Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

1122 documenten

Kamer steunt SP: Weer cashende uitzendbureaus uit het onderwijs

SP SP Nederland 29-11-2022 15:10

Dinsdag steunde de Kamer een voorstel van de SP en GroenLinks dat ervoor moet zorgen dat uitzendbureaus niet meer hun weg naar scholen weten te vinden. Samen met het onderwijs moet de overheid regionale invalpools gaan starten, zodat scholen niet langer vastzitten aan peperdure uitzendkrachten. SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Het lerarentekort wordt aangejaagd door dit soort uitzendbureaus. Dat die nu uit het onderwijs gejaagd gaan worden betekent dat geld voor docenten in de toekomst beter besteed zal worden.’

Al jaren is de massale inzet van uitzendkrachten de SP een doorn in het oog. Zo is het uurtarief niet alleen veel hoger dan voor een reguliere docent, uitzendkrachten doen vaak ook geen teamtaken zoals oudergesprekken of rapportvergaderingen, waardoor die taken bij het kleine vaste team terecht komen. Daarnaast jagen uitzendbureaus actief op leraren waarmee ze het lerarentekort waar ze zo rijk van worden alleen maar groter maken.

Kwint: ‘Dit is de grootste stap in een strijd die al jaren duurt. Tot nu toe wilde de Tweede Kamer niet verder gaan dan vrijblijvende intenties. Nu moet de overheid zelf een rol gaan nemen in het vormen van die invalpools voor docenten en in het afspraken maken met schoolbesturen over het weren van uitzendbureaus.'

Maar dat betekent volgens Kwint ook dat onderwijsbestuurders betere werkgevers zullen moeten worden. ‘Ondanks het grote lerarentekort zijn sommige besturen nog altijd huiverig om docenten een vast contract te geven. Daarom is het ontzettend belangrijk dat ook mijn voorstel om leraren na een jaar een vast contract te geven vandaag is aangenomen. Het lerarentekort is hiermee nog lang niet opgelost, maar dit zijn belangrijke stappen.’

Van Nispen wil reddingsplan voor de sport

SP SP Nederland 29-11-2022 14:58

De SP heeft in het debat over de sportbegroting voorgesteld dat sportverenigingen en voorzieningen zoals zwembaden niet gesloten zullen worden als gevolg van de gestegen energietarieven. Er moet een reddingsplan komen voor de sport, vindt SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Waar de minister nu mee komt is echt te weinig. Als het kabinet nu niet ingrijpt dan sta je toe dat een deel van onze prachtige sport het niet redt deze winter. Kinderen die niet meer naar de club kunnen, vrijwilligers die afhaken, gemeenschappen zonder vereniging, ik vind dat echt ondenkbaar. Dat is een enorme kapitaalvernietiging en veel schadelijker en duurder voor de samenleving dan nu voldoende ingrijpen om ze de winter door te helpen.'

Daarnaast kwam de SP met voorstellen over het herinvoeren van het schoolzwemmen, meer buitenspeelmogelijkheden voor kinderen, speeltuinen waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen, betaalbare sport voor iedereen, wettelijke verankering van sport als publieke voorziening in een sportwet en voorstellen voor mensen met een beperking en de vergoeding van sporthulpmiddelen. Van Nispen toonde zich ontevreden over de voortgang van het sportbeleid: ‘De minister lijkt de urgentie niet te zien van voldoende betaalbare sport- en beweegmogelijkheden voor iedereen. Dat vind ik kwalijk voor een minister voor sport. Ik vind echt dat de minister meer moet gaan doen, voor de sport, anders staat deze minister de vooruitgang in de weg.’

Daar kwam volgens Van Nispen nog bij dat minister Helder, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, de Tweede Kamer niet serieus lijkt te nemen. ‘We hebben al eerder voorstellen ingediend die ook zijn aangenomen door een meerderheid, die nu niet worden uitgevoerd. Daarover hadden we een fel inhoudelijk debat. Dat debat, waarin de minister haar sportbegroting verdedigde, wilde de minister onderbreken omdat ze weg moest. Notabene voor het bezoeken van een WK-wedstrijd in Qatar, waarvan een meerderheid van de Tweede Kamer nu juist had gezegd dat daar géén regeringsafvaardiging naar toe moest gaan. Ik vind dat een schoffering van de Kamer. We willen een échte minister voor sport, die de democratie serieus neemt en zich met hart en ziel inzet voor de belangen van de sport. Dat doet deze minister nu niet.’

