Nieuws van politieke partijen in Oisterwijk inzichtelijk

833 documenten

60 JAAR JEUGDCIRCUS HAAREN

VVD VVD Oisterwijk 25-07-2022 09:49

Vanaf 30 juli staan de jeugdige circusartiesten van Il Grigio weer in de piste met hun jubileumshow FIESTA. Twee jaar lang konden de circusvoorstellingen vanwege Corona niet doorgaan, het publiek kan deze zomer weer 2 weken lang genieten van acrobaten, clowns en jongleurs.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/50474/60-jaar-jeugdcircus-haaren

© VVD Oisterwijk

Ton van de Ven stond als 7-jarig kind zelf jarenlang in de spotlights, eerst als clowntje (foto) en later als muziek-clown. Speciaal voor het 60-jarig jubileum ging hij afgelopen week op de foto met de huidige clowns van Il Grigio. Natuurlijk bij de fraaie beeldengroep van de hand van de Haarense kunstenaar Ton Buijnsters (1936-1998); blijvend eerbetoon aan een prachtige traditie die hopelijk nog jarenlang voortduurt.

De Grijze

Het was pastoor Verrijt die in 1961 het circus oprichtte. Veel Haarense kinderen konden ‘s zomers niet op vakantie omdat hun ouders dan de oogst moesten binnenhalen. Hij nam het initiatief voor een jeugdcircus waar elk kind uit het dorp wel een rol in had. Il Grigio – De Grijze in het Italiaans - ontleende hij aan de hond van de Italiaanse pedagoog en jeugdvriend Don Bosco. Ook de clownsnamen stammen vaak uit het Italiaans, zo heette Ton jarenlang Pépé en daagde hij in die rol de onnozele clown August uit, altijd goed voor veel hilariteit en humor. Hoewel in de jaren ’60 nog lang geen sprake was van een gemeentelijke herindeling, vermeldden de programmaboekjes toen al: ‘Haaren N.B. 3 km van Oisterwijk’. Belangrijkste reden daarvan waren ongetwijfeld de vele toeristen die van oudsher in de Oisterwijkse bossen verbleven en natuurlijk het NS-treinstation. Bezoekers van het jeugdcircus kwamen en komen immers vanuit heel Nederland en zelfs daarbuiten. De voorverkoop van de 20 voorstellingen, verloopt volgens de organisatie naar wens. 

 

CULTUURVISIE

Il Grigio is wat de VVD betreft een prachtig voorbeeld van de prominente rol die verenigingen (sport, spel cultuur, muziek, hobby) altijd vervullen in een hechte samenleving. Dat is iets van alle tijden en moet wat ons betreft zo blijven tot in lengte van jaren. Laat dit jubileum voor onze wethouder extra stimulans zijn om vaart te maken met haar aangekondigde Cultuurvisie. En da's geen grap.

DUURZAME AANPAK STAALBERGVEN

VVD VVD Oisterwijk 20-07-2022 08:21

Al ruim 2 maanden zijn de chloorbaden van het Staalbergven gesloten, als gevolg van scheuren in de verouderde leidingen. Vandaag is bekend geworden dat de chloorbaden deze zomer helemaal niet meer opengaan.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/50451/duurzame-aanpak-staalbergven

© Gemeente Oisterwijk

Met de huidige tropische temperaturen is dat natuurlijk een domper op de waterpret. Het natuurven blijft overigens wel normaal geopend en bezoekers betalen hiervoor slechts 1 euro toegangsprijs.

 

Voor de VVD is het nooit de vraag geweest OF het Staalbergven moet blijven, maar veel eerder HOE. Een dergelijke publieke voorziening kost immers veel geld waar elke Oisterwijkse belastingbetaler aan meebetaalt. Bovendien is gemeente Oisterwijk geen eigenaar van het ven, dat is sinds 1932 al de vereniging Natuurmonumenten. Dat pleit voor een duurzame aanpak met moderne technieken boven goedkope tijdelijke oplossingen. Zodat het binnen de financiële kaders van onze gemeente valt en blijft vallen. 

 

We roepen het college daarom op niet gezapig af te wachten maar actief en handelend te zoeken naar een oplossing. In de onderhandelingen met Natuurmonumenten moet gezocht worden naar een langlopende samenwerking die haalbaar en betaalbaar is. Innovatie en technische kennis en kunde moeten daar wat ons betreft leidend in zijn. Dan kunnen ook toekomstige generaties Oisterwijkers de komende decennia volop genieten van ’t Staal!

 

Visie CDA over perspectiefnota

CDA CDA Oisterwijk 10-06-2022 09:29

Het CDA geeft haar mening over de perceptiefnota die zijn voorgesteld. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij zien veel verbetering. Hier een paar punten: Het financiële plaatje ziet er beter uit dan voorgaande jaren. De algemene reserve bevat meer dan 12 miljoen. Het afgelopen jaar heeft de bedrijfsvoering geleid tot een positief resultaat.Daarnaast is er een nog een aardige bijdrage vanuit de gemeente Haaren, maar liefst 3 miljoen begrijpen we uit de beantwoording van de technische vragen. Voor dit laatste hebben we wel nog een punt. Het is afkomstig uit de voormalige gemeente Haaren. Het zou niet onze keuze zijn om dit bedrag over te hevelen naar de algemene reserve. Naar ons idee hoort dit bedrag ook weer terug te vloeien naar de kern Haaren. Daar zijn ook genoeg projecten, we denken dan onder andere aan “Den Domp”. We dienden daarom een motie in om het bedrag te reserveren voor de leefbaarheid van de kern Haaren. Er is een aanzienlijk risico gerelateerd aan rechtszaak over de precariobelasting. Het gaat dan om een bedrag van globaal van 6 miljoen. Naar ons idee hoort dit risico, vooral gezien de grootte van het bedrag, vermeld te worden in de nota. We dienen daarom een motie in samen te AB over dit punt om het op te nemen in de nota. Nu zijn er meer risico’s die we niet terugvinden in de nota. De provincie Noord-Brabant heeft de datum 1 januari 2024 als uiterste datum gesteld dat veestallen emissiearm moeten zijn. Een aantal agrarische bedrijven in de gemeente zal zijn bedrijf aan moeten passen om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving van provincie. Voor de aanpassingen zijn nieuwe vergunningen nodig. En daar gaat het mis. Voor verschillende bedrijven gaat het dan om een buitenlandse wijziging van het bestemmingsplan. Een traject wat nu nog maar nauwelijks haalbaar is. Hoe gaat dit verder? Enige tijd geleden stond hierover al een advertentie in de lokale krant. Tot nu toe hebben we weinig reactie en actie gezien vanuit het college. Laten we deze ondernemers gewoon in de steek? Of wachten we op de eerste schadeclaims? Naar het idee van het CDA zou een gemeente juist samen met de betreffende ondernemers op zoek moeten naar een oplossing. Dat is wat het CDA verstaat onder een gemeente die voor de inwoners en ondernemers werkt! Naast de risico’s, behandelt de nota de gewone bedrijfsvoering en de lopende projecten. Uitgelicht zijn de kompas projecten, de grotere of ambitieuzere projecten binnen de gemeente. Bijzonder is dat de projecten niet terugkomen in de financiën. Op pagina 28 staat een hele lijst. Op pagina 6 komt een heel klein deel hiervan terug. En daar staat bij de meeste onderdelen dan geen bedrag. Typische voorbeelden zijn het zwembad “Het Staalbergven” en het project Beekdal park. Voor beide zijn bedragen rond de drie miljoen aan kosten voorbijgekomen. Waarom staan ze dan wel genoemd in de PPN? Voor de kompas projecten is alles nog steeds een voornemen. En ook niet meer, er zijn geen bedragen voor gereserveerd, nu niet en niet tot en met 2026. Er is ook genoeg om te doen. In het akkoord van de coalitie “Gezamenlijk perspectief over grenzen heen”, zien we genoeg doelen. Eén daarvan is het realiseren van 35% sociale woningbouw in de komende jaren. Een andere is het verduurzamen van de gemeente. Maar waar zien we dit terug in de huidige nota? Of waar zijn de reservering om dit op termijnmogelijk te gaan maken? Tot en met 2026 zien we daar geen bedragen of reserveringen voor voorbij komen En dit is dan ook ons grote bezwaar tegen de huidige perspectief nota. De inhoud gaat vooral over de normale bedrijfsvoering maar niet over hoofdzaken of de majeure projecten. De zogenaamde kompas projecten worden niet of nauwelijks benoemd en niet ingevuld. Het is daarom dat wij niet instemmen met de nota. Voor vragen kunt u contact opnemen met de fractie van het CDA Oisterwijk

VVD TREKT DUURZAAMHEIDSAGENDA DOOR

VVD VVD Oisterwijk 27-05-2022 02:05

Dit jaar loopt in Oisterwijk na 4 jaar de Duurzaamheidsagenda af. De VVD komt daarom bij monde van Rowan van Geloven met een motie om ook na 2022 geld en aandacht te reserveren voor duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptie en een circulaire economie.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/49935/vvd-trekt-duurzaamheidsagenda-door

© VVD Oisterwijk

Rowan van Geloven weet waarover hij praat. Naast raadscommissielid van VVD Oisterwijk is hij namelijk beleidsadviseur Duurzaamheid in onze buurgemeente Vught. "Het is in het belang van zowel huidige als toekomstige generaties om zo snel mogelijk de overstap te maken naar hernieuwbare energie. Daarnaast is stabilisering van de biodiversiteit en het wapenen tegen droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen door de klimaateffecten belangrijk."

BEDREIGING

"De klimaateffecten vormen ook voor onze gemeente Oisterwijk een bedreiging voor wonen, werken en recreëren. Naast duurzaamheid is de overstap naar hernieuwbare energie ook goed voor onafhankelijkheid van Nederland ten opzichte van andere landen, zoals nu met het gas uit Rusland." Naast de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) hebben we als gemeente ook de opgave voor behoud van biodiversiteit, het klimaatadaptief inrichten van de kernen, het gasloos maken van de gebouwde omgeving, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Het is dus verstandig om in het kader van de REKS en het Klimaatakkoord te kijken naar de middellange- en lange termijn.

 

MOTIE

De nieuwe Perspectiefnota houdt nu nog geen rekening met middelen of reserveringen voor alle duurzaamheidsdoelstingen. Deze zullen moeten worden opgenomen in de begrotingen van 2023 t/m 2026. De VVD Oisterwijk hoopt ook de andere partijen te kunnen vinden in deze motie, die tijdens de Raad van 9 juni a.s. wordt ingediend en nader toegelicht.

BAAS IN EIGEN PAREL

VVD VVD Oisterwijk 22-04-2022 09:32

Donderdag 21 april werd de lang verwachte Woonzorgvisie van gemeente Oisterwijk in de raad behandeld. In de regio Hart van Brabant zijn we als eerste gemeente aan de slag gegaan met zo’n integrale woonzorgvisie.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/49638/baas-in-eigen-parel

© Gemeente Oisterwijk

De aanpak van het college is naar onze mening de juiste geweest: eerst accurate gegevens verzamelen en daarmee het gesprek kan worden aangegaan met betrokken partijen woningbouwcorporaties, zorgorganisaties en natuurlijk met de raad als volksvertegenwoordiging van onze 32.000 inwoners. Wel hebben we naar wethouder Eric Logister de nadrukkelijke wens uitgesproken om ook in regionaal verband, zeggenschap te behouden over ons eigen grondgebied. Baas in eigen parel te blijven, ook de komende jaren. Ton van de Ven diende daartoe een motie in, mede namens het CDA.

Juiste mix

De woningopgave van 1.500 woningen de komende 10 jaar is fors. Maar in aanloop naar het raadsvoorstel bleken gelukkig alle partijen het met elkaar eens dat we geen grootschalige, eenzijdige nieuwbouwwijken in onze groene kernen willen. Maar kwalitatief hoogwaardige projecten, waar het aanbod wordt afgestemd op de daadwerkelijke behoefte in onze afzonderlijke kernen. Zijn dat seniorenwoningen? Koop- of huurappartementen of juist meer grondgebonden woningen. De juiste mix bepalen vraagt om keuzes maken, dus om visie. Kwaliteit gaat voor ons te allen tijde boven kwantiteit, met respect voor het landschap, voor de aanwezige natuur en de groene ruimte die onze kernen omringt en hen elk een uniek karakter geeft. 

Betaalbaar

Ook het begrip ‘betaalbaar’ zal de komende tijd nog ongetwijfeld de nodige discussie opleveren. Met alweer de derde bouwcrisis in amper 12 jaar tijd, zorgen economische ontwikkelingen, milieuaspecten zoals rondom de Pfas en stikstof, of zoals nu de oorlog in Oekraïne voor forse prijsstijgingen en materiaal- en grondstoftekorten in de bouw voor een verdere stijging van bouwkosten. We hebben het college gevraagd de woonzorgvisie daardoor niet negatief te latn beïnvloeden. Ook al vergt dat keuzes die we nu niet kunnen voorzien.

Motie

Onze motie ging in op het aanstaande Koersdocument Stedelijke Regio Breda Tilburg, waarin Oisterwijk afspraken maakt met buurgemeente Tilburg. Als groene kernen gemeente gaan bij ons immers alle seinen op rood wanneer gesproken wordt over: Duurzame Verstedelijking. Eric Logister wist de meerderheid van de raad gerust te stellen dat onze Woonzorgvisie steeds leidend zal zijn bij regionale plannen. De fracties VVD en CDA brachten daarna de motie toch in stemming, om hun bedoelde duwtje in de rug van de wethouder kracht bij te zetten.

Lees ook: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/oisterwijk-wil-geen-reeshof-maar-groen-hart~af4f620d/

Bezint eer ge begint: restaureer Haarendael!

CDA CDA Oisterwijk 16-04-2022 07:43

Bezint, eer ge begint: Restaureer Haarendael! Op 21 december 2021 heeft het College van B&W een voorgenomen besluit om het Rijksmonument Haarendael (gedeeltelijk) te slopen genomen. Haarendael is een bijzonder complex met een hoge cultuurhistorische waarde. Het was een belangrijke priesteropleiding(grootseminarie) en in de Tweede Wereldoorlog diende het als gevangenis van o.a. belangrijke Nederlandse kopstukken. Het is één van de weinige complexen, waar die geschiedenis nog tastbaar aanwezig is. Vanuit deze achtergrond heeft de Raad van de voormalige gemeente Haaren op 12 juli 2012 unaniem een structuurvisie aangenomen, waarin als uitgangspunten het behoud van het monumentale karakter van het complex en dat ontwikkelingen ten dienste van dit behoud dienen te staan, zijn vastgesteld. Op 26 mei 2016 is het bestemmingsplan Haarendael vastgesteld, waarin deze uitgangspunten als basis zijn gebruikt. Met de brand van eind augustus 2019 zijn delen van het rijksmonumentale hoofdgebouw zwaar beschadigd. Maar, verloren is het nog niet! Uit de stukken die ter inzage lagen, komt naar voren dat er verschil van standpunt is over de delen die bewaard kunnen blijven en de voorgestelde wijze van sloop tussen aan de ene kant de eigenaar/projectontwikkelaar en de andere kant de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie en de gemeentelijke monumentencommissie. Ook is er nog geen gedragen beeld van de toekomstige situatie en is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed er niet van overtuigd dat de voorgestelde wijze van sloop recht doet aan het monumentale karakter van het complex. Zowel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie als de gemeentelijke monumentencommissie, hebben een negatief advies uitgebracht. Op 14 februari j.l. is de raad geïnformeerd over de stand van zaken en de voorgenomen aanpak door het college. Daarbij werd een tekening van de projectontwikkelaar gepresenteerd over de nieuwe situatie. Te zien was een nagenoeg volledige sloop van het door brand getroffen deel van het hoofdgebouw en forse bebouwing van het voorterrein. Er zouden ongeveer 300 wooneenheden komen. Met die voorgestelde sloop gaan unieke monumentale waarden en een stuk geschiedenis, definitief verloren. De CDA-fractie is zeer bezorgd over deze ontwikkelingen en wil dat er een restauratieplan wordt ontwikkeld van de rijksmonumentale onderdelen om het monumentale karakter van het complex te behouden. Daarmee wordt recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van de hierboven genoemde structuurvisie en de adviezen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincie. Pas nadat er een gedragen beeld van de toekomstige situatie van het Landgoed Haarendael is, dient het College een besluit over de aanvraag tot sloop te nemen. Het credo “Opdat wij nooit vergeten” is nu actueler dan ooit!

Werkbezoek toerisme

CDA CDA Oisterwijk 04-04-2022 08:25

Werkbezoek toerisme Afgelopen zaterdag gingen er een aantal raads- en commissieleden mee op werkbezoek met als thema Toerisme. Op uitnodiging van het Buitengebied Management bezocht het gezelschap in 2 groepen een 8-tal bedrijven in het buitengebied van Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. De dag begon op het innovatieve Klein Oisterwijk, waar de toekomstplannen van het park werden gepresenteerd. Duurzaamheid en innovatie stonden hierbij centraal. Daarna werden verschillende bekende Oisterwijkse bedrijven bezocht als De Gerrithoeve, KampinaStaete, Pergama Landjuweel, Beukenhaeghe Bed & Breakfast, t’ Draaiboompje en Kampeerboederij Heukeloms Hoefke. Geertje Mink, Rik Roemen en Frank de Werdt enthousiast over de mooie toeristische sector die onze gemeente rijk is. Het CDA wil dan ook graag de ruimte blijven geven aan deze gedreven ondernemers en zal zich hier de komende jaren hard voor maken.

VVD LEGT DE LAT HOOG

VVD VVD Oisterwijk 14-03-2022 00:11

De publieke tribune kleurde 10 maart volledig blauw! Zo’n 75 leden – jong & oud – van Atletiekvereniging Taxandria kwamen hun stem luid en duidelijk laten horen tijdens de Raadsvergadering in Tiliander.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/49169/vvd-legt-de-lat-hoog

© Taxandria Atletiek Oisterwijk

Het college had immers in december ‘besloten’, dat de vereniging binnen 3 jaar moet wijken voor woningbouwplannen op het huidige Sportpark De Gemullenhoeken. De raad dacht daar echter anders over en dat kreeg het college - bij monde van VVD-fractievoorzitter Ton van de Ven - duidelijk te verstaan. ‘In een gemeente als Oisterwijk moet de zorg voor bloeiende verenigingen zwaarder wegen, dan de zorg voor onszelf. We moeten daarom alles op alles zetten om Taxandria te laten zitten op de plek waar ze al bijna 80 jaar zitten.’ Ook andere fracties omarmden staande de vergadering deze gedachte en stemden – op D66 na – gezamenlijk in met de motie hiertoe.

 

MILJOENEN-INVESTERING

Gemeente Oisterwijk heeft afgelopen jaren ettelijke miljoenen geïnvesteerd in het nieuwe Sportpark Den Donk. Zo werd voor de sporthal en het nieuwe zwembad ruim 9 miljoen neergeteld en kostten de nieuwe velden voor voetbalvereniging Trinitas zo’n 4 miljoen euro. Ter financiële dekking van deze miljoeneninvesteringen, rekent de gemeente de komende jaren met inkomsten uit grondverkoop op het terrein van Taxandria. Het is voor de VVD ook volstrekt helder dat er daarom linksom of rechtsom woningbouw zal moeten komen. De groene ligging pal tegen Natura-2000 gebied aan, laat echter zeker niet elk willekeurig woningbouwplan of -ontwikkeling toe.

 

HORDE NEMEN

Atletiekvereniging Taxandria bleef bij de recente ontwikkeling van Sportpark Den Donk buiten schot en kon vooralsnog blijven zitten aan de Vennelaan. De vereniging telt momenteel zo’n 350 leden, waarvan een groot deel jeugdleden. Zeker ten tijde van Corona, beleefde de vereniging een flinke opbloei en kent sinds 2019 ook een officiële Triathlon-afdeling. Uit de gesprekken die onze VVD-fractie voerde met het Taxandria-bestuur, is het vertrouwen naar voren gekomen om samen te werken aan een gedegen plan dat ook de financiële toets kan doorstaan. Niet alleen nu, maar ook de komende decennia. Die verantwoordelijkheid durven we samen met het college aan, waarbij we een beroep doen op ieders creativiteit. Er zullen immers zeker de nodige hordes moeten worden genomen. De VVD legt de lat hoog om zo ver mogelijk te komen in deze ambitie. Een geïntegreerde atletiekbaan omgeven door duurzame woningen en met behoud van de groene uitstraling en de aanwezige natuur.

