Nieuws van politieke partijen in Limburg inzichtelijk

5765 documenten

In Memoriam: Joke Kersten

PvdA PvdA Limburg 11-08-2020 10:18

Op 6 augustus overleed Joke Kersten, voormalig Tweede Kamerlid en burgemeester van onder andere Grubbenvorst en Broekhuizen. Jacques Costongs, voorzitter van het Gewestbestuur PvdA Limburg, schreef een In Memoriam voor haar.

1944 Beugen-Boxmeer – 2020 Grubbenvorst

Op 76 jarige leeftijd is Joke vorige week overleden:  een boegbeeld van de emancipatie. De emancipatie van de vrouw en op meerdere wijze van het katholieke zuiden. Geboren als de oudste dochter van een groot katholiek Beugens boerengezin. Joke ging naar de MMS, de middelbare meisjesschool. Geen vanzelfsprekendheid voor boerengezinnen op het Brabants en Limburgs platteland. De MMS was een jaren vijftig  katholieke uitvinding om de meisjes niet alleen gescheiden te houden van de jongens, want je had ook meisjes HBS’en, maar vooral om de meisjes voor te bereiden op hun toekomstige vrouwenrol naast de man. Op zich was niets mis met die opleiding, maar het diploma gaf geen toegang tot de universiteit i.t.t. de HBS. Joke realiseerde die stap toch door een staatsexamen HBS te doen. Ze ging sociale geografie studeren in Nijmegen. Studeerde af in 1972. En werd al tijdens de studie docent en later conrector het aan  scholen voor VWO . De management taken werden vanaf die tijd ook steeds meer ook door vrouwen gedaan. Ze besluit dan te promoveren. In 1990 wordt de Drs. Dr. op het proefschrift ‘Policies for rural peripheral Regions in the European Community’. Het doctoraat was voor vrouwen toen nog bepaald niet zo gangbaar als nu. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen:  een sterke vrouw demonstreerde dat het kon.

Onderwijl was ze lid geworden van de PvdA en van de Rooie Vrouwen in de PvdA. De jonge doctor wordt onmiddellijk kandidaat gesteld voor het Kamerlidmaatschap vanuit het gewest Gelderland, waar ze toen woonde. Bij de verkiezingen van 1990 wordt ze gekozen. Ze wordt woordvoerder in de fractie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Tevens valt ze op door haar principiële stellingname tegen kernwapens. Geen toevallige onderwerpen voor haar. Ook na haar Kamerlidmaatschap blijft ze deze principes trouw: voorzitter van het COS (Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) in Nijmegen en als burgemeester strijdt ze onder de noemer ‘Burgemeesters voor de vrede’ tegen nucleaire bewapening. (Als burgemeester van Uden door de aanwezigheid van Volkel ook zeer logisch.) Wellicht dat we gemeenten anno 2020 nog een keer moeten wijzen op de noodzaak om ook een rol te spelen op het vlak van internationale samenwerking en internationale veiligheid. Neem Joke maar als voorbeeld.

https://limburg.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-joke-kersten/Joke Kersten bij haar installatie als burgemeester van Uden in 2004.

Joke Kersten bij haar installatie als burgemeester van Uden in 2004.

 

Vanaf 1995 wordt ze Burgemeester van Grubbenvorst en Broekhuizen. De eerste van haar vele bestuurlijke functies. Ze wordt ook de eerste burgemeester voor de PvdA in Noord Limburg. Hoogland was in 1975 de eerste burgemeester van de PvdA in Zuid-Limburg geworden, en in 1981 gaat Karel Majoor naar Herten in Midden-Limburg. En Joke in 1995 uiteindelijk in Noord Limburg. De PvdA krijgt wel heel laat een plek in bestuurlijk Limburg. Samen met Monique Quint die in dat jaar in Vaals wordt benoemd worden ze ook de eerste vrouwelijke PvdA burgemeesters in Limburg. De emancipatie van de PvdA en vrouwen in bestuurlijke ambten was weer een stap verder in Limburg.

Ze blijkt gemaakt voor het burgemeesterschap. Kordaat, geschikt voor crisesmanagement en ‘menselijk’. Na Grubbenvorst en Broekhuizen gaat ze in de periode 2001-2004 als waarnemer naar Arcen en Velden, Bergeijk, Asten en Uden. In Uden kan ze onmiddellijk haar crisesmanagement demonstreren als enkele pubers een islamitische school in brand steken. Het werd vlak na de moord op Theo van Gogh wereldnieuws. Hier wist ze de boel zeer goed bij elkaar te houden. Ze krijgt haar kroonbenoeming en blijft tot haar pensioen in 2009. In Uden dragen ze haar op handen: “un vrouwke um op te ete”. Iedereen die haar kent weet dat je dat niet te makkelijk moest opvatten.

