Nieuws van politieke partijen in Nederland over D66 inzichtelijk

590 documenten

Rob Jetten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2021

D66 D66 Nederland 22-09-2021 15:44

Er ligt een grote agenda te wachten op het volgende kabinet. Als eerste denk ik aan de groeiende ongelijkheid in kansen tussen mensen. Ongelijke kansen zijn gemiste kansen. Gemiste kansen voor ieder kind dat wel talenten heeft, maar niet de mogelijkheid om die talenten te ontplooien. En gemiste kansen voor onze samenleving. Want als mensen niet de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen, leidt individuele kansenongelijkheid tot collectieve verarming.

Goed onderwijs is de belangrijkste motor voor gelijke kansen. Maar die motor hapert. In de Miljoenennota staat een confronterend plaatje, dat laat zien dat Nederlandse scholieren slechter lezen en rekenen dan 15 jaar geleden.

Leraren doen hun deel, met overtuiging en vakmanschap, iedere dag opnieuw. Maar de politiek stelt leraren onvoldoende in staat om te doen waar zij goed in zijn: ieder kind de aandacht geven dat het verdient. Terwijl wij voor onze welvaart nu en in de toekomst afhankelijk zijn van goed opgeleide mensen. Forse investeringen in onderwijs, onderzoek en wetenschap zijn daarvoor noodzakelijk.

Die investeringen zouden met name gericht moeten zijn op geduld met kinderen met gratis kinderopvang en een brede brugklas, waardering voor leraren met een hoger salaris en het zo snel mogelijk oplossen van het lerarentekort—dat vooral speelt op de plekken waar goede leraren het hardst nodig zijn. Een betere beloning is daarvoor essentieel. Maar ook dat leraren niet te pas en te onpas formulieren hoeven in vullen om te verantwoorden wat ze doen. Het broodnodige extra geld moet terechtkomen waar het hoort: in de klas. Buiten de klas moet er extra tijd zijn voor huiswerk, sport en cultuur. Het rendementsdenken in het hoger onderwijs moeten we achter ons laten zodat studenten in alle vrijheid weer kunnen doen wat ze willen doen: studeren.

In het Document op hoofdlijnen dat de VVD en D66 deze zomer samen hebben geschreven, hebben we de tegenstellingen tussen onze partijen overbrugd en deze grote ambities voor het onderwijs en wetenschap gemarkeerd. Een volgend kabinet moet daar mee aan de slag, liever vandaag dan morgen.

Waarom Rob Jetten het woord voert bij de Algemene Politieke Beschouwingen

D66 D66 Nederland 21-09-2021 09:51

Morgen zijn de Algemene Politieke Beschouwingen. Rob Jetten voert als waarnemend fractievoorzitter het debat namens de fractie van D66. Ook zal hij vandaag de eerste reactie geven op de troonrede. Ik had graag op zijn plaats gestaan om te reageren op de miljoenennota en de begrotingen van het demissionaire kabinet.

Toch doe ik dat niet. Het is in mijn opvatting democratisch onzuiver om een begroting te becommentariëren en te bekritiseren die ik als minister mede heb gemaakt. Ik zou dat niet geloofwaardig vinden. Want hoewel ik nu geen minister meer ben, heb ik de afgelopen periode wel bij de begrotingsgesprekken van het demissionaire kabinet gezeten.

Het is voor mij dus een beetje een gekke week. Een overgangsweek. Vanaf maandag neem ik het fractievoorzitterschap van Rob over. Hem wil ik nu al zeer danken voor het onverzettelijke werk dat hij namens de fractie van D66 heeft gedaan in de periode dat ik het land als Minister van Buitenlandse Zaken mocht dienen. Als fractiegenoot zal ik met trots en bewondering zijn inbreng bij de Algemene Politieke Beschouwingen volgen.

Sigrid Kaag dient haar ontslag in als minister

D66 D66 Nederland 16-09-2021 18:06

Gisteren heb ik als minister van Buitenlandse Zaken met de Tweede Kamer gedebatteerd over de Nederlandse evacuatie naar aanleiding van de acute crisis in Afghanistan. Ik heb uitvoerig stilgestaan bij wat wél goed is gegaan en wat niet. Ook in internationaal verband.

De Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta voor onze inzet, kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister de consequenties van dit oordeel aanvaarden. In mijn opvatting over democratie en de cultuur van ons bestuur moet een minister gaan als het beleid wordt afgekeurd.

Ik zal daarom bij Zijne Majesteit de Koning mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen.

Het was een eer en een groot genoegen eerst minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en daarna minister van Buitenlandse Zaken te zijn. Ik heb die positie aanvaard in mei dit jaar toen er een beroep op mij werd gedaan en heb getracht het ambt waardig te vervullen. En het ambt waarde te geven.

De inzet voor Afghanistan gaat door. Ook zonder mij. Ik ben ervan overtuigd dat de medewerkers van Buitenlandse Zaken en Defensie hun uitstekende werk onverminderd zullen voortzetten. Ik dank hen hier voor alles wat ze hebben gedaan en zullen blijven doen.

Ik dank premier Rutte voor zijn vertrouwen en de collega’s in het kabinet voor de prettige samenwerking. Ik heb de bewindspersonen van D66 gevraagd in het belang van het land en de opgaven waar het demissionaire kabinet voor staat, in functie te blijven. Zij zijn daartoe bereid.

Als jullie partijleider blijf ik mij de komende periode natuurlijk inzetten om een nieuw kabinet te formeren.

Afghanistandebat: “We gaan de mensen die ons hebben geholpen naar Nederland halen.”

D66 D66 Nederland 15-09-2021 16:30

Al jaren zet Belhaj zich in om Afghaanse tolken te helpen. Afghaanse tolken hebben met gevaar voor eigen leven bijgedragen aan de veiligheid van onze militairen en daarmee aan het succes om de militaire missies veilig te kunnen uitvoeren. Samen met collega-Kamerleden maakte ze plannen om voor de tolken een speciale uitzondering te maken in de asielprocedure, de zogenaamde tolkenregeling. En nadat de Taliban de macht kreeg in Afghanistan, maakte ze een plan om niet alleen tolken, maar alle Afghanen die Nederland hebben gediend, gebruik te laten maken van die procedure.

Helaas bleven de versnelde resultaten uit. Momenteel zitten er nog 22 tolken in Afghanistan. Daarom vroeg ze de minister van Defensie of er nog tolken vastzitten in Afghanistan die zich in juni of eerder hadden aangemeld om te vertrekken. Bovendien wilde ze weten waarom de minister er voor koos om commerciële vluchten in te zetten in plaats van de tolken met militaire vluchten mee te nemen.

Debat over agressie tegen journalisten: “Een aanval op de vrije pers, is een aanval op de democratie.”

D66 D66 Nederland 09-09-2021 12:54

“Misdaadjournalisten John van den Heuvel en Paul Vugts leven met zware beveiliging. Zover is het nu gekomen. Journalisten wonen in safehouses omdat een moordopdracht voor hen is afgegeven”, haalt Hanneke van der Werf aan tijdens het debat. Zware criminelen hebben het gemunt op de journalistiek. De moord op Peter R. de Vries roept, twee maanden later, nog steeds veel verdriet, woede en onbegrip op. Waarom werd hij niet beter beveiligd? Welke impact heeft dit op onze rechtsstaat? Hoe groot is het gevaar voor andere betrokkenen in het Marengo-proces?

