Nieuws van politieke partijen in Maastricht inzichtelijk

6626 documenten

Woonplicht voor eigenaren nieuwbouwwoningen

PvdA PvdA GroenLinks D66 Maastricht 11-08-2020 12:49

Steeds meer gemeenten staan niet toe dat beleggers nieuwbouwwoningen kopen om te verhuren. Afgelopen jaren hebben reeds 20 gemeenten kopers verplicht tot het zelf bewonen van het huis. Op deze manier worden woning ook betaalbaarder voor particulieren met een smallere beurs. SP en GroenLinks dienden in november 2019 een motie over dit onderwerp in.

Henri Borgignons stelde met Ariane Schut (SP) de volgende vragen aan het college.

1. Bent u bereid een woonplicht voor kopers van nieuwbouwwoningen op te nemen? 2. Hoelang dienen deze kopers de woning zelf te bewonen? 1 jaar of langer? 3. Bent u het met ons eens dat hierdoor de markt toegankelijker wordt voor meer particulieren?

Minister Ollengren (D66, Binnenlandse zaken) overweegt momenteel zelfs een woonplicht voor geheel Nederland voor bestaande bouw.

4. Bent u het met ons eens, dat dit rust kan brengen in de woningmarkt? 5. Bent u het met ons een dat dan ook deze woningen meer toegankelijker wordt voor meer particulieren? 6. Indien de minister het niet voor elkaar krijgt dit in te voeren voor geheel Nederland, bent u dan bereid dit wel voor Maastricht in te voeren, in navolging van mogelijke invoering in de grote steden als Amsterdam, Utrecht etc.?

 

Bron: https://nos.nl/artikel/2343549-steeds-meer-gemeenten-voeren-woonplicht-in-voor-eigenaar-nieuwbouwwoningen.html

 

Het bericht Woonplicht voor eigenaren nieuwbouwwoningen verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Maastricht moet taak als woonstad beter oppakken

PvdA PvdA Maastricht 11-08-2020 10:06

In Maastricht zijn er verschillende panden die via allerlei constructies in de tijdelijke verhuur gaan. Mensen die een dergelijk pand huren, weten meestal dat ze beperkte (huur)rechten hebben, toch is wel altijd de vraag hoeveel keus mensen hebben. Woningen in Maastricht zijn vaak onbetaalbaar, zie ook bijvoorbeeld de flater die we als stad slaan bij de woon-zorg-locatie Gerlachus. Daarnaast moeten mensen vaak best lang wachten voordat een geschikte huurwoning in de sociale huursector beschikbaar is. De vraag kan dus ook worden gesteld of het echt een keus is om via dergelijke tijdelijke huur-constructies te gaan huren of dat mensen min of meer gedwongen zijn, gewoon omdat er nauwelijks andere mogelijkheden zijn.

PvdA Maastricht heeft begrepen dat de gemeente regelmatig op basis van artikel 15 van de Leegstandswet een vergunning verleent voor tijdelijke bewoning van een woning. Wij begrijpen ook dat aan het verlenen van een dergelijke vergunning een termijn is gekoppeld. De PvdA wil graag weten van het college of de gemeente zelf actief ingrijpt op naleving van de bepalingen in de Leegstandswet.

Tot slot hebben wij begrepen dat sommige huurders van aanbieders van huurwoningen te horen krijgen dat ze voor goedkope huurhuizen maar moeten verhuizen naar Heerlen of Landgraaf. Dat lijkt ons nou niet de gewenste ontwikkeling. Wij denken eerder dat er in Maastricht te weinig betaalbare huizen zijn. De PvdA hoopt dan ook dat het college actiever wil ingrijpen op de woningmarkt.

Didier Jacobs, Henri Borgignons en Manon Fokke stelden over o.a. de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet in de Blauwe Loper vragen aan het college.

Klopt het dat u op 18 november 2014 (verzonden op 19 november 2014) aan Servatius een vergunning op grond van artikel 15 van de Leegstandswet hebt verleend voor woningen aan de Blauwe Loper met een gehele duur van ten hoogste 5 jaar? Klopt het dat deze vergunning derhalve van rechtswege eindigt op 19 november 2019? Klopt het derhalve dat de tijdelijke huurders op basis van artikel 16, onder 8 van de Leegstandswet een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben gekregen vanwege het verliezen van de geldigheid van de vergunning? Heeft u Servatius gewezen op het verlopen van de vergunning? Vindt u dat Servatius alles in het werk moet stellen om de mensen die nu nog in de oude huizen op de toekomstige Blauwe Loper wonen te helpen? Vindt u dat Corona een reden is om coulant te zijn met de verhuisdatum? Kunt u ons aangeven op welke datum deze huizen gesloopt zullen worden en of alle benodigde vergunningen hiervoor reeds zijn ontvangen? Bent u in navolging van bijv. Den Haag of Utrecht bereid om actiever beleid te voeren om zo mogelijk in te grijpen op de woningmarkt?

Het bericht Maastricht moet taak als woonstad beter oppakken verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Dierenambulance: laat een onafhankelijke derde orde scheppen

PvdA PvdA Maastricht 07-08-2020 07:35

Op 6 juli j.l. heeft de wethouder een raadsinformatiebrief gezonden over de ontstane situatie bij de Dierenambulance waarvan de inhoud duidelijk was.  Het lijkt de PvdA ook meer dan logisch dat wij als gemeente geen onderdeel willen worden van een intern conflict bij de dierenambulance.

Het is zo dat de gemeente een financiële relatie heeft met de organisatie, waarbij de vraag kan worden gesteld of het gedoe op dit moment een visitekaartje is. Inmiddels gaan beide partijen al weken rollebollend met elkaar over straat en is kennelijk niemand in staat om rust en orde te brengen. Het lijkt de PvdA Maastricht wenselijk dat er een onafhankelijke derde partij komt, die onderzoek doet naar wat er nu precies aan de hand is. Wij snappen terdege dat het college die handschoen wellicht niet zou willen oppakken, maar wellicht kunt u partijen wel bewegen dergelijke stappen te zetten. Dit klemt temeer, omdat gisteren voor het eerst duidelijk werd, dat er zorgen zijn over het draaien van de diensten. [1] Dit valt naar onze mening binnen de wettelijke taak van de gemeente en wat ons betreft zit hierin de urgentie om met de Dierenambulance op korte termijn in gesprek te gaan.

We wensen het college daarbij veel wijsheid en hopen eigenlijk dat beide partijen bereid zijn om een derde onderzoek te laten doen en zich te conformeren aan de uitkomst van een dergelijk onderzoek. Het wordt tijd dat het welzijn van de dieren weer voorop komt te staan en de strijdbijl begraven wordt.

We hebben de volgende vragen:

Klopt het bericht in De Limburger van 6 augustus 2020? Wat gaat u doen als onze wettelijke taak in gevaar komt? Deelt u onze mening dat de wijze waarop partijen op dit moment acteren geenszins een visitekaartje is voor de Dierenambulance in Maastricht? Heeft u op korte termijn overleg met de Dierenambulance? Bent u bereid in overleg te gaan over het inschakelen van een onafhankelijke derde om dit geschil te beslechten?

[1] https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200805_00170621/dierenambulance-maakt-zich-zorgen-nu-kleinere-groep-vrijwilligers-diensten-moet-draaien

Het bericht Dierenambulance: laat een onafhankelijke derde orde scheppen verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Gerlachus en De Beyart: PvdA, GroenLinks en SPM eisen actie

PvdA PvdA Maastricht 06-08-2020 12:31

De huren voor woonzorgcomplexen rijzen de pan uit. De politiek eist actie: het wordt tijd dat het stadhuis ingrijpt om wonen in Maastricht betaalbaar te houden.

