Nieuws van GroenLinks in Nederland inzichtelijk

248 documenten

Wij zijn het in ieder geval al! ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-08-2019 08:01

Wij zijn het in ieder geval al! 🖤❤️💛💚💙💜 Fijne #pride2019

Nieuw onderzoek: er is weinig tot ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-07-2019 09:29

Nieuw onderzoek: er is weinig tot geen bewijs dat meer luchtvaart leidt tot meer economische groei. En tóch wil dit kabinet Schiphol laten doorgroeien. Tijd voor meer treinen en minder vliegen op korte afstanden. Eens? Check de petitie in de reacties! ⤵️

Goed nieuws! 💚 De verbreding van ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-07-2019 14:00

Goed nieuws! 💚 De verbreding van een snelweg ten koste van natuurgebied is voorlopig van de baan. Tijd voor oplossingen die goed zijn voor mens, klimaat en natuur. Zoals beter OV en fietspaden.

Pushbacks aan de Europese grens: een stelselmatige schending van het vluchtelingenrecht | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-07-2019 00:00

Voordat Tineke Strik Europarlementariër werd, onderzocht ze ook voor de Raad van Europa al het vluchtelingenbeleid van Europese landen. In haar laatste rapport stelde ze de praktijken aan de buitengrenzen van de EU aan de orde. In veel EU-landen (Polen, Hongarije, Bulgarije, Griekenland, Kroatië, Spanje, Italië) worden migranten vaak zonder pardon geweigerd aan de grens of met veel geweld teruggestuurd, zonder dat ze de kans krijgen om een asielverzoek in te dienen. Strik beantwoordt vier veel gestelde vragen over haar onderzoek.

1. Wat zijn pushbacks?

Het automatisch terugsturen, zonder dat vluchtelingen een kans krijgen om asiel aan te vragen. Deze zogenaamde pushbacks, zijn een schending van de rechten van vluchtelingen. De kans bestaat dat de vluchtelingen bij terugkeer vervolgd worden, of dat het land waar ze naartoe teruggestuurd worden onveilig is.

De Europese Unie moet juist vluchtelingen wettelijke bescherming bieden: als vluchtelingen aankloppen aan de grens van een EU-lidstaat of in territoriale wateren zijn, moeten ze toegang krijgen tot een asielprocedure waarin wordt onderzocht of ze bescherming nodig hebben. In principe mogen deze mensen pas worden teruggestuurd als het asielverzoek is onderzocht en afgewezen en een veilige terugkeer naar het herkomstland kan plaatsvinden.

2. Zijn er landen die vluchtelingen zonder procedure terugsturen?

De Europese Commissie geeft veel geld aan landen aan de buitengrenzen van de Europese Unie om die grenzen streng te bewaken. Maar het ontbreekt aan aandacht voor mensenrechten, met name het recht op bescherming. Omdat vluchtelingen niet eerlijk binnen Europa verdeeld worden en de landen aan de buitengrenzen de meeste asielzoekers moeten opvangen, proberen zij zoveel mogelijk om vluchtelingen buiten de deur te houden.

Vluchtelingenorganisaties zoals de UNHCR hebben inmiddels aangetoond dat pushbacks aan de orde van de dag zijn. Uit onderzoek blijkt dat pushbacks geen incidenten zijn, en dus niet te wijten aan een ongehoorzame of onwetende grenswacht, maar een bewust beleid zijn van landen om vluchtelingen tegen te houden en om ze het recht om asiel aan te vragen te onthouden. Sommige landen, zoals Hongarije, zijn daar zelfs trots op. 

3. Wat moet er veranderen?

Het is duidelijk: het Europees asielbeleid moet op de schop. We moeten werken aan een solidair en werkbaar systeem, zodat vluchtelingen eerlijk over Europa verdeeld worden. Zodat niet de landen die toevallig op een vluchtelingenroute liggen de grootste last dragen. Alleen dan zullen de EU-landen stoppen met de pushbacks. Maar het dossier ligt enorm gevoelig bij de EU-landen. Er zit al een paar jaar geen beweging in.

