Nieuws van Unknown in Nederland inzichtelijk

141 documenten

‘Kappen druist in tegen onze natuur’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-09-2021 00:00

‘Kappen met kappen’ is het thema van de outfit die Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, dit jaar draagt op Prinsjesdag. “Nederland behoort tot de Europese landen met de minste natuur en is bijna wereldkampioen soortenverlies. Bomen kappen druist in tegen onze natuur”, licht Ouwehand toe. In de Amazone verdwijnen elke minuut vier voetbalvelden aan bos om plaats te maken voor de productie van met name veevoer. Toch gaat de ontbossing in Nederland verhoudingsgewijs nog harder . Voor de Partij voor de Dieren reden om dit jaar de bossen en iedereen die opkomt voor bomen een hart onder de riem te steken. Ouwehand: “Het kabinet doet veel te weinig om onze natuur te beschermen. Denk aan natuurgebied Amelisweerd dat gekapt dreigt te worden voor nog meer asfalt. Of de houtkap voor biomassacentrales, die dankzij een listig rekentrucje een groen vinkje krijgen maar in werkelijkheid meer CO2 uitstoten dan kolencentrales, en enorme subsidieslurpers zijn. We verbranden onze eigen schaarse bossen en enorme natuurgebieden in Amerika en Estland voor energie. Maar bomen zijn geen brandstof. We moeten echt kappen met de botte-bijl-politiek.” Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken Wereldkampioen Nederland was al Europees kampioen biodiversiteitsverlies maar is niet ver verwijderd van de wereldtitel, maakte Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis, onlangs bekend. Bramen en brandnetels domineren het groen omdat zij profiteren van de stikstofuitstoot. Andere soorten krijgen daardoor geen kans. “Onder Henk Bleker ten tijde van Rutte I is de vernietiging van onze natuur definitief ingezet en de daaropvolgende kabinetten zijn daarmee doorgegaan. Niet alleen voor diverse plant- en diersoorten is inmiddels geen ruimte meer, ook voor mensen is het dringen in natuurgebieden, zoals we zagen tijdens de corona-lockdown. Het was filelopen en er moesten zelfs boa’s aan te pas komen”, zegt Ouwehand. De Covid-pandemie heeft bovendien het bewustzijn vergroot dat wereldwijde ontbossing het risico op een virusuitbraken vergroot. “Wetenschappers waarschuwen onder meer dat dieren, die hun leefgebied hadden in die gekapte bossen en mogelijk ziektes bij zich dragen, op zoek naar andere leefgebieden. Vaak zal dat zijn in gebieden waar ook mensen leven. Dat maakt de kans dat zo’n dierziekte overspringt op mensen groter.” Geen airco's maar bomen Tot slot benadrukt Ouwehand dat bomen heel hard nodig zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan. “Bomen nemen CO2 op, zorgen voor schonere lucht en brengen verkoeling. Eén grote boom koelt, door schaduw en door verdamping van water, net zo goed als tien airco’s. We hebben bomen dus heel hard nodig. Niet alleen in de grote natuurgebieden wereldwijd, maar net zo goed in ons eigen land, onze stad, onze straat.” Ontwerp De outfit van PvdD-partijleider Esther Ouwehand is gemaakt door Ingrid Brouwer van IAM Couture. © Thomas Schlijper

Minister probeert met list natuur­ver­gunning voor Lelystad Airport te ritselen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-09-2021 00:00

