Nieuws van politieke partijen in Oosterhout inzichtelijk

2475 documenten

Dees Melsen voorgedragen als kandidaat-lid Tweede Kamer

VVD VVD Oosterhout 30-07-2020 07:41

https://oosterhout.vvd.nl/nieuws/40400/dees-melsen-voorgedragen-als-kandidaat-lid-tweede-kamer
  

Het bestuur van de VVD Oosterhout heeft besloten om fractievoorzitter Dees Melsen (31) voor te dragen als kandidaat Kamerlid. Voorzitter Harm Mertens “Dees heeft de afgelopen jaren een duidelijk liberaal geluid in de Oosterhoutse gemeenteraad laten horen. Dit zien wij graag terug in de nieuwe Tweede Kamerfractie van de VVD. ” Dees Melsen reageert enthousiast: “Ik ga de uitdaging graag aan!”

 

Dees Melsen is in 2010 gekozen als gemeenteraadslid. Sinds 2013 is hij fractievoorzitter van de VVD Oosterhout. De afgelopen jaren heeft hij een verbindende rol gespeeld in de Oosterhoutseraad. Op dossiers zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en woningbouw heeft hij verschil gemaakt. Samen met wethouder Robin van der Helm en een sterke fractie wordt het geluid van de Oosterhoutse VVD-kiezers naar voren gebracht. Verbindingen met ondernemers, inwoners en verenigingen worden nadrukkelijk gemaakt. Dees Melsen: “Het is belangrijk om als volksvertegenwoordiger te weten wat er leeft en dat mee te nemen naar de gemeenteraad. Als VVD gaan we op bezoek in de wijken, bij verenigingen en ondernemers. Dat is ook wat ik als Kamerlid wil doen: de verbinding maken tussen Oosterhout en “Den Haag”.

 

De motivatie om Kamerlid te worden is voor Dees duidelijk: “Het is belangrijk om een Oosterhouter in de Tweede Kamer te hebben. Kijk bijvoorbeeld naar de aanpak van de files op de A27 en knooppunt Hooipolder. Dit kunnen we niet alleen.” Maar ook een thema als voldoende woningen voor jongeren en starters bijvoorbeeld. “In Oosterhout heb ik me speciaal ingezet voor jongeren en starters. Veel regels worden landelijk bedacht, maar hebben grote effecten voor starters hier. Daar wil ik verandering in brengen.” 

 

Met zijn 31 jaar is Dees een jonge, ambitieuze kandidaat. Zo is hij al meer dan 10 jaar actief in de Oosterhoutse gemeenteraad, maar ook in de VVD West-Brabant en de JOVD. VVD-voorzitter Harm Mertens  “Dees combineert jeugdig elan met een gedegen dossierkennis. Hij bijt zich vast in maatschappelijke vraagstukken en heeft daarbij ook mooie resultaten behaald in Oosterhout. Wij vertrouwen erop dat hij ook in Den Haag veel voor elkaar gaat krijgen.”

 

De leden van de VVD Oosterhout nemen nog een definitief besluit over de voordracht. Vervolgens gaat de landelijke kandidaatstellingscommissie aan de slag gaan met de conceptlijst. De leden van de VVD besluiten eind 2020 over de definitieve kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 17 maart 2021.

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout pluimveehouderij Schansmandreef | Oosterhout

GroenLinks GroenLinks Oosterhout 24-07-2020 00:00

Het college heeft een ontwerp-wijzigingsplan ter inzage gelegd voor het perceel Schransmansdreef 8 te Den Hout, inhoudende dat de bestaande pluimveehouderij door verandering en uitbreiding van het bouwblok ruimte zal gaan bieden aan 138.000 vleeskuikens, die in 7 weken tijd zullen worden afgemest. Dat betekent dat de doorloop ook hoog zal zijn. Het aantal mestkuikens is op dit moment 53.000, een factor 2,6 toename ofwel 160%.

Vanuit het standpunt van de jonge ondernemers begrijpen wij uitstekend, dat de ontwikkeling van het bedrijf noodzakelijk is uit het oogpunt van doelmatige agrarische bedrijfsvoering, zoals de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen dat in zijn brief van 20 april 2020 ook aangeeft.

