blijven faciliteren, onderzoeken en bijstellen. Loslaten waar kan en regie voeren waar nodig.

Stemuitslag Voor: PAL GroenLinks, PvdA, D66, CDA, FNP, 50 Plus. Tegen: VVD, ChristenUnie, Gemeentebelangen, Lijst 058, Partij voor de Dieren.

‪De laatste toespraak van onze ...

ChristenUnie ChristenUnie Leeuwarden 10-07-2019 21:35

‪De laatste toespraak van onze burgemeester Ferd Crone. ‪Beste Ferd, we wensen je veel succes, wijsheid en zegen toe en zijn je dankbaar voor je grootse inzet voor onze gemeente!‬

De Partij voor de Dieren hecht grote ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leeuwarden 10-07-2019 12:44

De Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan kunst en cultuur. Deze zetten aan tot reflectie, ze maken emoties los, ontroeren of ontregelen. Kunst stimuleert mensen om buiten de gebaande paden te denken. En dat soort mensen hebben we nodig! Daarom zijn wij voorstander van een ruimhartig beleid voor culturele broedplaatsen zoals de Cornelis Trooststraat 48. Daarbij is de motie die de PvdD mede heeft ingediend wat betreft het verduurzamen van het pand aangenomen. Goed nieuws! De gehele motie lees je hier. 👉

Wat een prachtig burgerinitiatief! ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leeuwarden 10-07-2019 12:18

Wat een prachtig burgerinitiatief! De Partij voor de Dieren juicht dit van harte toe! 🌼🌸

Besluitvorming WTC-Cambuur | Leeuwarden

GroenLinks GroenLinks Leeuwarden 10-07-2019 00:00

Op 8 juli 2019 nam de gemeenteraad van Leeuwarden een unaniem besluit over het bestemmingsplan voor het WTC-gebied. De komende jaren wordt hier een multifunctioneel gebied ontwikkeld waarin het voetbalstadion van SC Cambuur, ROC Friese Poort en verschillende leisure-, detailhandel- en maatschappelijke functies een plek krijgen. Hieronder lees je de bijdrage van PAL GroenLinks in het debat.

Daarnaast werd er tijdens de vergadering een amendement van PAL GroenLinks aangenomen. Hierin werden de detailhandelsmogelijkheden in het gebied verder aangescherpt. Dit om te voorkomen dat er ongewenste gevolgen ontstaan voor de binnenstad en voor andere winkelgebieden. Het amendement vind je onderaan de pagina onder 'meer lezen'.

 

Bijdrage PAL GroenLinks tijdens het debat over bestemmingsplan WTC-gebied

Voorzitter, Na het principebesluit en het vaststellen van het stedenbouwkundige plan, komen we nu bij het sluitstuk van de besluitvorming over de ontwikkeling van het WTC-gebied.

Een belangrijk besluit Met het vaststellen van het bestemmingsplan en de welstandscriteria bepalen we als gemeenteraad de juridische mogelijkheden voor de ontwikkeling van het WTC-gebied. Voor nu en in de toekomst. Voor de raad is dit ook het laatste moment dat wij een kaderstellende rol vervullen, voordat het college en de ontwikkelaars aan de slag gaan met de uitvoering van de plannen. Een belangrijk besluit dus.

Het best mogelijke plan De fractie van PAL GroenLinks vindt dat de inwoners van Leeuwarden het best mogelijke plan verdienen. In onze ogen is dat een plan waar de belangen van ontwikkelaars ondergeschikt zijn aan algemene belangen. En waarbij verschillende algemene belangen onderling in balans zijn gebracht. Bij dit plan zijn er nogal wat algemene belangen van toepassing:

Realisatie van een toekomstbestendige voetbalaccommodatie; Realisatie van een hoogwaardige en duurzame gebiedsontwikkeling; Leefbaarheid van de omliggende wijken; Vitaliteit van winkelgebieden; Inzet van publieke middelen; Belangrijk positief neveneffect van het plan: locatie Spoordok en locatie Cambuurstadion worden vrijgespeeld voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling.

Vitaliteit van winkelgebieden Ten eerste vinden we het belangrijk dat in het bestemmingsplan verschillende waarborgen zijn opgenomen om ontwrichtende effecten voor andere winkelgebieden te voorkomen.

Van belang daarin is dat een deel van het plan bestaat uit de verplaatsing van winkels die gevestigd zijn aan de Snekertrekweg. Mijn fractie kan daarmee instemmen, omdat het ook mogelijkheden geeft om de ontwikkeling van dit gebied op gang te brengen. Wel vragen we ons af wanneer het college met een visie op het Spoordokgebied komt, zoals besproken in de vergaderingen van vorig jaar.

Daarnaast zijn er in het bestemmingsplan verschillende bepalingen opgenomen waarmee de omvang van het winkelprogramma en de branchering van het gebied is verankerd. Wij verwachten dat de effecten voor andere winkelgebieden beperkt blijven.

