Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

472 documenten

De boeren pikken het niet meer

SP SP VVD CDA Nederland 16-10-2019 06:05

De boeren pikken het niet meer. Het is logisch dat ze boos zijn. Want terwijl zij zorgen voor ons voedsel, worden ze uitgeknepen. De boeren zitten vast in een systeem van steeds verdere schaalvergroting en intensivering. En door jarenlang beleid van onder andere VVD en CDA is een oplossing niet dichterbij, maar verder weg gekomen.

De huidige intensieve veehouderij en race naar beneden in de prijzen gaat ten koste van het welzijn van de boer en van dier en natuur. Dat moet anders. We moeten af van een systeem waarin steeds méér en groter voorop staan en naar een systeem waarin boeren eerlijke prijzen kunnen verdienen voor hun producten en het welzijn van mens, dier en milieu voorop kunnen staan.

Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun product.

We stoppen met de drang naar groot, groter, grootst.

We beschermen onze natuur.

Verplicht vaccineren voor de kinderopvang bij daling onder kritische grens

SP SP VVD Nederland 15-10-2019 16:07

De SP kondigt vandaag samen met de VVD een initiatiefwet aan over een vaccinatieplicht voor kinderopvangcentra. Deze plicht zou moeten ingaan als een kritische ondergrens van gevaccineerde kinderen wordt bereikt.

'De vaccinatiegraad onder kinderen daalt en is op dit moment al lager dan wordt geadviseerd door de wereld gezondheidsorganisatie. Dat is niet goed. Kinderen verdienen een gezonde omgeving en ouders moeten er zeker van kunnen zijn dat de kinderopvang een plek is die zo veilig mogelijk is. We moeten dan ook nu al serieus nadenken over verdere stappen. Het instellen van een vaccinatieplicht bij kinderdagverblijven als we de kritische ondergrens hebben bereikt zorgt voor een veilige omgeving voor onze kinderen.'

Volgens het voorstel van de SP en de VVD moet er een onafhankelijke externe commissie worden ingesteld die bepaalt wat een kritische ondergrens is voor de vaccinatiegraad en die bepaalt wanneer die grens wordt behaald. Op dat moment kan deze commissie adviseren om over te gaan tot een vaccinatieplicht voor kinderen en personeel van kinderdagverblijven. De bewindslieden nemen dan het uiteindelijke besluit.

'Het gaat niet gaat om een algehele vaccinatieplicht, het is voor ouders ook dan immers mogelijk om geen gebruik te maken van deze kinderdagverblijven', stelt Hijink. 'Maar op een kinderdagverblijf, met veel kinderen die nog te jong zijn voor de eerste vaccinaties, moeten we extra goed opletten en besmettelijke infectieziekten voorkomen.'

Onvoldoende bescherming slachtoffers stalking

SP SP Nederland 09-10-2019 18:05

Vandaag verscheen het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de moord op de zestienjarige Hümeyra. Het meisje werd vermoord nadat ze door haar ex al eerder was bedreigd en mishandeld. De overheid heeft geen bescherming geleverd ondanks haar schreeuw om hulp en meerdere aangiftes. Het rapport is dan ook vernietigend over de rol van deze betrokken instanties. In 2015 vond er een zelfde moord plaats en toen beloofde de toenmalig minister bijna dezelfde aanpak. SP-kamerlid Michiel van Nispen: 'Het systeem heeft gefaald, met catastrofale gevolgen. Nu worden weer dezelfde beloftes gedaan die eerder ook zijn gedaan. Waarom zou het nu wel gaan werken?'

De SP wil op korte termijn met de minister in debat om herhaling te voorkomen. Van Nispen: 'De minister moet wel heel erg goed zijn best doen om te bewijzen hoe hij nu wel voor verandering gaat zorgen.' De aanbevelingen van de Inspectie lijken namelijk verdacht veel op die van drie jaar geleden. Weer blijkt dat er onvoldoende zorg was voor het slachtoffer van stalking  en weer blijkt dat geen van de betrokken instanties de leiding neemt. Daarnaast vraagt de SP zich af hoe de minister er voor gaat zorgen dat de politie sneller reageert. Van Nispen zegt daarover: 'De politie komt aan alle kanten personeel te kort. Ze moeten bijvoorbeeld meer drugscriminelen oppakken. Hoe gaat hij dit regelen?' De SP zal geen genoegen nemen met loze beloftes. Van Nispen: 'Slachtoffers van stalking moeten kunnen rekenen op bescherming van de overheid. Dit mag niet weer gebeuren.'

SP veroordeelt illegale Turkse inval in Syrië

SP SP Nederland 09-10-2019 16:42

Vandaag is Turkije – opnieuw – het noorden van Syrië binnengevallen. Dat zal leiden tot veel doden en vluchtelingen, is in strijd met het internationaal recht en leidt af van de strijd tegen Islamitische Staat. De SP vindt dat Nederland dit moet veroordelen en maatregelen moet nemen tegen Turkije.

De SP pleit voor een wapenembargo tegen Turkije en wil dat in Navo verband wordt gepleit voor het opschorten van het lidmaatschap van Turkije. Ook is het de hoogste tijd voor sancties tegen Turkije. Turkije dient zich onmiddellijk terug te trekken uit Syrië. Alle inzet moet gericht zijn op vrede in Syrië.

SP-wet legt dure inhuur externen aan banden

SP SP Nederland 07-10-2019 10:58

Overheden moeten zelf kun taken kunnen uitvoeren en niet afhankelijk zijn van dure externen, zoals consultants. Daarom maakt Ronald van Raak een wet om de inhuur van externen bij overheden te beperken tot maximaal tien procent van de totale personeelskosten. Deze wet sluit aan bij de ‘Roemernorm’ die de Tweede Kamer in 2010 met algemene stemmen heeft aangenomen, maar waar de ministeries zich niet aan houden.

Van Raak: ‘Bij ministeries is het percentage inhuur soms opgelopen tot twintig procent. Sommige gemeenten en provincies geven dertig procent van hun totale personeelskosten uit aan externen. Dat is niet alleen heel duur, ministeries gaven vorig jaar ruim 1,4 miljard uit aan externen, maar het is ook heel slecht voor het bestuur, omdat overheden voor hun kennis en hun contacten steeds afhankelijker worden van dure externen.’

De wet voor maximering van de inhuur van externen gaat gelden voor het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

Geen van de orthodoxe joden wilde naast mijn vrouw zitten

SP SP Nederland 06-10-2019 13:12

KLM blijft discriminatie van vrouwen toestaan op haar vluchten, dat is de uitkomst van vijf maanden gesprekken met onze nationale trots. Aanleiding was een vlucht begin mei van New York naar Amsterdam, waar een groep orthodoxe joden niet naast mijn vrouw wilde gaan zitten. De mannen weigerden plaats te nemen, waardoor de vlucht werd vertraagd en de sfeer grimmig werd. Uiteindelijk besloten mijn vrouw en ik elders in het vliegtuig te gaan zitten. Kort daarna heb ik een column geschreven en hebben we KLM gevraagd waarom zij het beleid hanteert dat niet de passagiers die discrimineren, maar de mensen die worden gediscrimineerd moeten inbinden. De situatie was niet alleen voor ons, maar voor iedereen ongemakkelijk. Het luchtpersoneel van KLM en grondpersoneel van JFK airport zaten eveneens met de situatie in hun maag.

Naar aanleiding van deze column kregen wij veel positieve reacties, ook van joodse Nederlanders. Iemand wees ons er op dat een bekende orthodoxe vrouw in Israël dit gedrag van haar geloofsgenoten niet meer accepteerde en met succes naar de rechter was gestapt. Nadat een bedrijf een boycot uitsprak na een soortgelijke ervaring heeft de Israëlische vliegmaatschappij El Al de procedures aangepast: “Wie nu nog weigert naast een andere passagier te zitten wordt meteen van boord gezet”, aldus de CEO van El Al. Het intimiderende gedrag van deze ‘cheradische’ joden op de vlucht van KLM leek vooropgezet, zij speelden duidelijk een toneelstuk en drongen hun discriminerende visie op aan de andere passagiers. Nadat El Al dit gedrag veroordeelde zullen zij vaker vliegen met KLM en andere maatschappijen die deze discriminatie nog wel toestaan.

De medewerkers van KLM die wij de afgelopen vijf maanden hebben gesproken waren het allemaal met ons eens, als je niet naast een vrouw wilt zitten dan moet je het vliegtuig verlaten. Maar het bestuur van KLM heeft dus een andere keuze gemaakt. “Waardeloze reactie van Van Raak”, stelde de directeur van KLM Nederland in een interne mail, die per ongeluk ook bij mij terecht is gekomen. De vraag is wie gelijk heeft. Mogen mannen om religieuze redenen weigeren om naast een vrouw te zitten en mogen maatschappijen dit gedrag toestaan? Wie meent dat sprake is van discriminatie kan dat melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit college kun je ook vragen om een oordeel. Laten we deze zaak maar eens voorleggen aan dit college. Die kan een onafhankelijk oordeel vellen of KLM discriminatie moet toestaan of niet.

Op naar een eerlijk migratiebeleid

SP SP Nederland 03-10-2019 13:01

Reactie van de SP op Frans-Duits migratieplan

De SP wil graag een goed debat met de regering over het initiatief dat Frankrijk en Duitsland binnen de Europese Unie hebben genomen rondom migratie. Dit is een belangrijk onderwerp en er is veel nodig om tot een goede oplossing te komen binnen Europa. Helaas wilde de coalitie het debat dat op de planning stond niet door laten gaan. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het plan van Frankrijk en Duitsland niet ontvangen. Het praat en besluit behoorlijk lastig over een plan dat je niet hebt en waar ook geen fatsoenlijk debat over kan plaatsvinden.

Dit typeert hoe ondoorzichtig zaken binnen de Europese Unie worden geregeld. De SP heeft er daarom weer op aangedrongen om dit soort belangrijke zaken in het Nederlandse parlement te bespreken, zodat de democratie haar werk kan doen en gerespecteerd wordt.

De SP vindt dat Nederland mee moet praten over het Franse en Duitse initiatief. We zullen samen moeten komen tot een betere aanpak van migratie, waarbij voorop staat dat de grondoorzaken van migratie moeten worden aangepakt. Migranten die naar de Europese Unie komen moeten een snelle, eerlijke en adequate procedure krijgen zodat snel duidelijk wordt wie vluchteling is, en dus recht heeft op asiel, en wie niet. De SP steunt de lijn om samen met andere Europese landen te bekijken hoe we mensen die recht hebben op asiel op een zo goed en eerlijk mogelijke manier op kunnen vangen in Europa. Mensen die geen recht hebben op asiel moeten terugkeren naar het land van herkomst.

Met deze insteek moet de regering wat ons betreft binnen de Europese Unie het gesprek aan gaan. Mocht er een Europese overeenkomst worden gesloten, dan dient deze voorgelegd te worden aan de Tweede Kamer zodat het Nederlandse parlement en democratie haar werk kan doen. Dit is in lijn met een eerder aangenomen SP-motie.

Belastingontduiking aanpakken met Centraal Aandeelhoudersregister

SP SP PvdA Nederland 03-10-2019 05:49

De SP en PvdA willen belastingontduiking, witwassen en terrorismefinanciering aanpakken met het instellen van een Centraal Aandeelhoudersregister. De partijen hebben daartoe een wetsvoorstel ingediend en vandaag start de behandeling van de wet. Instellingen, zoals het notariaat en de banken, zijn verplicht om te onderzoeken of hun klanten zich niet schuldig maken aan malafide praktijken, maar hebben op dit moment te weinig mogelijkheden om dit onderzoek goed en zorgvuldig te doen. Met een register waarin duidelijk staat wie of wat er achter een onderneming schuilgaat worden ze beter in staat gesteld deze verplichting na te komen. Notarissen worden verplicht inzichtelijk te maken wie de achterliggers zijn. Ook wordt elke aandelentransactie geregistreerd. Zo wordt het moeilijker om met schimmige bedrijfsstructuren de werkelijkheid te verdoezelen.

De noodzaak voor een aandeelhoudersregister is groot. De Panama Papers toonden aan hoe kerstbomen van schimmige vennootschappen worden opgericht om criminele activiteiten uit te voeren. Uit de verhoren van de Parlementaire Ondervragingscommissie Fiscale Constructies bleek dat dit soort praktijken ook grootschalig in Nederland plaatsvinden. Zo gaven de Belastingdienst en het OM aan dat zij op dit moment onvoldoende middelen hebben om dit soort financiële constructies op te rollen. Ook banken hebben moeite om transacties te onderzoeken op malafide praktijken. Het leverde de ING-bank een miljoenenboete op en ABN Amro ligt nu ook onder een vergrootglas.

