Nieuws van politieke partijen in Nieuwegein inzichtelijk

2920 documenten

PvdA Nieuwegein onthutst over blunder provincie

PvdA PvdA Nieuwegein 17-09-2020 11:30

De PvdA-fractie van Nieuwegein heeft met ongeloof kennis genomen van het bericht dat de ingebruikname van de nieuwe tramlijn Utrecht – Nieuwegein/IJsselstein opnieuw wordt uitgesteld door een blunder bij de Provincie. De PvdA zal vanavond in de Raad hierover vragen stellen aan het College.

Het blijkt dat de provincie Utrecht een verkeerde vergunning heeft aangevraagd om de tram in gebruik te nemen, zodra de renovatie van deze zomer is afgerond. Het lijkt erop dat de vergunningaanvraag zwaar is onderschat en dat de gevolgen desastreus zijn. Zeker voor de reizigers uit Nieuwegein, maar ook uit IJsselstein.

De PvdA stelt de volgende vragen aan het college: – Hoe gaat u kenbaar maken dat dit onacceptabel is. – Hoe gaat u er voor zorgen dat het uitstel zo kort mogelijk is, waardoor reizigers niet nog langer gedupeerd worden? Is bijvoorbeeld een verkorte procedure mogelijk? – Gaat u zorgen voor goed (vervangend) openbaar vervoer gedurende de hele periode dat het tramtraject nog niet in gebruik kan worden genomen?  – Wie draait erop voor  de meerkosten van dit wanbeheer?  – Kunt u ons informeren over hoe lang het gaat duren alvorens de tramlijn in gebruik kan worden genomen? – Indien dit onverhoopt lang gaat duren, Is het dan mogelijk de vervanging van de tramlijn bij halte Stadscentrum nu versneld uit te voeren? Anders hebben we over een jaar tijdens de zomer opnieuw een tramloze periode.

Het bericht PvdA Nieuwegein onthutst over blunder provincie verscheen eerst op PvdA Nieuwegein.

Sla geen gat in Nieuwegein!

SP SP Nieuwegein 16-09-2020 18:51

https://nieuwegein.sp.nl/blog/alle/martijn-stekelenburg/2020/09/sla-geen-gat-in-nieuwegein
Het college in Nieuwegein lijkt van plan om  Warmtebron toestemming te geven voor een warmtewinningsproject. Daarmee hoopt de gemeente een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Warmtebron wil warm water van 2,5 km diepte omhoog pompen. Daarvoor moet een gat geboord worden. Dit is niet zonder risico's. Daarom heet het een proefboring. De bodem onder onze voeten is echter een kwetsbare stapeling van verschillende lagen, waarover we heel weinig weten. Met mooie plaatjes in rapporten wordt gedaan alsof we wel heel precies weten waar onze stad op gebouwd is. Behalve dat we weten dat we weinig weten, stelt de weinige informatie die er wel is, ons geheel niet gerust.

Minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken (EZK) moet vervanging zoeken voor de aardgasinkomsten uit Groningen. Ja, dit is ook de minister die Groningen laat zakken en beven. En hen al jarenlang laat stikken in de schade. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Nieuwegein aanstaande december akkoord gaat met de locatiekeuze voor de boring. Daarna is er geen weg meer terug. Het college van Burgemeester & Wethouders is er alles aan gelegen om deze fase door de raad te krijgen.

Na het besluit om met de locatie van de boring akkoord te gaan liggen alle volgende beslissingen bij EZK. En er zijn meer dan voldoende ervaringen met EZK die totaal geen boodschap heeft aan de belangen van inwoners. De kans is erg groot dat 'economische' belangen zwaarder zullen wegen dan de risico's voor onze inwoners. Wij moeten ons zeker niet laten geruststellen door de mogelijkheid om bij EZK na dit besluit nog zienswijzen in te dienen.

Door het boren van een gat tot 2,5 km diep wordt de bodem ernstig verstoord. Door het prikken van gaten komt er een verbinding tussen lagen met aanzienlijke drukverschillen. In theorie zijn daar allemaal oplossingen voor, maar in de praktijk gaat dat afdichten mis. Vervolgens wonen wij in de buurt van een uitloper van de Peelrandbreuk. In 1992 vond de laatste beving plaats die hier ook voelbaar was. Niemand kan garanderen dat de boring geen nieuwe bevingen kan veroorzaken.

Tevens is de doorlatendheid van de laag waarin warm water gevonden moet worden niet doorlatend genoeg. Gevolg is dat men de winning alleen rendabel kan maken door te fracken. Met fracken wordt de bodem met chemicaliën opengebroken. Ook dit heeft op vele plaatsen in de wereld tot bevingen en bodemverontreiniging geleidt.

Wanneer er door deze industriële activiteiten in de woonomgeving schade aan de woningen ontstaat moeten woningeigenaren zelf aantonen dat dat door de warmtewinning komt. U staat dan als de Groningers tegenover de NAM. Of de Vroomshopers tegenover de Provincie Overijssel. Machteloos, omdat u niet op kunt tegen de diepe zakken van de overheid om met gemanipuleerde onderzoeken uw ongelijk te bewijzen.

Het is nu tijd om hiertegen op te staan. Er is een Bewonersgroep Aardwarmte Nieuwegein die handtekeningen en reacties verzameld. Teken op http://www.ban-groep.nl/. En verspreid deze boodschap via alle beschikbare kanalen.

Naast het boorgat is er een aanzienlijk risico dat er een groot gat in de beurs van onze inwoners geslagen gaat worden en dat zal ook gevolgen hebben voor de financiën van Nieuwegein. Daarom "Sla geen gat in Nieuwegein!"

Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein vraagt aandacht voor petitie

SP SP Nieuwegein 16-09-2020 11:10

https://nieuwegein.sp.nl/nieuws/2020/09/bewonerscollectief-aardwarmte-nieuwegein-vraagt-aandacht-voor-petitie

Het Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN) is erg bezorgd over de voorgenomen proefboringen voor aardwarmte in Nieuwegein. In aanloop naar een raadsbesluit einde van dit jaar, is een petitie gestart om deze boringen tegen te gaan. Op dit moment bestaan er nog veel te veel onduidelijkheden over de risico's. Het bewonerscollectief eist de juiste waarborgen voordat overgegaan wordt over deze experimenten.

Wat de SP betreft kunnen er nu geen proefboringen plaatsvinden. Raadslid Frank van den Heuvel verwoordt het als volgt: Er is nog te weinig bekend over de risico's. Daarnaast zijn er te weinig maatregelen getroffen om de schade aan huizen te vergoeden. Voordat wij uberhaupt zouden openstaan voor boringen zou dat eerst geregeld moeten zijn naast een aantal andere voorwaarden'. 

De BAN is voornemens zo veel mogelijk handtekeningen op te halen en hiermee de politiek wakker te schudden. U kunt de petitie ondertekenen door op deze link te klikken. Hier vindt u de website van het bewonerscollectief: www.ban-groep.nl

Intensieve weken

CDA CDA Nieuwegein 29-07-2020 10:32

Samen hebben we gesproken over onderwerpen die onze gemeente raken zoals jeugdhulp en de huisvesting arbeidsmigranten, twee zaken die in heel Nederland op de agenda staan. Maar ook de huisvesting ABG organisatie en de perspectiefnota houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Dat alles tegen de enorme impact van de Corona pandemie die inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven heeft geraakt. Vorige week hebben we de perspectiefnota behandeld. Tien jaar heeft Jac Wouters dit met veel kennis van zaken gedaan. Jac heeft de functie van fractievoorzitter neergelegd maar blijft als CDA- raadslid actief. Daar is onze fractie heel erg blij mee. We bedanken Jac voor al die jaren dat hij onze fractievoorzitter is geweest. De gemeentefinanciën staan behoorlijk onder druk. Iedere keer opnieuw is het een verrassing hoeveel geld we van het rijk krijgen. Dit gemeentefonds wordt opnieuw tegen het licht gehouden en zeer waarschijnlijk horen wij bij de kleinere gemeentes die in de toekomst minder geld gaan krijgen. Kortom we moeten als gemeente heel goed kijken hoe we dat geld verdelen. De kosten van de WMO stijgen, maar ook de grote vraag naar jeugdhulp is nog steeds een lastig onderwerp. We willen iedereen die zorg nodig heeft dat kunnen geven. Maar we moeten wel samen kijken hoe we de zorgkosten in de hand kunnen houden en dat laatste is niet makkelijk. We willen allemaal goed wonen in onze hele gemeente. Het onderhouden en herinrichten van straten, het vervangen van het riool en groenonderhoud zijn maar een paar voorbeelden die hiervoor zorgen. Dit moet allemaal passen in het huishoudboekje van de gemeente. Sport en cultuur, kinderopvang en scholen zijn een onmisbare schakel. De coronacrisis liet dit heel duidelijk zien. Ook voor hen moet plek zijn in dat huishoudboekje. Het CDA wil een veel duidelijker onderwijsbeleid in onze gemeente. De afgelopen jaren is dat te veel op de achtergrond verdwenen. Onderwijsbeleid is meer dan goede schoolgebouwen, het moet een gezamenlijke visie zijn van gemeente en schoolbesturen. Goed overleg is daarvoor noodzakelijk. Tot slot de ABG organisatie: het CDA is vanaf het begin van de samenwerking voorstander geweest van centrale huisvesting omdat daarmee efficiëntievoordelen zijn te behalen, door o.a. makkelijker overleg en minder reisuren. De herontwikkeling van het gemeentehuis en omgeving moet wel met grote zorgvuldigheid gebeuren. Janet Frankemölle-Bolier, fractievoorzitter

5 September: Kom in actie voor de zorg!

SP SP D66 ChristenUnie PvdA VVD CDA Nieuwegein 17-07-2020 21:12

Het is tijd voor actie. Actie voor de zorg. Want onze zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. De coronacrisis heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk goede zorg is. Ook zijn er de  komende tijd veel meer mensen nodig die in de zorg willen werken zodat goede zorg voor iedereen gegarandeerd kan blijven en de werkdruk omlaag kan. Zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris en meer zeggenschap over hun werk.

 

 

Maar ondanks verschillende stemmingen in de Tweede Kamer over ons voorstel samen met de PvdA voor meer structurele waardering voor zorgverleners, blijven de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dit blokkeren. Zo gaan we van klappen vóór de zorg naar een klap in het gezicht van de zorg. Dat laten we niet gebeuren, onze zorgverleners verdienen beter!

Daarom komen we op zaterdag 5 september in actie. Dan begint het nieuwe politieke jaar en staat Prinsjesdag voor de deur. Dan is het moment om wat te veranderen en zorgverleners structureel beter te waarderen. We roepen iedereen op om mee te doen en de handen ineen te slaan voor de zorg. Hoe de actiedag er precies uit gaan zien gaan we komende tijd verder uitwerken met iedereen die mee wil doen. Maar zet de datum vast in je agenda en meld je aan! We houden je dan op de hoogte van de tijd en locatie.

Sluit je aan!

 

 

 

Nieuwegein op weg naar meer inclusiviteit

PvdA PvdA VVD D66 CDA Nieuwegein 14-07-2020 09:35

De PvdA heeft zich in de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces (13 juli 2020) ingezet voor een meer inclusieve stad.

In verschillende moties werd het college opgedragen om nog meer werk te maken van de doelstelling “toe te werken naar een inclusieve stad”. Zo wordt deze doelstelling toegevoegd aan de programmabegroting 2021 (zie bijlage M193). Ook het onderwerp discriminatie en racisme wordt door de aangenomen motie (M194) toegevoegd aan de programmabegroting van 2021. Door deze moties wordt er nu meer concreet beleid ontwikkeld.

Het zwartepietendebat leidde in de raad nog niet tot eenstemmigheid. Het initiatief van de PvdA (M195) om het college op te roepen om: “1. een constructieve dialoog aan te gaan met organisaties en de samenleving, die nog steeds gebruik maken van zwarte piet, waaronder de verschillende sinterklaascomités; 2. bij intochten waar zwarte piet nog wel aanwezig is, geen officiële ontvangst te geven vanuit het college; dus als burgemeester of wethouder uitsluitend nog te participeren in sinterklaasfeesten zonder zwarte piet” behaalde net geen meerderheid (13 voor tegen 14 tegen). Zelfs niet na het schrappen van het tweede punt. Wel zegde de burgemeester toe zich in te zetten voor een ‘veelkleurige intocht’ die een feest is voor álle kinderen.

Tenslotte werd de motie (M188) om de vriendschapsrelatie te beëindigen met de Poolse stad Pulawy vanwege lhbt-vrije zone vrijwel unaniem aangenomen. Het college maakte hier de volgende ochtend direct werk van om door op een toegangsbord van Nieuwegein de vriendschappelijke band met de Poolse stad Pulawy symbolisch af te plakken met een regenboogsticker.

https://nieuwegein.pvda.nl/nieuws/nieuwegein-op-weg-naar-meer-inclusiviteit/

Bijlagen:

M193 Motie fracties D66, GL, CDA, SP, LV, PvdA over Ook de programmabegroting is inclusief

M194 Motie fracties PvdA, GL, D66 over Discriminatie en racisme

M195 Motie fracties PvdA, GL, D66, Nú over Veelkleurige intocht voor iedereen

M188 Motie Vreemd fracties VVD, CDA, LV, GL, Nú, GV, VSP, PvdA over Uitsluiting LHBTI kan geen basis zijn voor vriendschap

Het bericht Nieuwegein op weg naar meer inclusiviteit verscheen eerst op PvdA Nieuwegein.

Nieuwegein beëindigt vriendschap Poolse stad Pulawy na uitroepen LHBTI vrije zone

VVD VVD Nieuwegein 14-07-2020 07:58

Nieuwegein, 13 juli 2020. De gemeenteraad van Nieuwegein heeft maandagavond 13 juli 2020 op initiatief van de VVD bijna unaniem besloten om de vriendschap met de Poolse stad Pulawy te beëindigen. De belangrijkste reden is dat Pulawy vorig jaar een resolutie heeft aangenomen om de hele stad uit te roepen als LHBT vrije zone. Met dit besluit komt er een eind aan een bijna 5-jarige vriendschap die is ontstaan na een stedenband die 21 jaar heeft geduurd.

https://nieuwegein.vvd.nl/nieuws/40302/nieuwegein-beeindigt-vriendschap-poolse-stad-pulawy-na-uitroepen-lhbti-vrije-zone
“Nieuwegein is een regenboogstad waar je van iedereen mag houden én je gewoon jezelf kunt zijn, ongeacht je seksuele geaardheid, geslacht, religie of etnische afkomst. Een relatie met een stad die LHBT onvriendelijk is, en openlijk een bepaalde doelgroep discrimineert, past daar absoluut niet bij”, aldus VVD raadslid Marco Diekstra. Om die reden heeft de burgemeester van Nieuwegein op 19 maart jl. een brief gestuurd naar burgemeester Mai van Pulawy, waarin hij aangeeft dat wij bezorgd zijn als groepen mensen worden uitgesloten vanwege hun seksuele geaardheid. In de Nieuwegeinse brief wordt burgemeester Mai gevraagd om actief te werken aan een inclusieve samenleving, maar daar is geen reactie op gekomen, behalve in de media waar Pulawy een reactie zou hebben gegeven, dat Nieuwegein zich er niet mee zou moeten bemoeien.
Diekstra licht toe: “Door de motie wordt het college van Nieuwegein gevraagd om voor het eind van deze maand het bevoegde gezag in Pulawy te laten weten dat Nieuwegein onmiddellijk stopt met de informele vriendschap tussen beide steden. De naam Pulawy staat nu nog op de toegangsborden van de stad, maar zal voor oktober dit jaar verdwijnen van alle communicatie-uitingen.”
Zet cookies aan om de video te tonen.

De koers volgens GroenLinks | Nieuwegein

GroenLinks GroenLinks Nieuwegein 14-07-2020 00:00

Op donderdagavond 9 juli en maandagavond 13 juli was de bespreking van de koersnota 2021. Hierbij gaven alle fracties aan welke keuzes zij willen maken voor Nieuwegein. Fractievoorzitter Alma Feenstra zette gloedvol de ambities van GroenLinks op een rij.

Alma begon met haar medeleven uitspreken aan alle getroffenen door corona: “wij willen ons medeleven uitspreken aan iedereen die door de coronacrisis is getroffen: mensen die ziek zijn geworden, nabestaanden, ondernemers, ZZP’ers en al hen die financieel of geestelijk in de problemen zijn gekomen. Daarbij vragen wij ook voor de toekomst blijvende aandacht voor de economische en sociaal maatschappelijke effecten van de coronacrisis”.

Vervolgens zette zij de speerpunten van GroenLinks voor de begroting van 2021 helder uiteen in drie speerpunten, te weten: Nieuwegein als inclusieve stad, Nieuwegein als gezonde stad en Nieuwegein als duurzame stad.

Allereerst, Nieuwegein als inclusieve stad. Participatie in onze samenleving moeten we blijven bevorderen door betaald of onbetaald werk, door het mogelijk maken van ontmoetingen en door in te zetten op veerkracht van bewoners. Ook het bestrijden van alle vormen van discriminatie, bijvoorbeeld van LHBTI-ers en gekleurde mensen.

Daarbij realiseren we ons dat inclusie meer is dan alleen praktische invalshoeken of symbolen als een regenboogvlag. Inclusie gaat ook om het gevoel van erbij horen en ertoe doen. Een voorbeeld hierbij is de zwarte pieten discussie. We snappen dat mensen die vanuit hun eigen oude jeugdervaring voor zwarte piet zijn, hierbij niet de intentie hebben gekleurde mensen te discrimineren. Tegelijkertijd moeten we er oog voor hebben dat zwarte mensen het als discriminerend kunnen ervaren en zich daardoor buitengesloten voelen. Dan vinden wij het belangrijk om daarnaar te luisteren en te blijven bij de essentie van de traditie, namelijk een vrolijk kinderfeest. Als we met een kleine aanpassing, zoals het instellen van vrolijk, gek gekleurde pieten, hier een kinderfeest voor iedereen van kunnen maken, zijn wij voor.

De gevoelens van mensen of ze zich wel of geen volwaardig deel voelen van onze samenleving, moeten we namelijk serieus nemen. Of het nu gaat om de seksuele voorkeur van mensen of hun huidskleur of culturele achtergrond, om gender of een handicap. Dat betekent dat we ook serieus aandacht moeten besteden aan zaken als institutioneel racisme of vergelijkbare processen waardoor mensen zich buitengesloten kunnen voelen. In dat kader verdient ook het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap extra aandacht. Dit verdrag geeft heldere handvatten om een goede inclusieagenda uit te werken.

En dan armoede en schuldenproblematiek; dat schaadt niet alleen het welzijn van mensen zelf, maar het belemmert ook het op gelijke voet met anderen meedoen in de samenleving en het versterkt het gevoel van marginalisering. Vanuit dit oogpunt is het belangrijk dat armoedebestrijding en schuldhulpverlening een hoge prioriteit krijgen. Zeker ook schuldenproblematiek bij jongeren om te voorkomen dat ze in een armoedeval raken waar ze hun leven lang last van houden.

Ten tweede, Nieuwegein als gezonde stad. Een gezonde leefomgeving is een belangrijke pijler voor een gezonde stad. Dat begint bij goede en betaalbare huisvesting. De versnippering van woningbouwprojecten, mag niet ten koste gaan van het aanbod aan sociale huurwoningen. Specifieke aandacht is ook nodig voor woningaanbod voor mensen die door willen stromen, waaronder vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Tevens hebben we vragen over huren in het middensegment. We zijn blij met de toezegging dat in de aangescherpte woonvisie aandacht is voor deze categorie, echter willen we ook dat de gemeente blijft waarborgen dat deze middenhuur niet oploopt naar dure huur.

Daarnaast moet in de leefomgeving aandacht zijn voor basale hygiëne door onder andere het bestrijden van zwerfafval en bijplaatsingen, en de beheersing van plaagdieren. De leefomgeving moet bijdragen aan de zingeving van de inwoners, bijvoorbeeld door een goed aanbod aan voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en recreatie. DEKOM, Verbindion en De Tweede verdieping zijn belangrijke partners die onze steun zeker nodig hebben en verdienen. Daarnaast moet de leefomgeving ook groen zijn en uitnodigend om te bewegen, te sporten en elkaar in de buitenruimte te ontmoeten.

Tenslotte onze derde pijler: Nieuwegein als Duurzame stad. Als gevolg van de steeds sneller gaande klimaatverandering, is het vergroenen van energiegebruik en het klimaatadaptief maken van onze stad noodzakelijk. Ook een coronacrisis kan ons daar niet van weerhouden. Dat betekent, ook voor de langere termijn dat we sowieso fors in moeten zetten op zaken als vermindering van het energiegebruik, opwekking van herwinbare en schone energie, goed waterbeheer, en behoud en verbetering van de kwaliteit van groen in en rond de stad. Ook zien wij de noodzaak van een actieplan droogte.

Bij een duurzame stad hoort eveneens een gezonde mobiliteit. Wij pleiten ervoor om het primaat bij de wandelaar, fietser en het overstekende kind te leggen. Nieuwegein zo inrichten dat iedereen zich hier gezond en veilig in kan bewegen. Het bevorderen van openbaar vervoer en vermindering van autogebruik en bij autobezit in te zetten op overschakeling naar elektrisch rijden. Ook veilige en goede fietsverbindingen en wandelpaden horen hierbij. We hebben een aantal partijen gehoord over de parkeerexploitatie en de roep om te experimenteren. Wellicht kunnen we dat combineren en nadenken over een andere invulling van de parkeergarage. Tot een verticale moestuin, een coronaproof ontmoetingsplek voor improviserend dans talent: als we het de stad vragen zijn de mogelijkheden vast eindeloos!

Kortom, wij bij GroenLinks geloven in de kracht van Nieuwegein, de stad die bijna haar 50-jarige verjaardag viert. Als stad staan we gezamenlijk voor grote opgaven. Alleen met de juiste focus en samen met de stad kunnen we die opgave aan. Wij werken daar ook graag verder aan mee en zullen instemmen met deze koersnota 2021.