Nieuws van politieke partijen in Montfoort inzichtelijk

170 documenten

Motie evaluatie Huis van Ervaring

ChristenUnie ChristenUnie Montfoort 10-06-2021 18:04

MOTIE Voorstel: Evaluatie Huis van Ervaring Motie: Bibliotheekvoorziening De raad van de gemeente Montfoort in vergadering bijeen d.d. 31-05-2021 Onderwerp: Evaluatie Huis van Ervaring De ondergetekende (n), lid van de raad van de gemeente Montfoort, constaterende dat: het college aan de raad vraagt• kennis te nemen van de evaluatie van het Huis van Ervaring 2021;• de opbouwfase van het Huis van Ervaring met één jaar te verlengen tot en met 2022;• medio 2022 definitief te beslissen over de structurele inbedding van het Huis van Ervaring• het reeds in de begroting gereserveerde budget van € 125.000,00 voor 2022, hiervoor beschikbaar te stellen;• uit de evaluatie blijkt dat op dit moment het Huis van Ervaring beperkt bijdraagt aan het vergroten van maatschappelijke kansen en de persoonlijke ontwikkeling van inwoners in de gemeente Montfoort;• het Huis van Ervaring op dit moment weinig mogelijkheden biedt om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving;• door de Covid-maatregelen de publieksactiviteiten van het Huis van Ervaring on hold zijn gezet;• volgens de evaluatie lokale partners enthousiast zijn over het concept en een bijdrage willen leveren; overwegende dat:• het Huis van Ervaring mede tot stand is gekomen door een bijdrage van het Rijk in de vorm van een subsidie van € 100.000,=;• deze subsidie niet structureel is;• de gemeente Montfoort behoefte heeft aan een structurele bibliotheekvoorziening;• de huidige financiële situatie van de gemeente Montfoort tot heroverweging noopt;• dat het voor partners van belang is om afspraken te maken voor een langere termijn;(de huidige partner heeft dit te kennen gegeven)• dat inwoners behoefte hebben aan een bibliotheekvoorziening, die voor een langere termijn wordt aangeboden; verzoekt het college:• het komende jaar te onderzoeken op welke wijze er een structurele bibliotheekvoorziening kan worden gerealiseerd rekening houdend met het wegvallen van de subsidie van € 100.000,=;• daarbij verder te kijken dan het huidige concept van het Huis van Ervaring;• alle opties te onderzoeken en mogelijke partijen te betrekken en creatieve oplossingen te bedenken;• met mogelijke partijen tot meerjarige afspraken te komen; • daarbij rekening te houden met de huidige financiële situatie van de gemeente Montfoort en binnen het huidige budget te zoeken naar een structurele oplossing voor de bibliotheekvoorziening;

Montfoort mag bouwgrens verleggen. Een positieve start.

ChristenUnie ChristenUnie Montfoort 10-06-2021 18:02

Montfoort mag bouwgrens verleggen. Een positieve start. Toestemming tot bouwen buiten de bebouwde kom is een feit. De provincie heeft hiertoe het licht op groen gezet. Groen licht om plannen te ontwikkelen voor Linschoten Zuid (Linschoten) en Hofdijk/Lindeboomsweg (Montfoort). Dat wil niet zeggen dat de woningen er binnenkort zullen staan, maar we zijn wel een forse stap dichterbij realisatie van woningbouw gekomen. Een stap dichterbij de beoogde woningbouwopgave van tenminste 430 woningen in 2030. Er is sprake van vooruitgang. De Provincie Utrecht heeft de genoemde locaties in de gemeente opgenomen in het “Ontwerp Provinciaal programma Wonen en Werken”. Vanaf 1 juni tot en met 12 juli ligt dit programma digitaal ter inzage. Gedurende deze inzageperiode is er de mogelijkheid hierop te reageren bij de provincie Utrecht via www.provincieutrecht.nl/terinzage. Goed nieuws voor starters. In de maand september stelen GS het provinciaal programma vast. In Linschoten Zuid mag Montfoort 80 woningen bouwen. Waar precies is nog niet uitgewerkt. Op de Lindeboomsweg/Mastwijkerdijk-Hofdijk moeten zo’n 50 woningen verrijzen. Deze zijn bestemd voor starters, ouderen en enkele in de vrije sector.

Volop campagne!