Visie van het CDA Oisterwijk over het AZC

CDA CDA Oisterwijk 10-02-2022 11:31

Bij de start van het asielzoekerscentrum hier in Oisterwijk is dit door het CDA omarmt. Dat is nog steeds onze insteek. Solidariteit is een van de uitgangspunten van onze partij. Een verlenging van het asielzoekerscentrum is voor ons dan ook geen probleem. Nu is er ook een andere kant. Ook personen waar de asiel opvang niet voor bedoeld is, maken hier toch gebruik van. De overlast die daaruit voortkomt is erg heftig voor iedereen die daar mee in aanraking komt. En dat geldt dan ook voor inwoners van het asielzoekerscentrum. Het handhaven van de veiligheidssituatie is voor ons minstens zo belangrijk als de opvang. Het bieden van veiligheid oor anderen moet niet ten koste gaan van die van onszelf. Het is daarom dat wij kritisch kijken naar de overeenkomst met het COA. De ervaringen daarmee zijn ook niet altijd even positief geweest. De situatie heeft verbeterd. De laatste twee jaar is met het COA een goede samenwerking opgebouwd. Dat biedt perspectief voor een voortzetting. Kritisch voor wat betreft de veiligheid blijven we. Een extra reden daarvoor is de looptijd van de overeenkomst, dat is maar liefst voor 25 jaar. Om daar ook nog een uitbreiding van de capaciteit aan te koppelen, dat zien wij niet zo zitten. Ook de reden om tot een uitbreiding van de capaciteit hier in Oisterwijk uit te breiden ontbreekt naar ons idee. Het idee om dit via flexibele schil te doen is in principe een sympathiek voorstel. Maar het is nog onvoldoende uitgewerkt. Sommige invullingen zoals genoemd worden zijn volgens ons gewoon geen goed idee. Vandaar dat wij het amendement om de capaciteit te laten zoals die nu is indienen samen mat AB. Een ander punt betreft de open punten in de overeenkomst. De invulling als regionale opvang locatie blijkt goed te werken. De invulling met alleen statushouders en kansrijke asielzoekers is ook positief. Maar op het moment is dit nog een pilot. De intentie is om de pilot verder uit te breiden. De beslissing hiervoor valt pas in Oktober van dit jaar. De intentie van het COA is om hier mee door te gaan. Maar dit is slechts een intentie. Wat gebeurt er als dit anders uitpakt? Krijgt de raad dan opnieuw de mogelijkheid om zich hierover uit te spreken? Een soortgelijk punt betreft de ondersteuning van AMV’ers. De overeenkomst vermeld dat er extra ondersteuning daarvoor komt tegelijk is er het voorbehoud dat er nog geen financiering voor is. Ook dit zien wij als een open punt in de overeenkomst. Zoals aan het begin aangegeven is de veiligheid bij de nieuwe overeenkomst waar wij ons het meest op willen richten. Ook daarvoor hebben we een punt. De toepassing van de top-X lijst speelt een essentiële rol in het voorkomen van ongewenste elementen op het AZC. Hoe gaat het nu verder als de lijst in de loop van de komende jaren een andere invulling krijgt? Of als de lijst komt te vervallen? Op zo’n moment zouden wij de overeenkomst opnieuw ter discussie willen stellen. Vandaar dat wij hier een amendement voor ingediend hebben. Het doel hiervan is om gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende middelen hebben om alle partijen, waaronder het COA, te kunnen verplichten tot een maximale inspanning. Niet alleen dat, maar ook om de mogelijkheid te hebben om de overeenkomst te beëindigen op het moment van onvoldoende resultaat hoort wat ons betreft een mogelijkheid te zijn. Een aspect dat hierbij een rol speelt en dat uit de onderzoeken tevoorschijn komt is de invloed van communicatie. Op het moment loopt dit zoals uit goed. Maar ook dit is een belangrijk deel van het in stand houden van een veilige situatie gerelateerd aan het asielzoekerscentrum. Hier hebben we een soortgelijk beeld bij, als bij de TopX lijst. Wat gebeurt er als dit wegvalt, de looptijd was 25 jaar. Ook hiervoor hebben we een deel opgenomen in het amendement. Als laatste, gezien de waarde die we toekennen aan de natuur van het omliggende gebeid is het naar ons idee een goed idee om hier de nodige aandacht aan te besteden. Vandaar dat het CDA het voorstel van D66 mede indienen.