Nieuws van politieke partijen in Oisterwijk inzichtelijk

722 documenten

Betoog begroting 2020

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 08-11-2019 13:44

Voorzitter,

Vandaag hebben we het over de begroting 2020. Een begroting met twee gezichten. Het eerste gezicht is dat van grote tekorten op de Jeugdzorg en de Wmo die opgelost moeten worden. Het tweede gezicht is het gezicht van evenwicht op alle andere gebieden.

Wij hebben deze begroting bekeken met een blik op de toekomst, zonder onze ogen te sluiten voor het tekort van € 3 miljoen op het sociaal domein. De ombuigingen moeten voor ons in het licht staan van de toekomstvisie van onze gemeente, het raadsakkoord en de Global goals.

Ondanks pijnlijke maatregelen past deze begroting volgens ons in die toekomstvisie. Dat betekent voor ons dat we ondanks de lastige tijden in de openbare ruimte zorgen dat de basis op orde is en blijft om kapitaalvernietiging te voorkomen, dat we voor het sociaal domein moeten inzetten op grip en beheersmaatregelen, op preventie en het vormgeven van de transformatie. Daar horen voor ons ook prestatieafspraken met onze partners bij. Want wat we ook doen op andere vlakken, als we geen grip krijgen op het sociaal domein is het dweilen met de kraan open.

In 2019 zijn we gestart met 80 miljoen regionale lasten en hebben we regiobreed al 30 miljoen moeten bijplussen. Dat is ongekend en onverantwoord. Wij verwachten dat het college hier dan ook vol op inzet. Voor ons is samenwerking daarin belangrijk. Maar samenwerking is niet alleen de regio. Als de regio niet kan leveren dan zullen we het meer naar ons toe moeten trekken, bijvoorbeeld in GHO verband. Want nog een jaar zoals 2019 kan echt niet!

In die toekomstvisie blijven wij inwonersinitiatieven zoals Sportpark Stokeind, Gebiedsvisie Moergestel Oost en Kasteel Durendael omarmen met een positief-kritische insteek. Het is immers niet de gemeente van de ambtelijke organisatie, het college of de raad, maar van alle inwoners, ondernemers, verenigingen en anderen die onze gemeente maken tot de mooie gemeente die het is. Wij blijven geloven in inwonersbetrokkenheid en inwonersinitiatieven. Samen met iedereen die onderdeel is van onze gemeenschap kunnen we de leefbaarheid versterken en onze parel laten  glanzen.

Is het glas nu halfvol of halfleeg? Wat ons betreft half vol. We hebben een schitterende nieuwe sportaccommodatie op Den Donk met een mooi maar iets te klein zwembad. Trinitas is volop in ontwikkeling als club en het nieuwe onderkomen krijgt steeds meer vorm. We hebben een duurzaamheidsagenda, die we nu tot uitvoering brengen. Een duurzamer veehouderijbeleid is in ontwikkeling. Wij zijn wel benieuwd wanneer het nieuwe beleid er gaat komen. Daarnaast roepen wij het college op goed te kijken naar de belangen van stoppende agrariërs.

Welke invloed de landelijke aanpak van de stikstofproblematiek heeft op al onze plannen blijft spannend. Dat stikstof moet worden teruggedrongen is duidelijk, de vraag is hoe. Los van onze wens een duurzamer veehouderijbeleid te krijgen is het niet fair als die opgave alleen bij deze sector komt te liggen. 100 km p/u op A58 kan wat ons betreft ook.

Wensen zijn er ook. De ontwikkelingen op Stokeind verdienen onze aandacht en PGB denkt graag mee in mogelijkheden om de gewenste ontwikkeling door te zetten. Wij dienen hiervoor een motie in met het volgende dictum:

Draagt het college op om in overleg met de betrokkenen, in het eerste kwartaal van 2020 met een voorstel te komen over de realisatie van ‘Sportpark Stokeind’, zodat de raad een integrale afweging kan maken in het kader van de Perspectiefnota.

Waar we niet blij mee zijn is de voorgenomen taakstelling op groenonderhoud. We houden het wegenonderhoud in centrumgebieden op A-niveau maar gaan bezuinigen op groen? Hier dienen we de volgende motie voor in:

De taakstelling op groen niet door te voeren en daartoe ruimte te zoeken in het behouden

van de kwaliteit van het winkel- en voetgangersgebied, zoals deze nu is.

Mocht de motie zoals voorgesteld niet haalbaar blijken, dan zien wij ook een dekkingsmogelijkheid in de structurele dekking van 35.000 voor het verhogen van het onderhoudsniveau naar A voor fiets- en voetpaden en verhardingen van de centrumgebieden.

Wij blijven twijfels houden bij de voorgenomen investering in de school De Hondsberg. In de begroting staat opgenomen dat wordt gestart met de nieuwbouw maar wij zien graag eerst een raadsvoorstel op basis waarvan we een integrale afweging kunnen maken. Daartoe dienen we het volgende amendement in:

In begroting 2020 paragraaf 3.2 (pagina 48) de navolgende tekst :

“We starten met de vervangende nieuwbouw van PI-school de Hondsberg” te vervangen door “We stellen een voorstel op over de haalbaarheid van vervangende nieuwbouw van PI-school de Hondsberg, zodat de raad een integrale afweging kan maken.”

De financiële verwerking hiervan te verwijderen uit de begroting.

De toekomst van Staalbergven komt op korte termijn op de agenda. Staalbergven is voor ons onlosmakelijk verbonden met Oisterwijk en onze toeristische gemeente kan volgens ons niet zonder een goede buitenaccommodatie, die een langere periode van het jaar gebruikt kan worden dan nu.

Daarnaast hebben wij nog een aantal punten:

Duidelijkheid voor de scouting, dat duurt al veel te lang

Bereikbaarheid blijft een dingetje. Wij zijn dan ook heel benieuwd naar de plannen voor de verkeerssituatie in Moergestel en Oisterwijk.

Aanpak van de parkeerproblematiek in Oisterwijk Centrum en KVL. De verhoging van de parkeertarieven zal daarin naar onze verwachting eerder een grotere druk in woonstraten opleveren dan een lagere. Hoe gaan we daar mee om?

Ondanks de goede woonagenda met een mooie Plus ambitie blijven betaalbare woningen een aandachtspunt

We missen initiatieven om burgerparticipatie verder te ontwikkelen, waarbij we zaken als de kinderburgemeester en Oisterwijk aan Z blijven toejuichen.

Verhoging van het precariorecht Lindeplein lijkt ons niet terecht, het Lindeplein is geen A-locatie. Voor 2020 heeft het geen effect, bij de begroting 2021 zullen wij hier kritisch naar kijken.

PGB staat voor een solide financieel beleid. We hebben de afgelopen periode in samenspraak met onze samenleving gekeken naar de oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. En we zijn eruit gekomen, ook al doen de oplossingen op onderdelen zoals de lastenverhogingen behoorlijk pijn. Daar staat tegenover dat er geen bezuinigingen op ons voorzieningenniveau zijn. Maar het belangrijkste winstpunt voor ons is dat we iedereen de kans hebben gegeven zijn mening te geven. We hebben in elk geval gezien dat onze inwoners en ondernemers ook in tijden dat het financieel minder gaat betrokken willen zijn en blijven.

Een sluitende begroting en een gezonde reservepositie vinden wij belangrijk. De sluitende begroting hebben we met de ombuigingen binnen bereik. Dat doen we wel met stevige lastenverhogingen en daar zit voor ons veel pijn. Het gaat niet alleen om verhoging van de OZB, maar de totale woonlasten nemen toe. In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven de OZB niet te willen verhogen. Wij hebben gezocht naar mogelijkheden om deze verhoging tegen te kunnen houden of te verlagen. Dat kan volgens ons alleen als we alternatieve dekkingen kunnen vinden en dat is ons niet gelukt. Als we moeten kiezen tussen de OZB verhoging of het afbreken van het voorzieningenniveau in onze gemeente, kiezen we voor de voor ons minste van 2 kwaden. Wij accepteren met pijn in ons hart dat we ons punt over de OZB moeten opgeven om de andere punten uit ons programma wel te kunnen realiseren. Als iemand met financieel solide ideeën komt waarmee de OZB verhoging lager kan uitvallen zonder dat de voorzieningen worden afgebroken, houden we ons aanbevolen! Daarom steunen wij de moties trap-op-trap-af en kostendekkendheid leges van PrO.

Voor ons blijft staan dat onze inwoners nu betalen voor het beleid van Den Haag. Daarom vinden wij dat structurele besparingen die we realiseren op het sociaal domein ten goede moeten komen aan onze inwoners door een verlaging van de woonlasten. Daarvoor dienen wij een MOTIE in met het volgende dictum:

Roept het college op de resultaten van de inspanningen om meer budget vanuit het Rijk te krijgen en de grip op het sociaal domein te vergroten en daardoor de lasten te verlagen, in te zetten voor de verlaging / matiging van de OZB. Het college doet bij de perspectiefnota en begroting voor 2021 voorstellen in die richting.

In de grondexploitatie zien we enkele concrete ontwikkellocaties aankomen zoals Taxandria. Projecten waar we een resultaat op verwachten waarmee we onze reserves aan kunnen vullen. Wij vragen het college ons toe te zeggen dat op korte termijn een onderzoek wordt uitgevoerd naar deze concrete ontwikkellocaties en dat de raad wordt geïnformeerd over de mogelijkheden kansrijke projecten zo snel mogelijk te gaan ontwikkelen. Wij zien ook mogelijkheden in Ruimte voor Ruimte projecten om onze reserves op peil te brengen. Wij roepen het college op ook hier werk van te maken. Daarom dienen we een motie in met het volgende dictum:

De Visie op de Bebouwingsconcentraties voor 1 juli 2020 te actualiseren, waarbij naar ruimere mogelijkheden wordt gekeken om Ruimte voor Ruimte-woningen te realiseren, hetgeen een bijdrage levert aan de (maatschappelijke) doelen van onze gemeente.

Ook op andere vlakken vragen wij ons af of we bepaalde activiteiten moeten doorzetten. Zowel in de Perspectiefnota’s en begrotingen van de afgelopen jaren als in de Berap 2019 zijn posten opgenomen die ten laste van de reserves komen, waarvan wij ons afvragen of we die activiteiten nu en in deze vorm moeten uitvoeren. Zijn er geen samenwerkingsmogelijkheden waardoor de kosten gedrukt kunnen worden? Zijn al deze projecten wel echt noodzakelijk? Daarom dienen we een MOTIE in met het volgende dictum:

Draagt het college op alle voorgenomen onttrekkingen ten laste van de reserves te beoordelen op noodzakelijkheid en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 voorstellen te doen aan de raad om het beroep op de reserves te beperken.

Een positief resultaat van € 634.000 vinden wij wat teveel van het goede, zeker omdat daar een onttrekking van € 1.162.000 uit de reserves voor nodig is. Wij stellen dan ook voor deze onttrekking met € 500.000 te verlagen. Daarvoor hebben wij het volgende AMENDEMENT.

