Nieuws van politieke partijen in Leiderdorp inzichtelijk

1362 documenten

Algemene beschouwingen Leiderdorp, 8 november 2019

VVD VVD CDA Leiderdorp 11-11-2019 04:26

https://leiderdorp.vvd.nl/nieuws/37250/algemene-beschouwingen-leiderdorp-8-november-2019

Voorzitter,

 

Wie had in 2010, toen ik aantrad als raadslid, ooit kunnen denken dat Leiderdorp in 2020 nog zelfstandig zou zijn?

 

Maar we zijn het nog steeds, in ieder geval tot 2022.. Zelfstandig. Althans, min of meer. Zelfstandigheid in deze is een relatief begrip. Want ondanks dat we nog steeds een eigen gemeenteraad hebben zijn we voor tal van onderwerpen afhankelijk van samenwerking met de gemeenten in regio Leiden. En in sommige gevallen zelfs volledig afhankelijk van een gemeente als Leiden. Of van de provincie of het Rijk. En voor een ‘zelfstandige’ gemeente met 27.000 inwoners doet Leiderdorp het eigenlijk gewoon goed. Deze gedeelde schijnzelfstandigheid kent twee gezichten en daarmee deze Algemene Beschouwing ook.

 

De zaken waarover wij als gemeenteraad zelfstandig besluiten worden voorbereid en uitgevoerd door het College. Met als uitgangspunt natuurlijk het akkoord van deze coalitie met CDA en LPL. Een samenwerking die zich kenmerkt in pragmatisme en daadkracht. Als we het feitelijk bezien is deze coalitie dus goed en voortvarend bezig. Datzelfde geldt voor het College. Ondanks dat er reeds 2 wissels in dat team plaatsvonden toont dit College ook voornoemde voortvarendheid en daadkracht. De VVD herkent zich dientengevolge in hetgeen het College tot nu toe heeft opgepakt, uitgezet maar vooral heeft gedaan.

 

Opvallend is dat de meerderheid van de wethouders na vandaag van buiten Leiderdorp afkomstig is. Het wordt een zeer bovenregionaal gezelschap met als grootste verrassing de nieuwe wethouder van de LPL die wij vanmiddag als het goed is benoemen, zij is afkomstig uit Gorkum. En dat is toch een beetje alsof ze vanuit de Bourgogne ineens met een Chileense wijn met schroefdop aan komen zetten. Ook prima maar je verwacht het niet.. Dan blijkt toch jullie vertrouwde VVD de enige echte lokale partij in Leiderdorp..

 

En deze lokale partij wil bij de bespreking van de begroting eerst aangeven hoe wij graag de zaken geregeld zien voor Leiderdorp. Hoe zien wij Leiderdorp en haar inwoners in laten wij zeggen 2030, wanneer we vast niet meer zelfstandig zullen zijn?

 

Voorzitter,

 

De VVD wil een actief, open en betrokken Leiderdorp. Een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen, waar iedereen de kans heeft. Met een bestuur dat op open wijze de uitdagingen van deze tijd en de toekomst tegemoet treedt. Een betrouwbaar bestuur dat zijn afspraken nakomt. Dat verantwoordelijkheid neemt en leiderschap toont. En daarmee de ruimte en vertrouwen aan de gemeenschap geeft om te groeien en te floreren. Ruimte voor initiatief en vertrouwen voordat we alles aan de voorkant dichtkitten met vaak nutteloze regels. Daarnaast willen wij de ambities uit ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord spoedig en onverkort realiseren. Om het dorp mooier te maken, om te zorgen dat inwoners en ondernemers zich kunnen ontplooien. Zelfstandig kunnen zijn. En we zijn daarmee een heel eind op weg.

 

Als we het hebben over de woningopgave bijvoorbeeld. Niet alleen bouwen we nu in rap tempo aan de beloofde ontwikkelingen en op de in het coalitieakkoord beoogde locaties zoals bijvoorbeeld een herontwikkeling op de Baanderij, maar hebben we zelfs een oplossing voor de reeds decennia leegstaande rotte kies aan de Engelendaal. De Statenhof. En die oplossing laat zien dat niet slechts senioren, maar iedereen welkom is in Leiderdorp.

