Nieuws van politieke partijen in Nederland over SGP inzichtelijk

246 documenten

Spoedwet stikstof aanvaard

SGP SGP Nederland 05-12-2019 00:00

De SGP stemde vandaag voor de spoedwet stikstof. Die wet moet wat de SGP betreft ruimer, maar als die was verworpen zaten de bouwers nog veel langer ‘op slot’. In dat geval waren we weer teruggevallen op de grenzen die de rechter had getrokken, met als gevolg dat de impasse zou hebben voortgeduurd. Daar is niemand mee geholpen, en al helemaal niet de bedrijven die al tijden gedwongen hun werkzaamheden hebben moeten stilleggen.

Bij de afweging woog mee dat drie SGP-amendementen zijn aangenomen. Die gingen over het bijstellen van Natura 2000-doelen, voorwaarden voor het veevoerspoor en het schrappen van de verplichte toevoeging aan het veevoer van enzymen en ander spul.

 

Lees hieronder de stemverklaring van SGP-kamerlid Bisschop.

 “De voorliggende spoedwet is niet ons plan. Er is meer nodig om echt uit het juridische moeras te komen. En er niet verder in te zakken: denk aan onze kritiek op het afpakken van bestaande rechten bij saldering. Tegelijkertijd schreeuwen aannemers om een eerste stap, zodat weer genoeg woningen gebouwd kunnen worden. De spoedwet biedt daar een paar haakjes voor. Wordt de wet niet aanvaardt, dan blijven aannemers en bouwvakkers helemaal vastzitten aan het vonnis van de rechter. Dat moeten we niet willen. Nu enkele belangrijke amendementen zijn aangenomen, zoals (de bijstelling van Natura 2000 doelen), de voorwaarden en de zware voorhang voor het veevoerspoor en het schrappen van de verplichte toevoeging van enzymen en ander spul, geven we de wet het voordeel van de twijfel en zullen we nu voor de wet stemmen. Beter één aannemer aan het werk dan tien bouwvakkers thuis.”

Meer geld voor psychische schade

SGP SGP Nederland 05-12-2019 00:00

Christenen, maar bijvoorbeeld ook mensen zonder religie en mensen met een andere levensovertuiging, lijden overal in de wereld onder terreur en onderdrukking. Psychisch en lichamelijk gaan ze er vaak onderdoor, met alle gevolgen van dien.

Nederland biedt via allerlei programma’s hulp aan de slachtoffers van onderdrukking. De SGP wil dat daarbij eveneens oog is voor de psychische en geestelijke schade die is aangericht. Veel vervolgden zijn zwaar getraumatiseerd, wat ook op de lange termijn enorme gevolgen heeft voor alle betrokkenen.

Om op dat punt wat te kunnen betekenen, heeft de SGP voor elkaar gekregen dat er extra geld voor wordt uitgetrokken voor de slachtoffers. Er wordt nu € 375.000,- vrijgemaakt op de begroting van Buitenlandse Zaken. Het SGP-amendement daarover werd vandaag aangenomen.Spoedwet stikstof moet anders

SGP SGP Nederland 04-12-2019 00:00

Na de protesten van boeren en bouwers heeft het kabinet een spoedwet ingediend met maatregelen om wat te doen aan de ‘stikstofcrisis’. Die problemen ontstonden na een rechterlijke uitspraak over wat in feite een politieke afweging is. Bij dit onderwerp zie je dat de werkelijkheid van de rechtbank een andere is dan de werkelijkheid in het veld. Zoals ook de  realiteit van Den Haag nogal eens afwijkt van die in Rijssen of Nunspeet.

De Tweede Kamer sprak vandaag met de regering over die spoedwet. Die bijdrage staat hieronder. Kern van de insteek van de SGP is: dit probleem los je niet op met een landelijke aanpak om de eenvoudige reden dat Zuid-Holland een andere provincie is dan Gelderland, en Friesland niet te vergelijken is met Utrecht. Aan de hand van een paar voorbeelden legde hij dat uit.

Bij de behandeling diende de SGP-woordvoerder een aantal voorstellen om de spoedwet te wijzigen in. De eerste gaat over het toevoegen van bepaalde middelen aan veevoer. De SGP vindt dat dat niet verplicht moet worden. Een ander amendement ligt in dezelfde lijn: veevoermaatregelen mogen alleen als vastgesteld is dat zich geen negatieve gevolgen voordoen voor de dieren, de volksgezondheid en de afzet van Nederlandse producten. Met voorstel drie wil de SGP de doelen voor Natura-2000 gebieden aanpassen zodat boeren niet zo snel in de knel komen.

 

Bijdrage Roelof Bisschop over de spoedwet stikstofAlleen al het woord ‘stikstofregistratiesysteem’ laat haarscherp zien waar de schoen wringt. Stikstof, zoals ammoniak, is lastig te meten, lastig te volgen, het vliegt overal naar toe en het kan overal neerslaan. Toch willen kabinet en juristen tot achter de komma voor elke hectare in ons land berekenen en vastleggen wat er met die stikstof gebeurt. Dan is er een niet goed wijs, en dat kan niet de stikstof zijn…Ja, ik weet dat er een ingewikkelde, juridische werkelijkheid is.Ja, ik snap dat het kabinet snel een paar knoppen wil hebben om aan te draaien.Maar ik wil wel graag voorkomen dat op het verkeerde paard gewed wordt.En ik wil graag vertrouwen krijgen in de brede aanpak. De SGP ziet een paar voetangels.We doen ook een paar voorstellen.Landelijke aanpak?Het kabinet sorteert voor op een landelijke aanpak, met een landelijke drempelwaarde en een landelijk registratiesysteem. Eenduidig, maar gelet op het Raad van State advies, juridisch wel heel kwetsbaar. Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Ik wil niet dat door één rechterlijke uitspraak opnieuw het hele land plat ligt. Waarom gaan we niet voor een gebiedsspecifieke aanpak op basis van landelijke handreikingen? Met een drempelwaarde per gebied, gebaseerd op landelijke én lokale onderbouwing. Juridisch veel minder kwetsbaar en het geeft mogelijkheden om regionaal voor hogere drempelwaarden te kiezen.Ik zie regionaal nog veel mogelijkheden voor gerichte emissie- en depositiereductie. Even concreet: een rij bomen om één melkveestal op vijfhonderd meter van een stikstofgevoelig habitat levert méér depositiereductie op dan honderd rijden op twintig kilometer afstand. Deze gebiedsaanpak moet niet in de vertraging door te wachten op Den Haag, maar in de versnelling.StikstofregistratiesysteemHet kabinet wil allerlei toeters en bellen ook bij minimale theoretische depositietoenames, als 0,05 mol. Waarom? Bij infraprojecten is de geaccepteerde redenering dat deposities van wegverkeer op enkele kilometers afstand ‘niet betekenisvol zijn te herleiden tot een individueel project’. Eén aanpassing in Aerius en je hebt dit ook geregeld voor onder meer wegverkeer bij woningbouw. Het RIVM heeft inmiddels zelfs berekend dat 75.000 bouwprojecten bij elkaar voor niet meer dan 0,3 mol per hectare zorgen…dat wist Raad van State in mei nog niet. Waarom zou je hier een stikstofregistratiesysteem voor nodig hebben? De regering wil de ruimte die ontstaat door langzamer rijden, sanering van varkensbedrijven en voermaatregelen reserveren voor woningbouw en infraprojecten. Er is dan veel ruimte over. Waar blijft de ruimte voor onder meer landbouwprojecten en voor beweiden en bemesten? Duurzame bedrijfsontwikkeling is ook algemeen belang! Wat is het perspectief hiervoor?VoerspoorDe SGP heeft grote twijfels bij de veevoerartikelen. Ik heb de indruk dat het kabinet tegen het Landbouwcollectief zegt: fijn dat jullie meedenken, maar wij trekken ons eigen plan. Zo moet het niet. Hoe serieus neemt het kabinet de voorstellen van het Landbouwcollectief? Wanneer gaat het afpakken van productierechten bij externe saldering van de baan?De SGP wil niet dat toevoeging van enzymen en ander spul aan veevoer afgedwongen kan worden. Ik vrees risico’s voor diergezondheid, dierenwelzijn en de gevolgen voor de afzet. Dat moet je niet willen. Ik heb hiervoor een amendement ingediend. De SGP vindt de bepalingen waarmee doelvoorschriften ingevoerd kunnen worden te ongeclausuleerd. Ik mis randvoorwaarden met betrekking tot diergezondheid. Ik mis de notie dat de ruwvoersamenstelling natuurlijke pieken en dalen heeft. Daar mag je boeren niet op afrekenen. Ik mis een visie op de voorstellen van het Landbouwcollectief. Sowieso moeten dergelijke voorschriften eerst aan de Kamer voorgelegd worden.BeweidingDe SGP vraagt de regering om beweiding generiek vrij te stellen van een vergunningplicht. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en emissiereductie zou het absurd zijn dat koeien toestemming moeten vragen om buiten te mogen lopen. Ik heb begrepen dat bij strijdigheid nieuwere Europese richtlijnen boven de oudere gaan. Vanuit het oogpunt van de nieuwere NEC-richtlijn moeten we inzetten op reductie van de landelijke ammoniakemissie. Hoe meer koeien in de wei, hoe beter. Dat mag de oudere Habitatrichtlijn niet dwarsbomen.IndustrieEr is op provinciaal niveau discussie ontstaan over industriële emissies. Een deel blijkt buiten de emissieregistratie en dus buiten Natura 2000 te blijven. Voor het debat volgende week ontvang ik graag een brief over hoe het zit met de emissies van de industrie.Crisis- en HerstelwetIk zet grote vraagtekens bij het voorstel om projecten als de aanleg van natte bufferzones onder de Crisis- en Herstelwet te schuiven. Dat betekent dat waterschappen en gemeenten niet in beroep kunnen gaan, terwijl zij juist belangrijke regionale partners zijn.Natura 2000Het Natura 2000 beleid moet ook aan de voorkant opgeschud worden. Om één ding te noemen: stel de doelen bij. Zorg ervoor dat een habitatsnipper die er nauwelijks toe doet niet over dezelfde kam geschoren wordt als een groot, belangrijk habitat. Ik heb hiervoor ook een amendement ingediend.

Debatinbreng Chris Stoffer over de toeslagenaffaire

SGP SGP Nederland 04-12-2019 00:00

Lees hieronder de inbreng van Kamerlid Stoffer aan het debat met staatssecretaris Snel over de toeslagenaffaire bij de belastingdienst.

Er is iets goed misgegaan. Nederlandse burgers zijn keihard geraakt door de overheid en dat leed kunnen we gewoon nooit terugdraaien. De vragen die voor mij vandaag centraal staan, zijn deze:

Hoe wordt recht gedaan aan die ouders en kinderen die zo hard geraakt zijn door de overheid? Hoe krijg je een cultuuromslag bij de Belastingdienst? En hoe heeft de staatssecretaris gehandeld?

Er is inmiddels al heel vaak over de kinderopvangtoeslag gesproken. Er zijn enorm veel stukken, documenten, brieven en vragen langsgekomen. Ik denk dat het terecht is om de heer Omtzigt een compliment te maken, want dat dit zo is gebeurd, komt wel doordat hij hiermee begonnen is en doordat hij ook volgehouden heeft. We moeten niet vergeten dat achter al die letters en cijfers gewoon mensen zitten. Het gaat over gezinnen en over gezinnen met kinderen. Zij zijn degenen die de verschrikkelijke gevolgen van al die problemen ondervinden. We hebben het zojuist al gehoord van alle collega's: er komen steeds meer verhalen naar buiten.

Gezinnen moeten duizenden, tienduizenden euro's, mogelijk ten onrechte, terugbetalen. Ouders worden als fraudeurs neergezet.

Kinderen merken de gevolgen, doordat hun ouders geen geld meer hebben voor die dingen die het leven gewoon fijner kunnen maken.

Gezinnen worden jarenlang achternagezeten door de Belastingdienst met allerlei dwanginvorderingen.

Ouders kunnen gewoon soms de huur niet meer betalen. Deze slepende problemen rondom de kinderopvangtoeslag raken mensen keihard. Ik hoop echt van harte dat voor deze mensen zo snel mogelijk goede oplossingen komen.

Mijn vraag aan de staatssecretaris is dan ook: hoe wordt recht gedaan aan deze ouders en kinderen, die zo hard geraakt zijn door de overheid? In maart dit jaar zei de staatssecretaris dat hij geen signalen had dat in andere CAF-zaken eenzelfde manier van handelen is gehanteerd als in de CAF 11-zaak gebeurd is. Maar als ik de evaluatie van die CAF-zaken bekijk, valt mij wel iets op. Want de cijfers in de CAF 11-zaak en het aantal stopzettingen van toeslagen in die CAF 11-zaak, lijken geen uitzonderingen te zijn. Ook bij de andere CAF-zaken worden in de evaluatie hoge percentages genoemd waarbij stopzetting plaatsvindt.

Mijn vraag is: was de staatssecretaris op 21 maart op de hoogte van de evaluaties? En zo ja, waarop baseert de staatssecretaris dan zijn opmerking dat hij geen signalen had van een breder probleem? Concludeert de staatssecretaris op basis van de evaluaties dat er wel signalen zijn dat er ook in andere CAF-zaken gehandeld is zoals in de CAF 11-zaak? Op 14 november bracht de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen een rapport naar buiten. Een dag later, op 15 november, wist de staatssecretaris opeens dat er mogelijk nog 9.000 gevallen zijn waarbij iets mis is. De kans is zelfs groot, volgens de staatssecretaris.

Mijn vraag is: hoe komt de staatssecretaris tot die conclusies, op basis van welke gegevens? Dat kan toch niet alleen zijn op basis van het rapport van de adviescommissie van 14 november? Daarvoor hadden de Raad van State en ook de Ombudsman al forse kritiek op de handelswijze in de CAF 11-zaak. Mijn vraag aan de staatssecretaris is nadrukkelijk: hoe kan het dat er in maart nog geen signalen waren en dat er nu een grote kans is dat er in andere gevallen ook onjuist is gehandeld? Uit het rapport blijkt dat er bij de Belastingdienst sprake is van institutionele vooringenomenheid. Er moet nogal wat gebeuren om te zorgen dat die menselijke maat weer wordt gehanteerd. Hoe gaat de staatssecretaris deze omslag bewerkstelligen? Welke concrete stappen zijn al gezet?

Maar, en dat zeg ik over het hoofd van de staatssecretaris heen ook tegen de ambtenaren, het kan niet alleen gebeuren door de man die hier in vak-K zit. Ik kom zelf uit zo'n ambtelijke dienst en ik snap heel goed hoe het is. Je past regels goed toe en dan denk je dat je het perfect doet. Maar ondertussen creëer je wel een samenleving waarbij mensen gewoon echt onder de wielen komen. Ik zeg tegen die ambtenaren: kijk nu gewoon iedere avond in de spiegel en vraag je af of je de menselijke maat hebt toegepast, of dat je alleen de regels goed hebt toegepast. Welke ambtenaar is gewoon eens op bezoek geweest bij de mensen die hier op de tribune zitten en heeft gehoord wat het gevolg is van de stappen die hij zet? Ik zeg maar zo: iedere ambtenaar kan iedere dag zelf het verschil maken. Ik kom tot een afronding. Ik zei al dat er heel veel documenten naar de Kamer zijn gestuurd, maar ik heb echt wel vragen over de manier waarop dat gebeurde. Soms kwamen die stukken pas na herhaaldelijke vragen van de Kamer of leek het dat stukken naar de Kamer kwamen als reactie op onthullingen in de media. Mijn vraag aan de staatssecretaris is: hoe kijkt u nu terug op die informatievoorziening aan de Kamer? Is de Kamer echt altijd tijdig en volledig geïnformeerd? Op die vragen wil ik een glashelder antwoord van de staatssecretaris krijgen.Eerste Kamerdebat over radarstation Herwijnen

SGP SGP Nederland 03-12-2019 00:00

Lees hier de bijdrage van SGP-senator Diederik van Dijk aan het Eerste Kamerdebat over het radarstation in Herwijnen.

De voorgenomen plaatsing van een “SMART-L-radar” van Defensie in het pittoreske Betuwse dorp Herwijnen doet lokaal en regionaal nogal wat stof opwaaien.Dat is begrijpelijk: het gaat om zeer geavanceerde en krachtige radarapparatuur.Dan kan en mag je niet over één nacht ijs gaan.Tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer kreeg de staatssecretaris flink huiswerk mee.- Per motie is verzocht de gevolgen te onderzoeken van de cumulatieve straling voor de volksgezondheid, en niet alleen de zorgen van inwoners van Herwijnen mee te nemen maar ook wetenschappelijke instituten daarbij te betrekken. - Daarnaast is een motie overgenomen over een grondig onderzoek naar alternatieve locaties voor het radarstation en over het informeren van het parlement over de uitkomsten “voordat de eerste schop in de grond gaat”. Hoe worden deze moties uitgevoerd? Kan de staatssecretaris de laatste stand van zaken aanduiden?Een veelgehoorde zorg is dat de radar van milieuklasse 6, ook in combinatie met de al bestaande KNMI-radar, inderdaad zorgt voor een te hoog maximaal stralingsniveau.Erkent de staatssecretaris dat de straling een gevaar vormt voor de volksgezondheid? Of blijft dit binnen officiële grenzen?En is of wordt er, in het licht van zorgen over de volksgezondheid, aantoonbaar serieus gekeken naar alternatieve locaties? Zo ja, welke zijn dit?Met het toepassen van de dwingende rijkscoördinatieregeling (RCR) lijkt de regering toch de bocht af te willen snijden, terwijl gevraagd is de koninklijke route te bewandelen.Het lijkt dat ‘Herwijnen’ straks, ondanks legitieme vragen, toch voor voldongen feiten staat.Dat lijkt mij absoluut niet de bedoeling.Waarom is gekozen voor het activeren van deze dwingende procedure? Het is wat betreft de SGP van tweeën één: Er zijn nog alternatieve locaties denkbaar en dan is een dwingende procedure dus op dit moment niet aan de orde en moet die van tafel. Of er zijn geen alternatieve locaties denkbaar, maar dan moeten we ook geen onderzoek daarnaar suggereren.Kan de staatssecretaris hier uitsluitsel geven?Ik hoop dat de staatssecretaris onze zorgen, en de zorgen van de inwoners van Herwijnen, overtuigend weg weet te nemen.

Tweede Kamer steunt voorstel voor meer ruimte voor rouw op het werk | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks SGP Nederland 03-12-2019 00:00

Er moet meer ruimte komen voor rouwverwerking op de werkvloer. De minister moet werkgevers bijvoorbeeld aansporen om rouwverlof op te nemen in cao’s. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de voorstellen van SGP en GroenLinks hiervoor.

Meer ruimte voor rouw op de werkvloer is belangrijk vanuit menselijk oogpunt. Bovendien bevordert het algemeen welzijn van medewerkers en voorkomt het ziekteverzuim. Daarom moet de ondersteuning van nabestaanden worden verbeterd.

Het voorstel dat vandaag een meerderheid kreeg, roept overheidsinstanties zoals UWV en gemeenten op meer te doen om voorlichting te geven over bijvoorbeeld de aanvraag van uitkeringen en andere hulp. Ook moet er voldoende subsidie komen voor steunpunten waar burgers en werkgevers terecht kunnen, zoals het Landelijk Steunpunt Verlies.

Daarnaast vragen partijen dat er meer kennis komt op de werkvloer over het rouwproces, bijvoorbeeld door het voorlichten van arbo- en bedrijfsartsen over dit onderwerp. En omdat er weinig onderzoek is gedaan naar de impact van rouw op de werkvloer, moet rouwgerelateerd ziekteverzuim beter geregistreerd moeten worden.

“Hoe pijnlijk ook: verlies hoort bij het leven. Rouwen is cruciaal om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Werknemers moeten ervaren dat hiervoor ruimte is. Dat voorkomt onnodig ziekteverzuim en draagt uiteindelijk bij aan meer gezonde en prettige werkomstandigheden”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: “Het is heel zwaar om een dierbare te verliezen. Je moet de tijd kunnen nemen om daar bij stil te staan en dat te verwerken, zonder dat je je richting je baas schuldig voelt. Ook voor het regelen van praktische dingen is tijd nodig. Als je daarnaast ook nog gewoon doorwerkt, kan dat later resulteren in langdurig ziekteverzuim. Dat is uiteindelijk ook voor een werkgever nadelig.”

De tentoonstelling '400 jaar Statenvertaling' is geopend!

SGP SGP CDA ChristenUnie Nederland 29-11-2019 00:00

Op 26 november heeft Kamervoorzitter mevrouw K. Arib de tentoonstelling over '400 jaar Statenvertaling' geopend. Roelof Bisschop geeft een tour. Bekijk het in de video hierboven.

Op 30 mei 1619 brachten afgevaardigden van de Nationale Synode die in Dordrecht werd gehouden haar eindrapport uit aan de Staten-Generaal, toen het hoogste gezag in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Eén van de wensen van de synode was dat de Bijbel in het Nederlands zou worden vertaald en dat de staat daarbij zou helpen. Dat verzoek werd gehonoreerd, en in 1637 werd het eerste exemplaar van de beroemde ‘Statenvertaling’ of ‘Statenbijbel’ in Den Haag overhandigd.

Nu, 400 jaar ná het verzoek, wordt er in de Statenpassage van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een expositie over de Statenvertaling ingericht. Die geeft in woord en beeld en aan de hand van historische objecten een overzicht van de voorgeschiedenis, de totstandkoming en de betekenis van de Statenvertaling. Die expositie is een initiatief van de SGP-fractie, met steun van CDA en ChristenUnie. 

De expositie in de Tweede Kamer is mede mogelijk gemaakt door onder meer de volgende bruikleengevers: het Museum Catharijneconvent in Utrecht, het Dordrechts Museum, het Statenbijbelmuseum in Leerdam, het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo en galerie Phoebus in Rotterdam.En dankzij de medewerking of financiële steun van onder meer de volgende bedrijven en instanties: Atelier Alkema, Van der Horst grafisch ontwerp, Van der Wal Fotografie, Drukkerij De Groot, Uitgeverij Jongbloed, Erdee Media Groep, de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en Schuiteman Accountants & Adviseurs.

https://www.sgp.nl/actueel/de-tentoonstelling-400-jaar-statenvertaling-is-geopend/11425

https://www.sgp.nl/actueel/de-tentoonstelling-400-jaar-statenvertaling-is-geopend/11425 

https://www.sgp.nl/actueel/de-tentoonstelling-400-jaar-statenvertaling-is-geopend/11425SGP en GroenLinks: meer ruimte voor rouw op het werk

SGP SGP GroenLinks Nederland 27-11-2019 00:00

Op de werkvloer moet meer ruimte komen voor rouwverwerking. Zo moeten meer werkgevers rouwverlof mogelijk gaan maken. Dat staat in het Manifest ‘Ruimte voor rouw’ dat SGP en GroenLinks vandaag aanbieden aan Minister Koolmees bij de begrotingsbehandeling Sociale zaken en Werkgelegenheid.

Download hier het manifest.

Meer ruimte voor rouw op de werkvloer is niet alleen belangrijk vanuit menselijk oogpunt, vinden GroenLinks en SGP. Het voorkomt ziekteverzuim en bevordert het algemeen welzijn van medewerkers, daar zijn ook werkgevers bij gebaat. Het aantal cao’s waarin afspraken staan over rouwverlof en -begeleiding is echter beperkt. Daarom willen SGP en GroenLinks dat de Minister werkgevers gaat aansporen hiermee aan de slag te gaan.

“Hoe pijnlijk ook: verlies hoort bij het leven. Rouwen is cruciaal om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Werknemers moeten ervaren dat hiervoor ruimte is. Dat voorkomt onnodig ziekteverzuim en draagt uiteindelijk bij aan meer gezonde en prettige werkomstandigheden”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: “Het is heel zwaar om een dierbare te verliezen. Je moet de tijd kunnen nemen om daar bij stil te staan en dat te verwerken, zonder dat je je richting je baas schuldig voelt. Ook voor het regelen van praktische dingen is tijd nodig. Als je daarnaast ook nog gewoon doorwerkt, kan dat later resulteren in langdurig ziekteverzuim. Dat is uiteindelijk ook voor een werkgever nadelig.”

Groenlinks en SGP willen daarom de ondersteuning van nabestaanden verbeteren. Zo kunnen overheidsinstanties zoals UWV en gemeenten meer doen om voorlichting te geven over bijvoorbeeld de aanvraag van uitkeringen en andere hulp. Ook pleiten GroenLinks en SGP voor voldoende subsidie voor steunpunten waar burgers en werkgevers terecht kunnen, zoals het Landelijk Steunpunt Verlies.

De partijen willen dat er meer kennis komt op de werkvloer over het rouwproces, bijvoorbeeld door het voorlichten van arbo- en bedrijfsartsen over dit onderwerp. En omdat er weinig onderzoek is gedaan naar de impact van rouw op de werkvloer, zou rouwgerelateerd ziekteverzuim beter geregistreerd moeten worden.

Laat jongeren contact leggen met Joodse gemeenschap

SGP SGP D66 CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Nederland 27-11-2019 00:00

Laat zo veel mogelijk jongeren heel concreet contact leggen met de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is de kern van een motie die SGP-kamerlid Roelof Bisschop had ingediend en gisteren door de Tweede Kamer met brede steun is aangenomen.

Er is veel onkunde over Joden en hun geschiedenis Als gevolg daarvan bestaan er ook veel onterechte vooroordelen en zijn worden er veel leugens over hen verteld. Als gevolg daarvan neemt wereldwijd, ook in Nederland, het antisemitisme toe. Om daar wat aan te doen, zou het goed zijn om jongeren via scholen heel direct kennis te laten maken met onze Joodse gemeenschap. Mogelijkheden genoeg, in het hele land. Denk aan bijvoorbeeld het Joods Historisch Museum, synagoges en gedenktekens die herinneren aan de gruwelen van de jaren ‘40-’45.

De SGP wil dat de regering, in overleg met instanties als het Joods Cultureel Kwartier, het CIDI en de Stichting Antisemitisme Preventie, onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om jongeren in aanraking te brengen met de Joodse gemeenschap. Over die motie werd gisteren gestemd. Voor stemden de fracties van o.a. PvdA, VVD, CDA, CU, PVV en FvD. Tegen waren SP, GroenLinks, Denk en D66.

 

 

 

 

 

 

 Senator Schalk pleit voor de vlaktaks en voor eenverdieners

SGP SGP ChristenUnie Nederland 20-11-2019 00:00

Lees hier de bijdrage van SGP-senator Peter Schalk aan de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer.

"Graag neem ik u even mee terug in de tijd, 400 jaar geleden, de Dordtse Synode. U weet wel, daar viel een bijzonder besluit, want “Door last van (dus in opdracht van, PS) de Hoogmogende Heren Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden” werd de Bijbel vertaald, de zogenoemde Statenvertaling. Vanaf volgende week is er een tentoonstelling over de Statenvertaling in de Statenpassage. Maar op die Dordtse Synode werd ook strijd gevoerd tussen remonstranten en contra-remonstranten. Wellicht weten sommigen van u dat de remonstranten de deur werden gewezen van de Grote kerk in Dordrecht, waarna de Remonstrantse Broederschap is ontstaan. De herdenking van dit laatste feit kwam tot uitdrukking in een glossy, genaamd ‘Get out!’.In de genoemde glossy komt de minister van Financien aan het woord, en ik citeer dhr. Wopke Hoekstra: “Kamerleden van ChristenUnie en SGP wezen me op het belang van een Jozef-economie. Dat spreekt me aan: je moet in goede tijden als deze iets overhouden voor slechte tijden. Mijn opdracht als minister van financiën is om de samenleving op een verantwoorde manier door te geven aan de volgende generatie”. (Einde citaat).Mooie woorden, en ik houd ze in gedachten bij de verschillende onderwerpen, waarvan ik er ook al een paar heb aangekondigd tijdens de APB. Eerst de eenverdieners. Sommige mensen denken dat eenverdieners alleen bij de SGP zitten. Was het maar waar; dan zou mijn partij plotseling op een stuk of 10 zetels in deze Kamer uitkomen. En alle 13 andere partijen zouden ruim 10% moeten inleveren. Allemaal ja, want onderzoek heeft uitgewezen dat eenverdieners in alle partijen ongeveer evenredig aanwezig zijn.Voor enkel woordvoerders is wat ik nu vertel oude koek, maar er zijn nogal wat nieuwe woordvoerders. Voor hen, heel kort: het gaat over de oneerlijke belastingdruk die wordt opgelegd aan eenverdieners. Over het huishoudinkomen van eenverdieners moet veel meer belasting worden betaald, dan over datzelfde inkomen van tweeverdieners. Het voorbeeld van iets boven Jan Modaal is overzichtelijk: als tweeverdieners volgend jaar beiden 20.000 euro verdienen, dan betalen zij over die 40.000 euro nog geen 1.500 euro belasting. Als een eenverdiener diezelfde 40.000 euro verdient, dan betaalt hij of zij ruim 9.300 euro belasting, dus ruim zes keer zo veel.De SGP vindt dat oneerlijk. En het grootste deel van deze Kamer vindt dat oneerlijk, ik verwijs naar eerdere moties van mijn hand op dit punt, die destijds zijn aanvaard! Bij de behandeling van het belastingplan zal dit aan de orde komen. Maar nu de minister van Financien hier is toch maar de volgende vragen:

Vindt de minister van Financien deze kloof rechtvaardig? Is hij bereid om volgend jaar stappen te zetten om de kloof te verkleinen? Wordt het geen tijd voor de Jozef-taks? Daarbij verwijs ik naar Genesis 47: 24. In de huidige tijd zou dat leiden tot een vlaktaks, zonder allerlei toeslagen en kortingen. Dat zou heel goed zijn voor eenverdieners.

Ook de marginale druk is een thema dat al een paar jaar wordt aangestipt. Onlangs is het onderzoek naar de marginale druk naar buiten gekomen. De feiten zijn duidelijk: enorm hoge marginale druk, het hoogste bij de eenverdiener. Ik weet dat het kabinet er al wat aan gedaan heeft, bijvoorbeeld met de huurtoeslag. Maar dat is nog lang niet voldoende.

Welke stappen gaat het kabinet zetten om de marginale druk te verlagen?

Een ander thema dat ik graag aan de orde stel lijkt hier absoluut buiten de orde. Ik wil het namelijk hebben over de Klimaatwet. Om de bewindslieden maar even gerust te stellen, niet inhoudelijk, maar vanuit financieel opzicht.

Wat is de appreciatie van deze minister dat er een Klimaatwet is aangenomen in beide Kamers, waar geen enkele financiële dekking voor is. Dat is toch een werkwijze waar deze minister normaal gesproken tegen is? En als dat nu opeens wel zo mag, waarom doen we dat dan niet bij een aangelegen punt als Defensie en de NAVO-norm waar we nog lang niet aan voldoen? Immers, de NAVO-norm is 2% van het Bruto Binnenlandse Product (BBP). In harde cijfers is dat 16,7 miljard euro. In werkelijkheid staat Defensie voor 10,6 miljard in de miljoenennota.

Dit klemt te meer, nu ook de Zalm-norm onder druk staat. De meeste mensen weten niet meer wie dit kabinet in het zadel heeft geholpen. Even een geheugensteuntje: eerst ging mevrouw Schippers aan de slag, daarna gaf zij het stokje over aan de heer Tjeenk Willink, en uiteindelijk werd de heer Zalm van stal gehaald. En jawel, hij kon het nog. In enkele weken bouwde hij een kabinet van 4 partijen in elkaar.Razendsnel ja, maar hij had al eerder staaltjes laten zien. Een van zijn grootste verdiensten was dat hij de Zalm-norm invoerde. Kort gezegd vereist de Zalm-norm een trendmatig begrotingsbeleid. Dat houdt in dat er een vast reëel uitgavenkader is vastgesteld, waarbij de uitgaven niet hoger mogen zijn dan een vooraf afgesproken plafond. Inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor extra uitgaven en inkomstentegenvallers worden niet automatisch opgevangen door extra bezuinigingen. Een systematiek waar we in het verleden enorm van geprofiteerd hebben.Wat wil nu het geval. Het kabinet dat haar bestaan aan de heer Zalm te danken heeft, gooit diezelfde heer Zalm overboord, althans zijn norm. Stank voor dank? Het kabinet verlaagt de lasten voor huishoudens volgend jaar met 2,5 miljard extra. De totale lastenverlichting voor gezinnen komt daarmee volgend jaar op 4,4 miljard euro. Op zich natuurlijk prima, en ik begrijp de vreugde van het kabinet, na alle zware jaren van crisis en herstel van de economie. Maar vz, het begrotingsoverschot loopt, mede door dit cadeautje aan de burgers, terug van 1,2 procent van het BBP naar 0,3 procent. En voor het eerst sinds 1994, het begin van de ‘Zalmnorm’, laat het kabinet welbewust de eigen begrotingsregels los: zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten worden de vastgestelde plafonds en kaders overschreden. Deels om het pensioen- en klimaatakkoord mee te bekostigen, maar ook om het miljardencadeau aan de burgers mee te financieren. En wellicht wordt er straks ook nog geleend om een investeringsfonds op te zetten.Dit heb ik ook aangekaart tijdens de APB. De MP probeerde zich hieruit te redden met een voor mij splinternieuwe term: kadercorrecties. Leuk, maar niet overtuigend. Daarom de volgende vragen over de lastenverlichting.

Klopt het dat daarmee de vastgestelde kaders en normen worden overschreden? Mag ik constateren, of moet ik constateren, dat daarmee de Zalm-norm is losgelaten?

Naast de lastenverlichting wordt er ook behoorlijk geld gestopt in andere zaken. Ik denk aan het klimaat, aan de aanpassing van de stikstofgehalte, aan extra geld voor het onderwijs.

Wil de minister ons een optelsom geven van alle extra uitgaven sinds de presentatie van de Miljoenennota op de 3e dinsdag van september? En hoe deze extra uitgaven gedekt zijn? Of zijn dit extra Kadercorrecties?

Het is mij te makkelijk om de regering alleen maar te kapittelen over uitgaven. Ik wil ook graag een paar suggesties doen om gelden binnen te halen. Financien komen binnen door belastingen, sociale premies en door bijvoorbeeld boetes. Met die inkomsten moet allerlei voorzieningen betaald worden, waar burgers gebruik van kunnen maken. Maar er is ook inzet van middelen waar een opbrengst tegenover kan staan. Ik denk aan de exorbitante kosten voor evenementen, waar massaal politie bij wordt ingezet. Bekend voorbeeld zijn allerlei risico-voetbalwedstrijden. Maar een ander simpel voorbeeld werd ons aangereikt door minister Grapperhaus. Hij meldde onlangs bij het debat over de staatswiet dat er zo’n 1100 dance-feesten per jaar worden georganiseerd. Dat kost heel veel politie-inzet, onder andere omdat er veel pillen geslikt worden, met alle gevolgen van dien. De SGP stelt voor om de kosten voor extra politie-inzet te verhalen op de organisatie, zodra duidelijk is dat er bij een dergelijke bijeenkomst verboden middelen worden gebruikt of tegen de wet wordt gehandeld. Meer algemeen: de gebruiker betaalt als de wet wordt overtreden.

Is de regering bereid om bij allerlei festiviteiten waar consumenten geld voor betalen, en waar exorbitante inzet van politie wordt gevraagd, te bezien of kosten daarvoor verhaald kunnen worden op de organisatie van dergelijke evenementen?

Ter afronding. De minister heeft de ambitie om de samenleving verantwoord door te geven aan de jongere generaties. Hij had het over de Jozef-economie. Ik hoop op een Jozef-taks. En ik ben benieuwd of de minister en de staatssecretaris een antwoord geven in de geest van Jozef. Ik zie daar naar uit!