Nieuws van politieke partijen in Nederland over DENK inzichtelijk

294 documenten

Brief aan het Noorden

D66 D66 DENK Nederland 18-11-2023 09:01

Het kinderhartcentrum zou verdwijnen uit het Noorden. Er werd een fakkeltocht aangekondigd. Meer dan 10.000 van u waren daarbij aanwezig. Omdat u niet serieus genomen werd. Er werd niet naar u geluisterd. Dat was minder dan twee jaar terug.

Op 10 januari 2022 begon ik als staatssecretaris. Ik trof een harde overheid die mensen tegen de muur duwde. Een overheid die alle juridische middelen aangreep om gelijk te krijgen. Die slecht communiceerde. Die afspraken niet na kwam. Waar je geen gehoor kreeg.

We zijn bijna twee jaar verder. Woensdag maakt u een keuze voor de toekomst. Denk dan nog eens terug. Nu is de gaskraan dicht. Er wordt geen hoger beroep tegen burgers meer ingesteld. Het kinderhartchirugiecentrum blijft. Er is weer perspectief.

Maar het is nog niet klaar. Niet voor u, er is nog genoeg te doen. Ik doe u geen enkele belofte. Niet alles zal in één keer goed gaan. Maar we kunnen wel verder gaan op het ingeslagen pad.

Vertrouwen is de houding van een goede bestuurder. Die vertrouwen geeft, luistert en doet.

Zodat de overheid naast u staat. Daarom vraag ik woensdag weer

uw vertrouwen.

Stem D66,

Hans Vijlbrief

Voor beter onderwijs zijn radicale keuzes nodig

SP SP DENK Nederland 05-10-2023 08:11

Bijna 25% van de 15-jarigen is momenteel 'functioneel analfabeet': deze groep kan niet goed genoeg lezen om mee te doen met onze samenleving. Het is een situatie die je misschien niet in Nederland anno 2023 zou verwachten, maar toch is dit de pijnlijke realiteit. Samen met een groeiend lerarentekort, afnemende leerprestaties, grote ongelijkheid tussen scholen en torenhoge werkdruk vormt dit helaas een terecht beeld van decennialang neoliberaal onderwijsbeleid. Uit onderzoek van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) bleek deze week dat docenten steeds vaker onder druk worden gezet om cijfers van leerlingen op te hogen. Een logisch gevolg van dit beleid. Want als het onderwijs vermarkt, worden leerlingen steeds meer klant. Vandaag is het de Dag van de Leraar. Zullen we dan de leraar eindelijk weer de zeggenschap teruggeven over ons onderwijs?

Want de teruglopende resultaten in het onderwijs zijn geen natuurverschijnsel. Door de invoering van de zogenaamde lumpsumfinanciering – respectievelijk in 1995 in het voortgezet onderwijs, in 2006 in het basisonderwijs – heeft de overheid zichzelf op afstand geplaatst en een voorheen publieke basisvoorziening feitelijk geprivatiseerd. Dit paste geheel in de neoliberale agenda die Nederland vanaf de jaren '90 in haar greep kreeg. Sindsdien gaf het ministerie van onderwijs schoolbesturen een zak geld die zij op hun beurt naar eigen inzicht kunnen besteden. De overheid had nu bijna niets meer te zeggen en de democratische controle op dit belastinggeld verdween uit beeld, maar de gevolgen van deze financiering zijn inmiddels duidelijk: de onderwijskwaliteit holt achteruit, de leerprestaties dalen in rap tempo, er ontstaat een enorme bureaucratie die een groot gedeelte van de lumpsum opslokt, er wordt bezuinigd op lerarensalarissen en miljarden aan onderwijsgeld komen niet terecht in het klaslokaal, maar als financiële reserve bij commerciële banken. Kortom: leerlingen en leraren zijn de dupe van een pervers financieringssysteem.