Er zou echter, wat GroenLinks betreft, een kritische opstelling van het college vooraf moeten gaan aan het meewerken van gemeentezijde aan dit uitbreidingspan. Immers, het is nog geen maand geleden dat we € 1,2 miljoen moesten bijleggen uit eigen middelen om het varkensbedrijf LAVI aan de Steenovensebaan te kunnen saneren. Ook daar was de stelling dat bij de uitbreiding van het bedrijf geur- en stofemissies en stikstofdepositie zouden worden gereduceerd. Omwonenden bleven echter klagen. De afloop is ondertussen duidelijk geworden.

Wij vinden het op voorhand ongewenst dat we aan de Schransmansdreef mogelijk een zelfde soort dossier van stank- en verkeersoverlast en mogelijke andere vormen van overlast voor de omgeving gaan opbouwen.

Wij hebben kennisgenomen van een brief van de Provincie Noord-Brabant van 25 maart van dit jaar. De volgende zinsneden laten wat ons betreft niets aan duidelijkheid te wensen over:

‘…….zijn wij van oordeel dat de beoogde uitbreiding op basis van het milieuaspect geur, geen doorgang kan vinden.’

‘Ten aanzien van milieuaspecten als geur, fijnstof en ammoniak hebben wij de indruk dat de vergunde situatie zo laag mogelijk en daarmee wellicht onjuist is ingevuld. Gelijktijdig is de nieuwe situatie onrealistisch hoog ingevuld zodat de geurpluim over de woning van Schransmansdreef 7 wordt gestuurd. Daarmee lijkt er te zijn toegerekend naar een gewenst resultaat. De ingevoerde gegevens worden niet onderbouwd door aanvullende gegevens en debietberekeningen.’

‘Hoewel het plan in deze opzet naar ons oordeel geen doorgang kan vinden…’

‘Op dit moment is nog geen sprake van een deugdelijk inpassingsplan.’

‘Conclusie: Op basis van het vorenstaande geven wij u in overweging het plan niet verder in procedure te brengen.’ Wat is er na genoemde brief door het college en/of de initiatiefnemers ondernomen om het standpunt van de provincie klaarblijkelijk 180° te laten draaien?

Bestaat er in deze casus latere correspondentie - zowel per brief als per e-mail - met de provincie, dwz vanaf genoemde datum tot en met heden, zowel ambtelijk danwel bestuurlijk en zo ja, wilt u deze correspondentie voor de raad, ter inzage leggen? Is er over deze casus na genoemde datum ambtelijk danwel bestuurlijk overleg gevoerd met de provincie en zo ja, wilt u de gespreksverslagen daarvan voor de raad ter inzage leggen?

In de onmiddellijke omgeving van het bedrijf liggen, ook al betreft het buitengebied, nogal wat woningen en andere agrarische bedrijven, die tevens een woonfunctie hebben. Er hebben een-op-een-gesprekken plaatsgevonden met een aantal omwonenden, zo blijkt ook uit het rapport van de Agrifirm Group B.V. Met een aantal omwonenden, onder andere aan de Hultenkant die bij westenwind wellicht de meeste overlast kunnen ondervinden, heeft geen gesprek plaatsgehad. Vindt het college dat een correcte omgevingsdialoog heeft plaatsgevonden?

En zo nee, zal dan alsnog een correcte omgevingsdialoog moeten plaatshebben?

Op ongeveer 100 meter afstand ligt de meest oostelijke grens van natuurontwikkelingsgebied ‘Eendenkooi Terheijden’, deeluitmakend van Natuurnetwerk Brabant. Qua soortenrijkdom is dit een kwetsbaar gebied, dat bovendien veel potentie heeft en nog steeds volop in ontwikkeling is. Betreffend gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer. Heeft de omgevingsdialoog zich ook uitgestrekt tot andere stakeholders dan de omwonenden, zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurplein De Baronie en de Milieu Vereniging Oosterhout?

Vindt het college dat dat wel had moeten gebeuren en zo ja, moet een ruimere omgevingsdialoog die alle stakeholders bereikt, alsnog worden gehouden? Vindt het college niet ook dat de bestaande pluimveehouderij, gelet op de ervaringen met LAVI en de landelijke stikstof- en fijnstofproblematiek, zeker in relatie tot de natuurwaarden en grote biodiversiteit op slechts korte afstand, eerder zou dienen te worden gesaneerd dan te worden uitgebreid?

Op grond van artikel 3.6 Wet op de Ruimtelijke Ordening is het college bevoegd deze voorgenomen uitbreiding van het bedrijf in behandeling te nemen volgens een binnenplanse wijzigingsprocedure, mits de bij het bestemmingsplan gegeven regels in acht worden genomen. De gemeenteraad zal daardoor, zoals wél het geval is bij een partiële bestemmingsplanherziening, geen formele inbreng kunnen hebben.

Met name bestaan bij ons ernstige twijfels over de vraag of met alle objecten en onderdelen van het bedrijf gebleven wordt binnen het voorgeschreven bouwvlak van 1,5 ha (zoals de landschappelijke inpassing-onderdelen, de waterretentie-voorziening en de op-en toeritten naar de stallen) Is het college niet de mening toegedaan, dat, gelet op de gevoeligheden van deze voorgenomen bedrijfsuitbreiding een partiële bestemmingsplanwijziging door de gemeenteraad hier meer op zijn plaats was geweest?

Wil het college aangeven op grond van welke concrete toetingsaspecten/elementen (de grenzen, zoals bedoeld in genoemd artikel 3.6, lid 1, sub a) het in casu is gekomen tot de eigen bevoegdheid? Wij willen graag uw eigen toetsing zien en niet die uit de Toelichting , bladzijden 16, 17 en 18, Agrifirm (juni 2020). En meer specifiek: graag een toelichting op het al dan niet toerekenen van alle onderdelen van het bedrijf aan het bouwvlak van 1,5 ha.

 

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 7 juli 2020 | Oosterhout

GroenLinks GroenLinks Oosterhout 10-07-2020 00:00

In de raadsvergadering van 7 juli heeft GroenLinks het woord gevoerd over de herinrichting van de Heuvel, het financieel perspectief, de corona impact analyse en de Steenovensebaan in Dorst.

Corona Impact Analyse (Van der Zanden)

Vanaf begin maart veranderde ineens alles in Nederland en dus ook in Oosterhout toen het Corona virus ons overspoelde. Er werden vervolgens allerlei beperkingen opgelegd die een grote invloed hadden en nog steeds hebben op het leven van iedereen. Maatregelen die iedereen pijn hebben gedaan. Bepaalde ondernemers moesten hun zaak sluiten. Mensen konden niet meer op bezoek bij hun familieleden in het verzorgingstehuis. Kinderen zaten ineens thuis omdat de scholen dicht gingen. De grenzen werden feitelijk gesloten waardoor reizen naar het buitenland niet meer mogelijk was. En dat alles was nodig om het aantal besmettingen met Corona zoveel mogelijk te beperken en vooral de IC’s op de ziekenhuizen niet te laten overstromen. De maatregelen hebben uiteindelijk hun effect gehad. Het aantal besmettingen is teruggelopen en langzaamaan kan het normale leven weer opgepakt worden. Maar dit zullen we wel voorzichtig moeten doen. Wanneer de teugels te veel worden losgelaten, kan het virus zomaar weer de kop op steken. Dat zien we in verschillende delen van Europa. Het lijkt nu weg, maar is nog steeds als een soort veenbrand aanwezig.

Dat betekent dat we ons als gemeente ineens met hele andere dingen bezig moeten gaan houden. Aan de ene kant zullen we de gevolgen van de afgelopen maanden zo goed mogelijk moeten verwerken, aan de andere kant zullen we rekening moeten houden met een periode waarin er allerlei beperkingen zullen blijven gelden. Het is daarom goed dat de gemeente gestart is met een Corona Impact Analyse. Het eerste resultaat hiervan bespreken we vanavond in deze gemeenteraad. Bij deze willen wij dan ook de complimenten uitspreken aan iedereen die hier de afgelopen tijd hard aan heeft gewerkt vanuit de gemeente. En natuurlijk ook aan alle inwoners die hieraan hebben deelgenomen. Gezien de snelheid waarmee alles moest gebeuren zien we dit echt als een eerste analyse die de komende tijd nog verder verdiept zal gaan worden. Bij die verdieping is het vooral van belang om ervoor te zorgen dat we geen groepen in de samenleving missen. Zoals het college ook aangeeft zal er vooral ingezet moeten worden op de deelname van jeugdigen en jongeren in de rest van het proces. Tot nu toe lag de nadruk vooral op de oudere inwoners van Oosterhout.

