Nieuws van Unknown in Nederland inzichtelijk

182 documenten

35e partij­­congres in ‘s-Herto­gen­bosch

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-11-2022 00:00

Zondag 20 november werd het 35 e congres van de Partij voor de Dieren gehouden in ‘s-Hertogenbosch, er waren 544 leden aanwezig. Op het congres zijn de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten, de waterschappen en de Eerste Kamer vastgesteld. Niko Koffeman is opnieuw gekozen als lijsttrekker voor de Eerste Kamer, waar hij sinds 2007 fractievoorzitter is. De verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten en waterschappen werden met de aangenomen amendementen vastgesteld. De PvdD doet in zestien waterschappen mee aan de verkiezingen op 15 maart volgend jaar waar dat er in 2019 nog zeven waren. Op het congres is een afdelingsreglement aangenomen en werden de begroting en vooruitblik voor 2023 goedgekeurd. Het was een mooie dag, met vele enthousiaste leden die zich op verschillende manieren inzetten voor onze idealen! Christine Teunissen, vervangend fractievoorzitter in de Tweede Kamer, gaf een inspirerende speech:

Partij voor de Dieren brengt duurzaam bouwen dich­terbij

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 24-11-2022 00:00

Greenwashing in de bouw moet worden voorkomen en bestreden dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. Het voorstel werd door PvdD-Kamerlid Eva van Esch ingediend tijdens een woondebat met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. Tijdens dat debat vroeg Van Esch aandacht voor duurzaam en circulair bouwen. Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. De beton- en cementindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor grofweg 8% van de broeikasgasuitstoot. Er is dus veel klimaat- en milieuwinst te behalen met een overstap naar duurzamere (bio-based) bouwmaterialen. De minister is ook van plan om de bouw duurzamer te maken maar heeft nog te weinig zicht op hoe zijn beleid uitpakt. Omdat producenten weten dat ‘milieuprestatie’ steeds belangrijker wordt, laten zij hun materialen zo duurzaam mogelijk overkomen, regelmatig ten koste van het milieu (greenwashing). Van Esch: “Iedereen begrijpt dat er weinig van klopt wanneer beton rekent met een recyclingspercentage van 99% omdat het naderhand vermalen onder een snelweg kan worden gelegd als fundering. Vaak blijkt ook dat er informatie in de database ontbreekt of achterhaald is. Dat moet beter als we ervoor willen zorgen dat de duurzame bouwmaterialen verkozen worden boven de vervuilendere varianten.” De aangenomen motie van de Partij voor de Dieren dwingt de regering de kwaliteit en hoeveelheid beschikbare data in het milieuprestatiestelsel te verbeteren en strikt toe te zien op de kwaliteit hiervan. Zo wordt duurzaam bouwen weer een stap dichterbij gebracht.

Tata Steel twee jaar later nog steeds even gevaarlijk voor omgeving

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-11-2022 00:00

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een herhaalonderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat de hoeveelheid schadelijke stoffen waaraan omwonenden van Tata Steel worden blootgesteld de afgelopen twee jaar niet is afgenomen. “Onaanvaardbaar dat de leefomgeving van omwonenden doorgaand wordt vervuild met kankerverwekkende stoffen”, aldus PvdD-Kamerlid Eva van Esch. Het beeld is per dorp of stad wel iets anders dan in 2020, maar dit komt enkel door de windrichting. Volgens de Partij voor de Dieren moeten omwonenden van bedrijven zoals Tata Steel te allen tijde worden beschermd tegen de uitstoot van schadelijke stoffen en zou het niet van de windrichting moeten afhangen of omwonenden hieraan worden blootgesteld of niet. Wat de Partij voor de Dieren betreft, moeten de meest vervuilende onderdelen van Tata Steel zo snel mogelijk worden gesloten omdat dit de snelste manier is om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat het kabinet zo snel mogelijk de milieu- en gezondheidseffecten van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld laat brengen. Dit was in september 2021 al beloofd, maar vooralsnog niet nagekomen. Van Esch roept de staatssecretaris op om de belofte alsnog te vervullen en vraagt of dan ook de effecten van de scenario’s recycling en afschaling worden meegenomen.

Partij voor de Dieren klaar voor groei bij verkie­zingen provincies, water­schappen en Eerste Kamer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-11-2022 00:00

Het congres van de Partij voor de Dieren heeft de kandidatenlijsten en programma’s vastgesteld voor de verkiezingen van de provincies, waterschappen en Eerste Kamer. De partij doet in alle provincies, in 16 waterschappen en in de Eerste Kamer mee. De PvdD verwacht opnieuw te groeien in het aantal zetels in alle drie de bestuurslagen. In landelijke peilingen staat de Partij voor de Dieren al geruime tijd op 8 tot 11 zetels. Ook in de provincies strijdt de Partij voor de Dieren voor een einde aan de bio-industrie, bescherming van dieren en natuur en het leefbaar houden van onze planeet. Veel besluitvorming in de provincie raakt direct aan dieren, natuur en milieu. Belangrijke regionale thema’s voor de PvdD zijn de hobbyjacht, natuurbehoud (biodiversiteit) en het tegengaan van megastallen (vee-industrie). De huidige stikstofcrisis moet aangepakt worden door het aantal dieren in de veehouderij drastisch te verkleinen en door de natuur ruimte te geven. De PvdD breidt haar deelname in de waterschappen fors uit. Volgend jaar wordt aan de verkiezingen deelgenomen in 16 waterschappen waar dat er in 2019 zeven waren. De partij heeft geïnvesteerd in het opleiden van politiek talent. Belangrijke thema’s zoals het kunstmatig laag houden van het waterpeil voor boeren en de verdroging en verzilting zijn belangrijke onderwerpen waar de partij invloed op wil uitoefenen. Ook het tegengaan van de zinloze en wrede doding van muskusratten is een speerpunt voor de PvdD.

Geen nieuwe dieren in stallen zolang vogel­griep­virus rondgaat

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-10-2022 00:00

De Partij voor de Dieren komt met een alternatief plan voor het ‘Diervergassingsfonds’. Europa kampt met de grootste uitbraak van het vogelgriepvirus ooit. In de Nederlandse pluimvee-industrie zijn in minder dan een jaar tijd bijna 6 miljoen kippen, eenden en kalkoenen gedood in een poging om het vogelgriepvirus in te dammen. Ondanks de ophokplicht, het vervoersverbod en de massale ‘ruimingen’ (vergassingen) neemt het aantal uitbraken alleen maar toe. Toch worden de stallen na een uitbraak van het virus en na het doden van alle dieren telkens weer opnieuw gevuld. Op rekening van de belastingbetaler. Het voorstel van de Partij voor de Dieren kan hier een einde aan maken. “Na een vogelgriepuitbraak krijgen pluimveehouders een vergoeding betaald voor de gedode dieren. Stallen worden daarmee weer gevuld, terwijl het vogelgriepvirus nog volop rondgaat. Je ziet nu gebeuren dat in die stallen vervolgens opnieuw een uitbraak is van vogelgriep en dat er opnieuw dieren worden vergast. En dat cirkeltje blijft maar doorgaan. Dat is onethisch en onhoudbaar. De rekening komt daarnaast ook nog eens bij de belastingbetaler, die daarmee de intensieve pluimvee-industrie in de benen moet houden,” aldus Leonie Vestering, Tweede Kamerlid voor Partij voor de Dieren. Na een uitbraak van vogelgriep worden alle dieren bij het betreffende bedrijf - en in sommige gevallen ook dieren bij omliggende bedrijven - vergast. De eigenaar van het bedrijf krijgt de ‘schade’ hiervan vergoed vanuit het zogenaamde ‘Diergezondheidsfonds’. De overheid en de pluimveesector leveren een bijdrage aan dit fonds. Als de kosten hoger oplopen dan het budget in het fonds, gaat de gehele rekening naar de overheid. Het plafond is nu al met meer dan 30 miljoen euro overschreden en dit bedrag loopt bijna dagelijks op. Vestering: “Het is bizar dat de belastingbetaler tientallen miljoenen euro’s moet betalen voor het telkens weer vergassen van dieren vanwege vogelgriep, waarna de stallen opnieuw worden gevuld. Tot het weer misgaat. Wat ons betreft, komt er einde aan de huidige invulling van dit ‘Diervergassingsfonds’. De minister heeft de mogelijkheid om als voorwaarde voor vergoeding uit dit fonds te stellen dat stallen niet opnieuw vol worden gezet met dieren zolang het vogelgriepvirus rondgaat. Daar moet hij nu gebruik van maken.”

Land­bouw­grond wordt natuur

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-10-2022 00:00

De Partij voor de Dieren zet een woudfundingsactie op touw om de achteruitgang van de Nederlandse natuur tegen te gaan. Op mijnnatuur.nl kunnen natuurliefhebbers nu één of meer vierkante meter grond adopteren. Met de actie wordt geld ingezameld om een stuk landbouwgrond in Nispen (Noord-Brabant) om te zetten naar nieuwe natuur. De partij komt opnieuw in actie, omdat het overheidsbeleid nog steeds indruist tegen de natuur en de biodiversiteit in ons land ernstig in gevaar is. Tweederde van het Nederlands landoppervlak wordt in beslag genomen door landbouw. Als we 75 procent minder dieren gaan houden voor de vee-industrie komt veel landbouwgrond vrij waarmee nieuwe natuur gecreëerd kan worden en komt er ruimte voor andere toepassingen, zoals woningbouw. “Met het vrijkopen van grond om ruimte te geven aan nieuwe natuur geven adoptanten een belangrijk signaal af aan het kabinet: de tijd van afwachten en vooruitschuiven is voorbij. De natuur verdient de hoogste prioriteit. Voor schone lucht, schoon water, biodiversiteit, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat is meer ruimte voor onze natuur onontkoombaar”, licht Tweede Kamerlid Leonie Vestering toe. De Partij voor de Dieren wil in totaal ruim 11 hectare landbouwgrond omzetten in blijvende natuur. Deze nieuwe natuur wordt onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Het natuurgebied zal bestaan uit bos, kruiden- en faunarijk grasland, een zoetwater plas en dynamisch moeras. De aankoop van de gebieden gebeurt in drie fases. De eerste drie hectare zijn verworven door de partij en kunnen nu via mijnnatuur.nl geadopteerd worden, zodat het omgevormd kan worden naar natuur. Wanneer alle vierkante meters geadopteerd zijn wordt het volgende stuk van ongeveer drie hectare verworven en ter adoptie aangeboden. De percelen worden onderdeel van landgoed Gienderwijte. De beheerders van dit landgoed zullen als pachter zorgdragen voor de inrichting en het beheer van het gebied. De Partij voor de Dieren blijft eigenaar van de percelen. Natuurliefhebbers kunnen de actie steunen door op mijnnatuur.nl één of meerdere vierkante meters grond te adopteren voor 9,50 euro per vierkante meter. Ze kunnen het door hen geadopteerde ‘minilandgoed’ een eigen naam geven en krijgen als dank voor hun deelname een certificaat toegestuurd. Deelnemers van de actie worden zelf geen eigenaar van de geadopteerde vierkante meter(s). Het geadopteerde landgoed zal een geheel blijven om duurzaam natuurbeheer te kunnen garanderen. De Partij voor de Dieren startte al eerder woudfundingsacties en is daarmee de enige politieke partij die zelf natuur vrijkoopt en beheert. De partij beheert natuurpercelen in Daarle, Neede en Maasbracht. Vestering: “Zolang natuurbescherming in Nederland onvoldoende prioriteit krijgt, zal de Partij voor de Dieren particulieren blijven mobiliseren om de natuur blijvend te beschermen via adoptie- en boomplantacties.”

Nederland stapt na aandringen van de PvdD uit het ECT

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 19-10-2022 00:00

Onder druk van de Partij voor de Dieren stapt Nederland als derde land uit het Energiehandvest. Dat heeft minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie gisteren aangekondigd. Op grond van het omstreden verdrag kunnen grote vervuilers nu op schimmige wijze miljarden claimen bij aangesloten staten zoals Nederland met als gevolg dat overheden hun oren te veel laten hangen naar dit soort bedrijven, in plaats van naar het Klimaatakkoord van Parijs. PvdD-Kamerlid Lammert van Raan: “Er lagen voorstellen op tafel om dit verdrag te moderniseren, maar die halen op geen enkele manier de angels uit het verdrag. Wanneer je de klimaatcrisis serieus neemt, is er maar één optie en dat is eruit stappen. Heel verstandig dus dat Nederland dit nu ook eindelijk gaat doen.” Het Energiehandvest, dat ook wel het Energy Charter Treaty (ECT) wordt genoemd, is in 1994 opgericht om wereldwijde investeringen van multinationals in de energiesector te beschermen tegen de gevolgen van plotselinge koerswijzigingen in landen met minder betrouwbare overheden. Maar door decennialang te weinig doen tegen gevaarlijke klimaatontwrichting, is er in de duurzame energietransitie nu ook sprake van een plotselinge koerswijziging. “In veel landen wordt er onvoldoende klimaatbeleid gevoerd. Ook in Nederland. En het Energiehandvest zit effectief beleid gevaarlijk in de weg. Terwijl de klimaatcrisis namelijk overheden nu confronteert met onvermijdelijke koerswijzigingen, komen de fossiele energiereuzen met het Energiehandvest uit de vorige eeuw met miljardenclaims. Het ECT beschermt dus de fossiele bedrijven en hindert klimaatbeleid, daar komt gelukkig nu een einde aan", zegt Van Raan. Voor de zomer stemde de Tweede Kamer voor een motie van de Partij voor de Dieren, de SP en GroenLinks met het verzoek aan de regering om het Spaanse voorbeeld te volgen en de EU op te roepen om collectief uit het ECT te stappen. Deze aangenomen motie woog zwaar mee in de besluitvorming, gaf Jetten gisteravond aan. Hij zei ook al bezig te zijn met een exitstrategie. Het kan zijn dat een initiële goedkeuring van het verdrag, om er vervolgens uit te stappen, hier onderdeel van uitmaakt. De Tweede Kamer moet de exitstrategie nog wel beoordelen. Van Raan: “Zo werkt dat in een democratie. Maar wat het democratische proces verstoort, is dat de tekst van het nieuwe Energiehandvest niet openbaar is. Hierdoor kunnen Kamerleden eigenlijk helemaal niet zeggen of ze een initiële goedkeuring wel kunnen steunen of een inschatting maken van de gevolgen van zo'n exitstrategie. De minister is het met mij eens en gaat er nu voor zorgen dat de verdragstekst mag worden ingezien door Kamerleden en de belangrijkste milieuorganisaties en andere ngo’s.” De Partij voor de Dieren bond bijna drie jaar geleden al de strijd aan met het ECT, toen fractievoorzitter Esther Ouwehand minister-president Mark Rutte vroeg om namens Nederland het verdrag op te zeggen.

PvdD opent meldpunt voor misstanden toezicht vlees­sector

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-06-2022 00:00

Naar aanleiding van aanhoudend dierenleed in slachthuizen, opent de Partij voor de Dieren een meldpunt voor misstanden in het toezicht in de vleessector. PvdD-Kamerlid Leonie Vestering: “We moeten hard afrekenen met de doofpotcultuur die er heerst in de vleessector. Het is letterlijk van levensbelang dat kritische geluiden boven tafel komen, zodat er kan worden ingegrepen.” Jaarlijks worden er 600 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij gefokt, gebruikt en geslacht. Daarmee ligt er een gigantische taak voor de NVWA en keuringsorganisatie KDS om toezicht te houden. In grote slachthuizen worden per uur tot wel tot 700 varkens, 200 kalfjes en 13.000 kippen geslacht. In dit hoge tempo leiden fouten of overtredingen al snel tot veel dierenleed. Maar deze fouten komen niet altijd aan het licht en overtredingen worden niet altijd gerapporteerd. Dankzij het meldpunt van de Partij voor de Dieren kan hier verandering in komen. Al tientallen jaren komt de ene na de andere wantoestand in de Nederlandse vee- en vleessector aan het licht. Vaak nadat undercoverbeelden worden gepubliceerd of omdat een journalist zich via een WOB-procedure geheime handhavingsrapporten opvraagt. We zien dan beelden van varkens die bij bewustzijn verdrinken in gloeiend heet water, een kalfje dat levend wordt gevild en levende dieren die in een bak met kadavers zijn gegooid. Ook rapport na rapport verschijnt waarin wordt gesproken over een gebrekkige handhavingscultuur. Over medewerkers die weigeren om in te grijpen bij misstanden. En over NVWA-medewerkers die worden tegengewerkt door collega’s of zelfs worden teruggefloten worden door leidinggevenden als zij wel willen ingrijpen. Oud-landbouwminister Schouten besloot een externe integriteitscommissie in te stellen met een meldpunt voor NVWA-medewerkers die misstanden willen aankaarten, maar door het management niet worden gehoord. Maar enkele maanden later trok zij de stekker hier weer uit. “Als het kabinet het niet doet, dan doen wij het wel. Bij deze wil ik iedereen, of je nu bij KDS werkt of bij de NVWA, oproepen om deze misstanden bij ons te melden”, aldus Vestering. Melding maken? Klik hier of stuur een e-mail naar meldpuntslacht@partijvoordedieren.nl

Esther Ouwehand tijdens 34e partij­congres: "Het gaat goed met de Partij voor de Dieren"

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 27-06-2022 00:00

Op zaterdag 25 juni vond het Partij voor de Dieren congres voor het eerst in twee jaar weer op locatie plaats. Deze 34 e editie werd gehouden in de RAI in Amsterdam. Er waren ruim 600 leden aanwezig. Tijdens het congres werd teruggeblikt op de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, was erbij om te vertellen over hun werk. Roanne van Voorst, bekend van het boek Ooit aten we dieren, gaf een inspirerende lezing over hoop. De leden hebben op het congres verschillende zaken besproken en vastgesteld. Zoals de jaarstukken van 2021, een statutenwijziging, de samenstelling van het partijbestuur en de samenstelling van de commissie van beroep. Alle voorstellen hieromtrent zijn aangenomen. Partijleider Esther Ouwehand was er natuurlijk ook bij met een speech voor de leden. Kijk de speech hier terug. Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij. Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm

Doorbraak in proef­die­ren­beleid

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-06-2022 00:00

Voor het eerst in jaren is er een doorbraak in de omschakeling naar proefdiervrij onderzoek. De Tweede Kamer nam hiervoor zes moties van de Partij voor de Dieren aan. Niet eerder sprak de Kamer zich zo duidelijk uit voor onderzoek zonder proefdieren. Jarenlang bleef het aantal proefdieren dat in Nederlandse laboratoria wordt gebruikt, schommelen rond de 450.000 dieren per jaar. Daarnaast wordt elk jaar een even groot aantal dieren ‘in reserve’ gehouden en later als ‘overtollig’ gedood, zonder in een experiment te zijn gebruikt. Ondanks dat de Kamer al die tijd met zorg over de onverminderde hoeveelheid proefdieren sprak, kwamen er nooit eerder concrete stappen om het aantal dierproeven te verminderen. Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren en indiener van de zes aangenomen moties: “Het aantal dierproeven blijft veel te hoog. Dat betekent natuurlijk veel dierenleed. Maar het betekent vooral veel overbodig dierenleed. De meeste dierproeven zijn namelijk niet te vertalen naar de mens en leiden niet tot betere medicijnen of grotere genezingskansen. Patiënten, onderzoekers en dieren hebben er dus niets aan. Ook kost het veel onderzoeksgeld; geld dat veel beter besteed kan worden aan beter onderzoek zonder proefdieren.” Voor het eerst in lange tijd geeft de Kamer een duidelijk signaal af: de omschakeling naar proefdiervrij onderzoek moet worden versneld. De zes aangenomen moties van de Partij voor de Dieren betekenen een grote stap voorwaarts. De regering zal de aangenomen moties de komende maanden om moeten zetten in beleid. “Jarenlang was dit onvoorstelbaar. Iedereen in de Kamer had het over de noodzaak om meer te doen, maar als er gestemd moest worden gaven veel partijen niet thuis. Nu is dat anders. De Kamer zegt niet alleen dat we meer moeten doen om van proefdierenonderzoek af te komen, maar zet daar nu met de aangenomen moties belangrijke stappen in”, aldus Wassenberg. De aangenomen moties: