Nieuws van GroenLinks in Nederland inzichtelijk

155 documenten

Groenen maken Europees investeringsfonds duurzamer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

Dankzij inspanningen van de groene fractie moet ten minste 55% van de infrastructuurprojecten die uit het investeringsfonds InvestEU gefinancierd wordt, bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ook moet elke investering die vanuit het fonds gedaan wordt op duurzaamheid gecontroleerd worden. Donderdag stemde het Europees Parlement in met deze opvolger van het Juncker-investeringsplan.

Bas Eickhout: “Als we in de komende decennia naar een klimaat-neutrale economie willen, moeten de investeringen van vandaag duurzaam zijn. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat Europese steun met publiek geld alleen gaat naar projecten een positieve bijdrage leveren aan de omslag naar een duurzame economie.”

Klimaatdoelstelling 

GroenLinks had een nog hogere klimaatdoelstelling van 80% voorgesteld, maar die werd in een eerdere stemming in het Europees Parlement en in de onderhandelingen met de ministers van financiën van de lidstaten afgezwakt. Het afgesproken doel is wel hoger dan het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

Het investeringsplan kan pas in werking treden zodra er een akkoord wordt bereikt over de Europese meerjarenbegroting. De onderhandelingen daarover gaan verder na de Europese verkiezingen.

GroenLinks: verstrek geen subsidie aan anti-abortuslobby | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

Voor GroenLinks is het helder: hulp bij ongewenste zwangerschap moet altijd objectief zijn, zodat vrouwen onafhankelijk geïnformeerd worden. Deze week maakte staatssecretaris Blokhuis bekend dat "onafhankelijke keuzehulporganisatie Siriz" subsidie mag blijven ontvangen ondanks dat zij innig verbonden zijn aan anti-abortusorganisatie VBOK. Onbegrijpelijk wat GroenLinks betreft. Daarom eist de partij vandaag dat de banden tussen deze twee organisaties worden doorgeknipt voordat de subsidie wordt verstrekt. 

In het beleidsplan van de VBOK voor 2019 staat dat de twee organisaties er zelfs over denken onder één noemer verder te gaan.

GroenLinks Tweede Kamerlid  Lisa Westerveld:  "Deze subsidie is onbegrijpelijk. Vrouwen moeten kunnen rekenen op onafhankelijke keuzehulp. Zolang deze organisaties verbonden zijn kan je dit niet garanderen."

Siriz biedt keuzehulp aan ongewenst zwangere vrouwen op basis van hun geloofsovertuiging en krijgt naast subsidie van het ministerie van Volksgezondheid ook geld van VBOK. Alle bestuursleden van deze anti-abortusorganisatie zitten ook in de raad van toezicht van Siriz. GroenLinks stelde in oktober al voor om geen subsidie te verstrekken zolang deze organisaties niet van elkaar werden gescheiden.

Westerveld: "Het is een schrikbarend idee dat een organisatie met heldere standpunten tegen abortus gaat fuseren met een keuzehulporganisatie die objectief moet zijn. Daarom vragen wij de staatssecretaris opnieuw om keuzehulp te scheiden van lobby organisaties. Want iedere vrouw heeft recht op onafhankelijk advies."

Haal klimaatactivist Greta Thunberg naar Tweede Kamer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

Op 6 juni vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats waarin jongeren over het klimaatbeleid mogen spreken. GroenLinks wil daarbij ook de Zweedse Greta Thunberg uitnodigen. 

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee: ‘Thunberg is niet alleen een symbolisch voorbeeld van wat je met volharding en activisme voor elkaar kan krijgen, ze heeft ook goede ideeën. En GroenLinks wil dat ze de kans krijgt die in de Tweede Kamer te vertellen’.

De Tweede Kamer wil jongeren aan het woord laten omdat klimaatverandering vooral impact heeft op hun toekomst. Onder andere Youth 4 Climate, de organisatoren van de Nederlandse scholierenprotesten zijn hierbij aanwezig. De wereldwijde studentenprotesten begonnen toen de 16-jarige Zweedse scholier Gretha Thunberg besloot te gaan spijbelen voor het Zweedse parlement om klimaatmaatregelen van de overheid te eisen. GroenLinks wil haar graag uitnodigen voor de hoorzitting omdat klimaatbeleid niet alleen nationaal moet zijn maar ook grensoverschrijdend.

Jongeren komen wereldwijd in opstand tegen klimaatverandering en regeringen die het nalaten om ambitieus klimaatbeleid te maken. In meer dan 2000 steden, van Den Haag tot aan Bangkok zijn jongeren de straat op gegaan om te protesteren.

Na auto’s ook CO2-uitstootnormen voor zware vrachtwagens | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

De CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens en andere zware bedrijfswagens moet omlaag. Tegen 2025 met 15 procent, en tegen 2030 moet de CO2-uitstoot zware vrachtwagens 30 procent minder zijn ten opzichte van 2019. Donderdag stemde een overweldigende meerderheid van het Europees Parlement in met deze eerste CO2-emissienormen voor vrachtwagens en andere zware vrachtvoertuigen.

Het Europees Parlement voert vanaf 2025 ook een prikkel in van 2% voor nul- en lage-emissievoertuigen. Doel is hiermee fabrikanten te stimuleren te investeren in alternatieven voor vervuilende verbrandingsmotoren. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Stimulansen voor de productie van emissiearme en emissievrije voertuigen moeten de Europese auto-industrie ertoe aanzetten om wereldwijd koploper te worden op het gebied van klimaatvriendelijke technologie."

Klimaatverandering

Vrachtwagens en andere zware voertuigen zijn goed voor 25 procent van de totale CO2 -uitstoot in het wegverkeer. "Het werd hoog tijd dat er - net als in andere werelddelen - CO2-standaarden voor zwaar vrachtverkeer werden ingevoerd. Vrachtwagens vormen een belangrijk aandeel van het totale wegverkeer. Deze CO2-normen zullen daarom zeker bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering”, aldus Eickhout.   Het voorstel waarover donderdag werd gestemd was het resultaat van onderhandelingen tussen de Europese Commissie, EU-ministers en het Europees Parlement.

Bij het bezoek van Greta Thunberg ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-04-2019 06:53

Bij het bezoek van Greta Thunberg sprak Bas Eickhout zijn collega-Europarlementariërs aan: Houd het niet alleen bij dit applaus, maar kom in actie voor beter klimaatbeleid.

Extra geld voor maatschappelijke organisaties in EU-lidstaten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-04-2019 00:00

“NGO’s en burgerinitiatieven die de Europese waarden uitdragen moeten daarom financieel ondersteund worden in hun werk”, aldus Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini. Op initiatief van de Groenen wordt dat nu vastgelegd in de meerjarenbegroting van de EU.

Sargentini: "De Europese democratie en rechtsstaat komt steeds verder onder druk te staan. In eigen EU-lidstaten zoals Hongarije, Polen en Roemenië maken regerende partijen misbruik van hun positie en breken de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht af. Daarnaast werken de ze corruptie verder in de hand en perken het cruciale werk van NGO’s en journalisten verder in. Daar moeten we dringend tegen optreden.”

NGO's

NGO’s spelen een cruciale rol in het controleren van de politiek en de regering ten behoeve van de burgers. Zij dragen bij aan het waarborgen van de Europese waarden zoals een onafhankelijke rechtsgang, vrije pers en gelijkheid in de samenleving. NGO’s vervullen daarmee een essentiële functie in het behouden van een vrije democratie. Sargentini: “Het is doodnormaal dat de EU subsidies verstrekt aan NGO’s buiten Europa, die zich inzetten voor democratieopbouw in hun land. Langzamerhand is dat nu ook nodig voor NGO’s in EU-lidstaten waar het maatschappelijk middenveld de mond gesnoerd wordt. Zo zien we in Hongarije een heksenjacht tegen organisaties die donaties van buiten Hongarije krijgen. Of organisaties die in welke vorm dan ook hulp bieden aan vluchtelingen, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch.”

Hongarije

De Europese Commissie heeft Hongarije voor de rechter gedaagd wegens deze ophitsing/wetgeving. Sargentini: "In Hongarije worden organisaties doelwit gemaakt van haatcampagnes. Door ze in diskrediet te brengen, leidt de regering de aandacht van de burger af van de daadwerkelijke problemen in het land. Zo duwt Hongarije organisaties in een hoek en heeft deze wetgeving een afschrikkende werking op hun functioneren. Daarom is het belangrijk dat we nu ingrijpen. We moeten investeren in de weerbaarheid van onze Europese samenleving."

Het Europees Parlement wil ruim 1 miljard Euro in de begroting wegzetten voor deze doeleinden. Dat bedrag moet nog uit onderhandeld worden na de Europese verkiezingen van mei 2019. Naast dit voorstel, ligt er een andere wet op de onderhandelingstafel. Die wet moet ervoor zorgen dat regeringen die het niet nauw nemen met de rechtsstaat geen EU-subsidies meer krijgen.

 

Judith Sargentini en haar team maakten een korte documentaire over de Europese strijd om democratie in Hongarije.

Bas Eickhout tevreden over meer transparantie op glyfosaat en andere pesticiden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-04-2019 00:00

Er komt meer openheid over chemische producten die gebruikt worden in voedsel (zoals additieven) en in de voedselproductie (zoals pesticiden). Het Europees Parlement bekrachtigde een wetsherziening die hiervoor moet zorgen.

GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met het resultaat: “De succesvolle rechtszaak van de Europese Groenen zorgde er al voor dat studies over de toelatingseisen van glyfosaat op de EU-markt vrijgegeven worden. Nu hebben we er ook een EU-wetgeving doorheen gekregen dat deze informatie voortdurend beschikbaar moet stellen.”

Het gaat hier om de Europese Algemene Levensmiddelenwetgeving (General Food Law). Dat is de Europese basis van de Nederlandse Warenwet en stelt regels voor de volledige voedselketen vast. Deze regels moeten gezamenlijk goede informatievoorziening en voedselveiligheid garanderen over alles dat we eten en drinken.

Monsanto

In de praktijk bleek dat die regels onvoldoende waren. Eickhout: "Multinationals als Monsanto (nu Bayern), die actief zijn in de voedingsindustrie, kunnen onder het motto van 'concurrentiebescherming' studies over de veiligheid van hun producten geheim houden. Hierdoor kan niet fatsoenlijk gecontroleerd worden of deze studies op de juiste manier zijn uitgevoerd en toelating op de EU-markt terecht is. Terwijl het juist vaak gaat over studies die industrie zelf heeft laten uitvoeren. Dat riekt dan uiteraard al snel naar belangenverstrengeling."

De wetsherziening zorgt ervoor dat er veel meer openbare informatie beschikbaar komt over de veiligheid van chemische producten in voedingswaren. "Zo komt er een openbaar register met alle studies die gebruikt zijn voor de wettelijke autorisatieprocedure van een bepaald product. Het geeft wetenschappers de mogelijkheid om van buitenaf studies te beoordelen en opnieuw te doen. Dat verbetert de externe controle en het consumentenvertrouwen, en zorgt voor meer bescherming van mens en milieu," aldus Eickhout.

Crisis in de jeugdzorg | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-04-2019 00:00

Er is een crisis gaande in de jeugdzorg. Minister Hugo de Jonge zou daar een persoonlijke prioriteit van moeten maken. In plaats daarvan is hij bezig met het zoveelste actieplan, zonder hiervoor de portemonnee te trekken. Dat betoogt Kamerlid Lisa Westerveld in Dagblad Trouw. Vandaag debatteert de Kamer hierover.

In Dagblad Trouw stond afgelopen vrijdag een schokkend verhaal over Anne (13) die geen passende hulp krijgt voor haar eetsoornis. Dat verhaal staat niet op zichzelf, zegt Kamerlid Lisa Westerveld. 

"Dit weekend bezocht ik een 16-jarig meisje met zulke ernstige psychische problemen dat het risico groot is dat ze zichzelf iets aan doet. Omdat er geen plek was bij een crisisopvang in de buurt, moest ze verkassen naar de andere kant van het land. Daar moest ze echter binnen een week weer vertrekken. Want de opname vond plaats buiten de eigen gemeente en daardoor was onduidelijk wie garant stond voor de kosten.

Het wordt tijd dat we levensbedreigende psychische aandoening serieus nemen. Als je kanker hebt, krijg je toch ook bij een ziekenhuis verderop een behandeling?

