Nieuws van D66 in Nederland inzichtelijk

516 documenten

Luisteren naar zorgen van studenten

D66 D66 Nederland 11-06-2022 11:50

Voor D66 staat voorop dat iedereen die dat wil moet kunnen studeren. Het leenstelsel bleek voor veel jongeren een belemmering om door te leren. Daarom hebben we met de nieuwe coalitie afgesproken om structureel 1 miljard euro te investeren in een nieuwe basisbeurs. Ook krijgen meer studenten recht op een aanvullende beurs. Door deze afspraken vergroten we de kansengelijkheid in het hoger onderwijs. We zetten een flinke stap vooruit.

Het vergroten van kansengelijkheid doen we ook door fors te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Dit kabinet doet de grootste onderwijsinvestering ooit. Er komt structureel 700 miljoen euro voor hoger onderwijs en onderzoek. Ook is er een onderzoeksfonds met een pot van 5 miljard euro voor wetenschappelijk onderzoek. We zijn trots dat we dit in de onderhandelingen voor elkaar hebben gebokst.

Schaf de verplichte bedenktijd bij abortus af

D66 D66 Nederland 10-06-2022 13:43

Het beëindigen van een zwangerschap is voor vrouwen een ontzettend zware beslissing. Een beslissing die geen enkele vrouw lichtzinnig maakt. Het overgrote gedeelte van de vrouwen die kiest voor abortus heeft voorafgaand aan het gesprek met de arts al goed nagedacht over haar beslissing. Wanneer zij nu, met die goed doordachte beslissing, bij de arts komt is zij verplicht nog vijf dagen te wachten voordat zij de zwangerschap kan afbreken. Onnodig belastend en betuttelend. En in bepaalde gevallen, wanneer er een ernstig ziektebeeld is bij de foetus, traumatiserend.

Actieplan: Leefbaar Spoor bij goederenvervoer

D66 D66 Nederland 08-06-2022 06:30

Tegelijkertijd ervaren mensen die dichtbij het spoor wonen overlast van treinen die lawaai maken en trillingen veroorzaken. Het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor geeft sommigen bovendien een onveilig gevoel. Langs de belangrijkste routes van goederentreinen zijn dan ook veel maatschappelijke organisaties actief die zich terecht uitspreken over de overlast die zij ervaren. D66 vindt dat de overheid en spoorsector deze zorgen serieuzer moet nemen.

D66 gelooft dat goed gebruik van spoorgoederenvervoer en leven rondom het spoor hand in hand kunnen gaan. Maar dan moet de overheid wel in actie komen. Dat is hard nodig want de sector groeit met 32 tot 55 procent tot 2040.

Infrastructuur, zo wordt wel eens gezegd, bouw je voor 100 jaar. Daarom moeten we onszelf afvragen: wat is de invloed van de energietransitie op spoorgoederenvervoer? En dan niet alleen de komende jaren, maar juist ook op lange termijn. Hoe beschermen we de leefbaarheid van omwonenden? Hoe gaan goederen- en personenvervoer samen op een steeds drukker spoor met steeds hogere maximumsnelheden? Hoe kunnen de lusten en lasten van het spoorvervoer het best verdeeld worden? Spoorgoederenvervoer is daarnaast bij uitstek een internationale aangelegenheid, dus afstemming op Europees niveau is ook belangrijk. Hoe stemmen

we ons spoornet af op dat van België en Duitsland?

Deze en andere vragen komen aan de orde in dit D66-plan “Betrokken, Leefbaar en Toekomstbestendig Spoorvervoer van Goederen” met daarin 11 voorstellen om het spoorgoederenvervoer te stimuleren en de dialoog tussen burgers, overheden en de spoorsector te verbeteren. Alleen samen houden we de balans tussen een veilige, schone en stille leefomgeving in balans met de noodzaak van duurzame groei van het spoorgoederenvervoer.

D66 roept op tot actie langs drie sporen: Een betrokken spoor, een leefbaar spoor en toekomstbestendig spoor.

Annelou van Egmond verkozen tot Vice-President van de ALDE Party

D66 D66 Nederland 04-06-2022 20:49

Europese liberale partijen kwamen afgelopen week tijdens het ALDE Congres in Dublin samen. Zij spraken daar over de koers van de ALDE Party op weg naar de Europese verkiezingen in 2024. Op de agenda stonden actuele onderwerpen als defensie, klimaat en de toekomst van Europa. De D66 delegatie heeft Annelou’s kandidatuur voor het bestuur met enthousiasme en succes onder de aandacht gebracht.

VN-resolutie om Russische voedselblokkades te breken

D66 D66 Nederland 03-06-2022 09:09

Sjoerd Sjoerdsma (D66): “Het is onacceptabel dat Rusland honger als wapen gebruikt en daarmee grove oorlogsmisdaden begaat. Met name landen in Afrika en het Midden-Oosten worden hier hard door getroffen. Het is belangrijk dat we gezamenlijk een vuist maken en regelen dat Rusland de overzeese voedseltransporten niet langer kan blokkeren.”

Ruben Brekelmans (VVD): “De wereldwijde druk op Rusland moet worden opgevoerd. Door de graanexport uit Oekraïne te blokkeren zet Poetin honger in als chantagemiddel. Via de Algemene Vergadering van de VN kunnen landen deze misdadige blokkade veroordelen en zich uitspreken voor een veilige zeecorridor. Nederland moet voor zo’n resolutie het initiatief nemen. Dit moet een brede aansporing worden voor Poetin om deze wurggreep te stoppen.”

Vooruit met moderne regels voor embryo’s

D66 D66 Nederland 30-05-2022 12:30

Wij willen, samen met de VVD, dat ouders in een ivf-traject meer mogelijkheden krijgen voor een gezond kindje. Jan Paternotte: “Het is al mogelijk om met behulp van ivf en een ‘pre-implantatie genetische test’ te voorkomen dat het kind zelf de ziekte heeft. Voor de meeste ernstige erfelijke ziektes bestaat die optie al. Maar het kind kan nog steeds dráger zijn. Dragers van erfelijke ziekten kunnen zelf ook ziek worden, zij het meestal minder ernstig. En ze kunnen voor dezelfde onzekerheid komen te staan als hun eigen ouders over het doorgeven van een ernstige ziekte. Wij willen de volgende stap zetten: dat het kind ook geen drager meer hoeft te zijn.”

Opinie: “Het hele land wordt gegijzeld en de boeren zijn er niet mee geholpen”

D66 D66 Nederland 30-05-2022 07:47

Nederland is binnen Europa het slechtste jongetje van de klas. Sinds 1990 zijn de populaties wilde dieren gehalveerd op het boerenland en in natuurgebieden. De belangrijkste reden voor deze afname is de enorme stikstofuitstoot. De meeste stikstofuitstoot komt van de landbouw. Ook het verlies aan oorspronkelijke natuur is hier een stuk groter dan in de rest van ons continent. En de biodiversiteit herstellen, daar is ons land nog het minst aan toegekomen van iedereen.

Deze feiten liegen er niet om en gaan hand in hand met de tendens dat boeren steeds meer dieren moeten houden om een goede boterham te verdienen. Zo is de melkprijs de afgelopen decennia nagenoeg gelijk gebleven, ondanks de stijgende kosten voor boeren. Schaalvergroting en intensivering is voor veel boeren de enige manier geweest om het hoofd boven water te houden. Met alle gevolgen van dien voor hun omgeving, het dierenwelzijn, de biodiversiteit en de volksgezondheid.

Kortom, het huidige landbouwsysteem is failliet. Het is nu of nooit. Als bestuurders en politici nu niet gezamenlijk achter het stikstofbeleid blijven staan zal de natuur steeds verder achteruitgaan en wordt het steeds moeilijker deze weer in goede staat te krijgen. Dit is niet alleen rampzalig voor onze biodiversiteit, maar ook voor de bouw. Het gevolg is dat het steeds moeilijker zal worden om een vergunning te krijgen, ook voor de activiteiten die nodig zijn om bijvoorbeeld onze energietransitie te doen slagen.

