Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

5466 documenten

Europese klimaatplannen: van woorden naar daden

D66 D66 Nederland 14-07-2021 09:17

D66 heeft zich in Europa jarenlang ingezet voor hogere klimaatdoelen. Doelen stellen is belangrijk, maar weten hoe je deze doelen wilt halen is minstens net zo belangrijk. Nu komt de Europese Commissie met de plannen om die klimaatdoelen ook echt te halen. Dat is goed nieuws, want Europa kan dit. Tal van elektronische apparaten en auto’s zijn vandaag de dag al schoner, omdat we in Europa de lat hoger legden dan waar ook ter wereld.

Daarom steunt D66 Europese plannen die doorpakken en die lat weer hoger te leggen voor fabrieken, auto’s, huizen, de landbouw en de opwekking van energie. Die lat moet ook gehaald worden door spullen die van buiten de EU hier naartoe worden verscheept om verkocht te worden. We steunen grote investeringen in deze omslag, zodat we de groene economie een flinke zet geven en mensen daarin aan het werk kunnen.

Succes­volle afsluiting parle­men­taire jaar

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-07-2021 00:00

Op de laatste avond voor het zomerreces nam de Tweede Kamer meerdere Partij voor de Dieren-voorstellen aan die het leed van dieren in de veehouderij zullen verminderen. Zo schaarde een meerderheid zich achter moties voor een verbod op diertransporten boven de 30 graden, voor een verbod op pijnlijke drijfmiddelen in slachthuizen en voor een plan van aanpak voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes. Bokjes “Het werd hoog tijd dat de minister werk maakte van de enorm hoge sterfte onder bokjes. De dieren zijn vaak zo ziek nadat ze direct na hun geboorte bij hun moeders zijn weggehaald en op transport zijn gezet, dat 20% tot wel 66% de jonge slachtleeftijd van 5 à 6 weken al niet eens haalt. Een afschuwelijk gegeven. Bokjes zijn de wegwerpartikelen van de geitenmelkindustrie”, legt fractievoorzitter Esther Ouwehand uit. Net als een koe begint een geit niet uit zichzelf met melk geven, maar moet ze daarvoor eerst een jong krijgen. De bokjes worden vaak al een week na hun geboorte op transport gezet naar een bokkenmesterij of zelfs naar het slachthuis. Ouwehand: “Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet nu gelukkig ook dat de enorm hoge sterfte daar onacceptabel is. Op de laatste avond voor het reces is onze motie aangenomen waarin we het kabinet oproepen om met een plan van aanpak te komen waarmee ziekte en sterfte onder bokjes wordt voorkomen en waarin het welzijn en de intrinsieke waarde van zowel de geiten als hun bokjes centraal staan. Het was de allerlaatste motie van dit parlementaire jaar. Een mooier slot kon ik me niet wensen!” Transport en slacht Er werden meerdere voorstellen aangenomen die ernstig dierenleed op transport en in slachthuizen moeten verminderen. De Tweede Kamer wil een verbod op transporten met dieren wanneer het 30 °C of heter is. PvdD-Kamerlid Leonie Vestering: “Hitte zorgt voor ernstig dierenleed en zelfs sterfte op transport. De minister verbood vorig jaar het transport van dieren bij 35 °C, maar die temperatuur is nog steeds véél te hoog. Omdat wagens niet gekoeld worden kan de temperatuur binnen oplopen tot 40 - 45 graden. Dankzij deze aangenomen motie moet de minister nú werk maken van het verlagen van de maximum temperatuur waarop dieren vervoerd mogen worden. De hete zomer staat alweer klaar, geen tijd te verliezen!” Daarnaast zijn moties aangenomen om de wachttijd voor het uitladen van dieren bij slachthuizen maximaal 15 minuten te laten duren, en om drijfmiddelen die pijn en stress veroorzaken zoals stroomstootapparatuur in slachthuizen te verbieden . Goed nieuws voor mens en natuur Op verschillende andere thema’s werden nog moties van de Partij voor de Dieren aangenomen. Nederland draagt via het handelsbeleid bij aan moderne slavernij op de wereld, maar moet nu dankzij een aangenomen PvdD-motie prioriteit geven aan het tegengaan van moderne slavernij in het beleid tegen racisme en discriminatie. Andere aangenomen voorstellen bieden perspectief voor het ernstige en voortdurende leed dat de mensen in het toeslagenschandaal is aangedaan en voor structurele investeringen en een langetermijnvisie in het onderwijs. Tenslotte zijn er twee voorstellen aangenomen voor een betere bescherming van onze natuur. Nederland moet er bij de EU op aandringen om te rekenen met de werkelijke uitstoot van biomassa , wat betekent dat de papieren werkelijkheid dat het verbranden van bomen CO2-neutraal zou zijn niet langer opgaat. Ook moet bij de beoordeling van landbouwgif voortaan breder worden gekeken dan vergelijkingen tussen landbouwgiffen alleen: ook niet-chemische alternatieven zullen voortaan meegenomen worden.