Toch gaat er meer geld naar onderwijs dan ooit tevoren. In de afgelopen 25 jaar is de begroting van het ministerie van onderwijs bijna verdrievoudigd. Waar is al dat geld heengegaan? De Algemene Rekenkamer heeft meermaals aangegeven dat niet duidelijk is waaraan dit geld wordt besteed. Wat we in ieder geval wel weten: de klassen zijn niet kleiner geworden, de lerarensalarissen blijven achter, de werkdruk blijft torenhoog en de leerprestaties blijven dalen. Tegelijkertijd zien we dat er hele netwerken van commerciële organisaties opkomen die een behoorlijk slaatje slaan uit deze situatie en zichzelf, vaak met publiek geld, weten te verrijken. Denk hierbij aan de explosie van uitzendbureaus, onderwijsadviseurs, marketeers en bijlesinstituten die goed voor zichzelf weten te zorgen, maar ondertussen het onderwijs verschralen, het beroep van leraar uithollen en de ongelijkheid tussen leerlingen vergroten.

Dit alles is geen toeval, maar het resultaat van decennialang nalatig onderwijsbeleid. Het is dan ook tijd voor stevige keuzes. De lumpsum is de bijl aan de wortel van goed onderwijs en moet worden afgeschaft. Zo stoppen we de marktwerking in het onderwijs waarbij er concurrentie om leerlingen plaatsvindt, de leraar wordt gezien als een kostenpost en schaalvergroting een verdienmodel is. In plaats daarvan maken we de overheid weer direct verantwoordelijk voor het onderwijs, de schoolgebouwen en de lerarensalarissen, zodat de schoolbesturen terug kunnen gaan naar de menselijke maat en hun primaire taak: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs dat past bij Nederland anno 2023. Want, zoals Aristoteles al zei: "Onderwijs is een versiering in welvaart en een toevluchtsoord in tegenspoed."

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter Tweede Kamer SP

Noud Roelen, docent filosofie & maatschappijleer MHV Pantarijn

Toekomstbestendig internationaal onderwijs

D66 D66 DENK Nederland 21-04-2023 17:00

D66-Kamerlid Jeanet van der Laan: ‘Internationaal onderwijs is onmisbaar voor Nederland. Denk aan alle bedrijven die staan te springen om mensen en de internationale positie van Nederland als land van kennis en innovatie. Maar soms knelt het. Op sommige plekken lukt het buitenlandse studenten niet om woonruimte te vinden of zijn de aantallen zo hoog dat opleidingen moeten inleveren op de kwaliteit van onderwijs. Om het goede van internationaal onderwijs te kunnen behouden moeten we deze knelpunten oplossen. Daarom is het goed dat minister Dijkgraaf nu met deze maatregelen komt.’

Samen kunnen we het verschil maken.

D66 D66 DENK Nederland 04-03-2023 16:15

De situatie is niet hopeloos. Dat spreekt alleen al uit het feit dat we hier vandaag samen zijn.

Big tech

In de zoektocht naar een weg vooruit kijk ik nadrukkelijk naar big tech. Op hun platforms zijn vrouwen en minderheden aangeschoten wild. Denk aan de perverse algoritmes die opruiende, haatzaaiende of illegale berichten een megafoon geven. De winsten zijn voor de techreuzen, de kosten voor de maatschappij. Wat mij betreft gaan we zulke algoritmes verbieden, want deze online sentimenten vinden altijd hun weg naar het echte leven. Daarmee vormen ze een bedreiging voor onze samenleving.

Samenleving

Maar er is meer wat we kunnen doen. Wat de samenleving kan doen. We moeten ons blijven uitspreken. Het gesprek blijven voeren. De confrontatie aan blijven gaan. En als we straks in het stemhokje staan, kunnen we ons rode potlood gebruiken om op een vrouw te stemmen. Of op een man met een warm hart voor de vrouwenzaak.

We kunnen met datzelfde potlood extreemrechtse en conservatieve politici uit de provinciebesturen houden. En als we dan het stemhokje uitlopen, kunnen we de moed vinden om onszelf uit te spreken. Want de stilte van omstanders is vaak pijnlijker dan de opmerking zelf.

Stem ook vanuit het Buitenland voor de Eerste Kamer

D66 D66 DENK Nederland 24-01-2023 10:45

Nederlanders die niet in Nederland wonen kunnen vanaf dit jaar voor het eerst invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer. En dat is belangrijk. Want de besluiten die de Senaat nemen hebben gevolgen voor Nederlanders in het buitenland. Denk aan dubbele nationaliteit, pensioen, bankzaken, het postennetwerk en onderwijs in het buitenland.