Het demissionaire kabinet probeert de opening van het betwiste Lelystad Airport een stap dichterbij te brengen, door het vliegveld te laten meeliften op de legalisatie van een groep gedupeerde boeren in de stikstofcrisis. Kamerleden Leonie Vestering en Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren steken daar samen met Stichting Red de Veluwe en de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) een stokje voor . Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat in mei 2019 door de Raad van State werd afgeschoten, konden ondernemers die een kleine stikstofneerslag veroorzaakten op de natuur (minder dan 1 mol/ha/jr) volstaan met een melding bij de provincie. Een natuurvergunning was voor hen niet nodig. Nu de PAS onwettig is verklaard, hebben ook deze ondernemers – ruim drieduizend boeren en enkele andere bedrijven – een vergunning nodig. Het kabinet wil deze bedrijven nu snel legaliseren. Saillant is dat ook Lelystad Airport zich onder deze PAS-melders heeft geschaard. Maar het vliegveld zal bij ingebruikname leiden tot wel 4,1 mol/ha/jr aan stikstofneerslag op natuurgebieden. “Het is in de eerste plaats dus al bizar dat Lelystad Airport een PAS-melding mocht doen, maar het zou helemaal absurd zijn als deze melding ook nog gelegaliseerd wordt,” zegt Van Raan. “Het vliegveld lift zo mee op de golf van legalisatie van boeren, die hun melding wel correct en ter goeder trouw hebben gedaan.” Kamerlid Vestering laakt het dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de PAS-meldingen niet wil checken op juistheid. “Het heeft er alle schijn van dat het kabinet gewoon de hele groep wil legaliseren. Maar dat gaat zomaar niet. De Tweede Kamer heeft goedkeuring gegeven voor de legalisatie van PAS-melders, in de veronderstelling dat dat bedrijven zijn met een zeer kleine uitstoot. Lelystad Airport hoort daar duidelijk niet bij.” Daarnaast maakt de Partij voor de Dieren de minister duidelijk dat het juridisch überhaupt zeer wankel is om de PAS-melders nu te legaliseren zonder dat er stevig pakket aan maatregelen ligt waarmee vaststaat dat de natuurdoelen in de toekomst gehaald gaan worden. “Het is schandalig dat het kabinet er opnieuw voor kiest om wél stikstofruimte uit te geven aan economische activiteiten, zonder dat vaststaat dat die stikstofruimte er is. Wat we hier zien gebeuren is een PAS 2.0; voor je het weet staat het kabinet weer voor de rechter.”

Doorbraak! Koning mag Kroon­domein vanaf 2022 niet meer sluiten voor de jacht

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 10-09-2021 00:00

Vanaf 2022 zullen voor koning Willem-Alexander dezelfde regels gelden als voor andere beheerders van gesubsidieerde natuurgebieden: als hij de subsidie voor Kroondomein Het Loo wil behouden, dan zal hij moeten stoppen met het sluiten van het natuurgebied voor het publiek. Dit kabinetsbesluit komt na jaren van verzet door de Partij voor de Dieren tegen de jaarlijkse afsluiting tussen 15 september en 25 december. In deze periode wordt er door de koning en zijn gasten gejaagd in het gebied. In 2020 werden in het Kroondomein meer dan 800 dieren afgeschoten, waaronder 380 herten, 30 reeën en 400 everzwijnen. De koning heeft jarenlang subsidie opgestreken voor onderhoud van het Kroondomein, maar hield zich niet aan een belangrijke voorwaarde: het natuurgebied 51 weken per jaar openstellen voor publiek. Om ongestoord te kunnen jagen, werd het Kroondomein tijdens het jachtseizoen gesloten. Vanaf 2022 mag hij dat niet meer doen, heeft de regering besloten, na aanhoudende druk van de Partij voor de Dieren. De Tweede Kamer nam in 2018 een motie van de Partij voor de Dieren aan waarmee het kabinet de opdracht kreeg het Kroondomein het hele jaar open te stellen, maar de regering weigerde deze motie uit te voeren. In zijn Kamervragen in 2020 verzocht PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg de minister de motie alsnog uit te voeren. Ook wilde hij toen al een einde aan de onwettige uitzonderingspositie van de koning en dat de subsidie van 4,7 miljoen, verstrekt voor de periode 2016 – 2021, met terugwerkende kracht wordt teruggevorderd. Deze maand besloot het demissionaire kabinet alsnog gehoor te geven aan de aangenomen motie. In de voorwaarden van de 'openstellingssubsidie voor natuurgebieden' staat dat een natuurgebied 358 dagen per jaar opengesteld moet zijn. Het mag dus jaarlijks maar een week dicht zijn en moet de andere dagen open zijn van zonsopgang tot zonsondergang. De koning heeft inmiddels laten weten het gebied in 2021 nog af te sluiten. “Geen koninklijk gedrag”, vindt Wassenberg. “De koning vindt kennelijk nog steeds dat hij boven de wet en de wil van de Kamer staat. Vanaf volgend jaar komt daar gelukkig een einde aan.”