SP-succes: Schadeloosstelling watersnoodramp Limburg en Brabant moet zo snel mogelijk

SP SP Nederland 29-11-2022 14:38

In juli 2021 zorgde een watersnoodramp voor veel schade in Limburg en Noord-Brabant. Nog altijd zijn er gedupeerden die moeten wachten op schadevergoeding. De motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman die het kabinet oproept om alles op alles te zetten om de schadeafhandeling nog dit kalenderjaar af te ronden is vandaag met zeer brede steun aangenomen door de Tweede Kamer.

Beckerman: 'Weer is het kabinet te traag in het afhandelen van schade van mensen. Nu is het de watersnoodramp, maar we zien het ook bij de afhandeling van de bevingsramp in Groningen en bij de ouders van het toeslagenschandaal. 16 maanden na de ramp is nog steeds niet iedereen schadeloosgesteld, dat is niet te verkroppen. Goed dat de Tweede Kamer nu de druk op het kabinet opvoert om tempo te maken.'

Door met de strijd tegen roofinvesteerders die vakantieparken opkopen

SP SP Nederland 24-11-2022 09:57

Onlangs gaf de minister in het Kamerdebat aan dat er inderdaad meer moet gebeuren. Hij stelt met de nieuwe actieagenda over vakantieparken aan de slag te gaan en verwacht in het eerste kwartaal van 2023 daarop terug te komen. Hoewel dat eindelijk een stap in de goede richting is, is het in de ogen van de SP te mager. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: "Ik ben blij dat minister de Jonge naar eigen zeggen een 'bekering' heeft ondergaan over dit onderwerp. Maar er gebeurt nog steeds te weinig en het gaat te langzaam. Mensen kunnen niet meer wachten".

We stellen daarom voor om vakantieparken te reguleren door een vergunningstelsel voor gemeenten te organiseren en een opkoopfonds daarvoor in het leven te roepen. Ook roepen we op om de Wet voorkeursrecht gemeenten te wijzigen, zodat deze een voorrangspositie krijgen bij de verkoop van vakantieparken. Recreanten moeten worden beschermd tegen de opkoop van vakantieparken door dit wettelijk vast te leggen, zodat zij zijn beschermd tegen de opkoop van vakantieparken en de herstructurering van vakantieparken, wat betekent dat het park zo wordt aangepast dat er geen ruimte meer is voor de bestaande recreanten.

De massale aankoop van vakantieparken door roofinvesteerders heeft de aandacht van de landelijke politiek en dat is niet zonder reden. De 'verroompottisering' van vakantieparken is een landelijke trend. Grote ketens kopen in rap tempo particuliere campings en vakantieparken op om er vaak ten koste van de natuur luxe resorts van te maken. Op deze wijze ontstaan overal dezelfde soort eenvormige parken zonder lokaal eigenaarschap en zijn zowel recreanten als de natuur de dupe.

Eerder al overhandigden de Stichting RecreantenRecht, Stichting Recreanten in Actie, Vakantiepark Sandevoerde en Vereniging Parkbelangen Leekstermeer een manifest aan de Tweede Kamer met concrete verbeterpunten, zoals het eerste recht van eerste koop door recreanten, een marktconforme vergoeding bij verplaatsing en een maatschappelijke kosten-baten analyse verplicht te stellen om de impact op bijvoorbeeld natuur, milieu en verkeer te meten. Ook leidde het Rondetafelgesprek Vakantieparken tot het nodige draagvlak hiervoor in de Tweede Kamer.

