Nieuws van politieke partijen in Noordenveld inzichtelijk

875 documenten

OZB amendement Gemeentebelangen Noordenveld aangenomen

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld VVD CDA Noordenveld 11-07-2019 15:05

Gemeentebelangen Noordenveld heeft tijdens de behandeling van de perspectiefnota een amendement ingediend om de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen in 2020. Dit in lijn met de standpunten uit het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen. Het college had voorgesteld om de OZB naast de trendmatige verhoging van 1,5% met nog eens 1,5% te verhogen.

“Hoewel de gemeentelijke financiën behoorlijk onder druk (komen te) staan, is een extra verhoging van de OZB wat ons betreft nu niet aan de orde. Wij zijn van mening dat eerst bestaande initiatieven en plannen goed tegen het licht dienen te worden gehouden. Deze kunnen worden versoberd onder het motto: eerst het noodzakelijke, dan het nuttige en daarna pas, indien nog mogelijk het aangename”, aldus fractievoorzitter Rikus Koopman.

“Om de inwoners nu met stijgende lasten te confronteren in de vorm van extra verhoging van de OZB (dus buiten de trendmatige verhoging om) is voor Gemeentebelangen, niet aan de orde. Pas als alle andere mogelijkheden echt zijn uitgeput is extra verhoging voor ons bespreekbaar, maar we kunnen ons niet voorstellen dat het zover komt. De gemeente Noordenveld heeft een solide financiële basis, wat nog steeds voldoende ruimte laat om onze ambities te realiseren Al sinds jaar en dag is Gemeentebelangen voorstander van een degelijk financieel beleid. In deze opstelling verandert dus niets.”

Het amendement is mede namens de fracties van VVD, CU en CDA ingediend en met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Geranda en Joke op bezoek bij 'Bij de Buren' in Veenhuizen

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 11-07-2019 12:21

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1278031/978073/burensm.jpgIn navolging op het symposium tegen eenzaamheid waren Geranda en Joke op bezoek in Veenhuizen. In De Krant lees je een mooi verslag van dit bezoek.

Lees hier het verslag in de Krant!

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1278031/978073/geranda-en-joke-op-bezoek-bij-bij-de-buren-in-veenhuizen.htmlhttps://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1278031/978073/geranda-en-joke-op-bezoek-bij-bij-de-buren-in-veenhuizen.html

https://dekrantnieuws.nl/bij-de-buren ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 11-07-2019 11:47

https://dekrantnieuws.nl/bij-de-buren-als-voorbeeld-voor-aanpak-eenzaamheid/

ChristenUnie Noordenveld zet in op positief jeugdbeleid: ‘je mag er zijn!’

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 09-07-2019 17:56

https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1277979/978073/persnotasm.jpgRODEN - Op maandagavond 8 juli is vlak voor het begin van het zomerreces de perspectiefnota van de gemeente Noordenveld besproken. In de perspectiefnota wordt een blik op de begroting voor 2020 geworpen. Daaruit blijkt dat er sprake is van een aantal financiële tegenslagen, waar de gemeente op zal moeten inspelen. Dit kan ook voor de ChristenUnie Noordenveld gevolgen hebben voor haar plannen en ambities.

Toch geeft de ChristenUnie aan vooral de blik positief op de toekomst te blijven richten en de huidige beperkingen als kans te zien om goed samen te werken en daarbij het goede te willen doen. Fractievoorzitter Menne Kamminga: “We zijn daar op zich niet rouwig om. Schaarste leidt tot keuzes en leidt naar onze mening tot een scherpere en betere afweging wat betreft de investeringen die we willen doen.” De ChristenUnie wil daarmee ook het College van B&W uitdagen om kritisch te blijven en efficiënt en effectief met de beschikbare middelen om te gaan.Noem bij de ChristenUnie het woord toekomst en het gesprek gaat al snel over jeugd. Ook daar wil de ChristenUnie nadrukkelijk afstand nemen van het negativisme. Kamminga: “Kinderen hebben nodig dat ze horen dat ze geaccepteerd worden om wie ze zijn en dat ze ertoe doen.” Daarom legt de ChristenUnie de komende tijd de nadruk op positief jeugdbeleid en zal het College van B&W nadrukkelijk gevraagd worden om in het beleid niet de zorg, maar het kind op de eerste plaats te zetten.De ChristenUnie Noordenveld heeft aangegeven kritisch naar de begroting te zullen kijken, het College van B&W te bewegen tot efficiënt en effectief werken, maar daarbij wel steeds het vizier op de positieve samenwerking gericht te houden.

Vanmorgen is door Vogelzang groenten ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 09-07-2019 07:31

Vanmorgen is door Vogelzang groenten en fruit op het gemeentehuis en de gemeentewerf een gezonde snack afgeleverd als dank voor de grote inzet.

Waarvan acte.Gemeente NoordenveldIn ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 08-07-2019 19:12

Waarvan acte.

Zwembad Veenhuizen zoekt steun | Noordenveld

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordenveld 06-07-2019 00:00

Op de fractievergadering van de DUOfractie PvdA/GroenLinks werden twee heren uit Veenhuizen verwelkomd.

De afgelopen jaren heeft een sterk team van vrijwilligers een aantal belangrijke klussen geklaard in het openluchtbad Veenhuizen.

Een klus is tot nu toe blijven liggen: het bad zelf. Hierin laten tegeltjes los, en het moet dus hoognodig worden gerenoveerd.

Het bestuur heeft hier voor een plan opgesteld, en met dit plan zijn twee vrijwilligers de diverse politieke fracties in de gemeente afgegaan, ook op 4 juli in het Rashuys in Roderesch, waar het plan door Rien Pheifer werd aangeboden aan fractievoorzitter Bertus Jan Epema.

𝙂𝙚𝙢𝙚𝙚𝙣𝙩𝙚𝙗𝙚𝙡𝙖𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙉𝙤𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣𝙫𝙚𝙡𝙙: ‘𝙂𝙚𝙚𝙣 ...

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 04-07-2019 07:55

𝙂𝙚𝙢𝙚𝙚𝙣𝙩𝙚𝙗𝙚𝙡𝙖𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙉𝙤𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣𝙫𝙚𝙡𝙙: ‘𝙂𝙚𝙚𝙣 𝙚𝙭𝙩𝙧𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙝𝙤𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙊𝙕𝘽’ Het college van Burgemeester en Wethouders van Noordenveld heeft onlangs de Perspectiefnota 2020 gepresenteerd. Dit is een doorkijk van de financiële situatie van het komende jaar en de gevolgen daarvan. Gemeentebelangen Noordenveld ziet deze Perspectiefnota als richtinggevend document voor de uitvoering van het bestuursakkoord: ‘Verbinden, Samenwerken, Doen’. Voor Gemeentebelangen Noordenveld is een gezonde financiële basis het uitgangspunt en een randvoorwaarde om de bestaande ambities waar te kunnen maken. Uit de nota blijkt dat ook in Noordenveld de financiën onder druk (komen te) staan. Net als in veel andere gemeenten is er een tekort in de middelen voor de (jeugd)zorg, welke in onvoldoende mate gecompenseerd worden door het Rijk. Gemeentebelangen is van mening dat het Rijk dient bij te dragen aan deze kosten, meer dan onlangs is aangekondigd. Gemeentebelangen is van mening dat de ingezette koers van het coalitieakkoord “Verbinden, Samenwerken, Doen” voortgezet dient te worden zoals vastgelegd in de uitvoeringsprogramma’s. De financiële ontwikkelingen zijn voor Gemeentebelangen aanleiding om nog meer focus aan te brengen in de plannen. Fractievoorzitter Rikus Koopman: “Wij kiezen er nu dan ook voor om geplande uitgaven strak in de hand te houden en waar mogelijk omlaag te brengen. Eerst dient er bezien te worden of binnen de bestaande begroting ruimte gevonden kan worden. Daarna kan bezien worden of bepaalde investeringen / plannen getemporiseerd kunnen worden in de tijd dan wel besparingen kunnen worden doorgevoerd. Nieuw beleid kan pas aan de orde komen als er ook voldoende financiële dekking is. Extra verhoging van de OZB is voor ons op dit moment dan ook geen optie. Ons credo ‘geld voor de zorg, blijft geld voor de zorg’ blijft hierbij van kracht.” Gemeentebelangen ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er zijn al veel goede initiatieven in gang gezet, zoals het opzetten van een jeugdraad, de nieuwbouw van de gemeentewerf en het brengstation, realisering van duurzaamheidsprojecten en het dorpenfonds van 1 miljoen euro. Wij hopen dat de dorpsbesturen, verenigingen en inwoners de weg naar het ingestelde dorpenfonds goed weten te vinden en dat er mooie projecten voor de 26 dorpen worden gerealiseerd. Projecten die de leefbaarheid en sociale verbondenheid vergroten. De plannen voor een integraal sportaccommodatieplan zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. En ook zijn aanzetten gegeven tot het maken van dorpsplannen voor Norg, Nieuw Roden en Peize. Kortom: met vertrouwen de ingeslagen weg doorzetten!

Gemeentebelangen Noordenveld: ‘Geen extra verhoging OZB’

Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Kiesvereniging Gemeentebelangen Noordenveld Noordenveld 04-07-2019 07:53

Het college van Burgemeester en Wethouders van Noordenveld heeft onlangs de Perspectiefnota 2020 gepresenteerd. Dit is een doorkijk van de financiële situatie van het komende jaar en de gevolgen daarvan. Gemeentebelangen Noordenveld ziet deze Perspectiefnota als richtinggevend document voor de uitvoering van het bestuursakkoord: ‘Verbinden, Samenwerken, Doen’.

Voor Gemeentebelangen Noordenveld is een gezonde financiële basis het uitgangspunt en een randvoorwaarde om de bestaande ambities waar te kunnen maken. Uit de nota blijkt dat ook in Noordenveld de financiën onder druk (komen te) staan. Net als in veel andere gemeenten is er een tekort in de middelen voor de (jeugd)zorg, welke in onvoldoende mate gecompenseerd worden door het Rijk. Gemeentebelangen is van mening dat het Rijk dient bij te dragen aan deze kosten, meer dan onlangs is aangekondigd.

Daarnaast kampt de gemeente met onverwachte incidentele uitgaven, voortvloeiend uit het herstel van de beschadigde woningen in de wijk Middenveld en de tijdelijke huisvesting van openbare school De Marke. Gemeentebelangen stemt in met de wijze waarop deze problematiek is aangepakt: een fonds van 1,5 miljoen om ‘Groningse toestanden’ bij de afhandeling van de schade Middenveld te voorkomen en het plaatsen van een noodschool bij sporthal De Hullen. Gemeentebelangen heeft aangedrongen op een zo spoedig mogelijke start van herbouw van de school aan de Molenweg.

Gemeentebelangen is van mening dat de ingezette koers van het coalitieakkoord “Verbinden, Samenwerken, Doen” voortgezet dient te worden zoals vastgelegd in de uitvoeringsprogramma’s. De financiële ontwikkelingen zijn voor Gemeentebelangen aanleiding om nog meer focus aan te brengen in de plannen. Fractievoorzitter Rikus Koopman: “Wij kiezen er nu dan ook voor om geplande uitgaven strak in de hand te houden en waar mogelijk omlaag te brengen. Eerst dient er bezien te worden of binnen de bestaande begroting ruimte gevonden kan worden. Daarna kan bezien worden of bepaalde investeringen / plannen getemporiseerd kunnen worden in de tijd dan wel besparingen kunnen worden doorgevoerd. Nieuw beleid kan pas aan de orde komen als er ook voldoende financiële dekking is. Extra verhoging van de OZB is voor ons op dit moment dan ook geen optie. Ons credo ‘geld voor de zorg, blijft geld voor de zorg’ blijft hierbij van kracht.”

Gemeentebelangen ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er zijn al veel goede initiatieven in gang gezet, zoals het opzetten van een jeugdraad, de nieuwbouw van de gemeentewerf en het brengstation, realisering van duurzaamheidsprojecten en het dorpenfonds van 1 miljoen euro. Wij hopen dat de dorpsbesturen, verenigingen en inwoners de weg naar het ingestelde dorpenfonds goed weten te vinden en dat er mooie projecten voor de 26 dorpen worden gerealiseerd. Projecten die de leefbaarheid en sociale verbondenheid vergroten. De plannen voor een integraal sportaccommodatieplan zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. En ook zijn aanzetten gegeven tot het maken van dorpsplannen voor Norg, Nieuw Roden en Peize.

Kortom: met vertrouwen de ingeslagen weg doorzetten!

Zondag 30 juni werd er in het kader ...

ChristenUnie ChristenUnie Noordenveld 03-07-2019 17:45

Zondag 30 juni werd er in het kader van het festival 'Roden proeft 'een fietstocht georganiseerd langs diverse kerken in de gemeente Noordenveld. Het festival heeft dit jaar het thema 'Kernen Kerken Kroegen'. In de diverse kerken werd ook een kort programma (muziek of verhaal) gehouden. Joke en Geranda stapten ook op fiets en genoten van het mooie weer en de fietstocht.