Nieuws van politieke partijen in Leusden inzichtelijk

874 documenten

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA SP 2021

SP SP Leusden 22-09-2020 17:18

ONZE SAMENLEVING MOET EERLIJKER! https://leusden.sp.nl/nieuws/2020/09/concept-verkiezingsprogramma-sp-2021In de SP hebben de leden het laatste woord. Zij bespreken dit conceptprogramma komende periode in alle afdelingen. Op basis van de suggesties en de commentaren van de leden wordt een nieuwe versie gemaakt, die opnieuw aan de leden wordt voorgelegd. Het uiteindelijke programma zal worden vastgesteld op het congres in december!

De SP draagt bouwstenen aan voor een fundamenteel andere politiek en een eerlijke samenleving. Dat blijkt uit het conceptprogramma dat de partij vandaag naar haar leden heeft gestuurd. De verkiezingen van maart 2021 zijn volgens de SP hét moment waarop de veranderende tijdsgeest ook politieke gevolgen moet krijgen. ‘De coronacrisis heeft opnieuw laten zien dat een samenleving niet draait om concurrentie maar om samenwerking. Dit is het moment om te investeren. In zorg, banen en woningen en in mensen zelf. Nederland komt sterker uit deze crisis als we nu kiezen voor eerlijke politiek,’ stelt SP-leider Lilian Marijnissen.

Marijnissen: ‘Wij willen dat ons land eerlijker wordt. Niet meer de markten, maar de mensen moeten centraal staan in de politiek. Door mensen meer zeggenschap te geven, over de zorg, over hun woning en op het werk. En door een einde te maken aan de groeiende tweedeling, op het gebied van inkomen, onderwijs en veiligheid. De SP is er voor iedereen die wil investeren in ons land. In zorg zonder marktwerking, in betaalbare huizen en in schoon en veilig Nederland. En bij alles wat we doen staat eerlijkheid voorop. Wie veel heeft, kan ook wat meer bijdragen aan wat van ons allemaal is. Dat vinden heel veel Nederlanders niet meer dan logisch.’

De SP komt met vertrouwde voorstellen zoals het afschaffen van het eigen risico, het verhogen van het minimumloon, het verlagen van de huren en de AOW op 65. Daarnaast wil de SP een eerlijke bijdrage vragen van mensen met een hoog inkomen of vermogen en van de grote bedrijven die winst maken. Nieuwe voorstellen zijn onder andere het kleinschalige zorgbuurthuis, waarin iedereen oud kan worden in de eigen buurt, winstdeling waarmee de winsten van bedrijven niet alleen onder aandeelhouders verdeeld worden, maar ook onder de werknemers en gratis OV voor kinderen en ouderen.

BEKIJK HET CONCEPTPROGRAMMA

DIT ZIJN DE TIEN SPEERPUNTEN IN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN DE SP:

Werknemers krijgen een grote stem in belangrijke beslissingen van bedrijven, bij grote investeringen, de hoogte van inkomens aan de top of bij de verkoop van een bedrijf. Medewerkers krijgen voortaan ook recht op een deel van de winst, door een ‘winstuitkering’. De marktwerking in de zorg wordt gestopt, door een Nationaal ZorgFonds dat voortaan álle noodzakelijke zorg vergoedt, zonder eigen risico. Ouderen die zorg nodig hebben of niet meer thuis kunnen blijven wonen kunnen kiezen voor een kleinschalig Zorgbuurthuis: oud worden in je eigen buurt. Iedereen die dat wil krijgt het recht om met 65 jaar met pensioen te gaan. De inkomens worden verhoogd, het minimumloon gaat naar 14 euro. In de cao’s wordt afgesproken dat topsalarissen niet meer dan tien keer zo hoog mogen zijn dan dat van de laagstbetaalden. Niet bestuurders maar huurders krijgen het voor het zeggen bij de woningcorporaties. Nul is genoeg: de huur gaat komende jaren niet omhoog en wordt lager voor alle mensen met een lager inkomen. Met een nationaal bouwplan bestrijden we de groeiende woningnood en zorgen we voor betaalbare huizen. In het onderwijs gaan de lonen omhoog en worden de klassen kleiner. Onderwijs wordt weer een motor van emancipatie, door goed beroepsonderwijs voor iedereen. Studeren is niet alleen voor de elite, iedere student krijgt het recht op een fatsoenlijke studiebeurs. Iedere bewoner heeft recht op een veilige buurt, daarom wordt geïnvesteerd in meer agenten op straat. Ook klassenjustitie wordt bestreden: in Huizen voor het recht maken we het recht halen voor iedereen betaalbaar. Gebouwd wordt aan een duurzame samenleving, in plaats van de huidige wegwerpeconomie. Met een eerlijk klimaatbeleid waarin niet de mensen maar de grote vervuilers de rekening gaan betalen. Voor een beter klimaat planten we voor iedere Nederlander een boom. Elke vorm van discriminatie, door wie dan ook, wordt bestreden. Bedrijven die discrimineren komen niet meer in aanmerking voor overheidsopdrachten. Met de invoering van werkvergunningen wordt verdringing van werk en uitbuiting van arbeidsmigranten tegengegaan. In Europa stellen we de belangen van bedrijven niet meer boven die van mensen. In een nieuw verdrag maken landen afspraken over een EU waarin de nationale democratie wordt gerespecteerd. Dit nieuwe verdrag wordt in een referendum voorgelegd aan de bevolking. Met een bindend referendum krijgen mensen de mogelijkheid om de politici terug te fluiten als die wetten aannemen die de mensen niet willen. Politici mogen niet betere voorzieningen hebben dan andere mensen. De riante ‘wachtgeldregeling’ wordt dan ook afgeschaft.

 

Langs het tuinpad van mijn vader

CDA CDA Leusden 03-09-2020 15:00

Langs het Tuinpad van mijn vader zong Wim Sonneveld lang geleden. Met weemoed klinkt het naar de tijd van boerenbloemen en een heg, een raadhuis met een pomp ervoor en een zandpad tussen koren door. Wij van het CDA, met mede onze historische wortels vanuit de agrarische sector, vinden onze groene ruimte en leefruimte enorm van belang. Maar dit geldt voor het gros van de inwoners van de gemeente Leusden. Of er nu al vele generaties voor je hier zijn opgegroeid of dat je een bewuste keuze hebt gemaakt om hier te gaan wonen, heeft te maken met de kwaliteiten van onze gemeente. Een mooie balans tussen agrarisch landschap, natuur en bebouwde omgeving. Met daarin een diversiteit van woningen en de nodige voorzieningen als sportclubs, zwembaden en winkelcentra. En toch dienen we ook vooruit te denken en hoort woningbouw bij een vitaal dorp Onze kinderen hebben betaalbare woningen nodig. Hoe minder woningen er zijn, hoe moeilijker betaalbaar. Ook voor senioren is het enorm van belang dat er geschikte en betaalbare woningen zijn. Zodat er ook weer meer doorstroming komt in de woningmarkt en er gezinswoningen vrijkomen. Omdat er in een huis steeds minder mensen wonen, hebben we meer woningen nodig om op hetzelfde inwonersaantal te blijven. Dit is belangrijk om de voorzieningen in stand te houden en daarbij de leefbaarheid van het dorp. Een aantal jaar geleden is aan de mensen uit Leusden gevraagd om mee te denken over de woningbouwopgave. Uit dat onderzoek bleek dat mensen uit Leusden, Achterveld en Stoutenburg het belangrijk vinden dat er voor de eigen behoefte gebouwd wordt. Maar vooral niet teveel. Je kunt het groen maar één keer volbouwen. En ons groen is ons goud. Om aan deze wens voor bouwen naar behoefte te voldoen, is gefaseerd bouwen en de woningen eerst aanbieden aan eigen inwoners een hulpmiddel. Met deze argumenten in het achterhoofd heeft het college een plan gemaakt om locaties aan te wijzen waar na 2025 gebouwd kan gaan worden. De locaties liggen in Leusden-Zuid, in Achterveld en binnen de grenzen van het dorp Stoutenburg. Het college heeft onder andere gekeken naar de plek ten opzichte van de bestaande voorzieningen als winkels en scholen. De gemeenteraad gaat in het najaar een besluit nemen over de locaties. Hoe ziet Leusden, Achterveld en Stoutenburg er dan over 20 jaar uit? Het is belangrijk dat het dorpen blijven van jong tot oud, met veel leefruimte, mooie groene linten en betaalbare woningen. Waardoor wij ook dan hoge bomen, een raadhuis en (boeren)kinderen in onze dorpen kunnen vinden en het liefst zonder weemoed. Marijke van Eijden Fractievoorzitter CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg m.vaneijden@icloud.com