Voorzitter, naar aanleiding van alle opgehaalde informatie zijn er een achttal bestuurlijke prioriteiten vastgesteld. Dat zijn duidelijke prioriteiten. Zo is GroenLinks er erg tevreden mee dat duurzaamheid juist nu een belangrijke prioriteit blijft van de gemeente. We moeten daar stevig de regie blijven voeren als gemeente om verder te gaan naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving.

Voorzitter, een groot deel van de begroting van de gemeente Oosterhout heeft te maken met het Sociaal Domein: jeugdzorg, welzijn, minimabeleid, uitkeringen, reïntegratie, sociale werkvoorziening, WMO en schuldhulpverlening. Het gaat om voorzieningen die gebruikt worden door inwoners van Oosterhout die op de een of andere manier kwetsbaar zijn en daardoor extra ondersteuning nodig hebben van de gemeente. Dit zijn vaak de groepen die bij een crises als eerste in de problemen komen. En van een crisis is nu zeker sprake, want corona gaat zoals het er nu naar uit ziet ook grote economische gevolgen hebben. De behandeling van de begroting 2021 zal dan ook belangrijk worden voor de politieke keuzes die in Oosterhout gemaakt gaan worden met betrekking tot de gevolgen die Corona heeft. Om dan duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van de corona crisis voor het sociaal domein zal GroenLinks dan ook een amendement indienen om het Sociaal Domein als extra bestuurlijke prioriteit mee te nemen in het vervolg van de Corona Impact Analyse.

Financieel Perspectief Corona (Van der Zanden)

Vandaag behandelen wij in de gemeenteraad een uitgebreide versie van de concernrapportage. Normaalgesproken is dat een redelijk technisch stuk met de financiële stand van zaken van de eerste maanden van het jaar. Dit jaar zijn we met de corona crisis geconfronteerd die veel zaken op zijn kop heeft gezet.

Met dit financieel perspectief wordt een eerste voorlopige inkijk gegeven in de gevolgen die corona gaat hebben voor de gemeente Oosterhout. Zo worden onder andere een aantal mogelijke scenario’s geschetst en de gevolgen daarvan voor de financiële positie van de gemeente. Gelukkig is deze positie op dit moment goed. Vorig jaar zijn er eenmalige voordelen geweest waardoor nu een bedrag van €2,4 miljoen opzijgezet kan worden om tegenvallers ten gevolge van Corona op te vangen. Ook de gemeente Oosterhout krijgt de gevolgen van de jarenlange bezuinigingen van de landelijke overheid, en dan vooral de korting op het sociaal domein, steeds nadrukkelijker te voelen. Sinds een aantal jaar is er ook in Oosterhout een situatie dat we structureel wat meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dit is absoluut nog niet te vergelijken met de situaties in andere gemeentes, maar we zullen hier wel scherp op moeten gaan letten, want op de lange termijn is dit natuurlijk niet vol te houden. En dat zal betekenen dat we bepaalde principes misschien toch wel eens los moeten laten.

Wat de uiteindelijke gevolgen voor de begroting gaan zijn van Corona? Dat zal pas duidelijk worden als we weten hoe de gemeente Oosterhout gecompenseerd gaat worden voor alle gemaakte kosten van de afgelopen periode? En veel belangrijker, de hoeveelheid geld die de komende jaren vanuit het Rijk naar de gemeente zal gaan? Komt er een structurele compensatie voor de coronasituatie? Wat gaat er gebeuren met het trap-op, Trap-af principe dat steeds gevolgd wordt bij de uitkering die de gemeente van het Rijk krijgt? En wat gaan de gevolgen zijn van het anders gaan inrichting van de verdeling van gelden uit het gemeentefonds? Iets waar vooral de kleinere gemeentes in Nederland (en daar hoort Oosterhout ook bij) flink wat van zullen gaan merken. Pas als dat duidelijk wordt, kan er een onderbouwde begroting voor 2021 opgesteld gaan worden. Het in een vroeg stadium betrekken van de raad hierbij is dan ook noodzakelijk, want er zullen echt keuzes gemaakt moeten gaan worden voor 2021.

