Nieuws van SGP in Nederland inzichtelijk

296 documenten

Winkels open en kerken dicht; een geestelijke crisis?

SGP SGP Nederland 28-05-2020 00:00

Bekijk hier de inbreng van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het debat over het tweede economische steunpakket voor bedrijven en ondernemers.

”Ik heb het nog nooit zo druk gehad. Mijn schilders werken door en de verfwinkel draait meer omzet dan ooit tevoren,” aldus de eigenaar van het schildersbedrijf waar ik onlangs een bus verf kocht. De eigenaar van de beddenspeciaalzaak die een bed kwam bezorgen was somberder: “Net de winkel verbouwd, maar vanaf april keldert mijn omzet”. Ik kwam ook nog een eigenaar van een schoonmaakbedrijf tegen: “De kantoren zijn dicht, er is veel minder schoon te maken en mijn mensen zitten grotendeels thuis. Geef het kabinet maar een compliment want die NOW-regeling is geweldig.” Zomaar drie ondernemers uit dat veelkleurig palet van Nederlandse bedrijven, die vertrouwen en perspectief nodig hebben. Om te zorgen dat er banen behouden blijven.

Opvolging TOGS-regelingHet kabinet komt met een tegemoetkoming voor vaste lasten. Heel goed. Het kabinet houdt echter vast aan de huidige SBI-codes. Verschillende categorieën bedrijven vallen hier buiten, terwijl ze wel te maken hebben met grote omzetverliezen. De voltallige oppositie steunde onze motie voor verfijning van de lijst met SBI-codes. Omdat de stemmen staakten is de motie aangehouden. Ik vraag het kabinet nadrukkelijk dit alsnog op te pakken.

MaatwerkGisteren is er nog een en ander gewijzigd in het 2e steunpakket. De tegemoetkoming voor vaste lasten wordt verhoogd naar 50.000 euro. Dat doet inderdaad meer recht aan de ernst van de problematiek. Maar doet nog geen recht aan bijvoorbeeld grote bouwondernemingen die op termijn omzetverlies verwachten. Wordt hier ook aan gewerkt? Er wordt een anti-misbruik bepaling opgenomen in de NOW-regeling. Ondernemers moeten een boete betalen als ze meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden of via mediation. Voor een familiebedrijf dat steun heeft gevraagd voor 300 werknemers, en er 25 moet ontslaan, kan dit zomaar het laatste duwtje naar faillissement zijn. Kan dit niet meer naar proportie?

ZondagHet kabinet wil afspraken maken met gemeenten en sectoren over ruimere openingstijden. Ik roep het kabinet op om de zondag dan buiten beschouwing te laten. Want: op zondag de winkels wagenwijd open en de kerkdeuren op een kiertje: zijn dat geen symptomen van een geestelijke crises?

OmscholingGoed dat het kabinet investeert in omscholing. Van-werk-naar-werk, dat biedt werknemers perspectief. Ik maak me wel zorgen over de uitvoering. Er wordt 50 miljoen ingestopt, en er wordt online scholing opgezet. Is dit substantieel en effectief? Hoe wordt het geld ingezet om mensen daadwerkelijk aan ander werk te helpen?

NOW-regelingDe NOW-regeling houdt gelukkig meer rekening met seizoensinvloeden. Maar ik zie ruimte voor verbetering. Waarom wordt niet dezelfde periode van vorig jaar als referentie genomen? En kan de aanvullende tegemoetkoming voor seizoenbedrijven niet eerder dan september uitbetaald worden?

TOZO-regelingDe TOZO-regeling is verlengd. Goed dat er meer naar het gezinsinkomen wordt gekeken. Staatssecretaris Van Ark heeft toegezegd serieus te kijken naar de toepassing van het verlaagde urencriterium voor zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De handreiking gaat wel in op deze groep, maar tot mijn verbazing zie ik het aangepaste criterium niet terug. Gaat dit nog gebeuren?

Uitstel belastingenVeel ondernemers hebben uitstel van belasting gekregen, dat zet zoden aan de dijk! Maar het zorgt wel voor een forse belastingschuld. Komen hiervoor betaalregelingen? En denkt de minister ook aan afstel van belastingen? Neem nu de ODE-heffing, die dit jaar enorm verhoogd is. Is de minister bereid deze ODE-heffing voor dit jaar wat te versoepelen?

SlotIk begon mijn verhaal met vertrouwen en perspectief. In mijn jeugdjaren kende ik iemand die het jarenlang heel moeilijk had. Zij haalde haar vertrouwen en perspectief uit de volgende woorden uit psalm 46. “God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden”. Als we ons vertrouwen op die God stellen, en onze verantwoordelijkheid kennen voor een goed steunpakket. Dan kan het zwaar zijn, nog zwaarder worden, maar dan komt het goed!