Zomer update: 2 moties van CDA om te benoemen

CDA CDA SGP VVD ChristenUnie Leusden 30-07-2020 20:55

Het is nu zomer. Maar ook in de zomer wordt nieuws gedeeld. In de Leusderkrant deze 2e helft van juli 2 artikelen, elk betreffende een motie welke telkens samen/via met het CDA is ingediend en aangenomen: Inwoners nauwer betrokken bij straatnaamgeving Inwoners van de gemeente Leusden zullen in de toekomst nauwer betrokken worden bij de naamgeving van nieuwe straten. De gemeenteraad nam onlangs met ruime meerderheid een motie van die strekking aan. CDA en ChristenUnie-SGP waren de initiatiefnemers. Lees verder:https://www.leusderkrant.nl/lokaal/overig/355165/inwoners-nauwer-betrokken-bij-straatnaamgeving Gemeentelijke steun voor verenigingsleven De gemeenteraad heeft het college opgeroepen alles uit de kast te halen om het lokale verenigingsleven door de coronacrisis te helpen. Een motie daartoe, die de VVD en het CDA tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota indienden, kreeg brede steun. Lees verder:https://www.leusderkrant.nl/lokaal/politiek/355015/gemeentelijke-steun-voor-verenigingsleven

Intensieve weken

CDA CDA Leusden 29-07-2020 10:32

Samen hebben we gesproken over onderwerpen die onze gemeente raken zoals jeugdhulp en de huisvesting arbeidsmigranten, twee zaken die in heel Nederland op de agenda staan. Maar ook de huisvesting ABG organisatie en de perspectiefnota houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Dat alles tegen de enorme impact van de Corona pandemie die inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven heeft geraakt. Vorige week hebben we de perspectiefnota behandeld. Tien jaar heeft Jac Wouters dit met veel kennis van zaken gedaan. Jac heeft de functie van fractievoorzitter neergelegd maar blijft als CDA- raadslid actief. Daar is onze fractie heel erg blij mee. We bedanken Jac voor al die jaren dat hij onze fractievoorzitter is geweest. De gemeentefinanciën staan behoorlijk onder druk. Iedere keer opnieuw is het een verrassing hoeveel geld we van het rijk krijgen. Dit gemeentefonds wordt opnieuw tegen het licht gehouden en zeer waarschijnlijk horen wij bij de kleinere gemeentes die in de toekomst minder geld gaan krijgen. Kortom we moeten als gemeente heel goed kijken hoe we dat geld verdelen. De kosten van de WMO stijgen, maar ook de grote vraag naar jeugdhulp is nog steeds een lastig onderwerp. We willen iedereen die zorg nodig heeft dat kunnen geven. Maar we moeten wel samen kijken hoe we de zorgkosten in de hand kunnen houden en dat laatste is niet makkelijk. We willen allemaal goed wonen in onze hele gemeente. Het onderhouden en herinrichten van straten, het vervangen van het riool en groenonderhoud zijn maar een paar voorbeelden die hiervoor zorgen. Dit moet allemaal passen in het huishoudboekje van de gemeente. Sport en cultuur, kinderopvang en scholen zijn een onmisbare schakel. De coronacrisis liet dit heel duidelijk zien. Ook voor hen moet plek zijn in dat huishoudboekje. Het CDA wil een veel duidelijker onderwijsbeleid in onze gemeente. De afgelopen jaren is dat te veel op de achtergrond verdwenen. Onderwijsbeleid is meer dan goede schoolgebouwen, het moet een gezamenlijke visie zijn van gemeente en schoolbesturen. Goed overleg is daarvoor noodzakelijk. Tot slot de ABG organisatie: het CDA is vanaf het begin van de samenwerking voorstander geweest van centrale huisvesting omdat daarmee efficiëntievoordelen zijn te behalen, door o.a. makkelijker overleg en minder reisuren. De herontwikkeling van het gemeentehuis en omgeving moet wel met grote zorgvuldigheid gebeuren. Janet Frankemölle-Bolier, fractievoorzitter

Voorjaarsdebat 2020

VVD VVD Leusden 19-07-2020 02:31

Algemene beschouwingen van de VVD bij de kaderstelling

https://leusdeneo.vvd.nl/nieuws/40336/voorjaarsdebat-2020

In ons coalitieakkoord ‘Samen werken aan een sociaal, duurzaam en solide Leusden’ focusten we ons twee jaar geleden op drie speerpunten: effectievere organisatie van de zorg, stappen zetten in de duurzaamheidsagenda en consolidatie van de financiën. Drie stevige uitdagingen. Maar wie had kunnen bedenken dat we voor een veel grotere uitdaging zouden komen te staan: om een pandemie te verslaan?

We zijn als VVD best een beetje trots op onze minister-president Mark Rutte, die met zijn kabinet ons land door deze crisis heen loodst. Met een strategie die, met ups en downs, richting een beheersing van de crisis leidt. En dat er vanaf de eerste lockdown regelingen zijn om de financiële zorgen te verzachten. De Nederlandse economie laat op dit moment een ongekende veerkracht zien. We zien ook een solidariteit in onze samenleving die, in mijn generatie, nog niet eerder vertoond is. Een solidariteit met elkaar in de straat, in de wijk, met mensen in cruciale beroepen, met onze ondernemers. Solidariteit die niet afgedwongen wordt!

 

Maar nu terug naar Leusden. Ook in Leusden zien we heel veel spontane solidariteit en daarnaast heel veel creativiteit. Het lijkt alsof mensen meer dan ooit naar elkaar omkijken. Hoewel de regels zijn versoepeld, is de situatie nog verre van normaal. De horeca is weer open en hoewel op afstand kunnen we weer lekker op een terras zitten. We kunnen weer sporten individueel en met een groep en in de kantine een drankje drinken met elkaar. Er gebeuren spannende dingen rondom een openluchttheater maar ons eigen theater blijft nog dicht. Dat is een grote opluchting voor sommigen en een grote frustratie voor anderen.

 

Maar wat gaat er nog komen en wordt alles wel weer normaal? Hoe moeilijk is het, om in deze situatie een heldere stip op de horizon te zetten voor de toekomst? Feit is dat we een sluitende begroting hebben. Maar hoe stabiel is die? De gevolgen van corona zitten er nog niet in. Het gemeentefonds wordt opnieuw verdeeld en dat zal voor Leusden niet positief zijn. De klap komt weliswaar later, maar hij komt.

 

Daarom gaat de VVD akkoord met het voorstel van het college om een behoudend scenario vast te stellen voor de begroting. Ja, we schakelen terug in ambitie. Daarbij komt er wel extra geld voor de transitie in het sociaal domein en voor duurzaamheid. Die transitie moet op termijn wel leiden tot meer efficientie en daarom is het goed besteed geld. Nu stoppen met duurzaamheid en het RES-debat lijkt goedkoop, maar we verliezen daarmee de mogelijkheid om te sturen en we worden speelbal van de regio of van de landelijke overheid.

