Nieuws van politieke partijen in Loppersum inzichtelijk

558 documenten

Standpunt (Zienswijze) ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2020-2021

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 15-07-2020 13:29

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1318010/349520/IMG_8180b.JPG"De minister stelt onzes inziens een te rooskleuring en niet feitelijk correct beeld van de versterking in zijn ontwerp-vaststellingsbesluit. Dit brengen wij dan ook naar voren. Tevens is het een oproep aan het Rijk om de sturingsmogelijkheden van zowel regio als NCG in de versterkingsoperatie te vergroten. Met de zienswijze geven we aan dat er nog te weinig concrete resultaten zijn behaald, terwijl onze inwoners daar wel op wachten!!"

In een memo van het college B&W van Gemeente Loppersum wordt de zienswijze gemeld op het vaststellingsbesluit Groninger gasveld 2020-2021. Ik citeer "Over de afbouw van de gaswinning zijn – in grote lijnen – weinig opmerkingen te maken. De minister (min. - Wiebes) bouwt de gaswinning bovendien sneller af dan eerder gepland. Bij het besluit moet de minister echter ook afwegen wat de gevolgen van de gaswinning zijn. Die gevolgen grijpen nog diep in op onze samenleving en vormen daarom de kern van de zienswijze.

De TCMG (De TCMG -Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade- is per 1 juli het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geworden) heeft de schadeafhandeling momenteel redelijk onder controle, maar er zijn nog genoeg kanttekeningen te plaatsen. Wat de versterking betreft loopt het nog een stuk minder. Al zijn er voorzichtige signalen dat het langzaam maar zeker beter gaat, tot concrete resultaten heeft het tot nu toe te weinig geleid. De minister stelt onzes inziens een te rooskleuring en niet feitelijk correct beeld van de versterking in zijn ontwerp-vaststellingsbesluit. Dit brengen wij dan ook naar voren. Tevens is het een oproep aan het Rijk om de sturingsmogelijkheden van zowel regio als NCG in de versterkingsoperatie te vergroten. Met de zienswijze geven we aan dat er nog te weinig concrete resultaten zijn behaald, terwijl onze inwoners daar wel op wachten.Daarnaast wijzen wij de minister er andermaal op dat de gevolgen van de gaswinning een diepe impact hebben op onze inwoners en leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Dit moet hij eveneens meewegen in zijn besluit, maar hij trekt daar naar onze mening nog onvoldoende conclusies uit.

De memo over de zienswijze en de zienswijze zelf vindt u in de documenten hieronder.

In de zienswijze Gemeente Loppersum worden een aantal " 33! (pijn)punten" benoemd.De zin begint met de opmerking -WIJ VINDEN DAT U...:

Veiligheidsbeleid. Zo spoedig mogelijk de termijnen (wanneer in beeld en wanneer weggenomen) voor uw risicobeleid moet vaststellen. Meet- en regelprotocol. In ieder geval voor deze situaties voorwaarden aan NAM moet opleggen ter beperking van productiefluctuaties. de voorwaarden en mogelijkheden voor het benutten van de ondergrondse gasopslag Norg dient te onderzoeken, die dergelijke productiefluctuaties kunnen voorkomen. Tempo afbouw vraag. de gaswinning voor het gasjaar 2020 – 2021 zeker niet hoger mag worden dan 9,3 mld m3 vanwege de gewekte verwachtingen en de negatieve impact die een verhoging zal hebben; u zich op navolgbare wijze tot het uiterste moet inspannen om voor de back-up functie na 2022 het Groningenveld te ontzien; eventuele tegenslagen als gevolg van de coronacrisis niet mogen leiden tot een hogere winning dan 9,3 mld m3 en vertraging van de beëindiging per 2022; u in uw vaststellingsbesluit moet aangeven wanneer beëindiging van de winning en sluiting van het Groningenveld zal plaatsvinden; u in het vaststellingsbesluit moet aangeven dat u vervolgstappen zet om de productieclusters juridisch en daadwerkelijk te (laten) sluiten en bij sluitingsplannen de regio betrekt; u moet zorgen voor een adequate en transparante monitoring na sluiting van het veld. Tempo versterking gebouwen. U in de opdrachtverlening richting NCG door de minister van BZK sterk moet aandringen op meer snelheid in het proces om te komen tot versterkingsadviezen en een betere aansturing op deadlines richting de bureaus; hiervoor een adequaat mandaat van de NCG noodzakelijk is; het tot uitvoering brengen van versterkingsmaatregelen moet worden versneld en dat de NCG hier adequaat voor wordt ingericht; u in uw vaststellingsbesluit de gemeenten inzake de versterkingsoperatie geen verantwoordelijkheden toe moet dichten die zij feitelijk niet hebben; u ervoor moet zorgen dat de gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om daadwerkelijk te sturen op de versterking en een volwaardige opdrachtgeversrol kunnen innemen. de verrijking van de adressenlijst van de HRA2020 door IMG, NCG en gemeenten op korte termijn moet plaatsvinden, waarbij ook de adressen met veel schade en acuut onveilige situaties worden toegevoegd, opdat de meest risicovolle gebouwen in beeld zijn. Tempo van versterking onvoldoende. In uw vaststellingsbesluit moet meewegen dat de planning voor opnames en beoordelingen voor 2020 zeer waarschijnlijk niet gehaald gaat worden, zoals dat eveneens geld voor de adressen in de uitvoeringsfase; vanuit de verantwoordelijkheid die u draagt voor de veiligheid, zorg moet dragen voor een adequaat proces voor opname, beoordeling en uitvoering. Tegengaan van maatschappelijke ontwrichting. Het beoordelingskader niet voortdurend gewijzigd moet worden, ondanks dat dit vanuit technisch oogpunt mogelijk is, omdat onze inwoners recht hebben op een sneller en voorspelbaarder proces van versterking en de gewekte verwachtingen verzilverd moeten worden; u dit aspect nadrukkelijk moet opnemen in uw vaststellingsbesluit. gelet op de maatschappelijke ontwrichting in het komende gasjaar niet méér mag laten winnen dan 9,3 mld m3 bij een jaar met een gemiddeld temperatuurprofiel; de effecten van gaswinning op maatschappelijke ontwrichting in overleg met de regio voortdurend moet monitoren en moet voorzien in daadwerkelijk effectieve maatregelen, zoals effectieve schade-afhandeling, versterking en het oplossen van gezondheidsproblemen. Grondrechten. Gelet op de langdurige en structurele schending van grondrechten van inwoners in Groningen het winningsniveau voor 2020-2021 niet hoger mag vaststellen dan 9,3 mld m3 zich moet inspannen om de gaswinning lager vast te stellen; de oorzaken van grondrechtenschendingen daadwerkelijk moet bestrijden door onder andere uitvoering te geven aan onze punten genoemd in hoofdstuk versterken en hoofdstuk schade; inwoners financieel moet compenseren als u hier niet aan voldoet of kunt voldoen. Schade-afhandeling. Als systeemverantwoordelijke voor de schadeafhandeling het IMG in staat moet stellen om schademeldingen tijdig af te handelen en, indien het ING daar niet in slaagt, uw verantwoordelijkheid hierin neemt; de toenemende afhandelingstermijnen mee moet wegen in uw besluit; opnieuw moet overwegen juridisch onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar schade-afhandeling; moet zorgen voor een rechtvaardige en gelijkwaardige schade-afhandeling voor inwoners die zowel on de werking van het Groningenveld wonen als onder de werking van andere mijnbouwactiviteiten door ook voor hen het wettelijk bewijsvermoeden te hanteren; erop toe moet zien dat de regeling immateriële schadevergoeding van het IMG de bewoner daadwerkelijk ontzorgt en niet nog meer procedure(leed) veroorzaakt. HRA en onderzoeken; de Mijnbouwwet moet aanpassen met betrekking tot de advisering door TNO over de operationele strategieën; snel onderzoek moet verrichten naar de verschillen in de door NAM en KNMI berekende maximale PGA-waarden; de verdeling van maximale magnitude zo spoedig mogelijk moet worden herzien in het seismologisch model."

