Nieuws van politieke partijen in Nederland over SGP inzichtelijk

361 documenten

Zo'n ingrijpende voermaatregel en dan geen onderbouwing!?

SGP SGP Nederland 31-07-2020 00:00

Het ministerie van Landbouw kan bij de rechter geen onderbouwing geven voor de voorgenomen voermaatregel. Dat bleek gisteren tijdens een kortgeding. De SGP stelt daarom Kamervragen.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop reageert verontwaardigd: “Geen onderliggende data beschikbaar? Bij zo'n ingrijpende maatregel, die de sector in het hart raakt? Dat kan toch niet waar zijn? En hoe moet het Planbureau voor de Leefomgeving dan het effect van deze maatregel vergelijken met de voorstellen vanuit de sector zelf?”

Het ministerie wil alsnog met onderbouwing komen en de voermaatregel per 1 september in laten gaan. Bisschop: "Ik denk dat het uiterst onzorgvuldig zou zijn om de maatregel tóch per 1 september dwingend op te leggen. Laat het ministerie eerst maar eens een transparante en verifieerbare doorrekening aanleveren."

Stichting Stikstofclaim (SSC) en Agrifacts (Staf) die het kortgeding hadden aangespannen tegen het ministerie, vinden ook dat de maatregel moet worden uitgesteld.

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) n.a.v. rechterlijke uitspraak inz. voorgenomen veevoermaatregel (ingediend 31 juli 2020):1. Is het u bekend dat de rechter op 30 juli jl. geen uitspraak heeft gedaan in het kort geding dat Stichting Stikstofclaim (SSC) en Agrifacts (Staf) tegen het ministerie van LNV heeft aangespannen inzake de onderbouwing van de voermaatregel (kijk ook hier)?2. Klopt het dat de data die geleid hebben tot de voorliggende maatregel op dit moment niet beschikbaar zijn?3. Realiseert u zich dat de daarop gebaseerde ministeriële regeling tot grote onrust in de agrarische sector heeft geleid?4. Deelt u de mening dat gelet op de wettelijke voorwaarde dat de regeling geen significant negatieve gevolgen mag hebben voor diergezondheid en dierenwelzijn de regeling goed en transparant onderbouwd moet zijn en dat dit nu niet het geval is?5. Hoe waardeert u de analyse van dierenartsen organisatie KNMvD dat ook na nader overleg met uw ministerie en eventuele flexibilisering van de regeling zij constateert dat er sprake blijft van veterinaire risico's? 6. Bent u het met de vragensteller eens dat een dergelijke maatregel verifieerbaar moet zijn, zowel door betrokkenen als belangstellende organisaties? 7. Wat is de oorzaak dat dit in dit geval niet mogelijk blijkt te zijn?8. Welke stappen gaat u ondernemen om verificatie door betrokkenen of andere instanties alsnog mogelijk te maken?9. Bent u bereid om de invoering van de beoogde voermaatregel uit te stellen totdat belanghebbenden de onderliggende data van deze maatregel hebben kunnen verifiëren?10. Bent u bereid om deze vragen, gezien de beoogde ingangstermijn van de betreffende ministeriële regeling, binnen een week te beantwoorden?

Interview Marli Huijer: "Rust"

SGP SGP Nederland 30-07-2020 00:00

De meesten van ons staan op de drempel van de zomervakantie. Het is een andere zomervakantie dan anders, want vakantieplannen zijn niet zo vastomlijnd als in jaren zonder de dreiging van COVID-19. Toen de ernst van de epidemie nog niet zo duidelijk was, hadden we een interview met Marli Huijer over rust en ritme. Misschien geeft het u de nodige inspiratie om, ondanks alle onzekerheid, toch tot rust te kunnen komen.

  "Hou op met die herrie, want het is zondag!"  

