Nieuws van D66 in Nederland inzichtelijk

590 documenten

Vooruit met de Lelylijn

D66 D66 Nederland 10-03-2023 15:49

Zij kunnen straks uit meer banen kiezen die letterlijk via hun treinstation bereikbaar zullen worden. Voor jongeren worden er meer opleidingen bereisbaar. De Lelylijn – maar ook de Nedersaksenlijn – vergroten dus de mogelijkheden om te werken of te studeren waar je maar wilt, en toch in je eigen provincie te blijven wonen. Ook kunnen bedrijven in de regio groeien door meer personeel en klandizie van buiten de regio aan te trekken. Op die manier versterkt de Lelylijn het economisch potentieel van het noorden en beschermt het lokale gemeenschappen doordat jonge mensen niet hoeven te vertrekken.

Fiets in de versnelling

D66 D66 Nederland 09-03-2023 14:12

Om die reden is het goed nieuws dat dit kabinet en decentrale overheden maar liefst 1,1 miljard euro investeren in onze fietsinfrastructuur. Een mijlpaal: nooit eerder investeerde een kabinet zoveel geld in de fiets. Dat betekent veilige fietspaden apart van autowegen, doorfietsroutes en nieuwe fietsenstallingen bij trein- en busstations. Voor toekomstige investeringen in fietsinfrastructuur wordt het dankzij D66 mogelijk dat de Rijksoverheid bijdraagt aan fietsinfrastructuur van decentrale overheden. Dit in gevallen waar een investering in fietsinfrastructuur bijdraagt aan de oplossing van nationale problemen, zoals bijvoorbeeld luchtverontreiniging, het fileprobleem of drukke treinen.

D66-lijsttrekkers Provinciale Staten maken stikstof- en klimaatdoelen inzet voor coalitie

D66 D66 Nederland 06-03-2023 06:00

Nog nooit waren provinciale verkiezingen zo duidelijk provinciaal. De provincie bepaalt: beschermen we onze kostbare Nederlandse natuur? Bouwen we genoeg huizen voor iedereen? Gaan we de klimaatcrisis zo hard aanpakken dat we er geld aan kunnen verdienen? De provincie is na 15 maart aan zet.

Er staat veel op het spel. BBB maakt een breekpunt van de uitvoering van de stikstofaanpak van Christianne van der Wal. JA21 maakt een breekpunt van de klimaatversnelling van Rob Jetten. Samen willen BBB en JA21 het aantal beschermde natuurgebieden in Nederland halveren. De PVV erkent niet eens dat er een klimaat- en stikstofprobleem is om op te lossen. En juist voor die partij zetten VVD en CDA de coalitiedeur in Limburg weer open. Zo komt de duidelijke koers die Nederland is ingeslagen in gevaar.

Wij, de provinciale lijsttrekkers van de Democraten 66, willen vooruit. In een klein land waar niet alles tegelijk kan, kiezen wij voor natuur waar de hele wereld jaloers op kan zijn. Voor het realiseren van woningen voor starters en studenten. Voor het bevrijden van boeren uit de verstikkende greep van banken en supermarkten. Dan is Nederland straks niet meer de megastal van Europa, maar redden we het klimaat, bouwen we huizen en worden we onafhankelijk van olie en gas van ongure regimes.

Partijen die dat ook willen, kunnen ons aan hun zijde vinden. Partijen die de aanpak van stikstof en klimaat blokkeren, zullen ons recht tegenover zich vinden. Die partijen houden kiezers voor de gek. D66 is liever eerlijk: het halen van de stikstof- en klimaatdoelen staat voor ons op één. Dat is waar deze provinciale verkiezingen over gaan. Dat is onze inzet voor de coalitieonderhandelingen die erop volgen. Want kiezen voor natuur en klimaat, is kiezen voor een schoon land waarin onze kinderen kunnen en willen wonen.

De keuze was nog nooit zo duidelijk: Stop stilstand. Stem vooruit.

Geen taboes op nieuwe klimaatmaatregelen

D66 D66 Nederland 05-03-2023 12:55

Als kabinet spreken we de komende weken over extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen. Dat worden intensieve gesprekken. We hebben het hier over de grootste uitdaging van onze tijd, die veel van ons allemaal zal vragen. Maar laat ik duidelijk zijn: wat mij betreft zijn er geen taboes als het gaat om nieuwe klimaatmaatregelen. Alle opties liggen op tafel. We hebben geen andere keuze. We hebben niet de luxe om oplossingen uit te sluiten. Volgende generaties wachten op het antwoord van de politici van nu.