Puls­vis­serij: in de fuik gedreven door gesjoemel en bedrog

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-07-2021 00:00

Pulsvisserij - het vissen met elektriciteit - was al een verboden techniek in Europa. Met gesjoemel met cijfers en onder de valse vlag van wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat Nederland toch maar liefst 84 schepen wist uit te rusten met elektrische schokapparatuur. “De aap is eindelijk uit de mouw als het gaat om het bedrog rond de pulsvisserij. Nederland heeft hiermee simpelweg de wet overtreden”, aldus PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg, die dit direct aankaartte in de Tweede Kamer en een motie van afkeuring over de handelswijze van het ministerie van LNV indiende. Bij pulsvisserij wordt gebruikgemaakt van stroomstoten waardoor de vissen op de bodem opschrikken en verlammen, zodat ze in het net terecht komen. Europa stond dit slechts bij uitzondering toe, maar vanaf 1 juli jongstleden is het verbod volledig en zijn ook uitzonderingen niet meer mogelijk. Nu blijkt dat gesjoemel door Nederland hier een grote rol in heeft gespeeld. Onlangs kwam naar voren [1] dat het voormalig ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 2010 het aantal pulsvisserij-ontheffingen verschillende malen heeft gemanipuleerd om tot een zo hoog mogelijk aantal ontheffingen te komen. “Vissen met elektrische schokken was een – overigens zeer terecht! - verboden techniek, tenzij een onderzoeksdoel werd gediend. En daar heeft Nederland schaamteloos misbruik van gemaakt door onder valse voorwendselen gewone commerciële visserij als onderzoek te benoemen. Daarnaast is met manipulaties van cijfers het aantal schepen ook nog eens sterk uitgebreid, tot veel meer dan is toegestaan. Vergelijkbaar met wat Japan deed, toen de walvisvangst internationaal verboden werd, met een uitzondering voor onderzoek: ineens werden alle Japanse walvisvaarders onderzoeksschepen”, legt Wassenberg uit. Het verhaal rondom pulskor begint zo rond 2010. Vissers hebben het zwaar, en onder de dreiging van faillissementen voerden politieke partijen de druk op staatssecretaris Bleker op om meer pulsvisserij toe te staan. Onder deze druk, blijkt uit de stukken die de NOS opvroeg, voelden hoge ambtenaren zich gedwongen aan hun ondergeschikten te vragen ‘maximaal creatief’ te zijn. Op die manier kon uiteindelijk een veel groter deel dan de toegestane 5% van de vloot in aanmerking komen voor een pulsvisserij-ontheffing. Uiteindelijk visten 84 commerciële schepen, ruim een kwart van de Nederlandse vloot, met puls. En dat zette kwaad bloed bij de andere EU landen, die met lede ogen zagen hoe Nederlandse commerciële vloten hun zeeën leegvisten onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Andere Europese landen pikten het valsspelen van Nederland niet en dwongen een algemeen verbod op pulsvisserij af. “Dit is een bijna klassiek voorbeeld van de huidige bestuurscultuur: gesjoemel met cijfers en het willens en weten achterhouden van informatie. Wederom heeft een Nederlandse minister bij veel mensen en ook vissers het vertrouwen geschaad. Om dat vertrouwen te herstellen, zijn oprechte excuses op hun plaats. Bovendien keurt de Partij voor de Dieren de handelswijze af en daartoe hebben we gisteren een motie ingediend, die helaas niet op een meerderheid kon rekenen”, besluit Wassenberg. [1] https://nos.nl/artikel/2387301...

