Nieuws van politieke partijen in Nieuwegein inzichtelijk

2848 documenten

Thema Avond: Jeugd- en gezinszorg

ChristenUnie ChristenUnie Nieuwegein 18-01-2020 11:42

https://nieuwegein.christenunie.nl/k/n6113/news/view/1310097/471019/jeugdzorg 624x270Op 16 maart 2020 zullen we een open avond organiseren over jeugd- en gezinszorg in IJsselstein en Nieuwegein.

Margret van Paassen zal een bijdrage verzorgen over het werk van buurtgezinnen.nl in IJsselstein en daarnaast gaan we breder in op de ontwikkelingen in de jeugd- en gezinszorg in onze gemeentes na de decentralisering van een aantal jaar geleden.

We starten de avond met een korte ledenvergadering waarin we o.a. het financieel jaarverslag over 2019 vast zullen stellen. De avond begint om 20:00 in ’t Kruispunt, Touwlaan 36, 3401 CB in IJsselstein.

We vertrouwen op een goede opkomst!

anti-oorlogsdemonstratie

SP SP Nieuwegein 13-01-2020 13:47

Zaterdag 11 januari j.l. vond in Amsterdam een anti-oorlogsdemonstratie plaats naar aanlelding van de recente gewelddadige Amerikaanse actie bij Bagdad in Irak.

Het SP standpunt over de opgelopen spanning in het Midden Oosten is hier terug te lezen.

Vanuit de Nieuwegein was actieteamlid Harry Kemper aanwezig. Hij maakte een verslag (hieronder) en deze foto impressie

De demonstratie was georganiseerd door oa "Geen oorlog in Iran",  "Niet in mijn naam" en "Stop de bommen". Onder de aanwezigen  veel SP'ers en een grote delegatie Iraanse en Irakese vrouwen die in Nederland wonen.

Er was een aantal sprekers, waaronder "onze" Sadet Karabulut, die een heel sterk betoog hield. De manifestatie was hartverwarmend en emotioneel en liet zien dat solidariteit nog echt bestaat!

Teken ook de petitie:: www.stopdebommen.nl

Harry Kemper, SP Nieuwegein actieteam

DE SP LUIDT HET NIEUWE JAAR IN!

SP SP Nieuwegein 11-01-2020 19:32

De SP Nieuwegein nodigt al haar leden uit om samen het nieuwe jaar op gepaste wijze met een nieuwjaarsborrel in te luiden.

Een jaar dat volop in het teken zal moeten staan van de strijd voor sociale rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en internationale solidariteit.

Nieuwegeinse SP leden zijn daarom van harte welkom op

vrijdag 17 januari vanaf 20.00 uur Grand Cafe 'De Burgemeester' Stadsplein 2D (City Plaza)

GroenLinks bezorgd over vogelopvang in de regio | Nieuwegein

GroenLinks GroenLinks Nieuwegein 09-01-2020 00:00

Wij vinden het belangrijk dat de opvang van gewonde vogels en dieren in onze regio goed geregeld is, dat is onze gezamenlijk verantwoordelijkheid. Daarvoor werkt gemeente samen met verschillende stichtingen en opvanglocaties in de regio. Helaas is een van die partners, de vogelopvang van Utrecht, tijdelijk gesloten. We willen weten of de opvang desondanks goed geregeld blijft, daarom hebben we een brief gestuurd naar het college van B&W van onze stad met vragen hierover.

Klik op de link hieronder om de brief aan het college te lezen.

Welzijn in Nieuwegein | Nieuwegein

GroenLinks GroenLinks Nieuwegein 25-12-2019 00:00

In de raadsvergadering van 16 december 2019 is de ‘routekaart meerjarenopgave welzijnswerk’ unaniem door de raad aangenomen. Nieuwegein gaat het welzijnswerk anders vormgeven: niet een welzijnsorganisatie, maar de inwoner staat centraal. Dus welzijnswerk mèt, door en voor bewoners. Sterk gericht op samenwerking, vraaggestuurd en behoeftegericht.

Het welzijnswerk wordt door verschillende partijen en organisaties uitgevoerd en ondersteunt inwoners bij het behouden, herstellen of versterken van de veerkracht, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Het welzijnswerk stimuleert de ontmoeting tussen inwoners met verschillende achtergronden en ervaringen mogelijk.

Verzet loont: supermarkt vertrekt

SP SP VVD Nieuwegein 23-12-2019 22:16

De LIDL supermarkt vertrekt van het winkelcentrum Kauwenhof naar een pand aan de Buizerdlaan, aldus een bericht in de Nieuwsbrief van het wijkplatform Doorslag (december 2019).

Dat mag gerust een overwinning genoemd worden voor iedereen die een paar jaar heeft gestreden tegen het alsmaar verder uitbreiden van de supermarkt op een locatie die daar totaal niet geschikt voor is. Die uitbreiding zorgde er ook voor, dat kleine ondernemers, w.o. een kapper en een apotheek, zich de afgelopen jaren gedwongen zagen te vertrekken.

De SP heeft naar aanleiding van meldingen uit de buurt (2017) toendertijd  een uitgebreid buurtonderzoek gedaan.

Daaruit kwam naar voren dat de wijk regelmatig wordt overspoeld door een enorme hoeveelheid auto’s van klanten van de supermarkt die in de omliggende straten geparkeerd worden.  Klanten, waarvan het merendeel ook nog eens niet uit Nieuwegein blijkt te komen.

Daarnaast levert het  gemanouvreer van vrachtwagencombinaties die de supermarkt bevoorraden gevaarlijke situaties op en wordt er nogal eens wat beschadigd. Om nog maar te zwijgen over de geluids- en stankoverlast door al die voertuigen.

De kwestie werd door de SP fractie in de gemeenteraad aan de orde gesteld, maar ondanks een aangenomen motie die de gemeente opdroeg actie te ondernemen, verkondigde de VVD wethouder dat hij niets kon doen.

Binnen het wijkplatform is de kwestie van de supermarkt keer op keer ter sprake gebracht, met nu dus als uiteindelijke uitkomst het vertrek van de LIDL supermarkt naar een andere locatie.Verzet  en actievoeren helpt. Altijd!

Met betrekking tot de toekomst van het winkelcentrum Kauwenhof en de  twee achtergebleven kleine ondernemers zijn er nog vraagtekens. De SP blijft in nauw kontakt met het wijkplatform over de verdere ontwikkelingen.

LIDL Doorslag gaat verhuizen | Nieuwegein

GroenLinks GroenLinks Nieuwegein 21-12-2019 00:00

Vrijdag kregen we het goede bericht dat de Lidl aan de Kauwenhof gaat verhuizen. Wijkbewoners zien hun jarenlange strijd tegen de té grote supermarkt in hun woonwijk beloond.Zoals één van de strijdbare wijkbewoners zegt: “Het waren moeizame jaren met veel inspanning van velen. Nu mag gezegd worden dat het de moeite waard is geweest.” Men kijkt vol belangstelling uit naar de verdere uitwerking. GroenLinks Nieuwegein is verheugd dat de stem van inwoners telt en heeft haar bescheiden steentje van harte bijgedragen.

Het belang van het opbouwen van sociale relaties

PvdA PvdA GroenLinks Nieuwegein 17-12-2019 11:32

Maandagavond 16 december benoemde de PvdA bij de behandeling in de raad van de Routekaart Meerjarenopgave Welzijn het opbouwen van menselijke relaties als één van de belangrijkste uitdagingen voor het welzijnswerk. Raadslid Emiel Holtermann baseerde zijn betoog op het gedachtengoed van Hilary Cottam uit Engeland (Radical help – How we can remake the relationships between us and revolutionise the welfare state; 2019). Zij toont aan door een groot aantal experimenten dat je levens van mensen niet kan veranderen door het managen van problemen en een kolossale bureaucratie van doelen en vinkjes, maar wel door eenvoudige, menselijke relaties. Door mensen aan te moedigen om bijvoorbeeld mee te gaan naar een activiteit laat zij zien dat vervolgens ontstane vriendschappen de behoefte aan dure diensten en hulp gaan vervangen. Het zijn de sociale contacten die het verschil maken. De kern van deze nieuwe manier van werken is menselijk verbinding. Wanneer mensen zich gesteund voelen door sterke menselijke relaties, gebeurt er verandering. En wanneer we nieuwe systemen ontwerpen waardoor dit soort samenwerking eenvoudig en gemakkelijk aanvoelt, willen mensen meedoen. Sociaal werk brengt mensen bij elkaar. Door het indienen van een amendement (samen met GroenLinks) wist hij de meerderheid van de raad achter deze aanscherping van het beleidskader te krijgen. Ook kreeg hij een toezegging van de wethouder dat de raad nauw betrokken blijft bij de verdere ontwikkeling van de buurtpleinen.

Amendement PvdA-GL Routekaart Meerjarenopgave Welzijn.16dec2019

Het bericht Het belang van het opbouwen van sociale relaties verscheen eerst op PvdA Nieuwegein.

SP congres in Nieuwegein

SP SP Nieuwegein 14-12-2019 19:30

De SP congresseerde zaterdag 14 december 2019 in het NBC in ons Nieuwegein, waar zo’n 1000 strijdvaardige SPleden uit het hele land bij elkaar kwamen.

Op die bijeenkomst werd o.a. de samenstelling van het nieuwe bestuur inclusief de keuze van de nieuwe voorzitter bekend gemaakt, waarover de afgelopen weken alle SP leden hun stem konden uitbrengen.

Voor het voorzitterschap waren twee kandidaten: Jannie Visscher uit Eindhoven, voorgedragen vanuit het nog oude zittende SP bestuur en Patrick van Lunteren uit Breda. Van Lunteren had de warme steun van de afdeling Nieuwegein en diverse andere afdelingen. Maar dat bleek niet genoeg. Jannie Visscher werd verkozen en zij is daarmee de opvolger van Ron Meijer.

Aan het eind van de dag volgde nog het slotbetoog van Lilian Marijnissen, die onder meer aangaf dat de strijd tegen het asociale kapitalisme/neoliberalisme met volle kracht doorgaat. Dat de SP opkomt voor álle mensen die slachtoffer zijn van het jarenlange beleid van Rutte c.s. waarbij alles is vermarkt. Dat de SP knokt voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voor iedereen, ongeacht geloof, ras, huidskleur, afkomst en seksuele geaardheid.

De afsluiting was voor de onvolprezen Bob Fosko die al jarenlang de SPstrijd ook een muzikaal gezicht geeft – en waarvoor hij terecht eerder die middag in het zonnetje was gezet met de toekenning van de hoogste SP prijs: de Gouden Tomaat.

Een Mens is Meer: “blijf niet mokkend aan de kant, stel een daad en toon je moed – laat je woede hand in hand gaan met het goede dat doet”

Vanzelfsprekend was ook vanuit Nieuwegein bij dit “thuis”congres een flinke delegatie aanwezig.

De meeste foto’s zijn gemaakt door Harry Kemper.

Voorwaarts, de beuk erin!