Kerkdiensten en corona; wat vindt de SGP?

SGP SGP Nederland 27-05-2020 00:00

De SGP hecht zeer aan de voortgang van de erediensten. We waarderen de digitale mogelijkheden daarvoor, maar het is pijnlijk om niet met elkaar rondom het Woord in Gods huis te kunnen zijn.

De maatregelen die nodig zijn om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moeten nageleefd worden. Dat is ook wat de kerken heel nauwgezet gedaan hebben en nog steeds doen. De bescherming van kwetsbaar leven ligt ons immers na aan het hart. Juist ook vanuit de zorg en vanuit de getroffen gemeenschappen wordt vaak een appèl op voorzichtigheid gedaan. Dat begrijpen en ondersteunen wij. Dat is één.

Maar die maatregelen mogen niet onnodig ver gaan. Als Ikea haar deuren voor honderden mensen mag openen, roept dat terechte vragen op waarom in grote kerken niet meer dan 30 (en later 100) mensen kunnen worden toegelaten?

Wij verzetten ons er ook tegen als kerken eenzijdig als besmettingshaarden worden weggezet. Het beeld van kerkdiensten als verspreiders van het virus is een eigen leven gaan leiden. Vaak bleken die verhalen deels of geheel onjuist te zijn, of afkomstig uit de periode toen er nog geen coronamaatregelen waren. Het mag niet zo zijn dat ingrijpende maatregelen als het inperken van kerkdiensten en uitvaarten lichtvaardig plaatsvinden.

Bij de SGP komen over dit onderwerp veel vragen binnen. Vragen en zorgen die bij ons evenzeer leven en die wij omzetten in vragen aan de regering en bijdrages aan debatten en in media.

Zo heeft Kees van der Staaij op 1 mei schriftelijke vragen ingediend bij de regering over de ruimte voor kerkdiensten en uitvaarten. De antwoorden die wij inmiddels kregen, zijn teleurstellend. Daarom hebben wij direct vervolgvragen ingediend; En op 7 mei bevroeg Van der Staaij premier Rutte tijdens een interruptiedebat (klik hier voor de video) op de versoepeling van de maatregelen voor kerken; In een uitzending van Op1 pleitte Van der Staaij voor meer maatwerk voor kerken en riep hij op om het belang van de kerkdiensten te erkennen (klik hier voor de video); Op 20 mei deed Van der Staaij in het debat opnieuw de oproep om kerken meer ruimte te geven (bekijk hier de video); Verder stelde Van der Staaij samen met Jetten in de Tweede Kamer voor om de Raad van State kritisch te laten kijken naar de inperkingen van onze vrijheden en grondrechten (waaronder de vrijheid van godsdienst). Inmiddels heeft de Raad van State een gedegen voorlichting gegeven, wat wij ervaren als een steun in de rug voor ons pleidooi voor meer maatwerk; Op de achtergrond vertegenwoordigt Peter Schalk de reformatorische kerken bij de regelmatige gesprekken met de minister van Justitie en de vertegenwoordigers van de kerken in Nederland.

Ook de komende tijd hoopt de SGP zich met overtuiging in te zetten voor een verantwoorde voortgang van de kerkdiensten. Iets wat ons allemaal zó aan het hart ligt.

 'Erg teleurstellende antwoorden van kabinet'

SGP SGP Nederland 27-05-2020 00:00

Op 1 mei diende Kees van der Staaij schriftelijke vragen in over de ruimte voor kerken en uitvaartdiensten. De antwoorden daarop - die vandaag binnenkwamen - zijn hieronder te lezen.

De eerste reactie van Van der Staaij: "Na wekenlang wachten erg teleurstellende antwoorden van het kabinet op de vragen over uitvaarten en kerkdiensten: open deuren en formalistische antwoorden. Voorzichtigheid is zeker geboden, maar maatwerk en perspectief ook. Daarom stellen we vervolgvragen, mede op basis van het advies van de Raad van State.

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vragen van het lid Van der Staaij (SGP) over richtlijnen voor begrafenissen en kerkdiensten (ingezonden 1 mei 2020, nr: 2020Z07850).

Vraag 1.Hebt u er kennis van genomen dat allerlei vestigingen van warenhuizen open zijn voor honderden bezoekers tegelijkertijd?

Antwoord op vraag 1.Ja, ik heb hier kennis van genomen.

Vraag 2.Welke analyse ligt ten grondslag aan het oordeel dat het met inachtneming van een aantal maatregelen op dit moment verantwoord wordt geacht dat er zoveel mensen tegelijk in één pand aanwezig zijn en elkaar moeten passeren? Waarom worden de mogelijkheden om online de waren te verkopen kennelijk niet toereikend geacht?

