Nieuws van politieke partijen in Nederland over SGP inzichtelijk

317 documenten

Vrij verkeer in EU leidt tot oneerlijke uitkeringen

SGP SGP Nederland 25-05-2020 00:00

Als gevolg van het vrije verkeer van werknemers kunnen EU-burgers aanspraak maken op de socialezekerheisstelsels in de landen waar ze aan het werk gaan. Burgers van andere EU-lidstaten kunnen dus ook Nederlandse uitkeringen krijgen. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil dat daar strenger beleid voor komt. Hij wil onder meer dat een uitkering omlaag gaat als het leven in dat andere land goedkoper is dan in Nederland. Lees hieronder zijn inbreng aan het debat.

"Ik zit hier vandaag met twee gezichten.
De ene helft kijkt blij, omdat de gewijzigde richtlijn voor detachering een verbetering betekent ten opzichte van de huidige situatie. 
Het kabinet heeft daar een actieve rol in gespeeld, waarvoor dank.
De andere helft is somber, want het is moeilijk te verteren dat we een groot deel van de oneerlijke concurrentie actief in stand houden.
Ik vind dat de regering zich wel erg simpel beroept op het vrij verkeer in de EU.
Dat vrij verkeer is nooit absoluut geweest.
Voor de SGP staat niet zozeer het vrij verkeer als zodanig ter discussie, maar de manier waarop we het uitwerken.
Vrij verkeer is niet bedoeld om oneerlijke concurrentie en oneerlijke beloning welbewust te rechtvaardigen.
Ik hoor graag de reactie van de minister.


Mijn belangrijkste punt is dit: neem en creëer als wetgever ruimte om die dingen te doen die inhoudelijk echt nodig zijn om misstanden aan te pakken. 
De reactie van de regering komt op mij erg voorzichtig en braaf over.
Zij schrijft bijvoorbeeld dat ze onvoldoende ruimte ziet om een extra toeslag voor pensioen van buitenlandse werknemers als onderdeel van de beloning te zien. 
In eerdere situaties durfde de regering wel over de randen van de Europese regels te rijden.
We hebben dat bijvoorbeeld gedaan als het gaat om het woonlandbeginsel bij de export van uitkeringen. Recent hebben we ook gezien dat er toch meer mogelijk blijkt als het gaat om de inburgering van Turkse nieuwkomers.
En de herziening van de detacheringsrichtlijn is zelf het resultaat van strengere uitspraken van het Europees Hof.
Waarom kiest de regering hier niet voor een wat activistischer koers?


We kunnen met deze wet juist ook een steuntje in de rug bieden en juridische aanscherpingen uitlokken wanneer dat in de Europese politiek nog niet lukt.
Het amendement van de SP over de pensioenopslag sluit aan bij onze schriftelijke vragen en heeft daarom onze sympathie.
Dat geldt ook voor het amendement over de cao.
Ik verneem graag reactie op de kritiek van mevrouw Jongerius dat de verdediging van de regering onvoldoende recht doet aan de praktijk in onder meer de bouw.

Ik ben nog niet tevreden over het verlengen van het lichte regime voor gedetacheerde werknemers na 12 maanden. De richtlijn geeft aan dat een gemotiveerde kennisgeving vereist is, maar de regering kiest eigenlijk voor een automatisme. Ik vraag de minister om toch te bezien wat we kunnen leren van andere landen, die wel een lichte inhoudelijke toets lijken te hebben. 
En hoe geeft de regering risicogericht toezicht vorm bij deze verlengingen?
Het moet toch mogelijk zijn met slimme systemen, vragen en data op eenvoudige wijze bepaalde risico’s in beeld te krijgen en oneigenlijk gebruik op het spoor te komen?

 

Advies Raad van State steun in de rug

SGP SGP D66 Nederland 25-05-2020 00:00

De SGP diende samen met D66 een motie in om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de vraag of de noodverordeningen rond corona wel passen bij onder meer het stevig inperken van vrijheidsrechten, zoals de vrijheid van godsdienst. Vandaag kregen we deze voorlichting. Daaruit blijkt dat nu er geen acute crisis meer is, de noodverordeningen niet geschikt zijn.

De SGP heeft veel waardering voor de gedegen voorlichting van de Raad van State over de omgang met grondrechten tijdens de Coronacrisis. De SGP ziet deze voorlichting als een steun in de rug voor ons pleidooi voor precisie en maatwerk. Het biedt een waardevol kader voor het vormgeven en beoordelen van de maatregelen die worden genomen met het oog op de bescherming van de gezondheid.

De SGP stelt vast dat de noodverordeningen een begrijpelijke procedure waren in het begin van de crisis, maar niet of hooguit zeer tijdelijk een betrouwbaar fundament bieden voor het inperken van grondrechten. Ook de politieke controle van deze noodverordeningen is onvoldoende uit de verf gekomen.

De regering wil nu met een tijdelijke wet komen. Het is de taak van Tweede en Eerste Kamer om aan de hand van de richtlijnen van de Raad van State zorgvuldig te toetsen of beperkingen van vrijheden niet verder gaan dan nodig is en niet langer duren dan nodig is. Het belang van de gezondheid moet vanzelfsprekend zwaar wegen, maar niet ten koste van alles. Langdurige stevige inperking van kerkelijke samenkomsten of bezoekregelingen voor verpleeghuizen zijn dan ook ongewenst.

'Minder kroeg, meer kerk' - #corona debat 9

SGP SGP Nederland 20-05-2020 00:00

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het negende plenaire debat over de coronacrisis. Gehouden op 20 mei 2020.

‘Het virus maakt ons nederig.’ Die woorden bleven hangen, na een bezoek dat ik bracht aan het Amphia Ziekenhuis in Breda. De laatste weken en maanden is gebleken hoe kwetsbaar we allemaal zijn, niemand uitgezonderd. Er zijn harde grenzen aan maakbaarheid.We zijn dankbaar dat we vandaag kunnen spreken over het laten vieren van de teugels. Tegelijk beseffen we dat we op onze hoede moeten blijven. ‘Maatwerk’ is hierbij voor de SGP het sleutelwoord, ook bij alle economische steunmaatregelen. Er wordt een ‘dashboard’ ontwikkeld om de verspreiding van het virus op de voet te volgen.- "Wordt ontwikkeld..." Is dat dashboard per 1 juni echt startklaar? Het is cruciaal dat echt iedereen zich bij lichte klachten laat testen. Geen gemiezemuis of stoerdoenerij! Hup, gewoon naar de GGD. Daar is een stevige en heldere publiekscampagne voor nodig.- Hoe gaat deze eruit zien?  KerkenOp de persconferentie gisteravond en in de brief van 44 pagina’s ging het over allerlei onderwerpen. Over de musea, theaters, restaurants en cafés en ga zo maar door. Maar geen woord over de kerken. Dat vind ik pijnlijk. Bijna drie weken geleden stelde ik al schriftelijke vragen over het meewegen van de grootte van kerkgebouwen bij het bepalen van het aantal bezoekers. Die vragen zijn nog steeds niet beantwoord. In het vorige debat zegde de minister-president mij uiteindelijk toe te verkennen wat de mogelijkheden voor meer maatwerk zijn. Daarna bleef het opnieuw oorverdovend stil. En toen een journalist gisteravond bij de persconferentie vroeg hoe het nu zit, sprak de premier over kerken als brandhaarden en suggereerde hij dat kerkgangers het allemaal prima vinden om online diensten te hebben. Dit heeft veel mensen pijnlijk geraakt, en ik wil niet verhelen dat dat bij mij ook zo is. Kerken hebben zich van het begin af aan gehouden aan de maatregelen die het kabinet afkondigde. Veel verwijzingen over schadelijke kerkdiensten bleken bij nader onderzoek borrelpraat te zijn. Kortom: ook in het spreken hierover is voorzichtigheid nodig. Veel kerkgangers zijn dankbaar voor de online diensten, maar verlangen er sterk naar weer daadwerkelijk naar het huis van God te kunnen gaan, net zoals mensen die nu beeldbellen met een dierbare in het zorgcentrum verlangen naar een echte ontmoeting.  Daarbij komt dat zo’n vergaande inperking van de godsdienstvrijheid als nu het geval is, een zorgvuldige toetsing vraagt.- Is het te rechtvaardigen om in een kerkgebouw met 2000 plaatsen en vele ingangen en zalen het aantal kerkgangers te begrenzen op bijvoorbeeld 30, terwijl in een theater of bioscoop zelfs 30 mensen per zaal worden toegelaten? Daarom pleit ik vandaag ook om staatsrechtelijke redenen opnieuw voor maatwerk, en meer oog voor de positie van kerken. Ik reken op een positieve reactie van het kabinet. Met een knipoog zeg ik tegen de premier: wat minder kroeg en wat meer kerk zou het kabinet sieren. KwetsbarenDe versoepelingen geven veel mensen meer ruimte om te gaan en staan waar zij willen. Dat geldt nog niet voor ouderen in de verpleeghuizen. Of mensen die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychiatrische klachten in een woonvorm of instelling verblijven. Er gloort gelukkig wel licht aan het einde van de tunnel. - Hoe biedt de minister zorgaanbieders comfort om verruimingen niet onnodig traag door te voeren en bewoners daadwerkelijk meer bewegingsvrijheid te bieden? OntwikkelingssamenwerkingDe coronacrisis kan enorme gevolgen hebben voor kwetsbare landen. Sommige Afrikaanse landen hebben meer vice-presidenten dan ic-bedden. - Ik ga ervan uit dat het kabinet voorkomt dat door de economische achteruitgang de Nederlandse begroting voor ontwikkelingssamenwerking in een vrije val terechtkomt. - Hoe reageert het kabinet op het sympathieke pleidooi van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de internationale inspanningen van Nederland?

'Erken belang kerkdiensten!' - Van der Staaij bij Op1

SGP SGP Nederland 20-05-2020 00:00

Kees van der Staaij pleit voor meer maatwek voor kerkdiensten. Op dinsdagavond 19 mei ging hij daarover het gesprek aan in de uitzending van Op1.

Laten álle jongeren meedoen op de arbeidsmarkt

SGP SGP Nederland 19-05-2020 00:00

Senator Peter Schalk wil dat álle jongeren kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Juist ook als zij te maken hebben met een beperking. Lees hieronder zijn debatbijdrage in de Eerste Kamer én de motie die hij heeft ingediend.

"Ooit was er een meisje dat vanuit het speciaal onderwijs kwam om stage te lopen op mijn kantoor. Ze werkte in de huishoudelijke dienst. En ze liep ook stage op een paar andere plaatsen. Op zekere dag vroeg ik of ze het naar haar zin had. Het antwoord was prachtig: ik vind het hier fijn, want hier wordt tenminste niemand boos op mij. Inmiddels werkt deze vrouw al ruim 15 jaar op dat kantoor met een Wajong-uitkering. Ik kan prachtige verhalen vertellen over wat zij betekende op een kantoor vol hoogopgeleide medewerkers. Zij bracht een paar waarden mee, zoals onbevangenheid, onvoorwaardelijke trouw. Een dergelijke ervaring is al voluit reden om te kijken hoe mensen met een Wajong-uitkering geholpen kunnen worden om meer en beter te kunnen participeren. In die zin is dit een belangwekkend wetsvoorstel, ook omdat er balans nodig is tussen bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie.Natuurlijk heeft mijn fractie ook oog voor de lastige punten bij een dergelijk wetsvoorstel.Mijn eerste punt is vooral om iets helder te krijgen over de urenbeperking.

Kan de staatssecretaris nader wil toelichten waarom het vaststellen van de omvang van de urenbeperking in de praktijk zo lastig zou zijn. Waarom kan bijvoorbeeld niet worden uitgegaan van de deeltijdfactor in het arbeidscontract?

Deze vraag klemt te meer, omdat de vaststelling van de urenbeperking niet toe te passen is in de Wajong, terwijl deze met vergelijkbare bezwaren wel in de WIA is opgenomen. Mijn tweede, en voor mijn eerste termijn belangrijkste punt gaat over de garantietermijn. Doel van deze garantiebepaling is dat inkomens, ook onder de nieuwe wet, op pijl blijven. Bijvoorbeeld wanneer Wajongers van baan wisselen.In de Tweede Kamer is dit punt ook uitvoerig aan de orde geweest. Uiteraard is het niet de bedoeling om dat over te doen, maar in de ontstane situatie is het van belang om even terug te kijken. Het wetsvoorstel gaf in eerste instantie een garantietermijn van 2 maanden aan. Dat was natuurlijk heel ingewikkeld, omdat slechts 20% van de Wajongers binnen 2 maanden nieuw werk vond, terwijl uit cijfers van de Monitor Arbeidsparticipatie blijkt dat slechts 68% binnen 2 jaar werk vindt. Vandaar dat de Tweede Kamer begon met te vragen om die termijn op te rekken naar 3 jaar, waarvoor de kosten geraamd werden op 84 miljoen euro. Het leek wel een beetje op uitonderhandelen, want via amendementen die om 2 jaar garantie vroegen, met een kostenplaatje van 67 miljoen, is uiteindelijk een amendement aanvaard, waardoor in het gewijzigde wetsvoorstel staat dat de herlevingstermijn van het garantiebedrag wordt uitgebreid naar 1 jaar. Blijkbaar vond een ruime meerderheid dit van belang, ondanks de kosten van 47 miljoen.Maar voorzitter, dat was in november 2019. Inmiddels is de situatie ingrijpend veranderd. De corona crisis heeft enorme economische gevolgen. De positie van Wajongers is daardoor ernstig verslechterd. Immers, ten tijde van de wetsverandering in de Tweede Kamer, dus in een tijd van hoogconjunctuur, stonden nog steeds 60.000 Wajongers aan de kant. Niet zomaar even, maar langdurig! Wat de consequenties van de huidige crisis zullen zijn, daar kan ik alleen maar naar raden, maar het zal heftig zijn. Juist nu is het nodige dat de wetgever oog heeft voor de veranderende situatie. Mijn vraag aan de staatssecretaris is dan ook op welke wijze zij tegemoet kan komen aan de kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Concreet ziet de fractie van de SGP drie routes:

De eerste is de gebruikelijke, gemakkelijk toe te zeggen, maar nog erg vaag voor dit moment, maar wel van belang voor de toekomst. Dat is de route van de evaluatie op korte termijn. Is de staatssecretaris bereid om uiterlijk twee jaar na invoering van de wet een evaluatie uit te voeren, specifiek op dit punt van de garantietermijn? Een tweede route is die van flankerend of tijdelijk beleid. Mijn fractie denkt dan aan de spoedwetgeving in het kader van de crisis, waarin flankerend beleid kan worden opgenomen, dat geldt voor de tijd dat de crisis aanhoudt. Welke mogelijkheden ziet de staatssecretaris in flankerend en tijdelijke beleidsmaatregelen? De derde optie is te kijken naar de invoeringsdatum. Het zal lastig zal zijn om onderdelen te knippen, dus dan is het de vraag of de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kan worden uitgesteld. Het budgettaire beslag is beperkt op het geheel van de corona maatregelen. Kan de staatssecretaris aangeven of uitstel een optie is, zodat deze groep kwetsbaren niet in het hart van de coronacrisis geconfronteerd worden met de voorgestelde maatregelen?

Voor de fracties van de SGP is en blijft het duidelijk dat er balans nodig is tussen bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie. Deze wet kan daarbij helpen, maar het is van belang om nog even goed in te regelen op de ontstane situatie door de corona crisis. Ik zie uit naar de antwoorden van de staatssecretaris.

De Kamer, gehoord de beraadslagingen,Constaterende dat het wetsvoorstel Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie wajongregimes in de Tweede Kamer is vastgesteld in 2019,Constaterende dat inmiddels de economische omstandigheden door de coronacrisis ingrijpend zijn veranderd, waardoor de uitgangspositie van Wajongers ernstig is verslechterd,Overwegend dat de betreffende groep die gewoonlijk al een kwetsbare positie heeft op de arbeidsmarkt, in het huidige tijdsgewricht nog geringere kansen heeft op een snelle terugkeer in betaald werk,Overwegende dat door sterke monitoring de gevolgen voor de doelgroep vroegtijdig in kaart gebracht kunnen worden,Verzoekt de regering in de spoedwetgeving tijdelijke maatregelen te treffen waardoor de garantietermijn voor wajongers ten tijde van de fase waarin de coronacrisis voor deze doelgroep doorwerkt op economie en arbeidsmarkt tijdelijk wordt verlengd tot 2 jaar,En gaat over tot de orde van de dagSchalk

Chris Stoffer over het noodpakket voor ondernemers

SGP SGP Nederland 18-05-2020 00:00

SGP-Kamerlid Chris Stoffer pleit voor verbreding van de TOGS-regeling, meer creditsteun en een stevige maatwerkaanpak in de komende weken en maanden. Bekijk hier zijn hele bijdrage aan het overleg over het noodpakket voor ondernemers en bedrijven.

De ene Jobstijding volgt op de andere. Veel bedrijven zitten in zwaar weer. Er dreigen ontslagen en faillissementen. Als bedrijven niet overeind kunnen blijven, kunnen werknemers het al helemaal schudden. Als samenleving en overheid moeten we daarom zij aan zij staan met ondernemers om hen te steunen. Ook van werknemers mag wat gevraagd worden. Goed dat het kabinet al snel met een breed steunpakket kwam. Generiek, maar ook specifiek, zoals de steun voor scheepsbouwer IHC. Ik wil de bewindslieden bedanken voor hun constructieve inzet. De SGP pleit wat betreft de inzet van EZK voor verbreding van de TOGS-regeling, meer kredietsteun en een stevige maatwerkaanpak in de komende weken en maanden. Ik licht dit graag toe.TOGS-regelingDe snel door het kabinet in het leven geroepen TOGS-regeling is voor verschillende kleine bedrijven een goede doek voor het bloeden. Verschillende sectoren en bedrijven die wel te maken hebben met grote omzetverliezen vallen echter nog buiten de regeling. In een aantal gevallen geeft de SBI-code een vertekend beeld. Supermarktondernemers in recreatiegebieden of op campussen vallen in dezelfde categorie als de Jumbo’s van deze wereld, terwijl zij wel grote verliezen draaien. Een deel van de ondernemers met Bed&Breakfastvoorzieningen valt in dezelfde categorie als de langdurige logiesverstrekking. Zij zitten in de hoek waar de klappen vallen, maar de meeste ondernemers in deze categorie hebben geen problemen. Zo zijn er meer. Denk aan veerdiensten, niet-sportverenigingen en warme bakkers. Ondernemers kunnen zelf melden dat de SBI-code waar ze onder vallen geen recht doet aan hun situatie. Hoe gaat de minister hier vervolgens dan mee om?Ik heb ook begrepen dat toeleveranciers in verschillende sectoren wel meer dan 70% leveren aan bedrijven die grote omzetverliezen kennen, maar toch niet onder de regeling vallen. Zoals standbouwers, lijstenmakers en handelsagenten. Hoe zit dat? Wil de minister zorgen voor uitbreiding van de TOGS-regeling om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk getroffen ondernemers buiten de boot vallen? Ik heb begrepen dat het aantal aanvragen lager ligt dan de prognose. Biedt dat perspectief voor uitbreiding?KredietregelingenDriekwart van de ondernemers heeft of verwacht liquiditeitsproblemen. Maar 10% geeft aan dat ze terecht kunnen bij hun bank. Goed dat de regering inzet op extra kredietgaranties. Ik heb wel een paar vragen.De grens voor de Klein Krediet Corona garantieregeling is gesteld op 50.000 euro. In de praktijk zijn ook kredieten tot 100.000 euro lastig te krijgen. Waarom heeft het kabinet voor een grens van 50.000 euro gekozen?Vanuit het Mkb wordt aangegeven dat slechts 15% van de aangevraagde leningen onder het BMKB-c uiteindelijk toegekend wordt. Dat is de afgelopen maand niet verbeterd. Waarom is dat percentage niet hoger? Wat zou de regering daarin nog kunnen betekenen? In Duitsland krijgen bedrijfskredieten onder 100% overheidsgarantie een looptijd van tien jaar. Duidelijk voor ondernemers en banken. Wat kunnen we leren van Duitsland?Ondernemers zouden graag zien dat financiering buitenom de banken meer ondersteund wordt. Wil de minister hiernaar kijken? Crowdfundingsplatforms, als ‘Waarde voor je geld’, kunnen nu wel een borgstellingsaccreditatie aanvragen, maar de voorwaarden zijn zo streng dat dit niet van de grond komt. Een gemiste kans. Juist crowdfunding kan helpen om bijvoorbeeld start ups door de winter heen te helpen. Het kabinet heeft 100 miljoen uitgetrokken voor overbruggingskrediet voor start en scale ups via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Er ligt nu al voor 600 miljoen euro aan aanvragen. Zijn de bewindslieden van plan zo nodig meer geld uit te trekken?Er moet een hoos aan kredietaanvragen behandeld worden. Wellicht kan een pool van oud-bankiers aangetrokken worden om daarbij te helpen. BetaaltermijnenWe kregen het signaal dat er grote concerns zijn die de betaaltermijn voor hun kleinere leveranciers dermate oprekken dat de wettelijke betaaltermijn (ruimschoots) overschreden worden. Bent u van plan deze bedrijven hierop aan te spraken en zo nodig in te grijpen?MaatwerkNog even een blik vooruit. De TOGS-regeling is bedrijfs-EHBO. Wordt deze onder aangescherpte voorwaarden na 26 juni voortgezet? Voor veel bedrijven is dit echter niet voldoende. Omdat die 4.000 euro in het niet valt bij de vaste lasten die ze hebben. Ik denk aan bedrijven met meerdere vestigingen, de passagiersvaart, eigenaren van groepsaccommodaties, enzovoorts. Omdat bedrijven omzetverliezen lijden die indirect het gevolg zijn van de Corona-maatregelen. Ik noem de binnenvaart, waar omzetten zijn gekelderd. Er zijn ook sectoren die conjunctuurgevoelig zijn en wachten op de krimp die komen gaat. Ik noem de bouwsector. Na stikstof en PFAS komt nu een economische crisis. Bouwprojecten worden geparkeerd. Terwijl we die gebouwen hard nodig hebben. Het heeft ook weer z’n weerslag op toeleveranciers. Ik vraag de bewindslieden voortvarend werk te maken van gerichte steunpakketten voor de verschillende getroffen sectoren. Om bedrijven op een slimme manier door de crisis heen te helpen is innovatie en innovatiesteun nodig. Juist start en scale ups kunnen hiervan profiteren. Is de minister bereid meer geld uit te trekken voor de MIT regeling voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren?JobVeel ondernemers zien dat hun levenswerk bij de handen afgebroken wordt. Dat geeft grote onzekerheid en spanning. Ik moest denken aan de Bijbelse figuur Job. Hij ziet zijn bedrijf in rook opgaan en houdt niets meer over. De ene Jobstijding na de andere. Toch mag hij houvast vinden bij zijn God. Hij zoekt het echte geluk niet in het leven hier op aarde, maar bij zijn hemelse Vader. Dat houvast wens ik iedereen toe. Daar kan geen geld tegenop.

Lessen van Hawija

SGP SGP Nederland 14-05-2020 00:00

Als Nederland meedoet met militaire missies in andere landen, dan gaat dat altijd gepaard met het risico dat er slachtoffers vallen. Dat kan ‘de vijand’ zijn, maar ook Nederlandse militairen of onschuldige burgers die in het strijdgebied wonen. Denk aan Mali, waar twee Nederlandse soldaten omkwamen, of Srebrenica, waar onder onze machteloze ogen duizenden bewoners werden afgeslacht.Dezer dagen was er veel te doen over de Syrische plaats Hawija. Daar vielen bij een bombardement in de strijd tegen IS ongeveer 70 slachtoffers, mede door de inzet van Nederlandse straaljagers. Dat gebeurde toen een fabriek werd geraakt waarin explosieven lagen opgeslagen, veel meer dan bekend was. De Tweede Kamer heeft daar al ettelijke keren over gedebatteerd. Voor de SGP stond na de vorige debatten de vraag nog open: hoe kunnen we dit soort drama’s in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Feit is dat we nu weten dat er in de communicatie rondom het bombardement nogal wat mis was, wat zich weer vertaalde in een gebrekkige informatievoorziening van de regering naar de Tweede Kamer. De les die de SGP trekt uit de schrijnende gebeurtenissen in Syrië: onze informatie- en inlichtingenpositie moet voortaan op orde zijn. Dat geldt voor de inzet van onze mensen en ons materieel, maar ook binnen de regering en tussen ministers en Tweede Kamer. Stoffer diende daarover een motie in. Hieronder de bijdrage van kamerlid Chris Stoffer én daaronder de motie die hij tijdens het debat indiende. “Wij staan achter onze militairen. (..) Het is tragisch als burgerslachtoffers vallen, maar die fabriek is niet voor niks ontploft zoals die ontploft is. Dat betekent dat er heel veel gevaarlijk spul opgeslagen lag waarmee duizenden en duizenden mensen hadden kunnen worden omgebracht.”De SGP-fractie beaamt deze slotwoorden van onze premier tijdens het debat van 27 november jl. Ook het debat van vandaag voeren wij in de schaduw van de terreur van IS. Zoals een van de slachtoffers het zei: niet Nederland, maar IS draagt schuld.Toch ziet de SGP-fractie ook vandaag aanleiding tot een aantal urgente vragen aan de minister van Defensie. Deze vragen richten zich op twee hoofdpunten:- het voorkomen van burgerslachtoffers- de informatiepositie van de regering en het parlement.I. Voorkomen burgerslachtoffersMijn eerste vraag: kan het parlement erop vertrouwen dat echt alles gedaan is en wordt om burgerslachtoffers in de toekomst te voorkomen?Is het huidige targeting proces daar optimaal voor ingericht?Wij begrepen dat de Nederlandse rode kaart-houder inzake Hawija wel beschikte over informatie vanuit de CDE-methodologie en het aanvullende onderzoek naar secundaire explosies.Maar hij beschikte niet over een extra onderzoek en waarschuwing van de CIA over het risico op burgerslachtoffers.Zou de procedure niet anders moeten worden ingericht, bijvoorbeeld door het reële risico op secundaire explosies onderdeel te maken van de CDE-methode?II. Informatiepositie regering en parlementTen tweede zit de SGP-fractie dwars dat het in deze belangrijke kwestie zo lang heeft moeten duren om duidelijkheid te krijgen over wat er nu aan de hand was.Dat geldt klaarblijkelijk voor het departement en voor de regering zelf;maar dat betreft daarmee óók de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.Het parlement móet gewoon snel en accuraat helderheid kunnen krijgen over dit soort ernstige aangelegenheden!Dit alles vraagt in de kern om een goede eigen informatiepositie.Hetzij via bondgenoten; hetzij via eigenstandige informatievoorziening.- Beaamt de minister dat de samenwerking met de VS, zowel voor als na wapeninzetten, beter zou kunnen en moeten?- Hieraan gerelateerd: is Nederland voldoende in staat om waar nodig zelf inlichtingen te vergaren?Het is uiteraard onmogelijk om in coalitieverband alles zelf te doen. Maar hebben we voldoende basisvermogen, ook op inlichtingenvlak, om zelf (nader) onderzoek te doen wanneer daar aanleiding toe is? Of vergt dit (extra) investeringen?LeervermogenVoor de SGP-fractie is van groot belang dat ons land hierin ‘leervermogen’ toont. Qua targeting proces. Qua inlichtingenvergaring en –deling samen met bondgenoten. En qua informatiestromen, zowel intern als voor een goede verantwoording richting het parlement. Ik herhaal: bij Nederlandse deelname aan missies waar burgerdoden kunnen vallen móet onze informatiepositie op orde zijn. Dat begint bij degene die het besluit moet nemen over aanval inzetten of niet. Hij moet niet alleen uitgaan van een ‘steriele’ technische berekening, maar juist ook informatie meenemen met oog op het reële gevaar op burgerslachtoffers. Maar dat is ook nodig binnen de regering en voor het informeren van de Kamer.Tot slotVoorzitter, ik sluit af zoals ik ook begonnen ben. De terreurdaden van IS smeekten om recht en veiligheid. Nederlandse diplomaten en militairen, ook binnen onze inlichtingendiensten en onze Luchtmacht, zetten zich met hart en ziel in voor die vrede en veiligheid. Zij verdienen ons grootste respect.Motie-Stoffer:De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat bij Nederlandse deelname aan militaire missies er alles aan gedaan moet worden om onschuldige burgerdoden te voorkomen;overwegende, dat daartoe de Nederlandse informatie- en inlichtingenpositie op orde moet zijn ten behoeve van de militaire beslisser(s) maar ook binnen de regering en met het oog op het informeren van het parlement;verzoekt de regering, actief te investeren enerzijds in verbeterde samenwerking met bondgenoten zoals de Verenigde Staten, en anderzijds in een gedegen eigenstandige inlichtingenvergaring waar nodig;verzoekt de regering tevens, waar nodig en waar mogelijk het ‘doelontwikkelingsproces’ aan te passen ten aanzien van het optimaal benutten van informatie over het reële gevaar van secundaire explosies en burgerslachtoffers,en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Twijfels over stikstofaanpak via diervoeders

SGP SGP Nederland 14-05-2020 00:00

Om te voldoen aan de stikstofnormen wil het kabinet ook ‘sleutelen’ aan het diervoer. Als het vee minder eiwit binnenkrijgt, leidt dat tot minder uitstoot van stikstof. De ruimte die daardoor vrij komt, moet gebruikt worden om meer huizen te bouwen en meer infrastructuur aan te leggen.

De SGP heeft grote twijfels over de Regeling Diervoeders van het kabinet.  Met deze aanpak gaat minister Schouten op de stoel van de boer zitten. Zij schrijft voor hóe de boer de reductie moet realiseren. Dat gaat wel erg ver. Dan heb je het niet meer over een doelvoorschrift, maar middelvoorschrift. 

Een ander bezwaar is dat we niet beschikken over cijfers waaruit blijkt hoe de regeling uitpakt voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De beschikbaarheid van die gegevens is toch wel het minste wat je mag verwachten. Zelfs biologische melkveehouders zijn tegen de door het kabinet voorgestelde aanpak.

Tenslotte de kosten voor de boeren. Veehouders zullen vaker hun toevlucht nemen tot duur mengvoer van de fabriek in plaats van ruwvoer van eigen grond. Er zijn berekeningen waaruit blijkt dat dat in sommige gevallen tot een extra kostenpost van € 25.000 kan leiden. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. 

 

 

 

 Dag van de verpleging

SGP SGP Nederland 12-05-2020 00:00

Aan alle verpleegkundigen en verzorgenden van Nederland,

Het is vandaag de ‘Dag van de verpleging’. Aanleiding voor mij om jullie dit bericht te schrijven. Al was het de afgelopen tijd eigenlijk elke dag de Dag van de Verpleging. Want wat is er veel aan de hand! Jullie stonden en staan als verzorgenden en verpleegkundigen onder grote druk. Vechtend voor de levens van patiënten met Corona en andere patiënten. Soms wordt die strijd gewonnen, maar soms is het ook tevergeefs. Dat laat vaak een diepe indruk achter.

De coronacrisis vroeg en vraagt ongelofelijk veel van verpleegkundigen en van verzorgenden. En het was in de zorg altijd al flink aanpoten. Na de eerste golf van patiënten met Corona hebben jullie nu te maken met een inhaalslag in de reguliere zorg. Even bijkomen is er vaak nauwelijks bij.

En omdat jullie met hart en ziel voor Nederland zorgen, moet Nederland ook goed voor jullie zorgen. Door bijvoorbeeld minder regels te geven, en meer vertrouwen te hebben in jullie professionele afwegingen. Door alles te doen wat nodig is dat jullie zo veilig mogelijk kunnen werken. Graag wil ik mij inzetten voor blijvende erkenning en waardering van jullie werk, ook als de schijnwerpers er straks weer af zijn!

Tegen alle zorgwerkers met wie ik de afgelopen tijd mocht appen, bellen en mailen zeg ik: zeer bedankt voor jullie verhalen. De mooie getuigenissen over saamhorigheid en ongekend teamwerk. Maar ook de moeilijke verhalen over het gebrek aan beschermingsmiddelen en wat dat met jullie doet. De last die het jullie geeft als je soms niet die zorg kan verlenen zoals je die met heel je hart zou willen geven.

Het is zo waardevol om uit de eerste hand jullie ervaringen te horen vanuit het ziekenhuis, verpleeghuis of de thuiszorg, of op welke plek jullie ook je mooie werk uitvoeren. Dank je wel daarvoor, en weet ons te vinden! Ik merkte weer van dichtbij wat de crisis doet met mensen en ben ervan doordrongen dat we bij besluiten over versoepelingen ook steeds heel goed moeten afwegen wat dit voor jullie in de zorg betekent.

Tot slot: weet dat er door heel Nederland met jullie meegeleefd wordt. En veel wordt gebeden voor alle mensen in de zorg om Gods hulp en kracht in jullie verantwoordelijke werk. Van harte alle goeds en veel zegen op jullie werk toegewenst. En nogmaals ontzettend bedankt dat jullie je met hart en ziel inzetten voor ons allemaal. Een diepe buiging!

Hartelijke groet,Kees van der Staaij