Nieuws van politieke partijen in Nederland over D66 inzichtelijk

559 documenten

Formatie: Op zoek naar een doorbraak.

D66 D66 Nederland 21-06-2021 18:56

Vandaag heb ik weer een gesprek gehad met informateur Mariëtte Hamer. Het gesprek vond online plaats in verband met mijn verblijf in het buitenland voor de Raad Buitenlandse Zaken.

Voor het weekend vroeg de informateur de leiders van alle zes partijen die nog meepraten na te denken over het doorbreken van de stilstand in de formatie. Dat heb ik gedaan. Wij voelen de verantwoordelijkheid als tweede partij van het land. De inzet van D66 is en blijft de vorming van een breed, stabiel en zo progressief mogelijk kabinet.

Mijn eerste voorkeur is dan ook een brede coalitie vanuit het politieke midden. Deze bestaat uit vijf partijen: VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Dit doet recht aan meerdere politieke wensen: de wens van D66 om een zo progressief mogelijk kabinet te vormen, de wens van de VVD om een coalitie te vormen met het CDA en de wens van PvdA en GroenLinks om niet zonder elkaar deel te nemen aan onderhandelingen. Uit het verleden en bij lokale en regionale overheden zijn ook veel voorbeelden waarin deze partijen samenwerken. Verder kan deze combinatie van partijen rekenen op een meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer.

Mocht deze combinatie in gesprekken van de informateur met andere partijen niet mogelijk blijken, dan is D66 – gezien de urgentie om een nieuwe coalitie en een nieuw kabinet te vormen – ook bereid om inhoudelijke gesprekken te starten met alle zes partijen die hier nu toe bereid zijn en elkaar niet uitsluiten (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie). Voorwaarde hiervoor is dat deze onderhandelingen gericht zijn op de vorming van een volwaardige nieuwe meerderheidscoalitie, waarbij geen enkele combinatie van partijen vooraf wordt uitgesloten. Deze gesprekken moeten ook over alle thema’s gaan die al dan niet in het gewenste regeerakkoord op hoofdlijnen moeten komen, en dus niet beperkt worden tot slechts een of enkele onderwerpen. Daar schieten we niets mee op.

De informateur heeft mij ook gevraagd, indien ook dit tweede voorstel door een of meer andere partijen zou worden geblokkeerd, of D66 bereid is te starten met de enige twee partijen die getalsmatig noodzakelijk zijn voor elke meerderheidscoalitie: VVD en D66. Dat moet dan beschouwd worden als een poging de impasse te doorbreken. Een tussenstap op weg naar een meerderheidscoalitie.

Mensen verwachten dat politici en partijen recht doen aan hun stem. Dat willen wij doen. Aan het werk gaan, verschillen overbruggen, en het juiste doen voor ons dierbare land. De klimaatcrisis wacht niet. Het lerarentekort ook niet. Daarom heb ik de informateur gezegd bereid te zijn tot deze tussenstap.

De inzet van D66 bij deze gesprekken zal onverminderd progressief zijn: aanpak van de kansenongelijkheid, de klimaatverandering, de woningnood, de rechtsstaat, discriminatie en racisme en een nieuwe houding van Nederland in Europa.

Ik hoop dat een van de bovengenoemde mogelijkheden op voldoende draagvlak kan rekenen om een volgende fase van de kabinetsformatie in te gaan. We moeten nu echt vaart gaan maken. De problemen in Nederland zijn te groot om nog langer te aarzelen.

Maak sport en bewegen vanzelfsprekend voor mensen met een beperking

D66 D66 Nederland 21-06-2021 11:54

Samen met de Kamerleden Van Nispen (SP) en Westerveld (GL) schreef Van der Laan de notitie ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’.

De notitie bevat een analyse van de problemen waar mensen met een beperking mee te maken krijgen gevolgd door voorstellen om daar iets aan te veranderen. Zo willen de SP, D66 en GroenLinks dat sport en bewegen voor mensen met een beperking vanaf 2030 vanzelfsprekend moet zijn. Het ministerie van VWS zou jaarlijks moeten rapporteren over de voortgang. Ook zijn er voorstellen over de vindbaarheid en bekendheid van de mogelijkheden voor sporters met een beperking, gehandicaptentopsport, het verbeteren van de verstrekking van sporthulpmiddelen en het verminderen van de knelpunten met vervoer. Speciale aandacht is er voor kinderen met een beperking, speeltuinen moeten voor hen toegankelijk worden en er moet aandacht zijn voor zwemonderwijs voor kinderen met een beperking.