 

Ook internationale studenten van Universiteit Leiden bijvoorbeeld. Geen Leids probleem, maar een Leiderdorpse kans. En voorzitter, het moet mij van het hart dat ik het uitermate pijnlijk vind dat een enkele en vooral eenzame oud-VVD bestuurder het vanuit haar eigen vooroordelen tegen ons liberalisme moet opnemen. Vooral de suggestie dat het met deze studenten onveilig in de houtkamp zou worden laat juist de noodzaak tot diversiteit, inclusiviteit en een open regio zien. Angst is een slechte raadgever. En intolerantie door ongefundeerde angst is simpelweg onaanvaardbaar.

 

Naast meer huizen willen we natuurlijk ook kunnen recreëren in Leiderdorp. We kennen een groot aantal mogelijkheden daartoe. We hebben veel en prachtig water, een strandje en ook een mooi park. Een vraag aan het college is hoe het zit nu met de aanleg van de beloofde en afgesproken voorzieningen in de Houtkamp? Een waterpunt en stroomaansluiting om de initiatieven van onze inwoners te faciliteren. Want daar zijn we als gemeente voor.

 

Verkeer en bereikbaarheid blijven de meest urgente onderwerpen voor Leiderdorp. We staan nog steeds dagelijks vast op de A4 maar hebben terzake al flink wat zaken geregeld. Voor de A4 zijn we afhankelijk van anderen, dus niet zelfstandig. De zaken waarover wij zelf gaan hebben flink wat progressie geboekt. De nutteloze en zonder onderliggende afspraak of beleid, veel te lang durende proef zonder resultaat met eenrichtingsverkeer op de vd Marckstraat is gelukkig weg. Ook wordt er stevig ontwikkeld bij het Amaliaplein waarbij een verkeersoplossing komt die volgens ons het algemeen belang het beste dient. 2x twee richtingen waarbij we de toename en dus pijn spreiden en alle belanghebbenden relatief de minste overlast ervaren. Een oplossing die rekening houdt met meer inwoners en belangen dan slechts die van de direct omwonenden. Dat zou inzake de Leidse Ring Noord ook een prima uitgangspunt kunnen zijn. Deze Leidse Ring Noord lijkt er eindelijk te komen, in welke uitvoering precies is nog onzeker. Wel zeker is dat de voorwaarden die we indertijd met Leiden hebben afgesproken voor Leiderdorp uitermate gunstig zijn.

 

Ook de overkoepelende mobiliteitsvisie waarin we het gehele verkeer in en om Leiderdorp in goede banen proberen te leiden is aanstaande. Is daarmee alles opgelost? Nee. Een reeds lang stekende doorn in het oog is de openstelling van de bruggen rond Leiderdorp en eigenlijk in de hele Leidse regio. De verantwoordelijkheid van de Provincie Zuid-Holland. Nagenoeg alle partijen in de provinciale staten hadden in hun programma’s het niet openen van de bruggen in spitstijd staan. Maar ook onder de nieuwe coalitie in Den Haag blijft dit euvel hardnekkig voortduren. De VVD pleit hier dan ook voor het dichthouden van bruggen voor scheepvaart tussen 8-9 uur en 17-18 uur. En we zetten dit pleidooi kracht bij door een motie terzake in te dienen. De Provincie zit ons niet alleen hierin dwars, maar bemoeit zich bijvoorbeeld ook op bestemmings- en objectniveau en de VVD vindt het bijvoorbeeld zeer kwalijk dat de beoogde plannen voor bijvoorbeeld het A4/HSL centrum zijn afgeschoten zelfs voordat onze zelfstandige gemeenteraad zich hierover heeft uit kunnen spreken. Ruimte voor ondernemerschap, weet u nog..

 

Bedrijvigheid en ondernemerschap zijn cruciaal voor de regio en de aantrekkelijkheid, leefbaarheid en economie ervan. Dus ook voor Leiderdorp. Dat betekent nog steeds voor en achter de ondernemers staan. En niet alleen in woord maar vooral in daad. Een goede en gedragen regionale bedrijventerreinen strategie is belangrijk. De langslepende kwestie Oranjegalerij werd opgelost. Want we willen stevig ondernemerschap en ook dat betekent voldoende ruimte en een goede infrastructuur qua bereikbaarheid en voorzieningen.

