Nieuws van politieke partijen in Pijnacker-Nootdorp inzichtelijk

2004 documenten

CDA maakt volledige kieslijst bekend

CDA CDA Pijnacker-Nootdorp 05-01-2022 12:14

Het CDA Pijnacker-Nootdorp heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Daarmee is bekend op welke CDA-er u van 14, 15 of 16 maart kunt stemmen. Eerder was al bekend dat wethouder Frank van Kuppeveld de lijst aanvoert, gevolgd door Janno Meijer en Monique de Veld-van Hassel.Het CDA is verheugd dat de lijst een mix is geworden van ervaren kandidaten die goed zijn ingevoerd in de gemeentepolitiek en jonge talentvolle kandidaten. Bovendien zijn de kandidaten afkomstig uit de verschillende kernen die onze gemeente rijk is: Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Dat is ook op de kaart van Pijnacker-Nootdorp goed te zien: het CDA heeftin alle kernen goede kandidaat-vertegenwoordigers. De complete lijst is als volgt: Frank van Kuppeveld JannoMeijer Monique de Veld-van Hassel Kees van den Berg AnneVolkers Bob van der Deijl JacinthaRamadhin Sebastiaan de Groot MarjanSchellingerhoudt - Soeteman FemkeRotteveel MaartenJansen Kitty van Dijk-van Leeuwen LuukBollen JannekeVerwijmeren Rogier van Aken HermanSizoo RichardMentink Godwin van Dijk ErikLos

Terugblik op het - bijna - afgelopen jaar 2021

ChristenUnie ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp 29-12-2021 22:42

https://pijnacker-nootdorp.christenunie.nl/k/n6132/news/view/1385711/43758/Schoonmaken toetsenbord laptop.jpg

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar is het gebruikelijk dat de nestor van de raad een terugblik op het afgelopen jaar geeft.Aan het einde van dit jaar 2021 was deze - nobele - taak dan ook weer toebedeeld aan de fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP, Cock Weerheim.De tekst die Cock Weerheim op 23 december jl. heeft uitgesproken is weergegeven onder > Wij vinden > Algemene beschouwingen.

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten vrijgegeven voor indienen zienswijzen

CDA CDA Pijnacker-Nootdorp 28-12-2021 16:00

De CDA-fractie heeft in de raadsvergadering van 23 december ingestemd met de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten. Betrokken partijen kunnen nu hun zienswijzen daarop indienen vast te stellen en vrij te geven voor zienswijzen.Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor in Pijnacker-Nootdorp gevestide ondernemers, vooral in de glastuinbouw.Het CDA is blij dat er nu duidelijke kaders en randvoorwaarden zijn voor de realisatie van huisvesting van arbeidsmigranten voor de glastuinbouw.Ook de eisen die worden gesteld aan en maatregelen die worden genomen voor een goede huisvesting onderschrijft het CDA. Goede huisvesting tegen een redelijke huurprijs en het alleen in zee gaan met betrouwbare partners vinden wij van belang om uitbuiting van arbeidsmigranten te voorkomen. Arbeidsmigranten zijn o.a. noodzakelijk voor bedrijfsvoering en concurrentiepositie van de glastuinbouw. Een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken en behouden van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel is dan ook goede huisvesting.In de beleidsnota hebben is de lokale behoefte van ondernemers uit de glastuinbouw als uitgangspunt genomen. Dit om binnen Pijnacker-Nootdorp de lokale ondernemers uit de glastuinbouw te faciliteren om huisvesting te kunnen realiseren voor de arbeidsmigranten die bij hen werkzaam zijn. In de regio is afgesproken dat iedere gemeente zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Omdat de druk op de ruimte erg hoog is en er behoefte is aan huizen voor verschillende doelgroepen, is het nodig m goedkope en middeldure woningvoorraad en appartementen in de kernen te beschermen en beschikbaarte houden voor de doelgroepen als starters, jonge gezinnen en ouderen. Daarom zijn die woningen niet als een optie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In de Omgevingsvisie hebben we ervoor gekozen om de bestaande en reeds in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen niet verder uit te breiden en er behoefte is aan bedrijventerreinen, zijn er geen mogelijkheden om op de bedrijventerreinen huisvesting te realiseren.Daarom wordt voor huisvesting voor arbeidsmigranten vooral gezocht buiten de bestaande woonwijken, met name binnen de (randen van de) glastuinbouw, mits deze de herstructurering niet in de weg zit.De specifieke aanvulling van de woningvoorraad voor arbeidsmigranten, richt zich op tijdelijke arbeidsmigranten (short en mid stay) en hun woonbehoefte.Gezien het grote tekort aan betaalbare woningen en de toch al gespannen woningmarkt, onderschrijven we de keuze om voor huisvesting voor arbeidsmigranten zoveel mogelijk te zoeken buiten de bestaande woonwijken, zoals locaties of gebouwen in de glastuinbouw. Verruiming van het aanbod door nieuwbouw van woningen voorarbeidsmigranten binnen de glastuinbouw vermindert de druk op huisvesting in de kernen en, in samenhang met beperkende maatregelen, de noodzaak en mogelijkheden van verkamering.Ook zijn we van mening dat op basis van de criteria inpasbaarheid en leefbaarheid, waarbij de ruimtelijke, economische en sociale kenmerken van de potentiële locaties leidend zijn voor het aantal wooneenheden en daarmee het aantal bewoners, alleen sprake kan zijn van kleinschaligheid.Daarnaast hebben we gepleit voor een betere registratie en een certificatieplicht voor partners. Omdat voor een goede huisvesting tegen een redelijke huurprijs en het voorkomen van uitbuiting wat ons betreft alleen in zee mag worden gegaan met betrouwbare partners, die ook oog hebben voor de privacy van arbeidsmigranten.Waar mogelijk moet de combinatie van huur- en arbeidscontract worden vermeden en bij uitzondering alleen onder strikte voorwaarden.Tot slot hebben wij aangegeven voor een breed draagvlakeen goede communicatie met alle betrokkenen nodig is, niet in de laatste plaats metde omwonenden.

Meer betaalbare woningen in project Centrumlijn

CDA CDA Pijnacker-Nootdorp 28-12-2021 15:51

De CDA-fractie heeft in de raadsvergadering van 23 december ingestemd methet bouwprogramma en de realisatie van 500 woningen in het deelgebied Centrumlijn, waarvan 40 procent sociaal, 34 procent bereikbaar en 26 procent duur.Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de grote behoefte in onze gemeente aan (betaalbare) appartementen voor starters en senioren. Subsidies van het Rijk en de provincie worden gebruikt om tekorten te verminderen en een versnelde uitvoering mogelijk te maken. Om voor subsidies van het Rijk en de provincie in aanmerking te komen moeten tenminste 500 woningen worden toegevoegd, waarvan tenminste de helft in het sociale en betaalbare segment. Het oorspronkelijk vastgestelde programma van 393 woningen is daarom aangepast naar 500. In lijn met onze Woonvisie vervalt de bouw van eerder geplande sociale koopwoningen ten gunste van sociale en bereikbare huurwoningen.Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de grote behoefte aan sociale en betaalbare woningen en aan de wens die zo snel mogelijk te realiseren. De CDA-fractie heeft van harte ingestemd met de aanpassing van het programma in hetdeelgebied Centrumlijn en de gevolgen daarvan voor de grondexploitatie.We zijn blij met de toegezegde subsidies waardoor meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden en de tekorten kunnen worden verminderd.Het CDA heeft bij herhaling aangedrongen op het zoveel mogelijk zoeken naar betaalbare woningen. Niet alleen sociale huur- en betaalbare koopwoningen, maar ook middenhuurwoningen voor inwoners met een middeninkomen. Wij leggen daarbij het accent op betaalbare woningen voor starters, senioren en voor bijvoorbeeld verpleegkundigen, agenten, onderwijzers die in deze gespannen woningmarkt nauwelijks aan een woning kunnen komen. Met dit programma wordt tegemoetkomen aan de grote behoefte aan sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Maar ook het (beperkte) aandeel (26 procent) van duurdere woningen zorgt weer voor de benodigde doorstroming.Bovendien komen de woningen in dit project in een mooie woon- en leefomgeving, gekenmerkt door een groene, autovrije en veilige buitenruimte, gericht opontmoeting tussen bewoners.

Aardwarmte in Pijnacker-Nootdorp

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 24-12-2021 08:38

De afgelopen weken werden veel inwoners van onze gemeente, waaronder ikzelf, verrast met een kaart van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De kaart gaf aan dat er een instemmingsbesluit ligt om aardwarmte (geothermie) te winnen in de grond onder Pijnacker-Nootdorp en dat iedereen kon reageren met een zienswijze. 

 

Vanuit de VVD weten we dat dit een van de mogelijkheden is om vorm te geven aan de energietransitie. We hebben hier eerder in de Raad over gesproken met elkaar en ruimte gegeven aan ondernemers om hier onderzoek naar te doen. 

 

Wij zijn als VVD blij dat we in de gemeente een stap maken in deze ontwikkeling, de energietransitie is immers in volle ontwikkeling en we vinden het een mooi teken van innovatie dat grote kwekers nu deze mogelijkheid aangrijpen om hun bedrijfsvoering energieneutraal te maken. We blijven echter ook waakzaam, voor ons is het van het allergrootste belang dat geothermie veilig is en geen schadelijke effecten heeft voor natuur, bewoners of ondergrond. Vooralsnog is hier geen reden voor, maar we blijven het in de gaten houden. 

 

Vanuit de gemeente zal er ook een zienswijze volgen richting het ministerie waarbij we hierom vragen. Zelf heeft elke inwoner ook de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Zijn er nog vragen of spelen er toch twijfels bij u, schroom dan niet om contact op te nemen met mij of iemand anders van onze fractie. We bespreken het graag met u!

 

Fijne Kerstdagen en 1 cm broodbeleg.

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 21-12-2021 01:07

In de donkere dagen in aanloop naar de feestdagen brengt de VVD graag wat extra liefde en warmte naar onze inwoners. Zeker ook in dit bijzondere jaar waarin velen van ons nog dagelijks keihard worden geraakt, is een luisterend oor en een goed gesprek extra waardevol.

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/46812/fijne-kerstdagen-en-1-cm-broodbeleg

Met een kruiwagen vol kerstkaarten en mistletoe maakten wij Kerst net een tikje liefdevoller. 

Ook brachten wij met heel veel plezier een grote boodschappentas vol met heerlijk zoet broodbeleg naar Janine van Team Hagelslag!  

Met haar actie “1 cm broodbeleg” zamelde zij zoet broodbeleg in voor de kinderen van de voedselbank. Uiteraard leverde de VVD Pijnacker-Nootdorp graag een gulle bijdrage aan deze fantastische actie!

VVD bezoekt ondernemers in Delfgauw, Pijnacker en Nootdorp

VVD VVD Pijnacker-Nootdorp 12-12-2021 00:37

https://pijnackernootdorp.vvd.nl/nieuws/46657/vvd-bezoekt-ondernemers-in-delfgauw-pijnacker-en-nootdorp

De VVD gaat jaarlijks rondom de dag van de ondernemer langs bij verschillende ondernemers in onze gemeente. Grote, kleine, familiebedrijven, bekende en (nog) onbekende. In deze bijzondere periode met 1,5 meter afstand zijn bestuur en (kandidaat) fractieleden met een kleine attentie gaan luisteren naar de verhalen, kansen, uitdagingen en zorgen die deze ondernemers mogen hebben. 

Het is heel fijn om te horen dat de contacten met de gemeente doorgaans heel positief worden ervaren. De energie die onze ondernemers hebben straalt zoals altijd van ze af. Het was, is en blijft hard werken voor alle ondernemers; het vertrouwen in de toekomst is er gelukkig nog steeds. 

Voortzetting samenwerking ChristenUnie en SGP

ChristenUnie ChristenUnie Pijnacker-Nootdorp 04-12-2021 22:34

https://pijnacker-nootdorp.christenunie.nl/k/n6132/news/view/1384087/43758/Rob_Cock_nov-2021_0acdf4a0-4ac0-450f-a0a1-0651d6e694ac.jpgDe ChristenUnie en SGP gaan in Pijnacker-Nootdorp wederom de samenwerking aan voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Politieke samenwerking in Pijnacker-Nootdorp is belangrijker dan ooit in een wereld die ook op gemeentelijk niveau vraagt om verantwoorde keuzes. Lijsttrekker is Rob van der Welle (ChristenUnie) en tweede op de lijst is Cock Weerheim (SGP). Dit duo heeft jarenlang ervaring in de politieke arena en staat garant voor een constructieve onderlinge samenwerking.

Frank van Kuppeveld opnieuw lijsttrekker CDA

CDA CDA Pijnacker-Nootdorp 29-11-2021 10:15

Op de druk bezochte digitale algemene ledenvergadering van het CDA Pijnacker-Nootdorp is vorige week, net als vier jaar geleden, Frank van Kuppeveld gekozen tot lijsttrekker. De nieuwe gemeenteraad wordt 16 maart 2022 gekozen.Na Frank, staan nog 19 namen op de CDA-kandidatenlijst. Het CDA is trots op de lijst, een lijst met een grote diversiteit en veel kennis en ervaring. De top-5 voor het CDA Pijnacker-Nootdorp is: Frank van Kuppeveld (Nootdorp), wethouder wonen, glastuinbouw, energietransitie en milieu Janno Meijer (Pijnacker), gemeenteraadslid, werkzaam bij het ministerie van BZK als beleidsmedewerker wonen Monique de Veld-van Hassel (Nootdorp), voormalig gemeenteraadslid en steun-statenlid bij het CDA in de provincie Zuid-Holland Kees van den Berg (Delfgauw), commissielid bij de gemeenteraad, bedrijfsleider glastuinbouwbedrijf Anne Volkers (Pijnacker), gemeenteraadslid, werkzaam geweest als directeur Justitie en Veiligheid bij VNO-NCW Ook het verkiezingsprogramma is in diezelfde vergadering vastgesteld. Er was veel waardering voor het makkelijk leesbare programma met duidelijke tekst. Het campagneteam van het CDA gaat hard aan het werk om middels een goed campagneplan zowel de kandidaten als het programma te promoten.

Minder houtstook moet lucht­kwa­liteit verbe­teren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Pijnacker-Nootdorp 29-11-2021 00:00

Pijnacker-Nootdorp, 29 november 2021 – De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat houtstook door particulieren ontmoedigen. De gemeente gaat inwoners hierover voorlichten en oproepen om overlast door houtstook zo veel mogelijk te beperken. Een motie over het verminderen van houtstook van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp is tijdens de bespreking van het Energietransitieplan Pijnacker-Nootdorp door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Alleen de VVD, Gemeentebelangen en Trots stemden tegen. Bij het stoken van hout komen verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrij. Die stoffen zijn slecht voor het milieu, de volksgezondheid én het klimaat. Daarnaast wordt bij houtstook veel fijnstof uitgestoten. Dat kan ernstige gezondheidsklachten bij kinderen, ouderen en longpatiënten veroorzaken. De CO2-uitstoot van houtstook is twee keer zo groot als bij verwarming door gas. Daarmee is het nog slechter voor het milieu dan stoken op gas. Houtstook zorgt daarnaast plaatselijk voor een grote verslechtering van de luchtkwaliteit en veroorzaakt daarmee veel overlast. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend. In het Energietransitieplan van de gemeente staat houtstook als niet-duurzaam en onwenselijk te boek. Daarom wordt er naar gestreefd het aandeel houtstook te minimaliseren. Om dit daadwerkelijk te realiseren diende de Partij voor de Dieren een voorstel in om houtstook te ontmoedigen. In de wijkaanpakken moet er expliciet aandacht zijn voor niet alleen gasloos, maar ook houtloos verwarmen van woningen. Ook moet de gemeente onderzoeken hoe overlast door houtrook zo goed mogelijk kan worden aangepakt. Dat kan bijvoorbeeld met de zogeheten ‘toolkit houtstook’. Annemieke Hulsbergen, raadslid van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp: “Zonder aanvullende maatregelen zullen vervuiling van het milieu en gezondheidsklachten door houtstook alleen maar verder toenemen. Mensen kunnen houtstookoverlast melden bij het meldpunt via https://stookwijzer.nu/ . De stookwijzer stuurt de meldingen door naar de gemeenten die zijn aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Dit geeft gemeenten inzicht in de omvang en mate van de lokale hinder.”