Aan het besluit wordt het volgende beslispunt toegevoegd:

De begrote onttrekking aan de Algemene reserve ad € 1.162.000,– ter dekking van het verwachte tekort op Jeugdhulp 2020 wordt verminderd met € 500.000,–. Het begrote positieve resultaat voor 2020 wordt hierdoor met € 500.000 verlaagd.

Al met al vinden wij dat er een goede begroting ligt hoewel het nogal wat betekent voor onze inwoners. Een begroting waarmee we een duurzame toekomst in gaan. Een begroting waarmee we ons ook voorbereiden op de komst van onze buren uit Haaren. Een begroting waarvan wij denken dat onze voorstellen hem nog net iets beter maken. En vooral een begroting waarin we het komende jaar samen met onze inwoners, ondernemers en in de politiek onze mooie gemeente nog mooier proberen te maken. Want samen kom je verder!

Roel van den Bersselaar

Raadslid namens PGB

PGB steunt ambitieuze begroting voor Oisterwijk

Begroting gemeente Oisterwijk – inbreng PGB

Begroting 2017: PGB reageert op voorstel van het college

Wat gebeurt er in gemeente Oisterwijk in 2016? PGB reageert op de begroting van het college

INWONERS DRAAIEN OP VOOR MILJOENENTEKORT

VVD VVD CDA Oisterwijk 08-11-2019 10:03

De miljoenen vlogen ons afgelopen week om de oren. Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting, zocht het college dekking voor een structureel jaarlijks tekort van 2,7 miljoen. Alsof het allemaal nog niet genoeg was, kwam de wethouder ook nog met een ‘rekenfoutje’ van € 320.000 op de proppen.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/37211/inwoners-draaien-op-voor-miljoenentekort

© Gemeente Oisterwijk

Maar in plaats van gewoon zuiniger aan te doen - of de torenhoge ambities bij te stellen - kiest de portefeuillehouder ervoor om de OZB 20% te verhogen in 2 jaar tijd. Terwijl zijn eigen partij PGB vorig jaar nog plechtig aan haar kiezers beloofde hier niet aan te tornen. ‘Met pijn in het hart’, verklaarde PGB hierover.  ‘Krokodillentranen’ noemt de VVD deze draai van 180-graden.  Ook het CDA en raadslid Vulders (PrO) hebben weinig vertrouwen in hun eigen coalitie en stemden eveneens tegen de begroting.

Hoop geen strategie

Het college gaf meerdere malen aan te ‘hopen’ op financiële steun vanuit Den Haag. ‘Maar hoop is geen strategie’, reageerde VVD-fractievoorzitter Anne Cristien Spekle resoluut. ‘In uiterst onzekere tijden met de Brexit en een urgente stikstof- en pfafcrisis moeten we realistisch zijn en vooral niet bang zijn om keuzes te maken. De financiële basis voor onze gemeente moet in elk geval op orde zijn, om alles wat op ons af komt het hoofd te kunnen bieden.’ Niet alleen het tekort op de begroting speelt daarin een rol, ook de daling van de algemene reserves van 11,5 miljoen naar 2 miljoen en oplopende schuld van 52 miljoen in 2019 naar 64 miljoen in 2020. Het weerstandsratio zakt in amper een jaar van 3,6 door de rode lijn heen naar 0,64 en dat alles baart de VVD grote zorgen.

 

Onnodige paniek

Het kabinet onderkent inmiddels diverse knelpunten in de afgeronde decentralisatie. Als de Jeugdzorg mogelijk weer van gemeente naar het Rijk gaat, is er van oplopende tekorten volgende jaren niet langer sprake. En als de 14 miljoen aan reserves in 2018 dus waren aangewend voor waar ze voor bedoeld zijn - namelijk tekorten en tegenvallers opvangen en ombuigingsmaatregelen treffen – dan was alle paniek van de afgelopen tijd niet nodig geweest. Bijna de helft ging echter op aan de voetbalfusie, voor de VVD nog altijd een onbegrijpelijke en onverantwoorde investering in de huidige tijd. Helemaal nu  noodzakelijke nieuwbouw voor de PI-school, nota bene een wettelijke taak van de gemeente, gewoon geschrapt is uit de begroting. 

PGB over de laatste raadsvergadering

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 28-10-2019 20:40

De raadsvergadering van 24 oktober jl. stond vooral in het teken van het AZC. Maar daarnaast stonden er ook een aantal andere belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de woonagenda en het bestemmingsplan KVL Oost. Wilt u weten wat PGB hiervan vond, lees dan snel verder.

Voorwaarden AZC

De raad had de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de verlenging van het Asielzoekerscentrum (AZC). Afgelopen weken hebben we al aangegeven dat wij voor verlenging van het AZC zijn, maar wel onder een aantal voorwaarden om de overlast te voorkomen.

Daarom hebben we via onze woordvoerder Roel v/d Bersselaar een aantal voorstellen gedaan om de afspraken aan te scherpen. De eerste en belangrijkste was om vreemdelingen uit ‘veilige landen’ niet toe te laten, omdat deze groep de meeste overlast veroorzaakt. Dit gaat om zowel de meerder- als minderjarige ‘veilige landers’. Een raadsmeerderheid heeft daarmee ingestemd.

Daarnaast hebben we voorgesteld om bij overlast in overleg met omwonenden naar oplossingen te zoeken, een lik-op-stuk beleid te voeren en dat de kosten van jeugdzorg boven het rijksbudget voor rekening van het AZC komen. Ook hiermee stemde de raad in.

Hiermee hebben wij als PGB een heldere boodschap meegegeven aan het college, dat nu opnieuw in gesprek moet gaan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De afspraak is dat de voorwaarden worden verwerkt in de overeenkomst. Zo niet, dan komt het terug in de raad!

Actiegerichte Woonagenda

Als PGB zijn we erg blij dat er eindelijk een actiegerichte woonagenda ligt. Er is immers een mismatch op de woningmarkt en dus is het zaak om daar waar mogelijk bij te sturen. Onze fractievoorzitter Carlo van Esch gaf daarom ook aan blij te zijn met de plus-ambitie die is opgenomen om meer woningen te realiseren dan nodig voor de eigen behoefte. Dat is nodig om de leefbaarheid op peil te houden, zeker in Moergestel.

We zijn ook akkoord gegaan met de voorgestelde verdeling van 35, 40 en 25% voor goedkope, middeldure en dure woningen. Dit moet ervoor zorgen dat er meer betaalbare woningen komen, zodat zowel jongeren als ouderen in onze gemeente kunnen (blijven) wonen.

Wij hebben nog wel een aantal aandachtspunten meegegeven. Ten eerste dat we niet alleen moeten inzetten op nieuwbouw, maar vooral ook op bestaande bouw omdat het dan gaat om 90% van de totale woningvoorraad. Daarnaast dat we moeten nadenken over een beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. En ten derde dat we bij de invulling van een aantal concrete (grote) projecten, zoals Nieuwenhof in Moergestel en Kartonnage en De Leye in Oisterwijk, samen met onze inwoners moeten zoeken naar een goede invulling, passend bij de behoefte en het dorpse karakter.

Ontwikkelingen KVL Oost

Voor de ontwikkelingen op KVL Oost lag een bestemmingsplan klaar ter vaststelling. Dit gaat over de invulling van het zogenaamde studiegebied, waar een aantal woningen, Lidl, Boerenbond en Dreamplaza moeten verrijzen. Als PGB hebben we drie punten ingebracht. Ten eerste dat er aandacht moet blijven voor de parkeerproblemen op KVL, inclusief bussen. Daarnaast dat er ook betaalbare woningen moeten komen. En tenslotte onze zorgen over de veiligheid omdat het gebied ligt tussen het spoor en een bedrijf uit de zwaarste milieucategorie.

Meer weten?

Carlo van Esch,

Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)

PGB over laatste raadsvergadering voor reces

PGB over de raadsvergadering van 17 mei

Raadsvergadering over de begroting: het resultaat

De laatste raadsvergadering van 2017

RUIME NAVOLGING VVD IN BEZWAREN AZC

VVD VVD CDA Oisterwijk 24-10-2019 09:29

Na een stevig debat heeft de raad in ruime meerderheid paal en perk gesteld aan de verlenging van het AZC in Oisterwijk na 2020.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/36939/ruime-navolging-vvd-in-bezwaren-azc

© Googlemaps

Zo is er in het oudste asielzoekerscentrum van Brabant voortaan geen plaats meer voor gelukszoekers afkomstig uit veilige landen. De Veiligelanders zijn immers aantoonbaar en te vaak de oorzaak van ernstige overlast die inwoners van Oisterwijk ondervinden. Met name in dit amadement vond de VVD navolging van de andere partijen. Ook moet er een lik-op-stuk-beleid komen voor  overlastgevende asielzoekers om hen over te plaatsen naar locaties elders. Verder moet het voor Oisterwijk – zoals nu ook voor het COA geldt - mogelijk zijn om het contract eenzijdig op te zeggen en moet het COA geen ‘inspanningen’ leveren maar meetbare resultaten. Zo niet dan vervalt het bestaansrecht voor een AZC aan de Scheibaan. Daarmee is de voorwaarde om een duur van 10 jaar terug te brengen naar 5 jaar, minder relevant geworden.

Ruime meerderheid

Zowel VVD (4), AB (4), PGB (5) als ook Fractie De Laat (1) konden zich hierin vinden en dat maakte CDA (2) en PrO (4) tot de minderheid. De wensen en bedenkingen worden meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders, die er op hun beurt mee naar de onderhandelingstafel gaan. Inzet van alle partijen is een veilig asielzoekerscentrum waar gastvrij onderdak geboden wordt aan mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. VVD-woordvoerder Con van Beckhoven en fractievoorzitter Anne Cristien Spekle kunnen tevreden terugkijken op hun maandenlange voorbereiding en diepgaande discussies met inwoners en betrokkenen hierover. 

LANDELIJKE CRISIS VERSTIKT OOK OISTERWIJK

VVD VVD D66 Oisterwijk 17-10-2019 23:32

Het landelijk stikstofdossier zet momenteel boeren en natuurbeschermers lijnrecht tegenover elkaar. Ook in Den Haag staan de verhoudingen op scherp, met name tussen coalitiepartners VVD en D66. De tergende onzekerheid wordt voor alle betrokkenen nog verder vergroot, nu verschillende provincies onder druk hun maatregelen uitstellen.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/36862/landelijke-crisis-verstikt-ook-oisterwijk

© Foto: Matthias Zomer

Dat leidt tot ongelijke behandeling van boeren in de ene of andere provincie. De VVD Oisterwijk roept daarom de provincie Noord-Brabant op om landelijk 1 lijn te trekken als zij volgende week een besluit neemt over de stikstofverordening.

Nekslag voor innovatie

Als Brabant nu alleen rekening houdt met de gevolgen voor de natuur, dan betekent dat de nekslag voor innovatie in de veehouderij en landbouw. Boeren hebben immers geen schuld aan deze stikstofcrisis. Zij hebben zich altijd gehouden aan de regels en beschikken ook keurig over alle vergunningen. Noodgedwongen zoeken zij al naarstig naar duurzame bron- en transitiemaatregelen en investeren volop in nieuwe stalsystemen, stikstofinstallaties en zonnepanelen. Samen zorgen deze maatregelen voor een flinke CO2-reductie in de toekomst. Voor de VVD gaat het ook niet om het aantal stuks vee, waar PrO en PGB vooral hun speerpunt van maken. Wat telt is wat er aan het eind van de dag aan stikstof neerdaalt, die uitstoot moet flink omlaag. Ook moeten daarvoor herstelmaatregelen in natuurgebieden zelf versneld worden. Door nu onverkort de huidige stikstofverordening te volgen, wordt geen oplossing geboden voor de duizenden projecten die momenteel in Brabant stil liggen, waaronder de aanleg van wegen en de bouw van starterswoningen.

Impact voor Oisterwijk

De VVD-fractie heeft het college artikel 34-vragen gesteld naar aanleiding van de landelijke discussie, over de impact hiervan voor Oisterwijk. Hoeveel projecten liggen momenteel stil of komen hierdoor nog in gevaar? Wat betekent dit voor de werkgelegenheid in de bouw en wat zijn de financiële gevolgen voor onze gemeente? Hopelijk komt het college voor 5 november met antwoorden hierop. 

Haarense Fractieleden Samenwerking ’95 sluiten zich aan bij Partij Gemeente Belangen

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 10-10-2019 10:00

Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling van Haaren in 2021 hebben de actieve fractie- en commissieleden van het dorp Haaren van Samenwerking ’95 (S’95) besloten om zich aan te sluiten bij de lokale partij Partij Gemeente Belangen Oisterwijk (PGB). De leden en het bestuur van S’95 hebben in een eerder stadium al besloten om de partij S’95 op te heffen na de herindeling per 31 december 2020.

In voorbereiding op de politieke toekomst per 1 januari 2021 heeft een vertegenwoordiging van het Haarense deel van de fractie van S’95 verschillende oriënterende en kennismakingsgesprekken gevoerd met de lokale partijen die op dit moment actief zijn in de gemeente Oisterwijk.

Na deze gesprekken hebben wij de indruk dat de stem van de achterban van het dorp Haaren het best gewaarborgd is bij PGB. Wat ons vooral aansprak in de gesprekken met PGB is het betrekken van inwoners rondom besluitvorming, de zichtbaar goede organisatie van de partij en de betrokken en actieve (fractie)leden daarbij.

We delen de visie van het belang van het behoud van leefbaarheid en karakter van de dorpskernen. Daarnaast vindt er bij de samenstelling van de lijst een evenredige verdeling plaats over de kernen Haaren, Moergestel, Oisterwijk en Heukelom. Dit geeft ons het vertrouwen dat we het Haarens electoraat recht doen.

De komende periode gaan de Haarense fractieleden van S’95 een actieve bijdrage leveren om het Haarens belang tijdens lopende en komende besluiten zo goed mogelijk te waarborgen. Zij sluiten waar mogelijk aan bij overleg van PGB en denken het komende jaar vanzelfsprekend actief mee over de invulling van het nieuwe verkiezingsprogramma van PGB.

Kandidaten kieslijst PGB stellen zich voor: Jurgen Bogers

Raad Oisterwijk reageert op vraag uit buurgemeente Haaren

AB, VVD en PGB sluiten coalitieakkoord: Met elkaar, voor elkaar

MINACHTING COLLEGE VALT SLECHT BIJ INWONERS OISTERWIJK

VVD VVD Oisterwijk 09-10-2019 08:39

Geen 10 maar 5 jaar verlenging, alleen opvang van echte vluchtelingen en niet het college maar de gemeenteraad aan zet. Dat waren én zijn na maanden van overleg en inspraak nog steeds de harde voorwaarden die de VVD stelt bij een contractverlenging van het Asielzoekerscentrum aan de Scheibaan.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/36721/minachting-college-valt-slecht-bij-inwoners-oisterwijk

© Masja Vlaminckx

Burgemeester en wethouders van Oisterwijk lijken zich nu het 1 voor 12 is echter niets aan te trekken van gevoelens van onveiligheid die onder veel inwoners leven. Hun voorstel Bestuursovereenkomst Gemeente COA / AZC gaat volledig voorbij aan alle signalen en uitkomsten die de inspraakavonden afgelopen maanden opleverden. Het college toont daarmee haar volstrekte minachting richting eigen inwoners en de politiek, die immers in mei unaniem voor een raadsbreed besluit stemde. Grote vraag is dan ook of wethouder Smit het college blijft steunen. Zijn eigen partij stelt immers dezelfde harde eisen als de VVD. Wat zijn deze AB-standpunten hem nu als wethouder waard?

 

Schertsvertoning

Afgelopen maanden organiseerde de gemeente diverse informatie- en inspraakavonden voor omwonenden en inwoners. De drukbezochte bijeenkomsten leverden een bron aan nuttige informatie op en brachten bovendien veel bezorgde gevoelens van inwoners naar boven. Inwoners kregen de indruk dat er echt naar hen geluisterd werd. Hoe ontluisterend is de realiteit voor velen, nu het college toch haar eigen wil doorzet. De VVD is geen voorstander van referenda en het op voorhand zoeken naar wat mensen willen horen. Regeren betekent voor de liberalen immers verantwoordelijkheid nemen en afleggen. Nu de gemeente echter zelf om inspraak heeft gevraagd, moet er ook wel iets mee gebeuren. Anders is het een grote schertsvertoning.