Reguleren arbeidsmigratie is nodig

SP SP Nederland 22-11-2022 20:42

'Om grip te krijgen op migratie moet dit kabinet beginnen met het reguleren van arbeidsmigratie', zei Lilian Marijnissen bij Op1. Door te stoppen met ongebreidelde arbeidsmigratie kunnen we een eind maken aan de vreselijke situaties waarin veel arbeidsmigranten wonen en werken en voorkomen we dat buurten en de lonen worden ontwricht. Nu profiteren vooral werkgevers en uitzendbureaus terwijl de kosten worden afgewenteld op de samenleving.

Marijnissen stelt voor om werkvergunningen in te voeren voor mensen die hier komen werken. Daarmee voorkomen we dat werkgevers onbeperkt goedkope arbeidskrachten uit het buitenland hierheen kunnen halen voor een laag loon terwijl de winst van de baas hoog is. Op vakantieparken, industrieterreinen maar vooral in wijken waar meer problemen samenkomen worden ze weggestopt. Ongereguleerde arbeidsmigratie leidt tot uitbuiting en onderdrukking. Nu de discussie over migratie oplaait is het tijd om te stoppen met deze economische migratie.

De SP is niet de enige. Het is ‘dweilen met de kraan open’ stelde de Arbeidsinspectie eerder al. Nu blijkt dat 1 op de 7 uitzendbureaus bewust de wet overtreedt door migranten bijvoorbeeld minder te betalen dan het minimumloon. Het is tijd om de discussie aan te gaan over de onbeperkte arbeidsmigratie ten gunste van het bedrijfsleven.

De SP strijdt al jaren tegen ongereguleerde arbeidsmigratie wat vooral leidt tot uitbuiting. Lees hier wat we eerder al deden.

De digitale euro is een test voor onze democratie

SP SP Nederland 22-11-2022 14:47

Vergaderingen en conferenties van internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie vinden bijna dagelijks plaats. Zelden leiden die tot veel ophef. Maar hoe anders was dat bij een aantal recente bijeenkomsten over de ontwikkeling van digitale munten door centrale banken? Het onderwerp is controversieel. Want ja, digitaal geld bestaat al in vele vormen en wordt volop gebruikt, maar dat overheden zich ook in deze wereld gaan mengen met eigen munten, is nieuw. Mensen maken zich onder meer zorgen over hun privacy en de mogelijkheden die overheden zullen krijgen om ‘ongewenste’ transacties te blokkeren.

De Tweede Kamer gaat op 23 november a.s. voor het eerst in debat met Minister Kaag van Financiën over een publieke digitale munt. Dat is rijkelijk laat want invloedrijke personen, zoals onze eigen koningin Máxima, hebben op diverse internationale vergaderingen al uitgesproken voorstanders te zijn van zo’n Central Bank Digital Currency (CBDC). In Europa experimenteert de ECB bovendien al met het technische ontwerp van haar CBDC: de digitale euro. Veel mensen krijgen daardoor het gevoel dat hun volksvertegenwoordigers weinig invloed hebben op dit soort ingrijpende ontwikkelingen en dat belangrijke keuzes elders beklonken worden. Dit tast het vertrouwen in de democratie verder aan.

Op 14 februari brachten 120 wetenschappers en maatschappelijke organisaties uit heel Europa een gezamenlijke verklaring naar buiten. Zij pleitten voor een democratischere benadering bij de ontwikkeling van de digitale euro. De ECB leek tot dan toe de ontwikkeling te benaderen als een puur technische onderneming, die losstaat van sociale of politieke overwegingen. De doelstellingen en ontwerpkeuzes van de digitale euro zijn echter zeer politiek. In de Tweede Kamer nam daarom de roep toe om het ontwikkelingsproces uit de achterkamers te halen en in een openbaar debat te bespreken. Na lang aandringen van Nederland in Brussel kwam dit onderwerp eindelijk op de agenda van de vergadering van de ministers van financiën van de eurolanden, de zogeheten Eurogroep. Hoewel ook deze vergaderingen zelden enige media-aandacht krijgen of enige ophef veroorzaken, stelde dit de Tweede Kamer wel in staat om politieke boodschappen mee te geven aan minister Kaag. Twee oproepen konden in ieder geval op brede steun rekenen van de Kamer: de digitale euro mag zeker niet programmeerbaar zijn en anoniem betalen moet mogelijk blijven, zoals dat bij contant geld nu ook mogelijk is.