 

Veel ondernemers, winkelaanbod en bedrijvigheid zorgen ook voor een gezonde binding met onze sportverenigingen. De middelen van sponsoren in combinatie met de menskracht van de vele vrijwiligers. Sport is bij uitstek het middel om als inwoners samen plezier te hebben. En nog gezond ook. In die volgorde. We willen toch de talloze sportverenigingen in Leiderdorp benoemen als voorbeeld van de kracht van onze inwoners die zich verenigen. We zien wel, zeker in de toekomst, uitdagingen op het gebied van sportaccommodaties. En daarin staan we niet alleen. Kijk maar naar wat er op dit vlak in Leiden aan de hand is. 3 halve voorzieningen die eigenlijk niemands doel dienen, vanuit ondernemersperspectief niet te exploiteren zijn en nu ook nog op losse schroeven staan. Terwijl een schaatsbaan maar ook een topsporthal en wedstrijdbad bij uitstek regionale voorzieningen zijn. In die gedachte zou er dus ook breder moeten worden gekeken dan slechts binnen de Leiderdorpse grenzen.

 

Hiermee komen wij op het snijvlak van de twee gezichten van zelfstandigheid: Regionale samenwerking. Kracht en zwakte, kans en bedreiging. Zelfstandigheid versus de vigerende werkelijkheid van het niet alleen kunnen en zijn. Want zoals we allemaal weten, Leiderdorp staat niet alleen. De 7 uitdagingen uit de Toekomstvisie staan nog steeds fier overeind. Waar we zelf over gaan hebben we gedaan of gaan we doen, maar dat is niet genoeg. De regio zit qua zoektocht naar de beste bestuursvorm compleet op slot. Leiden houdt zich stil en Voorschoten, Zoeterwoude en Oegstgeest vieren hun zelfstandigheid met oplopende schulden. We werken ambtelijk en bestuurlijk uiteraard gewoon samen maar ook hier is dat niet genoeg.

 

De VVD is erg blij met het feit dat dit college de impasse op eigen wijze doorbreekt en niet wacht op anderen maar gewoon zelf de door de raad in 2017 gewenste opties verkent. De huidige lichte samenwerking maar ook het gevreesde F-woord. Fusie. En zoals eerder gesteld is angst een slechte raadgever en besturen niet voor bange mensen. Het is juist daarom dat wij uitkijken naar de resultaten van de onderzoeken en de mogelijkheid om de scenario’s te vergelijken. Wij vertrouwen erop dat we daarmee een stap kunnen zetten naar een beter Leiderdorp. Dat bestuurd wordt op logische schaal en waarvan het bestuur inderdaad zelfstandig besluit over haar dossiers. Dat we deze raadsperiode geen stappen zetten die onherroepelijk leiden tot een fusie is een afspraak die wij graag nakomen. Om überhaupt een afweging in deze te kunnen maken is dit onderzoek namelijk noodzakelijk.

 

Dan wat inmiddels een schier bodemloze put dreigt te worden. Het sociaal domein. De gemeente is verplicht om in gesprek te gaan met bewoners met een zorgvraag. En zeg dan maar eens ‘nee’. Dit is een van de redenen waarom de zorgkosten onbetaalbaar dreigen te worden.

 

Leiderdorp legt jaarlijks 1,3 miljoen bij voor de jeugdzorg. De VVD maakt zich daar zorgen over. Maar realiseert zich ook dat we dit niet alleen kunnen oplossen. De jeugdzorg pakken we op binnen de Leidse regio. Met een gedeelde visie, een helder kader voor de gemeentelijke toegang, duidelijke opdrachten voor de specialistische jeugdhulpaanbieders en heel veel betrokken hulpverleners. Voor de ontwikkeling van het contract- en leveranciersmanagement rekenen we op het TWO. Een complexe, urgente en noodzakelijke opgave waar wij nauw bij betrokken willen zijn. Want de tekorten moeten omlaag én we willen de juiste zorg voor jongeren die dat nodig hebben. Deze decentralisatie is wat de VVD betreft gewoon mislukt, vanochtend bereikte ons het bericht dat dit in Den Haag inmiddels ook enigszins wordt erkend en er volgt een stelselwijziging..

 

Het is van het grootste belang dat hier strakke kaders komen en het financiële lek boven komt. Anders komt voor de VVD het zogeheten Zwijndrecht scenario in beeld. Namelijk dat we dan pleiten om een niet sluitende begroting in te dienen, omdat wij weigeren straks allerlei voorzieningen te schrappen en de gemeenschap uit te hollen, alleen maar om het immer uitdijende sociale domein te financieren.

 

Dat gezegd hebbende.. De begroting wijst uit dat de financiën vooralsnog op orde zijn. Zo ziet de VVD het graag. Leiderdorp staat er gezond voor. Natuurlijk weten we allemaal dat een aankondiging gedaan is over onderwerpen die op ons afkomen, zoals onder andere de onderwijshuisvesting en dat sociaal domein. Maar in veel gevallen laat Leiderdorp zien dat zij behoedzaam met haar geld omgaat. Een vogeluitkijkpunt daargelaten.

 

Voorzitter, we sluiten af. Wie had kunnen denken dat toen ik in 2010 raadslid werd ik er in 2020 nog zou zijn? De algemene beschouwing van dit jaar afsluitend kan ik terugkijken op bijna 10 jaren waarin ik mij heb ingezet om Leiderdorp op mijn manier een stukje mooier te maken. Ruimte voor ondernemerschap en vertrouwen in inwoners te bepleiten. Weg van angst. Te zorgen dat we de stoelendans van regionale samenwerking overleven door op tijd een goede stoel te bemachtigen, voordat de muziek definitief stopt. Dat we überhaupt zelfstandig kunnen besluiten over de toekomst van Leiderdorp. Waarbij zelfstandigheid niet een vaststaand begrip voor de bestuursvorm is maar juist geldt als een leerproces voor iedereen.

 

Dank u wel.

Algemene beschouwingen

CDA CDA Leiderdorp 08-11-2019 18:56

Op vrijdagmiddag 8 november was de begrotingsraad. Traditioneel spreken de fractievoorzitters van de partijen aan het begin hun algemene beschouwing uit. Mirjam van der Stelt - CDA fractievoorzitter - sprak deze uit namens het CDA. Zij vroeg aandacht voor drie thema's uit de begroting, namelijk duurzaamheid, verkeer en sociaal domein. Klik hier om de volledige tekst te lezen.

Geschiedenis van Leiderdorp en zegen van vrijheid centraal in bijdrage ChristenUnieSGP

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP Leiderdorp 08-11-2019 14:56

Tijdens de bijdrage van de ChristenUnieSGP Leiderdorp aan het begrotingsdebat van 2109 stond o.a. de zegen van vrijheid en de geschiedenis van Leiderdorp in de Tweede Wereldoorlog centraal. Gerrit Anker, de oudste persoon op de lijst van de ChristenUnieSGP in Leiderdorp vertelt in onderstaand filmpje over zijn herinneringen aan deze periode.

Onder het filmpje vindt u de gehele begrotingsbijdrage. In deze bijdrage leest u onze vier adviezen aan het college:

Kijk of de begroting vergrijzingsvriendelijk is.

Heb wat betreft jeugdhulp speciaal oog voor de kinderen die het het meest nodig hebben..

Kijk naar de lastenverdeling tussen een en meerpersoonshuishoudens.

Kijk ook naar de eigen organisatie.

Begrotingsbijdrage ChristenUnieSGP Leiderdorp 2019.pdf

Geschiedenis van Leiderdorp en zegen van vrijheid centraal in bijdrage ChristenUnieSGP

ChristenUnie ChristenUnie Leiderdorp 08-11-2019 14:56

https://leiderdorp.christenunie.nl/k/n43028/news/view/1281372/1122616/Klok Leiderdorp.jpg

Tijdens de bijdrage van de ChristenUnieSGP Leiderdorp aan het begrotingsdebat van 2109 stond o.a. de zegen van vrijheid en de geschiedenis van Leiderdorp in de Tweede Wereldoorlog centraal. Gerrit Anker, de oudste persoon op de lijst van de ChristenUnieSGP in Leiderdorp vertelt in onderstaand filmpje over zijn herinneringen aan deze periode.

Onder het filmpje vindt u de gehele begrotingsbijdrage. In deze bijdrage leest u onze vier adviezen aan het college:

Kijk of de begroting vergrijzingsvriendelijk is. Heb wat betreft jeugdhulp speciaal oog voor de kinderen die het het meest nodig hebben.. Kijk naar de lastenverdeling tussen een en meerpersoonshuishoudens. Kijk ook naar de eigen organisatie.

   

Participatie: ‘Als overheid verwachting niet waarmaakt dan is dat dodelijk’ | Leiderdorp

GroenLinks GroenLinks Leiderdorp 08-11-2019 00:00

Algemene beschouwing GroenLinks Leiderdorp door onze fractievoorzitter Bob Vastenhoud

Voorzitter, geachte leden van de raad, geachte wethouders, toehoorders, wij bespreken vandaag de begroting van de gemeente Leiderdorp. Het moment voor alle fracties om hun algemene beschouwing uit te spreken. Zoals u van mij gewend bent, zal deze beschouwing wellicht wat algemener van aard zijn dan enkele van de andere verhalen die u vanmiddag te horen krijgt, maar ik zal het ook nadrukkelijk verbinden met de Leiderdorpse context.