 

In ieder geval is duidelijk dat de koek op is. Er komt geen nieuw geld bij. De vraag is niet óf er geld af gaat, maar hoe veel. Nog meer zullen we ons moeten focussen op dat wat echt belangrijk is voor Leusden. We zullen een nieuwe balans moeten vinden. Daarbij is het voor de VVD belangrijk dat de gemeente als overheid die het dichtst bij de inwoners staat, ook naast die inwoner gaat staan die misschien straks geen inkomen uit werk meer heeft, de verenigingen die te kampen hebben met tekorten door teruglopende baromzet en contributies, de ondernemers die door teruglopende vraag in zwaar weer komen.

 

De begroting moet ook in de toekomst solide blijven. Te veel is Leusden nog de speelbal van wat er wel of niet vanuit Den Haag komt. We moeten voorbereid zijn op zwaar weer. Niets doen en afwachten is geen optie. Daarom dienen we samen met andere partijen een motie in om nu al te starten met een brede heroriëntering op onze taken en ambities. Daarbij zijn er voor de VVD op voorhand geen domeinen uitgesloten. Onze wettelijke kerntaken, onze wensen en ambities, onze waardevolle voorzieningen en onze organisatie willen we tegen het licht houden. Waar kan het een tandje minder? Waar kan het efficienter? Wat hebben we écht nodig om ons maatschappelijk kapitaal instand te houden.

 

Want dat kapitaal in de vorm van een mooie omgeving om in te recreëren, vrijwilligers en organisaties om ondersteuning te bieden als het minder gaat, innovatieve bedrijven om mensen nieuw werk te bieden, dat alles hebben we nodig om mensen op te vangen en gezond te houden.

 

De VVD roept de gemeenteraad daarom op om met name onze maatschappelijke, sportieve en culturele clubs te ondersteunen. Te bekijken hoe we onze voorzieningen door de crisis heen kunnen helpen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat het eerstvolgende toernooi een succes wordt, door te helpen bij een theatervoorstelling op een alternatieve locatie of door te helpen met een jeugdevenement coronaproof te maken.

 

Het lijkt alsof we somberen, maar niets is minder waar. Het is momenteel even lastig, maar we gáán onze successen vieren:

·      We hebben grip op de kosten in het sociaal domein.

·      Op duurzaamheid worden stappen gezet.

·      De transitievisie warmte is een goed kader: concrete stappen voorwaarts.

·      We zijn stevig in gesprek met inwoners over wel of geen windmolens.

·      Er komen kleine en grotere bedrijven naar Leusden.

·      Onze winkelcentra trekken nieuwe winkels en horeca aan.

·      We transformeren volop leegstaande kantoren naar woningen.

·      De makeover die de Hamershof heeft ondergaan is echt een feest waard.

·      Zelfs de jarenlang rotte plek in de Biezenkamp wordt gedicht.

·      De Hessenweg ken je niet meer terug, zo mooi!

En zo kan ik wel even doorgaan.

 

De VVD ziet heel mooie dingen ontstaan in Leusden in de periode waarin dit nare virus rondwaart. Dit toont de kracht van onze gemeente. Wij hebben er heel veel vertrouwen in, dat we ook in onze nieuwe werkelijkheid een sterk en verenigd Leusden zien!

 

Carlos Genders, fractievoorzitter VVD Leusden, Stoutenburg en Achterveld

Moties en amendementen bij het voorjaarsdebat

VVD VVD SGP CDA ChristenUnie Leusden 19-07-2020 02:30

https://leusdeneo.vvd.nl/nieuws/40337/moties-en-amendementen-bij-het-voorjaarsdebat

De motie van de VVD 'Help de Leusdense verenigingen de coronacrisis door' is met brede steun in de Raad van 09-07-20202 aangenomen. Het college moet er alles aan doen om sportverenigingen en verenigingen door een voor hun moeilijke periode heen te helpen. Zij horen bij het hart van Leusden.

