Nieuws van politieke partijen in Oldebroek inzichtelijk

1411 documenten

Standpunt VVD over optreden burgemeester:

VVD VVD Oldebroek 04-08-2022 03:28

Zoals al eerder aangegeven zijn wij als lokale VVD ers geschrokken van de commentaren, bedreigingen en intimidaties richting onze burgemeester Haseloop. De VVD heeft al sinds 2019, samen met een groot deel van de gemeenteraad van Oldebroek, de burgemeester verzocht om zich actief in te zetten voor de agrarische sector en met name om hun belangen te behartigen op het gebied van de stikstofproblematiek.

https://oldebroek.vvd.nl/nieuws/50492/standpunt-vvd-over-optreden-burgemeester

© Henk Kemp

Ook afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad dit verzoek aan het college herhaald. Wat ons betreft heeft de burgemeester ruim gehoor aangegeven door diverse malen in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de agrarische sector en ook de boeren een hart onder de riem te steken voordat zij naar de demonstratie in Stroe vertrokken. Met een lunchpakket en volledige steun zijn zij vervolgens naar de demonstratie vertrokken.

 

 

De VVD vindt het betreurenswaardig dat er door actievoeders uit onvrede over de voortgang van het overleg omgekeerde vlaggen zijn opgehangen aan lantaarnpalen. Wij keuren dit af omdat de Nederlandse driekleur aan de ene kant een symbool is van nationale eenheid en het gevoelig ligt om dit als protestmiddel te gebruiken. Aan de andere kant brengen de vlaggen de verkeersveiligheid in gevaar. Meerdere vlaggen hangen boven rijwegen en over verkeerslichten.

 

 

De handhaving van de veiligheid is juist een verantwoordelijkheid van de burgemeester. Daar valt wat de VVD betreft ook niet over te onderhandelen. Het hoeft ook niet gedoogd te worden als de veiligheid van anderen op het spel staat. Dat als het gevolg van het haar optreden de burgemeester wordt bedreigd is wat ons betreft onacceptabel. De lokale VVD-fractie spreekt haar steun uit voor het optreden en het beleid van de burgemeester.

 

ChristenUnie Oldebroek in gesprek met boeren

ChristenUnie ChristenUnie Oldebroek 23-07-2022 09:20

https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1424338/58129/koeien.jpg

Maandag 18 juli vond er een ontmoeting plaats tussen leden van de ChristenUnie fractie en Werkgroep Stikstof Elburg Oldebroek Nunspeet (EON). Directe aanleiding was het inspreken van deze werkgroep in de raad van 30 juli jl. en de uitnodiging richting de fracties om in gesprek te gaan, om zo beter zicht te krijgen welke zorgen de agrarische sector heeft bij het huidige beleid van de overheid. Zorgen die recentelijk weer zijn toegenomen na de lancering van het stikstofplan van het kabinet met het daarbij behorende en al veel besproken ‘kleurenkaartje’

Met de lancering van het stikstofplan probeert het kabinet uit een impasse te komen die is ontstaan nadat de raad van state oordeelde dat de staat zich niet aan de wet hield met het toen gehanteerde Programma aanpak Stikstof (PAS). Met als gevolg dat dat beleid per direct stopgezet is.

Werkgroep EON vroeg dan ook als eerst aandacht voor de PAS-melders. Deze groep agrariërs konden in het verleden volstaan met een melding van berekende stikstofbelasting op kwetsbare grond, maar door een uitspraak door de raad van state moeten melders alsnog over een vergunning beschikken. Daar moet echter eerst  stikstofruimte beschikbaar voor komen. Het wachten daarop en de onzekerheid  daarover zorgt voor  financiële, maar vooral ook emotionele schade bij betreffende boeren en hun gezinnen. Een oplossing voor deze groep agrariërs dient, volgens de werkgroep, met voorrang geregeld te worden

We spraken over KDW (Kritische Depositie Waarde) en de gestelde normen, deze worden door de werkgroep als niet realistisch gezien. Ook het gelanceerde kleurenkaartje met volgens de werkgroep  onhaalbare doelen helpt daar niet bij.  Het kaartje met de daarop aangegeven doelen is ondertussen in Den Haag ook alweer onderwerp van discussie geworden. Daarnaast is het nu gelanceerde  plan waarin alleen de agrarische sector ‘aangepakt’ wordt een doorn in het oog. De stikstofaanpak vraagt om een integraal plan waarin alle sectoren bijdragen om de benodigde doelen te behalen.

