Nieuws van politieke partijen in Oisterwijk inzichtelijk

757 documenten

ANNE SPEKLE LIJSTTREKKER VVD OISTERWIJK

VVD VVD Oisterwijk 27-08-2020 07:40

Anne Spekle is verkozen tot lijsttrekker voor de VVD Oisterwijk. Symbolisch op Haarens grondgebied, stemde de algemene ledenvergadering van de liberalen unaniem in met haar voordracht. Ton van de Ven wordt de nummer 2, hij was van 1996 tot 2014 fractieleider van de VVD Haaren.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/40521/anne-spekle-lijsttrekker-vvd-oisterwijk

© VVD Oisterwijk

De lijst bestaat verder uit ruim 30 betrokken kandidaten, die elk vanuit hun specifieke achtergrond en kennis klaar staan om een raadszetel in te nemen. Over 2 weken - op 9 september a.s. - stelt de VVD de definitieve kieslijst vast.

ROOTS

In 2018 was Spekle (36) nog de enige vrouwelijke en jongste lijsttrekker van Oisterwijk. Met haar gezin woont zij in Moergestel en studeerde Nederlands recht in Tilburg. Sinds 2015 leidt Anne de Oisterwijkse VVD-fractie. Ton van de Ven (60) komt uit een bekende Haarense bakkersfamilie en is zelfstandig ondernemer in Haaren. Hij adviseert MKB-bedrijven op het gebied van finance en bedrijfsorganisatie. Met zijn Haarense roots en ruime politieke kennis en ervaring is Van de Ven voor de VVD een vanzelfsprekende kandidaat nu Haaren in 2021 bij Oisterwijk komt. Bianca Taapken stopt na deze periode als raadslid en is uit grote erkentelijkheid door de partij gevraagd als lijstduwer. 

TWEEDE KAMER

De leden mochten zich ook uitspreken over de voordracht van 2 kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. De Haarense oud-wethouder Eric van den Dungen en Oisterwijker Ruben Brekelmans hebben beiden die ambitie en vertelden daarover. Met hun enthousiaste en gemotiveerde verhaal kregen zij de handen van de aanwezigen op elkaar en gaat de aanbeveling van Netwerk VVD Hart van Brabant nog deze maand naar Den Haag.

WERK AAN DE KERN

De VVD gaat 18 november voor de zetelwinst en het gepresenteerde verkiezingsprogramma draagt dan ook als titel: Werk aan de Kern! Na 2,5 jaar in oppositiebanken, popelen de liberalen immers om weer deel te nemen aan de coalitie en orde op – met name financiële – zaken te kunnen stellen, nu de gemeentekas inmiddels leeg is. Voordat het zover is, moet nog veel werk verzet.

B-TEAM BLIJF BIJ JE LEEST

VVD VVD Oisterwijk 21-08-2020 01:39

Regelmatig heft het B-team ongevraagd zijn groene vingertje bij bouwplannen en -projecten, zoals recentelijk bij een voorgenomen vergunning aan de Merodelaan.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/40482/b-team-blijf-bij-je-leest

© Googlemaps

Het B-Team is een groep actieve vrijwilligers die zich inzet voor behoud en uitbreiding van de biodiversiteit voor planten en dieren in de gemeente Oisterwijk. Het valt de VVD echter op dat de belangenvereniging zich steeds vaker voordoet als officiële adviseur van de gemeente. Terwijl noch de gekozen raad, noch het college enige zeggenschap heeft gehad bij de benoeming of samenstelling ervan.

STATUS CLAIM

Het B-team wordt voorgezeten door voormalige PrO-voorman Ruud van der Star. De verdere samenstelling is allesbehalve een representatieve afspiegeling van de raad. Ook de VVD heeft ruim aandacht voor biodiversiteit en heeft al helemaal niets tegen inbreng van deskundigen en / of betrokkenen inwoners. Maar de liberalen verzetten zich wel tegen een vrijwilligersclub die een status claimt als vaste adviseur van de gemeente. En met haar zwaarwegend oordeel een veto uitspreekt over elk bouwplan dat in haar ogen niet door de beugel kan.

