Nieuws van politieke partijen in Oud-Beijerland inzichtelijk

490 documenten

Gemeentelijk verkeer- en (openbaar)vervoerplan ter inzage !

PvdA PvdA Oud-Beijerland 13-09-2020 14:50

Tot en met 23 oktober ligt het plan ter inzage en kunnen alle inwoners hun zienswijze hierop indienen.

Er zijn weinig politieke onderwerpen die zo’n grote invloed hebben op het dagelijks leven van alle inwoners van de Hoeksche Waard. Laat deze kans niet voorbijgaan!

Klik op de afbeeldingen voor een leesbare versie.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/plannen-verkeer-en-vervoer/

 

Het bericht Gemeentelijk verkeer- en (openbaar)vervoerplan ter inzage ! verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

De PvdA in de fysieke Raad van de Hoeksche Waard, July 2020

PvdA PvdA SGP CDA Oud-Beijerland 24-08-2020 04:00

Eerste fysieke raadsvergadering sinds Corona in de Gemeente Hoeksche Waard!

Voor het eerst sinds het aantreden van onze eerste kroonbenoemde burgemeester, Bram van Hemmen, op 13 november 2019.

Het was voor hem een verademing ‘zijn’ raadsleden eindelijk eens fysiek te leren kennen in plaats via het beeldscherm vanuit de zolderkamers. Datzelfde gold natuurlijk ook voor alle raadsleden.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/raad/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/raad/

Jaarstukken, Zomerrapportage en perspectiefnota. Op 7 juli heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard tijdens een marathonvergadering in Streona in Strijen, die om 15.00 begon en om plm. 23.00 uur eindigde, ingestemd met de Jaarstukken 2019, de Zomerrapportage 2020 en de Perspectiefnota 2021. Fractievoorzitter Piet Westdijk heeft de opvattingen van de PvdA verwoord en op essentiële onderdelen kritiek geleverd. Samen met raadslid Mark de Koning nam hij deel aan het debat. De fractie had twee moties voorbereid, één over het armoedebeleid (die we hebben aangehouden) en één over de ambtelijke inhuur (die het niet heeft gehaald). Over die moties is een apart bericht?….

Onderstaand het betoog van onze fractie. “Verleden, heden en toekomst lopen vanavond door elkaar heen. De kortste wegnaar de toekomst is door niet veel te zeggen over de Jaarstukken, die we nietkunnen veranderen. Wel zijn we het eens met de voorgestelde verdeling van hetpositieve resultaat.

Bij de Zomerrapportage kunnen we volstaan met de vaststelling dat er nog veel onzeker is, ook als na vandaag 0,6 miljoen wordt toegevoegd aan de begroting voor dit jaar. Wij leggen het accent dus op de toekomst. Het bespreken van een Perspectiefnota zou een politiek feest moeten zijn. Wat is er leuker dan praten over enthousiast en kansrijk beleid? De fractie van de PvdA kwam echter tot haar schrik tot de conclusie dat haar zorglijke beschouwing van vorig jaar op belangrijke onderdelen helaas vandaag nog steeds actueel is. De financiële toestand van gemeente Hoeksche Waard is niet stabiel, ondanks de grote reserves. De begroting is fragiel, een woord dat wij ook vorig jaar hebben gebruikt. En onze ongerustheid wordt gevoed doordat het grootste financiële risico dat wij lopen, de gevolgen van de corona-crisis, is opgenomen als pro memorie post. Naar ons idee is het voorwoord bij de Perspectiefnota hierover niet erg geruststellend en het antwoord op een vraag naar concrete cijfers maakt het er niet beter op. Ik citeer: ,,De komende maanden zullen wij de gevolgen monitoren. Wij gebruiken hiervoor de voortschrijdende informatie van de meest actueel beschikbare peildata.’’

Als wij de balans opmaken wordt de fractie van de PvdA niet blij. In het vervolg van ons betoog zullen wij de programma’s aflopen, in de volgorde die voor mijn partij belangrijk is. Maar, ik wil beginnen met het uitspreken van onze grote zorg over de twee andere benoemde risico’s, die van de taakstelling Omdenknotitie en de effecten van het vervallen van de solidariteit Jeugdhulp. De risico’s zijn met een negatief resultaat van 1,8 miljoen euro te laag geschat. Dit blijkt uit de actuele cijfers van afgelopen week. Die 0,4 miljoen voor de jeugdhulp is inmiddels opgelopen tot min 0,7 miljoen. Dat we dit nog niet voelen komt doordat de solidariteit wordt afgebouwd. Dat is toch fijn dat die solidariteit er nog even is. Maar nog maar heel kort geleden werd de raad voorgehouden dat Hoeksche Waard beter niet meer voor anderen kon betalen en dat er nauwelijks risico was op een negatief resultaat. Hoe staat het met de kwaliteit van de prognoses van de gemeente op dit vlak? De fractie van de PvdA heeft kanttekeningen geplaatst bij deze benadering, zowel bij het afschaffen van de solidariteit als bij het misplaatste optimisme over het resultaat van de Omdenknotitie. Dit document is nooit besproken in deze raad, maar wordt wel uitgevoerd en het eerste desastreuze resultaat is een min van 1,4 miljoen euro. Gelijk krijgen is prettig, vooral in de politiek, maar niet achteraf als de schade al is aangericht. Voor de fractie van de PvdA is het van belang om te investeren in een goede jeugdzorg. Daarbij mogen we nooit alleen maar kijken naar één doelstelling, zoals een financiële. Bij elkaar lopen de effecten van de risico’s en aandachtspunten op tot zeven miljoen euro en dan zijn de kosten voor de corona-crisis nog niet eens becijferd. Een ding laat zich in dit verband gemakkelijk voorspellen en dat is dat kwetsbare mensen het meeste risico lopen zwaar te worden getroffen, ook in Hoeksche Waard. Dat brengt mij bij het Sociaal Domein. Dat zou het hart moeten zijn van het beleid dat de komende periode wordt gevoerd. Het mag zeker niet het kind van de rekening worden van de bezuinigingen die ons zeker staan te wachten. Zorg gaat om mensen, niet om cijfers, zei ik vorig jaar, en voor de zekerheid herhaal ik dat uitgangspunt nog maar eens. In vergelijking met vorig jaar, toen de PvdA wees op het grote aantal gebruikers van de Voedselbank, is er sprake van verslechtering. Als gevolg van de Corona- crisis verwacht de Voedselbank een verdubbeling van het aantal mensen dat hulp nodig heeft. Het aantal mensen dat bijstand nodig heeft, neemt ook toe.

Steeds meer mensen dreigen buiten de boot te vallen. De Perspectiefnota van vorig jaar meldde dat het college opdracht zou geven voor een specifiek onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van armoede. Om vervolgens beleid te ontwikkelingen ter voorkoming en bestrijding van armoede. Het enige dat tot stand is gebracht is een onderzoek naar verborgen armoede. Na anderhalf jaar is er nog altijd geen zicht is op samenhangend beleid. Van ons mag zich dat natuurlijk niet beperken tot alleen de ouderen. Juist ook kinderen worden slachtoffer van armoede. Het beleid moet vooral ook minder schoorvoetend gestalte krijgen, maar snel en daadkrachtig invulling geven aan een andere aanpak en bejegening van mensen die in financiële nood zitten. Voor de PvdA is het duidelijk dat geen enkele Hoeksche Waarder gebukt zou moeten gaan onder armoede. Als er geen armoede is, hoeven we ook niet op zoek naar verborgen armoede. De fractie van de PvdA vindt het een schande dat op dit terrein tot dusver zo weinig tot stand is gebracht en dat het er alle schijn van heeft dat het er niet van komt. Het plan Samen tegen armoede wordt gebaseerd op het onderzoek naar verborgen armoede. Lees nog eens na wat de Seniorenbond in ’s-Gravendeel daarover zegt in zijn brief aan de raad. Als de huidige crisis één ding duidelijk maakt, dan is het dat armoede zich steeds lastiger laat verbergen. Er is behoefte aan echt beleid, bijvoorbeeld op het terrein van de schuldenproblematiek. Overal in het land zijn initiatieven die in een evaluatie door het Centraal Planbureau worden geprezen. Samengevat is de conclusie: Alles wat bij wijze van experiment wordt gedaan is meer succesvol dan het huidige beleid. De antwoorden op de vragen die wij hierover hadden gesteld waren daarom uitermate onbevredigend. Hoeksche Waard kiest ondanks alle nieuwe inzichten voor de teleurstellingen die uitvoering van de Participatiewet onontkoombaar tot gevolg heeft. Het is hartstikke fijn als bedrijven mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking, maar in tijden van crisis staan die als eersten weer op straat. Dat blijkt ook tijdens de crisis van nu. Die mensen komen vervolgens niet gemakkelijk meer aan de bak, ze zijn kwetsbaar, verliezen hun gevoel van eigenwaarde en hun financiële zelfstandigheid. Wat doen we met hen?