ChristenUnie ChristenUnie Montfoort 10-06-2021 17:16

https://montfoort.christenunie.nl/k/n6110/news/view/1365118/43736/volop-campagne.html Volop campagne! https://montfoort.christenunie.nl/k/n6110/news/view/1365118/43736/volop-campagne.html Beste vrienden, Soms weet een buitenstaander heel kernachtig woorden te geven aan onze idealen. Daar dacht ik aan toen de Volkskrant deze week ons verkiezingsprogramma samenvatte met de woorden: ‘Kies voor vertrouwen, zorgzaamheid en gedeelde waarden in plaats van wantrouwen, ieder voor zich en morele onverschilligheid.’ Ze hebben goed gezien wat prioriteit heeft. We willen inderdaad een samenleving waarin we uitgaan van vertrouwen, een economie waarin mensen centraal staan, een land waar we zorgen voor elkaar en kiezen voor de schepping. Mooi dat het ook daar landt en hopelijk veel mensen bereikt. Want het is campagnetijd! Hét moment om te spreken over onze idealen, over onze plannen en wat ons drijft. Dan helpen stukken in de media maar onze campagne kan alleen effectief zijn met uw steun. In de eerste plaats doordat u met buren, vrienden, collega’s, kerkgenoten en familieleden spreekt over uw keuze. Maar ik heb ook een concrete vraag. Vandaag lanceren we de ‘7 redenen-test’. Hierin komen zeven onderwerpen aan bod waar wij ons voor in willen zetten. Kunt u deze test delen? Via uw social media, in uw appgroepen of door de flyer te verspreiden. We hopen dat vele mensen zo kennismaken met deze test en onze partij. Alvast dank! Nog even naar die zin in de krant. Want de idealen stonden er goed in samengevat. Mooi! Toch is daar meer over te zeggen. Want onze politieke idealen staan nooit los van onze diepste drijfveren. Wij allemaal, u en ik weten ons gedreven door ons geloof. Geraakt door het evangelie willen we dat geloof een stem geven. Onze politieke keuzes voor wat écht telt, komen voort uit de diepe wen om God en de naaste lief te hebben en te dienen. Daarom zijn we betrokken op onze familie, buurten en kerken. Daarom zetten we ons in voor de samenleving en willen we recht doen aan onze medemensen. Daarom houden we hoop, ook als een crisis als deze ons zwaar valt. Omdat we geloven dat God de Immanuel is en ons leven draagt. Dus ja, natuurlijk wil ik dat we steun krijgen voor onze politieke idealen. Daar ben ik nu zes dagen per week van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat voor op pad. Maar eerlijk gezegd is mijn grootste hoop dat mensen iets merken van onze diepste drijfveren en daar door geraakt worden. Zo willen we een hoopvolle campagne voeren waardoor straks hopelijk onze stem sterker wordt en we met nog meer Haagse slagkracht kunnen kiezen voor wat écht telt. Doet u met ons mee? Een groet in verbondenheid,

https://montfoort.christenunie.nl/k/n6110/news/view/1365118/43736/Gert-Jan Segers - in cirkel.png

Scholencomplex blijft vragen oproepen

SGP SGP Montfoort 10-04-2021 00:00

Scholencomplex blijft vragen oproepen

De SGP heeft opnieuw vragen gesteld over de bouw van het nieuwe Scholencomplex. Er komt steeds een klein beetje informatie beschikbaar en dat leidt tot heel veel onduidelijkheden. We betreuren het dat de Scholenbouw zo lang duurt. Met een voortvarende aanpak had de school al opgeleverd kunnen zijn.

Wat er vooraf ging

Toen wethouder Ivo ten Hagen gedurende 2019 merkte dat het fluitje van de hockeyscheidsrechter de geluidsnorm overschreed voor de nieuwbouw van woningen (Obliek) op de locatie van de voormalige Hoflandschool aan de Parklaan, heeft de wethouder in stilte gezocht naar een alternatieve invulling van dit perceel. Wethouder Jocko Rensen was bezig met het raadsvoorstel uit 2015 om het scholencomplex te bouwen achter de Sporthal. Rensen stapte herfst 2019 echter plotseling op. Ivo ten Hagen heeft toen het plan ontwikkelt om de scholen te verhuizen naar ‘zijn’ locatie op de Parklaan. De scholen zijn lekker gemaakt met het idee dat één hockeyveld gedraaid zou worden en er daarmee een reusachtig perceel beschikbaar kwam op een fraaie zichtlocatie. Ter elfder ure heeft de VVD daar terecht een stokje voor gestoken. Het college was, ondanks de meerkosten van een half miljoen, vergeten de kosten van nieuwe kleedkamers voor de hockey mee te rekenen. Het draaien van het hockeyveld was daarmee van de baan.

Hoe werd de raad hierin meegenomen? Februari 2020 ontving de raad een brief met daarin de conclusie dat uit een nieuwe ‘massa studie’ zou blijken dat de locatie achter de Sporthal te klein was. En ten tweede dat een veilige verkeersafwikkeling ‘onmogelijk’ was. Tegen zulke feiten kan een gemeenteraad niet op. Inmiddels was de vervanger van Rensen aangetreden: Yolan Koster kon aan de slag.

Het groeiende perceel

Speurwerk door continue vragen te stellen, leidde tot nieuwe inzichten. Een week voor de raadsvergadering over het nieuwe Scholencomplex in december 2020, stuurde het college nieuwe informatie naar de raad. Uit deze nieuwe informatie bleek dat het perceel achter de Sporthal veel groter was dan aan de raad was voorgehouden. 4880m2 in plaats van 4300m2. Ruim voldoende voor een scholencomplex inclusief buitenterrein van minder dan 4500m2. Ook bleek na elke vragenronde dat de benodigde oppervlakte voor de nieuwe school steeds kleiner werd. De conclusie dat de school niet paste had er alleen mee te maken dat in de eerste berekeningen het perceel achter de Sporthal te klein en de school te groot was gemaakt. De wethouder reageerde onverschillig, deed net of de getallen allemaal op elkaar leken en zag geen aanleiding om van koers te wijzigen: er was immers goed over nagedacht! En de verkeersveiligheid was de belangrijkste afweging geweest, daar deed de grootte van het perceel niets aan af.

Het verkeersadvies wat niet bestond

Speurwerk naar de veilige verkeerssituatie was nodig. Herhaaldelijke verzoeken leidden in eerste instantie tot niets en het zou tot 18 maart 2021 duren, voordat het college de documenten zou geven aan de gemeenteraad. Bij het raadsvoorstel in december 2020 was niets over verkeersadviezen te vinden. Dat was voor D66 en rode vlag om niet akkoord te kunnen gaan. Achteraf heel juist ingeschat.

Wat blijkt uit de vrijgegeven verkeersadviezen? Ten eerste blijkt dat bij de publicatie van het raadsvoorstel in september 2020 er nog helemaal geen verkeersadvies beschikbaar was van de locatie op de Parklaan. De verkeersveiligheid van het nieuwe Scholencomplex aan de Parklaan was dus niet getoetst door het college. Pas in november 2020 ontvangt het college voor het eerst een verkeersrapport over de Parklaan. Volgens dat advies zijn er 10 knelpunten voor een veilige verkeersafwikkeling. De gemeenteraad wordt niet geïnformeerd. De bijbehorende kosten voor de benodigde verkeersaanpassingen zijn niet bekend gemaakt. Of deze kosten betaald kunnen worden uit het bestaande budget van de scholen is ook niet bekend.

Uit de vrijgegeven verkeersadviezen blijkt ten tweede dat de veilige verkeersafwikkeling op de Sporthal locatie juist wel mogelijk is. De adviezen uit 2017 en 2019 zijn er op gericht om met behulp van concrete voorstellen te zorgen voor een veilige verkeersafwikkeling. Knelpunten worden duidelijk benoemd en concreet voorzien van oplossingen inclusief bijbehorende kosten. Als alle aanpassingen worden uitgevoerd, worden de kosten geschat op zo’n 350.000 euro. De verkeersadviezen zijn duidelijk en uitvoerbaar. Zou het college de adviezen gelezen hebben?

Conclusies en hoe nu verder?

Voor we conclusies trekken, stellen we het college in de gelegenheid om onderstaande vragen te beantwoorden. De vragen zijn schriftelijk ingediend in maart 2021.

Schriftelijke vragen SGP

Vraag 1

Waarom zijn de verkeersadviezen uit 2017, 2019 en 2020 pas op 18 maart 2021 voor het eerst met de raad gedeeld en niet al eerder, bijvoorbeeld bij de raadsstukken?

Vraag 2

Over het verkeersadvies uit 2020 met betrekking tot de Hofland locatie

A. Vind het college de geadviseerde maatregelen uit het verkeersadvies haalbaar, in de betekenis van uitvoerbaar?

B. Vind het college dat met uitvoering van de geadviseerde maatregelen er gesproken kan worden van een veilige verkeersafwikkeling? Zo niet, waarom niet?

C. Wat zijn de totaal kosten van de geadviseerde maatregelen?

Vraag 3

Over de verkeersadviezen met betrekking tot de Sporthal locatie

A. Vind het college dat de geadviseerde maatregelen uit de verkeersadviezen haalbaar zijn, in de betekenis van uitvoerbaar?

B. Vind het college dat met uitvoering van de geadviseerde maatregelen er gesproken kan worden van een veilige verkeersafwikkeling? Zo niet, waarom niet?

C. Uit welke gedeelten van de verkeersadviezen die uitgebracht zijn voordat de informatiebrief werd verstuurd, leidt het college af dat een aanvaardbare verkeersafwikkeling onhaalbaar is? Wat zijn dan heel concreet de onhaalbare punten?

Vraag 4

Het verkeersrapport over de Hofland locatie dateert pas van november 2020. Toch beweert u al in februari 2020 dat de Hofland locatie veiliger zal zijn dan de Sporthal locatie.

A) Is er een vergelijking gemaakt tussen beiden locaties op gebied van verkeersveiligheid? Zo ja, kan deze vergelijking gedeeld worden met de raad?

B) Als er geen vergelijking is gemaakt, op welke informatie heeft u uw bewering in februari 2020 gebaseerd?

C) Nu er inmiddels van beide locaties verkeersadviezen met te nemen maatregelen beschikbaar zijn, kan de raad een vergelijking ontvangen over welke locatie, met inbegrip van de uit te voeren maatregelen, veiliger is?

Vraag 5

In de schriftelijke vragen en antwoorden van oktober en november 2020 kwam naar voren dat het college onterecht uitging van een perceel oppervlakte van 4300 m2 bij de Sporthal locatie. De echte perceeloppervlakte is namelijk 4880 m2.

A. Waardoor heeft het college en het adviesbureau steeds gesproken over een perceeloppervlakte van 4300 m2?

B. Waar komt het getal van 4300 m2 vandaan?

C. Sinds wanneer weet het college dat het perceel 4880 m2 groot is?

Vraag 6

De benodigde oppervlakte voor het scholencomplex was in eerste instantie 4500 m2. Deze behoefte is in latere fasen steeds verder naar beneden bijgesteld. De beschikbare perceeloppervlakte bij de Sporthal is 4880 m2.

A. Deelt het college de opvatting dat het beoogde scholencomplex zou passen op een perceeloppervlakte van 4880m2?

B. Kunnen we met elkaar constateren dat we ingehaald zijn door de (nieuwe) feiten waardoor bij nader inzien het argument dat verhuizen naar de Hofland locatie nodig was vanwege een te klein perceel niet meer geldig is? Graag een toelichting op uw antwoord.

Vraag 7

De verhuizing van Sporthal locatie naar Hofland locatie is gebaseerd op twee argumenten: perceelgrootte en verkeersveiligheid. Beide argumenten lijken door de tijd te zijn ingehaald. In hoeverre is het college van mening dat met de kennis van nu, deze argumenten niet opportuun zijn geweest? Of te wel, niet op deze wijze geformuleerd hadden moeten worden?

SGP: geen windmolens en zonneweides in Groene Hart

SGP SGP Montfoort 06-02-2021 00:00

SGP: geen windmolens en zonneweides in Groene Hart

De SGP was initiatiefnemer in september 2020 om TEGEN het concept bod van de RES te stemmen. Daardoor is het concept bod RES verworpen door een meerderheid in de gemeenteraad van Montfoort. Een hele grote en goede stap in de richting van een nuchter energiebeleid.

Nu wil het college (VVD, IBML, PAK) in april 2021 een voorstel gaan doen om windmolens en zonneweides aan te leggen in onze kleine Groene Hart gemeente. Dat vinden wij een slecht idee om 3 redenen:

1. De aarde hebben we ontvangen van God met de opdracht om de aarde te bewerken en te onderhouden, Genesis 2:15. Daarom kiezen wij er voor om zo goed mogelijk elke km2 grond te gebruiken waar deze geschikt voor is. Vruchtbare gronden zoals in ons Groene Hart moeten daarom zoveel mogelijk gebruikt worden voor gezonde voedselproductie, zoals fruitboomgaarden en melkveehouderij. Wij hebben de beste melkveehouderij ter wereld en daar moeten we veel trotser op zijn. Voor ons Groene Hart is dat op dit moment een win-win situatie: door melkveehouderij ontstaat er gezonde voeding en blijft het land groen en open. Zonnevelden en windmolens maken het land tot beton en glas en de voedselproductie en biodiversiteit nemen af. De wereld heeft juist meer voedsel en meer biodiversiteit nodig!

2. Windenergie en zonne-energie zijn geen efficiënte technieken. Om met wind- en zonne-energie aan de energiebehoefte van Montfoort en van Nederland te voldoen zijn extreem veel km2 grond nodig. Dat is verspilling van land en daarmee een onmogelijke optie. Onze regio is er veel te klein voor, het past simpelweg niet. Het plaatsen van windmolens en zonneweides is op dit moment symboolpolitiek en draagt niet serieus bij aan een oplossing. Door onder andere TNO wordt hard gewerkt aan heel veel innovaties in nieuwe energietechnieken zoals GeoThermie. Of denk aan Blauwe Energie en Groene Waterstof. Al die nieuwe technieken stellen ons in staat om met een realistisch grondgebruik alle energie op te wekken die nodig is.

3. De SGP stelt: groene energie hoeft niet lokaal te worden opgewekt en kan prima geïmporteerd worden uit andere gemeenten en provincies of gewoon uit andere landen. Eigenlijk net zoals de energiemarkt nu ook energie uit Duitsland, Frankrijk en andere landen importeert. Energiegebruik en energieopwekking is een landelijk en zelfs een internationale aangelegenheid. Daarom moet door internationale samenwerking gekozen worden voor een evenwichtige spreiding van opwek en gebruik. Het huidig idee dat elke gemeente de eigen energiebehoefte moet opwekken moet van tafel. Onze motie voor het importeren van groene stroom kreeg alleen steun van LM.

Waar staat de SGP voor?

Wij zijn voor een groen en open Groene Hart omdat dit goed is voor voedselproductie en biodiversiteit Wij zijn voor huizenbouw in het Groene Hart maar alleen voor de eigen bevolkingsgroei Wij zijn voor uitbreiding van bedrijventerreinen voor werkgelegenheid van de eigen inwoners Wij zijn voor nieuwe energiebronnen zoals Geothermie, Blauwe Energie, Groene Waterstof enz. Wij zijn voor gezond voedsel en steunen de fruit- en melk/kaas- en varkensboeren in hun langjarige innovatiestrategie waarmee zij tot de absolute top van de wereld zijn geklommen.