Sigrid Kaag over de formatie

D66 D66 Nederland 16-06-2021 13:48

Het is best even geleden dat ik jullie met een mail informeerde over de voortgang van de formatie. De eenvoudige reden daarvoor is dat informateur Mariette Hamer nog steeds bezig is met gesprekken met verschillende partijen. En dat de voortgang dus beperkt is. Het zal jullie niet verbazen dat ik dat liever anders had gezien. Ik heb al eerder gezegd dat we in het landsbelang vaart moeten maken.

De verkiezingen zijn inmiddels drie maanden geleden. En nog altijd is het niet gelukt om een aantal partijen aan tafel te krijgen die samen willen onderhandelen over een nieuw kabinet. Ja, er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Er zijn grote woorden gevallen tussen sommige partijen. Dat moet ook kunnen.

Bezuiniging hoger onderwijs en mbo moet van tafel

D66 D66 Nederland 15-06-2021 12:30

Studenten hebben coronasteun hard nodig. Daarom maakte het kabinet gelukkig extra geld vrij. Maar nu kondigde het kabinet ook aan dat ze tientallen miljoenen euro’s willen bezuinigen op het mbo en hoger onderwijs. Dat is onbegrijpelijk. We moeten studenten en docenten steunen in plaats van de rekening achteraf sturen.

Maidenspeech Wieke Paulusma

D66 D66 Nederland 10-06-2021 12:50

Vandaag bespreken we een wet met een lange, ingewikkelde naam,

Die eigenlijk, kort gezegd, maar om één ding draait:

de kracht van goede zorg dicht bij mensen.

Juist daarom vind ik het bijzonder dat ik hier mag staan.

Als wijkverpleegkundige kwam ik bij veel mensen thuis,

Zodat ik mensen, in hun eigen, vertrouwde omgeving kon ondersteunen.

Omdat zij bijvoorbeeld ziek of lichamelijk begrensd waren.

Of omdat zij gewoon even écht wilden praten,

over een behandeling, een probleem of wat extra hulp.

Zo fietste ik in Groningen heel wat kilometers.

En ging ik van adres naar adres.

Met goed weer én slecht weer.

Maar “bijna” altijd met een grote glimlach op mijn gezicht:

Want wijkverpleegkundige zijn,

Dat is toch wel het mooiste beroep dat er is?

Voorzitter,

Ik heb waardevolle herinneringen aan die tijd.

De allereerste huisbezoeken, ik weet dat nog goed.

Ik was nog heel jong, en belde bij volstrekte vreemden aan.

Best spannend.

Want wat stond mij te wachten?

Wie zou er open doen?

Nu, vele jaren later denk ik vaak:

Dat gevoel van twijfel,

dat hadden de mensen aan de andere kant van de deur natuurlijk ook.

Want wie belt er vandaag aan?

Wie stapt er zo bij mij over de drempel?

Voorzitter,

Ik heb het altijd als heel bijzonder beschouwd.

Dat mensen je binnen laten.

In hun thuis, in hun leven.

Soms was het bezoek en het gesprek heel luchtig,

Andere keren overheersten de zorgen en de tranen.

Bijvoorbeeld bij familieleden,

in de laatste fase van het leven van een geliefde.

Maar het vertrouwen dat mensen,

op soms een héél kwetsbaar moment,

in een ander – in mij – stelden,

heeft mij altijd geraakt.

Niet alleen de deur ging open, vaak ook het hart.

We wisten allebei: we hebben elkaar nodig om verder te komen.

Als wijkverpleegkundige zwachtelde ik ook benen,

Leerde ik mensen zelf bloedsuiker prikken,

En hielp ik bij het aantrekken van de steunkousen.

Zorg gaat niet alleen over pijn verlichten, verzachten.

Zorg kan ook gaan over vooruit komen.

Over door gaan met het leven,

Ook als het even stil heeft gestaan.

Zodat bijvoorbeeld,

een lieve mevrouw bij wie ik regelmatig kwam,

niet alleen haar dag kon beginnen,

Maar ’s middags ook naar haar favoriete kaartclub kon.

Dat is óók zorg.

Voorzitter,

Ik maakte het ook van de andere kant mee.

Op een moeilijk moment in mijn leven en dat van mijn gezin,

moest ik zelf de deur openzetten voor een wijkverpleegkundige.

Ik was ondertussen gemeenteraadslid in Groningen.

En mijn man werd ernstig ziek,

waarvoor hij ingrijpend geopereerd moest worden.

En uiteindelijk ook maanden moest herstellen.

Nu waren wij degenen die aan de bel moesten trekken,

Hulp nodig hadden. Steun konden gebruiken.

En wat was het fijn,

dat er toen iemand anders was die even de leiding nam.

En daarmee ons gezin wat vrijheid terug gaf.

En onze kinderen kind liet zijn.

Voorzitter,

Nu ben ik Tweede Kamerlid voor D66.

Maar de schat aan kennis en ervaring uit de zorg,

draag ik altijd met mij mee.

Dat betekent: luisteren, doorvragen en snel schakelen als het moet.

Aansluiting zoeken bij de wereld van de ander.

Over de drempel stappen en elkaar vertrouwen en de ruimte geven.

Alleen zo zorgen we voor goede zorg, dicht bij mensen.

Voorzitter,

dat brengt mij bij de inhoud van het wetsvoorstel waar we vandaar over spreken.

En laten we eerlijk zijn:

Niemand in deze zaal herinnert zich haar of zijn eerste 1000 dagen 😉

Maar juist deze eerste dagen,

zijn bepalend voor de gezondheid en het welzijn van iemand op latere leeftijd.

Niet alleen fysiek, maar juist ook psychisch.

Als wij, met vroeg-signalering en een persoonlijke begeleiding, dichtbij mensen thuis,

ervoor kunnen zorgen dat meer kinderen een goede start kunnen maken,

dan is dat winst.

Het voorliggende wetsvoorstel heeft precies dat doel

en mijn fractie steunt dit wetsvoorstel dan ook.

Het idee is eigenlijk vrij simpel.

Mocht een verloskundige iemand in een kwetsbare situatie, of op een kwetsbaar moment,  ontmoeten,

dan kan  in overleg een aanmelding gedaan worden bij de jeugdgezondheidszorg .

Om vervolgens een prenataal huisbezoek af te leggen en ,

op basis van de situatie, verdere vrijwillige ondersteuning aan te bieden.

Een simpel wetsvoorstel dat echt een verschil kan maken.

Toch heb ik naar aanleiding van de schriftelijke ronde,

nog wel een aantal vragen.

Voorzitter, dan begin ik met de uitvoering.

Want in de wet kunnen dingen nog zo mooi opgeschreven worden, als het in de praktijk niet zo uitpakt dan zijn t enkel  ‘mooie woorden’

En als ik kijk naar de uitvoering van de wet, is er nog veel onduidelijk.

Zo zou in mei dit jaar een handreiking opgesteld zijn waarin, en ik citeer, “tevens ingegaan op mogelijke randvoorwaarden die nodig zijn in de

werkprocessen”.

Dit klinkt, voor mij in ieder geval, vaag.

Vandaar de volgende vragen:

Aangezien de wet 1 juli in werking zou moeten treden, weten alle partijen wat er dan van hen verwacht wordt?

Is die handreiking inderdaad klaar en hoe staat het met de randvoorwaarden?

En wordt er, bijvoorbeeld vanuit het ministerie, ondersteuning geboden bij de stap van ‘handreiking’ op een macro niveau naar persoonlijke begeleiding van een verloskundige en de jeugdgezondheidszorg aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.

Voorzitter,

Het is fijn dat aan de vrijwilligheid van het prenatale bezoek aandacht zal worden besteed.

Maar in het wetstraject tot nog toe is te weinig aandacht besteed aan de mensen waar het ons om te doen is.

Dan heb ik het natuurlijk over de zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.

Ik erken meteen dat dit geen makkelijke groep is om te bereiken.

Maar de enige poging die ik in de schriftelijke beantwoording zie, is dat de definitie van ‘kwetsbaarheid’ getoetst is onder ‘een Moederraad’.

Vandaar de volgende vragen:

Hoe is de doelgroep van het wetsvoorstel tot nog toe betrokken bij de totstandkoming ervan?

En op welke wijze waakt de staatssecretaris ervoor dat de zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie ook op lokaal niveau betrokken worden?