Boeren staan open voor innovatie en willen graag meedenken in oplossingen, want ook zij zien dat er wat kan en moet veranderen en zien ook tal van mogelijkheden daartoe, waar binnen de sector al aan gewerkt wordt. Wij vinden het als ChristenUnie fractie Oldebroek belangrijk om innovatie te blijven stimuleren. Voorwaarde is echter wel een juridische waarborging van deze innovaties vanuit de sector van belang  voor de  lange termijn, hoe tellen ze mee in de opgave van de reductie stikstof.

Het uitblijven van zekerheid, gebrek aan perspectief, eenzijdige regelgeving en wantrouwen van landelijke politiek in de sector maakt, volgens de leden van de werkgroep, dat de agrariërs zich in een hoek gezet voelen. Een zak met geld in ruil voor het boerenbedrijf is volgens deze gepassioneerde agrariërs niet de oplossing. ‘Je besluit niet op een dag, laat ik boer worden, nee, je bént boer met hart en ziel en dan ga je vol voor je bedrijf!’ Het boerenbedrijf gaat dan ook verder dan het eigen erf en de boeren zouden graag meer aan natuurbeheer willen bijdragen. Rentmeesterschap, zorgdragen voor de schepping zien ook deze boeren, net als de ChristenUnie, als een opdracht.

Het was goed en waardevol met elkaar in gesprek te zijn, te zoeken waar we elkaar kunnen vinden om zo als boeren en lokale politiek op te kunnen trekken in dit ingewikkelde stikstofdossier. Afgesproken is om contact te houden en elkaar binnen niet al te lange tijd weer te ontmoeten.Wij, als lokale ChristenUnie blíjven de zorgen en (nieuwe) signalen van onze boeren doorgeven aan zowel onze provinciale- als landelijke fracties.

 Popke Graansma, Wim-Henk Peggeman, Erna van den Bosch-Pleijter

Oldebroek, voor u – een duidelijke koers

ChristenUnie ChristenUnie Oldebroek 14-07-2022 19:02

https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1424235/58129/Bestuursakkoord 2022-2026

Afgelopen donderdag, in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is het bestuursakkoord 2022-2026 met de titel: “Oldebroek, voor u – een duidelijke koers” gepresenteerd. Een bestuursakkoord opgesteld door de fracties van de ChristenUnie, het CDA en de SGP. Een akkoord waar de ChristenUnie fractie trots op is! Het akkoord heeft de vorm van een brief, een brief aan de inwoners van Oldebroek, een brief waarin we opgeschreven hebben wat we de komende jaren willen bereiken voor u.

 

Het bestuursakkoord is opgesteld door de ChristenUnie het CDA, en de SGP, waarbij rekening is gehouden met de punten die 6 april jl. door alle fracties zijn ingebracht tijdens een raadsbijeenkomst. Een akkoord met raadsbreed gedragen onderwerpen. We spraken dan jl. donderdag ook de wens uit dat we samen met de oppositiepartijen ons de komende jaren mogen inzetten voor het welzijn van de inwoners van onze gemeente. Het is een bewuste keuze om een bestuursakkoord op hoofdlijnen te sluiten. Zo kunnen de komende jaren alle partijen hun inbreng hebben.

 

Het bestuursakkoord is opgebouwd rond een 4-tal belangrijke en actuele onderwerpen.  Als eerste Wonen, welzijn en zorg. Want wonen gaat over meer dan alleen bouwen, het gaat over mensen, hun welzijn en de zorg die ze nodig hebben. We willen bouwen met oog voor alle doelgroepen, ongeacht leedtijd, de samenstelling van het huishouden of een mogelijke zorgvraag. Maar ook bouwen we met een stip op de horizon. In 2030 moet er een passende woning zijn voor ieder inwoner. We kijken hier over onze bestuursperiode heen, want het is ook belangrijk om nu stappen te zetten voor de lange termijn, zodat we ook na 2026 verder kunnen blijven bouwen aan onze gemeente.