BEDREIGDE DIERSOORT

Of er naast de boerderij van oud-burgemeester Kortmann überhaupt gebouwd moet worden, staat ook voor de VVD allerminst vast. De mogelijke aanwezigheid van bedreigde dieren- en vogelsoorten moet zeker nader onderzocht worden. Maar het op voorhand afschieten als mogelijke woningbouwlocatie is aan de raad en niet aan het B-team. Zeker niet als daarbij stedenbouwkundige afwegingen worden gemaakt als “een geleidelijke overgang tussen bestaande bebouwing en het buitengebied”. B-team voorzitter Van der Star heeft ongetwijfeld van veel zaken verstand, maar is geen landschapsarchitect of stedenbouwkundige. Zijn afweging heeft dan ook in onze ogen geen raakvlak met biodiversiteit.

RUBEN BREKELMANS KANDIDAAT TWEEDE KAMER

VVD VVD Oisterwijk 11-08-2020 08:24

Tijdens de ALV2 op woensdag 26 augustus a.s. draagt het bestuur de kersverse Oisterwijker Ruben Brekelmans (34) voor als kandidaat voor de VVD tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Graag stelt hij zich hier alvast aan onze leden voor.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/40440/ruben-brekelmans-kandidaat-tweede-kamer

"Enkele maanden voor mijn eindexamen stapte ik op de bus van Kaatsheuvel naar Tilburg voor mijn eerste bijeenkomst van de JOVD Hart van Brabant. Het was 2003 en Nederland krabbelde langzaam op uit de internetcrisis. Ik wilde meepraten over hoe we er weer sneller bovenop konden komen. Al snel wist ik het zeker: ik ben liberaal en wil met de VVD mensen nieuwe kansen bieden! Momenteel bevinden we ons opnieuw in een crisis. Vele ondernemers en werknemers worden hard getroffen. Er zijn fundamentele politieke keuzes nodig, bijvoorbeeld om passende steun te bieden aan ondernemers en omscholing toegankelijk te maken voor mensen van alle leeftijden. Juist in deze tijd ben ik extra gemotiveerd om mij kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer.

BUITENLANDBELEID

Naast mijn huidige werk als Programmadirecteur op het ministerie van Justitie en Veiligheid, ben ik binnen de VVD vooral actief als Haya-trainer en voorzitter van het Thematisch Netwerk Internationaal. Ook was ik voorzitter van de programmacommissie voor de Europese Verkiezingen. Als Kamerlid wil ik eraan bijdragen dat we met ons buitenlandbeleid Nederland veilig houden en bedrijven beter ondersteunen. Juist nu moeten we nieuwe handelsafspraken maken en durven optreden tegen oneerlijke concurrentie.

OISTERWIJK

De afgelopen jaren heb ik eerst in Tilburg en daarna in Amsterdam, Londen en Boston gewoond. Mijn vriendin en ik hebben er bewust voor gekozen weer terug naar Brabant komen, dichtbij onze families en oude vrienden. We zijn deze zomer verhuisd en voelen ons helemaal thuis in het prachtige Oisterwijk. Ik kijk ernaar uit om binnenkort (weer) veel VVD’ers in Hart van Brabant te ontmoeten!"

Oisterwijk, augustus 2020

Ruben Brekelmans

Vuurwerk

CDA CDA Oisterwijk 29-07-2020 10:16

Vanaf jaarwisseling 2020-2021 geldt er een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Hierdoor ontstaat er vanaf de komende jaarwisseling een nieuwe situatie. Lokale initiatieven tot het gezamenlijk afsteken van vuurwerk zijn toegestaan, maar alleen onder leiding van een professionele vuurwerkdeskundige. Het is belangrijk dat ook in de gemeente Teylingen in aansluiting op deze ontwikkelingen als lokale overheid een visie op vuurwerk wordt ontwikkeld. Daarvoor is aanvullend onderzoek gedaan gericht op gevoelens en argumenten van de inwoners van Teylingen over vuurwerk. Het college stelt voor om Teylingen de komende jaarwisseling (nog) geen vuurwerkvrije gemeente te maken, maar wel de overlast van vuurwerk en de maatschappelijke gevoelens te blijven monitoren. Ze willen ook doorgaan met het beleid van vuurwerkvrije zones en wil met een campagne in de wijken zorgen dat het aanvragen voor een buurt van vuurwerkvrije zones makkelijker wordt. Vooralsnog ziet het college geen aanleiding om van het eerdere beleid van vuurwerkvrije zones af te wijken, maar neemt wel het advies over om hierin een aantal verbeteringen aan te brengen. Op 22 juni is in de commissie DEB opiniërend gesproken over het vuurwerkbeleid van de gemeente Teylingen. De CDA-fractie is voor een geleidelijke afbouw van vuurwerk en ondersteunt het college met de aanpak van vuurwerkvrije zones. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd op 15 juli een motie besproken van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA om het principe van vuurwerkvrije zones vanaf de jaarwisseling 2020-2021 om te draaien naar vuurwerkzones, waarbij in beginsel de hele gemeente Teylingen vuurwerkvrij is, behoudens de vuurwerkzones. Toen de indienende partijen van de motie merkten dat hier in de raad geen meerderheid voor was, hebben zijn besloten de motie aan te houden. De CDA-fractie vindt de gedachte achter de motie sympathiek, maar de tijd ontbreekt om dat op een zorgvuldige manier en met participatie van onze inwoners tijdig voor de komende jaarwisseling te realiseren.

CDA TRAPT AF MET TRAP NA

VVD VVD CDA Oisterwijk 15-07-2020 01:47

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht en het CDA Oisterwijk trapt af. De kleinste partij van de huidige coalitie in Oisterwijk - 2 zetels - vindt het nu kennelijk tijd om afscheid te nemen van haar coalitiepartners.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/40319/cda-trapt-af-met-trap-na

© CDA Oisterwijk

Twee jaar geleden beloofde voorman​ Mulders zijn collega’s nog om het bijna raadsbrede programma 'inhoudelijk, efficiënt en met een glimlach' tegemoet te treden. En gelachen hebben we, maar de vraag is wat twee jaar CDA ons als Oisterwijk heeft opgeleverd​. Het antwoord geeft de fractie zelf: "onze gemeente is zo arm als Job en de woningbouw is volledig tot stilstand gekomen."

POT VERWIJT DE KETEL

Na ruim 2 jaar zelf actief meeregeren, strooit het CDA inmiddels met verwijten. Naar de eigen coalitiegenoot PGB, naar het college en naar de enige oppositiepartij VVD. Het eerste is wat merkwaardig na twee jaar zelf meeregeren en het laatste is opvallend nu het CDA blijkbaar tot het inzicht is gekomen dat het door haar onderschreven raadsprogramma inderdaad heeft geleid tot de huidige financiële chaos die de VVD al in 2018 voorspelde.

WONINGVISIE

Heeft de VVD dan geen visie ten aanzien van de inpassing van woningbouw aan de Nijverheidsweg? Zeker wel: de VVD wil bedrijven en werkgelegenheid voor Oisterwijk behouden en vooral niet zien vertrekken naar elders. Bedrijventerreinen zijn schaars en daarmee ook de uitbreidingsmogelijkheden voor gezonde bedrijven. Het was dus geen goed plan om 27 sociale huurwoningen midden op een bestaand bedrijventerrein te willen bouwen. En het is nog steeds geen goed plan. Ook al is de behoefte aan sociale woningbouw nog zo groot; het getuigt niet van enig inzicht om dan maar 27 flatjes op een industrieterrein te proppen. Het leidt tot een verkeersonveilige omgeving met amper enig woongenot voor de toekomstige bewoners. Oisterwijk heeft meer dan genoeg alternatieve locaties om te bouwen dus waarom uitgerekend op een industrieterrein. De coalitie besloot echter anders en drukte het plan er met spoed door, onder de toezegging van de wethouder dat er alsnog een gebiedsvisie zou worden opgesteld. Daar wachten we nog steeds op. Half Oisterwijk is inmiddels in beeld gebracht, maar de ondernemers om wie het gaat weten nog altijd niet waar zij dan naartoe kunnen.

ONZALIG PLAN

Veel bedrijven aan de Nijverheidsweg zouden volgens het CDA graag verhuizen. Dat klopt. Dat is namelijk altijd zo als het mes op je keel staat. Maar zolang deze ondernemers niet weten of zij überhaupt moeten vertrekken, wanneer dan of waarheen, blijft de VVD zich verzetten tegen dit onzalige plan. Dat is geen gebrek aan visie. Dat is goede ruimtelijke ordening.

Er was overigens ook een tijd dat het CDA, net als de VVD, oog had voor de belangen van ondernemers. Mooi was die tijd, en we hopen dat die weer terugkomt. Je zult dan zien dat er vanzelf ook weer meer gebouwd gaat worden. 

MAAK VAN HAARENDAEL MONUMENT VOOR DE TOEKOMST

VVD VVD Oisterwijk 10-07-2020 00:07

‘Laat Haarendael geen politieke speelbal worden!’, die uitdrukkelijke wens spreekt Ton van de Ven uit namens de VVD Oisterwijk. Als lid van de stichting Maatschappelijk Platform Haarendael woonde de Haarense VVD-kandidaat afgelopen week de eerste inloopsessie bij van projectontwikkelaar Lithos.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/40259/maak-van-haarendael-monument-voor-de-toekomst

© VVD Oisterwijk

Die nodigde omwonenden, bedrijven, organisaties en de lokale politiek uit om met ideeën te komen voor het historische erfgoed. Bijna een jaar geleden verwoestte brand een groot deel van het Grootseminarie dat in 1839 gebouwd werd. Alom is de wens te beluisteren om brede steun voor de herbouwplannen. Woningbouw maakt een belangrijk onderdeel daarvan uit, maar uiteraard ook behoud van het historische erfgoed. Architect Thomas Bedaux uit Tilburg en erfgoed-specialist Lilian Grootswagers voeren alle plannen voor het 33 ha grote complex uit, samen met een team van negen deskundigen.  

Historisch belang

Ton van de Ven kent het gebouw als geboren Haarenaar nog uit z’n jeugd. Van 1996 tot 2014 was hij fractieleider van de Haarense VVD. Nu de herindeling van Haaren met Oisterwijk aanstaande is, keert Van de Ven terug op het politieke toneel als Haarense kandidaat voor VVD Oisterwijk. “Dit project moet absoluut boven de partijen staan, gezien het grote historische belang ervan. Haarendael biedt de gemeente Oisterwijk een unieke kans om er een allesomvattend monument voor de toekomst van te maken.” Het 33 hectaren grote complex langs de N65 heeft een rijke, maar ook bewogen historie. Het pand werd in 1839 in gebruik genomen als grootseminarie, opleiding voor priesters van het bisdom Den Bosch. De Gedenkplaats op het Landgoed herinnert aan de zwarte periode in de Tweede Wereldoorlog, toen zo’n 3.000 Nederlanders gevangen zaten in het beruchte ‘Polizei- und Untersuchungsgefängnis Lager Haaren’. Tussen 1967 en 2012 was zorginstelling Cello eigenaar en werkten veel Haarenaren op het landgoed.

VVD OISTERWIJK STEMT KOMPAS AF MET ONDERNEMERS

VVD VVD Oisterwijk 29-06-2020 00:58

Wat moet er na 18 november echt veranderen in onze gemeente? Welk thema heb je afgelopen raadsperiode gemist op de politieke agenda? En wat zou de ideale overlegstructuur zijn tussen de gemeentepolitiek en het lokale bedrijfsleven? Deze en andere vragen legde VVD Oisterwijk onlangs voor aan vertegenwoordigers van ondernemers- en bedrijvennetwerken in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/40055/vvd-oisterwijk-stemt-kompas-af-met-ondernemers

© VVD Oisterwijk

Uit de deelname en betrokkenheid aan de online meeting, bleek dat veel lokale ondernemers en ZZP-ers zich niet gehoord voelen. Vaak lopen zelfstandig ondernemers op tegen ambtelijke muren, langlopende vergunningstrajecten en weinig of geen gehoor bij gemeenteraadsleden. Ook mist men de beloofde ‘sterke economische visie’ van de gemeente en leeft het gevoel dat elke bal weer terug op het eigen bordje belandt.

LOKALE BANENMOTOR

Voor de Kompas-meeting op 23 juni jl. schoven vertegenwoordigers aan van de ondernemersverenigingen uit Oisterwijk, Moergestel en Haaren alsmede van de bedrijventerreinen en het buitengebied- en centrummanagement. Vincent van den Dungen, Patrick Simons en Anne Cristien Spekle spraken namens de VVD-fractie met de deelnemers. Zeker na de ingrijpende Corona-crisis blijkt weer dat lokale midden- en kleinbedrijven bij uitstek zorgen voor werkgelegenheid in onze gemeente. Met het belastinggeld dat het bedrijfsleven binnenbrengt, kan de overheid voor een belangrijk deel haar publieke taken vervullen zoals het betalen van alle sociale uitkeringen, huursubsidies en de salarissen betalen van ambtenaren, zorg- en onderwijsmedewerkers. De VVD hecht daarom grote waarde aan een goed ondernemersklimaat in Oisterwijk.

