Nieuws van politieke partijen in Lopik inzichtelijk

214 documenten

Jaarrekening 2020

VVD VVD Lopik 21-07-2021 07:56

Op 13 juli heeft de raad de jaarstukken 2020 vastgesteld. We konden lezen wat er allemaal is gedaan in onze gemeente. En dat was best veel. Onze waardering is voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet in dit lastige en ongezellige corona jaar. Wat viel de VVD op aan dit verslag?

https://lopik.vvd.nl/nieuws/45031/jaarrekening-2020
Een onduidelijk verslag: winst of verlies?

Het eerste wat je leest is dat er een positief resultaat is van 1,4 mln. euro. De realiteit is echter anders. Er is 2,5 mln. uit de spaarpot gehaald, en geboekt als inkomsten. In werkelijkheid maken we dus eigenlijk 1,4 – 2,5  = 1,1 mln. verlies.

De VVD vraagt al een lange tijd om heldere verslaglegging, waarin je op een A4 kunt lezen wat de winst of verlies is. De wethouder wil hier echter nog niet in meegaan. 

Voordeel in afschrijvingen

De kosten voor groot onderhoud aan de wegen en bruggen werden tot voor kort direct ten laste van de verlies- en winst rekening gebracht. Nu worden deze kosten als investeringen op de balans gezet en over een periode van 40 tot 80 jaar afgeschreven. Hierdoor schuif je de kosten dus voor je uit en pakt dit op de korte termijn voordelig uit voor het resultaat. Het geld wat nodig is om deze investeringen te betalen moet de gemeente Lopik lenen. Dit jaar per saldo 3 mln. We kunnen maximaal één keer de jaaromzet (34 mln.) lenen. Dit betekend dat we nog 31 : 3 = ruim 10 jaar vooruit kunnen op de manier zoals we in 2020 hebben gedaan.    

Incidentele / structurele kosten

De gemeente Lopik boekt kosten waarvan ze vindt dat deze slechts eenmalig zijn vaak als incidentele kosten. Deze kosten komen niet in de begroting, niet in de verlies- en winst rekening maar worden direct ten laste van de reserve geboekt. Het eigen vermogen. De reserve, ook wel de spaarpot genoemd, begint langzaam op te raken. 

Dit zijn 3 voorbeelden die laten zien dat het toch niet allemaal meevalt. Een troost is dat veel gemeentes in Nederland dezelfde financiële problemen hebben als Lopik. Zijn wij dan als VVD somber? Nee hoor, zeker niet. Echter goed besturen begint bij goed geïnformeerd zijn.

Onze conclusie uit de jaarstukken is dat het resultaat, gezien de hobbels die hierboven zijn genoemd en de nieuwe uitdagingen die er zeker nog gaan komen, niet is vol te houden. De keuze van de VVD om met Lopik een herindeling in te gaan, is voor ons daarom nog steeds de juiste keuze. 

De toekomst van Lopik

VVD VVD Lopik 30-03-2021 08:36

Tijdens de voorjaarsnota in 2019 kwam de eerste harde klap. De bodem van de reserves komt wel heel snel in zicht. Enerzijds logisch, gezien de toenemende taken van de gemeente en de dus jaarlijks groeiende kosten. Anderzijds zorgwekkend, omdat de inkomsten niet mee stijgen. Het zoeken naar een structurele oplossing is om die reden noodzakelijk.

Eerder is door het college geprobeerd naar manieren te zoeken om tot een sluitende begroting te komen. Daarin kwamen efficiëntie vraagstukken aan bod, alsmede het collectief uitvoeren van taken, schaalvergroting en de vraag of alle voorzieningen wel noodzakelijk zijn. Tijdens het proces kwam steeds duidelijker naar voren dat de rek eruit is. Met andere woorden; als gemeente willen we kwaliteit leveren aan onze inwoner, maar door verder te bezuinigen op personeel en taken zien we diezelfde kwaliteit achteruitgaan. Zoals eerder genoemd is het niet verrassend dat kosten stijgen. Die trend is ingezet tijdens de decentralisatie van het sociaal domein waarbij de gemeente steeds meer taken overgeheveld krijgt van het Rijk. In een vooruitziende blik zien we de decentralisatie-trend voorlopig doorzetten en zullen de taken van een gemeente als maar groeien. Een voorbeeld hiervan is de implementatie van de omgevingswet, die naar schatting €4 miljoen per gemeente gaat kosten. Vooral voor kleinere gemeenten wegen deze kosten zwaarder en heerst de vraag of je met hetzelfde aantal mensen, dezelfde hoeveelheid werk kan verzetten.