Deze bijdrage is van Jan van Heerde. Reageren mag ook via mijn email

Standpunt (Zienswijze) ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2020-2021

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 15-07-2020 13:29

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1318010/187657/IMG_8180b.JPG"De minister stelt onzes inziens een te rooskleuring en niet feitelijk correct beeld van de versterking in zijn ontwerp-vaststellingsbesluit. Dit brengen wij dan ook naar voren. Tevens is het een oproep aan het Rijk om de sturingsmogelijkheden van zowel regio als NCG in de versterkingsoperatie te vergroten. Met de zienswijze geven we aan dat er nog te weinig concrete resultaten zijn behaald, terwijl onze inwoners daar wel op wachten!!"

In een memo van het college B&W van Gemeente Loppersum wordt de zienswijze gemeld op het vaststellingsbesluit Groninger gasveld 2020-2021. Ik citeer "Over de afbouw van de gaswinning zijn – in grote lijnen – weinig opmerkingen te maken. De minister (min. - Wiebes) bouwt de gaswinning bovendien sneller af dan eerder gepland. Bij het besluit moet de minister echter ook afwegen wat de gevolgen van de gaswinning zijn. Die gevolgen grijpen nog diep in op onze samenleving en vormen daarom de kern van de zienswijze.

De TCMG (De TCMG -Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade- is per 1 juli het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geworden) heeft de schadeafhandeling momenteel redelijk onder controle, maar er zijn nog genoeg kanttekeningen te plaatsen. Wat de versterking betreft loopt het nog een stuk minder. Al zijn er voorzichtige signalen dat het langzaam maar zeker beter gaat, tot concrete resultaten heeft het tot nu toe te weinig geleid. De minister stelt onzes inziens een te rooskleuring en niet feitelijk correct beeld van de versterking in zijn ontwerp-vaststellingsbesluit. Dit brengen wij dan ook naar voren. Tevens is het een oproep aan het Rijk om de sturingsmogelijkheden van zowel regio als NCG in de versterkingsoperatie te vergroten. Met de zienswijze geven we aan dat er nog te weinig concrete resultaten zijn behaald, terwijl onze inwoners daar wel op wachten.Daarnaast wijzen wij de minister er andermaal op dat de gevolgen van de gaswinning een diepe impact hebben op onze inwoners en leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Dit moet hij eveneens meewegen in zijn besluit, maar hij trekt daar naar onze mening nog onvoldoende conclusies uit.

De memo over de zienswijze en de zienswijze zelf vindt u in de documenten hieronder.

In de zienswijze Gemeente Loppersum worden een aantal " 33! (pijn)punten" benoemd.De zin begint met de opmerking -WIJ VINDEN DAT U...:

Veiligheidsbeleid. Zo spoedig mogelijk de termijnen (wanneer in beeld en wanneer weggenomen) voor uw risicobeleid moet vaststellen. Meet- en regelprotocol. In ieder geval voor deze situaties voorwaarden aan NAM moet opleggen ter beperking van productiefluctuaties. de voorwaarden en mogelijkheden voor het benutten van de ondergrondse gasopslag Norg dient te onderzoeken, die dergelijke productiefluctuaties kunnen voorkomen. Tempo afbouw vraag. de gaswinning voor het gasjaar 2020 – 2021 zeker niet hoger mag worden dan 9,3 mld m3 vanwege de gewekte verwachtingen en de negatieve impact die een verhoging zal hebben; u zich op navolgbare wijze tot het uiterste moet inspannen om voor de back-up functie na 2022 het Groningenveld te ontzien; eventuele tegenslagen als gevolg van de coronacrisis niet mogen leiden tot een hogere winning dan 9,3 mld m3 en vertraging van de beëindiging per 2022; u in uw vaststellingsbesluit moet aangeven wanneer beëindiging van de winning en sluiting van het Groningenveld zal plaatsvinden; u in het vaststellingsbesluit moet aangeven dat u vervolgstappen zet om de productieclusters juridisch en daadwerkelijk te (laten) sluiten en bij sluitingsplannen de regio betrekt; u moet zorgen voor een adequate en transparante monitoring na sluiting van het veld. Tempo versterking gebouwen. U in de opdrachtverlening richting NCG door de minister van BZK sterk moet aandringen op meer snelheid in het proces om te komen tot versterkingsadviezen en een betere aansturing op deadlines richting de bureaus; hiervoor een adequaat mandaat van de NCG noodzakelijk is; het tot uitvoering brengen van versterkingsmaatregelen moet worden versneld en dat de NCG hier adequaat voor wordt ingericht; u in uw vaststellingsbesluit de gemeenten inzake de versterkingsoperatie geen verantwoordelijkheden toe moet dichten die zij feitelijk niet hebben; u ervoor moet zorgen dat de gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om daadwerkelijk te sturen op de versterking en een volwaardige opdrachtgeversrol kunnen innemen. de verrijking van de adressenlijst van de HRA2020 door IMG, NCG en gemeenten op korte termijn moet plaatsvinden, waarbij ook de adressen met veel schade en acuut onveilige situaties worden toegevoegd, opdat de meest risicovolle gebouwen in beeld zijn. Tempo van versterking onvoldoende. In uw vaststellingsbesluit moet meewegen dat de planning voor opnames en beoordelingen voor 2020 zeer waarschijnlijk niet gehaald gaat worden, zoals dat eveneens geld voor de adressen in de uitvoeringsfase; vanuit de verantwoordelijkheid die u draagt voor de veiligheid, zorg moet dragen voor een adequaat proces voor opname, beoordeling en uitvoering. Tegengaan van maatschappelijke ontwrichting. Het beoordelingskader niet voortdurend gewijzigd moet worden, ondanks dat dit vanuit technisch oogpunt mogelijk is, omdat onze inwoners recht hebben op een sneller en voorspelbaarder proces van versterking en de gewekte verwachtingen verzilverd moeten worden; u dit aspect nadrukkelijk moet opnemen in uw vaststellingsbesluit. gelet op de maatschappelijke ontwrichting in het komende gasjaar niet méér mag laten winnen dan 9,3 mld m3 bij een jaar met een gemiddeld temperatuurprofiel; de effecten van gaswinning op maatschappelijke ontwrichting in overleg met de regio voortdurend moet monitoren en moet voorzien in daadwerkelijk effectieve maatregelen, zoals effectieve schade-afhandeling, versterking en het oplossen van gezondheidsproblemen. Grondrechten. Gelet op de langdurige en structurele schending van grondrechten van inwoners in Groningen het winningsniveau voor 2020-2021 niet hoger mag vaststellen dan 9,3 mld m3 zich moet inspannen om de gaswinning lager vast te stellen; de oorzaken van grondrechtenschendingen daadwerkelijk moet bestrijden door onder andere uitvoering te geven aan onze punten genoemd in hoofdstuk versterken en hoofdstuk schade; inwoners financieel moet compenseren als u hier niet aan voldoet of kunt voldoen. Schade-afhandeling. Als systeemverantwoordelijke voor de schadeafhandeling het IMG in staat moet stellen om schademeldingen tijdig af te handelen en, indien het ING daar niet in slaagt, uw verantwoordelijkheid hierin neemt; de toenemende afhandelingstermijnen mee moet wegen in uw besluit; opnieuw moet overwegen juridisch onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar schade-afhandeling; moet zorgen voor een rechtvaardige en gelijkwaardige schade-afhandeling voor inwoners die zowel on de werking van het Groningenveld wonen als onder de werking van andere mijnbouwactiviteiten door ook voor hen het wettelijk bewijsvermoeden te hanteren; erop toe moet zien dat de regeling immateriële schadevergoeding van het IMG de bewoner daadwerkelijk ontzorgt en niet nog meer procedure(leed) veroorzaakt. HRA en onderzoeken; de Mijnbouwwet moet aanpassen met betrekking tot de advisering door TNO over de operationele strategieën; snel onderzoek moet verrichten naar de verschillen in de door NAM en KNMI berekende maximale PGA-waarden; de verdeling van maximale magnitude zo spoedig mogelijk moet worden herzien in het seismologisch model."

Deze bijdrage is van Jan van Heerde. Reageren mag ook via mijn email

Gemeente Loppersum zoekt nominaties Waarderingsprijs 2020

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 14-07-2020 17:00

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1317959/349520/IMG_9576b.JPGDe prijs is voor een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.....

Jaarlijks reikt de gemeenteraad van Loppersum de Waarderingsprijs uit. Deze prijs wordt dit jaar uitgereikt op maandag 14 december tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Loppersum. De prijs is voor een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.

Kent u iemand of een groep mensen die in aanmerking komt voor deze prijs? Schroom niet deze persoon of groep voor te dragen. Meer informatie en de voorwaarden staan op het aanmeldformulier. Voordragen kan tot en met 22 november 2020.

De spelregels zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld:

Het moet gaan om een persoon of groep inwoners uit de gemeente Loppersum. Het moet gaan om een activiteit of prestatie waarbij de gemeente op een positieve wijze in het nieuws is gebracht. Het moet in 2020 hebben plaatsgevonden. Het moet gaan om activiteiten die op de totale bevolking van dorp of gemeente gericht zijn. De activiteiten moeten een uniek karakter hebben. Het moet gaan om activiteiten van grote maatschappelijke, sportieve of culturele waarde. Er moet geen eigen belang in het geding zijn (mensen kunnen niet zichzelf voordragen). In de afgelopen vijf jaar mag geen prijs zijn ontvangen. Er mag geen sprake zijn van een actieve rol in politiek-bestuurlijk Loppersum.

Aanmelden kan hier.

Op de foto's de winnaars van vorig jaar: Stichting Lopster Aalbeern uit Loppersum

Gemeente Loppersum zoekt nominaties Waarderingsprijs 2020

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 14-07-2020 17:00

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1317959/187657/IMG_9576b.JPGDe prijs is voor een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.....

Jaarlijks reikt de gemeenteraad van Loppersum de Waarderingsprijs uit. Deze prijs wordt dit jaar uitgereikt op maandag 14 december tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Loppersum. De prijs is voor een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.

Kent u iemand of een groep mensen die in aanmerking komt voor deze prijs? Schroom niet deze persoon of groep voor te dragen. Meer informatie en de voorwaarden staan op het aanmeldformulier. Voordragen kan tot en met 22 november 2020.

De spelregels zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld:

Het moet gaan om een persoon of groep inwoners uit de gemeente Loppersum. Het moet gaan om een activiteit of prestatie waarbij de gemeente op een positieve wijze in het nieuws is gebracht. Het moet in 2020 hebben plaatsgevonden. Het moet gaan om activiteiten die op de totale bevolking van dorp of gemeente gericht zijn. De activiteiten moeten een uniek karakter hebben. Het moet gaan om activiteiten van grote maatschappelijke, sportieve of culturele waarde. Er moet geen eigen belang in het geding zijn (mensen kunnen niet zichzelf voordragen). In de afgelopen vijf jaar mag geen prijs zijn ontvangen. Er mag geen sprake zijn van een actieve rol in politiek-bestuurlijk Loppersum.

Aanmelden kan hier.

Op de foto's de winnaars van vorig jaar: Stichting Lopster Aalbeern uit Loppersum

Persbericht: Ledenvergadering stelt Kandidatenlijst en Verkiezingsprogramma vast

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 08-07-2020 14:44

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1317844/349520/IMG_0006.JPGIn zalencentrum Kabzeël in Appingedam is dinsdagavond 7 juli de ledenvergadering gehouden van de ChristenUnie Eemsdelta. Naast andere bestuurszaken is ook de kandidatenlijst vastgesteld en werd het Verkiezingsprogramma voor gepresenteerd....