Woonzorgcentrum Beyart

Vandaag vernamen PvdA Maastricht, GroenLinks Maastricht en Senioren Partij Maastricht uit berichtgeving in de media dat de broeders van Maastricht (Beyart) hun woonzorgcentrum verkopen aan zorginvesteerder Secufund Investment. Een prachtige woonomgeving op een zeer groene en dus ook gewilde locatie. De kater rond Residentie Gerlachus nog volop op ons netvlies stelt PvdA Maastricht samen met GroenLinks en SPM vragen aan het college. We moeten er immers voor waken dat met de Beyart hetzelfde gaat gebeuren als met Gerlachus.

Bent u reeds op de hoogte van de plannen die de investeerder heeft. Wilt u er zorg voor dragen dat het woon-zorgcomplex (wozoco) ook voor bewoners met een smalle beurs toegankelijk is? Wilt u zorgen dat de afspraken die gemaakt gaan worden of zijn gemaakt met de investeerder ook daadwerkelijk nagekomen gaan worden? Bent u bereid ook afspraken te maken met de investeerder om te zorgen dat de zorg voor de bestaande bewoners eveneens betaalbaar blijft? Bent u voornemens de raad te informeren alvorens er definitieve afspraken worden gemaakt met de investeerder?

Vervolgvragen Residentie Gerlachus

Naar aanleiding van eerder gedane toezeggingen van initiatiefnemer Ferox Tower van de verbouwing van het zorgcomplex Gerlachus, geeft de door Ferox Gerlachus BV gebruikte huurovereenkomst (“het huurovereenkomstdocument”) PvdA Maastricht, samen met GroenLinks en SPM, aanleiding tot het stellen van onderstaande vervolgvragen aan het college.

* Kunt u aangeven  in hoeverre de huurprijzen – die in geen enkele verhouding staan met de geboden kwaliteit – ter beoordeling aan de huurcommissie ter toetsing kunnen worden voorgelegd, aangezien slechts sprake is van woningverbetering van het zorgwoningcomplex?

Bent u het daarbij met ons eens dat

de stelling van de verhuurder niet aansprakelijk te zijn voor enige schade van een huurder, als gevolg van latere oplevering van het gehuurde c.q. verschuiving van de ingangsdatum dan gesteld in de huurovereenkomst, arbitrair is?  in tegenstelling zoals uitgewerkt in de huurovereenkomst, het appartementsrecht gescheiden dient te zijn van de zorgverlening e.e.a. overeenkomstig de wet? huurders een inhoudelijk uitgewerkt aanbod van Envida als supplement naast het huurovereenkomstdocument moet worden aangeboden? het termijnbedrag m.b.t. kosten nutsvoorzieningen, servicekosten en overige zaken onderbouwd en nader gespecificeerd dient te zijn ter voorkoming van een fikse afrekening? de kosten m.b.t. de algemene ruimte waarvan de realisatie is voorzien in de 2e verbouwingsfase, tot oplevering van de voorziening, geen onderdeel mag uitmaken van de servicekosten? het een kwalijke zaak is dat eventuele noodzakelijke aanpassingen, bijvoorbeeld keuken, uiteindelijk naar wat blijkt vanuit de WMO gefinancierd moet worden?

Bent u bereid met verhuurder in overleg te treden ter advisering het huurovereenkomstdocument aan te  aanpassen c.q. wijzigen?

Tot slot zijn we benieuwd en zouden we nog graag van u vernemen:

Wat gaat het college ondernemen om deze gang van zaken in de toekomst te voorkomen? Er zijn in het verleden toezeggingen gedaan omtrent de hoogte van de huurprijzen. Door de nieuwe huurprijzen zijn deze appartementen niet voor iedereen beschikbaar.

Bent u bereid met de eigenaar/huurder in overleg te treden om deze onacceptabele huurprijzen te bespreken?