Het is fantastisch dat de minister zich voor Anne heeft hardgemaakt en er binnenkort een behandelplek voor haar komt. Maar er zijn zoveel meer jongeren met complexe problemen die ook hulp nodig hebben. Jongeren die als gevolg van misbruik gebukt gaan onder angststoornissen en in de isoleercel terechtkomen vanwege personeelstekorten. Jongeren die keer op keer van instelling moeten veranderen en steeds hun verhaal moeten doen aan weer nieuwe hulpverleners. Jongeren die eindelijk de juiste hulp vinden, maar daar weer weg moeten, omdat de instelling de aanbesteding verloor.

Suïcide doodsoorzaak nummer één onder jongeren Er heerst een crisis in de jeugdzorg en het is dringend nodig dat de overheid ingrijpt en investeert. Suïcide is doodsoorzaak nummer één onder jongeren. In 2017 overleden 81 tieners door zelfdoding. De afgelopen decennia lag het aantal nooit boven de 58 jongeren per jaar. Te veel jongeren (2.650 in 2017) zitten in gesloten jeugdzorg, terwijl ze daar vaak niet thuishoren. En 4 van de 5 hulpverleners ervaart een (veel) te hoge werkdruk. Wachtlijsten lopen op. Intussen meldt de ene na de andere gemeente zich met miljoenentekorten om jeugdhulp te financieren.

Minister Hugo de Jonge komt tot nu toe nauwelijks in beweging. Al twee jaar belooft hij zicht op wachtlijsten, maar komt er niet mee over de brug. Als we hem vragen om gemeenten bij te staan in de oplopende zorgkosten, schuift hij dit voor zich uit. Als we hem vragen om oplossingen komt het zoveelste actieplan, zonder bijbehorende begroting. Maar de crisis in de jeugdzorg vraagt om meer dan een actieplan. We kunnen namelijk niet van het veld vragen alle problemen maar op te lossen zonder dat er een euro bijkomt. Deze crisis vraagt om investeringen en het vraagt om regie.

Misstanden in de jeugdzorg zijn niet de schuld van jeugdzorgmedewerkers, die zich dag in dag uit bekommeren om onze jeugd. Het zijn ook niet de gemeenten die onvoldoende middelen hebben om kwaliteit en capaciteit in te kopen. Het is de schuld van het onvermogen van de overheid om de feiten onder ogen te komen en in te grijpen.

Tijd voor een keerpunt Het is tijd voor een keerpunt. Dat begint met een minister die actieplannen niet alleen schrijft, maar er ook mee aan de slag gaat. En met een kabinet dat inziet dat het echt niet goed gaat in de jeugdzorg en rigoureus optreedt. Dat ervoor zorgt dat kwetsbare jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vandaag nog, want morgen kan te laat zijn. 

Arbeidsongeschikten zijn geen proefkonijnen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-04-2019 00:00

Het is onaanvaardbaar dat het UWV 6.000 mensen die arbeidsongeschikt zijn drie jaar geen hulp wil bieden, voor een onderzoek. Kamerlid Wim-Jan Renkema dient daarom vandaag een motie in, waarin hij de regering oproept dit onderdeel van het onderzoek stop te zetten.

“Kwetsbare mensen mogen niet worden ingezet als proefkonijn”, zegt Wim-Jan Renkema.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat het UWV onderzoek gaat doen naar de resultaten van haar dienstverlening. Daarvoor wil de minister drie jaar lang een proef doen met in totaal 19.000 mensen die arbeidsongeschikt zijn. Eén groep mensen krijgt geen actieve begeleiding, één groep kan terugvallen op de huidige dienstverlening en één groep op extra dienstverlening. Op deze manier wil de minister inzichtelijk krijgen wat het effect is van de inzet van UWV.

Renkema stelt dat de resultaten van dienstverlening prima onderzocht kunnen worden door twee groepen te vergelijken, waarbij de ene groep reguliere dienstverlening krijgt en de andere groep intensieve dienstverlening.

Renkema: “Het is ethisch niet te verantwoorden dat een grote groep kwetsbare mensen het jarenlang zonder hulp moet zien te redden.”

De motie is mede onderschreven door 50 Plus.

 

Wist jij dat door allerlei fiscale ...

GroenLinks GroenLinks PvdA Nederland 16-04-2019 05:39

Wist jij dat door allerlei fiscale handigheidjes multinationals zoals Shell in Nederland weinig of geen winstbelasting betalen? 💸 Dit moet natuurlijk anders! Daarom schreef ons Kamerlid Bart Snels een wet tegen belastingontwijking. 💪