RAADSPLEINEN ONDERMAATS

Ondernemers hebben over het algemeen geen groot vertrouwen in de gemeentelijke organisatie en lokale politiek. Trage informatievoorziening op belangrijke dossiers en de - in hen ogen - ondermaatse Raadspleinen kwamen als meest opvallende uitkomsten uit de meeting. Om nog maar te zwijgen over de neiging van het huidige gemeentebestuur om elk initiatief net zo lang in de inspraak kapot te laten koken, totdat het uiteindelijk uit elkaar valt. Als concrete voorbeelden werd de besluitvorming omtrent de toeristenbelasting en de gang van zaken aan de Nijverheidsweg genoemd. Daar besloot de gemeenteraad – op de VVD na – tot bouw van 27 sociale huurappartementen pal voor de deur van 2 bestaande bedrijven. De desbetreffende ondernemers werden volledig miskend en voelden zich genoodzaakt naar de Raad van Staten te stappen. De bouw is daardoor nog altijd niet gestart met alle financiële consequenties voor de gemeente als gevolg.

 

Ook de financiële aanpak van het huidige college is voor veel ondernemers een doorn in het oog. “Men is alleen aan het melken, maar vergeet om te zaaien en weer nieuwe reserves aan te leggen voor de toekomst. Als ondernemer weet je: als je meer geld uitgeeft dan er binnenkomt gaat het vroeg of laat mis." De samenwerking tussen ambtenaren en bedrijfsleven werkt op een aantal punten wel naar behoren, maar met de lokale partijen zou het contact nog veel intensiever kunnen. De VVD gaat in aanloop naar de herindelingsverkiezingen van 18 november a.s., vaker deze kompas-sessies organiseren om zo de vinger aan de pols te houden.

LOONT SAMENWERKING JEUGDZORG MET HART VAN BRABANT WEL?

VVD VVD Oisterwijk 10-06-2020 07:32

De kosten van de jeugdzorg in Oisterwijk rijzen de pan uit en lijken niet langer beheersbaar. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen van wethouder Vatta, krijgt Oisterwijk alsmaar geen grip op haar uitgaven in het sociale domein. Oisterwijk is niet de enige gemeente die hiermee kampt, meer gemeentes in Hart van Brabant lopen hier tegenaan. Toch is dat geen reden om maar achterover te leunen, grip op de zaak is noodzakelijk!

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/39820/loont-samenwerking-jeugdzorg-met-hart-van-brabant-wel

© Pexels

Bianca Taapken stelde dit namens de VVD vorige week in de gemeenteraadsvergadering daarom aan de kaak. Om de tekorten op te vangen verhoogde het college in Oisterwijk al 2 jaar op een rij de OZB-belasting voor inwoners met 10%. Coalitiepartijen als PGB en PrO laten ook steeds het geluid horen dat de rijksoverheid maar met meer geld over de brug moet komen. De VVD heeft weinig vertrouwen meer in bezuinigingen en verbeteringen op korte termijn, het systeem moet daarom zelf grondig op de schop worden genomen. Nu gaat nog ruim 30% naar de zorgorganisatie en niet naar de zorg zelf. Waar veel andere gemeentes in Nederland wel in slagen moet Oisterwijk ook lukken: het beheersen van kosten en alle zorgtaken voor jong en oud.

ZALTBOMMEL LUKT HET WEL

Een gemeente als Zaltbommel – met evenveel inwoners als Oisterwijk – lukt het al jarenlang wel om haar zorgtaken en -kosten uitstekend te beheersen. Zaltbommel sloot daarvoor sinds 2015 bij voorkeur langere contracten af met regionale partners in plaats van kortlopende contracten met zorgreuzen. Gezamenlijk inkopen is vanwege schaalgrootte voordeliger, zo denkt ook het samenwerkingsverband Hart van Brabant waar Oisterwijk deel van uitmaakt. Toch lijkt die aanpak dus niet altijd te werken en zijn de prognoses van Hart van Brabant ook dit jaar weer verkeerd ingeschat. Desnoods verkiest de VVD om weer zelfstandig zorg in te gaan kopen en zo ingehuurde zorgverleners beter in beeld te krijgen.

