Nieuws van SGP in Nederland inzichtelijk

114 documenten

Van Goede Vrijdag naar Paaszondag

SGP SGP Nederland 19-04-2019 00:00

Kees van der Staaij wenst iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden! Lees hieronder zijn boodschap.

De lijdensweken zijn bijna voorbij. De weken waarin iedereen heeft stil kunnen staan bij het onvoorstelbaar zware lijden van Christus. Een lijdensweg die uitliep op Golgotha, de heuvel vlakbij Jeruzalem waar Gods Zoon door mensenhanden is gekruisigd. Toen werd Gods liefde en genade voor zondaren het pijnlijkst zichtbaar. Toen kwam óók de haat van mensen tegen God het gruwelijkst tot uitdrukking.Vandaag is het Goede Vrijdag. Ook dit jaar sta ik daar, met mijn gezin en familie, bij stil. Voor mij is de kruisdood van de Christus geen gebeurtenis in een ver verleden. Integendeel, het lijden en de kruisiging van Christus bepaalt me dag in dag uit bij de schulden die ik maak bij God. En het bepaalt me evenzeer bij de gevolgen van de zonde, waardoor zó veel mensen zó veel pijn lijden in deze wereld.Treffend is dat verwoord door een van onze grote dichters in de 17e eeuw, Jacobus Revius, met als titel: 'Hij droeg onze smarten'’t, En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,Noch die verraderlijk U togen voor ’t gericht,Noch die versmadelijk U spogen in ’t gezicht,Noch die U knevelden, en stieten U vol puisten,‘T En zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuistenDe rietstok hebben of de hamer opgelicht,Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,Of die om Uwe rok t’ saam dobbelden en tuischten –Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t die u dit heb gedaan,Ik ben de zware boom die U had overlaân,Ik ben de taaie streng waarmee Gij ging gebonden,De nagel, en de speer, de gesel die U sloeg,De bloedbedropen kroon die Uwe schedel droeg,Want dit is al geschied, eilaas! om mijne zonden.Maar de geschiedenis eindigt niet op Goede Vrijdag! Gode zij dank. Op Goede Vrijdag volgt Paaszondag, de dag dat Christus opstond uit de doden. De dood is overwonnen!God laat zien dat niet de dood, maar Hij Zelf het laatste woord heeft. Dat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Dat Zijn liefde sterker is dan onze haat. Tijdens de Paasdagen zal God daarvoor geprezen worden.Een van de bekendste liederen waarin die dank en lof tot uitdrukking wordt gebracht, is het beroemde ‘U zij de glorie’. Het is geschreven door de Zwitserse predikant Edmond Louis Budry; de melodie is van de Duits-Engelse componist Georg Friedrich Händel. Overal in de wereld zal dit lied klinken, in duizenden talen en duizenden kerken.In Nederland staat het 'A Toi la gloire' bekend als het lijflied van ons Koninklijk Huis. Bij blijde en droevige gebeurtenissen in ons nationale leven is het gespeeld en gezongen.U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.U zij de glorie, opgestane Heer.U zij de victorie, nu en immermeer.Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.Weest dan volk des Heeren blijde en welgezinden zegt telkenkere: "Christus overwint."Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,niets heb ik te vrezen in leven en in dood.U zij de glorie, opgestane HeerU zij de victorie, nu en immermeerIk wens iedereen rijk gezegende dagen toe waarin het Paasevangelie een levende werkelijkheid mag worden!Kees van der Staaij

SGP wil bierboa's

SGP SGP Nederland 18-04-2019 00:00

Chris Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP, wil speciale BOA’s die moeten voorkomen dat mensen achter het stuur kruipen, terwijl ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Rijden onder invloed leidt tot levensgevaarlijke verkeerssituaties.

Het CBS kwam vandaag met alarmerende cijfers over het aantal verkeersdoden. In 2018 kwamen er in het verkeer 678 mensen om het leven. 228 van hen zaten op de fiets, 233 mensen in de auto. Dat is een stijging met 11 procent ten opzichte van 2017.“Dit is heel zorgwekkend,” reageert Stoffer, “we stappen allemaal dagelijks op de fiets of in de auto. Het zal je kind, je vrouw of man maar zijn. Het leed is onvoorstelbaar. Daarom moeten we er alles aan doen om gevaarlijke situaties te voorkomen.”Verkeersminister Van Nieuwenhuizen heeft al meerdere keren gezegd te streven naar 0 verkeersdoden per jaar. Stoffer onderschrijft dat streven. “Maar,” zegt hij, “je kunt niet met een paar euro naar 0 verkeersdoden. Dan moet je daar ook serieus geld voor uit willen trekken. Voor veilige fietsroutes en voor duidelijke scheiding van de rijbanen bij gevaarlijke N-wegen, maar zeker om rijden onder invloed tegen te gaan.”Stoffer wil voor dat laatste dus bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten. “Deze bier- en blowboa’s kunnen gericht controles uitvoeren. Ze moeten in heel Nederland inzetbaar zijn om roekeloos rijgedrag te voorkomen. Na een paar biertjes of blowtjes denk je al gauw dat alles kan, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien.”

Senator Van Dijk: 'Europese Unie lijkt zwart gat'

SGP SGP Nederland 16-04-2019 00:00

Volgens senator Diederik van Dijk vertoont de EU gelijkenis met het ‘zwarte gat’: Het absorbeert nationale soevereiniteit en je hebt geen idee waar de nationale bevoegdheden blijven. Lees hier zijn bijdrage aan het debat in de Eerste Kamer.

“Het was vorige week wereldnieuws. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid slaagden wetenschappers erin een ‘zwart gat’ vast te leggen op de gevoelige plaat. Om dit sterrenkundige fenomeen te kunnen fotograferen, moesten wereldwijd acht telescopen aan elkaar worden gekoppeld, onder meer op Hawaï, de Zuidpool en in Chili en Spanje. Een prestatie van formaat! En al mijmerend ontdekte ik een aantal treffende gelijkenissen tussen die ‘zwarte gaten’ enerzijds en de Europese Unie anderzijds:

 Beide verschijnselen hebben iets uitermate ontzagwekkends.  Voor beide geldt dat ze van een ongekende complexiteit zijn.  En beide fenomenen hebben de natuurlijke neiging – of zelfs wetmatigheid – om alles om zich heen te willen opzuigen en absorberen.

Ontzagwekkend Het ontzagwekkende van zwarte gaten zit hem onder meer in hun duizelingwekkende en niet te bevatten omvang en afstand tot de aarde. We realiseren ons hoe nietig wij zijn, en hoe weinig we nog weten over de aarde en het heelal. Je moet wel een héél groot geloof hebben als je meent dat dit alles ‘toevallig’ na een grote knal is ontstaan. Hoe machtig is de hand van onze Schepper Die “het getal van de sterren kent en ze allen bij hun naam noemt” (Psalm 147:4).Het indrukwekkende van de EU – laten we daar niet laatdunkend over doen – zit hem in de bijdrage die zij levert aan vrede, welvaart en stabiliteit op ons continent. Daarom kunnen we ook niet zomaar doen alsof een Nexit alles oplost. Dat zou ten koste gaan van onze banen en bedrijven, maar ook een miskenning zijn van de gemeenschappelijke geschiedenis die de Europese landen met zich dragen. Een geschiedenis die op allerlei wijze is gestempeld door de christelijke traditie. Allerlei grensoverschrijdende problemen, zoals vervuiling van de Rijn of mensenhandel en prostitutie, zouden we na een Nexit minder effectief kunnen aanpakken. Laten we dus slim samenwerken op gebieden als veiligheid, landbouw, handel, transport en visserij!

Over visserij gesproken: hoe bevorderen we, in het kader van de pulskor-mislukking, dat de EU voortaan innovatie aanmoedigt in plaats van afstraft? Welke stappen worden gezet om de Nederlandse belangenbehartiging binnen de EU te verbeteren en versterken?

Complexiteit Dat laatste hint op de tweede vergelijking die ik maakte tussen zwarte gaten en de EU, namelijk hun complexiteit. Als ik lees dat materie in twee dagen om een gat van 6,5 miljoen keer het gewicht van de zon draait, zodat in vier nachten tijd zoveel petabytes aan gegevens kon worden verzameld dat in twee jaar tijd een beeld kon worden gevormd op basis van radiostraling uit de omgeving, dan duizelt het mij!Maar wie begrijpt nog precies hoe de EU in elkaar steekt en functioneert? Wie begrijpt nog het rentebeleid van de ECB in relatie tot de toestand van de reële economieën in de Eurozone? Of de verhouding tussen de Europese Commissie, die overal een voet tussen de deur heeft, het Europese Hof, de Raad van regeringsleiders, de Raad van ministers, het Europees Parlement en de nationale parlementen? Wie besluit wat, waar en wanneer, op basis waarvan? Hogere sterrenkunde…Het probleem met te complexe systemen is dat niemand meer het overzicht heeft. Dat de cockpit als het ware leeg is.

Ziet de minister ook dit gevaar? Wat kunnen we daar samen aan doen?

Een reële zorg in dit licht, zoals ook aangestipt in het rapport van de staatscommissie Parlementair Stelsel, is dat het parlement zomaar een informatieachterstand heeft.

Hoe gaat de regering gehoor geven aan aanbevelingen over onder meer de wettelijke verankering van afspraken over informatie aan en betrokkenheid van de Kamers, over fractieondersteuning, en over de versterking van interparlementaire en horizontale samenwerking met andere nationale parlementen?

Absorberen De derde parallel tussen het zwarte gat en de EU zit hem in het absorptievermogen. Een sterrenkundige zei treffend: “Waar al die massa van het zwarte gat blijft, weten we eerlijk gezegd niet”. Daar voeg ik aan toe: Waar al onze nationale soevereiniteit en waar onze bevoegdheden blijven, weet ik eerlijk gezegd ook niet.Waar een zwart gat ook wel ‘supermassief’ wordt genoemd, zie ik dat de EU serieuze trekken begint te krijgen van een ‘superstaat’. En dat moeten we niet willen! De SGP zegt: samenwerking JA, superstaat NEE. Dat is geen holle campagne-frase; dat is actueler en urgenter dan ooit.Ik vraag het kabinet dan ook nadrukkelijk een rem te zetten op het overdragen van bevoegdheden aan de EU. Geen ‘Verenigde Staten van Europa’ met Brussel als een soort federale hoofdstad. Integendeel, we moeten toe naar een Europa waarin bescheidenheid en verscheidenheid centraal staan. De lidstaten moeten weer aan het roer. Als concreet voorbeeld noem ik de Frans-Duitse wens om een eurozonebegroting op te tuigen die niet aan de Nederlandse voorwaarden voldoet. Als deze landen blijven doordrammen, dan maar zonder Nederland!

Kan de minister bevestigen dat Nederland in dat geval inderdaad voor een ‘opt-out’ kiest, zoals minister Hoekstra terecht aangaf?

Uiteindelijk moeten we in Europa weer terug naar de kern. Dan gaat het allereerst over de Kern met een hoofdletter K: een EU die zich richt op datgene wat in de meest diepe zin van het woord ‘ter zake doet’, namelijk de fundamentele Bijbelse waarden en principes. Om dat concreet te maken: laat de EU geen inbreuk maken op de beleidsvrijheid van lidstaten om te bepalen hoe ze omgaan met vraagstukken van leven en dood, met zorg, gezin, seksualiteit en onderwijs. In geen geval mag de EU de waardigheid van het leven ondermijnen, of het nu gaat om het ongeboren of het oudere leven. En laat de EU echt opkomen voor vervolgde christenen en voor een rechtvaardige behandeling van Israël in internationale gremia. De EU hoeft president Trump echt niet in alles te volgen, maar als het gaat om Israël mag deze Amerikaanse president een aanstekelijk voorbeeld voor de EU zijn. Ik mag in ieder geval hopen dat de minister zich niet laat leiden door die 25 Europese hoogwaardigheidsbekleders die dit weekeinde hun handtekening plaatsten onder een malle, open brief aan EU-buitenlandchef Mogherini. Zal de minister het komende Amerikaanse plan op z’n inhoudelijke merites beoordelen?

Graag een reactie van de minister.

Terug naar de kern wil ook zeggen: werken aan een EU die zich alleen richt op de kerntaken. Een EU die niet onnodig en oneigenlijk bevoegdheden naar zich toehaalt. Concreet:

Stop dus met die “ever closer Union”-gedachte. Méér EU is niet altijd beter! Zorg dat nationale parlementen meer invloed krijgen.

Stem een wetsvoorstel over de goedkeuring van verstrekkende Europese verdragen met meer dan alleen die ‘gelegenheidsmeerderheid van de dag’ niet weg, zeg ik ook met een schuin oog naar mijn gewaardeerde collega’s. En laten we de instrumenten om invloed uit te oefenen op de EU-besluitvorming, zoals een gele- en oranjekaartprocedure, zo veel mogelijk vereenvoudigen en inzetten! Tot slot Ik heb aandacht gevraagd voor de waarde van de EU, maar ook voor haar enorme complexiteit en haar neiging steeds meer bevoegdheden in te lijven ten koste van de lidstaten. Ik ben benieuwd naar de beoordeling van dit kabinet over onze ideeën voor een hervormde en bescheiden EU. Want dat is per slot van rekening in ons aller belang.

Dank u wel."

Wie wat te vieren heeft, trakteert. ...

SGP SGP Nederland 15-04-2019 12:01

Wie wat te vieren heeft, trakteert. 🎉 Onze Chris Stoffer was vorige week 1 jaar Kamerlid. Onder zijn (nieuwe) volgers op Facebook verloten we 🔟 overheerlijke slagroomtaarten. Volg Chris Stoffer en win! #1jaar #deelenwin #likeenwin

Dit was de week waarin politiek Den ...