Antwoord op vraag 2.Het gaat om sectoren die niet van overheidswege zijn gesloten. Het is in beginsel aan deze sectoren om te besluiten om open te gaan en om daarbij een beleid te voeren waarbij de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen. De voorzitters van de veiligheidsregio’s kunnen warenhuizen sluiten als deze onvoldoende maatregelen nemen om de 1,5 meter te borgen.

Vraag 3.In hoeverre belemmeren de toenemende commerciële activiteiten de beschikbare ruimte voor versoepeling voor andere activiteiten? Hoe verhouden de royale mogelijkheden voor commerciële activiteiten zich tot de veel strengere regels voor bijvoorbeeld begrafenissen en kerkdiensten?

Antwoord op vraag 3.Zoals bij de beantwoording van vraag 2 aangegeven, zijn winkels waar commerciële activiteiten worden uitgeoefend, niet van overheidswege gesloten. Op grond van de aanwijzing van de minister van VWS en de daarop gebaseerde noodverordeningen, geldt daar wel een verbod op samenkomsten. Het kabinet heeft voor religieuze samenkomsten en uitvaarten een uitzondering gemaakt op dit verbod op samenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn mogelijk mits de hygiënevoorschriften in acht worden gehouden, men steeds 1,5 meter afstand houdt en niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Het heeft de voorkeur dat deze diensten online plaatsvinden. 

Vraag 4.Aan welke voorwaarden moet worden voldaan, wil tot versoepeling worden gekomen van de strikte richtlijnen voor begrafenissen en kerkdiensten waar maximaal dertig mensen tegelijk aanwezig mogen zijn, zelfs in grote (kerk)gebouwen waar normaal gesproken honderden of duizenden mensen samenkomen die het grootste deel van de tijd op één plaats blijven? Bent u bereid deze vraag voor te leggen aan het Outbreak Management Team?

Antwoord op vraag 4.Er is ruimte voor stapsgewijze versoepeling van maatregelen. Dit zal met de grootste behoedzaamheid gebeuren. Ankerpunten voor versoepeling zijn acceptabele belastbaarheid van de zorg, de bescherming van kwetsbare mensen in de samenleving en zicht op en inzicht in de verspreiding van het virus. Voor kerkelijke bijeenkomsten en uitvaarten geldt nu een maximum van 30 personen. Deze maatregel blijft gelden. Op basis van monitoring zal gekeken worden naar de mogelijkheid om per 1 juli het gehanteerde maximum te verhogen naar 100 personen. Het OMT zal daartoe om een advies worden gevraagd.

Vraag 5.Erkent u dat de nu bestaande situatie een zeer ingrijpende inperking van de vrijheid van godsdienst betekent, die steeds gerechtvaardigd moet worden door de actuele gezondheidsbelangen? Hoe en door wie wordt dit getoetst en met welke frequentie?

Antwoord op vraag 5.Ja. Zoals ik in mijn brief van 1 mei 2020 over “voorbereiding tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19” heb aangegeven, zijn de bestrijdingsmaatregelen tot stand gebracht in de vorm van noodverordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio’s, op basis van door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegeven opdrachten. In een rechtstaat kunnen noodverordeningen niet te lang duren, mede met het oog op de voortdurende gevolgen voor de vrijheden en grondrechten van eenieder. Het kabinet heeft dan ook het voornemen om een voorstel voor tijdelijke wetgeving in procedure te brengen die de juridische basis zal vormen voor een samenleving waarin de ‘anderhalvemeternorm’ en hygiënenormen van groot belang zijn. Met wetgeving in formele zin wordt de democratische legitimatie versterkt.

Binnen het kabinet ben ik het eerste aanspreekpunt voor de contacten met de kerkgenootschappen. Vanuit die verantwoordelijkheid ben ik sinds het begin van deze crisis zoveel mogelijk met kerkgenootschappen in gesprek om ze mee te nemen in de overwegingen achter de maatregelen die ook voor de kerkgenootschappen ingrijpende gevolgen hebben.

Vraag 6.Bent u bekend met het gegeven dat veel kerken concrete plannen hebben hoe ze invulling kunnen geven aan de noodzakelijke voorschriften in het kader van de volksgezondheid, zoals anderhalve meter afstand, toezicht op binnenkomst en vertrek, en hygiënevoorschriften?

Antwoord op vraag 6.Ja.

Vraag 7.Welke mogelijkheden ziet u om op zo kort mogelijke termijn te komen met versoepeling van deze maatregelen voor begrafenissen en kerkdiensten?

Antwoord op vraag 7.Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 8.Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het debat op 7 mei 2020 over de ontwikkelingen rondom het coronavirus?

Antwoord op vraag 8.Beantwoording was niet eerder mogelijk dan vandaag.

SGP faliekant tegen EU-belasting

SGP SGP Nederland 27-05-2020 00:00

De Europese Commissie wil belasting gaan heffen. Daarmee zetten ze een wissel om. Lees hier de reactie van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.

De SGP is faliekant tegen de voorstellen van de Europese Commissie waarin voor het eerst in de geschiedenis EU-belastingen worden ingevoerd, een fonds van 750 miljard euro met geld dat overgeheveld wordt naar landen die hun financiën en economie niet op orde hebben en een forse verhoging van de EU-meerjarenbegroting.

“Met dit voorstel om de eerste EU-belasting in te voeren, gaat een wissel om”, zegt Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP. “Als dit doorgezet wordt, is het een historische stap. Het begint met een heffing voor grote bedrijven, maar je kunt op je klompen aanvoelen dat het eindigt met nog veel meer belastingen, voor iedereen.”

"Dit voorstel getuigt van machtshonger,” zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. "We zijn voor hulp aan elkaar in moeilijke tijden, solidariteit, maar dat hoeft niet via een geldstroom van Noord- naar Zuid-Europa. Ook niet door de nationale bevoegdheid voor belastingheffing over te dragen aan Brussel. In dat geval maak je zo’n geldstroom zelfs permanent. Dat wil ik absoluut niet.”

"Dit voorstel komt voort uit een gevaarlijke combinatie: partijen die een grotere EU willen en landen die meer geld willen. We moeten ons niet laten meeslepen door deze wervelwind”, zegt Ruissen. “We weten nog niet eens de omvang van de economische crisis. En zelfs Italië kan met ruim 2400 miljard euro schuld nog steeds direct geld lenen op de financiële markt, zonder de EU. Dit is een verdere stap naar een Europese staat. Daar ga ik niet in mee.”

De SGP vindt dat de huidige EU-begroting voldoende mogelijkheden heeft om probleemgebieden te helpen, bijvoorbeeld via de fondsen voor regionale ontwikkeling. Bovendien ligt er al een pakket van maar liefst 540 miljard aan leningen waar EU-lidstaten uit kunnen putten. “De SGP zal de Nederlandse regering dan ook steunen als ze voet bij stuk houdt en niet zwicht voor de druk van met name de grote en zuidelijke landen. Buigen we wel, dan is het einde zoek,” aldus de SGP’ers.

Al eerder pleitten de SGP-parlementariërs voor een onderzoek naar en draaiboeken voor een exitmogelijkheid uit de eurozone. Daarmee zouden alle lidstaten wel eens beter af kunnen zijn. Bert Jan Ruissen: "Voor sommige schuldenlanden kan een euro-exit en devaluatie een verstandiger uitkomst zijn. In elk geval gezonder dan miljarden euro's schuld te blijven opstapelen.”

Nieuwe schriftelijke vragen over ruimte voor kerken

SGP SGP Nederland 27-05-2020 00:00

Op 1 mei diende Kees van der Staaij al een eerste serie van schriftelijke vragen in bij de regering over de ruimte voor kerken en uitvaartdiensten. De antwoorden daarop zijn zó teleurstellend dat vandaag direct de onderstaande aanvullende vragen zijn ingediend.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken over beperkingen begrafenissen en kerkdiensten in het licht van de Grondwettelijke vrijheden (27 mei 2020):

Herinnert u zich uw antwoorden op onze eerdere vragen over begrafenissen en kerkdiensten in het licht van grote aantallen bezoekers van warenhuizen en bouwmarkten? Bent u tevens bekend met de door de Raad van State gegeven voorlichting over de grondrechtelijke aspecten van de coronamaatregelen? Zou u aan kunnen geven hoe de zeer vergaande beperking van het aantal deelnemers aan kerkdiensten en begrafenisplechtigheden zich verhoudt tot de grondrechten, in het bijzonder de vrijheid van godsdienst? Hoe oordeelt u in dit licht over de opvatting van de Raad van State dat de noodverordeningen in principe ongeschikt zijn om de grondrechten te beperken, met name ook met betrekking tot het recht op de vrijheid van godsdienst binnen gebouwen en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer? Deelt u onze opvatting dat de genomen maatregelen spanning opleveren met artikel 6, eerste lid van de Grondwet? Welke consequentie verbindt u hieraan? Deelt u onze opvatting dat noodverordeningen geen geschikt en toegestaan middel zijn om vergaande en langdurige beperkingen aan te brengen op de vrijheidsrechten? Bent u met ons van mening dat ook wie terecht uitgaat van het uitgangspunt van behoedzaamheid zich er steeds van moet vergewissen of de al dan niet voorgeschreven maatregelen zich wel op een logische en verklaarbare manier tot elkaar verhouden? Bent u met ons van mening dat het antwoord op vraag 2 in de eerder genoemde vragen weliswaar feitelijk correct is, omdat er inderdaad geen maatregelen gelden voor commerciële activiteiten, maar dat dit feit als zodanig géén argument is om het onderscheid te maken tussen commerciële activiteiten en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten? Kunt u aangeven wat de precieze dragende gedachte erachter is dat het voor bijvoorbeeld warenhuizen en bouwmarkten mogelijk is om honderden personen tegelijkertijd te ontvangen, terwijl vergelijkbare aantallen binnen grote gebouwen ongewenst zouden zijn? Wat is de precieze motivering hiervoor en op welke wijze is hierbij afgewogen of op de minst vergaande manier inbreuk is gedaan op de grondrechten en ook op de meest proportionele manier? Kunt u tevens aangeven wat de argumentatie is tussen het (voorgenomen) onderscheid tussen bioscopen waar het aantal van 30 geldt per zaal, terwijl dit bij kerkgebouwen waar meerdere grote vergaderzalen aanwezig zijn, niet het geval is? Bent u bereid om op zo kort mogelijke termijn te komen tot maatwerk (bijvoorbeeld door het stellen van een afstandsnorm en hygiënevoorschriften) in plaats van uniforme getalsmatige regels die gelden ongeacht de regio, de concrete situatie ten aanzien van de gezondheidszorg of de grootte van het gebouw? Is het uw voornemen op om zo kort mogelijke termijn te komen tot proportionele maatregelen die kunnen variëren naar de grootte van een gebouw en het aantal zitplaatsen per gebouw, eventueel in relatie tot de mate waarin een bepaalde regio getroffen is door een uitbraak van corona? Overweegt u ook, net als bij de bezoekregelingen bij zorginstellingen, met pilots te werken? Bent u met ons van mening dat ook in een zogenoemde anderhalvemetersamenleving het de voorkeur verdient om ruimte te bieden voor eigen verantwoordelijkheid zoals de kerken die net als veel andere sectoren in de samenleving laten zien boven allerlei voorschriften die precies voorschrijven wat wel en niet gewenst zou zijn? En tevens dat overleg de voorkeur verdient boven allerlei opgelegde regels? Op welke wijze en op welke termijn biedt u perspectief op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid binnen de geldende regels van het RIVM? Welke empirische onderzoeken kent u over situaties waarin kerkdiensten, trouwdiensten en uitvaartbijeenkomsten na het instellen van de maatregelen van resp. 13 en 23 maart zouden hebben bijgedragen aan de verspreiding van het virus? Waar zijn de resultaten van deze onderzoeken te vinden?

Advies Raad van State steun in de rug

SGP SGP D66 Nederland 25-05-2020 00:00

De SGP diende samen met D66 een motie in om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de vraag of de noodverordeningen rond corona wel passen bij onder meer het stevig inperken van vrijheidsrechten, zoals de vrijheid van godsdienst. Vandaag kregen we deze voorlichting. Daaruit blijkt dat nu er geen acute crisis meer is, de noodverordeningen niet geschikt zijn.

De SGP heeft veel waardering voor de gedegen voorlichting van de Raad van State over de omgang met grondrechten tijdens de Coronacrisis. De SGP ziet deze voorlichting als een steun in de rug voor ons pleidooi voor precisie en maatwerk. Het biedt een waardevol kader voor het vormgeven en beoordelen van de maatregelen die worden genomen met het oog op de bescherming van de gezondheid.

De SGP stelt vast dat de noodverordeningen een begrijpelijke procedure waren in het begin van de crisis, maar niet of hooguit zeer tijdelijk een betrouwbaar fundament bieden voor het inperken van grondrechten. Ook de politieke controle van deze noodverordeningen is onvoldoende uit de verf gekomen.

De regering wil nu met een tijdelijke wet komen. Het is de taak van Tweede en Eerste Kamer om aan de hand van de richtlijnen van de Raad van State zorgvuldig te toetsen of beperkingen van vrijheden niet verder gaan dan nodig is en niet langer duren dan nodig is. Het belang van de gezondheid moet vanzelfsprekend zwaar wegen, maar niet ten koste van alles. Langdurige stevige inperking van kerkelijke samenkomsten of bezoekregelingen voor verpleeghuizen zijn dan ook ongewenst.

Vrij verkeer in EU leidt tot oneerlijke uitkeringen

SGP SGP Nederland 25-05-2020 00:00

Als gevolg van het vrije verkeer van werknemers kunnen EU-burgers aanspraak maken op de socialezekerheisstelsels in de landen waar ze aan het werk gaan. Burgers van andere EU-lidstaten kunnen dus ook Nederlandse uitkeringen krijgen. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil dat daar strenger beleid voor komt. Hij wil onder meer dat een uitkering omlaag gaat als het leven in dat andere land goedkoper is dan in Nederland. Lees hieronder zijn inbreng aan het debat.