VVD VERWERPT TANDELOZE PGB-MOTIE STOKEIND

VVD VVD Oisterwijk 28-05-2020 02:29

De motie die PGB 28 mei indient inzake het Moergestelse sportpark Stokeind is tandeloos en niet meer dan een zoethoudertje voor de betrokken verenigingen. Tot dat oordeel komt de Oisterwijkse VVD-fractie en dient daarom een eigen motie in.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/39639/vvd-verwerpt-tandeloze-pgb-motie-stokeind

© Wilco Heessels

PGB bevestigt in haar motie enkel een positieve grondhouding en de opdracht aan het college om overleg te voeren. De liberalen willen echter boter bij de vis en dragen het college op voldoende middelen op te nemen in de begroting 2021, zodat ook de nieuwe lichtmasten in 2021 kunnen worden geplaatst. Daarnaast moet het college in 2021 middelen reserveren voor een gefaseerde herinrichting van het totale sportpark Stokeind.

 

LICHT VOOR ROEFVorige week verwierp de raad nog de aanleg van nieuwe lichtmasten voor de   dames landstitelhouders softbal. VVD stemde niet mee met PrO en AB omdat er bij hun amendement nog steeds een tekort van 20.000 zou zijn. Als verklaring gaf het college dat het geld op is en er geen middelen zijn om de herinrichting van Stokeind op dezelfde wijze te faciliteren als de ruim 6 miljoen kostende Oisterwijkse voetbalfusie. In de nieuwe PPN geeft het College nu echter aan dat die financiële middelen in de komende periode wel worden verwacht. Ervan uitgaande dat het College zelf gelooft in het perspectief dat het aan de Raad schetst, is de VVD-fractie dan ook van mening dat aan het College een verdergaande opdracht dient te worden gegeven dan alleen het voeren van overleg met de betrokken verenigingen.

VVD WIL HAAREN BETREKKEN BIJ VEEHOUDERIJBELEID

VVD VVD Oisterwijk 19-05-2020 08:42

Het veehouderijbeleid splijt al jarenlang de politieke verhoudingen tussen de verschillende partijen in Oisterwijk. Het lukt maar niet om een gezamenlijke stip op de horizon te zetten en de meningen hierover lopen sterk uiteen, zo bleek afgelopen week weer tijdens het Raadsplein.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/39528/vvd-wil-haaren-betrekken-bij-veehouderijbeleid

© Tuinderij De Es - Haaren

Nu Haaren over slechts enkele maanden deel uitmaakt van onze gemeente, krijgt de discussie weer nieuwe invalshoeken. Als ’Tuin van Brabant’ geldt Haaren immers van oudsher als groene en agrarische kern. Agrarische ondernemers hebben er de afgelopen jaren al veel bereikt op het gebied van milieuduurzaamheid en dierenwelzijn. De VVD wil daarom Haaren volledig betrekken in besluitvorming voor de toekomst.

ZORGVULDIGE AFWEGING

Waar alle partijen het over eens zijn, is dat de meeste aandacht moet uitgaan naar gezondheids- en milieuaspecten. Maar de VVD vindt ook dat ondernemers ruimte moeten krijgen om hun vaak enorme investeringen terug te kunnen verdienen. De regelgeving mag in Oisterwijk niet strenger zijn dan elders in Brabant of Nederland. Alleen ‘duurzame krimp’ nastreven, zoals andere partijen verkondigen, leidt tot een eenzijdige discussie waarin activisten vaak alle aandacht opeisen. Een groot deel van het ons omringende landschap is de afgelopen eeuwen door onze land- en tuinbouwers onderhouden en vormgegeven. Hun belangen moeten in goede balans met die van omwonenden worden afgewogen. Voer de discussie over een goed buitengebied-beleid dus vanaf 2021, als Haaren en Oisterwijk zijn samengevoegd. En hopelijk ook in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch politieke consensus is over het beleid. Dit zal bijdragen tot gedragen oplossingen en het opstellen van duidelijke regels. Een dergelijk zwaar onderwerp vraagt om een zorgvuldige afweging in plaats van aan het eind van deze raadsperiode nog even vlug afgehamerd te worden.