Uitdagingen Ook in het vormgeven van de energietransitie staat de gemeente voor de zware taak om in een samenwerkingsverband te bepalen waar zonneweides en windmolens terecht kunnen komen. Voor een kleine gemeente met veel weides is het enorm belangrijk om volledig mee te kunnen praten maar dat is door het tekort aan handen en lobbykracht een flinke uitdaging. Los van deze nieuwe taken zijn er ook grote uitdagingen aan de inkomsten kant. Aan de nieuwe opdrachten is vaak onvoldoende extra, of soms zelfs geen, geld gekoppeld. Zeker met 14.473 inwoners, voelen we dit in onze portemonnee. Daarbij zijn er simpelweg te weinig schouders om dit te kunnen dragen. De mogelijkheden die het college aanbiedt zijn kort samengevat niet ideaal. De gemeente zo afslanken dat het alleen nog paspoorten en simpele vergunningen kan uitgeven is volgens de VVD niet wat we moeten willen. Ook het behouden van de situatie zoals die nu is en de rekening neerleggen bij de inwoner, is voor ons geen oplossing. Stilzitten is achteruitgang omdat de kosten steeds verder zullen stijgen. Het tweede spoor zou zorgen voor een toename van €350 per huishouden om de gemeente in de huidige vorm gaande te houden, zonder garantie van dalende kosten of hogere rijksbijdragen. Dat is volgens ons écht te veel gevraagd. De ideale situatie zou zijn als we de gemeente sterker kunnen maken, meer kwaliteit kunnen leveren in de dienstverlening, en bovenal klaar zijn voor de extra uitdagingen in de toekomst. Met die wens in ons achterhoofd komen we uit op de laatste optie, fuseren. Kritische vragenOp de vraag of een fusie minder gaat kosten, is het antwoord ogenschijnlijk nee. Goedkoper zal het mede door de eerder geschetste uitdagingen in onze ogen niet worden. Wel kunnen we makkelijker mensen aantrekken en vasthouden, plus meer kwaliteit bieden. Daarbij delen we de kosten met meer mensen dan wanneer we hier alleen voor zouden staan. Wel zal er oog moeten zijn voor de doelmatigheid omdat een grotere organisatie vaak minder snel schakelt en er vaak veel gelaagdheid en verschillende afdelingen gecreëerd worden. We moeten dan ook voorkomen dat er ‘eilandjes’ ontstaan. Daarnaast moeten we waken voor de potentiele groei van de afstand tot onze inwoners. Dat vraagt om een goed afgestemde uitvoering, zo dichtbij mogelijk. Maar het allerbelangrijkste is dat de kernen zichzelf kunnen blijven en hun eigen identiteit behouden. Daarbij hecht de VVD veel waarde aan het fuseren als gehele gemeente, en niet het opdelen van kernen. Tot slot, niets is mooier dan Lopik laten zoals het nu is. Echter, de wereld om ons heen zit niet stil. We krijgen als gemeente meer en moeilijkere taken om uit te voeren. Een goed bestuur vergt dat we ons zo goed mogelijk aanpassen aan deze nieuwe eisen. De beste aanpassing doen we in onze ogen met de keuze voor het bundelen van onze krachten in een nieuwe en grotere gemeente. Daarbij moeten we zelf aan het stuur blijven om de beste combinatie mogelijk te maken en onze toekomst zo goed mogelijk vorm te geven.

Standpunt CDA over de toekomst van Lopik

CDA CDA Lopik 24-03-2021 20:35

Samenvatting van CDA standpunt in de raadsvergadering van 23 maart 2021 over de toekomst van de gemeente Lopik. De hele bijdrage kunt u hier lezen. Wij vinden als CDA dat onze inwoners nu en in de toekomst recht hebben op een gemeente die, VANDAAG, vragen en/of aanvragen binnen een redelijke termijn op alle beleidsgebieden deskundig en zorgvuldig kan adviseren en/of behandelen.Hiervoor is dan wel beleid en een goede automatisering voor nodigen niet te vergeten handhving. Maar ook een gemeente die nadenkt over de toekomst, strategische keuzes maakt met bijbehorend beleid, zodat ook innovatieve initiatieven opgepakt kunnen worden en de gemeente Lopik met de tijd mee beweegt en niet blijft stilstaan en verwordt tot museumdorp. Met al deze gegevens in ons achterhoofd moeten wij ons OOK de vraag stellen: IS EEN ZELFSTANDIG LOPIK EEN DOEL OP ZICH OF EEN MIDDEL? De aan de Raad voorgestelde 3 vragen: Zijn we in staat om dienstverlening te verlenen die verwacht mag worden in 2021 en verder? Zijn we in staat om de juiste strategische keuzes te maken in het belang van onze inwoners? Zijn we in staat om innovatief bezig te zijn; en niet alleen reactief te zijn maar ook proactief te worden om te werken aan een toekomstbestendige gemeente? heeft het CDA met een “nee” beantwoord. Het CDA wil dat het 3 keer een ja wordt. Om dit antwoord te verkrijgen is het gezien alle factoren voor ons duidelijk dat we gaan voor een professionele gemeente en kiezen voor het in het raadsvoorstel bedoelde spoor 3 ofwel bestuurlijke opschaling. Voor het vervolgproces kiest het CDA voor optie 2 in het raadsvoorstel: De raad stelt de kaders vast voor het profiel van de nieuwe gemeente, waarbij wordt uitgegaan van eigen kracht. Op basis daarvan kunnen gesprekken worden gevoerd. Bij het vervolgproces staan de volgende uitgangspunten voor CDA niet ter discussie: Het moet betaalbaar blijven voor de inwoners en, Het kernenbeleid zal nog meer dan nu gebaseerd moeten zijn op “dichtbij en betrokken”. De kracht van de gemeente Lopik komt immers voort uit de betrokkenheid en saamhorigheid van onze inwoners in die kernen. De voorzieningen die daarvoor nodig zijn, zijn hiervoor essentieel en moeten dus in stand blijven.