De motie 'Bouwen naar behoefte' van het CDA is ingetrokken vanwege onvoldoende steun in de Raad. Ook de VVD kon zich hier niet in vinden omdat zomaar uit het niets voor heel Leusden iets anders zou moeten gebeuren dan wat is afgesproken in 2016 door de Raad. Bij de herijking van de Woonvisie zullen we hier dieper op ingaan. Dan moet duidelijk worden waar we nog meer gaan bouwen en hoeveel 'sociaal'. 

De motie 'Straatnamencommissie' van het CDA en de ChristenUnie/SGP is door ons niet ondersteund omdat dit nu goed wordt uitgevoerd en betrokken inwoners gehoord worden. Nu gaat de samenleving o.l.v. de burgemeester ermee aan de gang en kan in principe iedereen eraan mee doen. Deze vorm is voor ons geen verbetering t.o.v. van de huidige situatie.

Voor vragen kunt u te allen tijde bij ons terecht en natuurlijk houden wij ons aanbevolen voor nieuwe ideeën.

Klaas Roskam

Oproep van de campagneleider

VVD VVD Leusden 19-07-2020 02:28

Liberale vrienden en vriendinnen,

 

Als VVD in Leusden doen wij het goed en landelijk zijn de peilingen ook erg positief. Onze premier ligt goed bij de bevolking en het aantal zetels lijkt de laatste tijd, mede dankzij het Corona-beleid, behoorlijk te stijgen.

Maar we zijn er nog niet, er kan nog van alles tussen komen. 17 maart 2021 zijn er weer 2e Kamerverkiezingen, we hebben dus nog 8 à 9 maanden om de VVD bij de kiezers te profileren en de VVD met haar liberale gedachtengoed bij de kiezers te promoten.

Daartoe hebben wij wel vrijwilligers nodig voor het flyeren en mensen aanspreken van deur tot deur, maar ook in de winkelcentra van ons dorp, zowel in Leusden Centrum als Achterveld, Stoutenburg en Leusden-Zuid.

Ik roep hierbij dan ook de Leusdense VVD-leden op zich op te geven als vrijwilliger voor de komende acties die de VVD Leusden gaat ondernemen om de VVD in Leusden duidelijk op de kaart te zetten.

U kunt zich opgeven via de hieronder volgende contactgegevens:

 

Paul den Hartog

Campagneleider VVD Leusden

E denhartog.vvd@gmail.com

M 06-11343340

Ons forenzendorp verandert!

CDA CDA Leusden 11-07-2020 12:51

2020 zal nog lang in ons geheugen gegrift staan als jaar van de Corona. Hoewel er aan de ene kant sprake is van verruimingen van bewegingsvrijheden en het wegebben van het virus, zet Nederland zich schrap voor een tweede golf. Ook in het verleden, hebben heel wat pandemieën over de wereld geraasd. En waren het vaak meerdere golven achter elkaar, dat gold zelfs nog voor de Spaanse griep. Die onzekerheid blijft. Goed dat gezegd te hebben zien we steeds meer levendigheid in onze mooie groene gemeente Leusden. De keukenvloer wordt onze werkvloer. Voorheen ging men massaal Leusden uit om naar zijn werk te gaan. Wellicht biedt het ook perspectief voor woningbouw. Aangezien steeds meer bedrijven overwegen om thuiswerken tot de norm te maken, en het naar kantoor komen beperken tot de bijeenkomsten die ertoe doen. Hierdoor zijn deze grote kantoorkolossen mogelijk niet meer nodig en kunnen deze voor een deel omgebouwd worden tot appartementen. Stond er voorheen dagelijks 300 kilometer file, nam het aantal vliegbewegingen steeds meer toe en werden vele producten over de wereld versleept, nu niet meer. Deze mobiliteit heeft niet alleen een enorme impact op de aarde door de verbranding van fossiele brandstoffen maar maakt ons ook afhankelijk, bijvoorbeeld als mondkapjes alleen in China gemaakt worden. De vermindering van de mobiliteit van mensen en goederen levert een aanmerkelijke bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem en ik hoop dat van deze bewustwording zowel bij politiek als samenleving de aarde vruchten kan blijven plukken. De Corona zet dus ook een de-globalisering in gang die de lokale economie kan versterken. Koop lokaal zien we nu ook terecht overal verschijnen. Ik doe hier graag een oproep om zoveel mogelijk lokaal te blijven kopen, steun onze ondernemers in Leusden. En bedenk voor je iets op internet besteld of het ook in Leusden te krijgen is: Want indien je lokaal niet koopt, wil je eigenlijk dat de winkel verdwijnt. Een andere bijkomstigheid is dat veel meer mensen dan voorheen de fiets pakken en dan naar zijn of haar werk gaat. Daarvoor is Leusden al goed uitgerust met een zeer uitgebreid fietspadennetwerk. Er is op zo’n moment een andere balans tussen wonen en werken en dat is mooi. Er is wel een punt van zorg, de fietspaden raken aardig vol en dan heb ik het nog niet over de discussie aangaande de snelle fietsen en de bakfietsen, de e-scooters kortom het wordt steeds drukker op de fietspaden. Dat zal de gemeente en gemeenteraad goed moeten blijven monitoren, om op tijd de ruimte aan de fiets te vergroten. Gaat u nog op vakantie? Of blijft u thuis zoals wij. Voor ons wordt het dit jaar de Hintergarten. En het zal voor velen in ieder geval een andere zomervakantie worden dan voorheen. De Campers en Caravans zijn niet aan te slepen, logisch dit is een Corona veilige manier van reizen. Ik wens u namens onze CDA fractie een hele fijne vakantie toe en kom veilig thuis als u op pad gaat. Ik hoor graag wat u ervan vindt via admj.kramer@gmail.com Albert Kramer, CDA Leusden, Stoutenburg en Achterveld.