De vraag is nu of de Europese instellingen deze breed gedragen Nederlandse wensen serieus nemen. De eerste signalen zijn verontrustend. Zo waren vertegenwoordigers van de nationale parlementen niet uitgenodigd voor een recente ‘high level’ conferentie over de ontwikkeling van de digitale euro in Brussel. Wel uitgenodigd waren Máxima, bestuurders van financiële instellingen en eurocommissarissen. Bovendien neemt de ECB openlijk stelling tegen zeker een van de Nederlandse moties door te zeggen dat zij geen voorstander is van anonieme betalingen. Ongekozen centrale bankiers gaan dus in tegen de wens van een brede politieke meerderheid in ons land, en dat zorgt voor spanning. Ook de Duitse minister van Financiën, Christian Lindner, pleitte recent voor “cash-like privacy”.

Ook een ander belangrijk politiek besluit lijkt nu al genomen zonder dat het debat daarover heeft plaatsgevonden: commerciële banken moeten een belangrijke rol krijgen bij de uitrol van de digitale euro. En dat terwijl bijvoorbeeld ook gekozen had kunnen worden om de digitale euro als alternatief voor commerciële banken in het betalingsverkeer neer te zetten. Dit is wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2019 in haar rapport ‘Geld en Schuld’ bepleitte. Een digitaal alternatief zou volgens de WRR een disciplinerend effect hebben op private banken, bijdragen aan stabiliteit en tot meer diversiteit en concurrentie leiden. Op die manier zou ook overheidssteun in de vorm van bijvoorbeeld het depositogarantiestelsel geleidelijk afgeschaft kunnen worden, zodat banken zullen functioneren als private bedrijven en in het geval van mismanagement ‘gewoon’ failliet kunnen gaan.

De digitale euro wordt daarom een test voor de democratie in de EU. Als namelijk aan de ene kant politieke eisen aan het ontwerp openlijk genegeerd worden en aan de andere kant de machtige positie van commerciële banken alleen maar versterkt wordt, dan zal de digitale euro geen zegen worden voor onze samenleving, maar een ondemocratische vloek. Om het rap dalende vertrouwen in de digitale euro, nog voordat die het daglicht heeft gezien, te herstellen zouden de Nederlandse regering en (Euro)parlementariërs zich actiever moeten mengen in het debat en expliciet moeten eisen dat de digitale euro een democratisch en betrouwbaar alternatief voor banken wordt.

Mahir Alkaya is Tweede Kamerlid voor de SP, schrijver van het boek “Van wie wordt ons geld?” en rapporteur digitaal centrale bankgeld voor de Tweede Kamer.

Martijn Jeroen van der Linden is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool en promoveerde recent op het design van het geldstelsel in het digitale tijdperk aan de TU Delft.

Kox over MH17-vonnis: 'Gerechtigheid is geschied, geen ruimte voor straffeloosheid'

SP SP Nederland 17-11-2022 18:57

'De Haagse rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan over de staatsaansprakelijkheid van de Russische Federatie op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen betreffende het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014. Op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur kwamen alle 298 inzittenden om het leven, waaronder 198 Nederlanders. Drie personen (twee Russische en één Oekraïense) kregen levenslange gevangenisstraffen en één persoon werd vrijgesproken.

Gerechtigheid is geschied. Het vonnis toont aan dat de internationale gemeenschap straffeloosheid niet zal accepteren. De verantwoordelijken moeten ter verantwoording worden geroepen en ik dring er bij alle staten op aan om samen te werken bij het vaststellen van aansprakelijkheid. In de afgelopen acht jaar is de verwoestende pijn van de familieleden en vrienden van de slachtoffers verergerd en verlengd door de ondraaglijke houding van de Russische autoriteiten, die hebben geprobeerd de waarheid te verdoezelen en alternatieve verhalen te verspreiden op basis van vals bewijs. Dergelijke schandelijke manoeuvres zijn dagelijks te zien in de aanvalsoorlog tegen Oekraïne.