De SGP ziet een hypocriete houding bij PAK (Groenlinks en PvdA) en D66. Deze partijen zijn uit principe altijd tegen huizen bouwen en uitbreiding van bedrijventerreinen, maar staan nu opeens te juichen bij kilometers zonneweides en windmolens. Men zegt op te komen voor het Groene Hart en voor de biodiversiteit maar ze draaien met hun RES plannen het Groene Hart en de dieren de nek om. Door de aanleg van zonneweiders en windparken zal een deel van de voedselproductie verplaatst worden van het Groene Hart naar andere plaatsen in de wereld. De SGP roept de linkse partijen op hun plannen door te rekenen op gebied van schade aan biodiversiteit, extra landgebruik en vermindering van voedselkwaliteit door het verplaatsen van voedselproductie uit het efficiënte Groene Hart naar andere gebieden in de wereld. Als het voedsel niet in het Groene Hart geproduceerd kan worden, zal het ergens anders geproduceerd moeten worden. Of willen deze partijen niet alle monden voeden?

 

 

 

SGP wil snel nieuw Scholencomplex

SGP SGP Montfoort 12-12-2020 00:00

SGP wil snel nieuw Scholencomplex

Sinds 2015 heeft de gemeenteraad in Montfoort unaniem gekozen voor een nieuw scholencomplex naast de Sporthal in Montfoort. De VVD vatte het mooi samen in een persbericht: “Voor de VVD is maar 1 variant realistisch: nieuwbouw naast de Hoflandhal (red. Sporthal), de zogenaamde variant 6. We kiezen onomwonden voor deze variant 6, die ook de voorkeur heeft van de schoolbesturen en de sportverenigingen. Qua ruimtelijke inpassing is deze variant positief, ook omdat de Hoflandhal in zijn huidige vorm blijft bestaan. Het schoolgebouw kan bestaan uit 2 lagen. Er is voldoende parkeergelegenheid en bovendien kan in deze variant de campusgedachte voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar optimaal worden ingericht: het onderwijs, de buitenschoolse opvang, de sporthal en de sportclubs kunnen elkaar versterken, allemaal op 1 locatie. De variant heeft als bijkomend voordeel dat de sportverenigingen in het hart van de wijk blijven”.

Tot onze verbazing kwam het college begin 2020 met een nieuwe gedachte: het terrein achter de Sporthal zou bij nader inzien te klein zijn (4300 m2 en er is 4500 m2 nodig) en een veilige verkeersafhandeling zou onmogelijk zijn.

Op 1 december 2020 bleek echter dat er een rekenfout gemaakt was, en dat het terrein 4880 m2 groot is. Probleem opgelost zou je denken. De notities en documenten die er zijn over de verkeersafwikkeling, wijzen op meerdere mogelijkheden voor een veilige ontsluiting van fietsen en auto’s.

In een onbegrijpelijke raadsvergadering van 7 december 2020 (bekijk hier op Youtube vanaf 2:30)  houdt de wethouder stug vast aan haar plan om te verhuizen naar de oude Hoflandschool op de Parklaan, zonder dat duidelijk is welke voordelen dat biedt. Het uitgekozen perceel is 3750m2, en dus veel te klein. Daarom worden er 2 tennisbanen van de Tennisvereniging toegevoegd aan het perceel. Toch is er dan nog steeds onvoldoende ruimte, daarom moet zo’n 1000m2 groene ruimte plaatsmaken voor parkeerplaatsen.

Ondanks dat het voorstel met een krappe meerderheid is aangenomen (8 om 7) zijn er nog talloze open eindjes en onduidelijkheden:

Verkeersonderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. De Parklaan is met veel doorgaand verkeer moeilijker te ontsluiten dan de relatief rustige straat nabij de Sporthal. Bewoners zijn in het geheel nog niet betrokken bij de plannen, wat in 2015 bij de Sporthal locatie wel uitgebreid is gebeurt. De Tennisvereniging moet financieel gecompenseerd worden voor het verwijderen van 2 tennisvelden maar krijgt er maximaal 1 veld voor terug. De kosten zijn voor de gemeente. De verwerving van het perceel achter de Sporthal heeft 1 miljoen euro gekost, daar is nog geen nieuwe bestemming voor gevonden. Woningbouw is daar wettelijk onmogelijk in verband met direct naastgelegen voetbalvelden. De oude Hofland school moet afgebroken worden. Ook dient een bestemmingsplanwijziging plaats te vinden om 2 laags te mogen bouwen. Dit kan tot bezwaren leiden, zeker nu de omwonenden nog niet zijn betrokken in de plannen en de onderbouwing voor de locatiewijziging ontbreekt in het raadsvoorstel. Bezwaarprocedures kunnen lang duren en leiden tot serieuze vertraging. Wat gaat het kosten? Op verzoek van de coalitiepartijen komt er een nieuw onderzoek om kosten te besparen. Als het Hockeyveld gedraaid moet worden, de kleedkamers van de Hockey verwijderd worden, de mast verplaatst moet worden enz enz dan zullen de kosten sterk oplopen evenals extra tijdsvertraging. We weten niet wanneer er duidelijkheid komt.

