Nieuws van politieke partijen in Nederland over GroenLinks inzichtelijk

509 documenten

Isabelle Diks wordt wethouder in Groningen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-03-2020 00:00

Na ruim drie jaar neemt Kamerlid Isabelle Diks afscheid van de Tweede Kamer om loco-burgemeester en wethouder te worden in Groningen, de zesde stad van het land. De Groningse GroenLinksfractie heeft een beroep op Diks gedaan vanwege haar brede bestuurlijke ervaring en grote netwerk in Noord-Nederland.

Diks streed in de Kamer voor eerlijke handel en meer gelijkheid van vrouwen wereldwijd. Een belangrijk aandachtpunt was onder andere de aanpak van meisjesbesnijdenis. In het oppositiebrede verzet tegen het oneerlijke handelsverdrag CETA stond Diks voorop. Naar aanleiding van de bosbranden in het Amazonegebied stelde Diks samen met Bram van Ojik een initiatiefnota op om ontbossing wereldwijd tegen te gaan. Op het gebied van defensie had GroenLinks met Diks een woordvoerder die zich gepassioneerd inzette voor het defensiepersoneel. Zo vroeg ze aandacht voor seksisme en discriminatie en kreeg zij steun voor een landelijk PTSS-campagne voor militairen.  Ook was Diks voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Diks gaat in Groningen aan de slag als loco-burgemeester en wethouder voor de portefeuilles sociaal domein, zorg, jeugdzorg en volksgezondheid. Diks heeft ervaring als wethouder in de noordelijke provincies: van 2008 tot april 2017 was zij wethouder in Leeuwarden. Haar kennis van en politieke netwerk in de noordelijke regio zijn in haar nieuwe functie van grote toegevoegde waarde. Jesse Klaver: “Met Isabelle Diks krijgt de stad Groningen er een sterke bestuurder met kennis van de regio bij. Als fractie zullen we haar moeten gaan missen. Maar de grootste stad van het noorden krijgt er een sterke wethouder bij. Veel succes, Isabelle!”

Leg de rekening van de crisis niet bij de meest kwetsbaren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-03-2020 00:00

GroenLinks wil dat de het kabinet bij de uitwerking van de crisisregeling het werk en inkomen van de meest kwetsbare mensen in de samenleving beschermt.

GroenLinks Tweede Kamerlid Bart Snels heeft een voorstel daarvoor gemaakt dat gisteren is aangenomen door de Tweede Kamer.

Snels: ‘We moeten voorkomen dat het bedrijfsleven de kosten van de crisis afwentelt op de meest kwetsbare flexwerkers. Juist zzp’ers, mensen met flexibele contracten en uitzendkrachten moeten nu in hun werk en inkomen beschermd worden.’

Bij de vorige crisis in 2008 zijn zzp’ers en flexwerken hard geraakt. Er zijn al eerste signalen dat bedrijven, ondanks ruime crisisregelingen, willen bezuinigen op flexibele arbeid. GroenLinks wil voorkomen dat ook deze keer de meest kwetsbare werkenden de klappen vangen en kreeg een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich.

Europese solidariteit is noodzaak tijdens coronacrisis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-03-2020 00:00

Donderdag stemde een meerderheid van het Europees Parlement in om 40 miljard euro vrij te maken om de negatieve gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met deze snelle eerste stap en benadrukt de noodzaak dat Europese landen juist nu moeten samenwerken: “Sommige landen worden door deze crisis nóg harder getroffen dan andere. We moeten nu solidariteit en daadkracht tonen zodat we deze tijd samen te boven komen.”

Met de maatregelen kunnen de EU-landen onder meer zorgen voor geld voor gezondheidszorg, behoud van werkgelegenheid en steun voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast wil GroenLinks dat EU-landen gezamenlijk geld ophalen om de kosten voor de crisis te betalen met coronabonds, crisisleningen. Eickhout: “Om een nog grotere crisis te voorkomen in de Europese economie en de eurozone moeten regeringsleiders daadkrachtig solidariteit tonen door hun woorden dat ze 'alles zullen doen wat nodig is' in concrete daden omzetten. Helaas staan de Nederlandse en Duitse regering hierbij nog op de rem, terwijl dit juist ook in hun belang is.” 

Ook stemde het Europarlement in met een voorstel dat zorgt dat luchtvaartmaatschappijen niet meer gedwongen zijn met lege vliegtuigen te vliegen, om zo hun landingsrechten te garanderen. “Het is goed dat dit snel wordt geregeld. Wel moeten we zorgen dat verdere hulp voor de luchtvaartbranche wordt gekoppeld aan de doelstellingen van de Green Deal”, aldus Eickhout.

Zorgmedewerkers voor wijkverpleging en psychische zorg behouden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-03-2020 00:00

Zorgverzekeraars moeten zorginstellingen blijven betalen en voorkomen dat wijkverpleegkundigen en medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg hun baan verliezen. Op die manier kan de zorg voor kwetsbare mensen tijdens en na de corona-crisis op peil blijven. Een Kamermeerderheid steunde vandaag een motie van GroenLinks hiervoor. 

Jesse Klaver: “Mensen die afhankelijk zijn van psychische zorg of van wijkverpleging worden hard geraakt door de corona crisis. Zij dreigen geïsoleerd te raken, omdat het sociale leven stilligt. Soms worden hun behandelingen stopgezet vanwege het risico op besmetting van corona. We moeten zorgen dat zij straks er van op aan kunnen dat ze de zorg kunnen krijgen waar ze recht op hebben.”

De corona-crisis heeft een grote impact op zorginstellingen. Vanwege gezondheidsrisico’s kunnen zorgverleners hun patiënten niet op dezelfde wijze behandelen als voorheen. Zij kunnen mensen niet meer persoonlijk zien, en hebben ook geen beschermingsmateriaal zoals mondkapjes. Sommige instellingen hebben hun behandelingen moeten opschorten. Dat betekent dat zij minder of geen vergoedingen meer ontvangen van zorgverzekeraars.

Nu hun inkomsten teruglopen, dreigen instellingen failliet te gaan. Zonder ingrijpen van de overheid zullen zorgmedewerkers - die alle flexibiliteit en creativiteit inzetten om mensen te blijven helpen - hun baan verliezen. En zijn er na deze crisis onvoldoende mensen en plekken waar mensen die zorg nodig hebben, terecht kunnen.

De motie zorgt ervoor dat zorgverzekeraars de duizenden psychologen, psychiaters en behandelaars nu tegemoet komen. Zodat patiënten ook na deze crisis kunnen rekenen op zorg.

Meer duidelijkheid nodig over onderwijs | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-03-2020 00:00

Het sluiten van scholen en het laten vervallen van het centraal eindexamen zijn noodzakelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Maar het roept ook veel vragen op. In een schriftelijk overleg, vragen Tweede Kamerleden Lisa Westerveld en Niels van den Berge vooral om meer duidelijkheid voor leerlingen, studenten en onderwijspersoneel.

De onderwijswereld staat op zijn kop. In korte tijd zijn leerlingen, studenten en docenten op een compleet andere manier gaan werken: digitaal en op afstand. “Ongelooflijk indrukwekkend hoe onderwijsinstellingen dit in zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen”, zegt Niels van den Berge.

Het niet door laten gaan van de centrale eindexamens is begrijpelijk, maar geeft ook een dubbel gevoel. “Examens zijn een bijzondere periode en we kunnen onszelf heel goed voorstellen dat het besluit, behalve tot opluchting, ook tot veel teleurstelling leidt”, vindt Lisa Westerveld.

Uiteraard is het niet mogelijk om op deze korte termijn alle effecten van deze ingrijpende maatregelen te overzien. En om rekening te houden met alle verschillen binnen het onderwijsveld. Toch vindt GroenLinks het noodzakelijk nu aandacht te vragen voor de zorgen die leven. En te zorgen dat er meer duidelijkheid komt voor specifieke doelgroepen, zoals kwetsbare leerlingen.

Duidelijkheid voor leerlingen in Voortgezet Speciaal Onderwijs

Zo zijn er zorgen over leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Voor hen en hun ouders heeft deze situatie extra impact. Westerveld: “Zij hebben intensieve begeleiding nodig en zijn gebaat bij rust en structuur.”

GroenLinks wil graag weten of er voor VSO-leerlingen een vorm van opvang op school mogelijk is. En of er een plek is waar ouders zich toe kunnen wenden voor ondersteuning. Ook vraagt GroenLinks om meer tijd bij het afnemen van de mondelinge examens, op basis waarvan nu de beoordeling plaatsvindt. En dat deze leerlingen herkansingsmogelijkheden krijgen.

Duidelijkheid voor leerkrachten en surveillanten over gezondheid

Op scholen waar docenten nog wel les geven of waar surveillanten schoolexamens afnemen, zijn goede instructies nodig over hoe om te gaan met hygiëne. “Goede medische voorlichting is cruciaal. Zodat docenten besmettingsverschijnselen herkennen en weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ook is genoeg materiaal nodig om hygiëne te waarborgen”, zegt Lisa Westerveld.

Duidelijkheid over kinderen in moeilijke thuissituaties

Grote zorgen zijn er over leerlingen en studenten zonder stabiele thuissituatie. “Voor kinderen en jongeren in onveilige gezinssituaties, zijn school en stages vaak een uitvlucht. GroenLinks wil dat deze kinderen de bescherming en hulp krijgen die ze nodig hebben”, aldus Niels van den Berge.

Kinderen die opgroeien in gezinnen die kampen met armoede, lopen het risico verder achterop te raken. Voor hen moet extra aandacht zijn. Ook moeten zij de beschikking krijgen over een computer of tablet, zodat ze afstandsonderwijs kunnen volgen, vindt GroenLinks. Zo zorgen we voor gelijke kansen, ook in deze ongekende crisistijd.

Duidelijkheid over vervolgonderwijs

Het is goed dat de aanmelddatum voor het hoger onderwijs is verschoven. Dat geeft leerlingen meer tijd om hun keuze te maken voor een studie in het vervolgonderwijs. Tegelijkertijd hebben hogescholen en universiteiten belang bij duidelijkheid over aantallen studenten, ook in het kader van goede voorlichting en matchingsgesprekken. Daarom wil GroenLinks graag dat het kabinet leerlingen en studenten motiveert zich wanneer dat mogelijk is, voor de oude datum aan te melden bij het vervolgonderwijs.

Duidelijkheid voor MBO-studenten

Veel studenten en docenten in het mbo doen op dit moment onmisbaar werk in vitale sectoren, zoals de zorg en logistiek. Niels van den Berge: “We hebben daar de grootst mogelijke  waardering voor. Hun onmisbare werk blijft niet onopgemerkt.”

Leer-werkbedrijven gaan verschillend om met stages in niet-vitale sectoren. Dat zorgt voor onduidelijkheid. Van den Berge roept het kabinet op in overleg met mbo-instellingen, studenten en leer-werkbedrijven zoveel mogelijk te zoeken naar passende oplossingen, waarbij de gezondheid van studenten en docenten voorop staat, en studievertraging zoveel als mogelijk voorkomen wordt.

Van den Berge: “Studenten mogen niet de dupe worden van deze crisis. Ik heb de regering gevraagd om samen met mbo-instellingen en leer-werkbedrijven te kijken of ze alternatieve opdrachten aan kunnen bieden aan studenten,  die niet op hun leer-werkbedrijf terecht kunnen voor het afronden van hun examenopdracht. Voor een deel doen mbo-instellingen dit al, maar nog niet altijd. Ik wil dat we alles op alles zetten om studievertraging te voorkomen.”

De regering wil op basis van het RIVM-onderzoek naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus bekijken of en wanneer scholen weer open kunnen. GroenLinks benadrukt dat het noodzakelijk is om bij het bepalen van die openingsdatum voor het mbo rekening te houden met de specifieke leeftijdsopbouw van mbo-studenten. Die is anders dan de leeftijdsopbouw in het basisschool- of voortgezet onderwijs.

Duidelijk loket voor vragen

Vanwege de grote hoeveelheid vragen van ouders, leerlingen, studenten en docenten, zou het goed zijn als er een loket komt waar zij zich toe kunnen wenden. Bijvoorbeeld met vragen over de schoolexamens, over de verspreiding van het virus en over mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij de aanschaf van digitale leermiddelen. GroenLinks roept het kabinet op zo’n duidelijk loket op te richten.

 

In corona-tijd huurders extra beschermen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 25-03-2020 00:00

Tijdens deze crisis verdienen huurders extra bescherming. Als zij door wegvallende inkomsten hun huur niet meer kunnen betalen, moet hiervoor een coulance regeling komen. Ook zou er een regeling moeten komen om huisuitzettingen tijdelijk op te schorten. Dat zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders, die hierover Kamervragen indiende.

Veel huurders zijn bezorgd of zij de komende tijd hun maandelijkse huur kunnen blijven betalen. Sommige mensen hebben ineens hun baan verloren of hebben minder inkomsten dan gebruikelijk. Ook is er een groep mensen met een tijdelijk huurcontract, die nu minder kans heeft om een nieuwe woonruimte te vinden.

Sommige verhuurders en woningcorporaties hebben al laten weten dat zij de komende tijd geen mensen uit hun huis zullen zetten. Zij bieden betalingsregelingen aan, wanneer mensen in de problemen dreigen te komen.