"Ik zit hier vandaag met twee gezichten.
De ene helft kijkt blij, omdat de gewijzigde richtlijn voor detachering een verbetering betekent ten opzichte van de huidige situatie. 
Het kabinet heeft daar een actieve rol in gespeeld, waarvoor dank.
De andere helft is somber, want het is moeilijk te verteren dat we een groot deel van de oneerlijke concurrentie actief in stand houden.
Ik vind dat de regering zich wel erg simpel beroept op het vrij verkeer in de EU.
Dat vrij verkeer is nooit absoluut geweest.
Voor de SGP staat niet zozeer het vrij verkeer als zodanig ter discussie, maar de manier waarop we het uitwerken.
Vrij verkeer is niet bedoeld om oneerlijke concurrentie en oneerlijke beloning welbewust te rechtvaardigen.
Ik hoor graag de reactie van de minister.


Mijn belangrijkste punt is dit: neem en creëer als wetgever ruimte om die dingen te doen die inhoudelijk echt nodig zijn om misstanden aan te pakken. 
De reactie van de regering komt op mij erg voorzichtig en braaf over.
Zij schrijft bijvoorbeeld dat ze onvoldoende ruimte ziet om een extra toeslag voor pensioen van buitenlandse werknemers als onderdeel van de beloning te zien. 
In eerdere situaties durfde de regering wel over de randen van de Europese regels te rijden.
We hebben dat bijvoorbeeld gedaan als het gaat om het woonlandbeginsel bij de export van uitkeringen. Recent hebben we ook gezien dat er toch meer mogelijk blijkt als het gaat om de inburgering van Turkse nieuwkomers.
En de herziening van de detacheringsrichtlijn is zelf het resultaat van strengere uitspraken van het Europees Hof.
Waarom kiest de regering hier niet voor een wat activistischer koers?


We kunnen met deze wet juist ook een steuntje in de rug bieden en juridische aanscherpingen uitlokken wanneer dat in de Europese politiek nog niet lukt.
Het amendement van de SP over de pensioenopslag sluit aan bij onze schriftelijke vragen en heeft daarom onze sympathie.
Dat geldt ook voor het amendement over de cao.
Ik verneem graag reactie op de kritiek van mevrouw Jongerius dat de verdediging van de regering onvoldoende recht doet aan de praktijk in onder meer de bouw.

Ik ben nog niet tevreden over het verlengen van het lichte regime voor gedetacheerde werknemers na 12 maanden. De richtlijn geeft aan dat een gemotiveerde kennisgeving vereist is, maar de regering kiest eigenlijk voor een automatisme. Ik vraag de minister om toch te bezien wat we kunnen leren van andere landen, die wel een lichte inhoudelijke toets lijken te hebben. 
En hoe geeft de regering risicogericht toezicht vorm bij deze verlengingen?
Het moet toch mogelijk zijn met slimme systemen, vragen en data op eenvoudige wijze bepaalde risico’s in beeld te krijgen en oneigenlijk gebruik op het spoor te komen?

 

'Erken belang kerkdiensten!' - Van der Staaij bij Op1

SGP SGP Nederland 20-05-2020 00:00

Kees van der Staaij pleit voor meer maatwek voor kerkdiensten. Op dinsdagavond 19 mei ging hij daarover het gesprek aan in de uitzending van Op1.

'Minder kroeg, meer kerk' - #corona debat 9

SGP SGP Nederland 20-05-2020 00:00

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het negende plenaire debat over de coronacrisis. Gehouden op 20 mei 2020.

‘Het virus maakt ons nederig.’ Die woorden bleven hangen, na een bezoek dat ik bracht aan het Amphia Ziekenhuis in Breda. De laatste weken en maanden is gebleken hoe kwetsbaar we allemaal zijn, niemand uitgezonderd. Er zijn harde grenzen aan maakbaarheid.We zijn dankbaar dat we vandaag kunnen spreken over het laten vieren van de teugels. Tegelijk beseffen we dat we op onze hoede moeten blijven. ‘Maatwerk’ is hierbij voor de SGP het sleutelwoord, ook bij alle economische steunmaatregelen. Er wordt een ‘dashboard’ ontwikkeld om de verspreiding van het virus op de voet te volgen.- "Wordt ontwikkeld..." Is dat dashboard per 1 juni echt startklaar? Het is cruciaal dat echt iedereen zich bij lichte klachten laat testen. Geen gemiezemuis of stoerdoenerij! Hup, gewoon naar de GGD. Daar is een stevige en heldere publiekscampagne voor nodig.- Hoe gaat deze eruit zien?  KerkenOp de persconferentie gisteravond en in de brief van 44 pagina’s ging het over allerlei onderwerpen. Over de musea, theaters, restaurants en cafés en ga zo maar door. Maar geen woord over de kerken. Dat vind ik pijnlijk. Bijna drie weken geleden stelde ik al schriftelijke vragen over het meewegen van de grootte van kerkgebouwen bij het bepalen van het aantal bezoekers. Die vragen zijn nog steeds niet beantwoord. In het vorige debat zegde de minister-president mij uiteindelijk toe te verkennen wat de mogelijkheden voor meer maatwerk zijn. Daarna bleef het opnieuw oorverdovend stil. En toen een journalist gisteravond bij de persconferentie vroeg hoe het nu zit, sprak de premier over kerken als brandhaarden en suggereerde hij dat kerkgangers het allemaal prima vinden om online diensten te hebben. Dit heeft veel mensen pijnlijk geraakt, en ik wil niet verhelen dat dat bij mij ook zo is. Kerken hebben zich van het begin af aan gehouden aan de maatregelen die het kabinet afkondigde. Veel verwijzingen over schadelijke kerkdiensten bleken bij nader onderzoek borrelpraat te zijn. Kortom: ook in het spreken hierover is voorzichtigheid nodig. Veel kerkgangers zijn dankbaar voor de online diensten, maar verlangen er sterk naar weer daadwerkelijk naar het huis van God te kunnen gaan, net zoals mensen die nu beeldbellen met een dierbare in het zorgcentrum verlangen naar een echte ontmoeting.  Daarbij komt dat zo’n vergaande inperking van de godsdienstvrijheid als nu het geval is, een zorgvuldige toetsing vraagt.- Is het te rechtvaardigen om in een kerkgebouw met 2000 plaatsen en vele ingangen en zalen het aantal kerkgangers te begrenzen op bijvoorbeeld 30, terwijl in een theater of bioscoop zelfs 30 mensen per zaal worden toegelaten? Daarom pleit ik vandaag ook om staatsrechtelijke redenen opnieuw voor maatwerk, en meer oog voor de positie van kerken. Ik reken op een positieve reactie van het kabinet. Met een knipoog zeg ik tegen de premier: wat minder kroeg en wat meer kerk zou het kabinet sieren. KwetsbarenDe versoepelingen geven veel mensen meer ruimte om te gaan en staan waar zij willen. Dat geldt nog niet voor ouderen in de verpleeghuizen. Of mensen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychiatrische klachten in een woonvorm of instelling verblijven. Er gloort gelukkig wel licht aan het einde van de tunnel. - Hoe biedt de minister zorgaanbieders comfort om verruimingen niet onnodig traag door te voeren en bewoners daadwerkelijk meer bewegingsvrijheid te bieden? OntwikkelingssamenwerkingDe coronacrisis kan enorme gevolgen hebben voor kwetsbare landen. Sommige Afrikaanse landen hebben meer vice-presidenten dan ic-bedden. - Ik ga ervan uit dat het kabinet voorkomt dat door de economische achteruitgang de Nederlandse begroting voor ontwikkelingssamenwerking in een vrije val terechtkomt. - Hoe reageert het kabinet op het sympathieke pleidooi van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de internationale inspanningen van Nederland?

Laten álle jongeren meedoen op de arbeidsmarkt

SGP SGP Nederland 19-05-2020 00:00

Senator Peter Schalk wil dat álle jongeren kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Juist ook als zij te maken hebben met een beperking. Lees hieronder zijn debatbijdrage in de Eerste Kamer én de motie die hij heeft ingediend.

"Ooit was er een meisje dat vanuit het speciaal onderwijs kwam om stage te lopen op mijn kantoor. Ze werkte in de huishoudelijke dienst. En ze liep ook stage op een paar andere plaatsen. Op zekere dag vroeg ik of ze het naar haar zin had. Het antwoord was prachtig: ik vind het hier fijn, want hier wordt tenminste niemand boos op mij. Inmiddels werkt deze vrouw al ruim 15 jaar op dat kantoor met een Wajong-uitkering. Ik kan prachtige verhalen vertellen over wat zij betekende op een kantoor vol hoogopgeleide medewerkers. Zij bracht een paar waarden mee, zoals onbevangenheid, onvoorwaardelijke trouw. Een dergelijke ervaring is al voluit reden om te kijken hoe mensen met een Wajong-uitkering geholpen kunnen worden om meer en beter te kunnen participeren. In die zin is dit een belangwekkend wetsvoorstel, ook omdat er balans nodig is tussen bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie.Natuurlijk heeft mijn fractie ook oog voor de lastige punten bij een dergelijk wetsvoorstel.Mijn eerste punt is vooral om iets helder te krijgen over de urenbeperking.

Kan de staatssecretaris nader wil toelichten waarom het vaststellen van de omvang van de urenbeperking in de praktijk zo lastig zou zijn. Waarom kan bijvoorbeeld niet worden uitgegaan van de deeltijdfactor in het arbeidscontract?

Deze vraag klemt te meer, omdat de vaststelling van de urenbeperking niet toe te passen is in de Wajong, terwijl deze met vergelijkbare bezwaren wel in de WIA is opgenomen. Mijn tweede, en voor mijn eerste termijn belangrijkste punt gaat over de garantietermijn. Doel van deze garantiebepaling is dat inkomens, ook onder de nieuwe wet, op pijl blijven. Bijvoorbeeld wanneer Wajongers van baan wisselen.In de Tweede Kamer is dit punt ook uitvoerig aan de orde geweest. Uiteraard is het niet de bedoeling om dat over te doen, maar in de ontstane situatie is het van belang om even terug te kijken. Het wetsvoorstel gaf in eerste instantie een garantietermijn van 2 maanden aan. Dat was natuurlijk heel ingewikkeld, omdat slechts 20% van de Wajongers binnen 2 maanden nieuw werk vond, terwijl uit cijfers van de Monitor Arbeidsparticipatie blijkt dat slechts 68% binnen 2 jaar werk vindt. Vandaar dat de Tweede Kamer begon met te vragen om die termijn op te rekken naar 3 jaar, waarvoor de kosten geraamd werden op 84 miljoen euro. Het leek wel een beetje op uitonderhandelen, want via amendementen die om 2 jaar garantie vroegen, met een kostenplaatje van 67 miljoen, is uiteindelijk een amendement aanvaard, waardoor in het gewijzigde wetsvoorstel staat dat de herlevingstermijn van het garantiebedrag wordt uitgebreid naar 1 jaar. Blijkbaar vond een ruime meerderheid dit van belang, ondanks de kosten van 47 miljoen.Maar voorzitter, dat was in november 2019. Inmiddels is de situatie ingrijpend veranderd. De corona crisis heeft enorme economische gevolgen. De positie van Wajongers is daardoor ernstig verslechterd. Immers, ten tijde van de wetsverandering in de Tweede Kamer, dus in een tijd van hoogconjunctuur, stonden nog steeds 60.000 Wajongers aan de kant. Niet zomaar even, maar langdurig! Wat de consequenties van de huidige crisis zullen zijn, daar kan ik alleen maar naar raden, maar het zal heftig zijn. Juist nu is het nodige dat de wetgever oog heeft voor de veranderende situatie. Mijn vraag aan de staatssecretaris is dan ook op welke wijze zij tegemoet kan komen aan de kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Concreet ziet de fractie van de SGP drie routes:

De eerste is de gebruikelijke, gemakkelijk toe te zeggen, maar nog erg vaag voor dit moment, maar wel van belang voor de toekomst. Dat is de route van de evaluatie op korte termijn. Is de staatssecretaris bereid om uiterlijk twee jaar na invoering van de wet een evaluatie uit te voeren, specifiek op dit punt van de garantietermijn? Een tweede route is die van flankerend of tijdelijk beleid. Mijn fractie denkt dan aan de spoedwetgeving in het kader van de crisis, waarin flankerend beleid kan worden opgenomen, dat geldt voor de tijd dat de crisis aanhoudt. Welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris in flankerend en tijdelijke beleidsmaatregelen? De derde optie is te kijken naar de invoeringsdatum. Het zal lastig zal zijn om onderdelen te knippen, dus dan is het de vraag of de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kan worden uitgesteld. Het budgettaire beslag is beperkt op het geheel van de corona maatregelen. Kan de staatssecretaris aangeven of uitstel een optie is, zodat deze groep kwetsbaren niet in het hart van de coronacrisis geconfronteerd worden met de voorgestelde maatregelen?

Voor de fracties van de SGP is en blijft het duidelijk dat er balans nodig is tussen bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie. Deze wet kan daarbij helpen, maar het is van belang om nog even goed in te regelen op de ontstane situatie door de corona crisis. Ik zie uit naar de antwoorden van de staatssecretaris.

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,Constaterende dat het wetsvoorstel Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie wajongregimes in de Tweede Kamer is vastgesteld in 2019,Constaterende dat inmiddels de economische omstandigheden door de coronacrisis ingrijpend zijn veranderd, waardoor de uitgangspositie van Wajongers ernstig is verslechterd,Overwegend dat de betreffende groep die gewoonlijk al een kwetsbare positie heeft op de arbeidsmarkt, in het huidige tijdsgewricht nog geringere kansen heeft op een snelle terugkeer in betaald werk,Overwegende dat door sterke monitoring de gevolgen voor de doelgroep vroegtijdig in kaart gebracht kunnen worden,Verzoekt de regering in de spoedwetgeving tijdelijke maatregelen te treffen waardoor de garantietermijn voor wajongers ten tijde van de fase waarin de coronacrisis voor deze doelgroep doorwerkt op economie en arbeidsmarkt tijdelijk wordt verlengd tot 2 jaar,En gaat over tot de orde van de dagSchalk