 

Twee andere belangrijke onderwerpen zijn Duurzaamheid en Vitaal platteland. Onderwerpen die elk hun eigen impact hebben, maar ook onlosmakelijk met elkaar en de woonopgave verbonden zijn. Het heeft met onze leefomgeving en de leefbaarheid te maken. Hoe en waar gaan we aan de slag met bouwen en de verduurzamingsopgave als het om het ruimtebeslag daarvan gaat? En hoe zorgen we ervoor dat het platteland vitaal blijft, dat agrariërs er op een verantwoorde manier hun boterham kunnen verdienen en wij inwoners kunnen genieten van wat het gevarieerde landschap te bieden heeft.

 

Dat doen we als overheid niet alleen, maar dat doen we samen met u, met onze inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Samen bouwen we aan een sterk en duurzaam Oldebroek. We willen daarin een betrouwbare overheid zijn,een thema wat als een rode draad door de andere thema’s heen loopt. We willen een overheid zijn die transparant is in wat zij doet, beloftes nakomt en duidelijk uitlegt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

 

Een aantal thema’s van het bestuursakkoord zijn uitgelicht, maar natuurlijk gaat het over veel meer! We nodigen u dan ook van harte uit deze brief aan u te lezen, dan kan hier: Bestuursakkoord 2022-2026

 

Zoals al aangegeven is onze fractie blij met het opgestelde bestuursakkoord. De punten uit ons verkiezingsprogramma zijn goed verwerkt. Om er de komende vier jaar concreet en voortvarend mee aan het werk te gaan, komt na de zomer het college met een college-uitvoeringsprogramma. Daarin wordt voor de komende bestuursperiode de prioritering van de onderwerpen aangegeven op de agenda, rekening houdend met financiële armslag die de begroting biedt en ambtelijke inzetbaarheid die nodig is om onze wensen om te zetten naar concrete voorstellen die richting de raad gaan. Het college-uitvoeringsprogramma komt ook nog naar de raad.

 

Er waren in de afgelopen raadsvergadering veel verwijtende woorden gericht aan de coalitiepartijen. Het akkoord is niet concreet genoeg, hadden de wensen van de oppositiepartijen niet genoeg meegenomen etc. Wij betreuren de toonzetting die er was in deze vergadering. De toonzetting bij de behandeling van het bestuursakkoord, maar vooral die bij de voordracht, stemming, benoeming en beëdiging van de wethouders was voor ons een dieptepunt. Hoe daar de pijlen gericht werden op de perso(o)n(en) van de wethouder(s) is niet des Oldebroeks en moet dat ook niet worden!

 

Het formatieproces was een roerige tijd, ook voor ons als fractie van de ChristenUnie.

Bij het vormen van een coalitie zijn er altijd partijen die daar niet aan deelnemen, de oppositiepartijen. Dat was in de afgelopen bestuursperiodes niet anders. Op inhoudelijke onderwerpen komen we als partijen dicht bij elkaar, maar samenwerken gaat verder dan het alleen het eens zijn over de onderwerpen. We hebben het volste vertrouwen in de nu gevormde coalitie. Er is sprake van begrip voor elkaars standpunten en ruimte om het eigen geluid te laten horen.

 

Maar we willen het samen doen, samen met alle fracties van deze raad. En daar biedt dit bestuursakkoord de ruimte voor. In het verleden maar ook bij de actuele thema’s van dit moment zoals de stikstofcrisis, hebben we als raad laten zien dat we van standpunt kunnen verschillen, maar ook dat we elkaar kunnen vinden als het nodig is. Wat ons betreft (gelukkig horen we dat ook van veel andere partijen) gaan we de komende periode op een constructieve wijze werken aan een nog mooier Oldebroek. Wij zien er naar uit!

 

 

We wensen u allen een gezegende periode van rust toe!

 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

 

 

 

VVD Oldebroek: Belofte maakt schuld.

VVD VVD Oldebroek 14-07-2022 07:57

Op initiatief van de LOKALE VVD Oldebroek kwam een goed vertegenwoordigde groep boeren uit Oldebroek afgelopen donderdag bijeen in Dorpshuis De Heerdt in Oosterwolde. De gemeente raad van Oldebroek had bij unanieme motie al 2 x een oproep aan het college gedaan om onze boeren te steunen in hun strijd tegen de stikstofmaatregelen. Maar de LOKALE VVD had ook de grotere partijen, die in de Provincie zijn vertegenwoordigd, opgeroepen hun Statenleden hier bij te betrekken. En belofte maakt schuld.

Dat was de reden dat Henk Kemp, de lokale VVD fractievoorzitter , al die boeren, samen met  de woordvoerder Stikstof van de VVD statenfractie Rene Westra had uitgenodigd. Ook statenlid Boender van Landbouw / Platteland en Natuur was aanwezig.

De VVD  statenleden zijn van mening dat de uitvoeringsplannen die de provincie moet gaan maken, alleen vorm en draagvlak zullen krijgen als de agrariërs vol worden betrokken bij de invulling hiervan.  Deze ochtend werd bedoeld als eerste aftrap en kennismaking, maar ook om eerst de vele vragen en onduidelijkheden van het beleid aan de orde te stellen.

Want via meerdere (sociale )wegen gaan er al de wildste verhalen over plannen in de nabije toekomst, en het was aan de Statenleden om hier helderheid in te scheppen.

Nadat de eerste kruitdampen waren opgetrokken werden de onderliggende zorgen besproken, en blijken de boeren bereid, tijd te willen steken in meedenken en mee inventariseren.

Dat alles om, samen met de VVD statenleden, een gedegen opzet te maken om te komen tot een goed uitvoerbaar, realistisch en financieel aantrekkelijk plan te maken voor onze boeren, hun bedrijven en hun gezinnen in onze regio.

De VVD, die de grootste fractie in de Gelderse Staten vormt, heeft hierin nu eenmaal een grote verantwoordelijkheid, en daar worden zij dan ook op aangesproken.

Fractievz Henk Kemp was bijzonder tevreden over de grote opkomst en de opbouwende en positieve  wijze waarmee onze boeren het gesprek in  gingen.

Na de zomer zullen er in meer bijeenkomsten met statenleden en boeren daadwerkelijk invulling worden gegeven aan de bedoelde uitvoeringsmaatregelen.  

ChristenUnie Oldebroek bezoekt informatieavond Singelhof

ChristenUnie ChristenUnie Oldebroek 12-07-2022 18:25

https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1422940/58129/singelhof steekwoorden

Het project Singelhof is een CPO project (Collectief Particulier Ondernemerschap) in Wezep waar wonen en zorg hand in hand gaan. Het huidige voorstel bestaat uit 19 levensbestendige woningen en appartementen voor 55-plussers. Daarnaast bestaat er een gemeenschappelijke ruimte, deze wordt in onderling overleg ingericht en staat tot de beschikking van de bewoners. Dit zijn de eerste plannen die gepresenteerd zijn door de vereniging CPO Singelhof en samen met de nieuwe bewoners wordt straks een verdere invulling gegeven aan dit plan. Er wordt ingezet op duurzaam bouwen; veel hout, groene daken, energieneutraal en een groene gemeenschappelijke tuin en omgeving.

Op maandag 23 mei werd dit mooie project  in de kantine van WHC aan een grote groep belangstellende en betrokken mensen gepresenteerd. Door middel van een keurig uitgewerkte presentatie werd men meegenomen, door de voorzitter van vereniging CPO Singelhof dhr. Piet van Pelt, de procesbegeleider en de architect, in de stappen die al genomen zijn en de fases van ontwikkeling die nog gaan volgen.

Wat steeds naar voren komt is zorg voor elkaar, verantwoord bouwen en sámen wonen en leven. Als ChristenUnie kunnen we dit alleen maar toejuichen, want bouwen bestaat nu eenmaal  uit meer dan alleen maar stenen stapelen. We zijn dan ook enthousiast over dit project en de wijze waarop alle belangstellende al in een vroeg stadium worden meegenomen. Wij wensen initiatiefnemers en toekomstige bewoners veel succes in de verdere uitwerking van de plannen.