SGP SGP Nederland 12-04-2019 16:08

Dit was de week waarin politiek Den Haag de Europese integratie verkoos boven de Nederlandse belangen. Op 23 mei is de kiezer aan zet! Bekijk hier het SGP-journaal of ga naar: https://youtu.be/Mq8Q5yW7eBs

Hoera! Chris Stoffer is vandaag ...

SGP SGP Nederland 11-04-2019 12:24

Hoera! Chris Stoffer is vandaag precies 1 jaar Kamerlid. Lees het hele interview in het Reformatorisch Dagblad!

Bas Belder blikt in Epoque magazine ...

SGP SGP Nederland 10-04-2019 14:52

Bas Belder blikt in Epoque magazine terug op 19 jaar werk in het Europees Parlement! Belder wordt na de verkiezingen van D.V. 23 mei opgevolgd door Bert-Jan Ruissen!

SGP: Pulsverbod? Dan Nederlands veto!

SGP SGP Nederland 10-04-2019 00:00

Nederland moet een veto uitspreken over het nieuwe Visserijfonds en de Europese begroting als het Europese Parlement volgende week besluit tot een verbod op de pulskor. SGP-kamerlid Roelof Bisschop drong daarop aan in een landbouw- en visserijoverleg in de Tweede Kamer.

De SGP-visserijwoordvoerder wees erop dat Eurocommissaris Vella ook positie fis over het vissen met de pulskor. Vella schreef dat in reactie op een brief die een aantal kamerleden onder leiding van Bisschop aan de Commissaris hadden gestuurd.

Roelof Bisschop in het Kameroverleg: “Volgende week is de cruciale stemming in het Europees Parlement over het dreigende pulskorverbod. Werpt het Europese parlement onze visserij terug in de tijd of kiest het voor innovatie en verduurzaming?

Eind vorig jaar had het Europees Parlement grote woorden over het klimaatbeleid –naar 55% emissiereductie in 2030, alle Europese regels moeten in lijn gebracht worden met het Parijsakkoord. En wie torpederen nu onze kotters die met de pulskor opstomen uit Urk en Stellendam? Uitgerekend het Europees Parlement. Dat is ongeloofwaardig.

Dan heeft eurocommissaris Vella een betere kijk op de zaak. Deze week reageerde hij op de brandbrief, ondertekend door verschillende visserijwoordvoerders in deze Kamer. Hij blijft positief over de pulskor en wijst op de innovatierapportage die de Commissie eind 2020 op zal stellen, en waarin ook de puls meegenomen wordt. 

Waar zet de minister nu op in? Overweegt zij om harder van leer te trekken nu het de verkeerde kant op gaat, bijvoorbeeld door te dreigen met een veto op het nieuwe Visserijfonds en het MFK, de Europese begroting? De Kamer heeft een SGP-motie aangenomen om de minister-president naar Brussel te sturen. Welke actie heeft de premier inmiddels ondernomen?”

Wel woorden, geen daden...

SGP SGP VVD Partij voor de Dieren CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 09-04-2019 00:00

"Wel mooie woorden, maar als het erop aankomt geen daden!” Zo reageert SGP’er Kees van der Staaij op de verwerping van zijn initiatiefwet in de Eerste Kamer om in de Grondwet een drempel te leggen voor de overdracht van Nederlandse bevoegdheden aan de EU. In 2015 nam de Tweede Kamer het initiatief-Van der Staaij aan. De Eerste Kamer liet het vandaag afweten.

De SGP vindt dat het minder makkelijk moet zijn om onze nationale bevoegdheden over te dragen aan ‘Brussel’. Dat kan door in de Grondwet te bepalen dat zo’n overdracht alleen plaats mag vinden als zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer daarvoor een twee-derde meerderheid is. In meerdere Europese landen is dat al zo geregeld.

In de Tweede Kamer werd de initiatiefwet Van der Staaij aangenomen met de steun van VVD, PVV, CU, SP, 50+ en de Partij voor de Dieren. Dat gebeurde in 2015. Vandaag kwam de wet in stemming in de Eerste Kamer, maar die verwierp de wet. Alleen de fracties van SGP, CU, PVV, SP, Partij voor de Dieren  en 50+ stemden voor.

Van der Staaij vindt dit tekenend voor hoe het in Den Haag gaat over Europa. “Je ziet weer hoe om politieke redenen een streep door dit voorstel wordt gezet. De angst van partijen als CDA en VVD is dat Europa op slot gaat. Als het puntje bij paaltje komt, gaat Europa voor alles,” reageert Van der Staaij. “Het is goed als kiezers dat beseffen als ze op 23 mei weer kunnen kiezen voor het Europese Parlement.”

Chris StofferMet een SGP-team hoop ...

SGP SGP Nederland 03-04-2019 10:06