Er moet iets gebeuren. Het afschaffen van de sociale werkplaats was een historische fout. Daar was mijn partij landelijk medeverantwoordelijk voor, maar er is geen enkele reden om niet te proberen die fout te herstellen. Het maakt mijn fractie niet uit hoe het voortaan heet, sociaal werk of beschut werk, maar zorg ervoor dat HW Werkt zich aansluit bij de tijdgeest. In dit verband rijst de vraag hoeveel mensen met een arbeidsbeperking bij de gemeente inmiddels een echte baan hebben verworven? Ik wil een korte opmerking maken bij het Programma Veiligheid. De fractie van de PvdA vindt het van het grootste belang dat het beleid voor aanvragers van dorpsgerichte evenementen zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt, zodat het soepel kan verlopen. Tevens wijs ik op het belang van een verdienmodel, al besef ik dat ook het evenementenbeleid ernstig kan worden beperkt door het beleid met betrekking tot de zondagsopenstelling.

Het Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte zal dit jaar nog vaak aan de orde komen. Mobiliteit en Woningbouw zijn innig met elkaar verbonden, de bestaande infrastructuur is ruimschoots onvoldoende en de PvdA maakt zich grote zorgen over de onmogelijkheden. Wij herhalen nog maar eens pleidooi voor beter openbaar vervoer, ook met railverbindingen.

Voor het Programma Economie geldt, in heldere termen: natuurlijk kunnen wij de gevolgen niet overzien, maar de landelijke trend wijst op een toename van het aantal faillissementen en hogere werkloosheid en meer uitkeringen. Je kunt je afvragen wat de gevolgen van deze crisis kunnen of zouden moeten zijn voor bijvoorbeeld de gebiedsmarketing en de roadmap tot foodlab, nu ook de landbouw zwaar wordt getroffen.

De opmerking over het sterker uit de corona-crisis komen, getuigt van misplaatst optimisme. De invloed van de gemeente is beperkt. Wij vragen ons ook af hoe het staat met de invulling van het regionale bedrijventerrein aan de Boonsweg. Er is zo op het oog sprake van weinig activiteit, net als elders in de Hoeksche Waard.

Bij het Programma Sport en Recreatie vraagt mijn fractie zich af of het wel verstandig is om weer in kunstgras te investeren. Het is de vraag of deze achterhaalde oplossing de vriendelijkste techniek is voor het milieu. Een andere vraag is hoe het staat met het Sportakkoord?

Voor Cultuur moeten we kennelijk tevreden zijn met een klein beetje meer geld voor deze sector. Maar het is nog afwachten wat de crisis in de Hoeksche Waard voor gevolgen zal hebben. Juist hier moet de gemeente ruimhartig zijn en kiezen voor versterking van kunst en cultuur.

Overwegingen die van belang zijn voor de Volksgezondheid en het Milieu moeten in de weging bij de ontwikkeling van alle nieuw beleid minimaal gelijkwaardig moeten zijn aan alle andere onderdelen en factoren die in overweging worden genomen.

Tot slot wil ik nog kort iets zeggen over het Programma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het uitgangspunt is dat Hoeksche Waard 500 woningen per jaar bouwt. Dat is fijn, want dat is een pilaar onder de financiële huishouding. De gemeente wil vitaal blijven en om dit te bereiken dus groeien. Wie die redenering doortrekt komt tot een onthutsende conclusie. Zonder groei en vergroening komt de leefbaarheid in gevaar. Tot 2030 verwachten we groei, maar daarna staan we elke keer weer voor zo’n zelfde beslissing. Uiteindelijk bereik je het omslagpunt dat de groei ten koste gaat van het landschap. De fractie van de PvdA staat op het bestandpunt dat de te bouwen contingenten een bijdrage moeten leveren aan het vitaal houden van de Hoeksche Waard, op basis van de uitgangspunten van ons Nationaal Landschap.

Qua financiën past de constatering dat we onze reserves hard opstoken. Daar zijn ze voor, maar de vraag is wel tot hoever die mogen zakken ten bate van incidenteel beleid, waar flink op wordt ingezet. En de fractie van de PvdA wijst erop dat in volgende jaren geen meevallers meer zijn van onderuitputting.“

Moties van de PvdA Er werden voor de besluitvormende vergadering zeven moties aangedragen, waarvan er twee waren opgesteld door de PvdA.

Tevens heeft de fractie demoties ‘Bouwen voor starters’(initiatiefnemer SGP) en ‘Gelijke onderwijskansen’ (initiatiefnemer Constructief Hoeksche Waard) mede ingediend. De eerste werd unaniem aangenomen en de tweede werd ingetrokken.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/raad/ De fractie heeft de motie (bijgevoegd) over het armoedebeleid aangehouden. Er was weinig steun voor omdat de wethouder toezegde in september (later werd dat oktober) met een integraal armoedeplan te komen. Het armoedebeleid houdt onverminderd de aandacht van de fractie.

Merkwaardig was dat de motie over de externe inhuur (bijgevoegd) eigenlijk op brede steun kon rekenen. Het CDA omschreef de motie als sympathiek en sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat de PvdA dit onderwerp agendeerde. Desondanks stemde het CDA tegen omdat het tevreden was met de toezegging van de portefeuillehouder dat hij op de technische aspecten ervan zou reageren. De stemming was tegen 26 (inclusief 8 stemmen van het CDA) en voor 10. Aan het politieke aspect van de motie werd voorbijgegaan, en dat is dat aan onder meer het bepalen van de ideale mate van inhuur een politieke afweging ten grondslag hoort te liggen. Dit onderwerp komt ongetwijfeld weer aan de orde in het najaar bij de bespreking van de begroting 2021.

Alle ingediende moties vind je hier

 

Het bericht De PvdA in de fysieke Raad van de Hoeksche Waard, July 2020 verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

De PvdA in de digitale Raad van de Hoeksche Waard, Juno en July 2020

PvdA PvdA VVD ChristenUnie GroenLinks SGP D66 CDA Oud-Beijerland 24-08-2020 03:48

PvdA in de Raad, Juno en July.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/digitale-raad/

Op 9 en 30 juni (oordeelsvormend) en op 16 juni en 14 juli (besluitvormend) heeft de raad twee volledige besluitvormingstrajecten afgelegd. Dit stond los van de behandeling op 7 juli van de Jaarcijfers, de Zomerrapportage en de Perspectiefnota, waarin in één sessie werd geoordeeld en beslist. Uiteindelijk bleven er voor 16 juni twee bespreekstukken over, moties over de opvang van weeskinderen uit Griekse vluchtelingenkampen en over gelijke onderwijskansen. Beide moties werden doorgeschoven naar de besluitvormende vergadering van 14 juli. Tijdens de bespreking van de motie over de weeskinderen bleek dat het CDA een eigen motie paraat had die de oorspronkelijke motie zou moeten vervangen. Tegen alle afspraken in werd over dit stuk, dat vervolgens niet werd ingediend, gedebatteerd. Tegenstanders van het uitspreken van de bereidheid tot het opvangen van weeskinderen uit de Griekse kampen vinden dat het niet aan de gemeenteraad is. De portefeuillehouder, in dit geval de burgemeester, haalde er zelfs het huis van Thorbecke om zijn stelling te onderstrepen dat gemeenten niet gaan over landelijke beleid. Kern van zijn betoog was echter dat de gemeente Hoeksche Waard het al te druk zou hebben met de opvang van vluchtelingen en dat ‘we’ er niets bij konden hebben. De chaotische en kennelijk slecht voorbereide vergadering duurde tot als gevolg van die discussie tot rond middernacht

Hamerstukken De hamerstukken betroffen Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen voor 2021 en de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdienst ZHZ, Veiligheidsregio ZHZ en de Dienst Gezondheid n& Jeugd. Ook de Coördinatieverordening Wro gemeente Hoeksche Waard 2020 was een hamerstuk, net als het Actieplan economische gevolgen voor ondernemers en nood steun opzetten in verband met de Coronacrisis. De fractie van de PvdA maakt zich in toenemende mate ongerust over de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-Zuid omdat de tekorten groeien en de bijdrage van de gemeente daarmee ook. Een en andermaal heeft de fractie gewaarschuwd tegen optimisme over de plannen en de ramingen. Zij zal dat blijven doen.

Op 30 juni was er een oordeelsvormende vergadering met een overvolle agenda. Met als gevolg dat de voorzitter er voortdurend op hamerde dat de bijdragen kort moesten zijn en dat fracties elkaar niet moesten herhalen. Desondanks ontspoorde de vergadering qua tijd en werd de behandeling van de Harmonisatie Begraafplaatsen beleid wegens onbegrip over de cijfers uitgesteld tot september.

De fractie van de PvdA vond dat niet nodig. Er was gevraagd om uitleg van de cijfers, niet om nieuwe cijfers. Als iedereen voor de besluitvormende vergadering de cijfers zou begrijpen, kon de Harmonisatie van het Begraafplaatsenbeleid gewoon worden vastgesteld. Een probleem bij de agenda’s is dat de lijst van te behandelen onderwerpen voor de besluitvormende vergaderingen geregeld langer is dan die van de oordeelsvormende vergaderingen. Daarmee wordt het afgesproken vergadermodel geweld aan gedaan, omdat het beoordelen, oordeel vormen en besluiten samenvallen.

APV De fractie van de PvdA had voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de agenda te halen. Dat was vooral omdat in september een aanpassing moet worden besproken over het nachtelijk luiden van de klokken. Op advies van de portefeuillehouder – de burgemeester – die behandeling ‘absoluut noodzakelijk’ achtte, steunde een meerderheid van de raad de PvdA niet. Het onderwerp verdween laat op de avond wegens tijdgebrek alsnog van de agenda en werd tijdens de besluitvormende vergadering op 14 juli in één keer besproken en afgehandeld. De PvdA heeft ervoor gepleit de APV in voor alle burgers begrijpelijke taal te schrijven. De voorgangers van de huidige burgemeesters hadden daarover toezeggingen gedaan, maar de nieuwe burgemeester vindt dat dit niet kan om het ‘het een juridisch stuk is, dat niet in begrijpelijke taal is te vatten’. Uiteindelijk heeft de fractie ingestemd met het voorstel, maar het onderwerp begrijpelijke taal is wat de PvdA betreft niet van tafel.

Voorschoolse Educatie 2020 De oordeelsvormende vergadering begon met een langdurige en verhitte discussie over de notitie Voorschoolse Educatie. De manier waarop dit onderwerp wordt behandeld door de gemeente verdient allesbehalve een schoonheidsprijs.

In de loop van de middag viel er nog een Raadsinformatiebrief op de mat waarmee de status van het besproken stuk alsnog werd aangepast. Geen fraaie vertoning. Dat is niet goed voor de raad, maar zeker ook niet voor het onderwerp. Voor de PvdA fractie is het van belang de VE uren worden aangeboden in alle dorpen van de Hoeksche Waard. Vooral de situatie in de kleinere dorpskernen baart de PvdA zorgen. Voor de leefbaarheid van de kernen is het in het belang van kinderen en ouders dat VE goed in alle dorpen wordt aangeboden.

Hamerstukken waren enkele bestemmingsplannen: Dorpsgaard Nieuw- Beijerland (voor zeven woonkavels) en Raadshuispark Mijnsheerenland (een kleine aanpassing van het door de voormalige gemeente Binnenmaas vastgestelde plan).

De Toekomstvisie Buitendienst behelst het herschikken van de diverse werklocaties van de voormalige gemeenten. De nieuwe locaties van de buitendienst zijn nu de hoofdvestiging in Mijnsheerenland (recreatieoord) en twee lokale steunpunten in Numansdorp en bij HW Werkt! in Oud-Beijerland.

Het beeld van de arbeidsmarkt (Uitvoeringsagenda 2020-2023) is diffuus. Corona laat zijn sporen na binnen bedrijven en organisaties. Zelfstandigen en flexwerkers raken aan de kant, velen met een vast arbeidscontract moeten vrezen voor het moment dat ze het predicaat boventalligheid krijgen opgeplakt en hun baan verliezen. Tegelijkertijd bestaan er nog tekorten. Er is vraag naar zorgpersoneel, naar medewerkers in de ICT en techniek. Dat blijft en neemt zelfs toe. De PvdA kon instemmen, maar heeft wel een aantal kanttekeningen gemaakt. Volgens ons kan de uitvoeringsagenda concreter en moet er actief worden gewerkt aan samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs zowel binnen als buiten onze gemeente. Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Duurzaamheidsprijs Het voorstel is om op de dag van duurzaamheid (10 oktober) te beginnen met de campagne voor de Duurzaamheidsprijs die dan in het voorjaar van 2021 kan worden uitgereikt. Een jury zal voorstellen beoordelen. De PvdA fractie was één van de indieners van de motie om een dergelijke prijs in te voeren. Voor ons is het van belang dat de inwoners van de gemeente nu zelf ideeën en initiatieven kunnen aandragen die met de prijs verder kunnen worden ontwikkeld.

Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Ombudscommissie De evaluatie van de Ombudscommissie was een hamerstuk, maar tijdens de oordeelsvormende vergadering heeft de fractie van de PvdA erop gewezen dat een bijgesloten brief van de voorzitter geen fijn beeld schetst van de omgang met externe adviesorganen. Vooral de constatering dat de Ombudscommissie na de fusie heeft geleden onder een kwalitatieve vermindering van de ambtelijke ondersteuning ondersteunt het beeld dat de fractie heeft van de ontoereikende bejegening van kwaliteitsbewakers en een onmisbare onafhankelijke klachtencommissie. Die heeft wat de PvdA betreft een lage drempel. De bejegening van de Ombudscommissie is een weerspiegeling van de ongemakkelijk manier waarop wordt omgegaan met de adviesketen in het kader van de Omgevingswet.

Voorlopig concept regionale energie strategie (RES)

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/digitale-raad/

Het voorlopige bod Regionale Energie Strategie is voor de PvdA prima, al is onze mening eigenlijk niet relevant. Er lag geen te nemen besluit voor. Er wordt gesproken van een voorlopige concept-RES, waarmee dubbelop een voorwaardelijk karakter wordt gegeven aan de inbreng van Hoeksche Waard. Die regionale bijdrage lijkt ruim voldoende. De fractie van de PvdA kijkt met belangstelling uit naar het verdere besluitvormingsproces. De conceptbrief van de raad (met alleen inbreng van de VVD, GroenLinks en D66) die voorlag achtten wij, net als de meerderheid, niet relevant en is niet verstuurd.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/digitale-raad/

Regiodeal Overal in Nederland worden regiodeals ontwikkeld. De gemeente Hoeksche Waard heeft de handen ineen geslagen met de Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Op thema’s als agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid, landschap en toerisme kan intensief worden samengewerkt. De PvdA fractie vindt dit allemaal heel mooi, maar heeft kritische vragen gesteld over de financiering. Vooral als de bijdrage van bijvoorbeeld het Rijk achterblijft, wat gebeurt er dan met de programma’s en de bijdragen van de gemeenten? Ook hoopt de fractie dat de uitvoeringsorganisatie echt slank en slagvaardig wordt. Tevens heeft de fractie vragen gesteld bij de rol en betrokkenheid van de gemeenteraad, die niet goed lijkt te zijn geregeld.

Motie opvang kwetsbare kinderen vanuit Griekse vluchtelingenkampen Na een eerdere warrige discussie over onze motie op 30 juni, betreffende een oproep aan de staatssecretaris om alleenstaande minderjarigen op te nemen vanuit de overvolle Griekse vluchtelingenkampen, kwam op 14 juli een aangepaste versie aan de orde. Kern van de motie bleef oproep vanuit de raad aan de staatssecretaris. De motie werd ingediend door onze fractie, GroenLinks, Burgerbelangen, D66, Pahladsingh en Rood en de Christen Unie. Helaas werd de motie verworpen, ook al waren de aanpassingen in lijn met de wensen van de SGP. Daarmee kiest de meerderheid van de gemeenteraad, met het CDA voorop, voor een andere opstelling dan 150 andere Nederlandse gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Wat ons betreft is daarmee de discussie nog niet afgelopen. Het staat ons immers vrij om zelf een signaal af te geven richting de staatsecretaris. Vragen met betrekking tot LHBTI beleid Mede naar aanleiding van een brochure van de Evangelische Gemeente Hoeksche Gemeente heeft de fractie vragen gesteld naar het LHBTI beleid van geloofsgemeenschappen binnen de gemeente Hoeksche Waard. Uitgangspunt voor ons dat iedereen zichzelf mag zijn en dat de sociale veiligheid binnen geloofsgemeenschappen moet worden gewaarborgd. De vrijheid van godsdienst staat voor ons niet ter discussie. Daarom is over het betoog dat eigenlijk geen beantwoording is van ons vragen, het laatste woord nog niet gezegd.

Het gaat om artikel 1 van de grondwet dat discriminatie verbiedt.

 

 

Het bericht De PvdA in de digitale Raad van de Hoeksche Waard, Juno en July 2020 verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Mark de Koning bij Nieuwsradio HW over verworpen motie kindvluchtelingen

PvdA PvdA Oud-Beijerland 02-08-2020 06:29

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/mark-de-koning-bij-nieuwsradio-hw-over-kindvluchtelingen/

Op zaterdag 1 augustus was PvdA-raadslid Mark de Koning te gast in het programma ‘Nieuwsradio Hoeksche Waard’.

Hij  blikte terug op de (verworpen) motie ‘Griekse vluchtelingenkampen’.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/mark-de-koning-bij-nieuwsradio-hw-over-kindvluchtelingen/ https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/mark-de-koning-bij-nieuwsradio-hw-over-kindvluchtelingen/

Klik hier om het interview te beluisteren.

(doorschuiven naar 29:00)

 

Het bericht Mark de Koning bij Nieuwsradio HW over verworpen motie kindvluchtelingen verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Schriftelijke vragen aan het college over de locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen

CDA CDA Oud-Beijerland 29-07-2020 10:47

In het politiek forum van 2 juli jl. werd de gemeenteraad via een informatieve sessie op de hoogte gebracht van een collegebesluit het Tuunterveld aan te wijzen als voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein. Tijdens een latere sessie lieten betrokkenen blijken grote vraagtekens te hebben bij de procedure en het besluit. Daarom is de CDA fractie met de buurt gaan praten. Naar aanleiding hiervan besloot de CDA fractie het college schriftelijke vragen te stellen. Deze zijn vandaag ingediend. Zoals we hebben kunnen lezen is de inzagetermijn opgeschort voor de voorkeurslocatie Tuunterveld als toekomstig bedrijventerrein. De hele procedure rond de aanwijzing van het Tuunterveld tot voorkeurslocatie levert bij het CDA de volgende vragen op: Heeft het college overwogen om de huidige structuurvisie (2010-2020) te updaten alvorens over te gaan tot een locatiekeuze voor toekomstige bedrijventerreinen? De locatiekeuze voor nieuwe bedrijventerreinen is bepalend voor hoe Winterswijk er in de toekomst uitziet en hoe bezoekers Winterswijk binnenkomen. Is het college het met het CDA eens dat dit een bredere afweging wenselijk maakt dan alleen ten aanzien van bedrijventerreinen? Op dit moment wordt ook gewerkt aan de visie voor het Misterweggebied. Tussen deze visie en de visie op de bedrijventerreinen lijkt een nauwe samenhang. Waarom worden beide visies niet op elkaar afgestemd? Met de keuze voor Tuunterveld wordt Winterswijk aan alle zijden ingeklemd door bedrijventerrein. Hoe verhoudt zich dit tot de toeristische en recreatieve potenties van Winterswijk? Kan het CDA de enquête die is gehouden onder de ondernemers ontvangen? In hoeverre is de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen en de mogelijkheden van revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen meegenomen? Hoe denkt het college een adequate ontsluiting van Tuunterveld te realiseren? Zijn de aanliggende N-wegen berekend op de afwikkeling van de extra verkeersbewegingen of dienen hier aanpassingen plaats te vinden? Op welke wijze is bij de afweging rekening gehouden met de belangen van aangrenzende woonwijken? Klimaat en biodiversiteit zijn belangrijke speerpunten in het coalitieakkoord. Waarom spelen deze beide onderwerpen zo’n beperkte rol in de afweging van de locaties? Hoe kan het dat de mogelijkheid voor het plaatsen van windmolens pluspunten oplevert terwijl er een moratorium is op windmolens? Vindt het college een windmolen van circa 200 meter hoog in de nabijheid van de bebouwde kom een optie? Kan het college aangeven hoe invulling is gegeven aan de betrokkenenparagraaf? Waarom is de OWIN niet betrokken bij het opstellen van de visie? Er blijken fouten te zitten in het rapport die niet gecorrigeerd zijn voor het ter inzage is gelegd. Het onderwerp werd op het allerlaatste moment toch nog voor de zomer in een politiek forum behandeld. Hierdoor komt het op ons over als een overhaast proces met een onvoldragen rapport. Wat is de reden voor deze gang van zaken? Hoe kijkt het college terug op het proces? Hoe ziet het proces van het vaststellen van de bedrijventerreinen visie er nu verder uit? Hoe wordt invulling gegeven aan de betrokkenparagraaf?

‘Je hebt een defect want je bent Homo’

PvdA PvdA Oud-Beijerland 04-07-2020 08:38

Onthutsend interview van Maren Verbunt (AD) met dominee Alexander Noordijk, opgegroeid in Mijnsheerenland. Klik op de afbeeldingen voor een leesbare versie. https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/je-hebt-een-defect-want-je-bent-homo/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/je-hebt-een-defect-want-je-bent-homo/

 

Het bericht ‘Je hebt een defect want je bent Homo’ verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

PvdA stelt schriftelijke vragen aan het College over het lokale LHBTI-beleid

PvdA PvdA Oud-Beijerland 27-06-2020 08:24

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/shriftelijke-vragen/

Schriftelijke vragen PvdA inzake lokaal LHBTI-beleid Onlangs is door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek (Bureau Beke en Ateno, 2020) aan de Tweede Kamer aangeboden over onderzoek naar de blootstelling aan homo genezings- en conversietherapieën die voornamelijk voorkomen in orthodoxe geloofsgemeenschappen. Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden met ervaringsdeskundigen. Die geven aan dat zij hebben meegedaan aan schijnaanpassingen en ontmoediging onder druk van (orthodoxe) geloofsgemeenschappen. Bijna alle ervaringsdeskundigen geven aan dat zij depressie, suïcidale gedachten, eetproblemen, seksuele problemen, sociale klachten en ook veranderingen op geloofsgebied hebben ervaren. De religieuze context is zowel probleemveroorzaker geweest (homoseksualiteit is een zonde of iets van de duivel waartegen gestreden moet worden) als iets waar de oplossing voor hun ‘probleem’ is gezocht, namelijk hun geloof in God voor wie niets onmogelijk is.

De fractie van de PvdA is recent in kennis gesteld van een brochure over homoseksualiteit in de Evangelische Gemeente Hoeksche-Waard die te vinden is op de website: https://www.eghw.nl/over-ons/brochures-eghw/.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/shriftelijke-vragen/

Deze brochure is een voorbeeld van LHBTI-beleid vanuit een orthodoxe geloofsgemeenschap. De brochure begint met een boodschap van liefde. In eengoede samenvatting van de brochure mag echter de kern van de brochure,namelijk het ontmoedigen van homoseksuele relatie, niet ontbreken. Debrochure geeft aan dat er voor mensen die kiezen alleen te blijven geenbelemmeringen zijn en dat mensen die voor de liefde kiezen niet volledig lidkunnen zijn. De brochure geeft aan dat een duidelijk standpunt een christenhomo helpt.De PvdA is van mening dat de stellingname van en de ontmoediging door de geloofsgemeenschap een (christen)homo niet helpt. Uit het onderzoek blijkt dat de ontmoediging kan leiden tot ernstige sociale en psychische klachten. Enkele passages uit de brochure:

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/shriftelijke-vragen/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/shriftelijke-vragen/

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/shriftelijke-vragen/

Daarmee is het welzijn, gezondheid en de sociale veiligheid van burgers in deHoeksche Waard in het geding.

Refererend aan één van de eerste besluiten van der gemeenteraad om een Regenbooggemeente te worden met als doel de (sociale) veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie te bevorderen, heeft de PvdA de volgende vragen aan het college:

1. Weet het college op welke schaal geloofsgemeenschappen in de Hoeksche Waard soortgelijk ontmoedigend LHBTI- beleid voeren?

2. Wat is het college van plan om de sociale veiligheid van LHBTI’ers in geloofsgemeenschappen te waarborgen?

3. Welke mogelijkheden heeft het college om de (sociale) veiligheid van LHBTI’ers in de Hoeksche Waard te waarborgen?

4. Is bij het college bekend of er in de Hoeksche Waard geloofsgemeenschappen zijn die een sociaal veilig LHBTI-beleid hebben?

Bureau Beke en Ateno is bezig met een exploratief onderzoek naar pogingen tot het veranderen van de seksuele gerichtheid en genderidentiteit in Nederland.

Lees hier de recente tussenrapportage.

 

 

Het bericht PvdA stelt schriftelijke vragen aan het College over het lokale LHBTI-beleid verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard

PvdA PvdA Oud-Beijerland 20-06-2020 19:46

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/regionale-energiestrategie-hoeksche-waard/

Lees hier de voorlopige Energiestrategie Hoeksche Waard, die er als het aan het College van Burgemeester en Wethouders ligt de komende weken, zonder besluitvorming in de gemeenteraad nog even snel doorheen gejast worden.

Het bericht Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Prachtige aflevering ‘Gunterweit’ over de Hoeksche Waard

PvdA PvdA Oud-Beijerland 12-06-2020 15:35

Bla blainleiding

initiatief in coronatokd

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/prachtige-aflevering-gunterweit-over-de-hoeksche-waard/

Omdat u, waarschijnlijk net als ik, pas langzaam maar zeker attent bent gemaakt op dit prachtig initiatief in coronatijd, heb ik deze blog gemaakt met een toegankelijk overzicht overzicht van alle uitzendingen. Zie het niet als een politiek gezinde blog, maar meer als een bijdrage aan de geschiedschrijving van de Hoeksche Waard.

Zolang dit initiatief

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/prachtige-aflevering-gunterweit-over-de-hoeksche-waard/

Het bericht Prachtige aflevering ‘Gunterweit’ over de Hoeksche Waard verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.