Het bericht Gerlachus en De Beyart: PvdA, GroenLinks en SPM eisen actie verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Gezond opgroeien in Maastricht

PvdA PvdA Maastricht 06-08-2020 06:19

Woningen van voor 1960, scholen en bv. kinderdagverblijven zijn mogelijke locaties waar kinderen te veel lood in hun lichaam kunnen krijgen doordat er nog loden waterleidingen zijn.
Teveel lood zorgt voor verschillende medische aandoeningen en kan de intelligentie van kinderen beïnvloeden (bron RIVM). De PvdA wil inzichtelijk te hebben hoeveel woningen, schoolgebouwen en kinderdagverblijven mogelijk nog loden leidingen hebben?
Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat het vervangen van loden leidingen de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het pand. Maar het eigenaarschap van schoolgebouwen is een ingewikkelde constructie. De gemeente is namelijk economisch eigenaar, terwijl het schoolbestuur de juridische eigenaar is. De PvdA is van mening dat loden leidingen zo spoedig mogelijk verwijderd dienen te worden, als ze er nog zijn.

PvdA Maastricht wil van het college graag weten hoe het zit met de gezondheid van kinderen in Maastricht.

1. Hoeveel woning in Maastricht hebben mogelijk nog loden leidingen?

2. Hebt u in kaart hoeveel kinderen in deze woningen leven?

3. Hoeveel schoolgebouwen en/of kinderdagverblijven hebben mogelijk nog loden leidingen?

4. Hebt u in kaart hoeveel kinderen in deze gebouwen verblijven één of meerdere dagen?

5. Informeert u actief de huurders, eigenaren, directie, ouders etc. over de mogelijke gevolgen van het nuttigen van drinkwater uit deze loden leidingen?

6. Wat gaat u eraan doen de loden leidingen te verwijderen uit alle gebouwen?

7. Voert u ook gesprekken met de woningcoöperaties om de loden leidingen te verwijderen?

 

Bron(nen):

milieucentraal.nl

PO raad

Nationale zorggids

Altlas van de leefomgeving

 

Het bericht Gezond opgroeien in Maastricht verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Kan Maastricht de stroom schuldhulpvragen van zzp’ers aan?

PvdA PvdA Maastricht 03-08-2020 15:26

Nu de tijdelijke Corona-inkomensregelingen van de rijksoverheid zullen stoppen, zullen vele zzp’ers mogelijk met problematische schulden te kampen krijgen. De wetgeving rond schuldhulpverlening was verwarrend, met als gevolg dat de zzp’ers met lege handen bleven staan. Men moest de onderneming eerst uitschrijven alvorens men “als privé persoon” in aanmerking kon komen voor schuldhulp. Laat duidelijk zijn dat dit een misvatting was. Gemeenten zijn verplicht de zzp’ers schuldhulp te bieden.

Een grote groep zzp’ers zal het hoofd niet meer boven water kunnen houden als gevolg van de coronacrisis. De financiële noodmaatregelen vanuit de rijksoverheid zullen ophouden te bestaan en dat zal leiden tot een schuldengolf. Eerder deze maand becijferden SchuldenlabNL en Deloitte dat er alleen dit jaar al naar verwachting 307.000-566.000 zzp’ers voor langere tijd hun inkomen zien dalen en daar komen de komende jaren meer zzp’ers met problematische schulden bij.

PvdA Maastricht dook in de kwestie en stelt daarom de volgende vragen aan het college.

Wij vragen ons af, of de gemeente Maastricht er klaar voor is deze groep zzp’ers op de juiste wijze te helpen? Ziet Maastricht het ook als haar taak om deze ondernemers te helpen met deze problematische schulden? Bent u het met ons eens dat het sedert 2012 de plicht van de gemeente is om zzp’ers schuldhulp aan te bieden zonder dat deze personen direct verplicht zijn hun onderneming uit te schrijven uit de KvK? Bent u ermee bekend dat per 01 januari 2021 de wetgeving wordt aangepast, waardoor de misverstanden rond schuldhulpverlening aan de zzp’ers tot het verleden zullen behoren? Heeft de gemeente Maastricht een speciaal loket voor schuldhulpverlening aan ondernemers? Heeft Maastricht er zicht op, hoeveel zzp’ers zich mogelijk zullen gaan melden voor schuldhulpverlening? Zo nee, wat gaat u eraan doen om dit nog dit jaar in kaart te hebben? Indien nodig, heeft Maastricht dan voldoende personeel (met kennis van zaken) ter beschikking om de extra stroom aan aanvragen te kunnen behandelen?

 

Lees ook: NOS: gemeenten zijn niet klaar

 

Het bericht Kan Maastricht de stroom schuldhulpvragen van zzp’ers aan? verscheen eerst op PvdA Maastricht.

In Memoriam: Martin Konings

PvdA PvdA Maastricht 30-07-2020 09:55

Afgelopen dinsdag 28 juli is in Maastricht voormalig PvdA-politicus Martin Konings overleden. Hij werd 91 jaar. Jacques Costongs, voorzitter van het gewestbestuur PvdA Limburg gedenkt hem in dit In Memoriam.

MARTIN KONINGS 15 maart 1929 ‘s-Hertogenbosch – 28 juli 2020 Maastricht Limburgs visitekaartje in de Den Uyl periode

Kleinzoon en zoon van spoorwegmannen (het socialisme kwam in Limburg ook door het spoor naar binnen). Hij studeerde elektrotechniek aan de LTS en later volgde hij docentenopleidingen. Hij was monteur bij Philips en de PTT en daarna docent elektrotechniek aan de LTS en MTS te Maastricht. Hij was actief vakbondslid in de ABOP. Ook partijpolitiek werd hij steeds actiever. Martin was voorzitter van de afdeling Maastricht en voorzitter van het gewest Limburg van 1969 tot 1973. Van 1973 tot 1986 was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

https://maastricht.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-martin-konings/In de jaren zestig en zeventig stonden de bestaande politieke verhoudingen in Limburg fors onder druk. De dominantie van de KVP in Limburg kwam steeds meer onder vuur te liggen. In 1966 kreeg de PvdA in Limburg voor het eerst een gedeputeerde. Pas in 1975 de eerste burgemeester. Vanaf zijn eerste stap als voorzitter van het gewest bekritiseerde hij deze positie van de KVP/CDA. Hij bekritiseerde de cumulatie van functies, de innige band met bedrijven en de ‘vriendenrepubliek’ tussen KVP en met name bouwbedrijven. Maar Martin pakte ook zijn ‘eigen’ bestuurders aan als dat nodig was, want het kon niet zo zijn dat in de PvdA de integriteit niet vanzelfsprekend was. Zijn geliefde voorbeelden: 9 aalmoezeniers van de arbeid vervulden 200 functies, 7 leden van Gedeputeerde Staten 118 functies, met de gouverneur Van Rooy als koploper: 11 functies inclusief twee commissariaten.

Tevens leverde hij felle kritiek op de intolerante houding van de KVP bij het weigeren van medewerking aan het stichten van niet katholiek scholen: bijzonder neutraal dan wel openbaar. Er moest ook plaats zijn voor niet – katholieken in Limburg. Desnoods zou de minister zelf openbare rijksscholen in Limburg moeten stichten.

Vanaf het begin pleitte hij voor het benoemen van een aantal burgemeesters dat paste bij de verkiezingsresultaten van de PvdA. Continu leverde hij ook kritiek op de coöptatie die in vele Limburgse stichtingen volstrekt gebruikelijk was. Ook als kamerlid stelde hij die Limburgse voorbeelden vaak aan de orde. Bij de benoeming van een nieuwe gouverneur stelde hij in de kamer in 1977 dat het goed was dat geen gedeputeerden uit Limburg gekozen zouden worden: “Zij behoren”, zegt hij, “tot de clan die Limburg sinds onheuglijke tijden regeert en daar moet nu maar eens de bezem door.”

Als Limburgs kamerlid had hij, naast bovenstaande onderwerpen, natuurlijk zijn handen vol aan het vechten (binnen de partij en in de kamer) voor de vestiging van de Universiteit in Maastricht en de PNL-gelden voor herstructurering van het mijngebied.

Maar zijn belangrijkste activiteiten in de kamer lagen op het terrein van het onderwijs: de middenschool, het vierjarig maken van de Mavo, technisch onderwijs, vrijheid van onderwijs voor alle gezindten etc. Een insider op het gebied van onderwijs, met het hart op de goede plaats. Uit eigen ervaring wist hij wat de betekenis van onderwijs was: gelijke kansen voor alle kinderen.

Opvallende standpunten in de kamer: zeer kritisch op het  NAVO-lidmaatschap, principieel anti-kernwapens, tegen de loonmaatregel van het kabinet Den Uyl in 1976. Een kamerlid dat ook tegen de eigen coalitie in durfde te stemmen als het over principiële  zaken ging.

Tot slot: Martin was fervent carnavalsvierder. Twee jaar geleden nog stond deze vierder voor het Haantje op de Markt te Maastricht. Twee jaar geleden op 1 mei was hij in de Bergmans in Maastricht erbij. Zijn toespraak: het gaat weer beter met de partij, de idealen, de waarden zijn nog even actueel.

https://maastricht.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-martin-konings/

foto: archief PvdA Maastricht v.l.n.r. Jean Eijssen, Mia Ebbelink, Martin Konings, Raymond Leenders

Kortom: een kritisch, principieel, bescheiden, deskundig  fijn mens. We zijn als partij dankbaar voor de bijdrage van hem aan de kwaliteit van leven van de inwoners van Limburg en Nederland.

Jacques Costongs, Voorzitter gewest Limburg van de Partij van de Arbeid.

=======================================

In Dagblad De Limburger verscheen op 30 juli een In Memoriam. Jacques Costongs en Wiel Rousseau vertelden DDL-journalist Sjak Planthof over deze markante oud-voorzitter van het gewest en oud-kamerlid voor de PvdA.

“Konings was van 1973 tot 1986 voor de PvdA lid van de fractie in de Tweede Kamer. Hij was onderwijswoordvoerder. Zijn grootste succes was zijn initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van de vierjarige mavo-opleiding. Hij was ridder in de Orde van de Oranje Leeuw.

De in Den Bosch geboren Konings werkte in de jaren vijftig bij de PTT in Maastricht. In die tijd rondde hij een avondstudie hts af in Heerlen, waarna hij van 1961 tot 1973 leraar was op een mts in Maastricht. Hij sloot zich aan bij de lokale PvdA, werd lokale partijvoorzitter en maakte in 1973 de overstap naar Den Haag.

Partijgenoot en voorzitter van PvdA Limburg Jacques Costongs schetst een ‘prototype PvdA-man uit de jaren zeventig en tachtig’: „Fel en gedreven strijdend tegen ongelijkheid. Maar hij drong niemand iets op.”

Konings viel op in de Kamerfractie door zijn afwijkende standpunt op het gebied van defensie. Costongs: „Hij was rigoureus in zijn mening over kernwapens.” Als atoompacifist stemde Konings tegen elke Defensiebegroting die verband hield met kernbewapening.

Volgens Costongs was Konings een fervent carnavalsvierder in Maastricht. „Drie jaar geleden stond hij tijdens carnaval nog voor café ’t Haantje op de Markt. ”

Konings werd ereburger van het plaatsje Bovec in Slovenië. Costongs: „Hij ging daar decennialang op vakantie en maakte er zo veel reclame voor dat ze hem die titel gaven.”

Maastrichtenaar en partijgenoot Wiel Rousseau herinnert zich de oud-partijman als iemand die wist wat hij wilde. „Hij ging recht op zijn doel af, maar wilde het altijd samen doen.” Hij herinnert zich een tip die Konings hem gaf na diens loopbaan in de Haagse politiek. „Ik bond veel stemmen aan me in Maastricht en had wel oren naar het Haagse avontuur. Konings zei me toen: ‘Als je ver wilt komen in de politiek moet je veel kunnen verdragen, want Den Haag is een wespennest.’ Ik heb zijn advies ter harte genomen.””