Ik complimenteer graag de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), het Joint Investigation Team (JIT) en niet-gouvernementele groepen zoals Bellingcat voor hun onvermoeibare werk om de omstandigheden van deze tragedie vast te stellen. Gezien het intense en aanhoudende lijden van de nabestaanden van de slachtoffers van de crash, nodigde de laatste resolutie van de Parlementaire Assemblee over dit onderwerp, die afgelopen juni werd aangenomen, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit om te overwegen prioriteit te verlenen aan hun rechtszaken. We moeten er alles aan doen om de pijn van de slachtoffers niet langer te laten duren.

Namens de Parlementaire Assemblee wil ik nogmaals onze oprechte deelneming betuigen aan de familieleden en vrienden van de slachtoffers en onze bewondering uitspreken voor de constructieve en waardige rol die zij en hun verenigingen hebben gespeeld in de nationale en internationale publieke opinie. Zij hebben er voor gezorgd dat de waarheid werd vastgesteld, en dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze tragedie nu een zekere mate van verantwoordelijkheid dragen.'

Laat agenten niet opdraaien voor bezuiniging op de geestelijke gezondheidszorg

SP SP Nederland 15-11-2022 15:02

De SP wil dat er maatregelen worden genomen om het aantal meldingen bij de politie over personen met verward gedrag terug te dringen. De politie krijgt maar liefst 130.000 meldingen per jaar, gemiddeld dus 356 meldingen per dag, die te maken hebben met mensen die verward gedrag vertonen. Het aantal meldingen is enorm gestegen sinds de forse bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. De politie kampt door bezuinigingen ook al jaren met een capaciteitstekort. Ondertussen zijn patiënten, agenten en de samenleving de dupe. De SP stelt onder andere voor dat er voor de politie altijd een medewerker van de ggz beschikbaar moet zijn, binnen 45 minuten, als zij op meldingen af moeten gaan waar verward gedrag een rol speelt. Ook moeten er bijvoorbeeld voldoende behandelplekken komen om mensen de passende hulp en zorg te bieden die ze op dat moment nodig hebben.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Jarenlang is er door de kabinetten Rutte bezuinigd met het idee dat men zelfredzamer moest worden en de overheid steeds een stap verder terug kon doen. Mensen moeten problemen vooral binnen hun eigen netwerk oplossen en langer thuis blijven wonen als ze problemen hebben. Dat beleid is niet alleen slecht voor de mensen bij wie dat niet lukt, maar ook voor de hele samenleving. Door kortzichtig te bezuinigen op essentiële voorzieningen als geestelijke gezondheidszorg en de politie zien we schrijnende situaties ontstaan. Veel mensen die verward gedrag vertonen moeten niet een nacht de cel in maar hebben zorg nodig. Die zorg is nu niet beschikbaar, waardoor politieagenten met de handen in het haar zitten.'

Politieagenten geven zelf aan dat zij niet de nodige zorg kunnen leveren aan mensen die verward gedrag vertonen. Dat is kwalijk voor de patiënt maar ook voor de politie. Zo zegt een agent: 'Een ander bijkomend gevolg is dat de politie er 24/7 is en dus aanspreekbaar is. Alles wat de overheid beloofd en niet na komt krijgen wij op ons bordje. Wij komen bij verwarde personen vaak als het crisis is en de emoties hoog opgelopen zijn. We worden dan gezien en bejegend als een verlengstuk van het slechte beleid. De boosheid, onmacht en woede richt men (begrijpelijk) op de politie. We komen dan voor iemand die zorg nodig heeft, maar moeten regelmatig de omgeving in toom houden zodat het niet escaleert.'