Ruimte voor echte vluchtelingen

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Arial",sans-serif; mso-ascii-font-family:Arial; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Arial; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> Mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of discriminatie zijn en blijven welkom in Oisterwijk. Voor gelukszoekers uit veilige landen en overlast veroorzakende minderjarige vluchtelingen is er in onze gastvrije gemeente echter geen ruimte. De veiligheid van de inwoners van Oisterwijk gaat boven alles en overlast en criminaliteit moeten daarom zwaar bestreden worden. Aangezien de meeste problemen aantoonbaar voortvloeien uit de aanwezigheid van een klein deel AZC-bewoners, is er voor hen geen ruimte meer in de toekomst. Burgemeester Janssen moeten verder alle beschikbare handhavingsmiddelen inzetten om crimineel en intimiderend gedrag te voorkomen en de rust in Oisterwijk te bewaken.    

OBER, MAG IK DE REKENING?

VVD VVD Oisterwijk 25-09-2019 01:11

Je kent dat wel. Je hebt de hele dag en avond hard gewerkt en wilt eigenlijk een beetje op tijd naar huis, omdat er de volgende dag nog veel harder gewerkt moet worden. Maar nee, een aantal collega's stelt voor om met z’n allen nog even naar de kroeg te gaan omdat dat goed is voor de teamspirit.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/36532/ober-mag-ik-de-rekening
Jouw opmerking, dat het voor de teamspirit nog veel beter is als iedereen morgen weer gewoon fris aan de slag gaat, wordt weggelachen. Het gaat toch immers om de samenwerking en als je daar niet aan wilt meedoen, dan begrijp je niet waar het om gaat. Enfin, je gaat dus mee en de avond loopt precies zoals je had verwacht. De ene collega zit nog maar net in het team en weet zich nog geen houding te geven. De andere collega zit al heel lang in het team, doet vreselijk zijn best om het gezellig te maken, maar oogt een beetje vermoeid en nummer drie heeft problemen thuis. Niet iedereen is blij dat hij überhaupt voor jouw bedrijf werkt, een aantal gezinsleden is al boos weggelopen. Nummer drie staat dus de hele tijd te bellen met het thuisfront, als hij tenminste geen ruzie maakt met de kroegbaas van wie hij al jaren vindt dat die hem zonder respect behandelt. De avond kruipt voorbij en je vindt er geen fluit aan. Vooral niet omdat nummer vier, die de grootste mond had toen het ging over samenwerking en teamspirit, voortdurend staat te praten met allerlei bekenden die hij tegenkomt (“even luisteren wat zij te zeggen hebben”) en te pas en te onpas rondjes geeft (“geef die jongens van de voetbalclub ook wat te drinken, want hun glas staat leeg”). En het wordt allemaal nog erger: Als de bel is gegaan voor de laatste ronde, blijkt dat niemand geld op zak heeft en kijkt iedereen naar jou, want jij bent toch altijd degene die over het geld gaat?

Constructieve oppositie: dove coalitie

Zo ongeveer moet onze fractie zich op de avond van 19 september jl. hebben gevoeld in het raadsdebat over de financiële situatie van onze gemeente en de beleidsrapportage die het College hierover had uitgebracht. Na onze verkiezingswinst van vorig jaar, werden wij door PrO en PGB, welke laatste de grootste partij was geworden door twee zetels weg te halen bij de andere locale partij (AB), dringend uitgenodigd om deel te nemen aan de door hen gewenste raadsbrede samenwerking. Er moest nieuw elan in het gemeentebestuur worden gebracht door te breken met het bestaande systeem van coalitievorming op basis van een bestuursakkoord. Niet te beroerd om samen te werken, schoof onze fractie bij deze besprekingen aan, maar na nul op het rekest te hebben gekregen bij de vraag naar financiële kaders (“niet nodig, want er is genoeg geld”), en geen van de beoogde samenwerkingspartners zich ook maar in enigerlei mate wilden vastleggen op enig bestuurlijk uitgangspunt (“dat is oude politiek, wij gaan werken met wisselende meerderheden”) en tenslotte ook de beoogde portefeuilleverdeling weinig aan duidelijkheid te wensen over liet (“jullie niet en zeker niet op financiën”), heeft onze fractie zich inderdaad zelf maar tot oppositiepartij verklaard, maar wel met de uitdrukkelijke kanttekening dat deze oppositie vanuit een constructieve houding zou worden gevoerd.

Bij die constructieve houding paste het volledig om het College en de vier samenwerkende raadspartijen er vanaf dag 1 op te wijzen dat de financiële tekorten in de jeugdzorg en in de WMO zodanig groot dreigden te worden, dat het op zijn minst verstandig was om enigszins voorzichtig om te gaan met de gemeentefinanciën. Immers, was bij de bespreking over de raadsbrede samenwerking al gebleken, dat volgens PGB en PrO de overschotten van het verleden terug moesten naar de burger en dat de door onze wethouder Batenburg als minimum gekwalificeerde weerstandsratio van 1,5 eigenlijk de norm moest zijn; eenmaal op het pluche bleek zelfs dat minimum voor hen te hoog gegrepen.

De buffers, die door de vorige coalitie waren opgebouwd om de tekorten op de jeugdzorg en de WMO zolang op te kunnen vangen als nodig was om te komen tot de noodzakelijke beheersmaatregelen, zijn in de anderhalf jaar dat dit college het bestuur voert, in razend tempo uitgegeven aan zaken waarvan men zich kan afvragen of die behoren tot de kerntaken van de gemeente met de miljoenen kostende fusie van de drie Oisterwijkse voetbalclubs als meest in het oog springende voorbeeld van bestuurlijke onkunde.