 Wim-Henk Peggeman

 Erna van den Bosch

ChristenUnie: Er is een gezamenlijke aanpak nodig met alle sectoren voor de stikstofcrisis

ChristenUnie ChristenUnie Oldebroek 12-07-2022 18:25

https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1423640/58129/20220624_122642.jpg

Op 22 juni zijn diverse boeren na een ontbijt op het gemeentehuis naar Stroe vertrokken voor het boerenprotest tegen stikstof. Als fractie van de ChristenUnie Oldebroek delen wij hun zorgen over de plannen van het kabinet over stikstof.

Met elkaar willen we veel in een klein land. Voor de ChristenUnie staat vast dat kwetsbare natuur beschermt worden, maar de rekening hiervan kan niet alleen bij de boeren gelegd worden. Het is niet de schuld van de boeren dat we in deze situatie zitten. De oplossing kan niet alleen van de boeren komen. De ChristenUnie Oldebroek wil zich hard maken voor een toekomst bestendige agrarische sector., want we hebben de boeren nodig voor voedselvoorziening en beheer van de natuur.

Wat de ChristenUnie Oldebroek betreft moet er naar alle sectoren gekeken worden voor een oplossing van het stikstofprobleem en wordt er samen met de boeren gekeken naar een goede oplossing en wordt er niet over hen besloten. Niet met een papieren werkelijkheid vanuit Den Haag beslissen wat er moet gebeuren, maar met de boeren in gesprek over een toekomstbestendige landbouw.

We hebben in de afgelopen commissievergadering aan het college van Oldebroek gevraagd wat de plannen zijn in de gemeente m.b.t. de huidige stikstofplannen van het kabinet. De gemeente Oldebroek is met de provincie Gelderland in gesprek over hoe de stikstofplannen uitpakken voor de Noord Veluwe. De provincie Gelderland gaat voor een gezamenlijke aanpak met alle sectoren en wat ons betreft is dat een juiste aanpak.

Wij hebben in 2019 al via een raadsbrede motie aangegeven achter de boeren te staan. Wat ons betreft hebben de boeren nog steeds bestaansrecht en gaan we voor een buitengebied waarin we een gezonde agrarische sector hebben in harmonie met de natuur.

ChristenUnie: Eerst in gesprek met omwonenden, daarna kijken welke mogelijkheden er zijn

ChristenUnie ChristenUnie Oldebroek 12-07-2022 18:25

https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1423645/58129/Wonen.jpg

In de afgelopen commissievergadering van 22 juni is de informatienota van het college over de flexwoningen in Oldebroek, Wezep en Hattemerbroek op de agenda geplaatst. Het college informeert in deze brief de raad over de stappen die ze wil doorlopen. De echte besluitvorming of flexwoningen passen op deze locaties zal later in het jaar plaats moeten vinden.

Wij begrijpen de zorgen, boosheid en onzekerheid van de omwonenden. Dat hebben we ook gemerkt tijdens de commissievergadering. De omwonenden voelen zich overvallen over deze plannen, missen op basis van de gestuurde brief participatie en ze maken zich zorgen over de speelplekken en ontmoetingslocaties waar de locaties nu voor worden gebruikt. Wij begrijpen dat zij zich zorgen maken over deze woningen in hun buurt en dat ze zich afvragen wie er komen wonen. Er is gewoon nog veel onduidelijkheid.

Wij hebben het college gevraagd om de zorgen van de omwonenden serieus te nemen en zich maximaal in te spannen om de bezwaren en zorgen weg te nemen. De fractie van de ChristenUnie vindt het de juiste volgorde dat het college eerst met de inwoners in gesprek gaat voordat er verdere plannen worden ontwikkeld. Het college heeft hiervoor informatieavonden georganiseerd en dat geeft de mogelijkheid voor inwoners om hun vragen te stellen en hun zorgen te uiten. Maak hier gebruik van en laat weten wat u van de plannen vindt.

Als gemeenteraad hebben we in 2021 het woonbeleid vastgesteld en daarin opgenomen dat we tijdelijke woningen als mogelijkheid zien in onze gemeente. Als fractie van de ChristenUnie hebben we toen aangeven dat wij niet enthousiast zijn over tijdelijke woningen, maar dat we het zien als een noodmaatregel.

De woningnood onder starters is op dit moment zo hoog dat wij snappen dat deze noodmaatregel nu wordt ingezet. Er zijn te veel inwoners die geen woning kunnen kopen of huren of te lang op een wachtlijst staat. We moeten nu wat doen en dat hebben we als politiek ook beloofd. De vraag of de voorgestelde locaties de juiste locaties zijn wordt later dit jaar genomen.

We hebben dit in de commissie ruimte en leefomgeving van 22 juni besproken. De fractie van de ChristenUnie had liever na de informatieavond gesproken over dit onderwerp, om zo ook de reactie van omwonenden op de informatieavonden mee te nemen. We hebben de wethouder meegegeven om goed te luisteren naar de inwoners en deze input ook serieus te nemen. Waarbij het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven om te zoeken naar een oplossing voor de woningnood.

Communicatie is cruciaal in dit proces en de communicatie tot nu toe is niet goed gegaan. Dat moet beter en dat hebben we in de commissie aan het college meegegeven.

Wij zullen het verdere proces kritisch volgen en laat onze fractie weten als u hier verder met ons over door wilt praten.

Fractie van de ChristenUnie

Onze boeren zijn hard nodig!!

VVD VVD Oldebroek 21-06-2022 02:36

De VVD in gemeente Oldebroek maakt zich ernstig zorgen over de situatie die de stikstofplannen van de overheid met zich mee brengt. Niet alleen over de effecten van de voorgestelde maatregelen, maar de gevolgen voor de boeren in onze dorpen, en ons als plattelandsgemeente in het bijzonder.

Het mogelijk verdwijnen of beperken van boeren in onze gemeente kan leiden tot faillissementen bij die ondernemers en grote gevolgen voor hun gezinnen. Tevens vrezen wij voor onbeheersbare gevolgen voor deze  gemeente met een groot buitengebied.

Het onderhoud en beheer zal voor de gemeente onbetaalbaar en onuitvoerbaar zijn. Dat zal dan weer zijn weerslag krijgen op het natuurlijk evenwicht, en verpaupering en verwaarlozing dreigt.

Niet voor niets kwam de VVD fractie al in okt 2019 , tijdens een landelijke boeren actiedag al op de trekker naar het gemeentehuis om haar solidariteit te tonen,  En, niet voor niets staat de handtekening van VVD onder de motie die de Gemeenteraad van Oldebroek in december 2019 unaniem heeft aangenomen.

Het landelijke probleem omtrent de stikstof uitstoot wordt bijna eenzijdig op het bord van onze boeren gelegd, terwijl aan de andere kant vele veroorzakers van dit probleem zoals zware industrie en met name luchtvaart vooralsnog buiten beschouwing blijven.

Het grote probleem is niet alleen het moment van nu, maar met name de nabije toekomst.

In die motie riep de raad het college op onze grote zorgen over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, de minister van Natuur en Stikstof en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Oldebroek is een mooie gemeente met belangrijke  agrarische inbreng. Zij beheren voor de samenleving ons kenmerkende landschap, en een vitaal platteland.

Wat de VVD betreft moeten ook  zij kunnen rekenen op een eerlijke en betrouwbare overheid, die voldoende ontwikkelingsruimte geeft om de nodige investeringen te kunnen doen,  voor verdere verduurzaming van de sector,  rekening houdende met gemaakte klimaatafspraken en een rendabele bedrijfsvoering.

 

 

Gezien de plannen en voornemens  die nu in de publiciteit komen, en  de boeren die nu  massaal in actie komen , verzoeken wij het college nogmaals zich sterk te maken bij genoemde instanties, in het belang  van onze agrariërs en  inwoners van onze plattelandsgemeente.