’Klimaatpaus Nijpels sturen we met pensioen’

SP SP Nederland 09-07-2021 13:38

Op veel plekken in het land is verzet tegen de komst van windturbines. In regio’s die al te maken kregen met deze windturbines merken mensen de gevolgen daarvan voor hun gezondheid. Het is een belangrijk signaal dat het RIVM een expertisecentrum is gestart dat kijkt naar de gevolgen voor de volksgezondheid als er windturbines worden geplaatst. Met het huidige klimaatbeleid halen we de doelen niet, hebben mensen wel de (financiële) lasten, maar profiteren er niet van. Terwijl er alternatieven zijn. Hoog tijd voor een nieuwe strategie: we laten het niet meer aan de markt, klimaatpaus Nijpels sturen we met pensioen en we stoppen nu met wind op land en investeren in zonnepanelen op daken, het isoleren van huizen en het aanpakken van de grote vervuilers. Tijd voor klimaatrechtvaardigheid.

Amsterdammers viel hoon ten deel toen het verzet tegen de komst van windturbines in de stad opbloeide, aangezien dit toch juist de mensen waren die normaal gesproken altijd pleitten voor strengere klimaatmaatregelen? Veel inwoners van niet-Randstedelijke provincies hebben al ervaring met het door de strot geduwd krijgen van vergelijkbare plannen. Maar de zorgen en boosheid van al deze mensen, overal in Nederland, zijn natuurlijk goed te begrijpen.

Zo dacht in Alphen aan den Rijn het gemeentebestuur het draagvlak aan te kunnen tonen met een manipulatieve enquête. In de Wieringermeer in Hollands Kroon werd het grootste windpark van Nederland gebouwd, om vervolgens de meeste stroom te leveren aan een datacentrum van Microsoft. De inwoners krijgen de lasten, niet de lusten.

Hoe het niet moet

Allemaal voorbeelden van hoe het niet moet. Er zijn (terechte) zorgen over de geluidsoverlast en gezondheidseffecten van windturbines. Het Europees Hof van Justitie gaf onlangs een groep Belgische inwoners gelijk en verplichtte beter onderzoek naar de gevolgen van windturbines voor de omgeving. Hierop oordeelde de Raad van State dat in Delfzijl nog geen goedkeuring kan worden verleend voor uitbreiding van het windmolenpark daar.

Aan een stop op wind op land durft het gros van de partijen de vingers nog niet te branden.

Uit recent onderzoek van de TU Delft komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders eerlijk klimaatbeleid wil. Mensen vinden het klimaat belangrijk en zijn bereid maatregelen te steunen zodat we de doelen kunnen halen, mits dit eerlijk gebeurt. Klimaatrechtvaardigheid dus. Daar is in het huidige beleid totaal geen sprake van. Er is zoveel dat gemakkelijk gedaan kan worden en waar iedereen beter van wordt, zoals het goed isoleren van woningen en het aanpakken van de vervuilende industrie.

Nu worden er windturbines geplaatst, terwijl op daken nog volop plek is voor zonnepanelen. Zonnepanelen waarmee, volgens plannen die de SP heeft laten doorrekenen, ruim 90% van de benodigde energie voor huishoudens kan worden opgewekt als we ze op alle daarvoor geschikte daken leggen. Een voorstel van de SP om van zon op dak de norm voor het opwekken van duurzame energie te maken, werd onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Maar dit moeten we samen doen. Dus niet op de ieder-voor-zich manier zoals liberale partijen het willen. Maar de overheid moet hier een groot project van maken. Dit levert veel banen op. Toen we ooit riolering gingen aanleggen, omdat hygiëne goed is voor de volksgezondheid, gingen we toch ook niet huis voor huis vragen of mensen een aansluiting op het riool wilde? Dat deden we samen.