Onlangs oordeelde de rechtbank in Noord-Holland nog dat de snelheidsverlaging naar 100 km per uur onvoldoende is om nieuwe woningen te bouwen. De uitstoot van stikstof wordt te weinig teruggedrongen. Hierdoor is de bouw van tienduizenden woningen onzeker. En dat terwijl we voor 2030 een miljoen woningen moeten bouwen om het nijpende woningtekort op te lossen.

Ook de provincie Overijssel verloor onlangs een groot aantal rechtszaken van milieuorganisaties. Deze maakten met succes bezwaar tegen het trage stikstofbeleid van de provincie.

Vervuiler moet opdraaien voor pfas-schade in Westerschelde

D66 D66 Nederland 26-05-2022 20:17

D66-Kamerlid Kiki Hagen zit hier dan ook bovenop: ”Het uitgangspunt moet zijn dat de vervuiler opdraait voor aantasting van onze natuur en het milieu. Het kan niet zo zijn dat we de Zeeuwen vragen om het aantal giftige garnalen te tellen dat ze eten, omdat ze anders een verhoogd risico op kanker hebben. En dat de vervuiler er dan ook nog eens mee weg komt”. Kiki komt daarom in actie om milieucriminaliteit in de Westerschelde aan te pakken. Eerder werd haar motie met brede steun van de Kamer aangenomen. Hierin roept zij de regering op om samen met België de pfas-milieuschade in de Westerschelde in kaart te brengen. En te verhalen op de bedrijven die voor deze schade verantwoordelijk zijn.

Kamermeerderheid: Onmiddellijke herstelhulp aan Oekraïense bevolking noodzakelijk

D66 D66 Nederland 26-05-2022 08:54

Het plan moet de regering aanzetten tot actie. Nederland heeft specifieke kennis van bruggenbouw en kan dit delen met Oekraïne. Als gevolg van de oorlog zijn veel bruggen en spoornetwerken kapot. Dit maakt het voor mensen lastig om goed door het land te reizen. Ook zijn transporten met medicijnen, voedsel en bouwmaterialen lastig. Nederland kan daarnaast stedenbouwkundigen afvaardigen die kunnen starten met het opnieuw ontwerpen van verwoeste steden en dorpen. In het actieplan staat eveneens het voorstel om de export weer op gang te helpen, door actief te kijken hoe zonnebloemolie en de graanoogst het land uit komt. Dat is enerzijds belangrijk voor economisch herstel van het land en anderzijds draagt het bij aan de wereldwijde voedselvoorziening.

“We blijven strijden voor een veilige kinderopvang”

D66 D66 Nederland 24-05-2022 12:20

“De coronapandemie heeft ons afgeleid van het probleem, maar door de dalende vaccinatiegraad liggen uitbraken van zeer besmettelijke en gevaarlijke ziektes als mazelen nog altijd op de loer. Met de wet vaccineren kinderopvang wilden we kinderdagverblijven de mogelijkheid geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Ouders willen hun kind naar een veilige plek kunnen brengen en dat verdienen ze ook.

Niet alleen als mede-indiener, maar ook als opa ben ik erg teleurgesteld dat de Eerste Kamer de wet nu heeft weggestemd. En vele ouders en grootouders met mij. Na het debat heb ik aangegeven de bezwaren te erkennen en de wet aan te willen passen, maar die kans heb ik niet gekregen. De wet is nooit bedoeld om corona-vaccinaties verplicht te stellen. De wet is bedoeld om kinderen te beschermen en ouders zekerheid te bieden.

De eerste Kamer gooit de wet, ondanks grote publieke steun en een grote meerderheid in de Tweede Kamer, nu in de prullenbak. Het is teleurstellend dat redelijke partijen als PvdA en GL hierin mee zijn gegaan. De gezondheid van onze kinderen wordt op het spel gezet. Het baart me zorgen, zeker nu de vaccinatiegraad weer daalt en de kans op uitbraken opnieuw toeneemt.

Wij blijven strijden voor een veilige kinderopvang voor alle kinderen en beraden ons op het vervolg.”