Voorzitter Margreet Nijburg opent deze ledenvergadering. Het is voor haar de laatste keer omdat ze is verhuisd buiten de regio. Na de opening volgden het vaststellen van het jaarverslag en de notulen van vorig jaar. Meindert Joostens bedankt Margreet Nijburg voor de jaren dat ze in het bestuur van de ChristenUnie met overtuiging en enthousiasme heeft gewerkt. Op voorstel wordt Bram van der Krieke benoemd als nieuwe voorzitter.

Het concept verkiezingsprogramma wordt besproken en toegelicht door de eerste zes kandidaten op de lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen:

Meindert Joostens Ina Schenkel Gert Drenth Harold Kol Mariska Bosch-Kasper Bé Prins

Het Verkiezingsprogramma ChristenUnie Eemsdelta 2021 -2026 wordt definitief vastgesteld.

Na de pauze volgt de presentatie van de advieslijst door de voorzitter van de selectiecommissie Menne van Dijk. De kandidatenlijst wordt door de leden met applause vastgesteld.

Landelijk adviseur ChristenUnie Tjiske Kuiper start de campagne herindelingsverkiezingen gemeente Eemsdelta en geeft prachtige tips en een handreiking.

Voorzitter Bram van der Krieke bedankt de aanwezigen en Jan Bos sluit met dankgebed.

bijdrage en de foto's op de site van Jan van Heerde.De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vindt u hieronder in de documenten.De foto's vindt u rechtsboven op onze site of hier op facebook.

Persbericht: Ledenvergadering stelt Kandidatenlijst en Verkiezingsprogramma vast

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 08-07-2020 14:44

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1317844/187657/IMG_0006.JPGIn zalencentrum Kabzeël in Appingedam is dinsdagavond 7 juli de ledenvergadering gehouden van de ChristenUnie Eemsdelta. Naast andere bestuurszaken is ook de kandidatenlijst vastgesteld en werd het Verkiezingsprogramma voor gepresenteerd....

Voorzitter Margreet Nijburg opent deze ledenvergadering. Het is voor haar de laatste keer omdat ze is verhuisd buiten de regio. Na de opening volgden het vaststellen van het jaarverslag en de notulen van vorig jaar. Meindert Joostens bedankt Margreet Nijburg voor de jaren dat ze in het bestuur van de ChristenUnie met overtuiging en enthousiasme heeft gewerkt. Op voorstel wordt Bram van der Krieke benoemd als nieuwe voorzitter.

Het concept verkiezingsprogramma wordt besproken en toegelicht door de eerste zes kandidaten op de lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen:

Meindert Joostens Ina Schenkel Gert Drenth Harold Kol Mariska Bosch-Kasper Bé Prins

Het Verkiezingsprogramma ChristenUnie Eemsdelta 2021 -2026 wordt definitief vastgesteld.

Na de pauze volgt de presentatie van de advieslijst door de voorzitter van de selectiecommissie Menne van Dijk. De kandidatenlijst wordt door de leden met applause vastgesteld.

Landelijk adviseur ChristenUnie Tjiske Kuiper start de campagne herindelingsverkiezingen gemeente Eemsdelta en geeft prachtige tips en een handreiking.

Voorzitter Bram van der Krieke bedankt de aanwezigen en Jan Bos sluit met dankgebed.

bijdrage en de foto's op de site van Jan van Heerde.De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vindt u hieronder in de documenten.De foto's vindt u rechtsboven op onze site of hier op facebook.

Verkiezingsprogramma PvdA Eemsdelta

PvdA PvdA Loppersum 06-07-2020 20:20

https://eemsdelta.pvda.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-pvda-eemsdelta/ Verkiezingsprogramma PvdA Eemsdelta

 

Inleiding

Eemsdeltenaren!

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2020 van de PvdA Eemsdelta. Ik mag als lijsttrekker op deze plek het voorwoord schrijven.

We staan in onze nieuwe gemeente voor behoorlijke uitdagingen. De PvdA Eemsdelta is voorstander van een aanpak door en voor onze inwoners. En dus een gemeentelijke overheid die achter haar inwoners staat om te steunen. Naast haar inwoners om mee te denken. En voor haar inwoners om te beschermen.

We willen dat de inwoners hun vertrouwen in de lokale politiek behouden of waar nodig herwinnen. Hiervoor willen we op een betrouwbare en oprechte manier politiek bedrijven. De lijst met kandidaten voor de verkiezingen geven u de keus uit alle mogelijke verschillende kennis en kunde verspreid over de windstreken van onze nieuwe grote gemeente.

Op inhoud hebben we de hoofdthema’s van “Modern Noaberschap” tot “Perspectief voor de Jeugd” maar ook “Meedoen”, “Zorg” en “Energie” op hoofdlijnen uitgewerkt. 

We willen de komende maanden, maar vooral ook de komende jaren, samen met de mensen uit de dorpen en wijken, behouden en verder bouwen aan wat voor hen belangrijk is. We nodigen u dan ook nadrukkelijk uit om daar de komende jaren met ons aan te werken.

We gaan met dit programma voor een goede verkiezingsuitslag en daarmee een stevig links geluid in de nieuwe gemeenteraad. Maar vooral  gaan we voor een toekomst met veel perspectief voor onze bewoners en het hele Eemsdeltagebied.

We zitten in Eemsdelta nooit bij de pakken neer maar pakken wel gezamenlijk de handschoen op.

De PvdA Eemsdelta wil dit samen met de inwoners doen.

 

Kies betrokken

Kies voor perspectief

Kies PvdA Eemsdelta

 

Groet Bé Schollema

Lijsttrekker

 

 

Modern Noaberschap

Met Modern Noaberschap bedoelen we een nieuw netwerk van mensen, gebaseerd op de kernwaarden van het ‘oude’ Noaberschap. Mensen die dit netwerk vormen helpen elkaar om aangenaam te wonen, te werken en te leven. Nieuwe communicatiemiddelen ondersteunen de verbindingen die de mensen met elkaar en buiten het netwerk hebben. Gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, inzet van talenten, diversiteit en wederkerigheid zijn de nieuwe ongeschreven regels.

Dat zijn ook de traditionele waarden van de PvdA: omkijken naar elkaar, solidariteit, perspectief en zekerheid bieden.

Met elkaar en voor elkaar

Modern Noaberschap  is geen loos begrip. De huidige tijd laat meer dan ooit zien dat je zonder solidariteit en zekerheid niet verder komt. De PvdA Eemsdelta wil Modern Noaberschap en solidariteit actief bevorderen door gemeenschappen daar beleidsmatig en financieel de ruimte voor te geven en te ondersteunen.

Daarom  willen we dat mensen samen keuzes kunnen maken om samen sterker te staan. Dorpshuizen, buurtcentra en digitale  ontmoetingen spelen hierbij een belangrijke rol. Van hulp bij alledaagse dingen tot het overnemen van taken die vroeger bijna vanzelfsprekend door de gemeente of door instellingen gedaan werden. Een hechte samenleving is een garantie voor een duurzame samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeente blijft beschikbaar als vangnet.

De PvdA Eemsdelta vindt emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van de inwoners in de buurten en wijken van groot belang. Wij willen dat iedereen mee kan praten over zaken die je direct raken, ieders mening doet er toe. Er moeten korte lijnen zijn met het gemeentebestuur. Vertrouwen en betrokkenheid is de kern van de verbinding tussen inwoners en bestuur.

De PvdA Eemsdelta blijft dorpshuizen en buurtcentra ondersteunen. Experimenten met dorpsbudgetten ondersteunen wij zodat bewoners zelf richting kunnen geven aan hun eigen leefomgeving.

De samenleving zijn wij zelf, we verwachten dat iedereen zich naar vermogen inzet voor deze samenleving, maar voor de mensen die het even of langdurig moeilijk hebben bieden we extra hulp.

Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden stellen wij altijd de vraag, helpt dit mensen verder? Hiermee bieden we perspectief op een betere toekomst.

Iedereen actief, zeker zijn van goed werk en een fatsoenlijk salaris

Werk is zoveel meer dan je inkomen. Het is je heden en je toekomst, het is mee kunnen doen en een bijdrage leveren. Het is plezier hebben met je collega’s. Goed werk met een fatsoenlijk salaris is daarom belangrijk. Iedereen doet mee, met focus op betaald werk. Goed werk helpt ook de gemeenschap om sterk te staan.

De gemeente Eemsdelta heeft veel en ook heel verschillende bedrijven, van de procesindustrie met veel toeleveranciers in de regio, tot start-ups en alles wat daartussen in zit.

Vroeger zeiden we “Koopt elders niet wat je eigen gemeente je biedt”. Met alle Internet-winkels is dat een beetje ouderwets, maar “samen sterk” geldt nog steeds. Verschraling van winkelvoorzieningen willen we tegengaan en waar nodig centraliseren om het aanbod te versterken.

De PvdA Eemsdelta vindt het belangrijk dat de gemeente alles doet wat in haar vermogen ligt om werkgelegenheid te creëren en te behouden. Dit betekent dat actief opgetrokken wordt met ondernemersorganisaties. Bedrijven worden actief verleid zich in onze regio te vestigen op voorwaarde dat zij een bijdrage leveren aan de samenleving. Wij vragen daarvoor in ruil dat werkgevers ook mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk helpen. We noemen dat Social Return, iets terug doen voor de samenleving, ook dat is Modern Noaberschap.

Onze oude waarde waar we trots op zijn is dat onderwijs, kennis, mensen “verheft” en verder brengt. We willen ons actief inzetten voor “een leven lang leren” en werk-fit zijn en blijven. Mensen zonder opleiding, of diploma (kwalificaties) zijn kwetsbaar. Als de economie ooit weer achteruit gaat, bijvoorbeeld door een crisis, verliezen zij als eersten hun baan. Dit maakt ook de gemeente kwetsbaar. Een echte baan voor een echt salaris is het motto van de PvdA, lokaal en landelijk.

We willen in de gemeente een platform bieden om samen met de vele zzp’ers en kleine mkb’ers een vangnet te bouwen terwijl het goed gaat, zodat ze ook geholpen kunnen worden ls het wat minder gaat.

Werk met perspectief

Werk dat past bij je capaciteiten, kennis en kunde. Hierdoor kun je onderdeel zijn van een bedrijf en je eigen netwerk vergroten. De PvdA Eemsdelta zet hier actief op in.

Wanneer mensen hun baan verliezen en ook als ze al langer werkloos zijn of in de bijstand raken wil de PvdA Eemsdelta actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden van mensen kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is om die aansluiting te verbeteren.

De PvdA Eemsdelta wil experimenteerruimte creëren voor nieuwe arrangementen waarbij de inzet is een (langdurig en volledig) beroep op bijstand te voorkomen. Een voorbeeld van zo’n arrangement is de mogelijkheid bij te verdienen naast een uitkering.

Wij willen dat mensen vanuit een uitkering gestimuleerd worden erop vooruit te gaan als zij vanuit die uitkering gaan werken. In huidige regelgeving gaan mensen er dan vaak juist niet op vooruit, dat noemt men de armoedeval. We gaan op zoek naar manieren waarop mensen de armoedeval kunnen voorkomen. Het basisloon of varianten daarop willen we samen met andere gemeenten en de landelijke politiek nadrukkelijker uitgewerkt zien. Ook stages, extra scholing en onbetaalde arbeid kunnen vormen zijn die mensen verder helpen. Daarmee voorkomen we dat mensen langdurig in een uitkering blijven.

De PvdA Eemsdelta ziet dat niet voor alle mensen met een indicatie voor beschut werk geen werkplek is. Dat is wat we niet willen. Het is juist deze groep mensen die met veel plezier hun werk doet. Ze horen erbij, dat is onze opdracht.

Ondersteunen burgerinitiatief, herstel van vertrouwen

In onze gemeente zijn mensen hard getroffen door de effecten van overheidsbeleid bijvoorbeeld de gaswinning. De reparatie van die effecten is nog lang niet voltooid. We willen ons inzetten voor het herstellen van vertrouwen, dat kan alleen door een overheid die vertrouwen heeft in haar inwoners en hen serieus neemt.

De gemeente is er altijd voor alle taken die van rechtswege voor de gemeente zijn. De PvdA Eemsdelta vindt dat iedere euro die de gemeente uitgeeft verantwoord wordt uitgegeven, dat maakt ons zuinig en verantwoordelijk. Daar waar groepen inwoners het algemeen belang beter kunnen dienen laat de gemeente graag los in vertrouwen. We kiezen er dan voor om gemeentelijke middelen door inwoners in te zetten in plaats van extra ambtelijke capaciteit. We geven ruimte aan burgerinitiatieven en ondersteunen met kennis en vaardigheden.

Onze inwoners hebben met elkaar meer denkkracht en organisatievermogen dan de gemeente met haar medewerkers ooit op de been kan brengen. We willen ons als bestuurders “klein” maken en ons dienend op stellen daar waar het gemeenschappelijk belang gediend wordt.

De PvdA Eemsdelta vindt het belangrijk dat plannen met een grote impact op de leefomgeving gesteund worden door de bevolking.  Dat kan alleen wanneer inwoners en maatschappelijke organisatie vroegtijdig betrokken zijn bij die plannen en echt invloed kunnen hebben.