4. Wat moet er in de tussentijd gebeuren?

Tot die tijd moet de Europese Commissie aan de slag om de grenspraktijken beter te monitoren en desnoods naar de Europese rechter stappen als EU-landen zich niet aan afspraken houden. In het Europees Parlement zal ik me ervoor inzetten dat er een einde komt aan de pushbacks zodat alle vluchtelingen toegang hebben tot een eerlijke asielprocedure.

Business as usual door verkiezing Von der Leyen tot Commissievoorzitter | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 16-07-2019 00:00

Een krappe meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met de voordracht van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie. GroenLinks stemde niet in met haar benoeming. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “GroenLinks en groene partijen in heel Europa gingen de Europese verkiezingen in met een agenda voor verandering. Die agenda zien we onvoldoende terug, zowel in haar achterkamertjesbenoeming als in haar inhoudelijke plannen.”

“Deze benoeming is niet de verandering waar Europeanen op hebben gestemd. Von der Leyen blijft te vaag over klimaatmaatregelen, overtuigt niet bij het opkomen voor de rechtsstaat en blijft te veel steken op business as usual in de aanpak van sociale ongelijkheid”, stelt Eickhout. “De drie grote fracties, de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen, verzwakken het Europees Parlement door in te stemmen met een deal tussen de regeringsleiders in plaats van een breed gedragen programma te bouwen dat recht doet aan de verkiezingsuitslag.”

Politieke richting

Von der Leyen speelde geen rol in de Europese verkiezingen. Hierdoor gaf ze het Europees Parlement pas op het allerlaatste moment enigszins inzicht in welke politieke richting ze zou kiezen Eickhout: “Het is positief dat ze zich in de afgelopen dagen genoodzaakt voelde om meer ambitie uit te spreken voor duurzaamheid, maar ik teken niet bij het kruisje zonder serieuze dialoog en concrete afspreken. Ik vroeg in het debat of ze de artikel 7-procedure tegen Hongarije steunt, maar kreeg geen antwoord. Dat geeft mij geen vertrouwen."

Nu Von der Leyen benoemd is met 383 stemmen, kan ze aan de slag om de volledige Europese Commissie samen te stellen op basis van kandidaten die de lidstaten voordragen. GroenLinks zal er in het Europees Parlement alles aan doen om betere garanties te krijgen dat de voltallige Commissie-Von der Leyen daadwerkelijk stappen zet in daadkrachtig klimaatbeleid, een socialer en een democratischer Europa. “Wij zullen ons constructief en kritisch blijven opstellen tegenover de nieuwe Europese Commissie”, aldus Eickhout.

Waarom GroenLinks tegen Von der Leyen als Commissievoorzitter stemt | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-07-2019 00:00

Dinsdag stemt het Europees Parlement over de voordracht van Ursula von der Leyen, door de regeringsleiders voorgesteld als voorzitter van de Europese Commissie. GroenLinks zal tegen haar benoeming stemmen.

“Een Commissievoorzitter zonder democratisch mandaat die zich niet helder uitspreekt over de rechtsstaat en de aanpak van klimaatverandering, dat is niet de verandering waarvoor Europeanen gestemd hebben”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. “Het zou een stap terug zijn voor de Europese democratie als het Europees Parlement een kandidaat accepteert die geen enkele rol speelde in de Europese verkiezingen."

Vijftien vragen

Vorige week was kandidaat-voorzitter Von der Leyen te gast bij de fractievergadering van de Europese Groenen, waar zij vragen beantwoordde over haar Europese plannen in de komende vijf jaar. De antwoorden op de vijftien vragen die werden gesteld, stelden teleur. 

Zo wilde Von der Leyen geen belofte doen om het vervuilende en verouderde Europees landbouwbeleid grondig te herzien. Ze bleef steken op een ambitie voor het terugdringen van broeikasgassen in 2030 die lager ligt dan waar het vorige Europees Parlement zich voor uitsprak. Daarnaast nam Von der Leyen geen stelling over de positie van de Hongaarse regeringspartij Fidesz in haar christendemocratische politieke familie, en of ze een artikel 7-procedure tegen Hongarije zou steunen. Ook deed ze geen enkele concrete belofte over de aanpak van belastingontwijking van multinationals en andere maatregelen om Europa socialer te maken.