VVD hamert op zorgvuldig participatieproces inwoners RES

VVD VVD Leusden 11-07-2020 06:27

Iedereen heeft het over de concept Regionale Energiestrategie, ontwikkeld en opgesteld door de Regio Amersfoort. De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg werkten samen met netbeheerder Stedin, Provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe om de eerste stappen te zetten naar een regionale aanpak om op grote schaal schone elektriciteit en warmte te realiseren in de regio. Het plan is een lokale invulling van het akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In het plan staan 14 grote windturbines op de Leusderheide en daarnaast in de toekomst nog een groot aantal zonnevelden in ons buitengebied. Wij kunnen ons voorstellen dat u iets vindt van dit concept-plan. Maar, waarom hoort u nu nog niet wat de VVD hiervan vindt?

https://leusdeneo.vvd.nl/nieuws/40275/vvd-hamert-op-zorgvuldig-participatieproces-inwoners-res

De VVD vindt dat een dergelijk plan, dat decennialang grote gevolgen gaat hebben voor onze leefomgeving en onze financiën, niet zonder heel breed draagvlak kan.

Daarom heeft de VVD Leusden aan de noodrem getrokken. Want als wij, samen met de hele gemeenteraad, niet op de rem waren gaan staan, was het concept-bod door de regio naar het rijk gestuurd. Zonder de inwoners en andere belanghebbenden in Leusden, Stoutenburg en Achterveld daarin zorgvuldig te kennen.

De indiening van het plan is nu uitgesteld tot 1 oktober 2020. Dat betekent dat we, met de beperkingen van de coronacrisis, toch naar onze inwoners kunnen luisteren. Dat gebeurt nu in diverse inspraaksessies (in juli en september) en online via de site www.leusdenspreekt.nl. 

Voor de VVD geldt nú nog meer dan voorheen dat onze samenleving voorop staat. Wij nemen de samenleving serieus. We luisteren met onbevangen interesse naar wat gezegd wordt bij de webinar, bij de 'live' inspraaksessies, in de media, op social media, in onze dorpen en in het buitengebied. We zitten bovenop de gemeente en haar adviseurs om te borgen dat dit proces zorgvuldig verloopt. Na afronding van de inspraak zullen wij ons standpunt bepalen.

Carlos Genders, woordvoerder energie en duurzaamheid

genders.vvd@gmail.com

0615003269