De wijken- en dorpen-aanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid. De wijk en het dorp zijn belangrijke ontmoetingspunten voor verschillende bevolkingsgroepen. Het blijft essentieel dat we investeren in dorpen en wijken om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt.

De PvdA Eemsdelta wil daarom geld vrij maken voor een dorp/stads vernieuwingsfonds om te kunnen werken aan behoud van leefbaarheid in de dorpskernen en wijken. Bewoners krijgen hier directe invloed op.

Samenleven

Wij vinden dat het samen-leven onze gemeente maakt tot wat ze is. We zijn daarmee niet alleen een verzameling individuen met verdiencapaciteit, maar we zijn ook en vooral groepen inwoners, lokale gemeenschappen met oog voor elkaar. Inwoners zijn als eerste bereid om elkaar in dat samenleven te ondersteunen. Ze weten daarbij de gemeente Eemsdelta naast zich om mee te denken. Achter zich om te steunen. En voor zich om te beschermen.

Samen zijn wij de samenleving, iedereen draagt bij aan deze samenleving naar draagkracht. Maar de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

 

Leefbaarheid

De PvdA Eemsdelta vindt dat inwoners van de gemeente Eemsdelta het recht hebben om minimaal net zo veilig te wonen als alle andere Nederlanders. Er moet per woning gecompenseerd worden voor wat de woning en de bewoner de laatste decennia is overkomen. Nog steeds is er onvoldoende perspectief en tempo bij schadeherstel en versterken. Er dreigt een verdere tweedeling in ons gebied tussen kansrijken en kansarmen. Een sociale tweedeling die dwars door wijken en dorpen loopt. “Waarom wordt ons huis niet versterkt en dat van de buren wel”. De PvdA Eemsdelta vindt dit onrechtvaardig en ontwrichtend. Dit kan niet, er moet regie worden gevoerd zodat iedereen gelijke kansen krijgt en perspectief geboden wordt.

Het einddoel is helder. Veilige en toekomstbestendige huizen.  Doordat mensen zo lang aan het lijntje zijn gehouden is er achterstallig onderhoud ontstaan. Ook dit moet worden vergoed door het rijk.

Naast de vele schitterende plekken in onze gemeente ziet het er op sommige locaties troosteloos en armoedig uit. Dit moet worden aangepakt. Dit prachtige gebied verdient trotse inwoners en trotse straten, wijken en buurten, de PvdA Eemsmond ziet daar veel kansen voor.

Passend bij de oorzaak van de problematiek, de gaswinning, wil de PvdA Eemsdelta dat de gemeente Eemsdelta koploper wordt in toekomstbestendige energievoorziening.

De PvdA Eemsdelta vindt dat de gemeente hier keihard voor de inwoners moet opkomen.

Een prettige leefomgeving

In de komende jaren komt er een nieuwe manier waarop de overheid regie voert op de ontwikkeling van de leefomgeving. In de nog in te voeren  Omgevingswet  stelt de Gemeenteraad een kader vast voor de manier waarop projectontwikkelaars, bedrijven en burgerinitiatieven samenwerken. Dan wordt het nog belangrijker dat de gemeente keuzes maakt die ten goede komen aan de inwoners. De PvdA Eemsdelta vindt het een must dat inwoners een stem hebben en ruimte krijgen in de ontwikkeling van plannen.

Om te zorgen dat iedereen goed kan wonen moet er blijvend geïnvesteerd worden in de woningbouw. De PvdA Eemsdelta ziet de corporaties als ideale partner om te investeren in betaalbare en duurzame woningen zowel in de sociale sector als in  andere sectoren van de woningmarkt met ook speciale aandacht voor starters. Op deze manier kunnen ook projectontwikkelaars daar aan mee werken. De PvdA Eemsdelta wil huisjesmelkers tegengaan.

De PvdA Eemsdelta wil inzetten op een maatschappelijk woonakkoord, af te sluiten met corporaties, bouwers,  inwoners en ontwikkelaars. Hierin komen  de afspraken over nieuwbouw, betaalbaarheid, wijkvernieuwing en gebiedsontwikkeling.

De PvdA Eemsdelta heeft ook oog voor kleine zaken die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving zoals voldoende prullenbakken en plekken om tuinafval te verzamelen.

Veiligheid is een voorwaarde om in vrijheid te kunnen leven. In een onveilige omgeving kunnen burgers niet leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. De PvdA Eemsdelta wil buurtplannen waarin gezamenlijk doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid worden geformuleerd. Wijkagenten spelen daarbinnen een belangrijke rol.

De landbouw is van groot belang voor onze voedselvoorziening en is een belangrijke economische kracht. De landbouw heeft grote invloed op de kwaliteit van natuur- en milieu, op de leefomgeving. De PvdA Eemsdelta vindt dat landbouw duurzaam en circulair moet zijn ingericht waarbij de kwaliteit van de natuur en het landschap en de natuur- en historische waarden wordt gerespecteerd. Ook voor de landbouw geldt eerlijke prijzen voor eerlijke kwaliteit. De PvdA Eemsdelta begrijpt dat alleen met eerlijke prijzen boeren een andere weg kunnen kiezen dan ongewenste verdergaande schaalvergroting.

Voorzieningen

Voorzieningen als onderwijs, sportfaciliteiten, bibliotheek, maatschappelijke dienstverlening, de schouwburg, gezondheidszorg, openbaar vervoer, en winkels zijn van grote waarde voor de leefbaarheid van ons gebied en een belangrijke randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

Voorzieningen blijven op niveau doordat inwoners er gebruik van maken en betrokken zijn bij het behoud van de voorziening. De afgelopen jaren zijn we er steeds indringender achter gekomen dat behoud geen vanzelfsprekende zaak is en vraagt om veel inzet.

De nieuwe gemeente Eemsdelta moet en zal maatwerkoplossingen vinden. Iedereen snapt dat de oplossing voor Appingedam niet persé de oplossing van Termunten of Toornwerd is. De gemeente zorgt met de voorzieningen waar zij verantwoordelijk voor is voor beschikbaarheid en bereikbaarheid. Er zijn ook belangrijke voorzieningen waar de gemeente niet rechtstreeks over gaat, zoals openbaar vervoer of curatieve gezondheidszorg. Denk aan de bereikbaarheid van ziekenhuizen of huisartsen. De gemeente is dan nadrukkelijk gesprekspartner en zet zich in om goede oplossingen te vinden voor de inwoners.

Perspectief voor jongeren in Eemsdelta

De PvdA Eemsdelta vindt dat het niet uit mag maken, waar je wieg staat, waar je woont, wie je ouders zijn, wat ze geloven, of hoeveel geld zij verdienen: Ieder kind gelijke kansen in woord en daad.

Onze jeugd heeft de toekomst. Beter onderwijs loont. Niet alleen omdat het aan de basis ligt van ontwikkeling, burgerschap en emancipatie, maar ook omdat een diploma je de grootste kans biedt op een goede baan. Wij willen dat kinderen in de gemeente Eemsdelta perspectief hebben. Daarom moet de gemeente Eemsdelta voor alle leeftijdscategorieën specifiek en actief beleid voeren. De gemeente zorgt voor samenhang en samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijk werk, de GGD en alle andere partijen.

Ieder kind heeft daardoor de kans om mee te doen. Kinderen zijn in beeld als het minder gaat en worden gesteund als zij zich ambitieus ontwikkelen net als alle kinderen die daar tussen zitten.

De PvdA Eemsdelta zet zich ervoor in dat kinderarmoede in de gemeente Eemsdelta naar nul gaat; dat is een grote uitdaging want 13% van de kinderen in onze gemeente groeit op in armoede. Armoede heeft negatieve gevolgen voor hun schoolprestatie en psychosociale ontwikkeling. Kinderen in armoede ervaren stress en uitsluiting. Wij willen dat deze kinderen de armoede te boven komen. Ons aloude verheffingsideaal is hier springlevend. De PvdA Eemsdelta wil dat er in overleg met het hele gezin maatwerk wordt geboden zodat het gezin uit de armoede komt. We ondersteunen, ook financieel maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Stichting Leergeld, Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds.  Maar de beste manier om armoede te bestrijden is betaald werk en goed onderwijs.

Onderwijs

De PvdA Eemsdelta zet zich in voor onderwijs dat van goede kwaliteit en goed bereikbaar is. Het onderwijs wordt verzorgd in veilige, gezonde gebouwen. Hier heeft de PvdA eerder laten zien samen met anderen tot grote resultaten te kunnen komen.

Alle verschillende opleidingen moeten bereikbaar zijn voor onze inwoners. Het voortgezet onderwijs zien we het liefst samengebracht op de campus die voortkomt uit het scholenprogramma.  Een goede samenwerking met het bedrijfsleven is belangrijk, onderwijs in kleinere groepjes bij bedrijven. Een volledig aanbod van primair onderwijs tot en met voortgezet onderwijs blijft in onze regio.

Kunst en cultuur

We waarderen de verbindende factor van kunst en cultuur.

Kunst gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, Kunst en cultuur troost, daagt uit, onderzoekt, verrast en shockeert, geeft plezier en zet aan tot denken, het raakt en verbindt. We waarderen cultuur in de eerste plaats om de kunst zelf. In een samenleving die steeds meer gepolariseerd raakt is het belangrijk dat we mensen in staat stellen zich in te leven in de wereld van een ander.

Cultuureducatie voor kinderen is belangrijk om cultuur te delen en emancipatie te bevorderen. Cultuur heeft ook een economische betekenis en belangrijk voor het toerisme.

We willen dat alle scholieren kunnen deelnemen aan cultuureducatie. De PvdA Eemsdelta wil dat alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hieraan meedoen. Cultuureducatie, zoals muziekles en dans moet voor alle kinderen bereikbaar zijn.

We maken gebruik van de mogelijkheden die deelname aan regionale projecten biedt.

De PvdA Eemsdelta ziet en waardeert de culturele en kunsten sector als volwaardige partner. Van de Molenberg tot het WAT (Westerwijtwerder Amateur Toneel). Wij zijn trots op onze muziekverenigingen en musea en wij waarderen hun belang voor de inwoners. Zij verdienen ondersteuning door de gemeente als voorbeelden van burgerinitiatieven.

Zorg en welzijn

De gemeente is sinds een aantal jaar verantwoordelijk dat de inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving, ook wanneer zij zorg, begeleiding en hulp nodig hebben.

Voor een kleine groep jongeren en ouderen is meer zorg nodig en soms veel meer zorg. In de afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met de verantwoordelijkheid voor deze zorg.

We vinden het belangrijk dat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is prettiger voor hen. Familie, buren en vrienden zijn vaak bereid ergens mee te helpen en waar nodig is er professionele hulp. Wanneer we professionele zorg inzetten moet dat ingebed zijn in een goed welzijnsaanbod dat de normale samenleving ondersteunt. In een actieve buurt waarin mensen omzien naar elkaar, kunnen ouderen langer zichzelf redden. Eenzaamheid wordt door contact in de buurt verzacht.

In een actieve samenleving waarin ouders letten op hun kinderen en kinderen mee doen aan sport en cultuur  gaat het beter met die kinderen.

We hebben ook gezien dat het belangrijk is dat er toegankelijke professionele zorg is. Daarom vindt de PvdA Eemsdelta bereikbare huisartsenzorg in al onze wijken en dorpen belangrijk en streeft de PvdA Eemsdelta naar de vestiging van een anderhalve lijns-zorgcentrum in het gebied. Anderhalve lijnszorg combineert de toegankelijkheid van de huisartsenzorg (eerste lijn) met de specifieke kennis en diagnostiek van het ziekenhuis (tweede lijn).

Wanneer we professionele hulp inzetten dan gaan we voor kwaliteit. In de gemeente Eemsdelta willen we niet samenwerken met zorgcowboys die de zorg aan onze inwoners zien als een manier om snel geld te verdienen. Zij ondermijnen het vertrouwen dat nodig is.

Wij eisen van zorginstellingen dat ze zorg van goede kwaliteit leveren, zo dichtbij als mogelijk is.

Openbaar vervoer richting de medische voorzieningen buiten de regio moet optimaal zijn.

Zorg voor kwetsbare jongeren

Met de meeste kinderen gaat het goed. Maar ongeveer 1 op de twintig kinderen heeft zorg nodig die verder gaat.

De PvdA Eemsdelta redeneert vanuit het kind en de jeugdige. Als er zorg geboden wordt moet die zorg gericht zijn op het bieden van perspectief voor het kind (en zijn gezin) dat in de knel zit. Geld is belangrijk, maar komt op de tweede plek. Eerst komt de inhoud en daarvoor werken we samen met de professionals. Samen met huisartsen, gecertificeerde instellingen en vooral met de jeugdige en zijn gezin wordt gekeken naar de beste situatie voor de jeugdige en zijn gezin.

Ons beleid is een positief jeugdbeleid. Daar hoort ook bij dat wij ervoor kiezen om jongeren, die gebruik maken van jeugdzorg na hun 18de verjaardag niet in de steek te laten. Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning. Zo nodig loopt de jeugdzorg langer door.