Na haar burgemeesterschappen blijft ze nog talloze bestuursfuncties vervullen bij professionele zowel als vrijwilligersorganisaties. Vanuit de PvdA is ze lid van Water Natuurlijk en namens de fractie van Water Natuurlijk is ze tussen 2015 en 2019 lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap. Ook hier kwam haar sociale geografie maar vooral haar bestuurlijke ervaring van pas. Graag legde ze ook in de vergaderingen van het gewest Limburg verantwoording af over dit bestuurlijk functioneren, waar onze leden haar altijd voor hebben gewaardeerd. Trouw bezocht ze de landelijke congressen van de PvdA behalve het laatste: in Coronatijd te veel risico. Achteraf jammer: we hadden moeten gaan. In de laatste gewestelijke vergadering hebben we vorig jaar haar nog met staand applaus bedankt voor haar werk als dagelijks bestuurslid van het Waterschap. Maar het applaus drukte ook de waardering uit voor Joke als persoon en al haar bijdrage aan de emancipatie.

Bedankt Joke namens alle leden van het gewest Limburg van de Partij van de Arbeid: je was voorbeeldig.

Jacques Costongs

Voorzitter van het gewest Limburg van de PvdA

Het bericht In Memoriam: Joke Kersten verscheen eerst op PvdA Limburg.

In Memoriam: Martin Konings

PvdA PvdA CDA Limburg 05-08-2020 13:18

Dinsdag 28 juli overleed voormalig PvdA-politicus Martin Konings in Maastricht. Hij werd 91 jaar. Voorzitter Jacques Costongs van het Gewestbestuur PvdA Limburg schreef een In Memoriam over hem.

MARTIN KONINGS 15 maart 1929 ‘s-Hertogenbosch – 28 juli 2020 Maastricht Limburgs visitekaartje in Den Uyl periode

Kleinzoon en zoon van spoorwegmannen (het socialisme kwam in Limburg ook door het spoor naar binnen). Hij studeerde elektrotechniek aan de LTS en later volgde hij docentenopleidingen. Hij was monteur bij Philips en de PTT en daarna docent elektrotechniek aan de LTS en MTS te Maastricht.  Hij was actief vakbondslid in de ABOP. Ook partijpolitiek werd hij steeds actiever. Martin was voorzitter van de afdeling Maastricht en voorzitter van het gewest Limburg van 1969 tot 1973. Van 1973 tot 1986 was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

https://limburg.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-martin-konings/Martin Konings

In de jaren zestig en zeventig stonden de bestaande politieke verhoudingen in Limburg fors onder druk. De dominantie van de KVP in Limburg kwam steeds meer onder vuur te liggen. In 1966 kreeg de PvdA in Limburg voor het eerst een gedeputeerde. Pas in 1975 de eerste burgemeester. Vanaf zijn eerste stap als voorzitter van het gewest bekritiseerde hij deze positie van de KVP/CDA. Hij bekritiseerde de cumulatie van functies, de innige band met bedrijven en de ‘vriendenrepubliek’ tussen KVP en met name bouwbedrijven. Maar Martin pakte ook zijn ‘eigen’ bestuurders aan als dat nodig was, want het kon niet zo zijn dat in de PvdA de integriteit niet vanzelfsprekend was. Zijn geliefde voorbeelden: 9 aalmoezeniers van de arbeid vervulden 200 functies, 7 leden van Gedeputeerde Staten 118 functies, met de gouverneur Van Rooy als koploper: 11 functies inclusief twee commissariaten.

Tevens leverde hij felle kritiek op de intolerante houding van de KVP bij het weigeren van medewerking aan het stichten van niet katholiek scholen: bijzonder neutraal dan wel openbaar. Er moest ook plaats zijn voor niet – katholieken in Limburg. Desnoods zou de minister zelf openbare rijksscholen in Limburg moeten stichten.

Vanaf het begin pleitte hij voor het benoemen van een aantal burgemeesters dat paste bij de verkiezingsresultaten van de PvdA. Continu leverde hij ook kritiek op de coöptatie die in vele Limburgse stichtingen volstrekt gebruikelijk was. Ook als kamerlid stelde hij die Limburgse voorbeelden vaak aan de orde. Bij de benoeming van een nieuwe gouverneur stelde hij in de kamer in 1977 dat het goed was dat geen gedeputeerden uit Limburg gekozen zouden worden: “Zij behoren”, zegt hij, “tot de clan die Limburg sinds onheuglijke tijden regeert en daar moet nu maar eens de bezem door.”

Als Limburgs kamerlid had hij, naast bovenstaande onderwerpen, natuurlijk zijn handen vol aan het vechten (binnen de partij en in de kamer) voor de vestiging van de Universiteit in Maastricht en de PNL-gelden voor herstructurering van het mijngebied.

Maar zijn belangrijkste activiteiten in de kamer lagen op het terrein van het onderwijs: de middenschool, het vierjarig maken van de Mavo, technisch onderwijs, vrijheid van onderwijs voor alle gezindten etc. Een insider op het gebied van onderwijs, met het hart op de goede plaats. Uit eigen ervaring wist hij wat de betekenis van onderwijs was: gelijke kansen voor alle kinderen.

Opvallende standpunten in de kamer: zeer kritisch op het  NAVO-lidmaatschap, principieel anti-kernwapens, tegen de loonmaatregel van het kabinet Den Uyl in 1976. Een kamerlid dat ook tegen de eigen coalitie in durfde te stemmen als het over principiële  zaken ging.

Tot slot: Martin was fervent carnavalsvierder. Twee jaar geleden nog stond deze vierder voor het Haantje op de Markt te Maastricht. Twee jaar geleden op een mei was hij in de Berchmans in Maastricht erbij: Zijn toespraak: het gaat weer beter met de partij, de idealen, de waarden zijn nog even actueel.

Hieronder afgebeeld: v.l.n.r. Jean Eijssen, Mia Ebbelink, Martin Konings, Raymond Leenders.

https://limburg.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-martin-konings/Martin Konings viert Carnaval in Maastricht.

Kortom: een kritisch, principieel, bescheiden, deskundig  fijn mens. We zijn als partij dankbaar voor de bijdrage van hem aan de kwaliteit van leven van de inwoners van Limburg en Nederland.

Jacques Costongs,

Voorzitter gewest Limburg van de Partij van de Arbeid.

Het bericht In Memoriam: Martin Konings verscheen eerst op PvdA Limburg.

Krijgt Roermond in de volgende kabinetsperiode weer een volksvertegenwoordiger in Den Haag?

VVD VVD Limburg 31-07-2020 02:14

https://roermond.vvd.nl/nieuws/40406/krijgt-roermond-in-de-volgende-kabinetsperiode-weer-een-volksvertegenwoordiger-in-den-haag

Geweldig trots dat onze fractievoorzitter Vincent Zwijnenberg een gooi doet naar een kamerzetel! Hij is sterk op de inhoud en beheerst als geen ander het lobbyen, netwerken en samenwerken. Goed voor Roermond, goed voor Limburg en goed voor ons land. Kortom, een aanwinst voor de landelijke politiek!

Prima berichtgeving in Dagblad De Limburger van vandaag (zie bijlage).

Vervolgvragen mestverwerkingsbedrijf Willems, Horst-America

D66 D66 GroenLinks PvdA Limburg 02-07-2020 12:06

Aanvullend op de, inmiddels verdaagde, schriftelijke vragen van 20 mei jl., hebben wij samen met GroenLinks en de Partij voor de Arbeid de onderstaande vragen gesteld:

Geacht College,

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van de berichten “Mestfabriek mag juist meer mest gaan verwerken”, d.d. 30 juni 2020 en “Horst boos op provincie over uitbreiding Willems”, d.d 1 juli 2020, in Dagblad de Limburger. Gelet op het feit dat onze eerdere vragen, d.d. respectievelijk 15 en 20 mei 2020, nog niet zijn beantwoord binnen de daarvoor geldende termijn, leidt dit bij ons tot de volgende vragen:

Waarom was het, juist vanwege de de actualiteit van dit dossier alsmede de ontwikkelingen in handhaving en vergunningverlening, niet mogelijk onze originele vragen te beantwoorden binnen de daarvoor geldende termijn? Deelt u onze mening dat het, gelet op deze vragen, wenselijk was geweest Provinciale Staten te informeren over de actuele gang van zaken en de ontwikkelingen in dit dossier bij de voorzieningenrechter? Zo nee, waarom niet?

Mestverwerkingsbedrijf Willems BV had een vergunning om jaarlijks 60.000 kilo mest van derden te verwerken. Reeds meerdere jaren heeft het bedrijf echter meer dan 4 keer zoveel verwerkt, met als gevolg stankoverlast voor de omgeving, aantasting van het milieu en meer dan een half miljoen winst voor de ondernemer. De provincie is hiervoor het bevoegd gezag. Op 8 januari jongstleden heeft de provincie Limburg mestverwerker Willems middels een brief reeds gedreigd met het „vanwege de continue en structurele overtreding van regels” intrekken van de huidige vergunning en het weigeren van een uitbreidingsvergunning.

In het voornemen tot handhaving (d.d. 8 januari 2020) lezen wij:

“Daarnaast overwegen wij, gezien de continue en structurele overtreding van regels uwerzijds, om sanctiemaatregelen te treffen zoals het intrekken van omgevingsvergunningen. Ook overwegen wij om vanwege genoemd naleefgedrag van de vigerende vergunningen de aangevraagde omgevingsvergunningen te weigeren.”

In mei fase 1 van de aangevraagde uitbreiding van de omgevingsvergunning, van 80.000 m3 mest naar 450.000 m3 mest per jaar, simpelweg verleend, net nadat de definitieve dwangsom was uitgebracht. Een besluit over fase 2 van de vergunning kan later worden verleend.

Hoe verhoudt dit besluit zich tot uw voornemen tot handhaving 8 januari 2020? Welke beleidsmatige danwel inhoudelijke overwegingen hebben uw College doen besluiten tot deze verandering van houding en wijziging tussen het voorlopig en definitieve verzoek?

In het voornemen tot handhaving (d.d. 8 januari 2020) lezen wij:

“Daarnaast kan eventueel het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket, Handhavingseenheid’s- Hertogenbosch locatie Maastricht, worden gevraagd om een proces-verbaal op te maken en strafrechtelijk op te treden.

5. Klopt het dat het College van Gedeputeerde Staten, ondanks de concrete berekening van het illegaal verkregen voordeel en de aangetoonde schade aan milieu en gezondheid van

omwonenden, geen aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie? Zo ja, waarom niet?

Op welke gronden is de nieuwe omgevingsvergunning -in tegenstelling tot het voornemen tot handhaving op 8 januari, in mei van dit jaar verleend? Deelt het College van Gedeputeerde Staten onze mening dat, voordat er sprake kan zijn van enige uitbreiding, een ondernemer zijn bedrijf dient te laten functioneren binnen de kaders van de vigerende vergunning? Zo ja, welk signaal richting samenleving geeft het College dan af met het verlenen van deze vergunning? Zo nee, waarom niet? Kunt u, op basis van een inzichtelijke berekening, aangeven hoe groot het overschot aan varkensmest in de regio (gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray) op jaarbasis is en hoeveel hiervan zou moeten worden verwerkt op basis van wettelijke voorschriften? Kunt u een prognose maken van de hoeveelheid te verwerken mest indien het aantal productierechten in Limburg evenredig afneemt op basis van de warme saneringsregeling varkenshouderij? Kunt u aangeven hoeveel capaciteit voor de verwerking van varkensmest er in deze regio momenteel vergund is? Wat is de totaal vergunde capaciteit indien Willems uitbreidt? Deelt u de mening van het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas dat hier geen sprake is van ‘mestverwerking op regionaal niveau’ en uitbreiding op de locatie aan de Hoebertweg, dichtbij de dorpskern van America, ruimtelijk en logisch gezien, niet wenselijk is? Zo nee, waarom niet?

Mestverwerkingsbedrijf Willems, is een provinciale inrichting. In het artikel “Horst boos op provincie over uitbreiding Willems” in Dagblad de Limburger van 1 juli 2020, lezen wij dat de gemeente Horst aan de Maas niet te spreken is over de houding van de provincie Limburg tot dusver in dit dossier.

Vraagt de uitbreiding van mestverwerkingsbedrijf Willems om een aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas? Zo ja, wat gebeurt er als de gemeenteraad van Horst aan de Maas geen ‘verklaring van geen bezwaar’ aflegt voor de aanpassing van het vigerende bestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van mestverwerkingsbedrijf Willems?

In de raadsinformatiebrief van de gemeente Horst aan de Maas lezen wij dat er in de periode 2018 tot en met nu minimaal 4 keer een provinciale toezichthouder op het bedrijf Willems geweest, die overtredingen heeft geconstateerd. Het bedrijf heeft tot dusver niet gereageerd op deze waarschuwingen.

Wat was de reactie van Willems Agro BV op het door de provincie Limburg verstuurde voornemen tot handhaving en overzicht van overtredingen? Hoe verhoudt deze handelswijze van het College van GS en het -ondanks alle geconstateerde overtredingen- mogelijk maken van de verdere uitbreiding van mestverwerkingsbedrijf Willems BV tot een bovenregionale mestverwerker zich tot in het kader ‘koers voor de toekomst’ geformuleerde ambitie in het ‘verkorten van ketens’ en werken aan ‘kringlooplandbouw’ en kader veiligheid? Toezicht en handhaving blijven een verantwoordelijkheid van de provincie Limburg. Hoe garandeert dit College dat mestverwerker Willems het komende jaar -in tegenstelling tot de voorafgaande jaren- niet meer mest gaat verwerken dan vergund? Gaat het College in op de uitnodiging van het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas om de handen ineen te slaan ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat, bescherming van het milieu en level playing field en gezamenlijk in periodiek overleg te treden

met de omwonenden over de resultaten van toezicht en handhaving en daarmee een bijdrage te leveren aan het herstel van de onderlinge verhoudingen?

Graag ontvangen wij uw antwoord ditmaal, ondanks het reces, wel binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Namens de fracties van D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid in het Limburgs Parlement,

Marlou Jenneskens Kathleen Mertens Lianne Schuuring (D66) (GroenLinks) (PvdA)

Brede steun voor SP-motie maatregelenpakket corona

SP SP Partij voor de Vrijheid Limburg 29-06-2020 18:35

Tijdens de laatste statenvergadering diende de SP een zeer breedgedragen motie in om een uitgebreid maatregelenpakket voor de gevolgen van het coronavirus op te zetten. Op ons initiatief spraken 9 van de 11 politieke partijen afgelopen week met vertegenwoordigers van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Dat heeft geleid tot een succesvol voorstel: alle partijen, behalve de PVV, steunen de motie. “Ik ben heel blij dat we na hard werken dit maatregelenpakket voor elkaar hebben gekregen, want de noodzaak onder de Limburgers is groot”, aldus fractievoorzitter Marc van Caldenberg.

Diverse sectoren hebben deelgenomen aan de gesprekken: vanuit de zorg, het MKB en de Limburgse werkgeversverenigingen, de cultuursector, sport, gemeenschapsvoorzieningen, banken en de horeca. Daaruit kwam een veelheid aan voorstellen naar boven. Die hebben we gebundeld in een motie, met vier categorieën aan maatregelen. Het college van Gedeputeerde Staten neemt de motie over. Bij een aantal zaken bekijken zij nog of ze concreet uitvoering kunnen geven aan voorstellen. Marc zegt: “Er moesten in Limburg extra stappen gezet worden om deze crisis het hoofd te bieden. Nu hebben we een eerste stap gezet, maar er is nog meer nodig om met rechtvaardigheid uit deze crisis te komen. Daar gaan we mee aan de slag.”