Draagvlak

Aan een stop op wind op land durft het gros van de partijen de vingers nog niet te branden. Dit terwijl alles op alles moet worden gezet om het draagvlak voor klimaatbeleid juist te vergroten en er betere alternatieven zijn. Nu stoppen met windturbines op land plaatsen, maar werk maken van de eerlijke alternatieven, is een roep om klimaatrechtvaardigheid en een eerlijke overheid.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ontvang belangrijk nieuws van Lilian en de SP.

Stientje van Veldhoven: “Na elf jaar zeg ik de politiek gedag.”

D66 D66 Nederland 09-07-2021 12:28

Vandaag is de laatste ministerraad voor de zomer. Ik heb daar de collega’s in het kabinet verteld wat ik via deze weg ook jullie graag zelf vertel. En dat is dat ik – nu het parlementaire jaar erop zit – stop als Staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat. Ik ga per 1 september aan de slag als Vice President en Directeur Europa voor het World Resources Institute. Het WRI is een wereldwijd kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid, klimaat en ontwikkelingssamenwerking. Werken aan ‘groen’ blijft voor mij de rode draad in mijn werkende leven.

Ik zeg na elf jaar de landelijke politiek dus gedag. Een moeilijk besluit, want ik vind het ontzettend eervol om namens jullie voor D66 en voor Nederland te werken aan een groene toekomst. Maar zoals de politiek eind 2009 via Sophie in ‘t Veld en Alexander Pechtold op mijn weg kwam, zo is nu de tijd gekomen om weer een nieuw pad in te slaan.

Officieel stop ik eind volgende week, zodat ik mijn taken goed kan afronden en overdragen. Natuurlijk had ik het liefst ook het laatste staartje van deze demissionaire kabinetsperiode afgemaakt. Mede door het verloop van de formatie gaat dat helaas niet lukken.

Ik vertrek met een brede glimlach. Politiek is een prachtig vak, waar je ontzettend veel voor mensen kunt betekenen. Ik heb me volop ingezet voor een duurzame toekomst voor mensen en heb daar echt van genoten. Dat plezier hebben jullie volgens mij ook regelmatig bij mij kunnen zien.

Waarom ik dan toch stop? Omdat het na elf jaar tijd is om buiten de politiek nieuwe ervaringen op te doen. En het betekent ook dat er voor mijn privésituatie iets meer ruimte komt na hectische politieke jaren.

Ik vond het een eer om met en voor jullie te werken aan een van onze belangrijkste onderwerpen: de aanpak van klimaatverandering. Dat deed ik als Kamerlid onder meer door aan de nieuwe natuurwet te werken en te zorgen voor de sluiting van kolencentrales. En het lukte om in de kabinetsformatie van 2017 een ambitieus klimaatdoel in het regeerakkoord te krijgen. Dat was echt een kentering in de Nederlandse klimaataanpak. Daar mogen we als D66’ers trots op zijn.

Als staatssecretaris heb ik me ingezet voor het Klimaatakkoord. Ook hebben we de decennialange discussie over statiegeld op flesjes en blikjes tot een schoon einde weten te brengen. En staan de circulaire economie én de fiets stevig op de politieke agenda. Ik ben ook blij dat we het openbaar vervoer door de coronacrisis hebben geloodst. Er valt nog genoeg te doen, want we hebben niet alles bereikt, maar ik geloof in het compromis als stap vooruit naar je idealen.

