Nieuws van politieke partijen in Noordoostpolder over SGP inzichtelijk

77 documenten

Commissie BFE | Noordoostpolder

GroenLinks GroenLinks SGP Noordoostpolder 12-05-2020 00:00

Op maandag 11 mei hebben we in de commissie Bestuur, Financien en Economische zaken de gelegenheid gehad om vragen te stellen aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie (RKC) en de onderzoeker van het Rapport 'De gemeenteraad weer aan zet. Passend organiseren en de rol van de gemeenteraad'. 

Zoals we al eerder meldden kan de fractie van GroenLinks zich vinden in de conclusies en aanbevelingen. We waren dan ook blij dat de voorzitter van de RKC aangaf dat het goed zou zijn dat de Raad, het college en de ambtenaren samen aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde beeld heeft van 'Passend organiseren'. Door samen op te trekken in dit proces, waarbij wel voor iedere partij een andere rol is weggelegd, moeten wij als raad weer op het juiste spoor zien te komen. 

Verder hebben we nog stilgestaan bij de jaarrekening 2019 en de programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Flevoland. Als raad en college hebben wij daar een zienswijze op ingebracht in verband met de nieuwe betalingsmethodiek. Als GroenLinks vinden we het heel belangrijk dat de veiligheid van al onze inwoners zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. De betaalbaarheid is natuurlijk wel een aandachtspunt.

Ook lag de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de GGD voor. De begroting is opgesteld voor de coronacris en deze is dus niet hierin meegenomen. Wel vinden wij het belangrijk om te weten wat voor invloed dit zal hebben op het beleid en de bijbehorende kosten.

Samen met de CU/SGP en VDD fractie hebben wij het verzoek om te kijken naar de mogelijkheden voor aanpassing van de OZB  voor instellingen van sociaal belang nogmaals bij de wethouder neergelegd. Wij hebben de toezegging gekregen dat we dit in juni tegemoet kunnen zien.

Als laatste punt hebben we op verzoek van de SP nog even van gedachten gewisseld over het besluit van het ministerie om de rekenkamercommissie (interne en externe leden) af te schaffen en alleen te gaan werken met rekenkamers (extern). Als GroenLinks fractie zijn we heel tevreden hoe het nu bij onze gemeente georganiseerd is. Afgesproken is dat de SP een motie zal schrijven betreffende dit onderwerp. 

CU-SGP Noordoostpolder stuurt bedankbrief naar Canadese ambassadeur

ChristenUnie ChristenUnie SGP Noordoostpolder 05-05-2020 10:56

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1314605/448731/Nederlandse vlag

Vandaag, op 5 mei, herdenken we in Nederland dat we 75 jaar zijn bevrijd. Noordoostpolder werd 75 jaar geleden bevrijd door de Canadezen. ChristenUnie-SGP in Noordoostpolder heeft de Canadese ambassadeur daarom een bedankbrief gestuurd.

Bevrijding door de Canadezen

“Noordoostpolder was in 1945 nieuw land, overwonnen op de Zuiderzee. De nieuwe vruchtbare bodem gaf toekomst aan veel mensen. Levens zijn opgebouwd. Ook met dank aan de Canadese regimenten die ons in 1945 hebben bevrijd”, zo schrijft de CU-SGP in hun brief aan de Canadese ambassadeur. De fractie stuurde de brief om hun respect en dankbaarheid te tonen.

Nooit vergeten

“Op 4 mei stonden we stil bij hen die ons ontvallen zijn. Bij de bevrijding van Nederland hebben 7.500 Canadezen hun leven gegeven voor onze vrijheid. Dat moeten we nooit vergeten”, aldus Sjoerd de Boer (CU-SGP).

Bidden voor vrijheid

“Vrijheid en gerechtigheid zijn niet vanzelfsprekend. Het geeft ons een verantwoordelijkheid om er voorzichtig mee om te gaan. We danken God voor de vrijheid die wij mogen hebben en bidden voor hen die lijden onder geweld en onderdrukking.”

