Nieuws van politieke partijen in Nederland over D66 inzichtelijk

839 documenten

Brief aan de verkenner

D66 D66 Nederland 30-11-2023 09:42

Op 22 november ging Nederland naar de stembus. Volgens de voorlopige uitslag winnen de PVV en NSC ongeveer 20 zetels ten opzichte van vorige keer. De PVV wordt daarmee de grootste fractie, op enige afstand gevolgd door GL-PvdA en de VVD.

Voor D66 betekenden deze verkiezingen een harde klap. Hoewel wij trots zijn op de resultaten van de afgelopen jaren en op onze campagne, is het evident dat D66 nu een flink aantal zetels verliest. In de coalitievorming past ons een bescheiden rol. Dat maakt D66 niet minder strijdbaar. Juist nu zullen wij ons in de Tweede Kamer met nieuwe energie onverminderd inzetten voor meer klimaatactie, beter onderwijs, een eerlijkere economie in een land waar iedereen erbij hoort.

Nu de PVV de grootste partij is geworden, zijn zij aan zet. Het behoeft weinig betoog dat veel onderdelen van het extreme PVV-gedachtegoed indruisen tegen de idealen van D66. De PVV wil stoppen met al het klimaatbeleid en wil moskeeën en korans verbieden. De partij pleit voor een Nexit en wil de steun aan Oekraïne beperken. Zelf heeft Geert Wilders als partijleider stelselmatig beroeps­ en bevolkingsgroepen beschimpt en beledigd. Hij werd door de rechter veroordeeld voor zijn minder Marokkanen-uitspraak, noemde journalisten ’tuig van de richel’ en vergeleek transgenders met dieren. Op geen van deze uitspraken is hij ooit teruggekomen. Met zijn uitspraken over rechters, het parlement en de onafhankelijke media ondermijnt hij het gezag van de instituties die de basis vormen van onze democratische rechtsstaat.

D66 staat juist voor een Nederland waarin iedereen gelijke rechten heeft, iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en waarin we elkaar met open vizier tegemoet treden. Een land met een weerbare en veerkrachtige democratische rechtsstaat. Een land dat stevig verankerd is in de Europese Unie en een sterke internationale oriëntatie heeft. Een land waarin bestaanszekerheid het vangnet is en onderwijs de springplank. Een land dat ambitieus werkt aan het stoppen van de klimaatcrisis om zo een toekomstbestendige economie te creëren. Een land dat de Nederlandse natuur beschermt door de stikstofuitstoot snel fors terug te brengen. Dat zo boeren perspectief geeft en ruimte maakt om voldoende woningen te kunnen bouwen. Een land dat bij al deze opgaven vertrouwt op de wetenschap. Sinds 2006 is D66 dan ook duidelijk: politiek van intolerantie krijgt van ons nooit de ruimte. Wij gaan niet deelnemen aan een coalitie waar de PVV onderdeel van uitmaakt.

De realiteit is dat de kiezer rechtse partijen een meerderheid heeft gegeven. De VVD heeft de afgelopen zomer de deur naar een kabinet met de PVV opengezet. Met deze koerswijziging hebben zij naar onze waarneming bijgedragen aan het electorale succes van de PVV. We adviseren u daarom te verkennen of een coalitie met daarin de grootste partijen van rechtse signatuur (PVV, VVD, BBB, NSC) kans van slagen heeft.

Met vriendelijke groet,

Rob Jetten

Fractievoorzitter D66

Sta op, bouw mee!

D66 D66 Nederland 25-11-2023 07:28

We hebben een beter resultaat gehaald dan een paar weken geleden werd voorspeld. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn. We hadden op meer gehoopt. Maar we laten ons niet uit het veld slaan.

De PVV is de grootste partij geworden. Geert Wilders voerde de afgelopen weken een campagne met een zogenaamd gematigde toon, maar zijn gedachtegoed is nog altijd even extreem. Hij wil uit Europa, stoppen met het klimaatbeleid. En scheert hele bevolkingsgroepen over één kam. Dat is politiek van intolerantie.

Wij zullen altijd opstaan tegen haat en ons uitspreken tegen uitsluiting. Dat is de traditie van onze partij. Als anderen stil blijven, staan wij op. Dat hebben we altijd gedaan en zullen we blijven doen. Extreme politiek is nooit de oplossing.

Deze uitslag laat zien dat onze strijd nodig is. Voor vrijheid, voor tolerantie, voor de rechtsstaat. Tegen extremisme en voor een land waar je nóóit wordt aangekeken op je identiteit. Waar niet de plek waar je geboren bent bepaalt hoe we naar je kijken, maar wat je doet. Dat is waar D66 voor staat, dat is waar ik voor vecht en dat gevecht geven wij nooit op.

Ik vraag jullie: doe met ons mee. Word politiek actief, moedig vrienden, familie en kennissen om je heen aan om lid te worden van onze vereniging. Dit is het moment om aan Nederland te laten zien dat er een optimistisch alternatief is.

Sta op, bouw mee!

Rob Jetten

Partijleider

Brief aan het Noorden

D66 D66 DENK Nederland 18-11-2023 09:01

Het kinderhartcentrum zou verdwijnen uit het Noorden. Er werd een fakkeltocht aangekondigd. Meer dan 10.000 van u waren daarbij aanwezig. Omdat u niet serieus genomen werd. Er werd niet naar u geluisterd. Dat was minder dan twee jaar terug.

Op 10 januari 2022 begon ik als staatssecretaris. Ik trof een harde overheid die mensen tegen de muur duwde. Een overheid die alle juridische middelen aangreep om gelijk te krijgen. Die slecht communiceerde. Die afspraken niet na kwam. Waar je geen gehoor kreeg.

We zijn bijna twee jaar verder. Woensdag maakt u een keuze voor de toekomst. Denk dan nog eens terug. Nu is de gaskraan dicht. Er wordt geen hoger beroep tegen burgers meer ingesteld. Het kinderhartchirugiecentrum blijft. Er is weer perspectief.

Maar het is nog niet klaar. Niet voor u, er is nog genoeg te doen. Ik doe u geen enkele belofte. Niet alles zal in één keer goed gaan. Maar we kunnen wel verder gaan op het ingeslagen pad.

Vertrouwen is de houding van een goede bestuurder. Die vertrouwen geeft, luistert en doet.

Zodat de overheid naast u staat. Daarom vraag ik woensdag weer

uw vertrouwen.

Stem D66,

Hans Vijlbrief

Daarom stem je D66

D66 D66 Nederland 18-11-2023 08:49

Je wilt dat alles op alles wordt gezet om

ons klimaat en onze natuur te redden.

Je bent voor vrijheid, voor een sterke rechtsstaat,

maar je bent niet conservatief.

Je vindt dat iedereen eerlijk bij moet dragen,

maar ook dat wie hard werkt daar meer aan

over moet houden.

Je vindt dat ondernemers de ruimte moeten

krijgen om te groeien en te innoveren.

Je bent sociaal, maar geen socialist.

Je vindt dat mensen over hun eigen leven

en lichaam de baas zijn.

Het laatste wat je wilt is dat Nederland

zich terugtrekt achter de dijken.

Je bent voor internationale samenwerking

en een sterke Europese Unie.

Je weet dat alles begint bij goed onderwijs

en onderwijs altijd beter kan en moet.

Je wilt meedoen, je wilt dat je stem

altijd tot concrete resultaten leidt.

Je wilt met zekerheid voorkomen

dat door jouw stem extremisten

aan de macht komen.

Je wilt een stabiel, betrouwbaar

en daadkrachtig landsbestuur.

Daarom stem je D66.

Een nieuw plan voor ons voedsel en natuurherstel

D66 D66 Nederland 08-11-2023 16:19

Er is een grote omslag nodig in de landbouw en bij onze voedselproductie. Op enkele partijen na, bestaat hierover ook brede politieke overeenstemming. Het huidige landbouwmodel is niet alleen slecht is voor de natuur, maar ook voor de boer zelf. Ruim een derde van de boeren werkt onder de streep voor minder dan het minimumloon. Vele boeren konden niet mee in de schaalvergroting, waar de overheid met subsidies op koerste, en moesten de afgelopen decennia stoppen met hun bedrijf.

De vraag die rest is: hoe zorg je dan voor een toekomstbestendige landbouw? Met dit plan geeft D66 antwoord op die vraag. Iets dat opeenvolgende landbouwministers de afgelopen jaren niet is gelukt. We stellen een transitie naar kringlooplandbouw voor, waarmee de natuur, de boer én de consument gebaat zijn. In het huidige landbouwmodel zien we dat voedselproductie kunstmatig hoog gehouden wordt met toevoegingen zoals kunstmest, pesticiden en krachtvoer. Aan de andere kant wordt er ook heel veel weggegooid: mest wordt verbrand of geëxporteerd en een derde van al het voedsel dat wordt geproduceerd, wordt vroeg of laat weggegooid.

En we gaan heel inefficiënt om met voedsel: op een derde van de landbouwgrond wordt diervoeder geteeld. Dat voedsel is dus niet voor mensen, maar voor dieren. Maar dieren zijn grote voedselverspillers: er is gemiddeld vijf kilo plantaardig voedsel nodig om één kilo vlees te maken. In kringlooplandbouw gebeurt dat niet meer. Samen met de kracht van de natuur wordt voedsel geproduceerd. Een gezonde bodem staat centraal. De veestapel zal krimpen tot een niveau dat past: we houden net zo veel dieren als we nodig hebben voor de mest en we voeden ze met vers grasland en gezonde voedselresten. Met kringlooplandbouw dragen we flink bij aan natuurherstel.

De omslag naar kringlooplandbouw is complex en vraagt om politieke wil en de juiste sturing met normen en subsidies. D66 stelt hiervoor een Kringloopwet voor. Daarin wordt vastgelegd hoe boeren in een kringloopmodel werken, dus zonder kunstmest, zonder pesticiden en met een focus op het produceren van plantaardig voedsel. We stellen ook een kringloopstandaard voor: producten die aan de eisen van kringlooplandbouw voldoen, krijgen een goede score.

De omslag naar kringlooplandbouw is complex en vraagt om politieke wil en de juiste sturing met normen en subsidies. D66 stelt hiervoor een Kringloopwet voor. Daarin wordt vastgelegd hoe boeren in een kringloopmodel werken, dus zonder kunstmest, zonder pesticiden en met een focus op het produceren van plantaardig voedsel. We stellen ook een kringloopstandaard voor: producten die aan de eisen van kringlooplandbouw voldoen, krijgen een goede score.

En we stellen een kringloopheffing voor in de keten, dus niet bij de boer. De grote agro-bedrijven in de keten zijn namelijk de sleutel tot de oplossing. Met hun sterke marktposities zijn zij de afzetmarkt voor boeren én de doorgang naar de consument. Nu sturen deze bedrijven nog op laagste kosten, terwijl ze zouden moeten sturen op meeste toegevoegde waarde. Met een heffing op niet-duurzame producten wordt het inkopen van producten die wel duurzaam zijn aantrekkelijker, waarmee de afzetmarkt voor kringloopboeren vergroot. Met de opbrengsten uit de kringloopbijdrage vullen we een grote subsidiepot voor (jonge) boeren die de omslag willen maken. We zorgen ervoor dat zij zich financieel geen zorgen hoeven te maken terwijl zij werken aan een duurzame toekomst van hun bedrijf. Zo werken we samen aan een groene toekomst.

D66 dient aangepaste wet ‘Voltooid Leven’ in bij Tweede Kamer

D66 D66 Nederland 07-11-2023 04:10

In 2020 heeft de Raad van State advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel. ‘Dat advies hebben we zorgvuldig en uitgebreid bestudeerd. Het gaat om een complex thema, we wilden weloverwogen en goed geïnformeerd een volgende stap zetten’, aldus Podt over haar werk aan de wet.  ‘Op basis van het advies van de Raad van State en vele waardevolle gesprekken met belanghebbenden, experts en ouderen hebben we het wetsvoorstel op een aantal punten aangepast. We zijn nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer.’

Het advies van de Raad van State ging onder meer over de betrokkenheid van een arts en de duur en intensiteit van het traject. In het aanvankelijke wetsvoorstel hadden artsen geen betrokkenheid, dat passen we nu aan. De arts wordt in het aangepaste voorstel betrokken in het voortraject en informeert de levenseindebegeleider over de medische situatie van de oudere. Zo kan de levenseindebegeleider het verzoek beter wegen. Ook kan worden bezien of de oudere wellicht (ook) terecht zou kunnen bij de euthanasiewet.

Ook passen we de duur en intensiteit van het traject met de levenseindebegeleider aan. In het aanvankelijke voorstel liep het traject minimaal twee maanden met daarin minimaal twee gesprekken. We breiden het traject uit naar minimaal zes maanden met daarin minimaal drie gesprekken. Deze periode biedt de levenseindebegeleider genoeg tijd om de coherentie en duurzaamheid van de wens om het leven te beëindigen vast te stellen.

Voorstel van D66 voor meer nieuwbouwhuizen onder €250.000 aangenomen

D66 D66 Nederland 25-10-2023 10:43

Het woningtekort loopt eerder op, dan af. Uit onderzoek van het CBS en Kadaster blijkt dat de nieuwbouwhuizen die wél worden opgeleverd ondertussen richting de €500.000 gaan. Voor starters, alleenstaanden en mensen met een middeninkomen zijn deze woningen vaak te duur of te groot. Uit ander onderzoek blijkt dat slechts 3% van de gemiddelde alleenverdienende starter met een ruim middeninkomen van €48.000 een woning kan kopen. Met dat salaris kun je met de huidige rente ongeveer €200.000 aan hypotheek krijgen. Dat is ver onder de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning. Kortom: de huizen die nu worden opgeleverd, zijn voor veel mensen in Nederland niet te betalen. De behoefte aan betaalbare woningen voor starters, alleenstaanden en mensen met een middeninkomen groeit.

Eigen geld dus eigen beleggingen

D66 D66 Nederland 23-10-2023 18:15

Gelukkig bouwen de meeste Nederlanders een goed pensioen op voor later. Daar kijken de meesten nooit naar om. Met zo’n tien miljoen Nederlanders beleggen we ongeveer €1500 miljard. Die beleggingen moeten aansluiten bij de voorkeuren van deelnemers. Met deze aanpassing aan de Wet eigen strategie pensioenfonds (Wesp) zorgt Sjoerd Warmerdam ervoor dat deelnemers zeggenschap krijgen over hun eigen geld.

Met de Wet eigen strategie pensioenfonds (Wesp) krijgen werknemers namelijk inspraak over waar hun eigen geld naartoe gaat. Met zijn aanpassing zorgt Sjoerd ervoor dat de medezeggenschap altijd verkozen wordt door de deelnemers. Zo vertegenwoordigen zij altijd de werknemers die meedoen bij het pensioenfonds. Als werknemer kun je invloed hebben op waar jouw opgebouwde pensioen in geïnvesteerd wordt door op iemand te stemmen die jouw belangen vertegenwoordigt of door jezelf kandidaat te stellen.

Samenwerken voor een betere zorg

D66 D66 Nederland 23-10-2023 16:38

Laat ik helder zijn: D66 is bereid om fors te investeren om onze zorg beter te maken. Omdat het ons allemaal aangaat. Tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn, kijkend naar mensen en middelen. Op deze weg kunnen we niet vooruit. Op deze weg doorgaan, maakt het zorgsysteem uiteindelijk onhoudbaar.

Zoals ik al zei: wij zien rigoureuze samenwerking als antwoord.

We hebben grofweg vijf smaken samenwerking voor ogen – waarvan sommigen al zijn ingezet en anderen nog in de kinderschoenen staan.

Ik loop ze alle vijf kort langs en hoor straks graag jullie reactie.

Want D66 zou D66 niet zijn als we ons niet lieten inspireren door, en vooral ook zouden luisteren naar professionals als jullie.

(a) Samenwerking op systeemniveau

Als eerste de samenwerking op systeemniveau. Voordat dit kabinet aantrad, sloot het ministerie nog zogeheten ‘hoofdlijnakkoorden’.

Deze werden tussen ministerie, verzekeraars en één specifieke zorgsector gesloten. Dit ging voorbij aan het feit dat, net als je lichaam één systeem is, het zorgsysteem dit ook zou moeten zijn. De huisarts werkt met het ziekenhuis, de fysiotherapeut met de thuiszorg.

Daarom heeft minister Kuipers alles op alles gezet voor een integraal zorgakkoord. Na lange onderhandelingen werd dat akkoord vorig jaar gesloten met ruim 13 partijen. Van artsenorganisaties tot verzekeraars, van verpleegkundigen tot patiënten en van gemeenten tot huisartsen. Dit akkoord is een goed begin. Een prototype.

En daarom vind ik het ook zo belangrijk, dat die gekozen koers straks wordt voortgezet.

(b) Samenwerking door zorgaanbieders onderling

Eén abstractieniveau lager is er een wereld te winnen als zorgaanbieders onderling beter gaan samenwerken. Er zijn in Nederland op dit moment meer dan 45.000 (!) zorgaanbieders.

Lange tijd was de gedachte, dat als al deze aanbieders maar heel hard met elkaar zouden concurreren, we de beste zorg zouden krijgen. Maar als je concurreert, wil je natuurlijk niet dat je ‘concurrent’ alles van je weet. Dus houd je je kaarten tegen de borst.

Je gunt elkaar eigenlijk niks, om de woorden van Bertine Lahuis

vorige week in het Financieel Dagblad kort samen te vatten.

Concurrentie zou innovatie brengen, geloofden we lange tijd.

Wat natuurlijk zo is, maar het hoeft niet de unieke route naar innovatie te zijn. Als je samenwerking voorop zet als één van de belangrijke pijlers onder het systeem, neem je afscheid van de gedachte dat concurrentie moet lonen. Laten we een systeem optuigen

waarin juist het samen beter worden terugbetaalt. Iets dat jullie bij het Radboud al in de praktijk brengen.

De samenwerking met ziekenhuizen als Rijnstate, of ouderenzorgorganisaties als Pantein, brengt meer mogelijkheden.

Op het gebied van capaciteit, kennis en personeel. Allemaal voor een doel: betere zorg voor de patiënt.

(c) Samenwerking tussen individuen die allemaal ergens de beste in zijn

De derde variant van samenwerking gaat over al die individuen die op één bepaald vlak uitblinken. Het gevoel dat je ergens de beste in bent

en met dit talent het verschil maakt voor een ander, is onbeschrijfelijk. Dit moet alle ruimte krijgen. Heel goed worden door herhalen, dat is de gedachte. Vergelijk het met de specialiteit in een restaurant. We kennen allemaal de restaurants

met zo’n boek als menu. Met 336 verschillende keuzes op de kaart.

Met foto’s van alle gerechten. Bij zo’n restaurant laat je toch al gauw dat boek links liggen en vraag je wat de specialiteit is…

en die kies je dan. Want daar zullen ze goed in zijn. Als Marlies in Ziekenhuis A de beste arts is op het gebied van diagnostiek,

en David in Ziekenhuis B de beste in opereren, dan is het logisch voor de beste kwaliteit van zorg dat Marlies de diagnostiek doet en David de operatie. Alleen is dat niet hoe we het nu geregeld hebben.

De standaard is dat ze allebei zowel diagnostiek als de operatie doen.

Het gevolg is: slechtere zorguitkomsten. Er moet aan best wat knoppen gedraaid worden om dit te veranderen. Toen Ernst voorstelde dat er minimum volumenormen van, zeg,

100 behandelingen per arts per jaar nodig waren, zat hij aan tafel met allerlei artsenorganisaties. Het rondje werd afgegaan en één voor één vielen artsenorganisaties over elkaar heen. ‘Waardeloos idee’

‘Hoe durft Den Haag in te grijpen in hoe ik mijn zorg lever’

En ga zo maar door.

Tot aan het eind van het rondje, toen de patiëntenorganisatie aan het woord kwam: ‘Fantastisch idee, waarom niet gewoon minimaal 200 per jaar?’ Zij zagen ook: dit land wordt beter van juist meer restaurants met één uitmuntende specialiteit… Daarbij zeg ik ook: uit eten gaan is leuk. Maar doordeweeks wil je wel om de hoek de boodschappen kunnen doen. Specialiseren is goed,

maar altijd met beschikbare eerstelijnszorg dichtbij. Gelukkig is er inmiddels een voorzichtig begin gemaakt met het opnemen van minimum volumenormen, maar grotere stappen zijn nodig.

Want de weerstand blijft groot. En die weerstand mag het niet winnen, van de wens van een willekeurige patiënt om de best mogelijke zorg te ontvangen.

(d) Samenwerking door coördinatie van zorg

Een vierde vorm van samenwerking gaat over coördinatie van zorg.

De coronapandemie heeft mij een overtuigd voorstander gemaakt van het idee van coördinatiecentra. Er kwam tijdens de pandemie real-time inzicht waar welke capaciteit beschikbaar was,

zodat mensen zo snel mogelijk op de juiste manier geholpen werden.

Dat werkte. Dus is het mooi dat Ernst nu ook voor de acute zorg werkt aan regionale Zorg Coördinatiecentra – naar model van hoe we het tijdens de pandemie aanpakten. Met zo’n centrum kan een patiënt ook zélf contact opnemen, net als de huisarts. Die hoeft dan niet langer tig keer te bellen om een patiënt op de juiste plek terecht te krijgen. Maar ik wil niet dat we stoppen bij de acute zorg.

Ook voor andere zorg kan dit soort coördinatie helpen om de schaarse capaciteit zo goed mogelijk te verdelen.

(e) Samenwerking door digitalisering

Dat brengt mij bij het vijfde en laatste punt op weg naar betere samenwerking: de grootschalige en verregaande digitalisering van zorg. Als voorstander hiervan word je al gauw als koud en onpersoonlijk afgeschilderd. Alsof digitalisering altijd de tegenpool is

van warm en menselijk. En dat is een vergissing.

Want door die patiënten die dat kunnen en willen, digitaal te helpen, blijft er meer tijd over voor de patiënt die het moeilijk vindt

of een complexe vraag heeft. Meer tijd dus voor de patiënt die wél een fysieke afspraak wil of nodig heeft.

Waar we het sinds de pandemie doodnormaal vinden om thuis te werken, en structureel gebruik maken van de kansen die digitalisering ons biedt, benutten we die kansen maar weinig voor de zorg.

Gelukkig is dankzij D66-Kamerlid Wieke Paulusma de eerste stap gezet, met de initiatiefwet voor het recht op een digitaal consult.

Dankzij de inzet van D66 is er nu óók een wet die de zorgsystemen van verschillende ziekenhuizen beter op elkaar aansluit, zodat deze met elkaar kunnen communiceren. Moet je eens bedenken hoeveel sneller er geschakeld kan worden en welke fouten worden voorkomen! En hoeveel minder tijd je als zorgmedewerker kwijt bent aan meermaals dezelfde gegevens intikken, als systemen wel met elkaar kunnen praten. Dat scheelt tijd en bureaucratie die je dan kan besteden aan waar het echt om gaat: contact met en aandacht voor de patiënt.

Maar we moeten verder kijken. Bijvoorbeeld door het voor patiënten

makkelijker te maken. Door nu echt in te zetten op één Persoonlijke gezondheidsomgeving. Of door telemedicatie en monitoring op afstand veel vanzelfsprekender te maken.

En we moeten digitalisering en innovatie ook vooral samen met jullie doen. Want jullie kunnen haarscherp vertellen welke innovatie je zoekt, en van welke je juist last hebt.

D66 & PvdA/GL: Initiatiefwet voor dubbele nationaliteit Nederlanders

D66 D66 Nederland 23-10-2023 13:16

Met deze wet komt er ook een einde aan het stigma dat er wat mis is met een dubbele nationaliteit. De initiatiefwet betekent namelijk ook dat er niet langer discussie hoeft te zijn over de dubbele nationaliteit van sommige Nederlanders van buitenlandse komaf. Sommige landen van herkomst staan het zelfs niet toe dat iemand zijn originele nationaliteit loslaat als diegene zich in Nederland vestigt. De wet van D66 en PvdA/GL maakt het voor die groep Nederlanders zonder discussie mogelijk om, desgewenst, een dubbele nationaliteit te behouden