Nieuws van politieke partijen in Raalte over D66 inzichtelijk

13 documenten

Hét verschil maken!

CDA CDA VVD D66 Raalte 23-12-2019 11:10

Beste CDA’ers, Na het aftreden van onze zeer gewaarde voormalig voorzitter Frans Wichink Kruit is er helaas nog geen opvolger. Als bestuur zijn we met een aantal van onze lokale partijprominenten druk aan de slag om naast een nieuwe voorzitter ook nog twee bestuursleden te werven. Dus hebt u potentiële kandidaten als voorzitter en bestuursleden, dan verzoek ik u om deze aan mij of een van de andere bestuursleden door te geven. Om in de tussentijd de bestuurstaken in goede banen te leiden heb ik als interim-voorzitter samen met onze secretaris Jeroen Flierman de handschoen opgepakt om het bestuur te leiden met penningmeester Johan Bulstra en bestuurslid Gerard Reimert. We hebben de taken onderling verdeeld en met de goede sfeer in het bestuur lopen zaken goed. Hiervoor wil ik ook de complimenten geven aan wethouder, fractie en medebestuursleden. Als interim-voorzitter is ook een van de taken om een bijdrage te schrijven voor onze nieuwsbrief. En in deze nieuwsbief wil ik het met u hebben over “Hét verschil maken” als politicus en politieke partij…. Als politicus en politieke partij kan het verschil op verschillende manieren worden gemaakt. Ik noem een tweetal voorbeelden, waarbij verschil wordt gemaakt: 1. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff kreeg naast zijn salaris als Kamerlid zo'n 37.000 euro wachtgeld per jaar. Wachtgeld, omdat hij in het kabinet-Rutte II staatssecretaris van Asiel en minder dan vier weken minister van Defensie was. Eerst wil hij het wachtgeld houden, omdat hij er recht op heeft. Een week ziet hij er tegen zijn wil van zijn wachtgeld af. “Gedoe om wachtgeld” bevestigt een beeld in het land dat politici zakkenvullers zijn en hiermee maak je inderdaad verschil… 2. Een lokale politicus signaleert op SallandCentraal.nl 22 oktober een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef: a. “We hebben echt een Randstedelijk kabinet”. b. “Er ligt een enorme taak voor lokale mensen van D66, maar ook de VVD om richting Den Haag duidelijk te maken wat er aan de hand is” c. “Men moet niet praten over de boeren, zzp’ers of de regio, maar mét deze mensen” Opvallend hierbij is hier, dat hij zelf ook praat over maar niet mét “Den Haag”. Welk verschil maakt hij tussen zijn eigen gesignaleerde gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en zijn eigen daden? Deze voorbeelden maken verschil, maar niet hét gewenste verschil, welke we als CDA Raalte willen maken. Voorbeelden hoe het als CDA’ers wel gemaakt kan worden zijn: 1. Ons CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zich twee jaar vastgebeten in de misstanden met kinderopvangtoeslagen bij de Belastingdienst. Door D’66 staatssecretaris Menno Snel van Financiën zijn daarbij cruciale stukken in de toeslagenaffaire achtergehouden voor de Tweede Kamer. Het gevecht van Pieter Omtzigt om toeslagenaffaire voor de gedupeerde ouders tegen de almachtige overheid heeft na twee jaar zijn vruchten af geworpen. Hierbij maakt onze Pieter echt hét verschil voor de gedupeerde ouders. Chapeau Pieter! 2. Onze eigen CDA fractie en CDA wethouders maken ook het verschil bij: a. De uitbreidingsmogelijkheid voor bedrijventerreinen in Heino van ons raadslid Jeroen Neimeijer. b. Onze wethouder Gerria Toeter bezig binnen het sociaal domein om te komen tot één aanspreekpunt voor een betere, integrale aanpak van mensen met problemen. c. Of ons raadslid Aaltje Booijink, die op openbare orde en veiligheid de burgemeester bij de les houdt. Ook in de gemeente Raalte kan hij werken aan grootstedelijke problemen! En zo zijn er meer voorbeelden, waarbij we als CDA Raalte op een positieve manier hét verschil maken. Wilt u ook op een positieve manier het verschil maken, dan kunt u natuurlijk altijd met mij of een van de andere contact opnemen! Tot slot wil ik u nog hele fijne Kerstdagen en Oud en Nieuw wensen. Geniet en vier deze tijd met uw familie, naasten en dierbaren! Voor 2020 nodig ik u van harte uit om mee te denken over ons CDA en onze gemeente Raalte. Interim-voorzitter CDA Raalte A.M. Kleine Staarman 06-835301953

PvdA steunt Water Natuurlijk

PvdA PvdA GroenLinks D66 Raalte 02-03-2019 15:14

Waterschapsverkiezingen, hoe zit dat nu? De Waterschappen of Hoogheemraadschappen zijn de oudste democratisch georganiseerde bestuursorganen in Nederland, het eerste waterschap stamt al uit de 13e eeuw. Aanvankelijk hadden alleen landeigenaren een stem in het waterschap, later werden er algemene verkiezingen georganiseerd en vanaf 2008 is het bij de waterschapsverkiezingen mogelijk om met een partij of lijst mee te doen.

De partij Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door de provinciale milieufederaties, IVN, Natuurmonumenten, Waddenvereniging en de stichting Noordzee en ook de politieke partijen D’66, Groen Links en de PvdA hebben zich aangesloten bij Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.

Raalte ligt in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit waterschap zorgt voor veilige dijken en dat we de voeten drooghouden, maar ook voor het zuiveren van afvalwater en het bewaken van de oppervlaktewaterkwaliteit. Het waterschap is dus ook belangrijk voor de natuur, landbouw, het landschap en de recreatie.

 

De speerpunten in het Water Natuurlijk programma voor 2019:

Klimaat, biodiversiteit en recreatie centraal Schoon en gezond water voor een veilige en prettige woonomgeving Natuurontwikkeling en recreatie meer ruimte en bescherming van ons mooie waterrijke landschap Onze bodem niet verder laten dalen, vooral in de gebieden met een veenweidebodem zodat ook minder CO2 vrijkomt Minder water rondpompen en laten doorstromen: toekomstbestendig inrichten van watersysteem Anticiperen op verdergaande klimaatverandering (bijvoorbeeld zeespiegelstijging, verdroging en hitte in de stad) met duurzame oplossingen aan de bron Grondstoffen en energie winnen: een circulair en duurzaam waterschap Zoveel mogelijk schoon water uit onze rioolwaterzuiveringen: medicijnresten en microplastics filteren Het waterschap staat midden in de maatschappij: ‘Samen aan het werk’ in gebiedsgerichte opgaven Een gezonde financiële organisatie, eerlijke verdeling van lusten en lasten (uw belastinggeld) Wij kijken naar het hier en nu, maar altijd met het oog op de toekomst.

 

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta publiceert verkiezingsprogramma

De kandidatenlijst is 4 februari ingeleverd bij het centraal stembureau, op 8 februari heeft Water Natuurlijk bij loting lijstnummer 4 gekregen. Nu alle formaliteiten zijn vervuld, kan de campagne echt van start. Dat begint bij het presenteren van het verkiezingsprogramma. De kern waar het voor Water Natuurlijk om draait: “een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten, nu én in de toekomst, goed toeven en veilig is.” Water Natuurlijk heeft een uitgebreid verkiezingsprogramma rond alle thema’s die in het waterschap spelen. In elf hoofdstukken zetten we onze ambities op een rij, waarbij vier elementen steeds terugkeren: Groen, Gezond, Genieten en Gezamenlijk investeren.

Klimaat centraal

De grote overkoepelende uitdaging die voor ons ligt, is wat klimaatverandering voor ons waterschap betekent. Hoe gaan we om met de gevolgen, maar vooral: kunnen we problemen vóór zijn? De komende vier jaar staan daarom vooral in het teken van het klimaat. Veiligheid en droge voeten voor de inwoners. Duurzaamheid moet in alle activiteiten van het waterschap terugkomen: van het zelf opwekken van de energie die het waterschap gebruikt tot het sluiten van de lokale kringloop.

Biodiversiteit

Een tweede belangrijk punt is biodiversiteit. We moeten beter zorgen voor de rijkdom aan planten en dieren in ons gebied, in én boven water. Om het zichtbare en onzichtbare verlies aan soorten tegen te gaan en te herstellen, is een ander land(bouw)gebruik noodzakelijk. Die handschoen willen we samen met natuurbeheerders, boeren, bedrijven en andere partijen oppakken.

Recreatie

Welke grote vraagstukken er ook liggen, we moeten ook blijven genieten van water in ons landschap: toegankelijke dijken en paden langs water voor wandelaars of fietsers, goed viswater, ruimte voor watersporters, veilig zwemwater.

Team voor de toekomst

Met een sterk team uit alle delen van het gebied van het waterschap wil Water Natuurlijk de ambities uit het verkiezingsprogramma realiseren. Lijsttrekker Marion Wichard is enthousiast over de kandidatenlijst: “In het team dat ik straks in het waterschapsbestuur mag aanvoeren, zit zowel ervaring als jong talent, iets waar ik blij mee ben. Ik verwacht veel van de twintigers en dertigers. Zij zien goed in hoe klimaatverandering onze, en vooral hún toekomst beïnvloedt.”

Kandidaat vanuit de Raalte is Gerrit Vrielink (nr 20).

Meer informatie:

Het verkiezingsprogramma 2019-2023 van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is te downloaden van de site en voor andere info: https://waternatuurlijkdodelta.nl/

 

Het bericht PvdA steunt Water Natuurlijk verscheen eerst op PvdA Raalte.

Speech Fractievoorzitter Guus Temmink bij de begrotingsbehandeling

CDA CDA D66 PvdA Raalte 08-11-2018 12:15

Onderstaande speech is gehouden door Fractievoorzitter Guus Temmink, bij de raadsvergadering van 8 november 2018. Agendapunt: programmabegroting 2019 en meerjarenplanning 2020-2022. Voorzitter, Hoe kan de samenleving meer in zijn kracht worden gezet? Een vraag die we in onze fractie de afgelopen maanden vele malen hebben gesteld. Een samenleving ook die steeds individualistischer wordt en als zodanig ook wordt benaderd, maar waar ook behoefte is aan verbinding.Bewoners die met initiatieven komen en aan de gemeente vragen wat die voor ze kan betekenen. Dat is inderdaad de omgekeerde wereld, waar het eerder altijd zo was dat ambtenaren met de plannen kwamen. Gelukkig is dit aan het veranderen.Het is omschakelen. Dit heeft begrijpelijkerwijs even tijd nodig. Wij zijn er van overtuigd dat we samen iets creeren waar de samenleving behoefte aan heeft. In plaats van dat wij bepalen wat goed is voor de inwoners. Loslaten in wederzijds vertrouwen is wat ons betreft de kernzin.Wat ons betreft maken we de komende maanden stappen daarin, maar dan concreet. Er liggen denkrichtingen vanuit Heeten. Wat ons betreft ondersteunen we dit via een experiment met de ervaringen in den lande.In het kabinetsbeleid heel veel aandacht voor de regio’s. Er wordt samenwerking gezocht met provincies en gemeenten op o.a. gebied van economie, bereikbaarheid, energie en klimaat.Ik beoordeel deze woorden als kansen. Maar je moet ze wel pakken. Ik wil graag twee punten uit de regeringsverklaring halen: “Bereikbaarheid” en “Economie/innovatie/werkgelegenheid” Bereikbaarheid: ”er komt extra geld voor onveilige N-wegen” U begrijpt wel waar ik naar toe wil. N35 al vele malen hier in deze zaal besproken maar volkomen terecht. Mariënheem (N35):Er is hiervoor niets opgenomen in de begroting. Is er nog ruimte om hier financiën voor vrij te maken, mocht blijken dat door een beperkte investering tegemoet kan worden gekomen aan breed gedragen maatregelen door de Marienhemers? Met waardering voor hun inzet. Een belangrijk onderwerp voor de kadernota in het voorjaar wat ons fractie betreft. College heeft altijd twee sporenbeleid; kleine aanpassingen korte termijn en lange termijn de rondweg, gevolgd mede ook op verzoek van verkeerscommissie van PB Mariënheem. Hoe dan ook blijft mijn fractie zeer nadrukkelijk ook gaan voor de lange termijnsgedachte van de rondweg. Maar natuurlijk ook voor de 2x2 voor de N35 als geheel. Positief is natuurlijk de brede steun vanuit de samenleving via de vorige week ingediende petitie. Tweede punt vanuit de regeringsverklaring: betreft economie /innovatie/werkgelegenheid. Dit kunnen we als Raalte niet alleen en ik denk ook dat het goed is dat er vanuit het kabinet regionaal wordt gedacht. En eigenlijk doen we dit in Raalte al.`We investeren flink in netwerken en geld in regio Zwolle. Ik vraag tegelijk aandacht voor de regio Twente want veel landelijk geld gaat naar organisaties rond Universiteit Twente. Maar ook oog houden voor andere regio’sWil dan ook de wethouder economie samen met zijn collega’s goed kijkt wat de impact van de woorden van het kabinet om daardoor regionaal gelden weet vrij te spelen voor economie en innovatie. Want wat dit laatste betreft zijn er vele bedrijven hoogwaardig aan het innoveren in Raalte. Vanuit Sallandse bescheidenheid weten velen dit niet maar ze zijn wel aanwezig maar wat ons betreft zitten er nog veel meer kansen. Het is wel de toekomst. Zie bijvoorbeeld de initiatieven vanuit Green East.Vele werkgevers geven aan een personeelstekort te ervaren, waardoor hun economische groei geremd wordt. Beschikbaarheid van voldoende en passend geschoolde arbeidskrachten vormen belangrijke speerpunten in de komende jaren. Wij ondersteunen dat ook van harte dat regionaal dit wordt opgepakt via een Human Capital Agenda met actieprogramma en een ontwikkelfonds.Door alle activiteiten in regioverband kun je vragen stellen over regionale democratie. D66 zal daar verder op ingaan. Terug naar de gemeente Raalte. Ook de wereld in Raalte staat niet stil. Vanuit de medewerkers in dit huis worden op dit moment gevraagd om vele ballen omhoog te houden maar ondertussen ook zelf allerlei omslagen te maken.De kosten binnenklimaat vinden we fors. We hebben daar over het proces maar ook inhoudelijk veel vragen bij. Wat onze fractie betreft nemen we hier de tijd voor. Niet alleen om het geld maar ook op gebied van duurzaamheid de juiste beslissing te nemen.De voor ons liggende begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 laten voor alle jaren een structureel sluitend financieel perspectief zien. Daarnaast wordt een beroep gedaan op eenmalige middelen waarvoor dekking gevonden kan worden binnen de algemene bestemmingsreserve.Er liggen financieel gezien uitdagingen op het gebied van Jeugd, participatie, duurzaamheid en verkeer en vervoer. Het is van belang deze veranderingen te realiseren binnen een financieel sluitende begroting en meerjarenraming met een gezonde financiële positie. Dit maakt dat wij kritisch moeten blijven op de keuzes die gemaakt worden binnen de beperkte financiële ruimte die er is. Omdat de gemeente Raalte een gezonde financiële gemeente is maar ook voor de toekomst wil blijven. Een goede positie van de algemene reserve is essentieel. Niet om op te potten, maar zeer nadrukkelijk om al die uitdagingen die ik zojuist benoemd hebt, aan te gaan. Sociaal Beleid: Raalte wil zorgen dat inwoners (van jong en oud) zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen en hun zelfredzaamheid versterken. In de begroting zien we dat er vele zaken worden ingezet. Maar net als bij de participatie zien we binnen jeugdzorg financieel gezien uitdagingen liggen.CDA omarmt het CJG; het is een laagdrempelige voorziening om snel in contact te komen met ouders en jongeren die extra zorg nodig hebben. Wij begrepen dat in juli van dit jaar is een vrijgevestigde psycholoog aan het CJG toegevoegd en de eerste resultaten laten zien dat snel en effectief behandeling ingezet kan worden, zonder dat doorverwezen wordt naar duurdere, specialistische zorg. Een voorbeeld van dicht bij de inwoners en korte slagen. Sport Als verbindend element in de samenleving, maar ook voor de gezondheid van onze inwoners, is bewegen c.q. sport essentieel. Wij zijn blij met Tijenraan maar zien ook de discussie over de exploitatie. Lokaal alternatief zal er straks d.m.v. een motie iets over zeggen.Sport drijft op vrijwilligers. Zij hebben te maken met vragen en opmerkingen. Wij hebben een aantal weken geleden al een eerste aanzet gedaan om te komen tot informatie uitwisseling over subsidies. Maar dit kan breder. We roepen op een actievere rol te pakken in informatieverstrekking. Regelingen zijn niet bekend en moeilijk te vinden. Zorg voor heldere communicatie en breng actief regelingen en passende informatie onder de aandacht. Gebruik hierbij de mogelijkheden van sociale media. Daarnaast zouden wij graag zien dat er vanuit dit huis mee wordt gedacht voor de verenigingen. Weet wat er speelt en weest betekenisvol. De PvdA komt straks met een motie hierover. Een mooi voorbeeld hoe sport op vrijwilligers draait is Zwembad de Tippe, waarbij een aantal vriendengroepen structureel zorg draagt voor het openhouden van de Tippe. Dit heeft ertoe geleid dat in het seizoen het zwembad meer en meer de functie van goed betaalbaar een dagje uit krijgt. Met bezoekers vanuit een grotere regio. Het CDA wil richting de kadernota het college vragen om gehoor te geven en in gesprek te gaan met deze vrienden naar aanleiding van hun verzoek aan ons voor een extra, nog zeer bescheiden, eenmalig budget voor een functionele aanpassing aan het gebouw. Bijdrage AgroFood cluster Regio Zwolle De AgroFood sector is een belangrijke pijler van de gemeente Raalte. Wij maar ook de gemeente Raalte zien de meerwaarde om de ontwikkeling en de innovatie van deze sector gezamenlijk met de regio vorm te geven. Een aantal jaren geleden is het AgroFood cluster regio Zwolle opgericht in nauwe samenwerking met Kennispoort. De gemeente Raalte heeft toegezegd dit cluster financieel te ondersteunen met 20.000 per jaar. Dit is een extra vrijwillige bijdrage buiten de afdracht aan Kennispoort. Niet iedere gemeente van Regio Zwolle doet deze vrijwillige bijdrage. Het AgroFood is begin 2018 opgeheven en de nog enkele overgebleven projecten onder de vlag van Kennispoort zijn geschoven. Ook de financiële bijdrage vloeit door naar de kas van Kennispoort. CDA staan nog altijd achter de stimulatie van ontwikkeling en innovatie van de sector staan, maar dat we wel willen dat het zorgvuldig besteed wordt.CDA wil dat het College de vinger aan de pols houdt en bij Kennispoort gaat benadrukken dat de bijdrage van 20.000 per jaar daadwerkelijk nuttig besteed wordt aan daar waar we het voor bedoeld hebben, namelijk de ontwikkelingen en innovaties in de AgroFood sector. Er voor te zorgen dat dit geld niet ‘verdwijnt’ in de algemene middelen van Kennispoort. Mocht dit niet voldoende het geval zijn, verzoeken wij het college de vrijwillige bijdrage terug te trekken. Ik hoor graag een reactie van de portefeuillehouder. Duurzaamheid De aankomende jaren hebben we wat