Nieuws van politieke partijen in Noordenveld inzichtelijk

896 documenten

ChristenUnie Noordenveld stelt vragen over Jeugdzorg: Geen kinderen in de knel

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 13-11-2019 11:51

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1281522/978073/persberichtjeugdzorg.jpgDe ChristenUnie is geschrokken van de problemen binnen de specialistische jeugdzorg. De onderzoeksrapporten van de Inspecties stellen zelfs dat kinderen met zware problemen op wachtlijsten terecht komen en professionals onvoldoende tijd hebben om deze jeugd in nood goed te begeleiden.

Daarom wil de ChristenUnie weten of onze jongeren in Noordenveld wel tijdig en goede hulp en ondersteuning ontvangen en voldoende beschermd worden. Ook heeft de ChristenUnie kennis genomen van voorgenomen plannen van het kabinet om de jeugdzorg (opnieuw) te reorganiseren. Fractievoorzitter Menne Kamminga: “Wij willen dat de gemeente Noordenveld in staat wordt gesteld om de zorg zo dicht mogelijk bij het gezin te organiseren, dat betekent geen reorganisatie van bovenaf, maar in goede afstemming met de gemeenten, met het belang van het kwetsbare kind voorop.”. 

Geef de natuur een stem | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks Noordenveld 13-11-2019 00:00

De stikstofcrisis heeft het debat op scherp gezet sinds de rechter besloot dat de Nederlandse overheid onze natuur niet beschermt. Al jaren is onze stikstofuitstoot te hoog. Kabinet na kabinet verkiest economische belangen boven onze natuur.

En nu er oplossingen moeten komen, blijkt ook weer dat dit kabinet de stikstofuitstoot alleen wil verlagen tegen een hoge prijs: minder natuurgebieden. Dit kabinet wil de beschermde status van sommige natuurgebieden 'schrappen'. Dit is een regelrechte aanval op onze kwetsbare natuur. Onze natuur, de bossen, duinen en heides, wordt ingewisseld voor het uitbreiden van vliegvelden, bedrijventerreinen en de intensieve veehouderij.

De natuur kan niet protesteren op het Malieveld. De natuur sterft in stilte. Maar wij weigeren onze natuur in de uitverkoop te doen. Wij hebben jouw hulp daarbij nodig. Geef de natuur een stem!

Onderteken en deel deze petitie.

Anita van der Noord in Roeg TV | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks Noordenveld 08-11-2019 00:00

Ons raadslid Anita van der Noord is vorig jaar gestart met de actie Heel Noordenveld Zoemt. Afgelopen jaar en dit voorjaar zijn diverse acties uitgevoerd voor de bijen en andere insecten.

Zoals bekend is de stand van de wilde bijen en andere insecten dramatisch gedaald. Lokaal strijdt GroenLinks voor meer biodiversiteit, bloemen en natuurlijk groen. Omdat ook inwoners daar een belangrijke bijdrage in kunnen leveren zijn we de actie Heel Noordenveld Zoemt gestart. Ons doel is de aanleg van een denkbeeldig bloemenlint door de hele gemeente, met hulp van bewonersinitiatieven. De gemeente ligt, zoals in zoveel plaatsen, vol met "zinloos" gras. Daar kunnen veel meer bloemen in, daarom is de actie dit jaar uitgebreid. Met behulp van subsidies van de NAM en Provincie Drenthe gaan we 10.000 m2 gras vervangen door wilde bloemen. We hebben daarvoor wilde bloemenmengsels van de Cruydt Hoeck gekocht en helpen initiatiefnemers bij de aanleg.
 
Afgelopen zaterdag gingen we van start bij het eerste bewonersinitiatief van de Vijversburg in Norg. Samen met bewoners hebben we 400 m2 grasveld geplagd. Daarbij zijn opnames gemaakt door TV Drenthe voor het tv-programma Roeg. Aanstaande zaterdagavond 9 november wordt het uitgezonden.  
 
Het afplaggen van graszoden is zwaar werk. We zijn daarom zeer verheugd dat de gemeente ons bij de Vijversburg een handje helpt, zodat de bewoners straks op tijd alles hebben ingezaaid. Een mooie opsteker en een mooie aanzet voor het ecologisch bermbeheer dat de gemeente de komende jaren verder wil uitbreiden. Samen maken we ons sterk voor de bloemen en de bijen.
 
Komend voorjaar gaan we het bloemenlint verder uitbreiden in Nietap, Terheijl, Roden, Nieuw-Roden, Peize en Lieveren. Laat heel Noordenveld zoemen, ook in eigen tuin!
 
Roeg – TV Drenthe, 9 november, 17.11 uur, wordt elk uur herhaald

Gemeentebelangen Noordenveld nodigt inwoners uit in het Dorpshuis Peize

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 07-11-2019 11:18

De fractie van Gemeentebelangen Noordenveld vergadert woensdag 13 november in het Dorpshuis Peize in plaats van in het gemeentehuis. De fractie van Gemeentebelangen nodigt inwoners, verenigingen en belangenorganisaties van harte uit om langs te komen.

Gemeentebelangen Noordenveld is een politieke kiesvereniging die plaatselijke problemen plaatselijk wil oplossen met plaatselijk actieve mensen. Gemeentebelangen kan vrij opkomen voor de belangen van de inwoners van Noordenveld waarbij de leefbaarheid van Noordenveld op de eerste plek staat. De fractie van Gemeentebelangen biedt dan ook graag een luisterend oor aan inwoners, verenigingen en belangenorganisaties. Van 19:00 tot 20:00 uur zijn de raadsleden van Gemeentebelangen in het Dorpshuis aan de Esweg 2 in Peize aanwezig voor een inloop van eenieder die graag knelpunten, problemen maar ook oplossingen en goede ideeën wil delen. Om 20:00 zal de fractievergadering aanvangen.

Wilt u meepraten over het thema duurzaamheid? Noteer dan dinsdag 26 november alvast in de agenda. Dan organiseert Gemeentebelangen Noordenveld een thema avond over duurzaamheid met Hans Coenen, voorzitter van de adviescommissie duurzaamheid van de Gemeente Noordenveld; Kirsten Ipema, wethouder Duurzaamheid; Jeroen Kruims, woordvoerder namens de fractie Gemeentebelangen; Jeroen Niezen van de Energie Coöperatie Noordseveld en Stefan Holthausen van de Holthausen-groep, pioniers op het gebied van rijden op waterstof. De thema-avond duurzaamheid vindt plaats in het Wapen van Drenthe en begint om 20:30 uur.

Bloemenlint van start in Norg | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks Noordenveld 03-11-2019 00:00

Op zaterdag 2 november, de Natuurwerkdag, is in Norg door vele handen uit de mouwen gestoken hard gewerkt om een brede strook gras op te rollen. Onder toeziend oog van de camera van RTV Drenthe is daarna deze strook met bloemenzaad ingezaaid.

De start op 2 november was tijdens de landelijke natuurwerkdag. Norgers die graag wat willen doen voor de bijen en insecten waren van harte welkom om te komen helpen. Het werk bestond vooral uit het stapelen van plaggen en het bewerken en inzaaien van het bloemenlint. Na de acties die we dit voorjaar op de zaaidag in Nieuw Roden en Roden hebben georganiseerd, gaan we nu in Norg echt van start. De activiteit in Norg startte om 10 uur op de groenstrook langs de Langeloërweg en duurde tot ca. 13 uur. Voor belangstellenden was er informatie over bloemenweides.

In het voorjaar van 2020 kunnen Norgers dus genieten van een brede strook vol bloemen! Komt dat zien, komt dat zien!

Heel Noordenveld Zoemt is een werkgroep van een aantal actieve leden van IVN Roden-Norg. Het is tot stand gekomen op initiatief van Anita van der Noord uit Roderesch. Heel Noordenveld Zoemt heeft subsidie gekregen van de provincie Drenthe en de NAM om 10.000 m2 gras om te zetten in bloemen. Dit doen we niet zelf, maar in samenwerking met initiatieven van bewoners op allerlei plekken in Noordenveld. Ook de gemeente Noordenveld is enthousiast, en stelt op diverse plekken gemeentelijke grasvelden ter beschikking aan actieve bewoners. Kom in actie voor de bijen en insecten en maak ook in uw buurt van gras een oase van bloemen, doe mee!

Gemeentebelangen Noordenveld: Geen verhoging OZB van 6%.

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 02-11-2019 17:24

Gemeentebelangen Noordenveld zal tijdens de behandeling van de begroting 2020 van de gemeente Noordenveld niet instemmen met een verhoging van de OZB van 6%, zoals door het college van BenW is voorgesteld: “De rekening van de tegenvallende inkomsten wordt in  het voorstel te veel bij de OZB betalende inwoner gelegd” aldus fractievoorzitter Rikus Koopman.

Door tussentijds bijgestelde, tegenvallende inkomsten uit het Gemeentefonds vanuit de Centrale Overheid, komt de financiële situatie van de gemeente Noordenveld in 2020 in een ander daglicht te staan ten opzichte van eerdere ramingen. Deze tegenvaller bedraagt maar liefst € 1,6 miljoen.  Hierdoor ontkomt de gemeente Noordenveld niet aan het treffen van aanvullende maatregelen om de financiën op orde te houden.

Volgens Gemeentebelangen dienen de effecten van deze ombuiging redelijk in balans te zijn. Balans in de hoogte van de kosten van het ingezette beleid, de kosten van het ambtelijk apparaat en de inkomsten van heffingen en leges.  Deze balans is in de voorstellen van het college onvoldoende.

Rikus Koopman: “De OZB belasting verhogen met 4,5%, bovenop de trendmatige verhoging van 1,5%, is voor ons niet acceptabel. Tegelijkertijd willen we onze plannen zoals we die zijn overeengekomen in het coalitieakkoord ‘Verbinden, Samenwerken, Doen’, zoveel mogelijk doorzetten. Fasering van deze plannen in tijd, heeft onze goedkeuring, maar er dient ook geld beschikbaar te blijven voor de centrumplannen van de dorpen Nieuw Roden, Norg en Peize. Tevens vinden wij dat een beperking van het personeelsbudget van 1,5% mogelijk is, zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de dienstverlening aan onze inwoners en de voorbereiding en uitvoering van de, bijgestelde, plannen vanuit het coalitieakkoord. Naast verhoging van de toeristenbelasting en (bouw) leges, ontkomen we niet aan een extra verhoging van de OZB, maar deze kan in onze visie beperkt blijven tot 1,5% naast de trendmatige verhoging van 1,5%. Gemeentebelangen is dan ook van mening dat op deze wijze een meer evenwichtige balans is gevonden tussen de uitgaven en de inkomsten.

De gevolgen van de tekorten in het sociale domein, waar ook de gemeente Noordenveld mee te maken heeft, kunnen voorlopig nog opgevangen worden door de gevormde reserve. (motto Gemeentebelangen: “geld voor de zorg blijft voor de zorg”) De bodem van deze reserve is echter in zicht en zonder extra gelden zal dit in de nabije toekomst een groot beslag gaan leggen op de gemeentelijke financiën. Rikus Koopman: “Het is toch niet uit te leggen dat de centrale overheid ‘bulkt” van het geld terwijl de gemeenten alles op alles moeten zetten om de financiële eindjes aan elkaar te knopen en zelfs bezuinigingen moeten doorvoeren en er niet aan ontkomen om lasten te verhogen. De systematiek van “trap op trap af” (oftewel als het rijk meer geld uitgeeft, dan ontvangen gemeenten ook meer geld en andersom wat nu het geval is)  voldoet absoluut niet in de huidige situatie. Gemeentebelangen is van mening dat de centrale overheid, op korte termijn en vooruitlopend op nieuw beleid in deze wat voorzien is voor 2021 , meer geld beschikbaar moet stellen aan de gemeenten. Dit geldt zowel voor het sociale domein als voor het gemeentefonds”.

Gemeentebelangers Hendrik Smeenge en Richard Veurman blij met snel internet in de buitengebieden.

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 31-10-2019 07:51

De raad van de Gemeente Noordenveld heeft gisteravond ingestemd met het beschikbaar stellen van een subsidie en een lening voor de Coöperatie Glasvezel Noord. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het beschikbaar maken van snel internet voor alle inwoners van de Gemeente Noordenveld. En dat is hard nodig volgens Richard Veurman, raadslid namens Gemeentebelangen; “Kijk je naar de buitengebieden van Noordenveld, dan ligt het niveau van het internet daar op 20 tot 25 jaar geleden. Net buiten Altena woont een gezin, bestaande uit twee ouders en twee kinderen die naar school gaan en thuis eigenlijk hun schoolwerk niet kunnen doen omdat er veel op de digitale manier gewerkt wordt. Vader heeft een bedrijf aan huis en is genoodzaakt om elders een pand te huren waar wél een goede internetverbinding aanwezig is. Wij zijn met name voor die huishoudens erg blij dat ook daar in de toekomst een goed internetverbinding ligt. Daar heeft Gemeentebelangen altijd voor gestreden.”

Ook Gemeentebelanger Hendrik Smeenge is in zijn nopjes met het raadsbesluit. “Deze coöperatie maakt het mogelijk om de inwoners van Noordenveld die in een onrendabel gebied wonen alsnog aan te sluiten op snel internet. Wij hebben als Gemeentebelangen altijd gezegd dat ook die mensen de mogelijkheden voor snel internet moeten krijgen, want in de toekomst ben je gewoon snel internet nodig” aldus Smeenge.

Zowel Veurman als Smeenge hopen dat de schop zo snel mogelijk de grond in gaat zodat heel Noordenveld de beschikking heeft over snel internet.

Eenzaamheid is niet voorbij na de week tegen eenzaamheid!

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 08-10-2019 17:37

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1280110/978073/eenzame-beer.jpgVandaag, 8 oktober is de laatste dag van de week tegen eenzaamheid.

Ook na vandaag blijft ChristenUnie Noordeveld aandacht voor eenzaamheid vragen.Iedereen kan aan de slag met eenzaamheid in de eigen omgeving. Denk jij ook in de komende tijd aan mensen die eenzaam zijn? Stuur eens een kaartje of breng een bezoekje aan iemand waarvan je weet of vermoedt dat hij of zij eenzaam is.Zo kunnen we allemaal ons steentje bijdragen om eenzaamheid te bestrijden.

Bijenhotel Poolster | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks Noordenveld 08-10-2019 00:00

In het kader van "Heel Noordenveld zoemt" werd op 22 april bij de Poolster in Nieuw-Roden een stukje land bij de school ingezaaid met wildebloemenzaad.

Op dierendag, vrijdag 4 oktober dus, deed Anita van der Noord hier nog een schepje bovenop: gemaakt door Zorglandgoed Laagduurswoude in Makkinga werd een bijenhotel overhandigd aan de leerlingenraad van de school. Tevens werd er meer bloemenzaad verspreid, zodat nieuwe bijen zich in het voorjaar thuis voelen in Nieuw-Roden.