Er wordt samen met andere gemeenten en de provincie hard ingezet op het bereiken van gezamenlijke doelen en het verkrijgen van afdoende middelen. De PvdA Eemsdelta vindt dat onze jonge inwoners nooit het kind van de rekening mogen worden. Bij de invoering van de Jeugdwet is 30% bezuinigd door het rijk, die fout moet ruimhartig worden gerepareerd.

 

Energietransitie Energieopwekking

Groningen heeft grote kansen als energieprovincie. Onze manier van leven vraagt om de beschikbaarheid van veel energie. Wat de PvdA Eemsdelta betreft is dat duurzaam opgewekte energie, waarbij we vooral inzetten op eigenaarschap in de buurt. En energie die niet wordt gebruikt hoeft ook niet te worden opgewekt, dus: energie besparing voor alles.

We zijn voorstander van het creëren van nieuwe nutsvoorzieningen, de nieuwe-nuts. Het gaat hierbij om lokale initiatieven om duurzaam energie op te wekken voor gebruik van de inwoners in het eigen gebied.  Het daadwerkelijke eigenaarschap kan dichter bij inwoners en de gemeente liggen. Vanuit dat eigenaarschap kunnen de opbrengsten aangewend worden voor het lokale belang en de toekomstige energievraagstukken.

De energie coöperaties die door groepen inwoners worden opgezet zullen we  steunen met kennis en door financieel bij te dragen. In deze energietransitie zien we veel kansen voor nieuwe bedrijvigheid, innovatie en werkgelegenheid.

Uitgangspunt bij de kosten voor de energietransitie is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, die kosten mogen niet bij de huurders of kopers met een smalle beurs terecht komen.

Wanneer er sprake is van overlast wordt dat door degene die eraan wil verdienen gecompenseerd.

De komende jaren wordt gewerkt aan het opstellen van een Regionale Energie Strategie, door alle gemeenten, waterschappen en provincies. In Eemsdelta wordt de Regionale Energie Strategie vastgesteld door de gemeenteraad. Wij zijn blij met dat besluit, het geeft ons de kans om  de inwoners van de gemeente Eemsdelta invloed uit te kunnen uitoefenen.

Energiegebruik

We zetten in op het verminderen van het energie verbruik. We stimuleren goede isolatie van woningen, en het gebruik van restwarmte. In  de gemeente Eemsdelta  zijn daar enorme mogelijkheden voor. Zowel grootschalige  als  kleinschalige initiatieven krijgen onze steun.

We willen dat de inwoners ondersteund worden bij het verminderen van energieverbruik en hen ondersteunen bij de energietransitie met goede informatie en het beschikbaar krijgen van middelen.

Wij willen als gemeente een voorbeeld zijn van duurzaamheid.

 

Tot slot

Dank voor het lezen van ons verkiezingsprogramma. Dit is op hoofdlijnen waar u ons de komende jaren in ieder geval aan kunt houden. Daarnaast staat de PvdA Eemsdelta open voor verbetering, kritiek en aanvullingen. Schroom niet om ons op welke manier dan ook te benaderen.

De gemeente Eemsdelta verdient politiek met open vizier. De PvdA Eemsdelta gaat dit ook de komende jaren weer doen. Voor elkaar en met elkaar.

Kop d’r veur!

The post Verkiezingsprogramma PvdA Eemsdelta appeared first on PvdA Eemsdelta.

Lobby tekorten Sociaal Domein

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 06-07-2020 11:52

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1317768/349520/DVHN.JPGProtestactie Groninger bestuurders 2 juli bij gebouw Tweede Kamer. "We schreeuwen het van de daken, HELP ONS !"

Annalies Usmany (gemeente Appingedam), Meindert Joostens (wethouder CU gemeente Delfzijl) en Bert Nederveen (gemeente Westerkwartier) waren live naar Den Haag vertrokken om aandacht te vragen voor de uiterst penibele financiële situatie van de gemeenten en de Groningergemeenten in het bijzonder. En via een groot videoscherm kwamen videoboodschappen van bestuurders voorbij, onder andere van Erik Drenth (gemeente Midden-Groningen). Het is vrij uitzonderlijk dat bestuurders bij een medeoverheid een protest organiseren.Maar het is ook vrij uitzonderlijk dat het Rijk keer op keer bezuinigingen en taken over de schutting gooit richting gemeenten. Hopelijk halen onze protesten en brieven nu wat uit!

HELP ONS!! video DVHN.

De tekst is van VGG evenals de foto hieronder.

https://loppersum.christenunie.nl/k/news/view/1317768/349520/vgg.jpg

Lobby tekorten Sociaal Domein

ChristenUnie ChristenUnie Loppersum 06-07-2020 11:52

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1317768/187657/DVHN.JPGProtestactie Groninger bestuurders 2 juli bij gebouw Tweede Kamer. "We schreeuwen het van de daken, HELP ONS !"

Annalies Usmany (gemeente Appingedam), Meindert Joostens (wethouder CU gemeente Delfzijl) en Bert Nederveen (gemeente Westerkwartier) waren live naar Den Haag vertrokken om aandacht te vragen voor de uiterst penibele financiële situatie van de gemeenten en de Groningergemeenten in het bijzonder. En via een groot videoscherm kwamen videoboodschappen van bestuurders voorbij, onder andere van Erik Drenth (gemeente Midden-Groningen). Het is vrij uitzonderlijk dat bestuurders bij een medeoverheid een protest organiseren.Maar het is ook vrij uitzonderlijk dat het Rijk keer op keer bezuinigingen en taken over de schutting gooit richting gemeenten. Hopelijk halen onze protesten en brieven nu wat uit!

HELP ONS!! video DVHN.

De tekst is van VGG evenals de foto hieronder.

https://loppersum.christenunie.nl/k/n17824/news/view/1317768/187657/vgg.jpg

Kandidatenlijst PvdA Eemsdelta

PvdA PvdA Loppersum 02-07-2020 18:24

 

Kandidatenlijstlijst PvdA afdeling Eemsdelta

 

 

Bé Schollema, Middelstum Janny Volmer, Delfzijl Joop van der Lei, Appingedam, Jan Chris Wagenaar, Garrelsweer Liesbeth Wassenaar, Delfzijl Dennis Vijver, ‘t Zandt Henk ten Brinke, Uitwierde Tet Luursema, Delfzijl Bennie Grave, Delfzijl Peter de Jong, Bierum Leen Meijerhof, Termunten Tom Dijkstra, Loppersum Geert Bijleveld, Appingedam Leo Sparreboom, Delfzijl Grietje Uuldriks, Appingedam Piet Manning, Appingedam Lies Oldenhof, Stedum Chris Bultje, Loppersum Anna Meijerhof, Termunten Bert Dieters, Appingedam

The post Kandidatenlijst PvdA Eemsdelta appeared first on PvdA Eemsdelta.