Welke ideeën heeft hij hierover, naast bijvoorbeeld het betrekken van ‘een Moederraad’?

Dan nog een aantal korte vragen.

De wetswijziging zal ook gelden voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

In de wet lezen wij dat “de organisatie van de JGZ op ieder eiland anders is geregeld en daarom zal er gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van de uitvoering en er zullen aparte kaders en handreikingen in samenwerking met de JGZ-professionals op Caribisch Nederland moeten worden opgesteld.”

Hoe staat het hier mee en zijn de openbare lichamen ook klaar voor de invoering van de wet?

In de wet wordt gesproken over een monitorring systeem vanuit de VNG voor de huisbezoeken.

Hoe wordt voorkomen dat een systeem wordt opgetuigd dat wordt gezien als bureaucratische last zonder voordelen voor de betrokkenen.

En gezien het Verantwoordingsdebat gisteren en de rol van het ministerie van VWS hierin, haal ik ook nog graag artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet erbij.

Voor de minder ingevoerde, betekent dit dat in wetsvoorstellen ingegaan moet worden op de doelstellingen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid die wordt nagestreefd.

En ik zou dan ook graag van de staatssecretaris precies op die punten echt betere en met cijfers onderbouwde antwoorden willen dan in de schriftelijke ronde.

Voorzitter ik rond af,

Als wijkverpleegkundige in de Tweede Kamer,

Zet ik mij in voor goede zorg dicht bij mensen.

Dat kan alleen op basis van vertrouwen.

Dat begint wat mij betreft hier.

In deze zaal.

Want hoewel we ontzettend van elkaar verschillen.

Hebben we allemaal wel eens een dag die tegenzit.

Of misschien wel twee. Of drie.

Ik hoop dat dit ‘huis’ ook een veilige omgeving kan zijn.

Waarin we elkaar de ruimte geven en het respect.

Om te zijn wie we zijn,

Om samen het beste voor Nederland voor elkaar te krijgen.

Ik kijk uit naar de beantwoording van de staatssecretaris.

Voorzitter, dank u wel.

De opwarming van de aarde kan niet op pauze

D66 D66 Nederland 10-06-2021 08:27

Naast het Urgendavonnis moeten we ook de doelen van het klimaatakkoord in 2030 halen. En ook op die doelen liggen we nu al achter. En in Europa heeft Nederland zelfs gepleit voor 55% minder CO2-uitstoot. En er ligt al een nieuwe uitspraak van de rechter waardoor Shell minder CO2 moet gaan uitstoten. Om te voorkomen dat het halen van de doelen voor 2030 in gevaar komt, moet het kabinet de komende maanden aan de slag. Als we in 2030 extra windmolens op zee willen bouwen, moet de overheid dit jaar nog extra gebieden op zee aanwijzen waar de windmolens worden geplaatst. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat de industrie ook de schone energie kan gebruiken. Mede daarom moeten we nu starten met het aanleggen van de leidingen voor groene waterstof en andere schone energie.

Raoul Boucke: “We moeten niet langer nieuwe rechtszaken afwachten waar de rechter ons dwingt om consistent klimaatbeleid te voeren. We moeten aan het stuur gaan zitten. Dat is de rol van de politiek. Wij moeten die keuzes maken. Dat geeft ook mensen en bedrijven meer zekerheid voor de toekomst. En ik ben vol vertrouwen. Want we hebben in Nederland alles in huis om de omslag naar schone energie te maken. We hebben goed geschoolde mensen en een enorme innovatiekracht. We kunnen duurzame koploper zijn in de wereld. Dat is goed voor onze economie en goed voor de banen van de toekomst. Laten we die kansen grijpen.”

Stage bij de Hans van Mierlo Stichting

D66 D66 DENK Nederland 08-06-2021 08:19

Als stagiair help je onze wetenschappelijk medewerkers bij projecten over bijvoorbeeld sociale zekerheid, digitalisering of Europa. Dit kan gaan om het zoeken van literatuur, het opzoeken van bepaalde verdragen of wetteksten, of het inventariseren van een leeslijst. Ook kan je gevraagd worden kleine of grote stukken te schrijven onder begeleiding van één van onze medewerkers.

Marketingcommunicatie

Onze publicaties en evenementen gaan pas leven als ze de mensen bereiken voor wie deze interessant zijn. Daarom denken we non-stop na over manieren om politiek-wetenschappelijk onderzoek op nieuwe wijzen te verspreiden. Als stagiair help je hierbij.