Op één punt vinden we die bestemmingsplanregels niet eenduidig: Het gaat daarbij om de “overige dagelijkse detailhandel” die wordt toegestaan bij de supermarkten en onder het stadion. Uit artikel 1.63 leiden wij af dat alle mogelijke detailhandel wordt toegestaan (“detailhandel, niet zijnde supermarkten”). In een bestemmingsplan moeten definities altijd houvast geven over de juridische mogelijkheden binnen het plan. Dit betekent dat kledingwinkels, een opticien of zelfs een Heerenveen-fanshop gewoon zijn toegestaan en dat de gemeente een vergunning hiervoor ook niet kan weigeren. Dit vinden wij niet wenselijk én niet in overeenstemming met de uitgangspunten van het ontwikkelkader. Daarom dienen wij een amendement in (zie tekst onderaan dit artikel: amendement is aangenomen).

Leefbaarheid / milieugevolgen Westeinde, Vossenparkwijk en de Schrijversbuurt Wat betreft de effecten voor de omliggende wijken Westeinde, Vossenparkwijk en Schrijversbuurt hebben wij de zienswijzen met aandacht gelezen. Vanuit de wijken is er veel tijd gestoken in het meelezen en verbeteren van het plan. We hebben daar respect en waardering voor. Ondanks dat niet alle inwoners zich vertegenwoordigd voelen door de wijkpanels (en dit de laatste dagen geuit hebben), denken wij dat een ieder zijn bijdrage heeft geleverd met de beste intenties: namelijk de leefbaarheid van zijn of haar wijk in stand houden.

De suggestie om dit intensieve planproces te evalueren, lijkt ons in het kader van de Omgevingswet een goed idee. We willen graag weten hoe de wethouder hier tegenaan kijkt.

Gezien de geïsoleerde ligging van de Schrijversbuurt, kan PAL GroenLinks zich goed voorstellen dat bewoners de toenemende hoeveelheid autoverkeer als probleem zien. Met name rondom het kruispunt Bilderdijkstraat-Harlingerstraatweg. Er is toegezegd dat er de komende tijd nog met een verkeerswerkgroep over verschillende oplossingen wordt gesproken. Het enige dat echt zou helpen is een maatregelenpakket waardoor het aantal auto’s afneemt.

Wat kunnen de inwoners van die verkeerswerkgroep verwachten? Zijn er mogelijkheden om de oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers te vergroten? En is er wel budget voor de gewenste aanpassingen of wordt dit therapeutisch gesprek?

PAL GroenLinks wil graag een reactie van de wethouder ten aanzien van het parkeren. In haar zienswijze geven bewoners van de Schrijversbuurt aan dat zij voorstander zijn van een regime van maximaal 1 uur. Welke toegevoegde waarde heeft een enquête, nu een groot deel van de inwoners het hier meer eens lijkt te zijn?

Op het gebied van licht en geluid komt het ons voor dat er vooral opmerkingen worden gemaakt over de aannames in de rapportages. Het lijkt ons goed om hier in het kader van de vergunningverlening nog eens naar te kijken, zodat de juiste (maatwerk)voorschriften kunnen worden opgenomen in de Omgevingsvergunning.

Welstandrichtlijnen en inrichtingsplan Eén van de redenen waardoor PAL GroenLinks enthousiast is over de locatiekeuze voor het stadion, is dat dit binnenstedelijke gebied door de komst van nieuwe functies wordt opgeknapt. Waar nu sprake is van uitgestrekte vlakte met asfalt, kan straks een levendig, groen en multifunctioneel gebied ontstaan. We richten dit gebied voor de komende decennia opnieuw in en dat moet meteen goed worden aanpakt, zodat het gebied klimaat- en toekomstbestendig is.

In het stedenbouwkundig plan is een hoge ambitie neergelegd voor de gebouwen en de inrichting, die wat onze fractie betreft ook wordt waargemaakt. Wij zien graag dat er bij de bouw van de supermarkt, de leisuredome en het stadion transparante gevels worden toegepast, zodat er veel contact is tussen binnen en buiten. De Elfstedenhal is daarbij terecht aangehaald als voorbeeld. We hebben hier vorige week naar gevraagd en het is goed dat de referentiebeelden uit het stedenbouwkundig plan rechtstreeks worden gebruikt voor de welstandstoetsing van de bouwplannen.

Op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn er verschillende maatregelen die nog worden onderzocht en die door de gemeente worden gestimuleerd. Wij vinden dat dit in het openbaar gebied goed is vorm gegeven. Het gebied krijgt in ieder geval een veel groenere uitstraling dan nu. In het beantwoorden van de zienswijzen wordt aangegeven dat men het te ver vindt gaan om maatregelen verplicht te stellen voor de ontwikkelende partijen. Kan het college dit standpunt toelichten? Als groene fractie vinden wij het niet ondenkbaar om op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie, ook vooruitlopend op de Omgevingswet, meer maatregelen te vragen dan het wettelijk minimum.

Overigens kan de gemeente zelf altijd het goede voorbeeld geven in openbaar gebied. Hoe staat het college tegenover het idee om voor dit grote openbare parkeerterrein te onderzoeken of overkappingen met zonnepanelen kunnen worden geplaatst?

Tot slot Ik kom tot een afronding voorzitter.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan, de welstandsrichtlijnen en het inrichtingsplan neemt de gemeenteraad de volgende week het belangrijkste kaderstellend besluit over het WTC-gebied. Binnen deze kaders moet het gebied de komende jaren worden ontwikkeld. PAL GroenLinks zal er daarbij op toezien dat er een ambitieuze gebiedsontwikkeling wordt gerealiseerd en dat afspraken naar inwoners worden nagekomen.