Participatie! Het toverwoord van de 21e eeuw. De oplossing voor alle enorme maatschappelijke opgaven die anders niet betaalbaar zouden zijn. Vervolgens dreigt participatie, als we niet uitkijken, ook de grote deceptie van deze eeuw te worden. Ik wil twee soorten participatie onderscheiden, enerzijds de participatie van burgers bij de overheid, anderzijds de participatie van lokaal bestuur bij landelijk beleid, ook wel decentralisatie genoemd.

Kennedy zei het al begin jaren 60. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. In Nederland heeft “Den Haag” dat credo omgevormd tot; bedenk niet wat de overheid kan doen voor de burger, bedenk wat de burger kan doen voor de overheid. Dat credo uit Den Haag betekent dat de burger steeds meer betrokken wordt bij allerlei bestuurlijke aangelegenheden, maar ook dat ze steeds vaker zelf verantwoordelijk wordt gesteld hiervoor.

Ik zal overigens vaak het woord burger gebruiken, omdat dit woord in de verhouding van de overheid tot de deelnemers van de “staat” toch het meest gebruikelijk is.

Ook in Leiderdorp doen we aan die betrokkenheid mee en dat is goed, want het uitgangspunt is goed! De burger is niet dom en kan dus een heleboel zelf, bovendien wil zij ook een heleboel zelf. Veel inwoners van Leiderdorp doen ook heel succesvol zelf en samen wat de gemeente eerst regelde. De geweldige straatjutters, het beheer van een aantal speeltuintjes en op vele plekken het inrichten en beheren van stukken openbaar groen zijn daar prachtige voorbeelden van, maar ook veel vrijwilligerswerk en mantelzorg was vroeger de taak van de overheid.

Participatie is dus vaak een goed idee en iets wat we moeten willen blijven doen, maar we moeten wel opletten dat we blijven nadenken hoe de verhoudingen moeten zijn. Juist wanneer die verhoudingen aan het veranderen zijn.

Nu leidt de betrokkenheid van burgers nog te vaak tot teleurstelling, of zelfs woede en dat vergroot alleen de kloof die er al is tussen burger en overheid. We moeten dus blijven nadenken over de vragen als; wat als de straatjutters minder actief worden? Laten we het vuil dan liggen? Als buurtinitiatieven voor groenonderhoud uiteenvallen, stapt de gemeente dan weer in? Als omwonenden het niet eens worden over de inrichting van een speeltuintje, heeft of neemt de gemeente dan het laatste woord? En als betrokken burgers mee willen denken over beleid naast uitvoering. Is daar dan ruimte voor?

Dat waren milde voorbeelden, veel ernstiger zijn situaties zoals bij de LRN (Leidse Ring Noord) en dierenpraktijk ’T Leidse Land. Hier krijgen betrokken burgers, die proberen constructief kritisch mee te denken met ontwikkelingen, te maken met een overheid die slecht bereikbaar is, vaak niet wil bewegen en terug lijkt te schieten in een paternalistische reflex. Uitgebreide argumentatie vanuit burgers wordt te vaak beantwoord met een beroep op letters van regels, maar de vraag rijst of de bedoeling daarbij nog voldoende in beeld is? Als dan het vermoeden vervolgens ontstaat, al dan niet terecht, dat de regels ook onjuist worden uitgelegd of toegepast dan gaat het vertrouwen van burgers zoals het spreekwoord zegt er te paard vandoor, waar het te voet gekomen is.

Ik heb de wijsheid niet in pacht en ik realiseer me terdege dat besturen heel complex is en het onmogelijk is het in ieders ogen goed te doen, maar ik weet wel dat burgers het idee geven dat de overheid met ze wil praten en er voor open staat dat ze meedenken, maar vervolgens die verwachting niet waarmaken nog dodelijker is dan op dat gebied geen verwachtingen wekken.