https://maastricht.pvda.nl/nieuws/in-memoriam-martin-konings/

Foto: Rob Croes – Anefo / Nationaal Archief

 

Het bericht In Memoriam: Martin Konings verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Ook vragen over tekorten Maastricht in Provinciale Staten

PvdA PvdA Maastricht 29-07-2020 08:34

Op 19 juni 2020 kopte Dagblad De Limburger: “Van 12 naar 25 miljoen: plots blijkt Maastrichts tekort nog eens verdubbeld”. Uit het artikel blijkt dat er bij de gemeente Maastricht in september vorig jaar plots een tekort van 8 miljoen euro opdook. Begin dit jaar was het gat al 12 miljoen en nog geen half jaar later blijkt het tekort te zijn verdubbeld naar 25 miljoen. Maastricht zal daardoor geconfronteerd worden met stevige bezuinigingen en gaat een deel van het tekort dekken door komend jaar 15 miljoen uit de algemene reserves te halen. Volgens de gemeente Maastricht is structureel bezuinigen in het eerste jaar echter vrijwel onmogelijk.

Aleida Berghorst (PvdA Limburg) en Anne Marie Fischer-Otten (50Plus Limburg) maken zich zorgen over de ontstane situatie in Maastricht en stellen daarom de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel in Dagblad De Limburger? Wat vindt u van de in Maastricht ontstane situatie? 2. Na het lezen van het artikel in Dagblad De Limburger zou men de conclusie kunnen trekken dat Gemeente Maastricht niet echt grip lijkt te hebben op de eigen financiële situatie. Bent u van mening dat Gemeente Maastricht “in control” is als het gaat om de gemeentelijke financiën? Zo ja, waarom vindt u dat? Zo nee, waarom vindt u dat niet? 3. Kunt u uitleggen hoe het financiële tekort van 25 miljoen in Maastricht is opgebouwd?

In juli 2018 is door de Provincie Limburg een financieel verdiepingsonderzoek gedaan op basis waarvan de toezichtsvorm 2018-2020 voor Maastricht is bepaald. Uit dit onderzoek blijkt dat Maastricht in 2018 voldeed aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht. Deze conclusie is mede gebaseerd op de resultaten van de begroting 2018 en de meerjarenraming tot en met 2021. Het begrotingsjaar 2018 en het jaar 2019 van de meerjarenraming sluiten met een tekort van respectievelijk € 2,811 miljoen en € 0,379 miljoen. De jaren 2020 en 2021 sluiten met positieve saldi van € 0,943 miljoen en € 7.000.

4. In het financieel verdiepingsonderzoek dat in juli 2018 werd opgeleverd werd uitgegaan van een positief saldo van 7 miljoen voor de begroting van 2021. Inmiddels weten we dat Maastricht voor 2021 een tekort heeft van inmiddels 25 miljoen, een enorm verschil. Kunt uitleggen hoe het kan dat het verschil zo enorm groot is? 5. Vormt dit grote verschil aanleiding voor de provincie om opnieuw onderzoek te doen, of te laten doen, naar de financiën van de gemeente Maastricht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn denkt u dit onderzoek af te kunnen ronden? 6. Zijn er andere aanleidingen voor de provincie om opnieuw onderzoek te doen, of te laten doen, naar de financiën van de gemeente Maastricht? Zo ja, welke aanleidingen zijn dat en op welke termijn denkt u dit onderzoek af te kunnen ronden? 7. Het meerjarig repressief toezicht loopt nog tot en met het begrotingsjaar 2021. Voldoet Maastricht nog steeds aan de voorwaarden voor meerjarig repressief toezicht? Zo ja waarom? Zo nee, waarom niet? 8. Kan en gaat de Provincie de in 2018 toegekende toezichtsvorm van meerjarig repressief toezicht bij de gemeente Maastricht tussentijds wijzigen? 9. In het financieel verdiepingsonderzoek heeft u een aantal aandachtspunten opgenomen met betrekking tot het sociaal domein, inzet van BUIG-middelen, verbonden partijen, omgevingswet en bezuinigingen/ombuigingstaakstellingen. Bent u van mening dat Maastricht voldoende gedaan heeft met deze aandachtspunten?

Het bericht Ook vragen over tekorten Maastricht in Provinciale Staten verscheen eerst op PvdA Maastricht.

D66 stelt vragen over het niet mogen plaatsen van terrassen in middenberm Stationsstraat

D66 D66 Maastricht 27-07-2020 19:26

Raadsleden Johan Pas en Harald Barendse hebben namens de fractie van D66 Maastricht schriftelijke vragen aan het College gesteld over het niet mogen plaatsen van terrassen door ondernemers in de middenberm van de Stationsstraat. Ondernemers hadden dit verzoek ingediend bij de gemeente na de heropening van de horeca in de Coronacrisis. In tegenstelling tot andere plaatsen in de stad kregen de ondernemers van de Stationsstraat echter nul op het rekest van de gemeente.

Fractievoorzitter Johan Pas: “Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente met twee maten meet. Ook de ondernemers aan de Stationsstraat hebben het zwaar in deze tijden. Een proef met extra terrassen in de middenberm leek ons een drietal voordelen te hebben: ervaringen opdoen voor de toekomst, een beetje lucht geven aan ondernemers die het zwaar hebben en last but not least, het pakt meteen het probleem aan van de sociale onveiligheid die met name in de avonduren speelt in de Stationsstraat. Wij zien het dan ook als een gemiste kans.”

De door D66 ingediende vragen zijn hier te bekijken.

Zonder visie op de stad krijg je de financiën niet op orde

PvdA PvdA Partij voor de Vrijheid Maastricht 22-07-2020 17:10

Om de bezuinigingsvoorstellen van het college goed te kunnen behandelen is het hoogst noodzakelijk om over de juiste informatie te beschikken. Vandaar dat PvdA Maastricht samen met PVM, PVV, 50PLUS, Groep John Gunther, Groep Simona Maassen en Groep Alexander Lurvink vragen stelde aan het college. Hoe realistisch zijn immers de voorstellen? Kijk eens naar Eindhoven of Venlo: zijn er echt geen andere oplossingen te bedenken?

Op zaterdag 11 juli zijn PvdA, PVM, PVV, 50PLUS, Groep John Gunther, Groep Simona Maassen en Groep Alexander Lurvink bij elkaar gekomen om de pre-begroting te bespreken. Naar aanleiding van dit overleg waren er verschillende vragen die praktisch zijn samengevoegd tot één pakket. De partijen hopen dat het college bereid is voor de eerste behandeling van de pre-begroting met antwoorden te komen. Een nadere onderbouwing van de voorstellen en nadere stukken ter informatie zijn immers van groot belang ten einde met goede en realistische bezuinigingsvoorstellen van € 25 miljoen te kunnen komen.

Veel voorstellen komen in praktijk wederom op de draaiknoppen, terwijl juist uit het verleden is gebleken dat dit in praktijk weinig realistisch blijkt te zijn. Daarnaast vragen de partijen zich af of het college in navolging van Eindhoven en Venlo niet ook naar andere manieren heeft gekeken om de tekorten te beteugelen? Nu lijkt het eerder op €25 miljoen bij elkaar schrapen, dan dat er sprake is van een brede visie op de stad en het sociaal domein. KPMG had eerder ook fundamentele kritiek op de wijze waarop in Maastricht het sociaal domein is ingericht.

Deze vragen staan overigens los van het politieke debat dat ook zeer zeker zal plaatsvinden over de tekorten. De partijen zijn op z’n zachtst gezegd “not amused” over het feit dat u niet “in control” bent. Binnen een half jaar gaat het tekort van €6, naar €12 naar €25 miljoen. Ook daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Lees hier de vragen: Vragen pre-begroting

Lees ook: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/tekorten-in-sociaal-domein-beteugeld.12506215.lynkx

Het bericht Zonder visie op de stad krijg je de financiën niet op orde verscheen eerst op PvdA Maastricht.