Van Nispen: 'We verwachten nu van agenten dat ze mensen met, soms ernstige, geestelijke gezondheidsproblematiek helpen. Ondertussen neemt de overlast toe, krijgen agenten nog meer taken op hun bordje en worden die mensen niet geholpen. Daarom moeten we zorgen dat deze mensen naar een zorgvoorziening kunnen en niet naar het politiebureau worden gebracht. Zo voorkomen we ook nodeloze criminalisering van mensen die hulp nodig hebben.'

Schaf de winstbelasting voor woningcorporaties af

SP SP Nederland 14-11-2022 17:10

Woningcorporaties zijn geen bedrijven en daarom horen zij geen extra belasting te betalen die bedoeld is voor belastingontwijkende multinationals. Dit voorstel doet SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de begroting wonen. Woningcorporaties zijn instellingen die door de minister worden toegelaten om onze volkshuisvesting te regelen, en zij zouden zich bezig moeten houden met het verlagen van de huren, verbetering en verduurzaming van woningen en nieuwbouw. Beckerman: 'Minister de Jonge noemt wonen een recht, zegt terug te willen naar volkshuisvesting, maar legt corporaties een winstbelasting op die even hoog is als de verhuurderheffing in 2016. We weten hoe desastreus de gevolgen van die heffing waren. Onder andere minder nieuwbouw en hogere huren waren het gevolg.'

De winstbelasting voor woningcorporaties bedroeg in 2012 slechts 5 miljoen euro en in 2023 betalen zij tussen de 1 en 1,1 miljard. Minister de Jonge belast net als bij de verhuurderheffing met name sociale huurders. 'De minister maakt het woningcorporaties nog steeds erg moeilijk om alle opgaven te realiseren. Op deze manier zullen we nooit uit de wooncrisis komen.' Dat de winstbelasting zo enorm gegroeid is, heeft onder andere te maken met een rentebeperkingsmaatregel. Deze maatregel is eigenlijk bedoeld om sprinkhaanbedrijven en brievenbusfirma’s die belastingbetaling ontwijken aan te pakken. Maar deze maatregel raakt onze volkshuisvesting extra hard, terwijl die bedrijven nog steeds de belastingbetaling kunnen ontwijken.

Met de huidige rentestand, de aangepaste tarieven voor de winstbelasting en de verdere renteaftrekbeperking loopt de winstbelasting volgens AEDES op naar 1,3-1,5 miljard euro in 2025. Beckerman: 'Als we stoppen met woningcorporaties, en daarmee huurders, te belasten alsof ze bedrijven zijn kan geld van huurders gebruikt worden voor huurders. Dit geld is nodig voor de zo noodzakelijke bouw, het verlagen van de huren en het verbeteren en verduurzamen van woningen.' Veel Europese landen hebben hun aanbieders van betaalbare woningen uitgezonderd voor deze winstbelasting. 'Ik zal er alles aan doen om deze winstbelasting net als elders in Europa van tafel te halen.'

Van Nispen komt met initiatiefnota voor sociaal notariaat

SP SP Nederland 14-11-2022 11:08

Het voorstel van de SP voor een sociaal notariaat krijgt vandaag een vervolg. SP-Kamerlid Michiel van Nispen heeft een initiatiefnota ingediend in de Tweede Kamer om het plan dichterbij te brengen. Nu is het nog zo dat mensen niet naar de notaris gaan, omdat ze niet zomaar honderden euro’s hebben liggen. Maar naar een notaris gaan is vaak wel verstandig, want afspraken niet goed vastleggen kan ervoor zorgen dat mensen later veel meer geld kwijt zijn.

Van Nispen: ‘We hebben de sociaal advocatuur, dan is het ook logisch dat er een sociaal notariaat komt. Juist door belangrijke zaken op te schrijven en vast te leggen voorkom je dat mensen later in de problemen komen. Dat voorkomt ook dat mensen later bijvoorbeeld naar een sociaal advocaat moeten stappen omdat ze met juridisch getouwtrek te maken hebben. Je recht halen moet voor iedereen mogelijk zijn. Daarom hebben we vandaag onze initiatiefnota aangeboden aan de minister voor Rechtsbescherming, om het sociaal notariaat een stap dichterbij te brengen.’