Goede voorbeelden Smeulders: “Het is fantastisch om te zien dat instanties bereid zijn om in deze crisis mensen die problemen hebben, tegemoet te komen. Wij steunen deze initiatieven van harte en hopen dat goed voorbeeld doet volgen. Bijvoorbeeld door huren te bevriezen of kwijt te schelden.”

Intussen moet de overheid werken aan een tijdelijke regeling die huurders extra bescherming biedt. “Een tijdelijke crisismaatregel hiervoor garandeert deze bescherming, ook voor verhuurders met een minder duidelijk sociaal kloppend hart.”

GroenLinks hoopt dat het kabinet snel hierover in gesprek gaat met partijen die verhuurders vertegenwoordigen.

 

Evacueer kwetsbare asielzoekers van Griekse eilanden om coronavirus | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-03-2020 00:00

Europarlementariërs roepen het crisisteam van de Europese Commissie op een noodplan te maken om kwetsbare asielzoekers te beschermen tegen het Covid-19 virus. GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik nam het initiatief voor deze oproep. Op de Griekse eilanden zitten nu meer dan 42.000 asielzoekers in kampen die bedoeld zijn voor 6.000 mensen. De overbevolking van de kampen en de slechte sanitaire voorzieningen zorgen ervoor dat preventieve maatregelen, zoals social distancing en zelfisolatie, onmogelijk zijn.

De oproep, die verzonden wordt namens de leden van de vakcommissie Burgerlijke Vrijheden en Justitie, wordt gesteund door een meerderheid in het Europees Parlement. Afgelopen week luidde Artsen Zonder Grenzen de noodklok om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie in het vluchtelingenkamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos.

In de oproep dringen de Europarlementariërs aan op:

Preventieve evacuatie van mensen met een verhoogd risico, waaronder mensen ouder dan zestig jaar en mensen met luchtwegaandoeningen, diabetes of andere ziekten die het risico op ernstige symptomen verhogen.

Verhoogde capaciteit voor ziekenhuisopname en intensive care.

Snelle hervestiging moet worden gegarandeerd, met name van kinderen. Dit kan worden gedaan met aanvullende quarantainemaatregelen.

Strik: “Op de Griekse eilanden is amper medische zorg beschikbaar voor asielzoekers. Er zijn geen middelen en isolatieplekken om een mogelijke uitbraak van het coronavirus in de overvolle kampen tijdig te stoppen. Bovendien zijn veel vluchtelingen extra vatbaar voor het virus vanwege de slechte omstandigheden waarin ze al zo lang verkeren. Als de Europese Commissie niet begint met preventieve evacuatie, kan dit desastreuze gevolgen hebben. In deze tijd die voor ons moeilijk is, moeten we ook oog hebben voor andere mensen in nood.”

Lees hier de brief aan het crisisteam van de Europes Commissie.

Crisisinkomen voor mensen die inkomen plots zien wegvallen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-03-2020 00:00

Het kabinet heeft vanavond een grootschalig noodpakket aangekondigd met maatregelen om te voorkomen dat mensen in grote financiele problemen  komen door de Corona-crisis. Dat is nodig omdat horeca en andere bedrijven noodgedwongen de deuren dicht houden en evenementen zijn gecancelled.

Om te zorgen dat mensen niet ontslagen worden en hun inkomen verliezen gaat de overheid tot 90% van het salaris vergoeden aan bedrijven die in de problemen komen. Dit noodfonds moet ook voor oproepkrachten met een 0-urencontract een oplossing bieden. Voor ZZP’ers die plots geen opdrachten meer hebben worden de regels voor de bijstand versoepeld zodat mensen snel inkomensondersteuning krijgen als dat nodig is, en niet eerst hun spaargeld op hoeven te maken.

Jesse Klaver: “Dit is een heel belangrijk besluit. Terwijl de helden in de zorg dag en nacht aan het werk zijn, zijn er ook mensen die hun werk en hun inkomen plots totaal zien wegvallen. In deze crisis moeten we solidair zijn met elkaar en deze mensen ondersteunen.  De overheid zorgt ervoor dat salarissen worden doorbetaald en ook zzp’ers inkomen krijgen.”

Het is belangrijk dat de maatregelen zo snel mogelijk in werking treden zodat mensen die acuut in de problemen zitten worden geholpen. Vertrouwen in mensen moet centraal staan, benadrukt GroenLinks.

Klaver: “In de uitwerking en bij de uitvoering van deze maatregelen moet het kabinet goed oog houden voor mensen die alsnog in financiële nood dreigen te raken. Iedereen die door de coronacrisis in de knel komt verdient onze steun. Solidariteit staat voorop.”

Jesse Klaver: "Deze crisis laat ons zien wie wij ten diepste als mensen en als samenleving zijn" | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-03-2020 00:00

Dit is de inbreng van Jesse Klaver bij het debat over de maatregelen tegen het coronavirus. De inbreng is ook integraal te bekijken op YouTube.

Het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken uit de corona-uitbraak, maar een ding durf ik te zeggen: deze crisis laat ons zien wie wij ten diepste als mensen en als samenleving zijn.

Geen homo economicus, maar homo empathicus. Het is hartverwarmend hoeveel initiatieven er zijn gestart om elkaar te helpen, om iets te doen voor de mensen die nu het hardst getroffen worden.

Jarenlang is onze samenleving ingericht met winst en concurrentie als antwoord op alle problemen. Meer markt, minder overheid. Maar nu staan we voor een écht groot probleem, en wat blijkt? Samenwerken en solidariteit zijn het antwoord, niet winst en concurrentie. Iedere oplossing voor deze crisis gaat uit van samenwerking.

Op al die beroepen die we nu zo ongelooflijk hard nodig hebben, is de afgelopen jaren bezuinigd. Verpleegkundigen, schoonmakers en wetenschappers – die helpen ons uit de brand. Het applaus van gisteravond vond ik ontroerend en mooi, maar ook een beetje pijnlijk. De mensen voor wie wij met z’n allen klapten waren altijd al het kloppend hart van onze samenleving. Eindelijk krijgen ze de erkenning die ze verdienen en dat moeten we ze ook geven als deze crisis voorbij is.

Deze crisis raakt ons allemaal. Ik hoor van mensen die doodzieke familieleden niet bij kunnen staan in deze tijd. Mensen wiens behandelingen worden afgezegd, mensen die niet meer naar de psycholoog kunnen, die hun financiële vangnet zien verdampen. Mensen voor wie het noodgedwongen thuiszitten een verschrikking is.

Voor sommigen kan het voelen alsof het licht even niet schijnt. Alsof de wereld om je heen, alsof de aarde donker even donker is geworden. Daarom moeten we elkaar helpen, steunen en naar elkaar luisteren.

Dit virus is geen Chinees virus of Frans virus of een Nederlands virus. Het is een pandemie. We zitten allemaal in dezelfde boot op de onvoorspelbare zee die klinisch Covid-19 wordt genoemd. En we moeten allemaal roeien met de riemen die we hebben.

De vraag die we elkaar nu moeten stellen is niet: Waar kom je vandaan? Wat is je politieke kleur? Wat is je geloof? De enige vraag die nu telt is: Heb je hulp nodig? Dan zijn wij er voor elkaar.

Bekijk hier de inbreng op YouTube of deel hier de inbreng via Facebook.

De cultuursector in de coronacrisis

D66 D66 GroenLinks Nederland 17-03-2020 18:11

De cultuursector in de coronacrisis

Musea moeten dicht. Concerten gaan niet door. Dat heeft enorme impact op de cultuursector, waar veel zpp’ers werken. Daarom vroegen D66 en GroenLinks het kabinet om een steunplan. Dat komt er!

Het virus raakt ons allemaal. Cultuurmakers hebben het vaak niet breed. Zestig procent van de mensen die in de culturele sector werken zijn zelfstandig ondernemers. Veel van hen zitten nu in onzekerheid thuis, zonder werk en inkomen. Op verzoek van D66 en GroenLinks presenteerde het kabinet een steunpakket voor de culturele sector:

Ook bedrijven in de cultuursector kunnen terecht bij een noodloket voor een tegemoetkoming voor de eerste nood van ondernemers die direct worden getroffen door de coronacrisis. De cultuursector kan daarnaast aanhaken bij alle generieke maatregelen die gelden voor ondernemers en zzp’ers. Maar er is maatwerk nodig. De overheid is daarom met een speciaal ingestelde taskforce alle knelpunten in kaart aan het brengen. Daarnaast heeft het kabinet toegezegd dat de subsidies blijven doorlopen. De cultuursector kan er immers niks aan doen dat hun voorstellingen niet doorgaan.

Doneer je kaartje aan de artiest of het poppodium

Maar ook jij kunt ook iets doen! Heb je een kaartje gekocht voor een voorstelling, popconcert, opera of festival dat is afgelast? Vraag het geld dan niet terug maar doneer het aan de artiesten of instelling zelf, zodat onze cultuurmakers brood op de plank hebben. Of neem een voucher, zodat een theater zeker weet dat je terugkomt op een later moment. Een crisis als deze komen we als samenleving alleen te boven als we naar elkaar omzien.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook