Nieuws van politieke partijen in Nederland over Partij voor de Dieren inzichtelijk

366 documenten

Stop gegoochel met stik­stof­cijfers

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 21-06-2021 00:00

De €678 miljoen die het demissionaire kabinet heeft uitgetrokken om met technische maatregelen de stikstofuitstoot uit de veehouderij te verminderen, zullen weggegooid belastinggeld blijken. Dit stelt de Partij voor de Dieren in Kamervragen aan demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. “In het gunstigste geval blijft de uitstoot gelijk, en in het ergste, en meest waarschijnlijke, geval neemt die zelfs tóe,” zegt Kamerlid Leonie Vestering. “En beide gevallen zijn in strijd met de natuurbeschermingswet.” Dat zit zo: veehouders mogen hun aantal dieren uitbreiden, mits ze ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot - door technische maatregelen zoals een ‘emissiearme’ stalvloer - niet toeneemt. Dat wordt intern salderen genoemd. Sinds begin 2021 is hiervoor geen nieuwe natuurvergunning meer nodig. Vestering: “Dat is zeer zorgwekkend, want daarmee heeft de overheid nog minder zicht op wat veehouders doen, in een tijd dat stikstof juist onder een loep moet liggen. Hierdoor wordt het makkelijker om te sjoemelen met stikstofcijfers, met meer natuurschade en dierenleed als gevolg." Bovendien stapelen de rapporten zich op waaruit blijkt dat technische stalmaatregelen, zoals luchtwassers of emissiearme stalvloeren, leiden tot een hoger risico op explosiegevaar en stalbranden. Daarbij reduceren de maatregelen structureel minder stikstof dan wat de producenten beloven. Er zijn ‘emissiearme’ stallen die zelfs voor méér uitstoot zorgen dan gangbare stallen. [1] “Het idee dat subsidies voor technische lapmiddelen de stikstofuitstoot zullen reduceren is dan ook compleet wensdenken,” zegt Vestering. “En daarmee blijft de overheid in overtreding van de wetten voor natuurbescherming, die voorschrijft dat de natuur niet mag verslechteren.” Door experts is reeds vastgesteld dat de stikstofuitstoot op korte termijn 70% moet verminderen om de verslechtering van de natuur een halt toe te roepen. [1] https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/44/stikstofverlies-uit-opgeslagen-mest

Veel dierenleed op hete dagen: hitteplan kan niet langer wachten

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-06-2021 00:00

De Partij voor de Dieren heeft opnieuw aangedrongen op maatregelen tegen hittestress bij dieren. Demissionair minister Schouten van LNV belooft jaar na jaar aanvullende maatregelen te treffen om dierenleed tijdens hittegolven te voorkomen, maar deze zijn nog altijd onvoldoende om dieren echt te beschermen tegen hitte. “De temperaturen zijn weer flink opgelopen en nog steeds zitten dieren in overvolle hete stallen, rijden transportwagens zonder ventilatie af en aan naar slachthuizen en hebben dieren op bloedhete weilanden geen schaduwplekken. De minister moet wat ons betreft vóór de volgende reeks hete dagen aanvullende regels stellen om dit te voorkomen”, aldus PvdD-Kamerlid Leonie Vestering. Eerder deze week kwamen verschillende dierenorganisaties met een brandbrief over het uitblijven van maatregelen tegen hittestress bij dieren. De Partij voor de Dieren onderschrijft de oproep uit deze brandbrief en heeft bij de minister aangedrongen om de aanbevelingen zo snel mogelijk op te volgen. Vestering: “De minister heeft al vaker beloftes gedaan om dieren beter te beschermen tegen hitte, maar keer op keer bleef het bij vrijblijvende afspraken met de sector. Het is inmiddels wel duidelijk dat dat onvoldoende werkt. Dieren creperen in hete vrachtwagens die urenlang staan te wachten voor slachthuizen en er zijn nog steeds dierhouders die hun dieren op hete dagen zonder schaduwplek in een weiland laten staan. De tijd van vrijblijvendheid is wel voorbij: er moeten duidelijke regels vastgelegd worden, en er moet worden geïnvesteerd in handhavingscapaciteit om erop toe te zien dat deze worden nageleefd.” In de extreem warme zomer van 2019 kwamen tienduizenden dieren om door de hitte. Esther Ouwehand diende daarop voorstellen in voor een hitteplan voor dieren. Minister Schouten beloofde met maatregelen te komen, maar kwam slechts met een verbod op diertransporten bij temperaturen hoger dan 35 graden. “Er is veel meer nodig om dieren te beschermen tegen de steeds frequentere hittegolven. Bovendien is 35 graden een veel te hoge grens. Vleeskuikens bijvoorbeeld kunnen al bij 25 graden last krijgen van hittestress, dus die maximumtemperatuur moet flink naar beneden worden geschroefd”, legt Vestering uit. De Partij voor de Dieren pleit voor: - verlaging van de snelheid in slachthuizen, zodat er minder dieren worden aangevoerd en het risico op wachtende vrachtwagens vol dieren in de hitte wordt verminderd; - regels voor maximale wachttijd bij slachthuizen; - een verbod op diertransporten op zomerse dagen; - verplichte mechanische ventilatie tijdens transporten; - adequate controle door NVWA; - vrije uitloop voor kippen, met beschutting en gelegenheid voor stofbaden; - vrije uitloop, met beschutting en modderbaden voor varkens; - minder dieren in de Nederlandse stallen tijdens de zomermaanden door ruim vóór de zomer fokbeperkingen in te stellen.

Ecoci­denota inspi­reert landen over hele wereld

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 31-05-2021 00:00

De initiatiefnota van de Partij voor de Dieren over het strafbaar stellen van ecocide is vanaf vandaag beschikbaar in het Engels, Frans en Arabisch. De Partij voor de Dieren maakt deel uit van een internationale beweging die de bescherming van de planeet en ál haar bewoners voorop stelt. Door vertalingen beschikbaar te stellen van voorstellen van de Nederlandse Partij voor de Dieren, draagt de partij bij aan het uitwisselen van kennis binnen een groeiende, wereldwijde beweging voor dieren- en mensenrechten, de bescherming van het milieu en eerlijke en duurzame handel. De Partij voor de Dieren roept regeringen op zich aan te sluiten bij de mondiale beweging voor het strafbaar stellen van ecocide, oftewel de grootschalige beschadiging en vernietiging van ecosystemen door menselijk handelen. PvdD Tweede Kamerlid Lammert van Raan diende daarom in december 2020 een voorstel in om onomkeerbare aantasting van de natuurlijke leefwereld nationaal én internationaal strafbaar te stellen. Als dat gebeurt, kan het Internationaal Strafhof in Den Haag regeringsleiders en bestuurders van bedrijven strafrechtelijk vervolgen als zij zich schuldig maken aan ecocide. Deze initiatiefnota is dankzij de nieuwe vertalingen breed internationaal beschikbaar. Van Raan: “Meer dan ooit groeit het besef dat we op een ramp afstevenen als we onze koers niet snel corrigeren. Als ministers en CEO’s strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor het onherstelbaar aantasten van de leefomgeving, zal dit ze weerhouden van het uitvoeren van activiteiten die schade kunnen toebrengen aan ecosystemen. Door ons werk internationaal te delen, maken we het initiatiefnemers in andere landen makkelijker om ecocide aan de kaak te stellen." De nota sluit aan op een recente doorbraak in het Europees Parlement, dat afgelopen week twee rapporten aannam waarin onder andere voorstellen worden gedaan voor het strafbaar stellen van ecocide op internationaal niveau. De vertalingen zijn beschikbaar gemaakt door de Animal Politics Foundation. Lees de volledige nota hier in het Nederlands , Engels , Frans of Arabisch .

Dreiging rechtszaak over stikstof: overheid blijft hard­nekkig de wet over­treden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 20-05-2021 00:00

Opnieuw dreigt het kabinet voor de rechter te worden gesleept omdat het – tegen de wettelijke verplichtingen in – de natuur niet goed beschermt. “Het is tekenend voor de houding van het kabinet, dat zegt de rechtsstaat te respecteren, maar ondertussen financiële belangen belangrijker vindt dan de natuur en de rechtsstaat”, zegt PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand. Vandaag bracht Greenpeace een nieuw rapport uit over het tekortschietende stikstofbeleid. De Partij voor de Dieren wil hierover zo snel mogelijk in debat met demissionair premier Rutte. Al in 2012 waarschuwde de Partij voor de Dieren het kabinet dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ernstig tekortschoot en bij de rechter zou stranden. In 2019 gebeurde dat ook, toen de Raad van de State deze wet en daarmee het tekortschietende Nederlandse natuurbeleid van tafel veegde. Later volgde nog de uitspraak in de Urgendazaak, waarin de Hoge Raad bevestigde dat de overheid veel te weinig doet om de Nederlandse burgers tegen klimaatverandering te beschermen. “Deze uitspraken tonen aan dat wanneer de kwetsbare belangen van klimaat en natuur op het spel staan, het kabinet zich niet uit zichzelf aan de wet houdt. Dit schaadt klimaat en natuur, maar tast ook de rechtsstaat fundamenteel aan. Dat is zeer kwalijk. Daarom blijft de Partij voor de Dieren bij de huidige formatie keer op keer hameren op het respecteren van de rechtsstaat”, legt Ouwehand uit. De huidige stikstofwet, die in maart 2021 door de Eerste Kamer is aangenomen en de PAS vervangt, is ruim onvoldoende om de achteruitgang van de natuur tegen te gaan. Daarmee voldoet de overheid opnieuw niet aan de verplichtingen die volgen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn, waarbij het verboden is om de natuur te laten verslechteren. De afgelopen jaren werd hiervoor al gewaarschuwd door onder meer de adviescommissie Remkes, een groep topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst en een legio natuurexperts. Het rapport dat Greenpeace vandaag uitbracht bevat aanvullende wetenschappelijke onderbouwing, op basis waarvan de organisatie nu dreigt met een gang naar de rechter als het kabinet niet binnen twee maanden actie onderneemt. Ouwehand: “We zien dat het kabinet structureel natuur en klimaat niet goed beschermt en zich daarbij niet aan de wet houdt. Maar ook in het toeslagenschandaal en het privacy-schendende computerprogramma SyRI overtrad de overheid de wet. Het is een patroon en chefsache . Ik wil hierover in debat met de demissionair minister-president. Het wordt tijd dat de overheid zich aan de wet gaat houden.”

Succes: CO2-uitstoot biomassa voortaan gemeten

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-05-2021 00:00

De mythe van het CO2-neutraal verbranden van bomen wordt binnenkort ontkracht, nu dankzij een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren de CO2-uitstoot van biomassaverbranding voortaan gemeten moet worden. Door de opmerkelijke Europese regeling dat de CO2-uitstoot van biomassa niet meegerekend hoeft te worden, rekent Nederland zich tot nu toe veel rijker dan ze is als het gaat om het halen van de klimaatdoelstellingen. “Dit is groot nieuws, want zo wordt de hoge CO2-uitstoot van het verbranden van bijvoorbeeld bomen en takken eindelijk inzichtelijk. Omdat de regering vanaf nu moet laten zien hoe enorm schadelijk dat eigenlijk is voor het klimaat, komen we weer een hoognodige stap dichter in de buurt van een écht duurzame energietransitie”, aldus PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Door Europese afspraken hoeft de uitstoot van biomassa niet gemeten en meegerekend te worden, waardoor het verbranden van bomen op papier CO2-neutraal is. In de praktijk ligt de CO2-uitstoot van het verbranden van biomassa nóg hoger dan die van kolen. Bovendien heeft de grootschalige bomenkap een negatieve invloed op de wereldwijde biodiversiteit. “Biomassa wordt volkomen ten onrechte ingezet als duurzame energiebron. Terwijl een kind kan snappen dat het kappen van bossen over de hele wereld om ze hier te verbranden geen goede oplossing is om onze energievoorziening te verduurzamen”, aldus Van Raan. Op dit moment wordt de bijstook van biomassa in kolencentrales gestimuleerd en gesubsidieerd, omdat dat ons papier dichterbij de klimaatdoelstellingen brengt. De Europese Academie voor Wetenschappen [1] heeft al diverse rapporten [2] gepubliceerd die de duurzaamheid van verbranden van houtige biomassa ter discussie stellen. “Het liefst zouden we natuurlijk zo snel mogelijk af willen van die bijstook, maar dat voorstel haalde het helaas niet. Desondanks is het een groot succes dat we eindelijk de uitstoot gaan meten. Zo wordt inzichtelijk dat we met het verbranden van bomen niet dichterbij, maar verder weg van de toch al tekortschietende klimaatdoelen komen. Daar móeten dan wel consequenties aan verbonden worden”, besluit Van Raan. [1] https://easac.eu/ [2] https://easac.eu/media-room/press-releases/details/leading-scientists-warn-wood-pellets-threat-to-climate-no-silver-pellet/ https://easac.eu/media-room/pr...

Voorkom de bouwput op de Wadden!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 14-05-2021 00:00

De Partij voor de Dieren heeft de regering opgeroepen om een ander tracé te kiezen voor de aanleg van een grote stroomkabel naar windmolens op de Noordzee. Uit de verschillende opties die voorlagen, koos voormalig minister van EZK Wiebes uitgerekend voor een route die dwars onder Schiermonnikoog en door een kwetsbaar stuk van de Waddenzee loopt. Daardoor dreigt dit gebied komende jaren in een bouwput te veranderen. Natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen om de gevolgen voor het unieke natuurgebied waar veel soorten vogels in het broedseizoen hun rust vinden. PvdD-Kamerleden Lammert Van Raan en Leonie Vestering willen weten waarom de regering blijft inzetten op de optie die volgens de milieueffectrapportage de meeste schade toebrengt. Vestering: “Met deze keuze voor het westelijke traject komt niet alleen de natuur er bekaaid van af, maar zijn de zorgen van het lokaal bestuur niet gedegen meegewogen. De minister blijkt de Provinciale Staten en eilanden ervan te hebben overtuigd dat het milieuvriendelijkere oostelijke traject, waar het lokaal bestuur de voorkeur aan gaf, onmogelijk is. Tegelijkertijd informeerde de minister de Tweede Kamer dat het lokaal bestuur achter het westelijke tracé staat. Daarnaast voelen inwoners en omwonenden zich niet of veel te laat geïnformeerd. Hierom roepen we de minister op om alsnog een tracé te kiezen dat past bij de regionale voorkeur en dat minder schade aan de natuur zal opleveren.” Het kortere en minder schadelijke oostelijke tracé valt volgens de voormalig minister af om juridische en technische redenen; het tracé loopt door het Eems Dollard Verdragingsgebied, wat betekent dat er een vergunning nodig is van de Duitse scheepvaartautoriteiten. Bovendien kunnen er nog munitiedepots aanwezig zijn op de bodem van de zee. Van Raan: “De minister zegt bij de keuze voor de kabel te hebben gekozen voor snelheid, om zo de doelen van het Klimaatakkoord tijdig te realiseren. Normaliter sporen wij de minister aan om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk te doen om in lijn te komen met het klimaatakkoord van Parijs, maar nu gaat het ten koste van waardevolle natuur. Als we het Klimaatakkoord op die manier uitvoeren, is dat op de lange termijn desastreus.” Ook op lokaal niveau maakt de Partij voor de Dieren bezwaar: Provinciaal Statenlid Ankie Voerman heeft vragen gesteld over de gebrekkige informatievoorziening van de minister aan de Staten. Zo vraagt zij zich af hoe het kan dat de minister de meer milieuvriendelijke optie als onmogelijk bestempelde in overleg met de provincies, terwijl achteraf bleek dat de minister deze optie achter de hand houdt voor de aanleg van kabels in de toekomst.

Oproep: 'Rutte, kom binnen een maand met een klimaatplan!'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-05-2021 00:00

Na jaren van wegkijken en het niet behalen van doelstellingen, krijgt het kabinet nu nog één maand de tijd om met een serieus klimaatplan te komen. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat Nederland dwangsommen zal moeten betalen omdat de klimaatdoelen niet behaald worden. “De oplossingen zijn beschikbaar. Daarom heb ik demissionair premier Rutte gevraagd om in gesprek te gaan met Urgenda en de klimaatcrisis met grote urgentie aan te pakken”, aldus PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand. Het kabinet slaagt er maar niet in om voldoende uitstoot te reduceren. Eind 2020 moest de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 25% zijn verminderd ten opzichte van 1990. Dat doel is zeer waarschijnlijk niet gehaald. En omdat er geen groene voorwaarden zijn gekoppeld aan het herstelplan uit de coronacrisis, zal zonder gericht beleid de uitstoot zelfs weer stijgen. En dat is volkomen strijdig met het vonnis in de klimaatzaak die door Urgenda werd aangespannen. “Het wordt hoog tijd dat we de klimaatcrisis behandelen voor wat het is: een crisis waarbij de coronacrisis verbleekt. Opeenvolgende kabinetten hebben de klimaatcrisis op haar beloop gelaten. Daarmee brachten ze de toekomst steeds verder in gevaar”, legt Ouwehand uit. In 2015 won Urgenda de klimaatzaak, waarbij de overheid werd verplicht tot minstens 25% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Maar in plaats van actie te ondernemen gingen de kabinetten Rutte 2 en Rutte 3 liever in beroep. Na jaren van tijdverspilling, dreigt Urgenda nu opnieuw naar de rechter te stappen. De kans dat ze daar gelijk krijgen is groot. Zover hoeft het niet te komen, maar dan moet het kabinet wel snel met concrete klimaatmaatregelen komen. Esther Ouwehand: “Het kabinet gaat er prat op dat haar klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar moet blijven. Maar door het consequent uitstellen van serieuze actie, worden maatregelen juist steeds ingewikkelder en duurder. Dat premier Rutte het nu laat aankomen op het mogelijk uitbetalen van dwangsommen is daar een perfect voorbeeld van.” Volgens het IPCC is 25% tot 40% reductie in 2020 nodig om in lijn te blijven met het tweegradendoel. Inmiddels is door het IPCC aangetoond dat het veel veiliger is om onder de anderhalve graad te blijven. Kortom: er moet eigenlijk nog veel meer gebeuren. De Partij voor de Dieren kwam daarom eerder al met de ‘ Klimaatwet 1.5 ’. Daarin wordt vastgelegd dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk gaat reduceren.

Doorbraak: dieren beter beschermd bij wet dankzij voor­stellen Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 11-05-2021 00:00

Dankzij drie aangenomen voorstellen van de Partij voor de Dieren wordt de bescherming van dieren in de veehouderij eindelijk stevig wettelijk verankerd. Dieren mogen niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem wordt aangepast aan de dieren. Ook wordt vastgelegd dat dieren beschermd moeten worden tegen stalbranden, en dat er fokbeperkingen kunnen worden opgelegd wanneer dierenwelzijn in het gedrang komt. “Dit is echt een enorme doorbraak voor die honderden miljoenen dieren in de bio-industrie”, juicht fractievoorzitter Esther Ouwehand. “Het natuurlijk gedrag van een dier wordt voorop gesteld. Dat betekent dat dieren daglicht en genoeg bewegingsruimte krijgen. Het betekent ook dat er geen biggenstaartjes meer worden afgeknipt, dat er voldoende zwemwater beschikbaar moet zijn voor eenden en dat konijnen niet langer in draadgazen kooien mogen worden opgesloten.” Daarnaast moeten dieren eindelijk wettelijk worden beschermd tegen stalbranden. De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar komst in de Tweede Kamer in 2006 voor maatregelen tegen stalbranden, maar de regering kwam steeds slechts met vrijwillige en vrijblijvende actieplannen. Deze ‘aanpak’ leidde tot een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 2021, dat stelde dat de brandveiligheid de afgelopen jaren is verslechterd in plaats van verbeterd. Ouwehand: “Het kabinet vond het niet nodig om wettelijke regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen. Een Kamermeerderheid gelukkig wel. Dieren verdienen betere bescherming dan wc-rollen, en die krijgen ze nu.” Tot slot stemde de Tweede Kamer voor het PvdD-voorstel om fokbeperkingen te kunnen instellen om dierenleed te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een hittegolf of als de slachtsnelheid omlaag moet door een pandemie als corona. “De Nederlandse veehouderij is nu zo efficiënt ingericht dat doorlopend dieren worden gefokt. Zelfs bij bijvoorbeeld een hittegolf moeten de dieren naar het slachthuis omdat er aan de andere kant doorlopend dieren bijgefokt worden en de stallen overvol raken. In zulke situaties moet je stoppen met fokken. Dankzij ons voorstel kan de minister dat nu doen”, besluit Ouwehand. Lees de amendementen hier: Amendement over het niet langer aanpassen van dieren aan het systeem Amendement over het beschermen van dieren tegen stalbranden Amendement over de mogelijkheid voor fokbeperkingen in de veehouderij

'Plaats bloemen en bollen in het hoge BTW-tarief!'

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 10-05-2021 00:00

Sinds 1975 betalen we over sierteeltproducten het lage btw-tarief van 9%, in plaats van in het algemene btw-tarief van 21%. Gezien de vervuiling door landbouwgif die de sierteelt met zich meebrengt, pleit de Partij voor de Dieren er in vragen aan Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief voor om bloemen, planten en bollen weer in het hoge btw-tarief te plaatsen. Bijna een halve eeuw geleden verlaagde de regering het btw-tarief op sierteeltproducten, onder andere om de omzet en werkgelegenheid in de tuinbouw te stimuleren. Inmiddels is bekend dat bloembollen als lelies en tulpen na aardappels de meest intensief bespoten gewassen zijn en dat het gebruik van landbouwgif ook in de glassierteelt relatief hoog is. “Je kan de sierteeltsector daarmee gerust een vervuilende sector noemen,” stelt PvdD-Kamerlid Leonie Vestering. “Daarbij putten veel van de gewassen de bodem uit en dragen ze niet bij aan de voedselvoorziening. Ik zie niet in waarom deze sector extra financieel gestimuleerd zou moeten worden.” Partij voor de Dieren Kamerlid Lammert Van Raan: “Ook het argument van de werkgelegenheid is niet actueel meer. Veel banen worden nu vervuld door arbeidsmigranten en LTO Nederland heeft onlangs gepleit voor meer robotisering om de afhankelijkheid van arbeid in de sierteelt te verminderen. Wat we nu moeten doen is zinvolle werkgelegenheid stimuleren in duurzame sectoren.” De Partij voor de Dieren roept de Staatssecretaris daarom op in de begroting voor 2022 sierteeltproducten weer terug te plaatsen in het hoge btw-tarief.

Geen scha­delijk ‘natuur­her­stel’ zolang stik­stof­uit­stoot niet wordt aangepakt

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-04-2021 00:00

Zolang de stikstofuitstoot niet flink vermindert, is het treffen van maatregelen om de natuur te herstellen dweilen met de kraan open. Dat stelt een nieuw rapport [1] van ecologen onomwonden vast. Ook wordt gewaarschuwd voor de mogelijke schadelijke gevolgen van ‘natuurherstelmaatregelen’ die de minister voorstelt. Tweede Kamerlid Leonie Vestering stelt vragen aan de demissionaire minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over deze zorgelijke situatie voor de natuur. Vestering: “De beste natuurherstelmaatregel is het verminderen van de stikstofuitstoot zelf. Het rapport van deze ecologen geeft hiervoor een wetenschappelijke onderbouwing. Als je weet dat de veehouderij voor bijna de helft bijdraagt aan de stikstofuitstoot dan is het de meest logische en effectieve maatregel om het aantal dieren in de veehouderij flink te verlagen.” Vestering heeft daarom ook direct een motie ingediend om de mestproductieplafonds voor de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij te verlagen, zodat deze in lijn komen met wat de natuurgebieden aankunnen. Daarnaast vraagt Vestering of minister Schouten bereid is om te stoppen met zogenaamde ‘natuurherstelmaatregelen’ die de natuur juist schade toebrengen. Bijvoorbeeld bij plaggen op de heide: hierbij wordt de bovenste grondlaag verwijderd, waardoor zowel overtollige stikstof als nuttige mineralen worden weggehaald. Resultaat is dat, wanneer de stikstofkraan niet wordt dichtgedraaid, de bodem daarmee nóg verder uit balans raakt. “Door de coronacrisis is de stikstofcrisis op de achtergrond geraakt in het dagelijks nieuws, maar deze is nog verre van opgelost. Voor de natuur, en ook voor de economie, is de stikstofcrisis nog net zo nijpend als twee jaar geleden. Nu hebben we een nieuw onderzoek van elf ecologen dat nogmaals duidelijk maakt wat natuurlijk al lang bekend zou moeten zijn bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: hoe langer de periode is dat de stikstofuitstoot te hoog is, hoe erger de natuur achteruit gaat”, aldus Vestering. [1] https://www.foodlog.nl/files/a... [2] https://www.partijvoordedieren...