Voorzitter, voor GroenLinks is het dan van belang dat we die keuzes zo gaan maken dat niet de groepen aan de onderkant van de samenleving de klappen op gaan vangen. Dat is namelijk wel vaker het geval bij een crisis. De ondersteuning moet dus vooral terechtkomen bij die mensen en kleine ondernemers die het nodig hebben. Zo is er bij de vorige crisis ook in Oosterhout bezuinigd op voorzieningen in de wijken. En juist dat soort voorzieningen zijn hard nodig. Laten we zuinig zijn op wat we hebben en dus o.a. de Pannehoef behouden en weer in gaan zetten als voorziening voor de inwoners van Oosterhout. De afgelopen maanden is er regelmatig applaus gegeven voor de mensen die vooraan in de strijd hebben gestaan bij de corona crisis. En dat zijn meestal niet de mensen die het meeste verdienen. Applaus is mooi, maar je kunt er de boodschappen bij de supermarkt niet mee afrekenen. Waar we dat plaatselijk kunnen doen, moeten we dat als gemeente doen. En verder moeten we ook landelijk aan de bel trekken. Dat gebeurt vanavond al door de motie waarin een aantal partijen oproept tot het afschaffen van de verhuurdersheffing. Een heffing die de mensen met de kleine beurs sterk raakt. Hun huren gaan omhoog om deze heffing te betalen. En de huur moet je toch echt betalen met geld, dat kan niet met applaus. Juist op het gebied van het sociaal domein kunnen we als gemeente mensen ondersteunen die dat nodig hebben. Naar de mening van GroenLinks ligt daar de uitdaging om dat op zo’n manier te doen dat deze mensen, juist nu in de moeilijke tijd die er aan gaat komen, de ondersteuning blijven krijgen die ze nodig hebben.

Herinrichting Heuvel (Boers)

Het doet ons goed dat er in goed constructief overleg met de inwoners en ondernemers van De Heuvel, verenigd in De Heuvelkring, een goed plan is ontstaan voor de herinrichting van ons mooie plein. Ook het ontwerpbureau Quadrat heeft alle belanghebbenden van deskundig advies voorzien. Complimenten passen hier dus een drietal partijen. In die zin hebben wij weinig toe te voegen, voorzitter. Men is het immers eens. Het ziet er goed uit. Er wordt met respect omgegaan met de bestaande bomen en de kinderkopkes zoals wij die hier noemen en die voor een belangrijk deel de uitstraling van het plein bepalen, komen weer terug. Logisch, zou ik zeggen.

En verder zal een en ander in overleg verder worden uitgewerkt. Prima.

Echter, voorzitter, één belangrijk aspect mag en moet wat ons betreft juist op dit moment meer aandacht krijgen en dat is de parkeermogelijkheid op de Heuvel. Nu de Heuvelkring de raad schriftelijk heeft laten weten en dat bij de inspraak ook nog tot driemaal toe herhaalde dat zij op termijn ook graag een autoloze Heuvel zien, is dit wat ons betreft ook het moment om daaraan te gaan werken. En dus ook de daad bij het woord te voegen. In een amendement, ondersteund door en mede-ingediend door ……….. stellen wij voor het aantal auto’s in 4 fasen terug te brengen naar 0, zij het dat er wel wat ruimte moet blijven voor auto’s van mindervaliden.

Hoe we dat gaan doen, voorzitter, is aan het college, steeds in overleg met De Heuvelkring. We kunnen er 10 jaar de tijd voor nemen.

Wat we ook kunnen doen, voorzitter, is nooit meer met elkaar praten over een parkeervrije Heuvel en het ten eeuwige dage hierbij laten. Maar dit lijkt ons het aangewezen moment om nu langzaam die kant uit te gaan!

Steenovensebaan (Boers)

Wij willen graag met deze kleine bijdrage het moment markeren, dat er een einde komt aan de varkenshouderij Lavi aan de Steenhovensebaan. We geven er een klap op zogezegd. Een prima ontwikkeling voor de bewoners in die omgeving, die vele jaren te hoop hebben gelopen tegen uitbreiding van het bedrijf. En een hele goede ontwikkeling voor de natuurlijke omgeving van De Duiventoren, een fraai stuk bos aan die kant van Oosterhout.

Het feit dat hiermee ook de uitbreiding met nieuwbouw van een 1.5 ha grote stal voor de huisvesting van 4.670 zeugen van de baan is, zorgt voor ons allemaal voor een grote opluchting.

Wij zullen daarom instemmen met uw voorstel om af te wijken van het beleid rond kostenverhaal, zoals aangegeven in de door ons vastgestelde Nota kostenverhaal 2017-2022. Dat moet dan maar een keer, want dat is het ons waard. Dat neemt niet weg dat wij de motie van de VVD hierover mee zullen indienen en dus vanzelfsprekend ook mee zullen ondersteunen.

VVD blij met plan voor jongerenwoningen

VVD VVD Oosterhout 05-07-2020 05:16

https://oosterhout.vvd.nl/nieuws/40180/vvd-blij-met-plan-voor-jongerenwoningen

 

De VVD vindt het belangrijk dat er meer woningen voor jongeren en starters gebouwd worden. Op de locatie van de voormalige brandweerkazerne aan het Slotjesveld zijn 46 woningen gepland. Het realiseren van woningen voor jongeren past volledig bij de toekomstvisie Oosterhout 2030. 

 

VVD-raadslid Sander Mulders: “Wij zien deze woningen dan ook als een mooi begin voor deze doelgroep en als een goede ontwikkeling voor Oosterhout.” 

 

De VVD heeft eerder gevraagd om de plannen aan te laten sluiten bij de visie voor het Slotjesveld. De plannen zijn hierop aangepast. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt een volgende stap gezet voor de bouw van woningen voor jongeren in Oosterhout.

Het groene hart van Oosterhout

VVD VVD Oosterhout 04-07-2020 03:55

https://oosterhout.vvd.nl/nieuws/40156/het-groene-hart-van-oosterhout

https://oosterhout.vvd.nl/nieuws/40156/Logo VVD.jpg

 

Wie over het groene hart praat denkt misschien als eerste aan de Randstad. Denk je dan als eerste aan de drukke steden er om heen, of juist aan de rust en ruimte in het gebied zelf? Dat was waar de VVD aan moest denken bij het lezen van de visie Slotjesveld. Als je wat meer uitzoomt zie je hoe uniek het gebied van het Slotjesveld en Slotparken is. Bureau Mecanoo heeft dat goed uitgelicht. We mogen best wel trots zijn op de unieke plek waar we wonen, werken en verblijven.

 

Het Slotjesveld met het Slotpark vormt een groene buffer, een groen hart in onze eigen stad. Maar als je nu over het Slotjesveld praat, denk je misschien aan de rommelige bebouwing, geparkeerde auto’s en weinig samenhang. Maar als we in 2030 over het Slotjesveld praten, praten we over het groene hart van Oosterhout. De plek waar volop ruimte is voor groen, spelen en ontmoeten. 

 

Om in 2030 daar te kunnen zijn, is wel lef gevraagd. Lef om te kiezen voor een totale aanpak van het gebied. De gemeenteraad heeft in juni lef getoond en het besluit genomen om de visie Slotjesveld vast te stellen. Het is een unieke kans om met de ontwikkeling van het stadhuis, nieuwe woningen, activiteitencentrum en school echt te werken aan die kwaliteit.

 

In de raadsvergadering heeft de VVD aandacht gevraagd voor verkeer en parkeren. We begrijpen de wens om het Slotjesveld en parken te verbinden. De Ridderstraat heeft nu een belangrijke verkeersfunctie in de centrumring. Er zijn plannen om de Van Oldenneellaan in te richten als 30 km-gebied. Maar het is het één of het ander. Om de bereikbaarheid van het centrum goed te houden voor openbaar vervoer en auto, zal er een keuze gemaakt moeten worden. We hebben gevraagd om de verkeersafwikkeling breder te bekijken en de plannen voor de Van Oldenneellaan nog niet uit te werken en bij de raad terug te komen met een voorstel waarbij de verkeersstructuur breder bekeken is met voor- en nadelen. 

 

In het gebied zal veel verkeer samen komen. In april is uitgebreid gesproken over de bereikbaarheid van de buurtbus en deeltaxi bij het stadhuis. Het blijkt mogelijk om een ontsluitingsweg voor het OV te maken recht voor het stadhuis. Er komt een tijdelijke ontsluitingsweg voor de bouw dus misschien kan deze blijven liggen zodat de bereikbaarheid verbeterd. Wat de VVD betreft kan deze weg voor zowel auto als OV open blijven. Als je geen parkeerplek vindt, kun je gemakkelijker doorrijden naar andere plekken. We geven het graag mee voor de verdere uitwerking.