Ik dank jullie zeer voor alle gesprekken en voor de steun die ik de afgelopen jaren heb mogen ervaren. Jullie ideeën zijn de basis voor wat wij in kamer en kabinet kunnen bereiken. Ik dank Alexander Pechtold voor het vertrouwen dat hij mij gaf, met een plek in de fractie en in het kabinet. Ik vertrek met een gerust gemoed, want onder leiding van Sigrid hebben we niet alleen een fantastische verkiezingsuitslag behaald, ik weet zeker dat onze groene ambities bij haar, bij Rob en bij de nieuwe fractie in hele goede handen zijn.

Ik kijk er naar uit jullie allemaal weer tegen te komen op de congressen en bijeenkomsten van de partij, want ik blijf uiteraard een zeer betrokken lid.

SP-Succes: Alsnog een paspoort voor duizenden ‘pardonners’

SP SP Nederland 08-07-2021 09:39

Er waren veel debatten en voorstellen voor nodig, maar nu is de regering dan toch eindelijk om. Ongeveer 10.000 zogenaamde ‘pardonners’ krijgen na 14 jaar wachten eindelijk een paspoort. De pardonners zijn de groep vluchtelingen die in 2007 onder het generaal pardon vielen. Door bureaucratie kregen zij echter geen paspoort waardoor zij behoorlijk werden belemmerd in hun bestaan. Zij hadden wel een verblijfsvergunning, maar geen paspoort.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Zonder paspoort kun je moeilijk op reis gaan, werk of een stage krijgen en ook stemmen of trouwen zit er niet in. Begin dit jaar werd mijn eerste motie met het CDA aangenomen, maar toen wilde de regering nog niets doen. Na de tweede motie kregen ongeveer 3000 kinderen recht op een paspoort. Deze week is staatssecretaris Broekers helemaal om. Ook de resterende 7000 mensen kunnen een paspoort aanvragen. Dat is geweldig nieuws!’

De rol van Peter R. de Vries mag hierbij niet onbenoemd blijven. Hij wees de SP op dit probleem en bracht Van Dijk in contact met Yosef Tekeste-Yemane, een van de pardonners.

De kinderopvang verdient beter

SP SP Nederland 08-07-2021 07:46

De medewerkers in de kinderopvang voeren actie. En dat komt niet elke dag voor, er is al twintig jaar niet gestaakt, maar het is ook niet voor niets. De kinderopvang gaat gebukt onder een groot personeelstekort en de werkdruk en het ziekteverzuim zijn daarom hoog. De kinderopvang staat in de top drie van sectoren met de hoogste vacaturegraad. De nood is dus hoog. En het belang groot. Het gaat hier immers om de zorg voor dat wat ons het meest dierbaar is: onze kinderen.

Maar liefst 59% van de kinderopvangorganisaties heeft op dit moment een wachtlijst. Het startsalaris voor een pedagogisch medewerker ligt krap boven de 2000 euro bruto per maand, slechts 300 euro boven het minimumloon dus. Bovendien – zeker wanneer je in de buitenschoolse opvang werkt – is het lastig om fulltime aan het werk te gaan. En is je salaris sowieso te laag om van rond te komen.

Is er dan geen geld in de kinderopvang? Nou, dat is bepaald niet het probleem.  Nog altijd is de sector aantrekkelijk voor grote fusies en overnames door private equityfondsen. Deze sprinkhaankapitalisten die eerder kinderopvangaanbieder Estro de vernieling in hielpen zien nog genoeg kansen om rendement uit de sector te trekken. Geld dat dus niet terecht komt bij de verbetering van de kwaliteit van de opvang of bij een eerlijker salaris voor het personeel. Bovendien wordt vaak bezuinigd op meer ervaren personeel, in ruil voor flex-, en invalkrachten.

Veel politieke partijen – waaronder de SP – pleiten na het toeslagenschandaal dat in de kinderopvang begon voor gratis kinderopvang en een systeem zonder toeslagen. Maar dan moet je natuurlijk wel voldoende inkomen hebben. Maar de eerlijke waarheid is dat iemand die zelf in de kinderopvang werkt op dit moment met dit salaris niet eens zonder toeslagen zou kunnen. Naast de kinderopvangtoeslag voor eventuele eigen kinderen zijn zorg-, en huurtoeslag bijna onmisbaar met het huidige salaris.

Dat doet totaal geen recht aan het zeer belangrijke werk dat medewerkers in de kinderopvang doen. De afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over de ontwikkeling van het jonge kind. Juist tot vier jaar leert een kind spelenderwijs zo ontzettend veel. En een goed opgeleide en gemotiveerde pedagogisch medewerker kan in de kinderopvang een wereld van verschil maken. Maar de realiteit is te vaak dat deze mensen het niet vol houden in de sector, vanwege de hoge werkdruk en het te lage salaris.

We moeten de opvang van onze kinderen niet aan de markt overlaten, maar samen organiseren en samen betalen. De medewerkers in de kinderopvang verdienen een loon waar ze fatsoenlijk van kunnen leven! Dat is het minste wat we zouden moeten bieden aan mensen met zulk belangrijk werk.

Lilian Marijnissen

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ontvang belangrijk nieuws van Lilian en de SP.

De maffia is de baas en Rutte een incompetente zwakkeling

PVV PVV Nederland 07-07-2021 14:19

Geert Wilders: ‘‘Nederland is vernield. Door het tuig van de narco-maffia en wegkijkende politici, door open grenzen en islamisering, door liegende politici als Rutte en terreurfinancierders als Kaag, door de corrupte rechterlijke macht en de ondemocratische EU. We moeten ons land terugveroveren!

Wat hebben Rutte en Grapperhaus nou eigenlijk gedaan sinds de vreselijke moord op advocaat Derk Wiersum in 2019? Er is nu méér narco-ellende, méér mocro-maffia, méér geweld en veel te weinig geïnvesteerd in de politie. De maffia is de baas en Rutte een incompetente zwakkeling.’’

Kox: ‘Mooie afsluiting van roerig jaar aan het huisvestingsfront’

SP SP Nederland 07-07-2021 09:33

Tot laat in de avond werd op 6 juli 2021 in de Senaat gedebatteerd over de wijziging van de Woningwet. De kamer ging aan het einde van het debat zonder stemming akkoord met het wetsvoorstel, nadat de minister een reparatie aan de wet had toegezegd ten aanzien van tijdelijke huurcontracten. SP-fractievoorzitter Tiny Kox blikt terug:

‘Mooie afsluiting gisteren in de Eerste Kamer van een roerig jaar aan het huisvestingsfront. Ik herinnerde minister Ollongren (Wonen) eraan hoezeer we een jaar terug tegenover elkaar stonden en de Senaat voor het eerst sinds 145 jaar een motie van afkeuring van mij tegen het huurbeleid aannam - en dat we, wellicht mede daardoor, een heel eind de goede kant opgeschoven zijn: voor het eerst in jaren zijn de sociale huren bevroren, de vrije huren aan banden gelegd en een langere huurbevriezing is door veel partijen toegezegd.’

‘Maar lang niet alles is opgelost’, zegt Kox, ‘Zo besloot de Tweede Kamer onlangs nipt, op voorstel van de VVD, verlenging van tijdelijke huurcontracten tot drie jaar mogelijk te maken. Dat is een ernstige verslechtering van de positie van huurders, zoals ook de Woonbond liet weten. Inmiddels is het politieke tij ook hier gekeerd en wil een meerderheid van de politiek alweer af van deze verslechtering, wat ook zeker te danken is aan de strijd die Sandra Beckerman in de Tweede Kamer gevoerd heeft.’

‘Ik stelde de minister voor een goed geitenpaadje te zoeken om het probleem, in overeenstemming met ons staatsrecht en rechtdoend aan de huurders, op te lossen. Ook andere fracties steunden die oproep. De minister luisterde dit keer heel goed - en zegde de Kamer toe op korte termijn deze fout te zullen repareren. Daarmee ging iedereen mee akkoord, van VVD en PVV tot PvdA, GroenLinks en SP, de drie partijen die al steeds hadden opgeroepen de huurders beter te beschermen. Ik heb de minister gecomplimenteerd met haar oplossing.’