CDA Lopik zoekt (kandidaat-raads)leden!

CDA CDA Lopik 16-03-2021 19:35

In maart 2022 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. We willen alle inwoners van de gemeente Lopik die het CDA een warm hart toe dragen de kans bieden om mee te denken over de toekomst van Lopik. Dit kan door je aan te melden als lid. Daarnaast zijn we ook op zoek naar inwoners die zelf politiek actief willen zijn en zich willen aanmelden als kandidaat-raadslid. Meer weten? Dat kan door een e-mail te sturen naarsecretariaatcdalopik@gmail.com. We vertellen graag meer over wat we doen, waar we voor staan en wat het inhoud om raadslid te zijn.

Visie algemene beschouwingen 2020

CDA CDA Lopik 05-11-2020 19:53

Tijdens de algemene beschouwing heeft de fractie haar visie gedeeld voor de komende periode. Deze visie kunt u hier lezen.

Vuurwerk

CDA CDA Lopik 29-07-2020 10:32

Vanaf jaarwisseling 2020-2021 geldt er een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Hierdoor ontstaat er vanaf de komende jaarwisseling een nieuwe situatie. Lokale initiatieven tot het gezamenlijk afsteken van vuurwerk zijn toegestaan, maar alleen onder leiding van een professionele vuurwerkdeskundige. Het is belangrijk dat ook in de gemeente Teylingen in aansluiting op deze ontwikkelingen als lokale overheid een visie op vuurwerk wordt ontwikkeld. Daarvoor is aanvullend onderzoek gedaan gericht op gevoelens en argumenten van de inwoners van Teylingen over vuurwerk. Het college stelt voor om Teylingen de komende jaarwisseling (nog) geen vuurwerkvrije gemeente te maken, maar wel de overlast van vuurwerk en de maatschappelijke gevoelens te blijven monitoren. Ze willen ook doorgaan met het beleid van vuurwerkvrije zones en wil met een campagne in de wijken zorgen dat het aanvragen voor een buurt van vuurwerkvrije zones makkelijker wordt. Vooralsnog ziet het college geen aanleiding om van het eerdere beleid van vuurwerkvrije zones af te wijken, maar neemt wel het advies over om hierin een aantal verbeteringen aan te brengen. Op 22 juni is in de commissie DEB opiniërend gesproken over het vuurwerkbeleid van de gemeente Teylingen. De CDA-fractie is voor een geleidelijke afbouw van vuurwerk en ondersteunt het college met de aanpak van vuurwerkvrije zones. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd op 15 juli een motie besproken van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA om het principe van vuurwerkvrije zones vanaf de jaarwisseling 2020-2021 om te draaien naar vuurwerkzones, waarbij in beginsel de hele gemeente Teylingen vuurwerkvrij is, behoudens de vuurwerkzones. Toen de indienende partijen van de motie merkten dat hier in de raad geen meerderheid voor was, hebben zijn besloten de motie aan te houden. De CDA-fractie vindt de gedachte achter de motie sympathiek, maar de tijd ontbreekt om dat op een zorgvuldige manier en met participatie van onze inwoners tijdig voor de komende jaarwisseling te realiseren.