Formatiedebat: lees hier de inbreng van Sigrid Kaag

D66 D66 Nederland 07-09-2021 16:53

Bijna een half jaar geleden ging Nederland naar de stembus. Er is nog geen zicht op een nieuw kabinet. Ondanks alle inspanningen van informateur Hamer, die ik daarvoor wil bedanken. Ik vind het zeer betreurenswaardig dat het nog niet lukt om een stabiele coalitie te vormen. Ik voel mij er ook verantwoordelijk voor. En ik hoop dat anderen die verantwoordelijkheid net zozeer voelen.

Voorzitter,

Sinds de verkiezingen zet ik mij in voor een breed gedragen, stabiel kabinet. Vanuit de D66-idealen zo progressief mogelijk. Een kabinet dat de toenemende kansenongelijkheid, de klimaatcrisis en de woningnood te lijf gaat. Een kabinet dat ervoor zorgt dat mensen vrij kunnen zijn. Dat noodzakelijke keuzes niet uit de weg gaat.

Het document op hoofdlijnen dat D66 met de VVD heeft geschreven, laat zien dat er steun is voor de inhoudelijke agenda van zo’n kabinet. Grote ambities op onderwijs, onder meer met een rijke schooldag. Gratis kinderopvang. Een hogere klimaatdoelstelling. Een stevige aanpak van racisme en discriminatie. Nieuwe stappen zetten op persoonlijke vrijheden. Een leidende rol van Nederland in Europa.

We hebben laten zien dat we de tegenstellingen tussen onze partijen kunnen overbruggen. Dat is nodig, in een versplinterd politiek landschap. Toch stokt het nu. Niet om inhoudelijke, maar om puur politieke redenen.

Voorzitter,

Na de onstuimige start van deze formatie, hebben we geprobeerd om via de inhoud tot elkaar te komen. De PvdA en GroenLinks hebben zelfs de moedige stap gezet om nauw te gaan samenwerken. Zij reageerden ook positief op de bouwstenen voor een regeerakkoord. Voor mij een goede uitgangspositie om verder te praten.

Shermin Amiri projectbestuurslid Diversiteit & Inclusie

D66 D66 Nederland 02-09-2021 20:09

Shermin is een aanpakker met visie op en grote affiniteit met het onderwerp diversiteit en inclusie in brede zin. Iemand die inspireert, agendeert en bewust maakt. Een verbinder die met een optimistische insteek de dialoog aangaat en mensen, groepen en ideeën binnen en buiten de vereniging samenbrengt. Iemand met durf en daadkracht, die niet schuwt om mensen te spiegelen en realistische verwachtingen stelt.

Shermin kwam in 2011 als vluchteling uit Iran naar Nederland: “Inmiddels doe ik als eerste generatie vluchteling/migrant ruim 9 jaar mee in de Nederlandse samenleving. Ik ben een sociaal-liberaal die de individuele vrijheden heel hoog heeft zitten. Ik heb een baan, lieve mensen om mij heen en ik hou me ook bezig met maatschappelijke en politieke activiteiten. Je zou bijna kunnen zeggen: een succesvolle nieuwkomer, een rolmodel. De mate van mijn succes werd echter bepaald door de kwaliteitsnormen waaraan het leven van een nieuwkomer moest voldoen. Je moest namelijk de taal beheersen, je aanpassen aan de culturele normen en waarden, je houden aan bepaalde gedrags- en omgangsvormen. Je moest jouw dankbaarheid constant uitspreken. Voortdurend moest je in staat zijn om klappen en tegenslagen te incasseren. Denk aan demotiverende en kwetsende opmerkingen, bedoeld of onbedoeld, die je de pas afsnijden en jouw ontwikkelingsproces behoorlijk in de weg kunnen staan. Als je erin slaagde om aan alle eisen te voldoen en de tegenslagen in de pan te hakken, dan kon je langzamerhand gaan denken aan het opbouwen van een menswaardig bestaan. Het kan echt anders. Daarom ben ik in 2017 lid geworden van D66. Ik had toen nog geen stemrecht. Dit omdat ik de politiek als een podium zie waar je maatschappelijke vraagstukken kunt agenderen, in actie kunt komen en kunt bouwen aan een betere toekomst waar vrijheid, gelijkwaardigheid en kansengelijkheid voor allen wordt nagestreefd. Ik zie veel kansen, om de tijd te nemen en samen te bouwen aan inclusieve samenleving waarin we iedereen vrijlaten, maar niemand laten vallen. Doe je ook mee?”

Hoofdlijnendocument: Onze belofte voor Nederland.

D66 D66 Nederland 02-09-2021 14:43

Dit document is voor ons belangrijk. Het kan een goede, inhoudelijke basis zijn voor een nieuw kabinet. Des te teleurstellender is het dat het rechtse blok zonder inhoudelijke onderbouwing verdere gesprekken op basis van dit stuk met PvdA en GL blokkeert.

In het document staan veel van onze ambities voor het Nederland dat wij voor ogen hebben. Een verhoogde klimaatambitie. Kansrijker onderwijs voor iedereen. Gratis kinderopvang. Een serieuze aanpak van de wooncrisis. Een nieuwe houding in Europa met een leidende rol voor Nederland. Een steviger aanpak van discriminatie en racisme. Forse investeringen in de rechtsstaat en de veiligheid. En een nieuwe agenda voor ieders persoonlijke vrijheden.

Ook hebben we expliciet aandacht voor het herstellen van de democratische rechtsorde en voor een nieuwe houding in de politiek. Meer debat. Meer dualisme. En – voor mij persoonlijk ook een belangrijke drijfveer – we keren ons af van de retoriek die is gericht op het beschadigen van mensen en zullen ons altijd uitspreken tegen kwetsend en dreigend taalgebruik.

Het stuk is natuurlijk niet alomvattend. Maar het zijn flinke stappen richting een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg treedt terug als kamerlid

D66 D66 Nederland 02-09-2021 08:09

Recentelijk (25 mei en 10 augustus jongstleden) zijn wij beëdigd tot demissionair staatssecretaris in het huidige demissionaire kabinet. Een grote verantwoordelijkheid, in een bijzondere situatie.

Vanwege die bijzondere situatie is bij de eerste benoeming reeds uitgezocht hoe deze zich wettelijk verhoudt tot het

Kamerlidmaatschap. Het advies was dat er geen sprake is van

onverenigbaarheid van functies, zoals u ook schrijft in uw brief van 30 augustus jongstleden.

Inmiddels is hierover toch een discussie ontstaan. Daarom is de Raad van State om advies gevraagd. De Raad van State stelt dat niet kan worden geconcludeerd dat voortzetting van ons Kamerlidmaatschap in strijd is met de Grondwet. Tegelijkertijd acht zij de gang van zaken in onze situatie uit grondwettelijk oogpunt ‘ongelukkig’. De Raad van State adviseert om de wet op dit punt te verduidelijken. Dit gegeven brengt ondergetekenden ertoe hun Kamerzetel per direct op te geven.

Een debat in de Kamer kan dan gaan over de fundamentele vraag die de Raad van State stelt in haar evenwichtige advies over het toetreden van Kamerleden tot een demissionair kabinet, niet over onze drie individuele benoemingen.

Het was een groot voorrecht en genoegen Kamerlid te mogen zijn.

Over de formatie: “Wij zullen alles blijven geven”

D66 D66 Nederland 31-08-2021 17:56

De weigering van VVD en CDA om het inhoudelijke gesprek aan te gaan met het blok van PvdA en GroenLinks vind ik meer dan betreurenswaardig.

GroenLinks en PvdA hebben veel stappen gezet om deelname aan een kabinet mogelijk te maken. Daar heb ik respect voor. De twee fracties zijn één formatiefractie geworden die bereid is om één handtekening te zetten onder het coalitieakkoord. Een mooie en moedige stap.

Wij hebben als Democraten ook gerespecteerd dat VVD en CDA in deze formatie elkaar vasthouden.