‘Bal­lonnen loslaten voor TeamNL onver­ant­woord’

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-07-2021 00:00

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over het oplaten van oranje ballonnen voor TeamNL in Japan. Kamerlid Eva van Esch spreekt van “onverantwoord gedrag” en wil, samen met collega-Kamerlid Christine Teunissen, weten hoe de ambassade het afval gaat opruimen. Om de winst van TeamNL te vieren heeft de Nederlandse ambassade in Japan tientallen oranje ballonnen opgelaten vanaf een boot. De actie was bedoeld om de spelers een hart onder de riem te steken, omdat ze geen bezoek mogen ontvangen. “Absoluut een sympathiek, maar tegelijk ook ondoordacht gebaar van de ambassade”, vindt Van Esch. “Het oplaten van ballonnen, ook van biologisch afbreekbare, gaat gepaard met milieuvervuiling en dierenleed. De ballonnen vallen in het water en kunnen dodelijk zijn voor dieren. Vogels en zeedieren kunnen verstrikken in de touwtjes of stikken in de ballonresten omdat zij dit aanzien voor voedsel.” 'Slecht visitekaartje' Van Esch en Teunissen vragen de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport om verantwoording. Ze willen weten hoe de Nederlandse ambassade van plan is het zelf veroorzaakte afval op te ruimen. “Het oplaten van ballonnen getuigt niet van verantwoordelijk gedrag en is ook een slecht visitekaartje voor Nederland", stelt Teunissen. "Bovendien is het Nederlandse milieubeleid erop gericht om afval te voorkomen. Dan moeten we ons niet opeens anders gaan gedragen in het buitenland. Natuurlijk zijn we trots op de sporters en willen we ze bedanken. Dit kan echter ook op een andere manier, waarbij we het milieu niet vervuilen."

Kabinet maakt te weinig werk van groen herstel

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-07-2021 00:00

Partij voor de Dieren vindt dat de plannen om uit de coronacrisis te komen onvoldoende zijn gericht op een duurzaam herstel. “Een groot deel van de steunmaatregelen zijn beland bij fossiele bedrijven, zonder dat hieraan duurzame voorwaarden werden gesteld. Er werd te eenzijdig gefocust op het in stand houden van werkgelegenheid en het beperken van de schok van de coronacrisis. Het kabinet heeft zo de kans om een radicale verduurzamingsslag te maken volledig aan zich voorbij laten gaan”, zegt PvdD-Kamerlid Christine Teunissen, die samen met collega Van Raan Kamervragen heeft gesteld. De Partij voor de Dieren wil van staatssecretaris Yeşilgöz (EZK) horen welk percentage van het coronabudget is geïnvesteerd in duurzame energie, biomassa niet meegerekend, en vindt dat het kabinet direct zou moeten stoppen met de bouw van kolencentrales en het zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden. “Wereldwijd zijn de huidige klimaatinvesteringen ruimschoots onvoldoende om ‘Parijs’ te halen en zelfs onvoldoende om te voorkomen dat de mondiale CO2-uitstoot een nieuw record zal bereiken in 2023. Ook het Nederlandse klimaatbeleid is ontoereikend en wordt ook nog eens ondermijnd door steunmaatregelen zonder duurzaamheidsvoorwaarden. Nieuwe steunmaatregelen moeten daarom echt gepaard gaan met harde eisen voor groen herstel”, vindt Lammert van Raan. 'Bijdrage OESO-landen omhoog' De PvdD roept in de Kamervragen het kabinet ook op om bij de eerstvolgende bijeenkomst van de OESO over een ‘groene en inclusieve toekomst’ zich sterk te maken voor een verhoging van de eigen bijdragen van OESO-landen om de achterblijvende investeringen in minder ontwikkelde landen op te vangen. Teunissen: “De ontwikkeling van rijke OESO-landen is mogelijk gemaakt door vervuilende industrieën en deels ten koste is gegaan van de welvaart in minder ontwikkelde landen. OESO-landen hebben een dus groter aandeel in de klimaatcrisis en daarmee een grotere verplichting en verantwoordelijkheid.”

Succes­volle afsluiting parle­men­taire jaar

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-07-2021 00:00

Op de laatste avond voor het zomerreces nam de Tweede Kamer meerdere Partij voor de Dieren-voorstellen aan die het leed van dieren in de veehouderij zullen verminderen. Zo schaarde een meerderheid zich achter moties voor een verbod op diertransporten boven de 30 graden, voor een verbod op pijnlijke drijfmiddelen in slachthuizen en voor een plan van aanpak voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes. Bokjes “Het werd hoog tijd dat de minister werk maakte van de enorm hoge sterfte onder bokjes. De dieren zijn vaak zo ziek nadat ze direct na hun geboorte bij hun moeders zijn weggehaald en op transport zijn gezet, dat 20% tot wel 66% de jonge slachtleeftijd van 5 à 6 weken al niet eens haalt. Een afschuwelijk gegeven. Bokjes zijn de wegwerpartikelen van de geitenmelkindustrie”, legt fractievoorzitter Esther Ouwehand uit. Net als een koe begint een geit niet uit zichzelf met melk geven, maar moet ze daarvoor eerst een jong krijgen. De bokjes worden vaak al een week na hun geboorte op transport gezet naar een bokkenmesterij of zelfs naar het slachthuis. Ouwehand: “Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet nu gelukkig ook dat de enorm hoge sterfte daar onacceptabel is. Op de laatste avond voor het reces is onze motie aangenomen waarin we het kabinet oproepen om met een plan van aanpak te komen waarmee ziekte en sterfte onder bokjes wordt voorkomen en waarin het welzijn en de intrinsieke waarde van zowel de geiten als hun bokjes centraal staan. Het was de allerlaatste motie van dit parlementaire jaar. Een mooier slot kon ik me niet wensen!” Transport en slacht Er werden meerdere voorstellen aangenomen die ernstig dierenleed op transport en in slachthuizen moeten verminderen. De Tweede Kamer wil een verbod op transporten met dieren wanneer het 30 °C of heter is. PvdD-Kamerlid Leonie Vestering: “Hitte zorgt voor ernstig dierenleed en zelfs sterfte op transport. De minister verbood vorig jaar het transport van dieren bij 35 °C, maar die temperatuur is nog steeds véél te hoog. Omdat wagens niet gekoeld worden kan de temperatuur binnen oplopen tot 40 - 45 graden. Dankzij deze aangenomen motie moet de minister nú werk maken van het verlagen van de maximum temperatuur waarop dieren vervoerd mogen worden. De hete zomer staat alweer klaar, geen tijd te verliezen!” Daarnaast zijn moties aangenomen om de wachttijd voor het uitladen van dieren bij slachthuizen maximaal 15 minuten te laten duren, en om drijfmiddelen die pijn en stress veroorzaken zoals stroomstootapparatuur in slachthuizen te verbieden . Goed nieuws voor mens en natuur Op verschillende andere thema’s werden nog moties van de Partij voor de Dieren aangenomen. Nederland draagt via het handelsbeleid bij aan moderne slavernij op de wereld, maar moet nu dankzij een aangenomen PvdD-motie prioriteit geven aan het tegengaan van moderne slavernij in het beleid tegen racisme en discriminatie. Andere aangenomen voorstellen bieden perspectief voor het ernstige en voortdurende leed dat de mensen in het toeslagenschandaal is aangedaan en voor structurele investeringen en een langetermijnvisie in het onderwijs. Tenslotte zijn er twee voorstellen aangenomen voor een betere bescherming van onze natuur. Nederland moet er bij de EU op aandringen om te rekenen met de werkelijke uitstoot van biomassa , wat betekent dat de papieren werkelijkheid dat het verbranden van bomen CO2-neutraal zou zijn niet langer opgaat. Ook moet bij de beoordeling van landbouwgif voortaan breder worden gekeken dan vergelijkingen tussen landbouwgiffen alleen: ook niet-chemische alternatieven zullen voortaan meegenomen worden.

Puls­vis­serij: in de fuik gedreven door gesjoemel en bedrog

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-07-2021 00:00

Pulsvisserij - het vissen met elektriciteit - was al een verboden techniek in Europa. Met gesjoemel met cijfers en onder de valse vlag van wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat Nederland toch maar liefst 84 schepen wist uit te rusten met elektrische schokapparatuur. “De aap is eindelijk uit de mouw als het gaat om het bedrog rond de pulsvisserij. Nederland heeft hiermee simpelweg de wet overtreden”, aldus PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg, die dit direct aankaartte in de Tweede Kamer en een motie van afkeuring over de handelswijze van het ministerie van LNV indiende. Bij pulsvisserij wordt gebruikgemaakt van stroomstoten waardoor de vissen op de bodem opschrikken en verlammen, zodat ze in het net terecht komen. Europa stond dit slechts bij uitzondering toe, maar vanaf 1 juli jongstleden is het verbod volledig en zijn ook uitzonderingen niet meer mogelijk. Nu blijkt dat gesjoemel door Nederland hier een grote rol in heeft gespeeld. Onlangs kwam naar voren [1] dat het voormalig ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2010 het aantal pulsvisserij-ontheffingen verschillende malen heeft gemanipuleerd om tot een zo hoog mogelijk aantal ontheffingen te komen. “Vissen met elektrische schokken was een – overigens zeer terecht! - verboden techniek, tenzij een onderzoeksdoel werd gediend. En daar heeft Nederland schaamteloos misbruik van gemaakt door onder valse voorwendselen gewone commerciële visserij als onderzoek te benoemen. Daarnaast is met manipulaties van cijfers het aantal schepen ook nog eens sterk uitgebreid, tot veel meer dan is toegestaan. Vergelijkbaar met wat Japan deed, toen de walvisvangst internationaal verboden werd, met een uitzondering voor onderzoek: ineens werden alle Japanse walvisvaarders onderzoeksschepen”, legt Wassenberg uit. Het verhaal rondom pulskor begint zo rond 2010. Vissers hebben het zwaar, en onder de dreiging van faillissementen voerden politieke partijen de druk op staatssecretaris Bleker op om meer pulsvisserij toe te staan. Onder deze druk, blijkt uit de stukken die de NOS opvroeg, voelden hoge ambtenaren zich gedwongen aan hun ondergeschikten te vragen ‘maximaal creatief’ te zijn. Op die manier kon uiteindelijk een veel groter deel dan de toegestane 5% van de vloot in aanmerking komen voor een pulsvisserij-ontheffing. Uiteindelijk visten 84 commerciële schepen, ruim een kwart van de Nederlandse vloot, met puls. En dat zette kwaad bloed bij de andere EU landen, die met lede ogen zagen hoe Nederlandse commerciële vloten hun zeeën leegvisten onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Andere Europese landen pikten het valsspelen van Nederland niet en dwongen een algemeen verbod op pulsvisserij af. “Dit is een bijna klassiek voorbeeld van de huidige bestuurscultuur: gesjoemel met cijfers en het willens en weten achterhouden van informatie. Wederom heeft een Nederlandse minister bij veel mensen en ook vissers het vertrouwen geschaad. Om dat vertrouwen te herstellen, zijn oprechte excuses op hun plaats. Bovendien keurt de Partij voor de Dieren de handelswijze af en daartoe hebben we gisteren een motie ingediend, die helaas niet op een meerderheid kon rekenen”, besluit Wassenberg. [1] https://nos.nl/artikel/2387301...

Opnieuw beelden van misstanden in slacht­huizen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-06-2021 00:00

RTL Nieuws bracht vandaag beelden naar buiten die Varkens in Nood/Dier &Recht maakte van vreselijke mishandeling van dieren bij slachterij Gosschalk in Epe, een groot slachthuis waar dagelijks duizenden varkens, kalfjes en koeien worden geslacht. Op de beelden is onder andere te zien hoe dieren worden geslagen, geschopt, stroomschokken krijgen en aan hun poten of oren worden voortgesleept. De Partij voor de Dieren vraagt daarom een spoeddebat aan om te eisen dat een eerder aangenomen motie om het slachttempo te verlagen direct wordt uitgevoerd. Leonie Vestering, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren: “Deze beelden laten zien wat er werkelijk gebeurt buiten het zicht van de bewakingscamera’s en achter de rug van de inspecteurs. De Partij voor de Dieren roept landbouwminister Schouten op om nu eindelijk door te pakken en hard in te grijpen.” Uit de undercoveroperatie blijkt onder meer dat medewerkers elkaar waarschuwen om de mishandelingen buiten het zicht van de toezichthouder en de bewakingscamera’s te doen. In de laatste rapportage van de NVWA scoorde dit slachthuis dan ook op bijna alle punten een 10 voor naleving van de regels. Vestering: “Dit zijn geen excessen, geen incidenten. Dit zijn structurele misstanden die het gevolg zijn van het systeem zoals dit is ingericht. Gericht op zoveel mogelijk winst tegen zo laag mogelijke kosten. Het is helaas een terugkerend ritueel geworden: dankzij mensen die zich laten inhuren in slachthuizen, krijgt Nederland een beeld van hoe het er uitziet als meer dan 70.000 dieren per uur door slachthuizen worden gejaagd. Iedere keer dat dit soort beelden verschijnt, spreekt iedereen hier schande van en wordt beterschap beloofd. Tot er weer nieuwe beelden naar buiten komen.” Zo kwamen in januari 2020 nog beelden naar buiten van het slaan en schoppen van varkens in een slachthuis in IJsselstein. Minister Schouten schrok hiervan en noemde dit destijds 'onacceptabel'. Ze gaf toe dat dit soort misstanden rechtstreeks voortkomt uit de hoge druk die er staat op lage kosten en beloofde daarop eindelijk de slachtsnelheid omlaag te brengen. Maar concrete actie bleef uit. In juni 2020 nam de Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aan die de regering opriep om per direct slachthuizen op te dragen de slachtsnelheid te verlagen. Maar ook daarop volgde geen actie. Vestering: “De minister gaf bijna anderhalf jaar geleden al toe dat dierenwelzijn en voedselveiligheid in het huidige systeem op het spel staan en dat goed toezicht eigenlijk onmogelijk is. Je zou verwachten dat deze alarmerende conclusie zou hebben geleid tot direct ingrijpen. Anders zouden er willens en wetens grote risico’s worden genomen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Maar van drastische maatregelen is geen enkele sprake. Ook in 2020 zijn weer 617 miljoen dieren in een moordend tempo door de slachthuizen gejaagd. De minister wacht verder onderzoek af en schuift het nemen van maatregelen voor zich uit. Ook dat is onacceptabel. De Partij voor de Dieren zal dan ook een debat aanvragen voor een onmiddellijke uitvoering van de eerder aangenomen motie zodat het slachttempo direct wordt verlaagd.”

Erken de nieuwe definitie van ecocide!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-06-2021 00:00

De Partij voor de Dieren heeft de minister gevraagd om de nieuwe definitie van het begrip ecocide te erkennen. Eerder deze week werd deze langverwachte juridische definitie bekendgemaakt door een panel van gerenommeerde juridische experts. “Dit is een nieuwe impuls voor onze strijd tegen ecocide, want eerder stelde het kabinet dat dit begrip onvoldoende gedefinieerd zou zijn. Nu er meer duidelijkheid is verwachten we dat Nederland, in navolging van andere staten, steun kan uitspreken voor de erkenning van ecocide in het Statuut van Rome”, aldus PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Van Raan, naast Kamerlid ook lid van de Ecocide Alliance [1] , heeft de minister gevraagd om een uitgebreide reactie op de juridische definitie. [2] “Ecocide bedreigt het voortbestaan van de gehele mensheid en brengt vele ecosystemen in gevaar. Alleen met de erkenning van ecocide als internationale misdaad kunnen we onze planeet leefbaar houden. Als parlementsleden is het nu onze plicht om deze definitie te ondersteunen en onder de aandacht te brengen binnen onze nationale parlementen”, legt Van Raan uit. Eerder diende de Partij voor de Dieren een initiatiefnota in over het erkennen van ecocide in de Tweede Kamer, die nu in behandeling is. De nieuwe definitie van ecocide is een opstapje naar een toekomstig amendement van het Statuut van Rome, het oprichtingshandvest van het Internationaal Strafhof waarin onder andere genocide en misdaden tegen de menselijkheid als internationale misdaden worden erkend. Als de definitie wordt opgenomen in het Statuut, dan kunnen bijvoorbeeld CEO's en staten die ‘handelingen verrichten in de wetenschap dat deze kunnen leiden tot ernstige en wijdverbreide of langdurige schade aan het milieu’ voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. [1] ,Een internationale parlementaire alliantie voor de erkenning van ecocide, zie: https://www.ecocidealliance.or... [2] Ecocide: unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts, https://www.stopecocide.earth/... Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Partij­leider Esther Ouwehand spreekt leden toe tijdens online congres

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 24-06-2021 00:00

Het 32e partijcongres van de Partij voor de Dieren vond online plaats. Op zaterdag 19 juni 2021 kwamen bijna 500 leden samen tijdens een livestream om een aantal verenigingszaken te bespreken. Deelnemers hebben online gestemd over wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk reglement. Alle voorstellen hieromtrent zijn aangenomen. De jaarrekening over 2020 en het jaarverslag zijn vastgesteld. Nieuwe instrumenten rondom integriteit, te weten een gedragscode, een klachtenregeling en een meldregeling, zijn op dit congres vastgesteld. Het partijbestuur heeft afscheid genomen van algemeen bestuurslid Marjolein Heesters. Dana van der Kraan en Reinout Sterk zijn toegetreden tot de commissie van beroep. Veelgeprezen Canadese fotojournalist, dierenrechtenactivist en oprichter van We Animals Media Jo-Anne McArthur was gastspreker en vertelde tijdens een Q&A via Zoom over haar werk. Partijleider Esther Ouwehand sloot de dag af met een hoopgevende speech .