Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

5595 documenten

Succes: AOW-gat voor zelfstandigen wordt gerepareerd

SP SP Nederland 12-10-2021 13:49

De regering moet een compensatie regeling maken voor het AOW-gat van arbeidsongeschikte zzp'ers, en actief in kaart brengen welke groepen nog meer moeten worden gecompenseerd. Deze twee belangrijke voorstellen van SP samen met CDA zijn door de Tweede Kamer aangenomen. Het AOW-gat is ontstaan nadat de AOW-leeftijd werd verhoogd. Duizenden zelfstandigen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kregen tot hun vijfenzestigste uitbetaald en hebben geen inkomen totdat zij de verhoogde AOW-leeftijd bereiken.

SP-Kamerlid Bart van Kent: 'De overheid heeft tijdens het spel de spelregels veranderd. Deze mensen kregen een inkomen tot hun vijfenzestigste, maar ondertussen werd wel de AOW leeftijd is verhoogd. Door de verhoging van de AOW-leeftijd zien duizenden zieke zelfstandigen vanaf hun vijfenzestigste hun inkomsten wegvallen en moeten zij een periode zelf overbruggen. Vervolgens liepen gedupeerde zzp'ers tegen een muur van onwil op toen zij hierover aan de bel trokken. Dat dit nu wordt opgelost is heel terecht.' Het plan van de SP en het CDA is zo opgesteld de regering heel snel over kan gaan tot het helpen van deze mensen. Er zijn nog meer groepen gedupeerden zoals mensen met een VUT of prepensioen. De regering moet deze groepen in kaart brengen zodat ook voor hen compensatie geregeld kan worden.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ontvang belangrijk nieuws van de SP *

Ik wil belangrijk nieuws van Lilian en de SP ontvangen

PVV gaat D66 voorbij

PVV PVV Nederland 10-10-2021 08:33

Geert Wilders: “PVV gaat D66 voorbij en virtueel weer op plek 2”

Boris Dittrich spreekt Dales Lezing uit

D66 D66 Nederland 08-10-2021 07:41

Het belang van de Grondwet kwam in 2020 en in 2021 niet alleen tot uitdrukking door de Cornona-pandemie. Ook de Nederlandse rechtsstaat schudde op haar grondvesten.

In December 2020 publiceerde de Tweede Kamer-onderzoekscommissie van Dam het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over de Kinderopvangtoeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Het oordeel van commissie was snoeihard.

Bewindslieden, Tweede Kamerleden, rechters, ambtenaren, allemaal negeerden ze de noodkreten van ouders die om hulp vroegen toen ze gedwongen werden kinderopvangtoeslagen terug te betalen. Ouders werden willens en wetens als fraudeurs aangemerkt en door de overheid in de ellende ondergedompeld.

Ouders werden geselecteerd op grond van hun buitenlandse achternaam, op grond van dubbele nationaliteit, of omdat ze hoorden bij een kinderopvangbedrijf van iemand met een biculturele achtergrond.

Allemaal redenen die indruisen tegen artikel 1 van de Grondwet.

De Grondwet, artikel 1 voorop, geldt ook voor de overheid. De overheid moet het goede voorbeeld geven. Maar jaren achtereen heeft zij dat niet gedaan. De regels van de rechtsstaat werden met voeten getreden. Ouders verloren hun vertrouwen in de eerlijkheid en redelijkheid van de overheid. Na publicatie van het rapport heeft de regering financiele compensatie in het vooruitzicht gesteld om ouders die slachtoffer van de overheid zijn geworden, uit de brand te helpen. Dat is een stap in de goede richting. Het hele kabinet is afgetreden. Maar het vertrouwen in de rechtsstaat is daarmee nog niet hersteld. Daar is meer voor nodig, onder andere het geloof dat de politici, rechters en ambtenaren leren van de gemaakte fouten. Dat zij lessen trekken voor de toekomst en dat zo’n grove schending van burgerrechten niet nog eens zal voorkomen. Dat geloof wordt op de proef gesteld, nu de compensatie van de slachtoffers pijnlijk traag verloopt.

Toen ik het rapport ‘Ongekend Onrecht’ las, moest ik aan Ien Dales en haar handtas denken. Ze gebruikte die om journalisten van zich af te meppen en riep: ‘Laat mij er eens door, verdikkeme!’ Ik weet zeker dat als Ien Dales minister was geweest ten tijde van de Toeslagenaffaire, zij niet had weggekeken en niet haar handen had opgeheven en geroepen: ‘Sorry, ik heb het niet gezien, ik wist het niet.’

Ze had vast haar handtas gebruikt om het onrecht dat ouders door de overheid werd aangedaan, van zich af te meppen. Ongetwijfeld had zij politieke verantwoordelijkheid genomen en was ze afgetreden om aan de samenleving te laten zien dat een zo groot onrecht, door de overheid moedwillig aan burgers berokkend, niet zonder politieke gevolgen kon blijven.

Maar Ien Dales stond natuurlijk om veel meer bekend.

Veel steun ChristenUnie-leden voor onderhandelingen, ‘klimaat’ meest genoemd als prioriteit

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 07-10-2021 08:51

Door Webredactie op 6 oktober 2021 om 10:40

Veel steun ChristenUnie-leden voor onderhandelingen, ‘klimaat’ meest genoemd als prioriteit

Het is onder de huidige omstandigheden goed dat de ChristenUnie bereid is deel te nemen aan onderhandelingen met VVD, CDA en D66. Dat is de uitkomst van een flitspeiling van de ChristenUnie onder haar leden. Op de vraag aan welke drie onderwerpen de ChristenUnie prioriteit moet geven tijdens de onderhandelingen, wordt het thema ‘klimaat’ het meest genoemd.

21.372 leden kregen een uitnodiging voor de flitspeiling, die uiteindelijk door 8.096 leden werd ingevuld (bijna 38%). De flitspeiling werd gehouden van donderdagavond 30 september tot dinsdagochtend 5 oktober.

Leden werden gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 aan te geven in hoeverre zij het eens zijn met de stelling dat de ChristenUnie onder de huidige omstandigheden bereid is om deel te nemen aan de onderhandelingen. 79% procent van de leden gaf op deze stelling een 7 of hoger. Ruim een derde van de respondenten was het helemaal eens met de stelling en gaf een 10. Circa één op de twintig respondenten was helemaal oneens met de stelling.

Prioriteiten voor de onderhandelingen volgens de leden

Daarnaast werd aan leden gevraagd welke drie onderwerpen prioriteit moeten krijgen tijdens de onderhandelingen. De meest genoemde prioriteiten houden verband met klimaat, duurzaamheid en milieu. Bijna twee derde van de respondenten die een thema hebben opgegeven noemde dit thema. Ruim een derde noemde volkshuisvesting en wonen als belangrijk thema.

In de top van de veel genoemde thema’s staan verder prioriteiten die verband houden met de zorg, medisch-ethische onderwerpen, asiel en migratie en (de vrijheid van) onderwijs. Ook het herzien van het belastingstelsel, het recht doen aan gedupeerden van de toeslagenaffaire en het werken aan en rechtvaardige overheid worden vaak genoemd, net als landbouw en de bestrijding van armoede.

Tweet van Geert Wilders over de stijgende energierekening

PVV PVV Nederland 07-10-2021 07:14

He @MinPres Rutte: besteed die miljarden die nu voor klimaatsubsidies zijn gereserveerd maar voor het verlagen van de energierekening!! #gasprijs #energiefactuur #energieprijzen #PVV #Wilders https://t.co/nOXHZcWAwr via @telegraaf

SP zegt vertrouwen op in staatssecretaris Broekers-Knol

SP SP Nederland 06-10-2021 14:43

De ministers Kaag en Bijleveld legden in september hun functie neer vanwege de traag op gang gekomen evacuatie van Afghanen die met gevaar voor eigen leven voor Nederland werkten. Staatssecretaris Broekers-Knol was hierbij betrokken als verantwoordelijke voor het vluchtelingenbeleid, maar vond toch dat zij kon aanblijven.

Na een interview afgelopen weekend, waarbij Broekers-Knol opnieuw onwil toont om de wens van de Kamer uit te voeren, is voor SP-Kamerlid Jasper van Dijk de maat vol: ‘Een staatssecretaris die de evacuatie constant frustreert en goochelt met cijfers, is het vertrouwen van de SP kwijt. Twee keer geel is rood. Daarom heb ik een motie van wantrouwen ingediend.’

Duizenden Afghanen bleven noodgedwongen achter in Afghanistan nadat de Taliban het land overnamen. Nederland kwam veel te laat met een evacuatieplan, ondanks de wens van de Kamer. ‘Een staatssecretaris die hierbij betrokken is geweest en het vervolgens ook nog eens voor elkaar krijgt om hierover laconiek te doen is niet geschikt voor het ambt. Je kan niet keer op keer onjuiste informatie verspreiden en het vervolgens halfbakken rechtzetten, het houdt een keer op.’

SP start meldpunt over het 'lerarenlek'

SP SP Nederland 06-10-2021 07:17

Het lerarentekort heeft het onderwijs in een crisis gestort. Overvolle klassen, torenhoge werkdruk en inzet van onbevoegde leraren in de klas zijn het gevolg. Toch zijn er nog altijd goede en gemotiveerde leraren die het onderwijs verlaten, nadat ze keer op keer maar geen vast contract kregen. Na jaren van school naar school hoppen waren ze er klaar mee. Onacceptabel, wat de SP betreft.

SP-Kamerlid Peter Kwint start daarom een meldpunt om dit probleem in kaart te brengen: ‘We kunnen niet blijven toekijken hoe goede en gemotiveerde leraren het onderwijs verlaten, omdat zij geen vast contract krijgen. Deze mensen moeten juist waardering krijgen voor hun belangrijke werk. Het lerarenlek moet aangepakt worden.’

Laat ons uw verhaal horen over de stapeling van tijdelijke contracten en help ons om dit probleem hoger op de politieke agenda te krijgen!

Oplossing voor toeslagenangst nodig

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-10-2021 06:37

Door Pieter Grinwis op 6 oktober 2021 om 08:31

Oplossing voor toeslagenangst nodig

‘Het Kinderopvangtoeslagenschandaal laat zien dat het toeslagensysteem niet werkt voor de mensen voor wie het bedoeld is. Juist van mensen die de financiële ondersteuning het hardst nodig hebben, vragen we de meeste bureaucratische vaardigheden. En bovendien lopen ze een grote kans op terugvorderingen’, zegt Pieter Grinwis.

‘We hebben nu een systeem om mensen te helpen waarbij de cynische constatering is dat sommige mensen de toeslagen niet weten te vinden, niet kunnen aanvragen, of – na de toeslagenaffaire – niet meer durven aan te vragen.

Dit systeem moet op de schop. Het moet eenvoudiger en rechtvaardiger. Tot het zo ver is, vraag ik het kabinet om een uiterste inspanning om toeslaggerechtigden te benaderen.

Het is cruciaal dat we actuele cijfers krijgen over het niet gebruik. Cijfers van na het toeslagenschandaal, zodat we de impact daarvan kunnen zien. Zolang mensen die recht hebben op toeslagen niet bereikt worden, voeden we elkaar in Den Haag met de illusie dat de regelingen om mensen te helpen sociaal zijn. Dit is helaas een papieren werkelijkheid, bedacht in een Haagse modellenwereld.’

Problemen toeslagenstelsel vragen om een nieuw stelsel

‘Honderdduizenden toeslaggerechtigden vragen geen zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag aan, terwijl deze huishoudens moeilijk kunnen rondkomen. Veel mensen weten, kunnen of durven geen toeslag aan te vragen en zitten daardoor onnodig krap bij kas. Vandaag vraag ik tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen actie om deze kwetsbare groepen recht te doen. Toeslagenangst is een bestaand probleem dat vermoedelijk groter is geworden door de kinderopvangtoeslagaffaire.

Ik pleit voor een radicale herziening en vereenvoudiging van dit failliete systeem van huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Tot de herziening er is, moet het kabinet een uiterste inspanning plegen om deze huishoudens te bereiken met de toeslagen waar ze recht op hebben. Bijvoorbeeld door alle huishoudens actief te benaderen.

Uit de meest recente cijfers over het niet-gebruik van toeslagen blijkt dat 250.000 toeslaggerechtigde huishoudens geen gebruik maken van de zorgtoeslag. En ongeveer 1 op de 6 huishoudens die recht hebben op kindgebonden budget maakt hier geen gebruik van. De cijfers zijn echter zeer gedateerd en komen uit 2015 en 2016. Vandaag vraag ik het kabinet om zo snel mogelijk het onderzoek te actualiseren en met nieuwe cijfers te komen.’

Wouter Koolmees beoogd informateur namens D66

D66 D66 Nederland 05-10-2021 15:44

“Ik heb de Tweede Kamer voorgesteld Wouter Koolmees te benoemen als informateur namens D66. De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan nu eindelijk echt over de inhoud. Met de keuze voor Wouter laten we zien dat het ons menens is, dat we een serieuze poging willen wagen om een goed kabinet te vormen dat recht doet aan de progressieve idealen van D66. Daarbij blijft voor D66 gelden: we doen het goed of we doen het niet.

Ik ben ervan overtuigd dat Wouter met zijn kennis en ervaring het land in deze fase zeer van dienst kan zijn. Om zijn rol zuiver te houden, legt hij zijn taken als minister voor de duur van deze opdracht neer. Hij zal ook niet terugkeren in een volgend kabinet. Daarmee kan hij autonoom en vrij opereren.”

Inbreng Geert Wilders debat over het eindverslag van de informateur

PVV PVV Nederland 05-10-2021 15:23

Geert Wilders: ‘‘Kaag: de liberale gifpijl van de Tweede Kamer, de prima donna van de Haagse heksenketel lijkt te leiden aan een soort van politiek Gilles de la Tourette syndroom. Een dwangstoornis tot tierend en vals gedrag.’‘

Tweede termijn Geert Wilders: ‘‘Laat Rutte en Kaag Nederland niet verder de vernieling in helpen! Motie nieuwe verkiezingen!’’

Geert Wilders: ‘‘Er verandert helemaal niets. Weer Rutte, weer Kaag. Maar niemand zit op hen te wachten. Helemaal niemand.’’

Geert Wilders: ''Een hele grote laffe bende bij D66.''