Kajsa Ollongren: “Meer en slimmer samenwerken”

D66 D66 DENK Nederland 14-08-2022 04:09

“Samenwerking zit in het DNA van de krijgsmacht. Het verbreden en verdiepen van de samenwerking met onze partners en bondgenoten is heel belangrijk, juist nu. Net als Nederland verhogen ook andere Europese landen hun defensie-uitgaven. Zo investeert bijvoorbeeld Duitsland fors in de krijgsmacht. Dit is dus het moment om meer en slimmer samen te werken. Zodat meer budget zich ook vertaalt in een sterkere krijgsmacht en een veiliger Europa. Denk aan de gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van materieel. Zo kunnen we het werk van onze militairen veiliger en makkelijker maken. Via de EU kunnen we standaardisatie stimuleren. Nederland zal daar komende periode een voortrekkersrol in vervullen.”

Maak van Europa geen eenheidsworst

SP SP DENK Nederland 09-06-2022 07:50

Maak EU democratischer en schrap de unanimiteit, schreven Christiaan en Martijn de Vries (Opinie, 1 juni). Net als de auteurs wil ook de regering af van het vetorecht - met name als het gaat om buitenlandbeleid. De Europese Unie moet 'slagvaardiger' worden, heet het dan. Waarom is dit een verkeerde route?

De auteurs benoemen enkele problemen van de huidige EU: gebrek aan democratische legitimiteit en transparantie, verouderde financiële regels en een onduidelijk veiligheidsbeleid. Om vervolgens te stellen dat "een groot deel van de kritiekpunten is terug te leiden naar één kernprobleem: besluitvorming op basis van unanimiteit". Types als de Hongaarse premier Orbán staan met hun vetorecht effectief Europees optreden in de weg. Daarom zijn volgens de auteurs hervormingen nodig 'om waarden af te kunnen dwingen'.

Het is nogal wat om in naam van democratie te pleiten voor dwang. Om in naam van democratie de stem van de minderheid het zwijgen op te leggen. We kunnen zuur doen over veto's van Hongarije op een olieboycot, solidariteit is ook ver te zoeken. Hongarije is voor energievoorziening bijna volledig afhankelijk van Rusland, het is dus niet gek dat de Hongaren daar moeite mee hebben.

Wij zijn niet van de Orbán-fanclub, maar wel doordrongen van het feit dat Europa een divers continent is met uiteenlopende belangen en culturen. Ook Nederland zou met dezelfde logica gedwongen kunnen worden tot tal van besluiten waar we niet van gediend zijn. Denk aan een boycot, sancties of militaire operaties waar Nederlanders helemaal niet op zitten te wachten. Het probleem lijkt ook te worden overdreven: ondanks het vetorecht zijn er reeds zes sanctiepakketten.

Het pleidooi voor meerderheidsbesluiten drijft op het wensdenken dat de Unie bestaat uit 27 gelijkgezinde landen. EU-lidstaten zijn echter flink verdeeld over talloze onderwerpen en dat is ook niet zo gek met zoveel landen.

Als je besluitvaardiger wilt worden, is het beter om te werken aan een Europa van verschillende snelheden, waarbij groepen van landen hun eigen beleid kunnen maken. Zo voorkom je dat lidstaten in een keurslijf worden geperst. Afschaffing van het vetorecht zorgt voor een opgelegde eenheidsworst. Dan kiezen wij liever voor diversiteit.

De inval in Oekraïne

DENK DENK Nederland 24-02-2022 18:46

De inval Oekraïne

Het Russische leger is vannacht Oekraïne binnengevallen en er zijn bommen gegooid, ook buiten de provincies Donetsk en Luhansk (die samen de Donbass worden genoemd en die bezet zijn door separatisten). Deze hebben al voor honderden doden gezorgd.

Wat betekent dit voor Nederland? Een oorlog betekent ook vluchtelingen. In Oekraïne wonen rond de 44 miljoen mensen. Waar moeten ze heen? Rusland en Belarus vallen af, want dat zijn de agressors, en daar vind je niet de gewenste vrijheid. Alle andere buurlanden zijn lid van de Europese Unie. En binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over vrij verkeer van mensen en is de solidariteit tussen landen een kernwaarde van de EU. Buurland Moldavië (armste land van Europa en ook voormalig Sovjetrepubliek) heeft al toegezegd vluchtelingen op te willen vangen. Andere landen in Oost-Europa bereiden zich daar al op voor. Litouwen heeft de noodtoestand afgekondigd. De kans is reëel dat tientallen miljoenen vluchtelingen naar het westen vertrekken.

Wat kunnen de Oost-Europese landen eraan doen dat zij daar nu mee geconfronteerd worden en de rekening krijgen voor iets wat ze niet hebben besteld? Is het wel zo eerlijk om alles op de Oekraïense buurlanden te projecteren? Nee, andere landen die stabieler zijn, moeten een hand gaan helpen, en dus ook Nederland. Rutte wil er echter nog niet aan.

En wat is onze boodschap aan de Oekraïeners die gaan vluchten? Zij willen graag de vrijheden die wij hebben en graag willen behouden en worden beschoten door een dictator. Er rest ons niets anders dan hen, en degenen die hen helpen, te steunen waar we kunnen.

Er kleeft toch wel een naar randje aan de collectieve solidariteit die de Oekraïeners krijgen, want voor eerdere vluchtelingen kwam die vooral uit de voorspelbare hoek. Is dit omdat Oekraïne een buurland is van de EU, dat bovendien met de EU samenwerkt? Is het omdat de meerderheid van Oekraïne christelijk is? En dus de Oekraïeners makkelijker worden gezien als broeders dan bijvoorbeeld Syriërs, omdat Syriërs vaak ergens anders in geloven? Helaas denk ik dat dit wel een rol kan spelen. Een speech van de Keniaanse VN-ambassadeur en twitterdraadjes van politici uit Oost-Europa waarin duidelijk te zien is dat zij zich vanwege de recente geschiedenis van hun landen goed begrijpen hoe de Oekraïeners zich nu voelen.

Hopelijk leren we hiervan, zowel wat alle vrijheden voor ons waard zijn, als dat we beter gaan zorgen voor mensen die in nood zijn.

En voor de Oekraïeners die in Nederland aankomen herhaal ik de woorden van Tunahan Kuzu in 2016:

Wij zijn met jullie in de strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid. Wij zijn jullie niet vergeten, jullie hebben een plek in onze harten. Jullie pijn is onze pijn. Jullie verdriet is ons verdriet. Jullie tranen zijn onze tranen. En tegen de Oekraïeners in Nederland zeg ik: Welkom in Nederland.

Ми з вами в боротьбі за свободу, справедливість і безпеку. Ми тебе не забули, ти маєш місце в наших серцях. Ваш біль – це наш біль. Твоя скорбота – наша печаль. Твої сльози – це наші сльози. А українцям у Нідерландах кажу: Ласкаво просимо до Нідерландів.

– Hans Bruintjes

Bron: Oppositie

https://www.bewegingdenk.nl/2022/02/24/de-inval-in-oekraine/

De inval in Oekraïne

DENK DENK Nederland 24-02-2022 18:46

De inval Oekraïne

Het Russische leger is vannacht Oekraïne binnengevallen en er zijn bommen gegooid, ook buiten de provincies Donetsk en Luhansk (die samen de Donbass worden genoemd en die bezet zijn door separatisten). Deze hebben al voor honderden doden gezorgd.

Wat betekent dit voor Nederland? Een oorlog betekent ook vluchtelingen. In Oekraïne wonen rond de 44 miljoen mensen. Waar moeten ze heen? Rusland en Belarus vallen af, want dat zijn de agressors, en daar vind je niet de gewenste vrijheid. Alle andere buurlanden zijn lid van de Europese Unie. En binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over vrij verkeer van mensen en is de solidariteit tussen landen een kernwaarde van de EU. Buurland Moldavië (armste land van Europa en ook voormalig Sovjetrepubliek) heeft al toegezegd vluchtelingen op te willen vangen. Andere landen in Oost-Europa bereiden zich daar al op voor. Litouwen heeft de noodtoestand afgekondigd. De kans is reëel dat tientallen miljoenen vluchtelingen naar het westen vertrekken.