De rekening

Afgelopen donderdagavond kwam de rekening: Het geld is op en de wij kunnen kiezen tussen bezuinigen en lastenverzwaring, althans zolang er nog iets te kiezen valt. Gezien het feit dat het College en de vier samenwerkende raadspartijen kennelijk nog steeds niet bereid zijn duidelijk te maken wat de kerntaken van de gemeente zijn en ook nog steeds geen begin hebben gemaakt met de toegezegde beheersmaatregelen in de zorg, is het namelijk alleszins waarschijnlijk dat bezuinigen alleen niet voldoende is en dat ook de OZB fors omhoog zal moeten.

De VVD zeurt niet maar zegt waar het op staat

Onze fractie heeft daarop in de raadsvergadering van 19 september jl. aangegeven dat dit allemaal niet nodig was geweest, wanneer de in de vorige coalitieperiode opgebouwde buffers zouden zijn gebruikt waarvoor zij waren opgebouwd. Dat is echter niet gebeurd. Bij gebreke van een duidelijk bestuursakkoord en de bijbehorende financiële kaders zijn deze miljoenen uitgegeven aan randzaken waar deze of gene wisselende raadsmeerderheid op dat moment om vroeg. Zou dat niet zijn gebeurd, dan zou er tijd genoeg zijn geweest om de beheersmaatregelen in de zorg te kunnen treffen zonder dat de in die tijd oplopende tekorten op de burgers van onze gemeente hadden moeten worden afgewenteld.

Typerend was de reactie van PrO en PGB op de inbreng die onze fractievoorzitter deze donderdag aan het debat gaf. Jean Coumans, die vorig jaar nota bene zelf tegen de budgetten voor de voetbalfusie stemde, verweet Anne Cristien populisme door de vier raadspartijen te confronteren met de consequenties van de keuzes die destijds waren gemaakt. Roel van den Bersselaar, die zichzelf omschreef als de politiek accountant van PGB, verweet Anne Cristien dat zij het verschil niet begreep tussen structurele en incidentele uitgaven en wist bovendien nog te melden dat de oorzaak van de tekorten eigenlijk lag bij onze partij, omdat de VVD-premier in het torentje degene was geweest die de gemeente met allerlei bezuinigingen op het gebied van de zorg geconfronteerd had. Carlo van Esch vond het tenslotte nodig om Anne Cristien vier keer met dezelfde vraag te interrumperen: "Waar denkt de VVD dan die drie miljoen vandaan te halen als jullie het zo goed weten?"

Anne Cristien heeft iedereen netjes geantwoord (Jean: de waarheid vertellen is geen populisme, Roel: je kunt een euro maar één keer uitgeven, ongeacht of het structureel dan wel incidenteel is, en Carlo: als de financiële reserves uit de vorige regeerperiode niet waren besteed aan de voetbalfusie, had er nu niet bezuinigd hoeven te worden) en vervolgens diende onze fractie een motie van afkeuring in. De vier samenwerkende raadsfracties werden uitgenodigd om zich met ons uit te spreken dat het financieel beleid van dit College van het afgelopen jaar niet voor herhaling vatbaar was. De blik vertroebeld door loyaliteit jegens de eigen wethouders, sloten de vier raadspartijen de rijen. Hoezo geen coalitie?

Dieptepunt

Alsof dat nog niet alles zei, sprak ook de reactie van het College boekdelen. Wethouder Dion Dankers, die als portefeuillehouder financiën rechtstreeks verantwoordelijk is voor het financiële debacle dat zich nu aftekent, vond het nodig om in reactie op de motie van afkeuring op te merken dat dit meer over de VVD zei, dan over het College. Toegegeven, zelfkritiek is een zeldzame eigenschap, maar van een wethouder mag toch iets meer worden verwacht. Wat in ieder geval gemist werd, is het antwoord op de vraag wat het dan over de VVD zegt dat wij tegenover de Berap, die de wethouder ons had gepresenteerd, zodanig kritisch stonden dat een motie van afkeuring op zijn plaats geacht werd. Misschien zijn de druiven zuur, of misschien moet de wethouder gewoon erkennen dat de portefeuille financiën voor hem toch iets te hoog gegrepen is, maar op inhoudelijke kritiek past een inhoudelijke reactie en niet het antwoord dat de wethouder afgelopen donderdagavond meende te moeten geven. Een wethouder, die zijn verantwoordingsplicht tegenover de Raad serieus neemt, gaat in debat en zoekt niet zijn toevlucht tot platte opmerkingen.

Constructief vooruit kijken

Het zal de komende tijd echter vooral moeten gaan over de vraag hoe de tekorten kunnen worden teruggebracht. De VVD heeft aangegeven het gesprek hierover met de andere raadsfracties en het College op constructieve wijze te willen voeren. Dat gaan wij dan ook doen. Wij zullen daarbij de vraag aan de orde stellen wat de kerntaken van de gemeente zijn en aan de hand daarvan komen tot de (inmiddels onvermijdelijke) ombuigingen. De 'lijst van Dankers' of, zoals Tom Tacken het in het BD noemt 'De Grabbelton', is voor ons daarbij niet heilig. De kerntakendiscussie en de matrix 'eerst noodzakelijk, dan nuttig en dan pas wenselijk' zal voor ons daarbij het uitgangspunt zijn. Verhoging van de OZB is ultimum remedium.

Het zal echter niet alleen over bezuinigingen of lastenverzwaring moeten gaan. Ook de zorg zelf moet kritisch worden bekeken. Recent onderzoek wijst uit dat 30% van het jeugdzorgbudget niet wordt besteed aan de zorg zelf, maar aan "coördinatie en management". Ook daar zal in het kader van de noodzakelijke beheersmaatregelen kritisch naar moeten worden gekeken evenals naar nut en noodzaak van het uitgavenpakket zelf.