Mens en ritme horen bij elkaar. Een nieuw menselijk leven, brengt al een ander ritme aan bij zijn ouders, maar ook bij hemzelf ontstaan er ritmes: het leven zelf, de hartslag, het licht en donker van dag en nacht. Er zijn opkomende en verdwijnende ritmes, versnelde en vertraagde ritmes in een mensenleven. In de wereld om ons heen zijn er ontelbare ritmes zoals die van dag en nacht en van de seizoenen lente, zomer, herfst en winter. Ze zijn zo gewoon, maar niet weg te denken uit ons leven. 

Er zijn ook ritmes waarvan we niet precies kunnen aangeven waarom ze er zijn. Pas als een ritme wordt onderbroken door een ongewone variatie, merken we dat het ritme bestaat of bestond. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van schoenen. Normaal gesproken zal een mens niet de ene schoen aantrekken, een andere taak gaan uitvoeren en even later de andere schoen aantrekken. Dat onderbreekt het regelmatige ritme van het aantrekken van de ene schoen en vervolgens ook van de tweede schoen. Zo zijn er vele ritmes aan te wijzen die ons aantonen hoe vergroeid wij zijn met de ritmes in ons mensenleven. Als vanzelf gaan onze gedachten dan naar het hoofdstuk uit Prediker: “Er is een tijd om… en een tijd om…” Er is een tijd om… en om…”. Alleen al het lezen van dat Bijbelhoofdstuk laat je een ritme ervaren.

Marli Huijer

Het achterliggende decennium konden https://www.sgp.nl/actueel/interview-marli-huijer-rust-/11758we wetenschappelijk onderzoek naar ritmes tot ons nemen door de boeken van Marli Huijer. Huijer is hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam.Door haar studies naar ritme heeft ze meegewerkt aan een bewustwording van het belang van ritmes en tijdsordening. Hoewel ze zich niet op Goddelijke instellingen of richtlijnen beroept, komt ze wel tot opvallend overeenkomende conclusies. In haar eigen termen probeert ze de mens ervan te doordringen dat gezamenlijke ritmes en een rustdag (een ‘accudag’) van groot belang zijn voor het menselijk functioneren. Gezamenlijke ritmes moeten we niet verwaarlozen, maar weer herwaarderen. In een gesprek met haar krijgen we meer inzicht in haar bevindingen en pleidooien.

 

Hoe bent u gefascineerd geraakt door dit onderzoeksterrein?  “Dat is moeilijk precies aan te geven, want ik kan niet letterlijk een moment aanwijzen. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik al heel lang een fascinatie heb voor tijd. Die interesse is waarschijnlijk begonnen omdat mijn vader natuurkundige was. Omdat ik filosofie van mens én cultuur doe, wil je ook altijd wel de raakvlakken met cultuur en filosofie behouden. Ik ben geïnteresseerd geraakt in wat wij doen met tijd en wanneer we dingen doen.”

 

Wat hebben ritme en religie met elkaar te maken?

“Religie staat heel dicht bij de oorsprong van de maatschappelijke ritmes, de organisatie van het maatschappelijke leven. Ritmes zijn heel funderend voor het sociale leven.

Als je de geschiedenis van religies beziet, kom je erachter dat, zodra ergens een priester is, zo iemand de taak op zich krijgt om vast te stellen wanneer je iets moet doen. Een priester hield het verstrijken van de tijden bij door bijvoorbeeld het opstapelen van stenen bij het veranderen van de maan. Door een jaarlijks terugkerend ritme was dan te achterhalen dat er na acht of twaalf stenen weer gezaaid of geoogst moest worden. Als je dat moment laat samenvallen met een feest, beïnvloed je daarmee de bereidheid van mensen om zich in te spannen voor het oogsten en het zorgen voor de samenleving door de voorraden niet vroegtijdig aan te spreken. Je kunt stellen dat het hebben van een priester (en dus een religie) van levensbelang was.”

 

Het weekritme draait op het scharnier van de zondag. Ik hoorde dat u ‘streng gereformeerd’ opgevoed bent. Hoe hebt u de zondag ervaren?

“Het lastige is dat je de ervaring hebt van dat moment zelf en de ervaring die je hebt als je terugblikt. Dat maakt dat je er niet eenduidig over kunt spreken.

Laat ik bij het nu beginnen. Het grote voordeel van de zondag is dat je leert dat er een dag is waarop je helemaal niets hoeft, waarop er geen verplichtingen zijn, behalve dan om naar de kerk gaan. Je leert om te niksen. Verveling is heel belangrijk voor de creatieve energie. Je lichaam komt tot rust en kan herstellen. Je hebt een dag waar je naar kunt uitkijken en waarop je kunt terugkijken. Zonder die afwisseling van werk en rust was het ook heel saai geweest. We zitten nu in een tijd waarin we altijd bereikbaar moeten zijn en altijd maar door moeten werken. Er is geen gezonde variatie meer tussen werk en rust. Het leven verliest zijn rust en zijn betekenis. Op zondag kon je nietsdoen, zonder dat je je schuldig moest voelen dat je je tijd verprutste. Van vroeger herinner ik me dat ik me ontzettend verveelde. Datzelfde lees je ook terug in allerlei verhalen van andere mensen: “O, wat verveelde ik me!”. Ik mocht thuis niets. We mochten de tuin niet uit en de straat niet op. We mochten niet breien en zo voort. Je mocht alleen de noodzakelijke handelingen voor het eten en slapen verrichten. We mochten niet wassen, maar wél afwassen, helaas.”

 

Hoe ervaart u de zondag nu? Hebt u het evenwicht gevonden?

“Ik pleit in mijn boek Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd voor het behoud van een ‘accudag’. Je hebt dan een dag zonder allemaal plannen, verplichtingen, moetens. Een dag waarop je weer helemaal tot rust kunt komen.”

 

Houd u zelf de zondag als rustdag?

“Ik zelf houd de zaterdag als rustdag. Ik kan dan op zondag mijn colleges voor maandag voorbereiden. Als ik dat op vrijdag zou doen, zit de stof niet meer goed in mijn hoofd.

Het zit echter nog wel zo in onze samenleving dat je je op de zondag als de rustdag kunt beroepen. Als je op een ochtend tegen je klussende buurman zou zeggen: ‘Hé, houd op met die herrie, want het is maandag!’, heeft dat niet dezelfde waarde dan dat je zou zeggen: ‘Hé, houd op met die herrie, want het is zondag!’.Ik moet wel zeggend dat als je eenmaal zo’n vaste dag als de zondag hebt, dat die toch wel erg te waarderen is. Ik woon in Amsterdam en als ik dan op zondagmorgen door de stad loop, heerst daar zo’n weldadige rust. Het is echt een genot. We leven dan wel in een sterk geseculariseerd land, maar ondertussen is slechts een klein percentage (ongeveer 5%) van de mensen op zondag aan het werk. Mensen blijven enorm hechten aan een vrij weekend.”

 

U bent een pleitbezorger van het ritme en van de herwaardering ervan in onze maatschappij. Welke reacties krijgt u daarop?

“Toen mijn boek uitkwam was er eerst nog niet zoveel bijval. Maar ik vind het verbazingwekkend hoe er door de tijd heen steeds maar aandacht blijft komen voor het boek en voor het onderwerp. Het dringt meer en meer door dat het belang van gezamenlijke ritmes een herwaardering moet krijgen.”

 

Krijgt u ook tegenreacties?

“Niet veel hoor, maar in het begin was er wel vanuit de hoek van de moeders wat opstand, want we hadden net de vrijheid geroken en door mijn studie dachten ze daar weer uit weggetrokken te kunnen worden. De vrijheid die verworven was, leek hierdoor bedreigt te worden, maar ik bepleit voor het maatschappijbreed organiseren van tijden. Als je denkt dat je persoonlijke vrijheid je ook de bescherming geeft die je verlangt, heb je het mis. Als een maatschappij het niet voor haar burgers organiseert, ga je het in je eentje niet redden.”

 

Hier ligt dus een taak voor de politiek. In de essaybundel van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) “Komt tijd, komt raad?” betoogt u samen met mevrouw Sabelis dat de overheid de taak heeft om de regelmaat te bewaken. Hoe moet de overheid dat doen?

“Die taak moet de overheid weer veel serieuzer gaan oppakken. Door de secularisatie is er geen macht meer die de burgers richtlijnen geeft, zoals de religie dat deed. Een voorstel wat ik doe, is om, net als dat we de ruimte ordenen en daar commissies en zelfs een ministerie voor hebben, dat ook met tijd te doen. Er moet concreet een commissie van tijdsordening zijn. 

Om burgers voldoende te beschermen, zou iedereen het recht moeten hebben op wekelijks 24 uur aaneengesloten vrijheid van werk en verplichtingen. In principe maakt het niet uit op welke dag dat is. Mensen mogen natuurlijk variëren, maar ik denk wel dat het een haast onmogelijke transitie is om dat naar een andere dag dan de zondag te verplaatsen. Onze geschiedenis is door de christelijke wortels nu eenmaal zo gevormd dat de zondag de vrije dag was.”

Als de SGP in het debat pleit voor de rust, willen we naast de religieuze argumenten ook andere argumenten aanvoeren, maar vaak wordt dat door andere partijen gewantrouwd, omdat we het toch allemaal Godsdienstig gemotiveerd betogen. Wat zou uw advies zijn?

“Ik vind dat je in een debat alle argumenten op hun merites moet beoordelen. Je kunt mijns inziens dus argumenten niet wegschuiven doordat ze van een bepaalde politieke partij komen. Het slaat de discussie dood als een pleidooi in een hokje van een bepaalde politieke kleur wordt gestopt. Het is niet goed als de discussie over een rustdag of accudag de mond wordt gesnoerd omdat het een typisch SGP-dingetje zou zijn. 

Mijn missie is dus om ook de niet-religieuze argumenten voor de overkoepelende rustdag serieus genomen te laten worden. Dat is wel heel belangrijk, want als je de zondag als rustdag eenmaal kwijt bent, krijg je hem niet meer terug.”

 

 

Interview door: Sjon van der Ree Doolaard Portretfoto door: Chris van Houts Hoofdafbeelding: De waterval als symbolisch beeld dat tegelijkertijd voor rust en rusteloosheid geldt. 

Vacature creatieve Content Creator

SGP SGP Nederland 28-07-2020 00:00

De SGP is op zoek naar een creatieve Content Creator. . . Lever jij het creatieve steentje aan de verkiezingscampagne. . .

Draag jij de SGP een warm hart toe? Ben jij ervan overtuigd dat de SGP-boodschap relevant is? Beschik jij over een vlotte pen, weet jij hoe je het perfecte plaatje moet schieten en weet je alles van het delen van content op Facebook, Instagram, Pinterest en Youtube? Dan hebben we een prachtige uitdaging voor jou tijdens de verkiezingscampagne!Als Content Creator weet jij hoe je leuke, unieke en relevante content kunt creëren. Op deze wijze help je ons bij het profileren van onze partij en het bereiken van onze doelgroep. Dit doe je door overtuigende teksten schrijven, prachtige plaatjes schieten/video’s maken van onze verkiezingsbijeenkomsten en werkbezoeken. Ook ben je handig met online tools om onze doelgroepen te bereiken door de content slim in te zetten via de juiste kanalen zoals Instagram, Facebook en Youtube.

Wat we vragen: Warm hart voor de SGP-boodschap. Organisatie en doelgroep sensitiviteit. Creatief brein. Je kunt inspirerende en informerende teksten schrijven. Je kunt mooi plaatjes schieten en video’s maken. MBO denk- en werkniveau. Je kunt omgaan met tools als canva, Photoshop en InDesign. Social Media heeft geen geheimen voor jou; je kent alle ins- en outs van de verschillende kanalen en weet deze slim in te zetten door de juiste doelgroepen te bereiken. Wat we bieden: Een uitdagende baan in een jong, dynamisch en enthousiast campagneteam. Marktconform salaris. Veel ruimte om jouw ideeën om te zetten in mooie campagneconcepten. Een dienstverband van 16 tot 24 uur per week Tijdelijk dienstverband (betreft periode van oktober 2020 t/m maart 2021). In overleg wordt dit mogelijk verlengd. Mogelijk om een gedeelte van de werkzaamheden vanuit huis uit te voeren. Spreekt deze functie je aan?

Stuur dan uiterlijk zaterdag 22 augustus je cv, begeleid met motivatie naar drs. J.W. van Berkum, directeur partijbureau via jwvanberkum@sgp.nl. We dagen je graag uit je creativiteit in de vorm(geving) van je motivatie tot uiting te brengen.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ruth Roos (010-720 07 84) of Johan van Berkum (06-19 62 92 23). Het partijbureau van de SGP is gevestigd aan de Dinkel 7 te Rotterdam.De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 1 september 2020 D.V.Wat vindt de SGP van de aangepaste coronawet?

SGP SGP Nederland 15-07-2020 00:00

Toen de coronacrisis in alle hevigheid losbrak, heeft het kabinet vergaande maatregelen genomen. Op basis van noodverordeningen (geen echte wetgeving) zijn onze vrijheden en grondrechten fors ingeperkt.

Op zich is dat begrijpelijk, want als je een acute bloeding hebt, heb je een noodverband nodig. Een acute crisis, vraagt om acute maatregelen. Maar nu de crisis niet meer acuut is, gaat die regel niet meer op. Het kabinet kan onze rechten en vrijheden niet blijven inperken op grond van dit soort noodverordeningen. Wil het kabinet vergaande maatregelen blijven nemen, dan is daar op zijn minst een degelijke en solide wettelijke basis voor nodig.

Maar de inhoud van het voorstel moet dan wel goed zijn. Ten opzichte van een eerdere versie van het wetsvoorstel zijn er duidelijke verbeteringen, maar dat betekent niet dat het wetsvoorstel nu wel voldoende afgebakend is.

We zullen het wetsvoorstel in de komende tijd dan ook indringend toetsen en er kritische vragen over stellen. Aan de hand van wetenschappelijke, juridische en andere inzichten zullen we aan de hand van de reactie van de regering en verdere wijzigingen op dit voorstel dan in een later stadium bepalen hoe we over dit wetsvoorstel zullen stemmen.

Hierbij gaat het onder meer om:

Is de geldigheidsduur van de wet niet te lang? Zijn er wel voldoende mogelijkheden voor democratische controle door het parlement? Moet er eigenlijk wel een afstandsnorm in de wet vastgelegd worden? Hoe gaat de regering om met grondrechten - wordt er echt gekozen voor een zo minimaal mogelijke inperking en wordt er zoveel mogelijk ruimte gelaten voor normaal gebruik van de grondwettelijke vrijheden als de vrijheid van godsdienst, vergadering en betoging en de privacyrechten? Is er wel voldoende ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid door burgers en organisaties?

Deze en andere punten zullen centraal staan in onze schriftelijke reactie op het voorstel en de plenaire behandeling ervan - naar verwachting in september.

NVWA dreigt met boete voor verkoop Israëlische producten

SGP SGP Nederland 15-07-2020 00:00

SGP-voorman Kees van der Staaij stelt samen met de ChristenUnie Kamervragen naar aanleiding van de dreigende boete van de NVWA voor het Israël Producten Centrum (IPC).

Onderwerp van discussie is een wijnetiket waarop staat dat het product afkomstig is uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria. De SGP is het niet eens met de mening en het handelen van de NVWA. Kees van der Staaij sprak eerder al van een "verkapte straf op het nederzettingenbeleid onder het mom van consumentenvoorlichting." 

De schriftelijke vragen zijn onder de afbeelding te lezen.

https://www.sgp.nl/actueel/nvwa-dreigt-met-boete-voor-verkoop-israelische-producten/12393

Schriftelijke vragen aan de minister voor Medische zorg over de dreiging van een boete voor het Israël Producten Centrum:

Is het u bekend dat de NVWA op vrijdag 10 juli het Israel Producten heeft bezocht om tot handhaving over te gaan voor het etiketteren van wijnen uit Judea en Samaria, naar aanleiding van de interpretatieve mededeling van 12 november 2015? Waarom heeft deze interpretatieve mededeling alleen betrekking op de Israel en wordt deze niet gehandhaafd op Turkije vanwege de bezetting van Noord-Cyprus, Marokko voor de bezetting en annexatie van de Westelijke Sahara en andere gebieden zoals Tibet en de Krim? Is hierbij geen sprake van discriminatie en speciale veroordelende maatregelen tegen Israël? Vindt u conform de motie 35300-V-36 (14 november 2019), dat u een dergelijke etikettering alleen voor àlle bezette gebieden moet laten gelden, of anders helemaal niet? Heeft de Tweede Kamer niet meerdere malen uitgesproken dat zij er op tegen is om Israël anders te behandelen in de organen van de Verenigde Naties? Zie onder andere de motie van Kees van der Staaij (34775-44, 2 november 2017). Wat is hiervan het resultaat, gezien bijvoorbeeld de vijf resoluties tegen Israel in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in juni 2020 waar Nederland drie keer meestemde in de veroordeling. Waarom gaat de NVWA over tot handhaving van een maatregel uit 2015 in juli 2020? Is het u bekend dat zowel de zittende premiers van Engeland en Duitsland hebben uitgesproken dat Boycot Divestment en Sanctie-activiteiten tegen Israel antisemitisch zijn en daarom verboden? Is het u bekend dat de interpretatieve maatregel van de NVVA over het besluit van de Europese Unie met betrekking tot etikettering veel verder gaat dan de uitspraak van het Europese Hof van 12 November 2019, betreffende de voorschriften voor etikettering? Is het u bekend dat het Israel Producten Centrum haar etikettering heeft aangepast en het nu vermeldt op de wijnen: ‘gemaakt in een Israelisch dorp in Judea en Samaria’ en dat de NVVA heeft gezegd dat dit niet voldoende is. Met welke wet is deze vermelding in strijd? Erkent u dat Duitsland een geheel ander beleid voert t.a.v. etikettering? Waarom volgt Nederland niet de zelfde uitvoering van de richtlijn? Waarom is er bij het uitvoeren van een Europese maatregel geen eensluidend beleid?

Laat Noord niet opdraaien voor Zuid

SGP SGP Nederland 14-07-2020 00:00

De Europese regeringsleiders vergaderen vrijdag en zaterdag over een steunpakket van miljarden voor Zuid-Europese landen. De bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer is kort en krachtig: laat Noord niet opdraaien voor Zuid. Lees hieronder zijn bijdrage aan het Kameroverleg waarin hij dit meegeeft aan premier Rutte.

"Tijdens onderhandelingen moet je soms geven en soms nemen. De minister-president weet dat als geen ander. Hoewel aan dat ‘geven’ natuurlijk wel grenzen zitten.

De eerdere voorstellen vanuit Europa over het MFK en het Herstelfonds konden terecht op weinig sympathie van het kabinet rekenen. Vorige week kwam Charles Michel met een nieuw voorstel. Gezien de verhoudingen zou je denken dat hij vast wat water bij de wijn heeft gedaan. Maar niets is minder waar. Het zijn vooral de oude plannen van de Commissie die doorgedrukt zijn. We mogen de korting behouden. Behouden, die korting hadden we dus al. Er wordt een klein beetje heen en weer geschoven met wat posten, er worden wat percentages gewijzigd. En we krijgen wellicht wat zakgeld uit een soort Brexitpot.

Hoe ziet die Brexit-reserve er overigens uit, vraag ik de minister-president? Maar voorzitter, ik zie vrijwel geen toenadering tot Nederland in het voorstel. Vandaar de volgende vraag: Wat heeft de Europese Commissie volgens de premier gedaan met de Nederlandse kritiek? En hoe is de Commissie aan Nederland tegemoetgekomen?

Volgens velen is er grote haast nodig om tot een akkoord te komen. En dat terwijl het ESM nog overvol zit, en ook de zuidelijke landen nog gewoon staatsobligaties tegen een lage rente kunnen uitgeven.

Is de minister-president het met mij eens dat er helemaal geen sprake is van enige haast, zeker niet met betrekking tot het Herstelfonds? Is de premier het met mij eens dat de discussie over het MFK en het Herstelfonds eigenlijk los van elkaar gevoerd moeten worden? En zo ja, is hij bereid dit tijdens de komende top aan de orde te stellen?

ConditionaliteitEen groot deel van het Herstelfonds moet naar het Recovery and Resilience Facility (herstel en veerkracht faciliteit) gaan. Maar liefst 560 miljard komt in die pot.

Kan de premier aangeven hoe de conditionaliteit eruit ziet? Is de hij van mening dat de conditionaliteit daarvan voldoende gewaarborgd is? En is hij ook van mening dat er op basis van unanimiteit besloten moet worden waar het geld aan besteed wordt? En hoe de gekoppelde hervormingen eruit moeten zien?

Eigen middelenDe Commissie wil ook eigen middelen hebben, Europese belastingen dus. Het standpunt van de SGP daarover is duidelijk: Europese belastingen mogen er nooit komen.

Is dat ook het standpunt van het kabinet?

Als het aan de Commissie ligt wordt er volgend jaar een plastictaks ingevoerd. En in 2023 een digitaks. En ondertussen worden er tussen 2021 en 2027 ook andere vormen van belastingen ingevoerd, aldus de Commissie.

Hoe gaat de premier voorkomen dat deze Europese belastingen ingevoerd worden? Kan hij toezeggen dat het kabinet onder geen beding instemt met Europese belastingen?

Motie Bisschop/LeijtenHet Herstelfonds komt naast de reguliere begroting om de gevolgen van corona op te vangen. Er is dus geen reden om de reguliere begroting te vergroten. Toch stijgt volgens de eerste berekeningen de Nederlandse afdracht met 600 miljoen per jaar.

Is de minister-president het met mij eens dat dit ingaat tegen de motie Bisschop/Leijten? En dat er dus nog een groot deel van de begroting af moet?

Ten slotteAls de plannen van het herstelfonds doorgaan, gaan we veel landen met hoge schulden opzadelen. Terwijl veel zuidelijke landen al ongezonde overheidsfinanciën hadden, ook al voor de coronacrisis.

Is premier Rutte het met mij eens dat er veel meer gedaan moet worden, door de lidstaten, om de onderliggende, fundamentele problemen op te lossen? Hoe gaat dit herstelfonds, volgens de minister-president, ervoor zorgen dat alle lidstaten bij een volgende crisis, net als Nederland, op financieel gebeid gewoon hun eigen boontjes kunnen doppen? Zonder dat er een forse geldstroom van Noord naar Zuid nodig is? Is de premier met mij van mening dat er ingezet moet worden op structurele hervormingen van economieën en van overheidsfinanciën? Hoe ziet hij dit voor zich?

Graag een reactie. Dankuwel.

Vacature beleidsmedewerker (m/v)

SGP SGP Nederland 11-07-2020 00:00

Ben jij van harte SGP’er? En vind je het leuk om in het kloppend hart van de Nederlandse democratie te werken? Dan is dit je kans! De Tweede Kamerfractie zoekt een

BELEIDSMEDEWERKER (M/V)

Je denkt dagelijks mee met de Kamerleden en volgt alle ontwikkelingen op jouw beleidsterreinen. Je schrijft speeches en amendementen, vergadert mee over de politieke koers van de fractie, en je gaat op werkbezoek. De vacature betreft werkzaamheden op de beleidsterreinen Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, en/of mogelijk ook Justitie en Veiligheid.

Functie-eisen:

relevante afgeronde universitaire studie gevoel voor en interesse in de politiek vaardige pen goede beheersing van Nederlands en Engels goede contactuele vaardigheden stressbestendig en flexibel

Wat hebben we te bieden?

samenwerking met een enthousiast SGP-team een – soms zinderende – politieke omgeving fulltime baan passende salariëring, afhankelijk van opleiding en ervaring indiensttreding per 1 september 2020 of zo spoedig mogelijk daarna

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R. Bisschop, r.bisschop@tweedekamer.nl of 070-3183045. Je sollicitatie en cv ontvangen we graag D.V. uiterlijk 25 juli 2020 via j.djong@tweedekamer.nl. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 17 augustus 2020.

Download hier de PDF-versie van de vacature.

Wetsvoorstel winkeltijden teleurstellend

SGP SGP D66 Nederland 10-07-2020 00:00

In november 2018 nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan van SGP en D66 die bepaalde dat winkeliers niet meer verplicht mogen worden om op zondag open te zijn. Vandaag kwam de regering met een wetsvoorstel.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer reageert: ”Het wetsvoorstel van de regering is teleurstellend: te weinig en te laat. De breed gesteunde motie van SGP en D66 was duidelijk: in geen enkel geval zou een winkelier een boete moeten krijgen als hij zondags zijn winkel sluit. Ik roep de regering op om die motie alsnog uit te voeren!”

De SGP heeft al zeven jaar geleden aandacht gevraagd voor dit thema door de aangenomen motie van Holdijk en twee jaar geleden door de motie Stoffer/Verhoeven. De regering laat ook nu duidelijk zien geen oog te hebben voor de zwakke onderhandelingspositie van de winkelier die winkelruimte wil huren, waar ook de Raad van State aandacht voor vraagt in het advies over dit voorstel. Wij zullen ons bij de behandeling via amendementen inzetten voor betere waarborgen om winkeliers te beschermen. Niemand mag tegen zijn zin gedwongen worden om op zondag (of op andere momenten) zijn winkel open te hebben, wat zijn motief ervoor ook is.Coronahulp ontwikkelingslanden mager

SGP SGP Nederland 10-07-2020 00:00

In maart 2020 diende Kees van der Staaij een motie in om juist tijdens de coronacrisis niet te bezuinigen op hulp aan ontwikkelingslanden. Vandaag maakte het kabinet bekend 500 miljoen euro uit te trekken voor coronahulp aan ontwikkelingslanden.

Lees hier de reactie van SGP-Kamerlid Chris Stoffer: "De motie Van der Staaij vroeg erom onze verre naasten in ontwikkelingslanden niet te vergeten in tijden van corona. Het is goed dat de regering nu geld vrijmaakt voor de meest kwetsbare mensen op deze wereld."

"Maar," vervolgt hij, "het is nu wel zaak om erop te letten dat het geld effectief gebruikt gaat worden, de plannen daarvoor heb ik nog niet gezien en dat is de verkeerde volgorde: je moet wat ons betreft eerst plannen maken en dan bepalen hoeveel geld je uitgeeft. Daarnaast vind ik het bedrag van 500 miljoen mager en het wordt deels gefinancierd met geld wat we normaal gesproken pas in de toekomst zouden uitgeven: een sigaar uit eigen doos dus. Het kabinet schiet hiermee nu al een gat in de begroting van het volgende kabinet: dat is niet chique."

SGP mordicus tegen verlaging parkeertarieven Tesla-rijders

SGP SGP Nederland 08-07-2020 00:00

De regering heeft vandaag een wetsvoorstel ingediend om gemeenten ruimte te geven om de parkeertarieven voor elektrische auto’s te verlagen of zelfs gratis te maken. De SGP is hier mordicus op tegen.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: ‘Het is aan alle kanten een slecht voorstel. Onderzoeken laten zien dat verlaging van de parkeertarieven maar een hele kleine stimulans is voor het kopen van een elektrische auto, laat staan dat het een bijdrage levert aan de lokale luchtkwaliteit. De Raad van State is dan ook uiterst kritisch over het plan van de D66-bewindslieden Van Veldhoven en Ollongren. Bovendien is een grote groep mensen gewoon niet in staat om een Tesla of een andere elektrische auto te kopen. Het eind van het liedje zal zijn dat voor hen de parkteertarieven omhoog gaan en zij het gelag moeten betalen, terwijl verschillende gezinnen al moeilijk rond kunnen komen. Het is oneerlijk en jaagt de tweedeling in de samenleving aan. Het ondermijnt ook het draagvlak voor verduurzaming!’