Wat kunnen de Oost-Europese landen eraan doen dat zij daar nu mee geconfronteerd worden en de rekening krijgen voor iets wat ze niet hebben besteld? Is het wel zo eerlijk om alles op de Oekraïense buurlanden te projecteren? Nee, andere landen die stabieler zijn, moeten een hand gaan helpen, en dus ook Nederland. Rutte wil er echter nog niet aan.

En wat is onze boodschap aan de Oekraïeners die gaan vluchten? Zij willen graag de vrijheden die wij hebben en graag willen behouden en worden beschoten door een dictator. Er rest ons niets anders dan hen, en degenen die hen helpen, te steunen waar we kunnen.

Er kleeft toch wel een naar randje aan de collectieve solidariteit die de Oekraïeners krijgen, want voor eerdere vluchtelingen kwam die vooral uit de voorspelbare hoek. Is dit omdat Oekraïne een buurland is van de EU, dat bovendien met de EU samenwerkt? Is het omdat de meerderheid van Oekraïne christelijk is? En dus de Oekraïeners makkelijker worden gezien als broeders dan bijvoorbeeld Syriërs, omdat Syriërs vaak ergens anders in geloven? Helaas denk ik dat dit wel een rol kan spelen. Een speech van de Keniaanse VN-ambassadeur en twitterdraadjes van politici uit Oost-Europa waarin duidelijk te zien is dat zij zich vanwege de recente geschiedenis van hun landen goed begrijpen hoe de Oekraïeners zich nu voelen.

Hopelijk leren we hiervan, zowel wat alle vrijheden voor ons waard zijn, als dat we beter gaan zorgen voor mensen die in nood zijn.

En voor de Oekraïeners die in Nederland aankomen herhaal ik de woorden van Tunahan Kuzu in 2016:

Wij zijn met jullie in de strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid. Wij zijn jullie niet vergeten, jullie hebben een plek in onze harten. Jullie pijn is onze pijn. Jullie verdriet is ons verdriet. Jullie tranen zijn onze tranen. En tegen de Oekraïeners in Nederland zeg ik: Welkom in Nederland.

Ми з вами в боротьбі за свободу, справедливість і безпеку. Ми тебе не забули, ти маєш місце в наших серцях. Ваш біль – це наш біль. Твоя скорбота – наша печаль. Твої сльози – це наші сльози. А українцям у Нідерландах кажу: Ласкаво просимо до Нідерландів.

– Hans Bruintjes

Bron: Oppositie

https://www.bewegingdenk.nl/2022/02/24/de-inval-in-oekraine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=de-inval-in-oekraine

The post De inval in Oekraïne first appeared on .

Stage bij de Hans van Mierlo Stichting

D66 D66 DENK Nederland 08-06-2021 08:19

Als stagiair help je onze wetenschappelijk medewerkers bij projecten over bijvoorbeeld sociale zekerheid, digitalisering of Europa. Dit kan gaan om het zoeken van literatuur, het opzoeken van bepaalde verdragen of wetteksten, of het inventariseren van een leeslijst. Ook kan je gevraagd worden kleine of grote stukken te schrijven onder begeleiding van één van onze medewerkers.

Marketingcommunicatie

Onze publicaties en evenementen gaan pas leven als ze de mensen bereiken voor wie deze interessant zijn. Daarom denken we non-stop na over manieren om politiek-wetenschappelijk onderzoek op nieuwe wijzen te verspreiden. Als stagiair help je hierbij.

Overige taken

Tot slot zijn er organisatorische taken waarvoor je verantwoordelijk bent. Denk hierbij aan het zoveel mogelijk zelfstandig onderhouden van onze algemene e-mailbox en het coördineren van de aanvragen die wij krijgen voor het geven van trainingen. Daarnaast verwachten we dat je meehelpt bij D66-congressen en andere evenementen. Dit betekent dat je af en toe ook in het weekend of de avonduren werkt.