CU-SGP: “Toekomstbestendige huisartsenzorg in de Noordoostpolder”

ChristenUnie ChristenUnie SGP Noordoostpolder 08-02-2020 22:30

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1310694/448731/stethoscoop

Huisartsenzorg in de Noordoostpolder is in het onderzoek naar aanleiding van het faillissement van de MC Groep, als kwetsbaar bestempeld. “Uitkomst van het onderzoek van de toekomstverkenner was voor onze fractie een aanleiding om te kijken naar het huisartsen landschap in de Noordoostpolder. Uit rondvraag onder een aantal huisartsen en gesprekken met Zilverenkruis en Medrie blijkt dat een aantal huisartsen richting de pensioengerechtigde leeftijd gaan. Dit vraagt om actie van de Huisartsen, Zorgverzekeraar Zilveren kruis en Medrie.” Zo stelt Yosef Mahmoud, raadslid van de ChristenUnie-SGP in NOP. 

Verdeelde verantwoordelijkheid

Wanneer een huisarts van plan is om met pensioen te gaan ligt er een taak voor de huisarts om vervanging te zoeken. De huisarts wordt bijgestaan door Medrie in deze zoektocht in opdracht van Zilverenkruis. De zorgverzekeraar is weer formeel eindverantwoordelijk gesteld door de Minister van Volksgezondheid voor de inkoop van huisartsenzorg in de regio. “Deze verantwoordelijkheidsverdeling zorgt voor een afwachtende houding bij de verschillende betrokken partijen constateren wij. Daarom pleiten we voor een programmatische aanpak van de opgave voor de komende 10 jaar. Dit begint bij het voeren van gesprekken met de huisartsen in de NOP over de pensionering en wanneer men dit van plan is. Dit lijkt mij een belangrijke taak voor de zorgverzekeraar samen met Medrie.” 

Urgentie

Het vraagstuk rondom huisartsen in de regio is urgenter geworden door het faillissement van de MC Groep. De gemeente NOP is met de ambitie om regie op zorg te krijgen tot de keuze gekomen om het ziekenhuis te kopen in Emmeloord. “Als fractie zijn we dan ook van mening dat het college ook in dit geval haar ambitie waar moet maken. Neem initiatief, breng partijen aan tafel en pak daadwerkelijk de regie op de zorg in NOP.”

Fracties CU-SGP en SP: "Verkoop aandelen Enexis"

ChristenUnie ChristenUnie SGP Noordoostpolder 06-02-2020 10:27

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1277430/448731/Hoogspanningsmast

Sinds 2016 heeft Noordoostpolder Liander als energienetbeheerder. De gemeente Noordoostpolder heeft echter nog aandelen in de vorige netbeheerder Enexis. "We hebben geen gemeentelijk belang meer bij deze aandelen. Het is hoog tijd om deze aandelen te verkopen", stelt CU-SGP-fractievoorzitter Sjoerd de Boer.

De fracties van ChristenUnie-SGP en SP in Noordoostpolder dienen op 8 juli hiervoor gezamenlijk een motie in. SP-fractievoorzitter Tjitske Hoekstra: "Het geld willen we inzetten voor onze inwoners en niet stil laten staan in oude aandelen".

Aandelen zijn 9 ton waard

Volgens een onafhankelijke waardering zijn de aandelen op dit moment circa € 900.000 waard. Geld dat de gemeente goed kan gebruiken, omdat uit de financiële prognose blijkt dat de gemeente in de toekomst moet lenen om schoolgebouwen te bouwen en op te knappen. "En de aandelen draaien negatief: ze zijn een ton minder waard dan begin 2017, toen de raad er ook over sprak", aldus Hoekstra (SP).

8 juli op de gemeenteraadsagenda

De fracties plaatsen de motie op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 8 juli. Als de gemeenteraad met het voorstel instemt, vindt de verkoop van de aandelen plaats in 2020.

Gemeenteraadsfracties: meer transparantie bij vergaderingen samenwerkingsverbanden

ChristenUnie ChristenUnie SGP PvdA Noordoostpolder 06-02-2020 10:27

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1277503/448731/Gemeenteraad

Gemeenten in Flevoland werken veel samen. Bijvoorbeeld bij de GGD, de Veiligheidsregio of Concern voor werk. De vergaderingen van de besturen van deze samenwerkingsverbanden kunnen transparanter, vinden ChristenUnie-SGP en PvdA in Noordoostpolder.

Openbaarheid

Sjoerd de Boer, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP: "De vergaderingen van deze algemeen besturen zijn in principe openbaar. Heel weinig mensen weten dat. We zien graag dat deze vergaderingen digitaal toegankelijker worden."

Agenda's en notulen

"De ambitie is het online kunnen volgen van vergaderingen. Maar het kan al eenvoudig beginnen met het online plaatsen van de agenda's en de notulen van de vergaderingen van de gemeenschappelijke regelingen. De Omgevingsdienst geeft het goede voorbeeld en we hopen dat de andere gemeenschappelijke regelingen volgen", aldus PvdA-burgerraadslid Lianne Mulder.

Motie in de gemeenteraad

Op 8 juli wordt een motie ingediend door de fracties van ChristenUnie-SGP en PvdA in de gemeenteraad van Noordoostpolder.

ChristenUnie-SGP en ONS: Centraal verzamelpunt voor unieke geschiedenis Noordoostpolder

ChristenUnie ChristenUnie SGP Noordoostpolder 06-02-2020 10:27

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1277543/448731/Schokland_natuur

EMMELOORD, 2 juli 2019 | De pioniersgeschiedenis, Schokland, de Zuiderzee: ze maken deel uit van de geschiedenis van Noordoostpolder. Veel vrijwilligers en organisaties houden zich hiermee bezig, vanuit hun eigen perspectief en enthousiasme voor vaak een gedeelte van die geschiedenis. Ze hebben dikwijls een eigen archief met waardevolle informatie, documenten en voorwerpen.

Toegankelijkheid

Raadslid voor ChristenUnie-SGP Gerda Knijnenberg-Alblas zegt hierover het volgende: “We hebben grote waardering voor alle organisaties en vrijwilligers die zich bezig houden met de eigen, unieke historie van Noordoostpolder. Zij steken hier tijd en energie in, zodat de geschiedenis van dit mooie stukje Nederland bewaard blijft. We denken wel dat het belangrijk is dat de toegankelijkheid van deze informatie zo optimaal mogelijk is. Een centraal verzamelpunt zou hiervoor bij uitstek geschikt zijn.” Ook Bert Jan Aling, raadslid van ONS is eenzelfde mening toegedaan: “Het is belangrijk om de geschiedenis van Noordoostpolder te bewaren, te kennen en bekend te maken. Dat is gemakkelijker als de informatie gecentraliseerd is”.

Belang van onze Poldergeschiedenis

Dat geschiedenis populair is onder de inwoners van Noordoostpolder blijkt uit alle belangstelling voor het vorig jaar opgegraven koopvaardijschip in Rutten. De twee kijkdagen werden druk bezocht. De inpoldering leidt tot een beter beeld van de maritieme geschiedenis van Nederland. De pioniersgeschiedenis maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van de polder. De drooglegging, het bikkelen om het land bewoonbaar te maken en klaar voor de landbouw en het opstarten van een nieuwe samenleving: het is jonge geschiedenis waarvan de verhalen nog levendig aanwezig zijn. Ook zijn er veel foto’s, documenten en voorwerpen die de geschiedenis van de inpoldering en de tijd erna vertellen. Bert Jan Aling: “Heel bijzonder dat er zoveel verhalen en foto’s zijn over dat eerste begin van onze polder. Het is goed om deze informatie te bewaren en belangrijk om het verhaal van de polder te blijven vertellen aan toekomstige generaties”.Met de inpoldering van Noordoostpolder is ook een eiland ingepolderd: Schokland, een eiland dat in de late middeleeuwen is ontstaan en na jarenlange strijd tegen het water in 1859 is ontruimd. Sinds 1995 heeft Schokland de Werelderfgoedstatus, toegekend door Unesco.

Clustering van informatie

Deze bekende en karakteristieke periodes in de (voor)geschiedenis van de Noordoostpolder, maar ook andere, kennen hun eigen informatie, documentatie en voorwerpen die op veel verschillende plekken zorgvuldig worden bewaard. De verwachting is dat van tijd tot tijd nieuwe informatie gevonden wordt, die het waard is bewaard te blijven. “Belangrijk is dat als een proces van centralisatie van informatie in gang wordt gezet, dit in overleg gebeurt met alle organisaties en vrijwilligers die zich hiermee bezighouden. Een goede samenwerking om onze bijzondere geschiedenis overzichtelijk en toegankelijk te kunnen bewaren”, aldus Gerda Knijnenberg-Alblas. “We roepen het college op om hier werk van te maken”.

Jongste burgerraadslid van Nederland geïnstalleerd

ChristenUnie ChristenUnie SGP Noordoostpolder 06-02-2020 10:26

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1277733/448731/Hilde Versprille - Vierkant.jpeg

Maandagmiddag 8 juli is Hilde Versprille geïnstalleerd als burgerraadslid voor de ChristenUnie-SGP fractie in Noordoostpolder. Ze is daarmee zeer waarschijnlijk het jongste burgerraadslid van Nederland.

Jong talent

De 18-jarige Hilde is het jonge talent bij de CU-SGP fractie. Ze volgt de opleiding tot Onderwijsassistent in Kampen. "Onderwijs spreekt me aan. In de raadscommissie Samenleving wil ik aan de slag met de onderwijstaken van onze gemeente. Ook sta ik onze raadsleden bij op grote onderwerpen als de toekomst van onze jeugdzorg."

Meepraten in de raadscommissie

Een burgerraadslid spreekt mee in de maandelijkse commissievergaderingen van de gemeenteraad en ondersteunt de gemeenteraadsleden bij hun werkzaamheden.

Betere afvalscheiding | Noordoostpolder

GroenLinks GroenLinks SGP CDA Noordoostpolder 29-01-2020 00:00

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari stond afvalscheiding op de agenda. Voorstel van het college is om in te zetten op een nieuw betaalsysteem; het recycletarief. Ook vroeg het college aan de raad om in te stemmen met het doel van 60 kg restafval per persoon per jaar in 2025. Samen met anderen dienden we twee voorstellen in voor nog betere afvalscheiding.

 

Als GroenLinks Noordoostpolder zijn we erg blij met het voorstel van het college. Wij staan achter het principe dat de vervuiler betaald en zijn daarom voorstander van het 'recycletarief' wat inhoud dat we gaan betalen voor elke keer dat de grijze container word geleegd. Ons voormalig raadslid Judo Bakker heeft hier tien jaar geleden al voor gepleit.

 

Tijdens de raadsvergadering hebben we twee voorstellen ingediend om afvalscheiding verder te verbeteren. Samen met de CU/SGP dienden we een amendement in om, als ambitie toe te voegen dat we in 2030 gemiddeld op 30 kg restafval per persoon per jaar gaan uitkomen. Deze 30 kg is de doelstelling die het Rijk voor 2025 hanteert, daarom lijkt ons dit voor 2030 zeker haalbaar.

Het amendement is met 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. Lees hier het persbericht

 

Het tweede voorstel was een motie die we samen met het CDA indiende. Met deze motie pleitten we voor gescheiden afvalbakken in het centrum van Emmeloord. De gemeente kan het goede voorbeeld geven door afvalscheiding ook in de openbare ruimte te faciliteren. Volgens ons heeft het daarnaast een stimulerende werking op mensen om thuis en op hun werk ook beter te gaan scheiden.

De motie werd met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Lees hier het persbericht

Het voorstel van het college is ook met ruime meerderheid aangenomen. Daarmee gaat het voorstel nu verder uitgewerkt worden. In het najaar besluiten we verder over de invoering.

GroenLinks en CU/SGP willen extra ambitie afvalscheiding

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks SGP Noordoostpolder 21-01-2020 11:34

https://noordoostpolder.christenunie-sgp.nl/k/n12504/news/view/1310138/448731/Plastic afval

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari staat afvalscheiding op de agenda. Het college vraagt aan de gemeenteraad om de afvalscheiding verder te verbeteren. De gemeente wil dat bewoners in 2025 per persoon per jaar nog 60 kilo restafval overhouden. Nu is dat gemiddeld ongeveer 140 kilo per persoon.

De landelijke overheid heeft bepaald dat gemeentes ervoor moeten zorgen dat bewoners hun afval beter scheiden. Daarom heeft ze als doel gesteld dat bewoners per persoon per jaar hooguit 30 kilo restafval overhouden in 2025. Gemeentes moeten een heffing betalen voor elke ton restafval. Dat bedrag loopt voor de gemeente op tot een paar honderdduizend euro per jaar. Dit wordt via de afvalstoffenheffing doorberekend aan bewoners.

Motie: 30 kilo restafval in 2030

CU/SGP en GroenLinks begrijpen de keuze van het college om als doel te stellen in 2025 per persoon nog 60 kilo restafval over te houden. Maar ze willen het doel van het Rijk niet loslaten. Daarom dienen ze tijdens de raadsvergadering een voorstel in om als extra doel te stellen om het doel van 30 kilo restafval in 2030 te gaan halen.

Volgens Hylke Hekkenberg van GroenLinks is het belangrijk om een hoge ambitie te hebben op het gebied van afvalscheiding. “Restafval gaat de verbrandingsoven in waardoor veel waardevolle grondstoffen die er nog inzitten voor altijd verloren gaan. Ondertussen beschadigen we natuur- en leefgebieden van mensen en dieren om nieuwe grondstoffen te winnen die steeds verder uitgeput raken. Dat is een heel onlogisch systeem.”

Raadslid Gerda Knijnenberg van CU/SGP geeft aan dat afval vooral een praktisch onderwerp is “Iedereen heeft er mee te maken. Sterker nog: iedereen produceert het! Bewustwording is dan ook erg belangrijk. Wij willen met de inwoners van de Noordoostpolder de uitdaging aangaan en het restafval tot een minimum beperken.”

GroenLinks en ChristenUnie-SGP hopen op een breed draagvlak voor hun voorstel. Ze denken dat dit een realistische ambitie is, waarbij zorg voor de natuur en kostenbeheersing samen opgaan. Bovendien kan iedereen zijn steentje hieraan bijdragen.

De begroting | Noordoostpolder

GroenLinks GroenLinks SGP Noordoostpolder 12-11-2019 00:00

De begroting is goedgekeurd met als aanpassing het amendement die wij samen met de CU-SGP hebben ingediend om ons niet rijk te rekenen met een bijdrage van het Rijk voor de jeugdzorg voor 2022 en 2023 die nog niet is toegezegd.

Als gemeente Noordoostpolder werken we op vele zaken wat de jeugdzorg betreft al samen met onze buurtgemeenten. De aanpassingen die de minister wil zullen dus voor ons niet veel impact hebben. 

Ook voor bijvoorbeeld beschermd wonen wat per 2021 ingaat moeten wij die keuze nog gaan maken. Hierbij moeten wij goed kijken wat beter en verstandiger is om lokaal te doen en wat we als Flevoland gezamenlijk blijven doen.