In het maatregelenpakket komt onder andere aan de orde: onderzoeken of er voor kleine ondernemers compensatie kan komen, deelnemen aan het coronaproof maken van sport-, cultuur- en gemeenschapsaccommodaties, lobbyen bij het Rijk voor onder andere voldoende zorgpersoneel en BTW-maatregelen. De provincie zal ook coördineren en communiceren. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan: met scholen en werkgevers het gesprek aangaan zodat stages gevolgd kunnen blijven worden en er genoeg plekken zijn. Maar ook om meer helderheid te geven aan burgers, verenigingen en bedrijven waar zij terecht kunnen voor ondersteuning om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De hele motie kun je hier lezen.

Artikel 43-vragen aanvraag Provinciale subsidie Theater de Oranjerie.

VVD VVD Limburg 29-06-2020 06:30

https://roermond.vvd.nl/nieuws/40068/artikel-43-vragen-aanvraag-provinciale-subsidie-theater-de-oranjerie

Na beantwoording van vragen van de statenfractie van de VVD aan GS over co-financiering door de Provincie van de revitalisatie van Theater de Oranjerie lijkt er opnieuw verschil van opvatting te zijn tussen gemeentebestuur en provinciebestuur rond de voorwaarden voor het verlenen van subsidie. 

Reden voor de VVD-fractie een aantal verhelderende vragen te stellen aan B&W van Roermond. Zie bijlage.

Inbreng Voorjaarsnota

D66 D66 Limburg 26-06-2020 15:09

26 juni 2020

Voorzitter,

Een jaar geleden werd, na verhitte weken, in deze zaal een nieuw College geïnstalleerd. Terwijl iedereen langzaam zijn plek vond, werd eind februari onze wereld pas écht op zijn kop gezet.

Opeens hadden we een gemeenschappelijke vijand. Een die nu eens niet door retoriek en vooroordelen werd bepaald. Toen het virus zich in mijn omgeving manifesteerde, was ik boven alles bang om de mensen van wie ik zoveel houd, te verliezen. Voor sommige mensen is die angst waarheid geworden. We hebben mensen verloren, de afgelopen periode, mensen van wie we hielden te lang niet mogen zien of kunnen vasthouden.  Nu maatregelen langzaam versoepeld worden, lijkt het al bijna ver weg. Maar het heeft ons allemaal geraakt. Niet alleen ‘de economie’: ons als mensen.

Laat ik daarom beginnen met zeggen hoe blij ik ben hier weer met jullie te kunnen zijn. Dat ik me erop verheug dat onze collega Anne-Marie maandag weer naar het Gouvernement komt, gebracht door haar Jos. Dat ik hoop dat jullie gezond zijn en het goed met jullie gaat en dat het met de mensen van wie jullie houden. Want als er één ding is, dat deze crisis ons geleerd mag hebben, is het dat dat het allerbelangrijkste is.

Dat we hier vandaag kunnen zijn lijkt al bijna gewoon maar is niet vanzelfsprekend. Namens D66 spreek ik dan ook allereerst mijn dank uit aan iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt, want het heeft wat energie gekost. Dankjewel: griffie, de bodes, de fractiemedewerkers, het college, de gouverneur, de voorzitter van het presidium, de ambtelijke organisatie en iedereen die het mogelijk maakt dat wij met kwaliteit kunnen vergaderen.

Een andere toon in een nieuwe tijd.. We bevinden ons niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Dit virus laat ons zien dat verdergaan op hetzelfde spoor een doodlopende weg is. We komen zo niet verder, we zullen het anders moeten doen.

Deze voorjaarsnota heet: “Rolvast, koersvast en met versterkte slagkracht voor Limburg”. Voorzitter, rolvast is deze provincie nog nooit geweest en daarom hou ik er juist zoveel van. Dit is niet het moment om rolvast te zijn, wél om de juiste koers in te zetten naar een gezonde toekomst. Politiek is een kwestie van keuzes. ‘Haalbaar, betaalbaar en met draagvlak’ volstaat niet meer. Koersvast is niet genoeg: het is nu tijd voor ‘de kunst van richting te veranderen’. In dit geval is er wat D66 betreft maar één richting: vooruit.

We moeten de keuzes maken die nodig zijn, niet die gemakkelijk zijn. Waar geen draagvlak is, moeten we samen het gesprek aan om dat te creëeren. Dit is het moment om de keuzes te maken die onze toekomst nodig heeft. Die ervoor zorgen dat de planeet niet verder opwarmt en dat iedere Limburger mee kan blijven doen en erbij zal blijven horen. Deze crisis heeft de kwetsbaarheid van onze samenleving en van mensen laten zien. We moeten juist nu een extra stap zetten om ervoor te zorgen dat iedereen vrij kan zijn maar we niemand laten vallen.

Ook na de gisteren aangekondigde versoepelingen, blijft het deze zomer voor ondernemers in cultuur, evenementen, festivals en sport en horeca moeilijk of onmogelijk een normaal verdienmodel te hebben. Juist dit zijn de plekken waar we in Limburg samen komen, geïnspireerd en geroerd raken en leren te geloven in iets wat groter is dan onszelf. Het zijn die plekken die we zo ontzettend gemist hebben, en waar we juist nu zuinig op moeten zijn, zodat we er straks weer écht samen kunnen zijn.

Om ervoor te zorgen dat er in Limburg ook deze zomer iets te beleven is en al die ondernemers en vele, vele ZZP-ers die in deze sectoren werken, ook deze zomer in aangepaste vorm mooie dingen kunnen maken, dienen we een motie in om subsidieregelingen open te stellen voor makers en om nieuwe manieren van samenzijn, sport en vieren, dit jaar, mogelijk te maken.

D66 blijft aandacht vragen voor cultuur. In de voorjaarsnota wordt benoemd hoe anderhalf miljoen uit de vrije ruimte wordt ingezet als cofinanciering voor de Rijksbijdrage. Wat betekent dat? In de stukken naar het IPO zien we dat elke provincie een noodfonds heeft. Wij benoemen 34 dingen die we doen, maar doen dat niet. Waar is ons loket, College? De Limburgse poppodia lijken hierin bij de Rijksregelingen buiten de boot te vallen, onder andere omdat ze niet zijn aangemerkt als ‘kernpodium’. Herkent u dit signaal?

Om ervoor te zorgen dat er straks nog cultuur is, dat makers Limburg mooier blijven maken, zullen we een stap extra moeten zetten. Kunnen we hiervoor middelen uit 2021 naar voren halen? Waar kunnen we ruimte maken en wat kunnen we bestendigen, in bijvoorbeeld onze begroting?

De Jan van Eyck is een van de meest bijzondere en tegelijkertijd vaste waarden in Limburg. Toch moeten ze ieder vier jaar opnieuw in beoordeling om cultuurplaninstelling te blijven. Kunnen we ze niet onderdeel maken van onze begroting? Philharmonie Zuid staat in onze begroting, Opera Zuid is een cultuurplaninstelling. Wat zouden we kunnen doen om Opera Zuid de keten van koren in LImburg te laten versterken? Hoe bieden we ruimte voor talent en zorgen we voor een aanzuigende werking, zoals bij de Philharmonie al het geval is? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Alles wat je aandacht geeft groeit. Wat D66 betreft is het tijd voor een verwarming van het culturele klimaat aan de bovenkant van Limburg. Ook in Noord en Midden Limburg kunnen de mooiste dingen groeien maar dan moeten we wel een stap extra zetten. Door Odapark en Zomerparkfeest te blijven ondersteunen als onderdeel van de infrastructuur. En door te werken aan een makersklimaat, juist waar dat een beetje extra water nodig heeft. Wat gaat het College doen om ervoor te zorgen dat overal in Limburg gemaakt kan worden? Hoe staat het met de Oranjerie? Waar vele theaters reeds zijn opgeknapt met ruime steun van de provincie, loopt het precies hier spaak, waar juist nu versneld zou moeten worden. Een echte culturele infrastructuur kan alleen werken met een podium van formaat. Wat gaat u doen, College, om dit mogelijk te maken?

In deze voorjaarsnota is er één alinea over arbeidsmarkt en onderwijs, waar vervolgens letterlijk niks wordt gezegd over scholen. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat we het MBO in Limburg, waar de mensen die we keihard nodig hebben om duurzamer te gaan wonen en gezond te leven, nu worden opgeleid? Die onmisbaar waren in het bevoorraden van supermarkten, verzorgen van mensen en handhaven van orde? Spreekt u met hen?

Klopt het dat de enige investeringen in onderwijs via de Sociale Agenda zijn in het uitrollen van de gezonde basisschool van de toekomst naar 30 basisscholen en iets met het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten? Hoe ambitieus vindt u die uitrol zelf, gelet op het feit dat er 350 scholen zijn in Limburg? Hoe en waar maakt u de ambities in het coalitie-akkoord over Gelijke Kansen en maximale talentontwikkeling dán waar?

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het HBO en de universiteit in Limburg? Bent u met de relevante instellingen in contact, ook met het oog met de problemen die de coronaproblematiek met zich meebrengt voor studenten voor kamerhuur, stageplekken, ruimteproblematieken voor colleges? Welke impact heeft deze ontwikkeling op de campussen? Hoe ziet hun nieuwe realiteit eruit ten aanzien van onderwijs en het opleiden van talent?

In de voorjaarsnota benoemt u dat ‘het bestaande netwerk van de sociale agenda versneld zal worden verstevigd door een organisatie voor veteranen toe te voegen’. Kunt u ons heel concreet maken hoe dit bijdraagt aan de doelstellingen van de sociale agenda? Voor welk probleem is deze organisatie precies een oplossing? Wat draagt dit bij aan Limburg?

