Nieuws van PvdA in Raalte inzichtelijk

254 documenten

PvdA de 2e partij in ...

PvdA PvdA Raalte 26-05-2019 21:36

PvdA de 2e partij in Raalte! Hartelijk dank voor jouw stem op ons.

Raalte duurzaam en energiebesparing ...

PvdA PvdA Raalte 13-05-2019 20:49

Raalte duurzaam en energiebesparing ...

PvdA PvdA Raalte 13-05-2019 12:23

Raalte duurzaam en energiebesparing voor iedereen!

PvdA PvdA Raalte 13-05-2019 12:23

Duurzaamheid heeft invloed op het hele beleid van de gemeente Raalte. De komende jaren zullen de kosten van energie naar verwachting sterk gaan stijgen voor de huishoudens. Dat betekent dat de PvdA, ook redenerend vanuit zorg en inkomen, zich afvraagt wat de rol van de gemeente hier in is. Wat kan en moet de bijdrage van de gemeente zijn?

Het gaat daar bij niet om de man/vrouw met de Tesla en het huis vol zonnepanelen die gebruik kan maken van alle subsidiemogelijkheden die er zijn. Maar wel om de “gewone” Raaltenaar, die zijn hypotheek betaalt, maar geen geld heeft om van gas over te gaan op (zelf opgewekte) elektriciteit. Daar heeft de gemeente een verantwoordelijkheid. De PvdA wil dat het college van B&W van Raalte met een plan van aanpak komt voor de energietransitie, om juist mensen met een smallere beurs in staat te stellen in hun woning de noodzakelijke voorzieningen aan te brengen.

Motivatie:

De komende jaren vindt een ingrijpende energietransitie plaats; De kosten voor energie zullen naar verwachting de komende tijd sterk stijgen; Deze opgave zal grote gevolgen hebben voor alle inwoners; Een groot deel van de transitieopgave wordt opgepakt samen met Salland Wonen; Het grootste deel van de woningen binnen onze gemeente bestaat echter uit particulier eigendom; Een deel van onze inwoners kunnen, al dan niet gebruik makend van subsidiemogelijkheden, zich voor deze opgave prima redden; Een ander deel van onze inwoners heeft geen mogelijkheden om de extra investeringen te doen die hiervoor nodig zijn; De gemeente Raalte moet voorkomen dat deze ontwikkeling ertoe leidt dat mensen in financiële problemen komen.

Het bericht Raalte duurzaam en energiebesparing voor iedereen! verscheen eerst op PvdA Raalte.

PvdA wil ook levensbestendige en ...

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 21:01

PvdA wil ook levensbestendige en kleinere woningen in de koopsector

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 21:00

De PvdA maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de koopsector. De behoefte aan woningen die specifiek voor de ouderen en éénpersoonshuishoudens bedoeld zijn blijven in de koopsector sterk achter. Er zijn enkele recente projecten in de verschillende kernen, denk aan Heeten en Luttenberg.  Ook Salland Wonen bouwt in de sociale huursector een aantal woningen. De PvdA is van mening dat de gemeente veel meer moet inzetten op deze woningtypen. Nu worden teveel tweekappers en vrijstaande woningen gebouwd waar over 10 jaar geen behoefte meer is. Het college wordt in een motie op de Kadernota opgeroepen om met een plan van aanpak te komen dat leidt tot een woningvoorraad die in balans is met de toekomstige woningbehoefte.

Motivatie:

De economische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een grote dynamiek op de woningmarkt; Ook de vraag naar nieuwbouwkavels / woningen sterk is toegenomen; Het van belang is dat we in alle kernen zorgen voor een voldoende aanbod in de juiste categorie; De laatste woningmarktonderzoeken uitwijzen dat we binnen onze gemeente eigenlijk nu al meer vrijstaande- en twee-onder-één kap woningen hebben dan er nodig zijn; Uit diezelfde onderzoeken blijkt dat er een groot tekort is aan kleinere woningen, met name voor één- en tweepersoonshuishoudens; Salland Wonen vooral inzet op kleinere woningen, maar dat deze insteek vanuit de koopmarkt vrijwel ontbreekt; Er toch telkens overal opnieuw vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen worden gebouwd; Het kennelijk in veel gevallen aantrekkelijker is een nieuwe woning te kopen dan een bestaande woning; Deze tendens ertoe leidt dat er een overcapaciteit ontstaat, en een disbalans in de gewenste woningvoorraad; Hiermee een probleem voor de toekomst wordt gecreëerd, en het nu al in sommige wijken lastiger is om een woning te verkopen; Voorkomen moet worden dat er een categorie onverkoopbare woningen ontstaat; Dit vraagt om een veel strategischer aanpak van de woningmarkt, zowel t.a.v. nieuwbouwlocaties als t.a.v. de bestaande woningvoorraad.

Het bericht PvdA wil ook levensbestendige en kleinere woningen in de koopsector verscheen eerst op PvdA Raalte.

PvdA wil meer biodiversiteit in ...

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 20:34

PvdA wil meer biodiversiteit in Raalte

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 20:32

De fractie van de PvdA wil dat de gemeente Raalte beter zijn best doet om de biodiversiteit in alle dorpen en het buitengebied van de gemeente te bevorderen. Daarom heeft de PvdA samen met enkele andere fracties in de Raad een motie ingediend bij de behandeling van de Kadernota, die het college vraagt om zo snel mogelijk met maatregelen te komen, zodat we de komende jaren al werken aan het herstel van de biodiversiteit.

Motivatie daarbij is:

Duurzaamheid voor ons al jaren een van de belangrijkste onderwerpen betreft binnen het gemeentelijk beleid; Het daarbij vaak gaat om klimaat- en energie-gerelateerde onderwerpen; Een duurzame samenleving veel meer omvat. In dat kader is al eerder gewezen op de dramatische afname van het aantal insecten vooral vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen; Deze week de VN een alarmerend rapport heeft geopenbaard over de verwoesting van de biodiversiteit: het massaal uitsterven van planten en dieren, en een afnemende leefbaarheid van de aarde; De bedreiging die hiervan uitgaat voor de mensheid nog groter is dan die vanuit de klimaatverandering; In het rapport geconcludeerd wordt dat dingen onherstelbaar worden als we geen fundamentele verandering ondergaan; Afwachten onverantwoord is zeker voor volgende generaties; Wij als gemeenteraad daarom onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

 

Het bericht PvdA wil meer biodiversiteit in Raalte verscheen eerst op PvdA Raalte.

Stemmen op 20 maart! - PvdA ...

PvdA PvdA Raalte 20-03-2019 14:20

Stemmen op 20 maart!

PvdA PvdA VVD CDA Raalte 20-03-2019 14:18

Voor de PvdA is het heel belangrijk om een goede verkiezingsuitslag te behalen. Voor de Provinciale Staten, maar ook in de 1e Kamer is het belangrijk dat de PvdA het beleid mede gaat bepalen!

Dus stem PvdA en probeer zoveel mogelijk gelijkgestemde vrienden en familie te overtuigen om ook naar de stembus te gaan en de PvdA te steunen.

Maar ook belangrijk is een goede progressieve vertegenwoordiging in het waterschapsbestuur. Een sterk fractie is noodzakelijk om de sterke “landbouwlobby” vanuit CDA, VVD en LTO tegenwicht te bieden! Voor gezond water, veilige dijken, natuur en behoud van biodiversiteit!

Stem Water Natuurlijk, lijst 4 (op nr. 20 staat Gerrit Vrielink uit Raalte).

Steun de PvdA en Water Natuurlijk!

Het bericht Stemmen op 20 maart! verscheen eerst op PvdA Raalte.