 

Namens de VVD fractie,

H.Kemp

Gesprek tussen ABO en ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Oldebroek 01-06-2022 19:33

Op maandag 23 mei jl. hebben wij, ABO en ChristenUnie, een gesprek gehad zoals dat in de raadsvergadering van 16 mei jl. is toegezegd door deze fracties. Directe aanleiding was de brief van de ChristenUnie aan de informateur waarin zij aangaf geen vertrouwen meer te hebben in het voortzetten van de formatiegesprekken met de ABO. In een open gesprek zijn gevoeligheden en feiten uitgewisseld over de gang van zaken tussen 16 maart jl. en het moment van het afbreken van de formatiegesprekken. Er is over en weer toelichting gegeven over de gerezen meningsverschillen. Hierdoor is er meer begrip bij beiden ontstaan en is afgesproken elkaar in voorkomende gevallen direct te bevragen indien dat aan de orde is.  Daarmee is ruimte ontstaan waardoor het volgens ABO en ChristenUnie mogelijk is om samen met de andere 5 fracties constructief samen te werken in de gemeenteraad voor het welzijn van onze inwoners. Aan het einde van het gesprek is afgesproken dat wij beide verslag doen van het besprokene aan de informateur, zodat hij dit mee kan nemen in zijn nieuwe advies. Deze gesprekken hebben later die avond plaats gevonden. Wij wachten het advies van de informateur af. 

 

De fracties van ChristenUnie en ABO

De ChristenUnie beëindigt formatiegesprekken met de ABO

ChristenUnie ChristenUnie Oldebroek 01-06-2022 19:33

https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1422545/58129/success-2081167.jpg

Afgelopen maandag vond onder leiding van de formateur dhr. Mulder een eerste formatiegesprek plaatst tussen de ABO, SGP en ChristenUnie om te komen tot een nieuwe coalitie in Oldebroek. Een brief van de ABO aan de formateur, verstuurd in de week voorafgaand aan het eerste formatiegesprek, gaf aan deze avond een andere invulling dan geagendeerd. Een belangrijk gedeelte van de avond stond in het teken van deze brief en het bespreken van de inhoud daarvan en wat dit met ons deed als ChristenUnie. De houding van de ABO fractie in de informerende fase, hun opstelling bij de presentatie van het verslag van de informateur en het extra gesprek daarover kwamen ook aan de orde. Het gevoerde gesprek hebben wij als onprettig ervaren, zowel op inhoud, alsook door de tegenstellingen die hierdoor in het formatieproces zijn gecreëerd.

 

Het tweede gedeelte van ons samenzijn hebben we met elkaar besproken wat voor de partijen belangrijk is om goed en in een veilige setting te kunnen samenwerken. Kernwaarden welke zijn aangeven door de ChristenUnie voor een goede samenwerking zijn o.a. betrouwbaarheid, het nakomen van afspraken en je veilig voelen in relaties om zo optimaal te kunnen functioneren en het beste voor elkaar te kunnen zoeken.  In het licht van het voorgaande hebben we ons dan ook hogelijk verbaasd over de inhoud van het interview met de fractievoorzitter van de ABO welke dinsdag 10 mei in de Stentor stond. Hoewel aangekondigd op inhoud m.b.t. de vacature voor een wethouder, troffen wij in het desbetreffende artikel uitspraken aan over de formatie. Zaken die besproken horen te worden aan de formatietafel en waarmee je niet de publiciteit ingaat.

 

Wij vinden het jammer en betreuren het dat we, na beraad met onze fractie, tot de conclusie moesten komen dat er voor de fractie van de ChristenUnie onvoldoende basis van vertrouwen is om tot een coalitie te komen waarin de ABO deelneemt. We willen de gesprekken met de ABO als beoogd coalitiepartner dan ook niet verder voortzetten en hebben dit schriftelijk overgebracht aan de formateur met daarbij het aanbod om onze brief toe te lichten aan onze gesprekspartners. Dit gesprek heeft 12 mei plaatsgevonden. Na dit gesprek hebben wij, SGP en ChristenUnie, de formateur gevraagd om met een advies te komen hoe we verder kunnen gaan. Hij heeft hiermee ingestemd en aangegeven dat hij binnen een week met een advies zal komen. Dit zal hij doen op basis van kennis die hij in de informatiefase heeft opgedaan.

 

Namens de fractie van de ChristenUnie,

 

Popke Graansma

Liesbeth Vos- Van de Weg