Lucht, lucht, ik wil lucht… Zong Rowwen Heze al. Onze luchtkwaliteit heeft gevolgen voor het leven van mensen. Een op de vijf kinderen krijgt astma vanwege luchtvervuiling. We gaan er gemiddeld allemaal 9 maanden eerder door dood… Wat D66 betreft absoluut een reden om meer werk te maken van lucht voor Limburg. Gaat de provincie Limburg het schoneluchtakkoord nog ondertekenen? Waarom wel of niet? Wat weten we eigenlijk van de luchtkwaliteit? Ik vraag u dit terwijl er in Maastricht een SMOG-waarschuwing van het RIVM geldt.

We dienen een motie in om luchtkwaliteit beter en gerichter te monitoren, aanvullende meetpunten in te richten met het RIVM en ook te verkennen of we burgermeetpunten mogelijk kunnen maken.

Dan landbouw en natuur. ‘De koers naar de toekomst is ingezet’, schrijft u vol trots in de voortgangsnota. Joah? Is dat zo? Behalve dat we met ons kader onder andere meer investeren in kringlooplandbouw: wat is er veranderd? De vragen van mevrouw Mertens en mijzelf over een mestverwerker zijn nog altijd niet beantwoord. Hoe zorgen we voor gezonde kringlopen? Behalve investeren is mijn vraag aan uw College: wat gaan we nou echt anders doen, bijvoorbeeld in vergunningverlening maar absoluut ook handhaving? Wat bedoelt u precies met lobbyen voor andere wetgeving? Op grond waarvan brengt u welke signalen waar over? We dienen tevens een motie in over ondermijning, een van die ontwikkelingen die vitale bedrijvigheid met name in de buitengebieden bedreigen.

‘Streven naar zowel natuurontwikkeling en -behoud, alsmede naar het mogelijk maken van maatschappelijke als economische ontwikkelingen’ klinkt geweldig maar als er iets is wat de afgelopen periode ons met de PAS op de plaats die we hebben gemaakt, heeft geleerd, is dat het zo niet kan. We zullen het anders moeten doen. Ruimte voor Ruimte leidde weliswaar tot het slopen van stallen maar niet tot een verlaging van de dierenaantallen, of de gewenste verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. We dienen daarom vandaag een motie in met de vraag: wat kunnen we hiervan leren, zodat het ons straks wel lukt met het aanvalsplan stikstof?

‘Energie zit dwars’: zo begint het stuk in de Voorjaarnsota. Dat vond ik treffend. Die illustere Provinciale Energiestrategie waar we al zo lang over praten, blijkt lastig werkelijkheid te worden. De vraag van D66 aan de gedeputeerde is dan ook: “Hoe vindt u het zelf gaan?” Wat ons betreft is het uiteindelijk het resultaat dat telt. Hoe zit het met het zon op dak, in Limburg? Waar staan we in het realiseren van onze ambitie? Zijn er nog werklocaties ontwikkeld gedurende deze periode zonder zon op dak? Wat heeft dit College nodig om te zorgen dat er overal zon op dak komt? Welke aanknopingspunten biedt ons ruimtelijk instrumentarium? We dienen in ieder geval een motie in over zonneweiden op de afgewerkte stortplaatsen en gaan ervanuit dat u deze voortvarend ter hand zult nemen.

Kom ik op een hellend vlak.. Omhoog, hopelijk. Op de Pedalen! De fiets, de fiets, de fiets.

Zijn er concrete voorstellen/plannen om invulling te geven aan energieopwekking via zon langs lokale wegen of fietspaden? Bent u bereid hier meer op in te zetten? Kunt u daarnaast toezeggen dat u zult streven, waar mogelijk, naar het meenemen van circulariteit als factor bij besluitvorming over provinciale wegen en in het provinciale wegbeheer?

We waren verheugd met het antwoord op onze vragen over fietsen ten tijde van corona. Mooi dat ook Limburg kijkt naar deze ultiem gezonde mobiliteit. Het maakt ons gezonder, de lucht schoner en levert lokaal winst op. Hoe kunnen we met onze fietsinfrastructuur, fietserstunnels, bruggen maar ook het gebruiksgemak van de elektrische fiets in de provincie Limburg, bijvoorbeeld waar het gaat om oplaadpunten, grensoverschrijdende snelfietsroutes, nóg verder verbeteren?

Grensoverschrijdend zien we u sowieso graag aan de slag gaan. Samen met het CDA hebben we een motie voorbereid om toch vaart te zetten achter de intercity verbinding naar Aachen. We dienen deze motie samen in met CDA, Forum, VVD, GroenLinks, Lokaal Limburg, 50+, …. Wij zullen deze motie in stemming brengen, voor u als college om mee te nemen als enthousiast signaal van deze Staten naar de stuurgroep en staatssecretaris.

In de voorjaarsnota lezen we hoe met het kader kwaliteit Limburgse centra een versnelling wordt aangebracht, zodat er gebouwd kan blijven worden aan Limburg. Kunt u ons vertellen welke gemeenten hebben tot dusver een samenwerkingsovereenkomst ondertekend? Wat staat er in deze agenda’s over wonen? Welke concrete versnelling is er mogelijk?

Verstening, verdorring, hittestress… Ons veranderende klimaat, vraagt erom dat we onze omgeving gezonder gaan inrichten. Meer ruimte voor groen, voor water, meer aandacht voor de grond waarop we leven en waarop leven ontstaat. Hoe staat het met het natuurinclusief bouwen, zoals we per motie hebben gevraagd bij dit kader? Landt dit in deze overeenkomsten? Hoe? Welke mogelijkheden ziet uw College om onze omgeving gezonder in te richten en groener te maken, bij de versnellingsmogelijkheden die u schetst?

Rolvast, koersvast en met versterkte slagkracht voor Limburg? Het is tijd voor de kunst van richting te veranderen. Vandaag vraag ik namens D66 dit College om ambitie en een visie op de toekomst van de allermooiste provincie van Nederland, juist nu het lastig wordt. Weet dat u D66 bij dappere en doordachte keuzes als redelijk alternatief altijd aan uw zijde kunt vinden. Er is maar een weg, ook uit deze crisis: vooruit.

Mist het college de boot bij Yageo?

VVD VVD Limburg 24-06-2020 08:36

https://roermond.vvd.nl/nieuws/40005/mist-het-college-de-boot-bij-yageo

Dagblad De Limburger brengt vandaag op de voorpagina het nieuws dat er een plan ligt voor huurwoningen op het oude Philipscomplex waarop tot 2008 Yageo was gevestigd. Het college wordt waarschijnlijk afgetroefd door een Roermondse ondernemer. De gemeenteraad weet van niets. 

 

Tijdens de rondvraag van de vergadering van de commissie Ruimte stelt de VVD-fractie een tiental schriftelijke vragen over de ontstane situatie aan het college. Deze vragen treft u aan in de bijlage.

Provincie blijft gezondheidsonderzoek diabetes 2 steunen

SP SP Limburg 23-06-2020 10:59

Limburgers zijn, ten opzichte van de rest van Nederland, gemiddeld ongezonder. Limburg kampt al jaren met sociaal-economische achterstanden, waardoor we minder gezond zijn. Een op de drie Limburgers heeft diabetes of zit een voorstadium van deze ziekte. De Maastricht Studie is een grootschalig onderzoek onder de Limburgse bevolking naar de oorzaken en naar manieren om dit te voorkomen. De SP is zeer tevreden dat de provincie een vervolgstudie nu mogelijk maakt met 1,5 miljoen de komende drie jaar.

De vervolgstudie zet vooral in op een verbetering van de preventieve gezondheidszorg. Met deze studie kunnen veel Limburgers profiteren van projecten rondom diabetes en leefstijl. De studie draagt daarmee bij aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en dat is onder andere wat wij beoogden met de Sociale agenda. Zoals Marc van Caldenberg zegt: “De SP heeft sociaal beleid op de agenda van de provincie gezet. Nu nemen andere partijen dat over. Daar worden de Limburgers alleen maar beter van!”

SP dient motie van afkeuring in na rapport over papierfabriek Meerssen

SP SP GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA Limburg 19-06-2020 14:12

In 2008 kocht de provincie een papierfabriek in Meerssen, met drie doelen: werkgelegenheid behouden, ambachtelijke productie behouden en de natuurwaarden er omheen verbeteren. Twaalf jaar later is de conclusie van de Zuidelijke Rekenkamer dat al deze drie doelen verre van gehaald zijn. En dat ook de financiële verwachtingen niet zijn waargemaakt. Conclusie: Het gevoerde beleid ten aanzien van de papierfabriek Meerssen is mislukt. En Provinciale Staten zijn daarover niet of onvolledig geïnformeerd. Een pijnlijke constatering, vele miljoenen later. Tijdens het debat diende de SP een motie van afkeuring in.

In de vergadering over het rapport papierfabriek Meerssen werd brede kritiek geuit op dit provinciebestuur en de voorgangers. Belangrijke informatie werd beperkt en onvolledig gedeeld met Provinciale Staten. De manier waarop bijvoorbeeld de onafhankelijke handhaving buiten de deur werd gehouden bij onderzoek naar onderhoud van de panden, dat is kwalijk. De SP noemde ook dat afspraken over investeringen niet werden nagekomen en dat er geen plan van aanpak was. De meeste partijen stelden kritische vragen aan het college: hoe gaan zij zorgen voor verbeteringen voor de toekomst?

Het provinciebestuur beloofde beterschap en beloofde zoiets niet meer te doen. Maar dat betekent niet dat de fouten die er gemaakt zijn zonder politiek oordeel kunnen blijven volgens de SP. Wij willen aangeven dat dit gedrag geen patroon mag zijn. Provinciale Staten moeten goed geïnformeerd worden over dergelijke investeringen en de mogelijkheid hebben om goed gefundeerde besluiten te nemen. Verstoppen van informatie ver weg in jaarstukken staan wij niet toe.

De SP diende daarom vandaag een motie van afkeuring in voor de opeenvolgende colleges van Gedeputeerde Staten. PvdA en 50 Plus steunen deze motie van afkeuring, ook zij kunnen dit gedrag niet goedkeuren. Partij voor de Dieren en GroenLinks denken nog na of ze ons steunen in de afkeuring.