Discussie met onze leden

Wij beseffen ten volle dat dit een discussie zal worden met ingrijpende consequenties. Wij zullen als bestuur dan ook binnenkort een avond organiseren waarin een en ander met onze leden zal worden besproken en waarin onze leden dan tegelijkertijd kunnen aangeven of zij zich kunnen vinden in de koers die fractie en bestuur het afgelopen half jaar hebben gevolgd. U ontvangt daarvoor binnenkort een uitnodiging.

Eric Beele

voorzitter VVD Oisterwijk

PGB stemt tegen uitbreiding varkensbedrijf

Partij Gemeente Belangen Partij Gemeente Belangen Oisterwijk 24-09-2019 19:52

De raadsvergadering van 19 september kende 3 belangrijke onderwerpen.

PGB tegen uitbreiding intensieve veehouderij

Dit onderwerp was twee keer eerder in de raad geweest. In beide gevallen was het besluit aangehouden. Ons raadslid Carlo van Esch gaf ons dilemma goed weer: “Het is en blijft een lastige afweging tussen het belang van een ondernemer die een vergunning aanvraagt voor uitbreiding van zijn varkensbedrijf tegenover de risico’s voor de volksgezondheid, het milieu en de kwetsbare natuurgebieden in onze omgeving”.

Alle beschikbare informatie wijst erop dat de ondernemer zijn zaken volgens de regelgeving goed voor elkaar heeft, maar wij hebben en houden twijfels of de risico’s daarmee voldoende worden weggenomen. Ons standpunt is dat wij kiezen voor het belang van een gezonde en leefbare woonomgeving en daarmee voor duurzame krimp. Ook een dreigende ingebrekestelling brengt daarin geen verandering.

Het volgende onderwerp betrof de uitgangspunten voor het toegangsloket Wmo en Jeugdzorg, sinds kort te vinden op de eerste verdieping van Tiliander. Het doel van het loket is dat onze inwoners 1 loket hebben waar ze hun zorgvragen naartoe kunnen. Wij steunen dat doel.

Over een ingediende motie en amendement werd flink gediscussieerd. De motie vonden wij vooral gericht op de uitvoering en daar gaat volgens ons het college over. Daarom steunden we de motie niet. Het amendement ging over het betrekken van sociale ondernemers en vrijwilligersorganisaties bij het kiezen van de juiste zorg en daar hebben wij, na een door ons raadslid Sander Arkesteijn voorgestelde wijziging, van harte mee ingestemd.

De tussentijdse rapportage benadrukte de noodzaak van structurele ombuigingen als gevolg van de tekorten op Jeugdzorg en Wmo. Veel gemeenten kampen hier mee. Raadslid Roel van den Bersselaar kraakte een aantal kritische noten. Voor een groot aantal posten werd extra budget gevraagd, zonder dat integraal is gekeken naar nut en noodzaak.

Wij stelden voor de begroting pas te wijzigen na de ombuigingsoperatie, dat kreeg helaas geen steun. Uiteindelijk hebben we ingestemd met de bestuursrapportage maar we zullen deze kosten zeker als bezuinigingsoptie meenemen.

Roel vd Bersselaar

Raadslid PGB

PGB zegt ‘nee’ tegen uitbreiding varkensbedrijf Oisterwijksebaan

Dubbel goed nieuws: wél een zwembad, géén uitbreiding varkenshouderij in Oisterwijk

PGB zegt ‘nee’ tegen uitbreiding Oisterwijksebaan 2 en ‘ja’ voor aanpak stankoverlast!

VVD OISTERWIJK KLAAR MET COLLEGE

VVD VVD CDA Oisterwijk 19-09-2019 02:16

De VVD is helemaal klaar met de afwachtende houding van het Oisterwijkse college. Alle waarschuwingen het afgelopen jaar ten spijt, stevent Oisterwijk immers af op een jaarlijks miljoenentekort. En dat terwijl er begin 2018 nog ruim voldoende tijd én reserves waren om de nodige beheersmaatregelen te treffen in het sociale domein.

https://oisterwijk.vvd.nl/nieuws/36483/vvd-oisterwijk-klaar-met-college

Coalitiepartijen PGB, AB, CDA en PrO spendeerden deze reserves echter liever aan o.a. een ruim 6 miljoen kostende voetbalfusie. Met als gevolg dat inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties nu de portemonnee mogen trekken. Door de afwachtende houding van het college is kostbare tijd verspild die Oisterwijk nu aan de rand van de afgrond brengt. De Artikel 12-status of faillissement kunnen enkel nog worden afgewend door een structurele jaarlijkse sanering van zo’n 3 miljoen euro.

 

Schaakmat

Fractievoorzitter Anne Spekle vergeleek de werkwijze van het college met een schaakspel. ‘U bent als raad aan Z, u bepaalt welke kant we op gaan’, zo luidt het steeds vanuit het college. ‘Door echter de beschikbare reserves aan andere zaken uit te geven, veranderde het schaakspel en verdween de koningin van het bord. De koning kwetsbaar achterlatend. De raad mag nu zorgen dat de koning niet omvalt waardoor de gemeente schaakmat komt te staan. Met een lange lijst ombuigingsmaatregelen wordt de gemeenteraad het bos ingestuurd met grote kans om te verdwalen.’ De VVD verwerpt operatie Stofkam en keurt met een motie de Bestuursrapportage (Berap) af. 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swi