 

Bij de behandeling van de plannen voor het stadhuis is er ook veel gesproken over parkeren. We zien dat in de visie ruimte is voor maatwerk. De VVD wil deze ontwikkelingen goed volgen. Er moeten voldoende parkeerplekken zijn om te voorkomen dat de buurt belast wordt met parkeerdruk. Maar als het slimmer kan door combinaties te maken, dan kan dat zeker.

 

Het wordt een uniek woongebied in Oosterhout. Pak nu de kans om te bouwen voor jongeren. Neem in de plannen goedkope en middeldure huur- en koopappartementen mee. Ontmoeten in het gebied is belangrijk: in zowel het stadhuis als in het gebied zelf. We zien graag in het Programma van Eisen van het nieuwe stadhuis meer uitwerking over het ontmoeten. Hoe wordt dat ingevuld? In het park zal zelf zal ook ontmoeten centraal staan. We zien dat u Oosterhout daarbij betrekt. Misschien leuk om een waterspeeltuin en natuurlijke speelruimtes te realiseren. Water en groen versterken het gebied. Betrek de jeugd hierbij.

 

De VVD is enthousiast. Ons groene hart gaat er sneller van kloppen. We hebben de kans om het gebied in één keer goed aan te pakken. Als we het voortaan over het groene hart van Oosterhout hebben, weet iedereen het te vinden!

PvdA Drimmelen wil betaalbare woningen voor onze starters en ouderen

PvdA PvdA Oosterhout 03-07-2020 11:30

Afgelopen donderdag stond tijdens de raadsvergadering de structuurvisie op het programma. PvdA Drimmelen ziet grote noodzaak van woningbouw in alle kernen. PvdA Drimmelen wil betaalbare woningen voor onze starters en ouderen. Je kan het maar één keer goed doen!!! De gemeente Drimmelen wil ook meer nieuwe woonwijken in onze kernen. PvdA Drimmelen ziet grote noodzaak

Het bericht PvdA Drimmelen wil betaalbare woningen voor onze starters en ouderen verscheen eerst op PvdA Amerstreek.

Toekomst Arkendonk

VVD VVD Oosterhout 03-07-2020 05:50

https://oosterhout.vvd.nl/nieuws/40155/toekomst-arkendonk

 

Arkendonk vormt het hart van Dommelbergen. Voor vele Oosterhouters de plek om boodschappen te doen, te sporten om elkaar te ontmoeten. Winkeliers, buurtbewoners en verenigingen zijn betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied. Want hoe maken we Arkendonk nog aantrekkelijker? De raad heeft in juni de toekomstvisie voor Arkendonk vastgesteld.

 

De VVD is blij om te zien dat er gezocht wordt naar nieuwe functies. We zien kansen in het combineren van het activiteitencentrum met ruimtes voor ZZP’ers om te werken. Maar ook combinatie van de aanwezige sportschool met sporthal Arkendonk en kleinschalige horeca. De sporthal kan opgeknapt en verduurzaamd worden.

 

De ontwikkeling zien we ook als kans om het gebied leefbaarder te maken. De verkeersafwikkeling en het parkeren is niet ideaal. We hebben specifiek aandacht gevraagd voor speelplekken voor de jeugd. Het idee om de bestaande zwembadkuip te hergebruiken in de openbare ruimte vinden we creatief! De VVD ziet een kwaliteitsimpuls voor heel het gebied. Er is veel ruimte voor groen en water. Het gebied wordt daarmee aantrekkelijk om te verblijven en te wonen.

 

Samen met de buurt

De VVD is aanwezig geweest bij de inwonersavond. Goed dat de buurtbewoners en de winkeliers actief betrokken zijn. Er was veel enthousiasme over de plannen. Er zijn vele goede ideeën gedaan om de aantrekkelijkheid en veiligheid te verbeteren. We zien deze ook terug in de plannen. Houdt die energie vast! De buurtbewoners en winkeliers willen vooruit: dus aan de slag met het hart van Dommelbergen!

 

In memoriam Martha van der Graaf – Braam

PvdA PvdA Oosterhout 01-07-2020 18:02

Op maandag 29 juni 2020 is op de respectabele leeftijd van 101 jaar Martha van der Graaf overleden. Zij heeft de Partij in Terheijden op de kaart gezet en de oude garde denkt daar met plezier aan terug. Martha bedankt! In de voormalige gemeente Terheijden behoorde Martha met haar man Jan tot de oprichters van

Het bericht In memoriam Martha van der Graaf – Braam verscheen eerst op PvdA Amerstreek.

‘Veldexcursie’ Energiepark A59….

VVD VVD Oosterhout 30-06-2020 10:44

https://oosterhout.vvd.nl/nieuws/40085/veldexcursie-energiepark-a59

…zo werd het live voorlichtingsmoment van de gemeente Oosterhout (na een eerdere digitale “bijeenkomst”) genoemd voor het op stapel staande energiepark in de Oranjepolder. 

Dé gelegenheid voor inwoners  van Dommelbergen/Oosterhout om met de wethouder en ambtenaren duurzaamheid in gesprek te gaan over het hoe en waarom van dit energiepark, over de pro’s en contra’s.  Ook de Belangengroep Oranjepolder was met een stand aanwezig, reden om daar ook even aan te wippen.

Een nuttig bezoek, omdat je dan echt zicht krijgt op schaal en omvang van het geplande energiepark. Om te spreken met inwoners, collega raadsleden, betrokken ambtenaren en externe adviseurs over de bestuurlijke context (verantwoordelijkheden van Rijk, provincie en gemeente), en te discussiëren  over de hoogte en locatie van de windmolens in het plan, mogelijke aanpassingen van het plan, geluidscontouren, (beperken van) slagschaduw enz.  En om te horen hoe je als gemeente de initiatiefnemers (Shell en Eneco) mogelijk voorwaarden mee kunt geven waaraan zij zich bij de ontwikkeling moeten houden. 

Nuttig zo’n bezoek in het veld!

Voor meer informatie: www.energieparkA59.nl.

 

 

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over windmolens Oranjepolder | Oosterhout

GroenLinks GroenLinks Oosterhout 29-06-2020 00:00

In de brief ‘Inspraakverslag Energiepark A59 ’die u op 15 juni naar de gemeenteraad gestuurd heeft, lezen wij dat een lange geschiedenis vooraf zou zijn gegaan voor de keuze van windmolens in de Oranjepolder. Zou zo dit te maken hebben met het aandeel dat de provincie heeft in het Nationaal Energieakkoord. In 2015 heeft de provincie dit vastgelegd, voor Oosterhout zou het gaan om een uitbreiding van 18MW dat dan weer onderdeel zou zijn van een toezegging uit 2011 via de Regio West-Brabant.

Wij hebben hierover de volgende vragen: 1. Is de toezegging gedaan onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad? • Zo nee, waarom niet?

2. Zijn er consequenties verbonden aan deze toezegging als de raad niet akkoord gaat met een energiepark in de Oranjepolder? • Zo ja, welke?

3.Wanneer en hoe is deze toezegging medegedeeld aan de gemeenteraad?

GroenLinks heeft een brief van college aan raad d.d. 27 september 2012 met als onderwerp ‘Regionaal aanbod windenergie’ weten te achterhalen. Hierin staat aangegeven dat Oosterhout heeft toegezegd om 2 extra windturbines van 3MW te plaatsen ten oosten van de huidige windturbines op Weststad III volgens de bijlage zou het gaan om een particulier initiatief.

4. Klopt het dat bovengenoemde in deze brief is medegedeeld? • Zo ja, waar komt het verschil van 12MW vandaan?

De huidige plannen van Eneco bestaan uit 3 windturbines. De locatie van de derde turbine is zeer dicht bij de bebouwde kom gelegen. U snapt dat de fractie van GroenLinks niet tegen windenergie is. Toch maken wij ons, samen met de bewoners, ernstige zorgen over deze locatie.

5. Zijn er toezeggingen gedaan aan Eneco over het plaatsen van een derde windmolen in dit plangebied, los van de eis van minimaal 3 windmolens om als ‘park’ gezien te worden? • Zo ja, welke toezeggingen waren dit en zijn deze gedaan onder voorbehoud van instemming van de raad?

6. Zijn er toezeggingen gedaan aan Eneco over de exacte locatie van deze derde windmolen?

a. Zo ja, welke toezeggingen waren dit en zijn deze gedaan onder voorbehoud van instemming van de raad? b. Indien het tweede deel van deze vraag negatief wordt beantwoord, waarom is dit voorbehoud niet gemaakt?

7.Welke consequenties zijn er als de raad niet akkoord gaat met het plaatsen van de derde windmolen op de geplande locatie?