Ik roep ons daarom allemaal op kritisch te zijn op hoe wij met participatie omgaan en ons inspannen om geen verwachten te wekken die we niet kunnen, of als puntje bij paaltje komt, niet willen inlossen. Dit is nadrukkelijk geen oproep om terughoudend te zijn in het aangaan van participatie, maar een oproep ons te blijven realiseren dat participatie een kwetsbaar proces is dat we altijd bewust en zorgvuldig moeten aanpakken. Naar ons idee is een manier om participatie te stimuleren door het goede voorbeeld te geven. Om die reden dienen wij drie moties in waarin participatie centraal staat.

Een motie waarin we het college oproepen, in overleg met omwonenden, flexibeler om te gaan met het beheer van oevers.

Een motie waarin we het college oproepen als goed voorbeeld bij operatie steenbreek de ambitie te formuleren ook zelf een voetbalveld aan verharding te vergroenen en dat via bij voorbeeld het Leiderdorps Weekblad met het dorp te delen. We zagen wethouders Joosten en Binnendijk in de krant bezig met het maken van een geveltuin en dat willen we veel vaker zien!

Tot slot; een motie om van de Vronkenlaan, met bewoners en de wijk, de etalage van verduurzaming te maken.

Vervolgens wil ik het graag hebben over de deceptie van de decentralisatie. Dan heb ik het niet alleen over die in het sociaal domein, waarvan inmiddels meer dan duidelijk is dat de gegeven taak en gegeven middelen hopeloos uit balans zijn. Ik heb het dan ook over decentralisaties die op stapel staan en waarbij deze fout opnieuw dreigt te worden gemaakt. Enkele voorbeelden;

De omgevingswet zou niet alleen de regelgeving voor burgers en bedrijven makkelijker moeten maken, maar daardoor zouden ook gemeenten veel kosten kunnen besparen. In de praktijk echter lijkt de wetgeving net zo’n Frankenstein-constructie te worden als het belastingstelsel, waardoor niet alleen de implementatie veel kostbaarder wordt dan de middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld, maar ook de voorgehouden besparingen een fata morgana lijken te worden. Ze blijven echter wel in de boeken staan.

De nieuwe wet inburgering plaatst gemeenten in een hoofdrol met betrekking tot de inburgering van immigranten, maar de middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld staan zo ver af van de raming van wat nodig is volgens de VNG dat diezelfde VNG niet meer aan tafel wil met de staatssecretaris om niet nog een keer van tafel weg te hoeven lopen.

Corporaties worden in het klimaatakkoord neergezet als de startmotor voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Dat betekent dus innoveren, vooruitlopen, experimenteren en dat kost geld. Geld dat corporaties uitgeven wordt opgebracht door de allerarmsten van ons land, maar dat weerhoudt Den Haag er niet van de belastingdruk, net als de verwachting, torenhoog te maken, terwijl deze logischerwijs een negatieve correlatie met elkaar zouden moeten hebben. Dit alles leidt ertoe dat het “feestje” dat we vandaag vieren een steeds droeviger karakter krijgt. Gemeenten worden meer en meer gedwongen dat wat ze zelf willen en zouden kunnen doen af te bouwen, omdat er naast alle gedecentraliseerde, maar ondermaats gefinancierde opgaven, niet genoeg meer overblijft voor voorzieningen, cultuur en goede dienstverlening.

Budget is leidend, niet de wensen voor bepaald beleid. De knoppen die gemeenten hebben om aan te draaien om hun middelen in lijn te brengen met wat nodig is zijn totaal ontoereikend, maar de begroting moet kloppen, anders krijgen we problemen met de toezichthouder.

En daarom blijven we het probleem voor Den Haag keer op keer oplossen en geven we daarmee het signaal af dat het allemaal wel meevalt. Net zoals leraren die blijven lesgeven voor klassen van 50 leerlingen en zorgverleners die door 60 uur per week te werken het probleem blijven oplossen voor hen die het hebben gecreëerd. Daarom roept mijn fractie er met een motie toe op om, vanaf volgend jaar, een nieuwe manier van begroten te gaan toepassen. Eerst begroten we wat we aan voorzieningen, beheer van de openbare ruimte, kwaliteit van onze dienstverlening belangrijk vinden en dan begroten we daarnaast alle wettelijke taken. Daar zetten we de inkomsten naast en dat sturen we naar de provincie.

Dat zou ons meteen een artikel 12 situatie opleveren, maar.. Als alle gemeenten in Zuid-Holland dat doen denk ik niet dat er 46 artikel 12 gemeenten komen, maar dat de minister van BZK en van Financiën eindelijk eens serieus gaan kijken naar onze bezwaren en verandert er wellicht eindelijk eens wat. We moeten het probleem terugleggen waar het hoort, zolang wij de aap op onze schouder tolereren zal er niets veranderen.

Omdat deze werkwijze nadrukkelijk dit jaar niet werd gehanteerd, zou het erg onterecht zijn deze begroting wel op basis van dat uitgangspunt te beoordelen. We hebben daarom deze begroting beoordeeld op de huidige regels van het spel en zo bezien heeft het college een hele nette begroting opgeleverd. Zij het dat de negen miljoen uit de reserve grondexploitatie dat wel relatief makkelijk maakte.

Toch ligt er een begroting waarmee de gemeente komend jaar weer veel mooie, nuttige en noodzakelijke dingen kan gaan doen. Een compliment aan al onze ambtenaren die dat werk hebben verzet is dan ook meer dan op zijn plaats evenals de steun van mijn fractie voor deze begroting.

Reeks moties om Leiderdorp groener en socialer te maken | Leiderdorp

GroenLinks GroenLinks Leiderdorp 08-11-2019 00:00

Leiderdorp moet groener en socialer worden. Om die wens kracht bij te zetten, diende onze fractie vrijdag 8 november een reeks moties in tijdens de begrotingsraad. Naast de boodschap uit de algemene beschouwingen van fractievoorzitter Bob Vastenhoud om volgend jaar compleet anders te begroten uitte onze fractie ook groene wensen:

een motie om huizen aan de Vronkenlaan van zonnepanelen te voorzien, als voorbeeld van hoe het ook kan. Deze motie is aangenomen mits er geen voorkeursbehandeling ontstaat die anderen uitsluit;

een motie om als gemeente de oppervlakte van een voetbalveld te ‘ vergroenen’ of ‘ontharden’ in het kader van de Operatie Steenbreek. Deze motie is aangehouden bij toezegging van college om te komen met plan;

een motie om Leiderdorpers de ruimte te geven om zelf oevers te beheren zonder te worden gedwarsboomd door ongelukkig geplande gemeentelijke maai-activiteiten. Deze motie is aangenomen mits overleg met buurt/omwonenden.

De motie anders begroten is niet aangenomen, maar leverde wel veel goede discussie over het voorstel.

Buurt wil Kamperfoeliezoom tot bloei brengen | Leiderdorp

GroenLinks GroenLinks Leiderdorp 27-10-2019 00:00

GroenLinks te porren voor kleinschalig particulier oeverbeheer

De Kamperfoeliezoom staat even in de belangstelling. Tijdens de wijkactie die GroenLinks er zaterdag hield, regende het tips en aanbevelingen om de buurt er groen te houden of nog groener te maken. GroenLinks wil zich sterk maken voor kleinschalig oeverbeheer door omwonenden.

Met bewoner Karel van Muijden als aanjager trekt een gemêleerd gezelschap langs de knelpunten in de buurt. Aan de slootkant ijvert Van Muijden al jaren voor wat meer groei en bloei, maar gemeentelijke maaibeurten doorkruisen steeds zijn pogingen om een strookje in eigen beheer tot wasdom te brengen. De met de mond beleden participatiesamenleving heeft aan de Kamperfoeliezoom nog geen wortel geschoten, zo ervaren ook buurtgenoten tot hun teleurstelling.

Wel zorgt de gemeente ervoor dat juist afgelopen week de ergste rommel rond de straat is opgeruimd. ,,We horen wel vaker tijdens wijkacties dat de gemeente ‘toevallig’ net is langs geweest’’, zegt onze fractievoorzitter Bob Vastenhoud. Op zich is er niets mis met opgeruimde straten en struiken, maar ook op andere punten ziet GroenLinks graag inzet van de gemeente. Tegen ongehoorzame hondenbezitters treedt niemand op, meldt een buurtbewoner op het moment dat Van Muijden op ‘zijn’ groenstrookje’ vol in de hondenpoep stapt. En ook qua verkeersveiligheid bij uitritten heeft de buurt opmerkingen over de gemeentelijke aanpak.

Ondanks die wensenlijst valt er veel te genieten in de waterrijke wijk. Een moeder trommelt haar jonge kinderen op om de afvalprikkers van GroenLinks een handje te helpen. Mede door hun enthousiasme is de schoonmaakronde in een vloek en een zucht gepiept. Het jeugdige duo mag de grijpers houden, voor een volgende keer. Jong geleerd is oud gedaan.

De fractie van GroenLinks overweegt raadsvragen te stellen over kleinschalig oeverbeheer door particulieren. Mocht zo’n regeling er ooit komen, dan vermoedt Karel van Muijden dat meer Leiderdorpers daarvoor te porren zijn. ,,Wie weet, steekt mijn voorbeeld ook anderen aan. Maar dan moet het wel met medewerking van de gemeente gebeuren. Ik heb nooit antwoord gekregen op mijn vraag of ik het groenstrookje zelf kan beheren, zonder dat de gemeente de bloemenpracht wegmaait.’’

 

Wie een woonwijk wil voordragen voor een volgende wijkactie kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning (e-mail tim.ank.bdk@ziggo.nl of telefoon 06-38030152).

Mobiliteitsvisie voor Leiderdorp: Wat vindt u?

CDA CDA Leiderdorp 25-10-2019 05:44

De gemeente Leiderdorp heeft een nieuwe visie ontwikkeld die de komende 10 jaar leidend moet zijn de ontwikkelingen voor voetganger, fietser, openbaar vervoer en autoverkeer. De kernwoorden zijn duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid, inclusiviteit en gezondheid. De visie is te hier te vinden of op de site van de gemeenteraad onder agendapunt 5. Wij zijn benieuwd naar de ideeën van de inwoners van Leiderdorp over de mobiliteit. Bijvoorbeeld wat moet er de komende tijd worden aangepakt om de veiligheid te verbeteren? Of welke fietspaden moeten worden aangelegd? Wat moet de belangrijkste prioriteit zijn van de gemeente Leiderdorp op gebied van mobiliteit. Wij horen het graag! Op maandag 4 november wordt de mobiliteitsvisie besproken door de gemeenteraad in het politiek forum. Stuur je ideeën daarom zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor vrijdag 1 november op naar: jan.huisman@raadleiderdorp.nl

GroenLinks peilt groenwensen Kamperfoeliezoom | Leiderdorp

GroenLinks GroenLinks Leiderdorp 20-10-2019 00:00

‘Gemeente moet blij zijn met inbreng van deskundige bewoners’

Op uitnodiging van bewoners houdt GroenLinks zaterdag 26 oktober een wijkactie aan de Kamperfoeliezoom. Vanaf 11.15 uur maken gemeenteraadsleden er met vrijwilligers en buurtbewoners de straat en struiken schoon. Ook peilen zij wat er leeft in de buurt.

Zo op het oog is er niets mis met de rijkelijk met groen bedeelde buurt nabij de Persant Snoepweg. De rijke natuur ervaren buurtbewoners niet altijd als een zegen maar ook wel eens als een last. Voor het onderhoud van bomen, struiken, plantsoenen en perken hebben zij soms andere wensen dan de groenwerkers namens de gemeente uitvoeren.

,,Logisch dat bewoners dan publiekelijk aandacht vragen voor hun ideeën’’, zegt onze fractievoorzitter Bob Vastenhoud. ,,In dit tijdperk van participatie zou het gemeentebestuur blij moeten zijn met de inbreng van deskundige dorpsgenoten. ‘’

Bob wil niet de indruk wekken dat iedereen met een vraag of klacht meteen maar zijn zin krijgt. ,,Eerst gaan wij op onderzoek uit. Als wij tijdens een wijkactie zien en horen dat het menens is maken wij zo’n onderwerp bespreekbaar in het gemeentehuis, bijvoorbeeld door raadsvragen te stellen. Soms is de oplossing eenvoudig. Dan stuurt de wethouder de groenploeg op pad met een gratis advies van bewoners en wordt de bron van ergernis aangepakt.  Op deze manier houden we elkaar scherp en vullen we elkaar aan. Vandaar dat GroenLinks elke maand de wijk in trekt, want er leven altijd wel wensen, opmerkingen en vragen.’’

Wie een woonwijk wil voordragen voor een volgende wijkactie kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning (e-mail tim.ank.bdk@ziggo.nl of telefoon 06-38030152).

In gesprek met Hugo de Jonge

CDA CDA Leiderdorp 02-10-2019 17:37

Ons raadslid Medea Hempen in gesprek met met minister Hugo de Jonge over Jeugdzorg. Hoe houden we kosten in de hand en zorgen we tegelijkertijd voor kwalitatief goede zorg? Het was een boeiende bijeenkomst met een betrokken minister.