Je kan wel zeggen dat je geen kernenergie wil, niet over de veestapel wil praten of tegen windmolens bent, maar dat geluid vindt bij mij geen weerklank. We zullen het allemaal moeten doen willen we klimaatverandering effectief afremmen. Dat betekent dus minder vee, meer windmolens, ook op land, en praten over kernenergie. Voor taboes is geen ruimte.

In de formatie is het al gelukt om sommige taboes te slechten. We gaan eindelijk rekeningrijden invoeren. Zodat je voor je auto betaalt naar gebruik, vanuit het principe dat de vervuiler betaalt.

Maar we moeten ook zonder taboes kijken naar andere maatregelen. Elektrisch rijden kan een extra boost krijgen, bijvoorbeeld door de auto van de zaak verplicht elektrisch te maken. We moeten zorgen dat we schoner en minder gaan vliegen. Plantaardig eten kan vaker de standaard zijn en biogrondstoffen in de bouw worden geen uitzondering, maar regel.

En we moeten ervoor zorgen dat de industrie sneller gaat vergroenen. Want laten we wel wezen: in een klimaatneutraal Nederland, kan geen ruimte zijn voor fossiele industrie.

Samen kunnen we het verschil maken.

D66 D66 DENK Nederland 04-03-2023 16:15

De situatie is niet hopeloos. Dat spreekt alleen al uit het feit dat we hier vandaag samen zijn.

Big tech

In de zoektocht naar een weg vooruit kijk ik nadrukkelijk naar big tech. Op hun platforms zijn vrouwen en minderheden aangeschoten wild. Denk aan de perverse algoritmes die opruiende, haatzaaiende of illegale berichten een megafoon geven. De winsten zijn voor de techreuzen, de kosten voor de maatschappij. Wat mij betreft gaan we zulke algoritmes verbieden, want deze online sentimenten vinden altijd hun weg naar het echte leven. Daarmee vormen ze een bedreiging voor onze samenleving.

Samenleving

Maar er is meer wat we kunnen doen. Wat de samenleving kan doen. We moeten ons blijven uitspreken. Het gesprek blijven voeren. De confrontatie aan blijven gaan. En als we straks in het stemhokje staan, kunnen we ons rode potlood gebruiken om op een vrouw te stemmen. Of op een man met een warm hart voor de vrouwenzaak.

We kunnen met datzelfde potlood extreemrechtse en conservatieve politici uit de provinciebesturen houden. En als we dan het stemhokje uitlopen, kunnen we de moed vinden om onszelf uit te spreken. Want de stilte van omstanders is vaak pijnlijker dan de opmerking zelf.

Vooruit met lef

D66 D66 Nederland 04-03-2023 11:48

“Limburg is altijd al een hele actieve provincie geweest, met veel investeringen en betrokkenheid bij grote projecten. De komende jaren hebben we minder geld te besteden. Hierdoor wordt er nu te veel geaarzeld. Zaken worden snel weggewuifd naar het Rijk of de gemeente, terwijl het voor de Limburgers toch echt allemaal maar één overheid is. Ik vind dat de provincie zich moet buigen over de grote vraagstukken. De verduurzaming van Chemelot, toekomstperspectief voor boeren én gezonde natuur, opvang van vluchtelingen en de woningnood.

Als we nu niet die verantwoordelijkheid pakken voor de grote problemen van onze tijd, kun je de provincie net zo goed opheffen. Er wordt al snel gezegd dat er ergens geen geld voor is, maar dit gaat om keuzes maken. Niet die 80 miljoen in een vliegveld steken, bijvoorbeeld. Wel volle bak lopen voor de Einstein Telescoop in Limburg. Limburg moet lef tonen, ergens voor gaan en ergens voor staan.” Een doorn in het oog voor Jenneskens is de gedachte dat de provincie zich moet beperken tot haar kerntaken. “We hebben het in de politiek zo vaak alleen over de begroting, maar dat is niet het enige kapitaal waar we op moeten passen. We moeten ook investeren in onze natuur, in onze cultuur, het sociale weefsel van verenigingen dat mensen bindt. Het stoort me dat dat vaak wordt weggezet als een luxe terwijl dat zó wezenlijk is. We weten dat investeringen in cultuur bijdragen aan een sterk vestigingsklimaat, we weten dat sport en natuur bijdragen aan de volksgezondheid en we zijn de minst gezonde provincie van Nederland. Dan moet je als provincie júist investeren, Limburgers samenbrengen, je rol pakken en actie ondernemen. Mijn Limburg durft, heeft lef en ambitie. We willen iets? Dan gaan we ervoor!”

Installeer 16 miljoen zonnepanelen

D66 D66 Nederland 03-03-2023 17:15

Nederland heeft 50 vierkante kilometer aan parkeerterrein. Niet elke vierkante meter van de parkeerterreinen is geschikt om te bedekken met zonnepanelen. Er is bijvoorbeeld sprake van schaduwwerking en er zijn open ruimtes nodig voor bomen en rijstroken. Als je de helft van de volledige oppervlakte kan gebruiken, dan is er 25 vierkante kilometer die kan worden vol gelegd met zonnepanelen. Zelfs met deze conservatieve schatting is dat een oppervlakte zo groot als de stad Leiden. Op 25 km2 passen 16 miljoen zonnepanelen. Die zonnepanelen wekken jaarlijks 5,6 TWh op. Dat is genoeg om ruim 2 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien, of om 3,7 miljoen elektrische auto’s te laten rijden.

Geef de Waddenzee een stem

D66 D66 Nederland 03-03-2023 07:30

De Groot: “De natuur delft te vaak het onderspit tegen de advocaten van de bedrijven, die directe belangen hebben. De overheid behartigt de belangen van de Waddenzee, maar doet dat niet goed genoeg waardoor nog steeds naar gas wordt geboord op de Waddenzee. Door de Waddenzee zelf rechten te geven, krijgt ze ook een direct belang en ontstaat een gelijke strijd met de bedrijven.”

De Waddenzee biedt een thuis aan miljoenen trekvogels, is de kraamkamer voor vis in de Noordzee en is het grootste getijdengebied in de wereld. Maar het gebied staat onder druk en de biodiversiteit neemt al jaren af. Want ondanks wet- en regelgeving wordt de Waddenzee vaak onvoldoende beschermd en zijn economische belangen leidend. In de praktijk overheersen economische belangen van de visserij, defensie, zout- en gaswinning, baggerwerk, recreatie of havens. De ramp met de MSC Zoe staat nog op het netvlies gebrand van menig natuurliefhebber. Ruim 90.000 kilo afval werd in de jaren na het ongeluk uit de zee gevist, en het overgebleven plastic is nog steeds een bedreiging voor de natuur.

Stem de Provincie vooruit.

D66 D66 Nederland 01-03-2023 14:32

“Als D66 willen we graag vooruit, en elke provincie heeft daarin haar eigen verhaal. Bijvoorbeeld Brabant, mijn geboorteprovincie, die bekend staat om de intensieve veehouderij. Veel mensen die hier wonen, hebben te kampen met gezondheidsklachten zoals astma en longontstekingen. Maar Brabant is ook de plek waar de economie van de toekomst zich vestigt. Kijk naar ASML, een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. En nog veel meer grote spelers, van de logistiek tot de economische kennis in Tilburg. Iedere provincie heeft zo haar eigen kwaliteiten, haar eigen verhaal. Doorzetten met het verduurzamen van woningen met het installeren van warmtepompen, zodat we niet meer afhankelijk zijn van Gronings gas. Of neem Zuid-Holland, waar de behoefte aan woningen het allergrootst is, maar waar we ook meer zouden kunnen doen voor de opvang van vluchtelingen. Een heleboel grote thema’s waar we de komende tijd hard mee aan de slag moeten, zitten in de politiek en het werk van de provincie. Denk aan het uitvoeren van de belangrijke stikstofafspraken, of het uitrollen van plannen voor de energietransitie. Daarom zijn de komende verkiezingen ook zo belangrijk, omdat we de Provinciale Staten nodig hebben om vooruitgang te boeken. De provincies zullen straks fundamentele keuzes moeten maken, om die vooruitgang een kans te geven. Het vergt daadkracht en moed. Dat is niet altijd even populair, maar wel noodzakelijk voor de toekomst van Nederland.”

Verklaring Pahladsingh en D66

D66 D66 Nederland 01-03-2023 14:28

Het Landelijk Bestuur van D66 en voormalig D66-raadslid in de raad van de gemeente Hoeksche Waard, de heer Pahladsingh, hebben na goed overleg besloten het geschil dat tussen hen was gerezen na de herindelingsververkiezingen van 2018, te beëindigen. Beide partijen betreuren de toenmalige gebeurtenissen (zie vonnis van de rechtbank Den Haag van 18 augustus 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9961) en hebben lering getrokken uit het verleden. Zij vertrouwen er op om in de toekomst op een vruchtbare en constructieve wijze met elkaar samen te kunnen werken. D66 bedankt de heer Pahladsingh en mevrouw Rood voor hun jarenlange inzet voor de partij.