De SGP betreurt het uitstel en de extra kosten waar het college voor kiest.

De locatie achter de Sporthal blijft nog steeds de snelste en goedkoopste manier om de scholen te bouwen.

Het spreekwoord zegt: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 

SGP Montfoort zet in op een sluitende begroting

SGP SGP Montfoort 11-11-2020 00:00

Beschouwing begroting 2021

Algemeen

Goedenavond college, mede raadsleden. Voorzitter en belangstellenden. Voor ons ligt de programmabegroting 2021 en de meerjaren raming 2022-2024. Een prettig leesbaar stuk, met cirkelgrafieken, voor een overzicht in één plaatje.

De ambtenaren van de gemeente Montfoort willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet.

Het is echter een begroting die niet op de instemming van de provincie kan rekenen. Een begroting, waardoor wij onder toezicht komen van de provincie. Als wij deze begroting lezen is de teleurstelling groot. Lasten maximaal omhoog, en nog steeds rode cijfers. Voor ons is dit ontoelaatbaar. De lasten mogen alleen omhoog als wij erin slagen om de begroting sluitend te krijgen. Daarom willen wij ook een amendement indienen om in ieder geval de OZB niet te verhogen, als deze begroting ongewijzigd blijft. In de begroting wordt beschreven waar de tekorten vandaan komen. Met name wordt er dan gesproken over de kortingen door het rijk. Dat klopt en dat zien wij als SGP dan ook als een probleem. Daarom hebben wij het afgelopen jaar als raad, ook deelgenomen aan de motie van raden in verzet, echter dit is niet het hele verhaal. Wij begonnen dit jaar al met een valse start omdat de najaarsrapportage al €-178.349,- op deze begroting drukte. En daar ligt ook schuld bij ons als gemeente. Afgelopen jaar, is er heel veel geld uitgegeven wat niet begroot was. Met een informatiebrief, worden wij achteraf op de hoogte gesteld. Om beter zicht te houden op de financiën, vinden wij als SGP dat dit niet meer voor mag komen. Elke overschrijding van budget moet voorgelegd worden aan de raad. Deze zomer hebben wij als raadsfracties een werkgroep financiën gehad, daar is een rapport uitgekomen, met mogelijke baten en inkomsten. Hier in deze begroting vinden wij daar onvoldoende van terug. Kortom, daardoor resulteert dit in een begroting met uitsluitend rode cijfers. Wij willen er alles aan doen om dit vanavond te voorkomen en toch een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Wat gaan wij hier allemaal voor doen? Allereerst heeft een gedeelte van de raad, bij elkaar gezeten, om nog eens kritisch te kijken naar het rapport van de raadswerkgroep. En hebben aan de hand hiervan een alternatieve begroting opgesteld. En ja dat doet veel pijn, maar voorkomt wel dat wij onder preventief toezicht komen te staan van de provincie. Graag hoor ik van de wethouder, nog een toelichting, wat dit toezicht in gaat houden. Naast de alternatieve begroting hebben wij een aantal amendementen voorbereid. 1 om de extra kapitaal last van het scoutinggebouw te schrappen. wij zijn allereerst benieuwd in hoeverre, de scouting zelf bijdraagt aan deze nieuwbouw. Daarnaast hebben wij al een krediet beschikbaar gesteld en wij vinden dat daarvoor gebouwd moet kunnen worden, desnoods wordt er maar wat soberder gebouwd. 2 en omdat wij onze afkeer uitspreken tegen een niet sluitende begroting, zullen wij een amendement indienen, om de OZB in dat geval niet te verhogen. Wij zijn het er niet mee eens, dat de lokale lasten maximaal verhoogt worden, terwijl er ons inziens te weinig aan de kostenkant is bezuinigd.

Welke plannen willen wij komende jaar allemaal realiseren. - Voor de SGP is het van groot belang dat er woningen gebouwd worden. Het komende jaar moeten dan ook projectlocaties worden toegewezen waar de woningbouw plannen gerealiseerd kunnen worden.

- Als het goed is wordt dit jaar nog, de nieuwe brandweerkazerne opgeleverd en blijven zij binnen budget.

- Daarnaast staat de omgevingswet op de agenda. - Verder gaan de ontwikkelingen op regionaal niveau ook door, zo zal er komend jaar een energiestrategie moeten worden opgeleverd, wij zien dit project slagen of falen, op goede burgerparticipatie. Wij roepen het college dan ook op, om dit zorgvuldig uit te voeren.Wij beogen het behoud van ons open landschap, en willen dan ook niet dat vruchtbare grond wordt gebruikt voor zonnevelden.Eerst onbenutte daken, en zoveel als mogelijk energieopwekking voor eigen gebruik.

- Verder verwachten wij komend jaar, plannen voor de nieuwe scholen.

- Verder zal het vooral bestaand beleid zijn dat uitgevoerd wordt.

Nu zijn er een aantal fracties, die herindeling als mogelijke oplossing zien. Daar zijn wij faliekant tegenstander van. Wij zien geen enkel voordeel van schaalvergroting. Wel nadelen, de overheid, komt nog verder bij de burgers vandaan te staan. Het gemeentebestuur, zal veel minder kennis hebben van de plaatselijke problematiek. Vraagstukken binnen de gemeentegrenzen worden veel eerder gebagatelliseerd. En gemeentelijke voorzieningen worden gecentraliseerd, dus voor burgerzaken, moet je naar een naburige gemeente. en dit is voor de mensen, die minder goed ter been zijn, een groot nadeel. Ze kunnen dan nog minder deelnemen aan de samenleving, iets, wat wij nu juist allemaal willen voorkomen. Wij zien dat vanuit gemeentes de druk op rijksoverheid wordt opgevoerd, en verwachten dan ook dat de rijksoverheid hierdoor zijn beleid ten aanzijn van de bijdrage aan lokale overheden zal herzien. Zolang dit nog niet het geval is, zullen wij als gemeente zelf daadkracht moeten tonen. En ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Hieronder valt ook het presenteren van een sluitende begroting.

En daar zullen wij als gehele raad, gezamenlijk de schouders onder moeten zetten.

Als Christelijke partij, geloven wij dat wij onze taken in afhankelijkheid van Gods zegen uitvoeren.

Wij wensen daar een ieder Gods onmisbare zegen voor toe. Hierbij wil ik de moties en amendementen indienen. Amendement 1, Verhoging kapitaallasten voor de scouting afvoeren. Amendement 2, OZB verhoging afvoeren als er niet een sluitende begroting wordt gepresenteerd. Motie 1, kosten van begraven inzichtelijk maken, nu wij bezig zijn met het vaststellen van de leges.

Motie 2, verzoek aan het college om te onderzoeken in hoeverre de formatie kan worden teruggebracht, nu de ontvlechting met IJsselstein is afgerond.

Ondertekening en naam:

B.C. Timmerarends

SGP Montfoort

Veerse Meer vol?

CDA CDA Montfoort 29-07-2020 10:32

Maandag 27 juli - GOES - Veel mensen vinden van wel! Met enige regelmaat doe ik op mijn oude racefiets (1984) een rondje Veerse Meer. En dan is het maar net in welk jaargetij en hoe het weer is om te constateren of er sprake is van een vol Veerse Meer. In mijn beleving is het vaak stil en soms gezellig druk en een enkele keer druk. Dat betreft dan de situatie op het water; maar hoe is de situatie aan de oevers? Welnu; naar mijn beleving niet veel anders. Er zijn stille verlaten stukken oevers met mooie natuur- en landbouwgebieden. Echter bijvoorbeeld aan de Veerse Dam kan het goed druk zijn, met name in de bouwvak vakanties liggen er binnenvaartschepen en wordt er veel gesurft en andere vormen van watersport beoefend. Ook bij de Zandkreek kan het in de zomer soms druk zijn met volle sluisdoorvaarten, waardoor de verkeerslussen hun waarde aantonen. Dus wat is vol? Het is maar net waarmee je vergelijkt en welk gevoel je erbij hebt. Recreatie Wolphaartsdijk is de toeristische “hotspot” van onze gemeente. Daar is de laatste decennia het e.e.a. gebeurd op het gebied van recreatie. Denk aan de jachthaven, de Piet, de Schelphoek, de Campings waaronder nu één met mooie plaatsen voor Campers, de nieuwe Veerstijger en de ontwikkeling van het park de “Veerse Kreek”. Toch kan er nog een tandje bij, met het plan “Opwaardering Recreatiezone Wolphaartsdijk”. Dit alles draagt bij aan de kwaliteitsverbetering voor zuidoostelijk gebied aan het Veerse Meer. Dit is goed voor de toeristen in Wolphaartsdijk en niet in de laatste plaats voor de ondernemers, die daardoor in het dorp hun bestaan houden. Dus goed voor de leefbaarheid van het dorp en zijn inwoners. Zijn nieuwe ontwikkelingen bij voorbaat uitgesloten? Het CDA vindt van niet. Wel moeten ze iets toevoegen aan de bestaande zaken en moeten ze passen in Wolphaartsdijk. Kwalitatieve verbeteringen moeten altijd met een positieve insteek worden benaderd. Dit geldt zowel voor de initiatieven van bewoners, maar zeker ook van ondernemers. De plannen van de Zuidschor en de Zuidvlietpolder kunnen daar zeker aan bijdragen. Samen met de gemeentelijke plannen wordt Wolphaartsdijk mooier en aantrekkelijker. Ook als de grote plannen van Middelburg en de kleinere plannen van Veere en Noord-Beveland doorgaan moet er ruimte zijn voor het opwaarderen van onze Goese recreatiezone in Wolphaartsdijk, waarvoor natuurlijk voldoende draagvlak moet zijn. Daar staat of valt immers ieder initiatief mee! Gebiedsvisie Veerse Meer De oude visie van 2004 volstaat niet voor de ontwikkelingen tussen 2020 en 2030. In aansluiting op de Zeeuwse Kustvisie wordt er gewerkt aan de Gebiedsvisie Veerse Meer. De groei van de recreatie aan de Zeeuwse kust wordt beperkt, waardoor er meer landinwaarts wordt gekeken naar mogelijkheden voor de recreatie in onze provincie. De Gebiedsvisie Veerse Meer wordt met alle betrokken stakeholders ontwikkeld en gaat een leidraad vormen voor de ontwikkelingen in en rondom het Veerse Meer. Evenwicht tussen Natuur, Cultuur, Wonen, Ondernemen en Landbouw is hierbij van het grootste belang. Kleinschalige lokale ontwikkelingen hebben de voorkeur en de grens voor grootschalige projecten is bereikt. Bij het doorgaan van alle (grote) plannen rondom het Veerse Meer is de verkeersdoorstroming van het grootste belang. Iedere gemeente zal dan ook zoveel mogelijk zijn eigen verantwoording moeten nemen, om niet alleen de lusten maar ook de (verkeers) lasten te dragen. Het CDA wil hiermee verder en is gefocust op de meerwaarde die initiatieven rondom het Veerse Meer opleveren voor Goes/Wolphaartsdijk en het Veerse Meer in zijn geheel, zodat we het kind niet met het badwater weggooien. Het CDA wil hiermee verder en is gefocust op de meerwaarde die initiatieven rondom het Veerse Meer opleveren voor Goes/Wolphaartsdijk en het Veerse Meer in zijn geheel, zodat we het kind niet met het badwater weggooien. Izaäk Melse CDA fractielid

SGP zet zich in voor toekomst Lopikerwaard

SGP SGP Montfoort 22-06-2020 00:00

SGP zet zich in voor toekomst Lopikerwaard

Maandag 11 mei in het forum ruimte en maandag 25 mei in de gemeenteraad stond de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard op de agenda. Dat is een hele mond vol over de visie van de vijf Lopikerwaard gemeenten binnen de provincie Utrecht. Dat zijn de gemeenten: Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein.

Deze visie is opgesteld, omdat we de Lopikerwaard toch wel een uniek gebied vinden. Met alle ondoordachte plannen die er vandaag de dag bedacht worden, denk maar aan zonneweides en windmolens, is het nodig om ons gebied zo goed mogelijk te beschermen.  

Het is op zich best een aardige visie, die in samenwerking met het waterschap is opgesteld. Zo staat bijvoorbeeld de volgende zin in het stuk:

‘Daarom zien wij voor alle overheden een actieve rol weggelegd om samen met deze boeren te werken aan een toekomstbestendige agrarische sector, met een goed verdienmodel; een new deal tussen boer en burger.’

Toch staan er ook een aantal onderwerpen in die niet met de praktijk in de Lopikerwaard overeenkomen. Zo word er bijvoorbeeld gesteld, dat de biodiversiteit op de agrarische bedrijven onder druk staat en dat de boerenlandvogels als indicatie voor die biodiversiteit, de laatste 30 jaar sterk zijn afgenomen. Biodiversiteit op zich is sowieso al veel breder dan boerenlandvogels alleen, maar bovendien is de afname van boerenlandvogels juist een voorbeeld van wat er in aangelegde natuurgebieden misgaat. En juist in het agrarisch gebied veel beter is.

Omdat het zo’n breed stuk is, is aanpassing hieraan behoorlijk ingewikkeld. We hebben daarover overleg gevoerd met de SGP/CU-fracties uit de andere gemeentes en zijn zo tot een aantal belangrijke aanpassingen gekomen.

Maar ja..., om iets te bereiken, moet je nog een meerderheid zien te vinden in iedere raad!

We hebben daarvoor een motie opgesteld, die in iedere raad ingediend wordt, met de opdracht aan de wethouder om de voorgestelde wijzigingen uit te voeren. Dat bleek een intensief proces. In Montfoort die als eerste aan de beurt was, was de uitslag positief. In totaal stemden 14 van de 15 raadsleden vóór!

Dat was voor onze fractie een reden tot dankbaarheid na een hectische week.

Inmiddels is het ook in de gemeente Lopik aangenomen en hebben de wethouders aangegeven met elkaar te gaan overleggen hoe ze de aanpassingen het beste kunnen doorvoeren. Zodat de Lopikerwaard Agenda recht doet aan de werkelijke belangen van ons gebied.