Steun onzeker

De benodigde steun voor Von der Leyen door een meerderheid in het Europees Parlement is zeer onzeker. Von der Leyen lijkt daarom op zoek naar steun van rechtse anti-Europese partijen. Deze partijen vragen om afzwakking van klimaatbeleid en om slapper op te treden tegen landen waar de rechtsstaat onder druk staat. 

“Ik vind het zorgwekkend dat Von der Leyen zich niet distantieert van de Hongaarse premier Orbán en Poolse premier Morawiecki. Orbán en Morawiecki presenteren haar kandidatuur, ten koste van Frans Timmermans, als overwinning voor hun land. Een voorzitter van de Europese Commissie die leunt op de steun van nationalisten is geen geruststellend vooruitzicht”, aldus Eickhout.

Uitstel

Maandag deed Van der Leyen toch enkele toezeggingen aan de fracties van de liberalen en van de sociaaldemocraten. “Dat is ruimte die er blijkbaar vorige week nog niet was”, constateert Eickhout. De Europese Groenen stelden eerder voor om de stemming over Von der Leyen uit te stellen, zodat er eerst onderhandeld kan worden over een inhoudelijk programma. “Maar als Von der Leyen en anderen per se willen dat er dinsdag gestemd gaat worden, dan zullen we tegen moeten stemmen.”

Steeds meer provinciebesturen zijn ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 09-07-2019 14:53

Steeds meer provinciebesturen zijn rond! GroenLinks bestuurt mee in Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe én Flevoland (en in Zuid-Holland lopen de besprekingen nog). 😍

Clone of GroenLinks verzilvert winst in provincies | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA VVD ChristenUnie Nederland 09-07-2019 00:00

De provinciebesturen zijn bijna rond! We gaan besturen in Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Flevoland en Drenthe. In Zuid-Holland lopen de gesprekken voor een coalitie nog.

Tijdens de provinciale verkiezingen zette de groei van GroenLinks door. We werden de grootste in Groningen en Utrecht, verdubbelden in Gelderland en boekten forse winst in alle andere provincies. Ons succes vertaalt zich in groene en sociale coalitieakkoorden! Lees hier de plannen per provincie.

In Noord-Holland zitten we in een coalitie met de VVD, D66 en de PvdA. Het beleid rondom windmolens wordt aangepast en er komt een plan voor biodiversiteit. In Groningen ging GroenLinks als grootste de onderhandeling in. Er is een groen, duurzaam en sociaal coalitieakkoord uitgekomen met de focus op verbinding. In Utrecht gaan we samen met CDA, D66, PvdA en de ChristenUnie investeren in de versnelling van de energietransitie. Ook op sociaal gebied liggen er mooie plannen klaar. In Gelderland gaan we voor een ambitieuze doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030. Ook op bereikbaarheid wordt veel ingezet. Ook in Noord-Brabant gaan we werken aan een groenere, gezondere en socialere provincie. Samen met de VVD, CDA, D66 en PvdA wordt er bijvoorbeeld ingezet op een actieplan voor de arbeidsmarkt. In Drenthe maakt GroenLinks voor het eerst deel uit van het College van Gedeputeerde staten! We besturen mee en er wordt flink ingezet op biodiversiteit en inclusiviteit.  In Flevoland wordt GroenLinks onderdeel van een brede coalitie met VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en D66. We gaan ons inzetten voor een vitale, groene en sociale provincie.

Het kan je niet ontgaan dat de ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 04-07-2019 19:57

Het kan je niet ontgaan dat de houding naar vluchtelingen wereldwijd verhardt. En dan te bedenken dat het nog geen vier jaar geleden is dat de foto van het Syrische jongetje Aylan rondging. Maak mensenrechten weer leidend in het vluchtelingenbeleid, pleit onze Europarlementariër Tineke Strik in de Volkskrant: