Nieuws van politieke partijen in Noordoostpolder inzichtelijk

1251 documenten

Kadernota 2021 - Politieke beschouwingen CDA-Enkhuizen

CDA CDA Noordoostpolder 01-07-2020 09:46

De wereld veranderde na 15 maart. Het is goed om u allen weer in het echt te kunnen zien en spreken. We hebben een bizarre tijd meegemaakt. Ook in Enkhuizen zijn er mensen ziek geworden en mensen overleden. We staan hierbij stil, en voelen mee. De verspreiding van het Corona virus was al veel eerder begonnen en ziekenhuizen en bedrijven troffen voorbereidingen maar na 15 maart moest Nederland toch in lockdown om dit virus te bestrijden. Nederland, de wereld en ook Enkhuizen viel grotendeels stil. Geen sport, restaurant, theater of visite. Grote eenzaamheid, verdriet en onbegrip. Ondernemers en werknemers maken onzekere tijden door. Het leek economisch gezien zo goed te gaan. Een onzekere periode brak aan maar die ook het beste bij mensen naar boven bracht. Een periode waarin door de mensen in de zorg keihard soms achter hekken werd gewerkt. Een periode van verdriet, onbegrip wanhoop en eenzaamheid. Bewoners van verzorgingshuizen mochten geen bezoek ontvangen. De impact van eenzaam zijn wordt dan extra duidelijk. Eenzaamheid bij thuisblijvers, ouderen, bij kinderen en jongeren die niet naar school of naar sport konden. Is er oog vanuit de gemeente voor die eenzaamheid? In de pre corona fase werd al duidelijk dat er financieel ook het één en ander zat aan te komen. De tekorten op het sociaal domein zijn schrikbarend. Nu dreigt de gehele reserve op te raken. Die was nu juist nodig om klappen te kunnen opvangen en de hulp aan kwetsbare mensen te kunnen blijven garanderen. Het CDA maakt zich zorgen over de financiering van het Sociaal Domein. En dan specifiek de tekorten bij de Jeugdzorg en de WMO. We zullen met elkaar moeilijke keuzes moeten maken om de juiste zorg betaalbaar te houden. Juist in tijden van crisis is het maken van goede afspraken van groot belang. Zodat wanneer we uit de crisis komen en de ellende achter de rug is er geen mensen zijn achtergebleven. Het sociaal domein moet er zijn voor mensen die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, of voor wie de kwaliteit van leven ernstig onder druk staat. Uitsluitend voor mensen die het nodig hebben. Maar wanneer er minder geld is zal er door iedereen een offer moeten worden gebracht. We zijn een sociale gemeente en dat willen we blijven! Om het betaalbaar te houden moeten we strenger toezien op het juiste gebruik. Uitgangspunt blijft daarbij dat iedereen mee kan doen en dat niemand aan de kant staat. De economische crisis, mede veroorzaakt door het Corona virus, heeft voor veel bedrijven, winkels, zzp, de horeca, cultuur en theater gezorgd voor een acuut probleem om inkomen te genereren. We zijn blij met de regerings- en Enkhuizense maatregelen. De afsluiting van de Melkmarkt is goed ontvangen. Een aantal ondernemers zegt verlies aan inkomsten te hebben en wijt dit aan de afsluiting. Overleg moet er volgens ons toe leiden dat de wrijving verdwijnt. Wat ons betreft gaan we een stap verder en heffen we dit jaar geen precariobelasting aan de zwaar getroffen horeca. Het te verwachten verlies aan inkomsten is minimaal en onze verwachting is dat het Rijk deze grotendeels zal vergoeden. We zijn blij dat er in onze gemeente mooie ontwikkelingen op stapel staan wat betreft onderwijshuisvesting. Nieuwe scholen in het primair onderwijs. Het CDA geeft op deze manier onze scholen graag de ruimte om onderwijs te ontwikkelen. Een punt van zorg is het tempo van de onderwijshuisvesting. We zijn dan ook benieuwd welke kansen er liggen voor het SMC. Er moet natuurlijk ook gewoond worden in onze gemeente. En dat is voor een aantal mensen op dit moment niet weggelegd. Er is een tekort aan betaalbare huur en koopwoningen net boven de sociale grens. Hierdoor is het voor jongeren en alleen gaanden moeilijk om een passende woning te vinden. Een actieve opstelling van het gemeentebestuur is hierbij noodzakelijk. Ook de ontwikkeling van passende woningen voor senioren ziet het CDA niet tot stand komen. Hierdoor stagneert de doorstroom en juist voor deze doelgroep is tijd kostbaar. Het CDA blijft van mening dat Tiny Houses een goede en betaalbare tijdelijke oplossing kan zijn als opmaat naar een volwaardige woning voor de langere termijn. Mogelijk is het een idee om een modelwoning te plaatsen zodat de juiste beeldvorming kan ontstaan. Veel mensen hebben geen idee wat ze zich bij een Tiny house moeten voorstellen. Enkhuizen zit niet hoog wanneer het om de WOZ-waarde gaat. Het was een goed en betaalbaar gebruik om de OZB aan te passen met de inflatiecorrectie. We begrijpen dat iedereen een duit in het zakje moet doen om de begroting sluitend te maken maar de 10 procent zoals gemeld vinden we te veel. Drie keer 10 procent en daarbij de inflatiecorrectie is ruim 30! Onacceptabel. We willen niet verder gaan dan een verhoging van 5% inclusief inflatiecorrectie. Het zwembad is voor ons steeds een te grote kostenpost. Verkoop het zwembad op korte termijn aan Europarcs is aan te bevelen en maak afspraken over het gebruik van het zwembad door Enkhuizers. We zien ook dat we stappen willen en gaan zetten op het gebied van duurzaamheid en het energieneutraal maken van West-Friesland. Het beschermd stadsgezicht van Enkhuizen moet natuurlijk zo blijven. De unieke ligging aan het IJsselmeer waar over het algemeen veel wind staat, kan ertoe leiden dat de verleiding ontstaat om maar zoveel mogelijk windmolens neer te zetten. De jaren tachtig kreet IJsselmeer met water, veel meer waard voor later telt ook nu nog. Door het gebruik van verbeterde windmolens kunne we een substantieel deel van ons energieverbruik opwekken. Dit is voordeliger dan zonne-energie. Hectaren vol met zonnepanelen zien we ook niet zitten. Hoe gaan we dat stapje voor stapje invullen en hoe houden we het betaalbaar voor alle inwoners. Ratten en plaagdieren kunnen zich in een ongelooflijk tempo voortplanten en veel schade toebrengen. Wanneer u dit signaleert verwachten we dat u daar adequate maatregelen tegen neemt. Evaluatie van het beleid in de komende jaren lijkt ons te lang duren. Bent u dit met ons eens en moet dit niet eerder gebeuren? Op de vesting ontstaat door het kappen van zieke bomen een rommelig patroon. Lege plekken ontstaan door gekapte bomen worden zo snel mogelijk weer opgevuld. Kan dit niet het beleid worden? Sporten neemt bij het CDA een grote plaats in en dan met name het meedoen. We vinden het belangrijk dat iedereen die wil sporten dit ook kan doen. We willen hier graag ons steentje aan bijdragen. Dit door het faciliteren van de mogelijkheden. Wat ons betreft gebeurt dit zo efficiënt mogelijk. Verenigingen die hetzelfde doel nastreven dienen wat ons betreft te fuseren alvorens we investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw. Dit gezamenlijk gebruik van kleedkamers, kantines ed. maakt het goedkoper. Wat is de visie van het college hierin? In een voorgaande raadsvergadering is duidelijk geworden dat de meerwaarde van het SED wordt gezien maar dat het SED ons te veel geld kost. We denken dat het anders en goedkoper kan wanneer we inzetten op een bestuurlijke fusie. We horen en gaan er van uit dat het ambtelijk apparaat steeds beter functioneert. Structureel willen we dat in de cijfers terugzien en een jaarlijkse kostenvermindering van 5% op tijdelijke krachten en uitzendkrachten juichen we toe. Door onze lama actie t.b.v. het hertenkamp is ons vanuit het land spontaan veel informatie toegezonden over hoe anderen een dergelijk kamp hebben opgezet. In de meeste gevallen worden dit soort kinderboerdij achtige zaken gerund door veel vrijwilligers. We zien graag dat de gemeente deze opdracht aan het hertenkamp geeft en dat hier werk van wordt gemaakt. De inflatiecorrectie komt dit jaar uit op 1,4 procent is de verwachting. Indexatie van subsidies van 2,3 % vinden we te veel. We zien liever dat je aantoont dat je extra geld nodig hebt en niet dat dit zomaar wordt overgemaakt. Dit jaar staat de indexatie reeds op 0 wat we in 2021 willen voortzetten. Iedereen moet inleveren. Voor volgende jaren zal de economie vast weer aantrekken. Slechter dan het nu is kan het bijna niet. Wanneer meer bezoekers onze mooie stad bezoeken zullen ze het vast niet erg vinden om ook een bijdrage te leveren in de vorm van toeristenbelasting. We zien dan ook graag dat hier onderzoek naar wordt gedaan om in de lijn van gelijksoortige gemeenten deze te heffen. Uiteraard kan door het uniek karakter van Enkhuizen hier wel een klein schepje bovenop. Kaart het samen de trap op en de trap af principe nogmaals aan in Den Haag. Laten we naar elkaar blijven omkijken, maar wel op 1,5 meter afstand. Groet, Jan van der Werf Gerhard van Galen.

Lobby herverdeling gemeentefonds

ChristenUnie ChristenUnie Noordoostpolder 30-06-2020 21:28

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1317594/448731/Portemonnee

Het gemeentefonds is voor de gemeente de grootste bron van inkomsten. Momenteel is er landelijk een herverdeling van dit fonds in voorbereiding. Hieruit is gebleken dat deze herverdeling gunstiger uitpakt voor stedelijke gemeenten, dan voor plattelandsgemeenten. Bij de voorgestelde herverdeling zou dat voor de gemeente Noordoostpolder een negatief effect van €2,2 miljoen hebben. Als dit niet wijzigt, dan zou dit dus leiden tot extra bezuinigingen vanaf 2022.

Er is door een samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten dan ook een lobby gestart om ervoor te zorgen dat ook deze gemeenten voldoende middelen overhouden. Hiertoe dienden wij een motie in, die unaniem door de raad is aangenomen.

Algemene beschouwingen

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks D66 CDA Noordoostpolder 29-06-2020 14:02

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1317227/448731/Raadszaal Noordoostpolder

Ons raadslid Gerda Knijnenberg-Alblas leverde in de raadsvergadering op 29 juni een bijdrage aan de algemene beschouwingen:

Voorzitter, gemeenteraad, college en gasten,

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Wij staan hier graag met u bij stil in het besef dat vrede, vrijheid en gerechtigheid niet vanzelfsprekend zijn. Vrijheid schept verantwoordelijkheid. Vrijheid verbindt. Vrijheid maakt dankbaar. Is vrijheid in de eerste plaats een politiek thema? Nee, maar de manier waarop je vrijheid definieert en invult, kunnen wel verschillende politieke keuzes tot gevolg hebben. Laat je je vrijheid begrenzen ten dienste van de ander, de gemeenschap en de schepping? Of is vrijheid niet meer dan zelf bepalen wat jij wilt en wat jou goeddunkt? Vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding, ze horen bij elkaar!

Onze oproep is de vrijheid te vieren! En het belang hiervan over te dragen aan de kinderen in onze gemeente. Daarom dienen we een motie in waarin basisschoolleerlingen van Noordoostpolder een zinvol aandenken krijgen aan 75 jaar vrijheid, met een knipoog naar beweging! Denk aan een stappenteller: weer zoveel stappen in vrijheid gezet, of een dopper met opdruk. Met iedere slok even stilstaan bij…

Vrijheid is niet vanzelfsprekend en herdenken is dus belangrijk. Daarom willen we dat het oorlogsmonument weer een plaats heeft in Emmeloord-Centrum. Onze fractie ondertekent dan ook van harte de motie hierover.Verantwoordelijkheid en verbinding zien wij graag terug in de samenleving. Het is belangrijk dat mensen vrij zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven in verbinding met anderen en voor hun leefomgeving. Dat maakt de maatschappij sterker. Diezelfde maatschappij kent knooppunten, plekken waar mensen bij elkaar komen. Verenigingen, kerken, buurthuizen, de bibliotheek, het zwembad, parken, het winkelgebied, noem maar op. Gedeeltelijk gaat dat om plekken die de gemeente bekostigt of financieel ondersteunt.

Dat brengt ons bij een pijnpunt: de bezuinigingen. We steunen het college waar het gaat om de financiële grip in het Sociaal Domein. Kwetsbare inwoners verdienen ondersteuning, maar de groei van de uitgaven moet beperkt worden. De meerkosten in het Sociaal Domein vragen om bezuinigingen op andere terreinen. Tegelijk zien we dat het huishoudboekje van de gemeente prima op orde is. We vinden de maatschappelijke gevolgen te groot om nu al zo hard op de rem te trappen, zeker in een tijd van recessie en onzekerheid vanwege corona. Daarom stellen we voor, samen met CDA en GroenLinks, om de bezuinigingen de eerste twee jaar te dempen met 6 ton, zonder direct keuzes te maken in welke bezuinigingen gedempt worden. Zie de motie als een kapstok, waarbij later bepaald wordt wat er op welke wijze aangehangen wordt, al naar gelang de favoriete kleur!

Het klimaat vraagt om actie. Hoosbuien, droogte, een noodmaatregel in het verschiet vanuit de landelijke overheid om de drinkwatervoorziening te kunnen inperken: Hoe passen we ons aan? We willen ook lokaal onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Gelukkig gebeurt er al veel, maar voor een brede aanpak dienen we samen met CDA en GroenLinks een motie bewustwording klimaatadaptatie en biodiversiteit in.

Genoeg thema’s om ons hoofd over te breken! Gelukkig is er af en toe ook tijd voor een heerlijke fietstocht, die nog aangenamer kan worden door de motie van D66 die we mede-indienen. We gunnen onze inwoners en toeristen veel fietsplezier in onze mooie polder met zijn boeiende verhalen, bezienswaardigheden en hopelijk snel toenemende biodiversiteit!

Voorzitter, ik begon met vrijheid. Hoe vul je die vrijheid in? Hoe doe je daarin de ander en de schepping recht? En dat met alle grote thema’s die spelen? Als fractie geloven we in de opdracht die God ons gaf:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God ...(Micha 6:8 NBV)

Niets menselijks is ons vreemd, we gaan die weg met vallen en opstaan. Maar het is wel deze motivatie van waaruit wij verder gaan. Positief, met vertrouwen in de toekomst en graag in samenwerking met u allen.

Beschouwing perspectiefnota | Noordoostpolder

GroenLinks GroenLinks CDA Noordoostpolder 29-06-2020 00:00

Het zijn onzekere tijden. Zoveel is zeker.

Sinds het begin van dit jaar kregen we te maken met een wereldwijde pandemie. Landen gingen op slot, bedrijven gingen dicht en het publieke leven kwam tot stilstand. Een situatie zoals we op de wereld nooit eerder hebben meegemaakt. Onwaarschijnlijk. En toch is het gebeurd.

Wat het ons laat zien is dat we kwetsbaarder zijn dan we soms denken. Dat onze economie, onze samenleving, onze systemen kwetsbaar zijn. Het maakt ons er extra van bewust dat theoretische scenario’s over de toekomst werkelijkheid kunnen worden. Dat problemen die zich schijnbaar ver van ons bed afspelen ook voelbaar en dichtbij kunnen komen.

In die zin is het niet vanzelfsprekend dat we als samenleving goed blijven functioneren. Dat we in vrede samenleven, dat hulpbehoevenden geholpen worden, dat onze kinderen in vrijheid opgroeien. Het is niet vanzelfsprekend dat we problemen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grondstoffen schaarste op tijd weten op te lossen. Dat we daar heelhuids doorheen komen. Het is allemaal niet vanzelfsprekend.

Het vraagt een continue inzet van ons als samenleving. (En die zin is mijn bruggetje van een wereldwijde pandemie naar onze perspectiefnota ☺)

.. Het vraagt een continue inzet van ons als samenleving. Daarom is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de uitdagingen die er zijn. Op lokaal, nationaal en wereldwijd niveau. En dat we een duidelijk perspectief hebben op hoe we met deze ontwikkelingen en uitdagingen om willen gaan.

Normaal bevat onze perspectiefnota altijd een strategisch perspectief waarin ontwikkelingen worden genoemd die onze lokale omgeving kunnen gaan beïnvloeden. Deze keer ontbreekt dit hoofdstuk. Wij vinden dat we moeten voorkomen dat we gaan sturen op tactisch en operationeel niveau. We moeten onze blik op de toekomst gericht houden. Voorbij de pandemie en een mogelijke economische crisis. En voorbij de komende 4 jaar. Ook vinden we dat we met elkaar een antwoord, een visie, moeten hebben op de vraag hoe we omgaan met een mogelijke economische crisis en daarbij horende bezuinigingen.

Daarom dienen we de motie ‘Strategisch perspectief’ in. Met deze motie verzoeken we het college om het beleidsadvies van De Nederlandse Bank over te nemen en in de begroting tot uiting te laten komen. De Nederlandse Bank adviseert de overheid om : Publieke investeringen overeind te houden Vergroening en verduurzaming naar voren te halen Te blijven investeren in de bouw.

We dienen ook de motie ‘verduurzaming gemeentelijke gebouwen’ in. Hiermee willen we voorkomen dat hier een ton per jaar op gaat worden bezuinigt waardoor we onze eigen doelstellingen niet zullen  halen en het leerproces frustreren.

Samen met het CDA dienen we de motie ‘biodiversiteitsherstel in, met als doel om meer inzet te plegen om de biodiversiteit te verbeteren en hierin samen te gaan werken met lokale organisaties.

Zoals alle gemeentes in Nederland heeft ook onze gemeente te maken met structurele tekorten in het sociaal domein. Onze taken worden omvangrijker en de financiële vergoeding die we daar als gemeente voor krijgen kan die niet dekken. Beslissingen worden op hoger niveau genomen en zijn voor de gemeente niet altijd haalbaar. Goede zorg voor onze inwoners vinden wij belangrijk. Wij zijn mede-indiener van alle moties die de regering oproept om te stoppen met de bezuinigingen op het sociaal domein. We moeten stoppen met het uitkleden van deze belangrijke voorzieningen voor de inwoners. Als wij voldoende geld ontvangen hoeven wij niet te bezuinigen op zaken die wij ook heel erg belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld de  bibliotheek, het muzisch centrum en breedte sport. Het behouden van een goed zwembad is voor veel van onze inwoners heel belangrijk en daarom kiezen wij ook voor optie 2. Een goed en betaalbaar bad. Het blijven kunnen meedoen van alle inwoners staat bij ons altijd centraal.

Tot slot kijken we uit naar het begin van de bouw van de VO campus. Goed onderwijs is voor onze kinderen heel belangrijk en daar hoort goede huisvesting bij. Daarom zullen wij er voor blijven pleiten dat er geïnvesteerd gaat worden in duurzaam bouwen.  Het is een investering in de toekomst en wij vinden dat daar niet op bezuinigd mag worden.

Zoals we vorig jaar in onze beschouwing al zeiden: Als GroenLinks kiezen we voor de lange termijn. Voor mensen en voor duurzaamheid.

Ook in onzekere tijden.

 

Nationaal Zorgfonds, marktwerking uit de zorg!

SP SP Noordoostpolder 28-06-2020 18:12

Tijdens de piek van de Corona-crisis heeft Nederland geapplaudiseerd voor de medewerkers in de zorg. Dit najaar kan iedere medewerker een bonus van duizend euro ontvangen van de overheid. Maar extra loonsverhoging zit er niet, ondanks dat de noodzaak van goede zorgverlening zich heeft bewezen. 

De marktwerking in de zorg is een ziek systeem. De zorgverzekeraars bepalen het beleid en de overheid kan bijspringen wanneer de verzekeraars niet thuis geven. Laat ook de zorgverzekeraars hun best doen. Maar zij zitten liever op hun geld. Wachtend op de tijd dat zij hun aandeelhouders winst mogen uitkeren. Winst van geld dat door u wordt opgebracht voor de zorg.

We zien gemeenten slecht uitkomen met het geld dat ze krijgen van de landelijke overheid om zorg te betalen. De overheid had gedacht dat wanneer de zorg dichterbij georganiseerd zou worden, het minder zou kosten. Maar dat blijkt niet het geval. Ook deze zorg is vaak een kwestie van winst gedreven zorg. De SP gelooft erin dat wanneer de marktwerking uit de zorg gehaald wordt, er minder bureaucratie is, minder overheadkosten, en financien beter verdeeld wordt. Daarom zullen we een oproep doen aan de gemeenteraad om een signaal af te geven aan de minister van gezondheid om het zorgstelsel te herzien en de marktwerking uit de zorg te bannen.  

Motie vluchtelingenkinderen aangenomen! | Noordoostpolder

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA SGP D66 Noordoostpolder 09-06-2020 00:00

Als Noordoostpolder sluiten we ons aan bij het verzoek aan de regering om 500 minderjarige asielzoekers over te nemen uit Griekse kampen. In deze vluchtelingenkampen vind een humanitaire crisis plaats en daarom is er acute hulp nodig. We dienden hier samen met de PvdA, CDA en SP een motie over in, die op veel steun kon rekenen.

 

Tijdens de raadsvergadering hebben we kort over de motie gedebatteerd. Sommigen waren van mening dat we hier als gemeente geen uitspraken over zouden moeten doen omdat het Rijk verantwoordelijk is voor asiel en immigratiebeleid. Andere partijen waren het met ons eens dat er dringend hulp nodig is en we daarom als gemeente van ons moeten laten horen.  

Wij vinden zelf dat de oplossing die de Nederlandse regering bedacht heeft niet voldoende is. Met de huidige plannen van het kabinet zullen opvangplekken voor slechts 48 kinderen gefinancierd worden op het Griekse vasteland, dit zou in drie jaar tijd moeten leiden tot het helpen van 500 kinderen. Wij vinden dit te lang duren. Deze kwetsbare kinderen moeten zo snel mogelijk uit deze situatie worden gehaald en niet nog maanden of zelfs jaren moeten wachtten tot er een plek vrij komt. Des te meer nu er sprake is van oplopende spanningen en de dreiging van een uitbraak van corona.

Met 20 stemmen voor en 8 tegen is de motie aangenomen. CDA, CU-SGP,SP, PvdA, D66 en 2 leden van de Politieke Unie stemden voor. ONS, VVD en 2 leden van de Politieke Unie stemden tegen.

Wij hopen heel erg dat het kabinet haar standpunt wijzigt!

 

Verlichte gebouwen tijdens Orange The World | Noordoostpolder

GroenLinks GroenLinks Noordoostpolder 09-06-2020 00:00

Tijdens het vragenhalfuur heeft GL NOP de wethouder gevraagd of wij als gemeente aandacht gaan geven aan Orange The World.

De wereld oranje kleuren is een actie georganiseerd door diverse mensenrechtenorganisaties, in de periode van 25 november (internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en 10 december (dag van de rechten van de mens). Over de hele wereld zullen er gebouwen oranje aangelicht worden om aandacht te vragen voor het geweld tegen vrouwen. We zijn blij dat onze wethouder meteen positief reageerde en heeft toegezegd dat er ook in Noordoostpolder een gebouw oranje zal kleuren in de genoemde periode. Bij de samenwerking met de bibliotheek en de plaatselijke soroptimistclub wordt gezocht om ook een inhoudelijke invulling aan deze actie te geven.

 

 

Motie biomassarotonde aangenomen | Noordoostpolder

GroenLinks GroenLinks Noordoostpolder 09-06-2020 00:00

Als GroenLinks Noordoostpolder zijn we kritisch over de rol van biomassa in de energietransitie. Warmte en elektriciteitsproductie door de verbranding van hout is niet duurzaam. Toch draaien er al biomassacentrales 

Reactie SP op het rekenkamerrapport

SP SP CDA Partij voor de Vrijheid Noordoostpolder 25-05-2020 21:03

In het gepresenteerde rapport concludeert de commissie dat in Noordoostpolder niet burgemeester en wethouders, maar de ambtenaren in het gemeentehuis de leiding hebben. Het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, stelt zich te zwak en afwachtend op en is onderling erg gepolariseerd.

Het betoog van de SP tijdens de gemeenteraadsvergadering:

VoorzitterVanavond staat het rekenkamerrapport ‘de raad weer aan zet’ op de agenda. De SP fractie heeft hier al langere tijd naar uitgekeken, om de volgende twee redenen.

1. Vanaf het moment dat de SP in de raad zit hebben we het gevoel dat de democratie in de Noordoostpolder minimaal aanwezig is. Het debat als Raad doen we vaak niet op basis van inhoudelijke uitwisselingen van argumenten en dualiteit, maar vanuit ingenomen standpunten en monisme.

2. Daarnaast worden er regelmatig besluiten genomen zonder dat er kaders gesteld zijn, wanneer we daar iets van zeggen, moeten we vertrouwen hebben in het college. Dit ontneemt ons als raad dat we onze controlerende taak niet uit kunnen voeren. Geen kaders is geen controle.

Nederland is een democratie. Dit betekent dat we via verkiezingen o.a. een gemeenteraad hebben. Wij zitten niet in de raad omdat wij dit persoonlijk willen, maar omdat we gekozen zijn. Daarmee zijn we volksvertegenwoordigers. Een belangrijke taak rust daarmee op onze schouders. We hebben een verplichting naar onze kiezers die er op rekenen dat wij hun geluid laten horen. Ieder gemeenteraadslid vanuit zijn/haar eigen partijpolitiek en dus eigen wijze.

Als SP fractie voelen ons hierin belemmerd doordat onze partijpolitiek (actie gericht vanuit de samenleving) niet echt wordt geaccepteerd. En dat maakt in onze beleving de besluitvorming hier in de Noordoostpolder geen goede democratische besluitvorming.

Wanneer na uitwisseling van argumenten er een meerderheid tot een besluit komt, is dit een democratisch besluit, maar wel met inachtneming van:- Respect- Luisteren naar argumenten- Acceptatie van verschillende partijpolitiek

Dat een debat fel kan zijn, dat mag. Het gaat namelijk niet om persoonlijke zaken, maar om zaken die vanuit een partijstandpunten naar voren worden gebracht. Waarbij het partijbelang soms boven het algemeen belang staat. Dat is nu eenmaal een feit.

Wat maakt dan nu dat we uitzien naar het debat vanavond. De SP fractie hoopt dat we een open houding gaan aannemen, ondanks de uitspraken die al in de pers zijn gedaan. Open naar het rapport kijken, en daarmee kritisch naar onszelf kijken, zodat de Raad weer aan zet komt.

Voorzitter.

Wel hebben we nog een aantal vragen:

De SP zou graag een reactie van het CDA willen wat zij bedoelen met: partijen die al langer lands de zijlijn schreeuwen en worden geassocieerd met de PVV en FvD?.Van de andere coalitiepartijen zouden we willen weten: waarom heeft u in de pers defensief op het rapport gereageerd, ipv uit kansen te denken?

 

Aan het college hebben we nog de volgende vragen:

- U schrijft in uw bestuurlijke reactie dat u de conclusies op hoofdlijnen onderschrijft. In de commissie is hier geen antwoord op gegeven wat die hoofdlijnen zijn.

- Tevens willen we weten of u bereid bent de term ‘passend organiseren’ in het veranderproces te gaan wijzigen. Het is een instrumentele wijziging, maar kan soms enorm helpen om een cultuurswijziging door te voeren

- U noemt in uw reactie het Open Plan Proces Emmeloord Centrum het goede voorbeeld van ‘passend organiseren’. Helaas heeft de raad ook hier geen kaders meegegeven, maar uitgangspunten. En inmiddels is het ’in de geest van….’. Waarom heeft u juist dit voorbeeld als een goed voorbeeld genomen? Waren er geen andere voorbeelden te noemen?

Voorzitter, we hopen een antwoord op de gestelde vragen te krijgen van de verschillende partijen en college. Maar bovenal hopen we dat we als raad in de spiegel durven kijken en de kansen aan willen gaan die dit rapport ons geeft. We hopen op een open debat, met respect voor elkaar met als eindresultaat ‘dat de raad weer aan zet komt’.

 

Motie m.b.t. opvang minderjarige vluchtelingen | Noordoostpolder

GroenLinks GroenLinks PvdA Noordoostpolder 13-05-2020 00:00

Als fractie maken wij ons zorgen over de situatie van alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen in de Griekse vluchtelingenkampen.

De oplossing die de Nederlandse regering bedacht heeft vinden wij niet afdoende. Met de huidige plannen van het kabinet zullen opvangplekken voor slechts 48 kinderen gefinancierd worden op het Griekse vasteland, dit zou in drie jaar tijd moeten leiden tot het helpen van 500 kinderen. Dit wil het kabinet doen door Griekenland te helpen met het structureel verbeteren van de opvangmogelijkheden.

Wij vinden het een goed idee dat het kabinet Griekenland hierbij wil helpen, maar er spreekt niet voldoende urgentie uit. Deze kwetsbare kinderen moeten zo snel mogelijk uit deze situatie worden gehaald en niet nog maanden of zelfs jaren moeten wachtten tot er een plek vrij komt. Des te meer nu er sprake is van oplopende spanningen en de dreiging van een uitbraak van corona.

Zoals Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children terecht reageren vinden ook wij dit een schijnoplossing. Met geld los je niets op zolang Griekenland de capaciteit niet heeft om dit probleem aan te pakken. Daarom hebben wij gisteravond tijdens de raadscommissie, samen met de PvdA, een motie ingebracht waarbij wij de raad oproepen een signaal af te geven aan het kabinet om deze kinderen naar Nederland over te brengen en ze te laten opnemen in onze nationale procedures onder professionele voogdij van het Nidos. Tijdens de komende raadsvergadering zal deze motie in stemming worden gebracht en wij hopen dat de raadsleden in deze kwestie hun hart laten spreken. Onze burgemeester heeft in de commissie in ieder geval al aangegeven dat als de motie zal worden aangenomen hij die niet in de weg zal staan.