Overige taken

Tot slot zijn er organisatorische taken waarvoor je verantwoordelijk bent. Denk hierbij aan het zoveel mogelijk zelfstandig onderhouden van onze algemene e-mailbox en het coördineren van de aanvragen die wij krijgen voor het geven van trainingen. Daarnaast verwachten we dat je meehelpt bij D66-congressen en andere evenementen. Dit betekent dat je af en toe ook in het weekend of de avonduren werkt.

Laat veiligheid niet ‘rechts’ liggen

D66 D66 Nederland 08-06-2021 08:02

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft de Van Mierlo Stichting, in samenwerking met de Permanente Programmacommissie, een bundel samengesteld voor de verkiezingsprogrammacommissies (VPCs) van de lokale D66 afdelingen. Deze bundel dient ter voorbereiding van het schrijven van de programma’s voor de verkiezingen. De bundel is al via Mijnd66 beschikbaar voor alle lokale VPC-leden.

Sinds begin juni publiceren wij elke week één paper op onze website en uiteindelijk zullen we de volledige bundel hier ook publiceren.

Partijen werken aan initiatiefwet verbod ‘homogenezing’

D66 D66 Nederland 04-06-2021 06:00

D66-Tweede Kamerlid Jeanet van der Laan: “Homoseksualiteit is geen ziekte die genezen moet worden, of iets onwenselijks, waar je mensen even van af moet helpen. Je seksuele identiteit is onderdeel van wie je bent, in Nederland moet daar alle vrijheid voor zijn. Het is te gek voor woorden dat in ons land nog steeds ‘homogenezingen’ plaatsvinden om iemands identiteit te veranderen of te onderdrukken. Dat is schadelijk en kwetsend. Er moet zo snel mogelijk een einde aan komen.”

VVD-Tweede Kamerlid Hatte van der Woude: “’Homogenezing’ is middeleeuws, stompzinnig en traumatisch voor de jongeren die eraan onderworpen worden. De VVD strijdt al langer voor een totaalverbod op deze praktijken en ik ben er trots op om deze wet nu samen met D66, PvdA en GroenLinks te mogen schrijven. Jezelf kunnen zijn moeten we aanmoedigen, niet ‘genezen’.”

GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld: “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Dat het in Nederland nog steeds mogelijk is om conversietherapieën uit te voeren is onaanvaardbaar. ‘Homogenezing’ zorgt voor psychische schade, depressies en zelfs zelfdoding. Dit moet zo snel mogelijk strafbaar gesteld worden.”

PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop: “Het is niet te bevatten dat zoiets als ‘homogenezing’ nog steeds bestaat in een land als Nederland. Dat moeten veranderen wat je diep van binnen bent is niet alleen vernederend, maar ongelofelijk traumatisch. Alsof je überhaupt zelf kunt kiezen op wie je verliefd wordt. Het is pijnlijk dat dit initiatiefwetsvoorstel nog nodig is, dit kabinet had deze middeleeuwse praktijken allang moeten verbieden, maar ondanks herhaaldelijke verzoeken weigeren ze dit te doen”.

Internationaal verbod op killer-robots

D66 D66 Nederland 29-05-2021 06:01

Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de ontwikkeling van volledig autonome wapensystemen. Sinds de ontwikkeling van onbemande gevechtsdrones, die op afstand worden bestuurd, zijn de ontwikkelingen steeds sneller gegaan. Belhaj: ‘Het grote verschil met een onbemande, bestuurbare drone en een volledig autonoom wapensysteem is dat er altijd nog een menselijke vinger aan de trekker zit. Niet in het vliegtuig, maar wel achter de computer waarmee de drone bediend wordt. Hoe vervelend het ook is, er zal helaas altijd ergens op de wereld een gewelddadig conflict zijn. Ook Nederland wordt in sommige gevallen gedwongen om met geweld op te treden. Dat geldt ook voor onze NAVO-bondgenoten en andere Europese legers. Het is onacceptabel dat in oorlogssituaties volledig zelfstandige wapensystemen worden ingezet, of dat nu door terroristische groepen is of NAVO-legers. Geweld bewaar je als optie tot je echt niet meer anders kan, omdat het bijna kwestie van leven en dood is. Een menselijk oordeel hoort daar vanzelfsprekend bij.‘