PvdA-Kamerlid Nijboer: 'De schok na de onthullingen van de Panama Papers was groot. Alle partijen in de Tweede Kamer willen dat witwassen, belastingontduiking en fraude wordt bestreden. Toch zijn er op dit moment te weinig mogelijkheden om dit aan te pakken. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat we weten wie er achter ingewikkelde bedrijfskerstbomen schuil gaan, kan deze aftuigen en zo criminelen het leven zuur maken.'

SP-Kamerlid Alkaya: 'Nederland loopt jaarlijks miljarden mis door belastingontduiking. Wij draaien met z'n allen op voor die rekening in de vorm van hogere belastingen of bezuinigingen. Op dit moment worden aandelen in ondoorzichtige vennootschappen regelmatig gebruikt bij belastingfraude, en niemand weet wie er achter zit. Door dit transparant te maken zal het centraal aandeelhoudersregister bijdragen aan de bestrijding van fraude.'

500 banen ziekenhuizen Treant moeten behouden blijven

SP SP Nederland 01-10-2019 16:00

De drie ziekenhuizen van de Treant Zorggroep in Drenthe en Groningen hebben medegedeeld dat er 500 banen zullen verdwijnen bij de zorggroep. Een totaal onbegrijpelijk besluit in een tijd van toenemende vergrijzing en grote personeelstekorten in de zorg.

Volgens Treant is deze ontslagronde een logisch gevolg van het dalende aantal patiënten in hun ziekenhuizen. ‘Bizar! Eerst besluit Treant om afdelingen van ziekenhuizen te sluiten, zo is  de acute verloskunde uit Hoogeveen en Stadskanaal verdwenen. Vervolgens constateert men dat het aantal patiënten afneemt. Dit had toch iedereen kunnen verwachten. Helaas zijn 500 medewerkers van de ziekenhuizen hier nu de dupe van’, zegt Henk van Gerven, Tweede Kamerlid van de SP.

Volgens de SP moet de ziekenhuiszorg in Noord-Nederland niet afgebouwd worden maar moeten we daar juist investeren. Zo stellen we voor de acute verloskunde terug te brengen en om in zowel Stadskanaal als Hoogeveen weer een volledig ziekenhuis te realiseren. Met het weer openen van deze belangrijke afdelingen kunnen de banen die nu geschrapt dreigen te worden behouden blijven én blijft voor de inwoners de ziekenhuiszorg dichtbij beschikbaar.

Het Zorgbuurthuis moet er komen

SP SP Nederland 30-09-2019 13:47

Lilian Marijnissen presenteerde twee jaar geleden het Zorgbuurthuis. In het Zorgbuurthuis kunnen mensen oud worden in hun eigen vertrouwde buurt, samen met de partner, met vers eten en vaste zorgmedewerkers die de zorg geven die nodig is. De meeste mensen reageren enthousiast op het Zorgbuurthuis. Maar nu moeten ze er nog wel komen. Daarom presenteert Lilian Marijnissen een wet die dit moet regelen. Ze vertelde erover bij Goedemorgen Nederland.

Doordat de verzorgingshuizen zijn gesloten moeten mensen langer thuis blijven wonen. Maar dat kan of wil niet iedereen. Daarom is het belangrijk dat het Zorgbuurthuis er komt. En wat blijkt: uit een doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat het SP-voorstel om mensen weer toegang te geven tot het verzorgingshuis haalbaar en betaalbaar is. Al in 2020 hoeven 6,5 duizend ouderen niet meer noodgedwongen thuis te wonen als liever in een Zorgbuurthuis willen wonen. een Zorgbuurthuis. In 2025 kunnen bijna 65 duizend ouderen extra terecht in het Zorgbuurthuis. De kosten hiervan bedragen zo’n 40 miljoen euro in 2020, oplopend tot 400 miljoen euro in 2025.

Het Zorgbuurthuis zal het werken in de zorg interessanter maken. Het werk in de verpleeghuizen is nu heel zwaar, de mensen die daar nu wonen hebben zulke intensieve zorg nodig dat zij binnen een jaar komen te overlijden. In het Zorgbuurthuis kunnen zorgmedewerkers de zorg en aandacht geven die nodig is, kleinschalig en in de buurt.

Meer weten? Lees hier meer over ons plan voor het zorgbuurthuis.