Uitreiking Stille Zorgprijs 2020

CDA CDA Lopik 14-01-2020 19:26

Stille zorgprijs uitgereikt aan Lize de Haaij Op 11 januari jl. is de stille zorgprijs uitgereikt aan Lize de Haaij, omdat zij precies aanvoelt wie en op welk moment zorg nodig heeft. Op dit moment is Lize mantelzorger voor een alleenstaande vrouw en een echtpaar. In de afgelopen jaren is Lize voor diverse mensen mantelzorger geweest. De zorg die wordt gegeven omvat liefde en aandacht maar ook praktische zaken als schoonmaken, boodschappen doen en begeleiden bij een ziekenhuisbezoek. Met deze jaarlijks terugkerende prijs zet CDA Lopik de stille zorger in het zonnetje. Stille zorgers zijn mensen, die meestal niemand hoort of ziet, maar die als een schaduw en een warme deken zijn voor hun hulpbehoevende naaste. Deze stille werkers, de mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving.

Uitreiking Stille Zorgprijs 2020

CDA CDA Lopik 14-01-2020 19:26

Stille zorgprijs uitgereikt aan Lize de Haaij Op 11 januari jl. is de stille zorgprijs uitgereikt aan Lize de Haaij, omdat zij precies aanvoelt wie en op welk moment zorg nodig heeft. Op dit moment is Lize mantelzorger voor een alleenstaande vrouw en een echtpaar. In de afgelopen jaren is Lize voor diverse mensen mantelzorger geweest. De zorg die wordt gegeven omvat liefde en aandacht maar ook praktische zaken als schoonmaken, boodschappen doen en begeleiden bij een ziekenhuisbezoek. Met deze jaarlijks terugkerende prijs zet CDA Lopik de stille zorger in het zonnetje. Stille zorgers zijn mensen, die meestal niemand hoort of ziet, maar die als een schaduw en een warme deken zijn voor hun hulpbehoevende naaste. Deze stille werkers, de mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving.

Afscheid Francien Mulder als Raadslid

CDA CDA Lopik 28-12-2019 18:41

Op 17 december 2019 staat op de Raadsagenda van de gemeente Lopik het afscheid van Francine Mulder geagendeerd. Om gezondheidsredenen heeft zij moeten besluiten om testoppen met het raadswerk. “Mijn rol als volksvertegenwoordiger was een geweldige manier om verantwoording te nemennamens onze inwoners van alle kernen. Met een luisterend oor, aanspreekbaar zijn maar ook metbeide voeten op de grond heb ik mij met heel mijn hart ingezet. Het afscheid valt me dan ookemotioneel zwaar echter onze inwoners verdienen 100% inzet van hun raadslid en dat kan ik omgezondheidsredenen niet meer bieden” verklaart Francine Mulder.Fractievoorzitter Adrie Strien “Na bijna 6 jaar verliezen wij in Francine een zeer betrokken maar ookkritisch fractie- en raadslid. Betrokken omdat zij altijd de inwoners centraal stelde en kritisch was ofonze besluitvorming daar ook invulling aan gaf. Zij was zeer geïnteresseerd in alle onderwerpen diede gemeente aangaat, maar juist die betrokkenheid en kritische houding maakte het dat deportefeuille Sociaal Domein haar paste als een jas”. Wil de Groot (oud raadslid) zal haar vroegere portefeuille waarin o.a. het Sociaal Domein, wederomoppakken. In Wil de Groot verwelkomen wij een vertrouwd CDA gezicht .

Afscheid Francien Mulder als Raadslid

CDA CDA Lopik 28-12-2019 18:41

Op 17 december 2019 staat op de Raadsagenda van de gemeente Lopik het afscheid van Francine Mulder geagendeerd. Om gezondheidsredenen heeft zij moeten besluiten om testoppen met het raadswerk. “Mijn rol als volksvertegenwoordiger was een geweldige manier om verantwoording te nemennamens onze inwoners van alle kernen. Met een luisterend oor, aanspreekbaar zijn maar ook metbeide voeten op de grond heb ik mij met heel mijn hart ingezet. Het afscheid valt me dan ookemotioneel zwaar echter onze inwoners verdienen 100% inzet van hun raadslid en dat kan ik omgezondheidsredenen niet meer bieden” verklaart Francine Mulder.Fractievoorzitter Adrie Strien “Na bijna 6 jaar verliezen wij in Francine een zeer betrokken maar ookkritisch fractie- en raadslid. Betrokken omdat zij altijd de inwoners centraal stelde en kritisch was ofonze besluitvorming daar ook invulling aan gaf. Zij was zeer geïnteresseerd in alle onderwerpen diede gemeente aangaat, maar juist die betrokkenheid en kritische houding maakte het dat deportefeuille Sociaal Domein haar paste als een jas”. Wil de Groot (oud raadslid) zal haar vroegere portefeuille waarin o.a. het Sociaal Domein, wederomoppakken. In Wil de Groot verwelkomen wij een vertrouwd CDA gezicht .