betreft duurzaamheid een grote opgave, met name op het beleidsvlak. Er zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden om de doelstellingen te halen.De grote opgave het aankomende jaar, hoe gaan we om met het opwekken van duurzame energie? Voor het CDA is het van essentieel belang dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt. Voor ons betekend dit dat er heel goed gekeken moet worden naar de energiemix. Dit is het startpunt van de discussie. Het lijkt ons goed dit breed, dus met de samenleving, in te zetten op dit thema. Via een aparte rond-de-tafel gesprek te komen tot brede informatie-uitwisseling. Circulaire Economie Het college benoemt in deze begroting een aantal keer de transitie naar een circulaire economie. Circulaire Economie, op het eerste gezicht associeert men circulaire economie met groen en duurzaamheid. MVO Nederland definieert deze term als: “een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren”. In het Roalter akkoord hebben wij als gemeenteraad afgesproken om als gemeente de circulaire economie te ondersteunen waar mogelijk. Dit heeft het college over genomen door in de begroting te spreken van een faciliterende rol. Het CDA ziet nog meer kansen om te transitie naar een circulaire economie te stimuleren. Een van deze kansen is om onze ambitie te concretiseren. Wij zullen duidelijk moeten maken aan ondernemers, waar wij als gemeente naar toe willen werken op het gebied van circulaire economie. Op deze manier weten de ondernemers wat ze van de gemeente kunnen verwachten en kunnen wij duidelijke actiepunten ontwikkelen om hen te helpen.De transitie van circulaire economie ligt niet alleen in de handen van de private sector. Voor de publieke sector liggen er mogelijkheden. Deze kunnen we niet laten liggen. Zo kunnen wij als gemeente, naast de faciliterende rol, een voorbeeld-gevende rol aannemen. Als gemeente kunnen we kijken naar kansen op het gebied van circulaire economie binnen onze eigen organisatie. Deze kansen variëren van het kartonnen koffiebekertje op het gemeentehuis, tot het afvalbeleid van de gemeentewerf.Een andere rol waar de gemeente veel invloed heeft op de transitie naar een circulaire economie, is de rol van inkoper. Als gemeente kunnen we de markt stimuleren om circulair te denken. Door circulaire economie in op te nemen in ons aanbestedingsbeleid en mee te nemen tijdens contractafspraken, worden ondernemers getriggerd om mee te denken en te werken.Samenwerking is cruciaal voor het tot stand komen van een circulaire economie. Zo zijn wij als gemeente bezig met de transitie via de economische regio Zwolle. Toch liggen er nog genoeg andere mogelijkheden waar wij als gemeente morgen mee kunnen beginnen. Laten we als gemeente deze kansen benutten en onze gemeente groener, duurzamer en ondernemender maken. Een groot deel van dit College is samen met de regio Zwolle op bezoek geweest in Brussel. Hier stond het thema circulaire economie centraal. Wij zien dan ook graag dat het College dit thema voortvarend opstart . Hiertoe hebben wij een motie opgesteld om te komen tot een kadernotitie voor de kadernota. Toeristenbelasting Tijdens de bezuinigingen heeft de Raalter gemeenteraad afgesproken op €60.000 extra op te halen via de toeristenbelasting. Dit tarief werd toen bepaald op 85 cent per persoon per overnachting. Door uitgestelde inflatiecorrecties in te halen, neemt de belasting toe van 85 cent naar 90 cent per persoon per nacht. Het CDA vindt het logisch dat deze uitgestelde inflatiecorrecties wel worden doorberekend. Echter, in de begroting staat dat het college in 2015 een hoger aantal overnachting heeft kunnen registreren door controle en betere informatieverstrekking. Het CDA vindt het belangrijk dat elke toerist even veel betaald om de lastendruk van elkaar te verminderen. Daarom stelt het CDA voor om de extra opbrengsten van de verhoging van de toeristenbelasting te investeren in controles en betere informatieverstrekking. Zo weten ondernemers beter hoe zij om moeten gaan met de toeristenbelasting en kunnen wij als gemeente de stabiliteit van de toeristenbelasting waarborgen en de voorzieningen voor toeristen faciliteren.Neem dan nu ook de gelegenheid om organisatie en de griffie te bedanken voor opstellen en ondersteunen van de begroting.Vandaag laatste begroting in oude stijl. Over half jaar de eerste kadernota. Wij kijken uit naar de discussies vanmiddag maar eigenlijk ook wel naar het traject de komende maanden als aanloop richting de kadernota. Het zal een boeiend proces worden. Guus TemminkFractievoorzitter CDA Raalte

“Een beleving binnen acht en veertig uur“

CDA CDA VVD D66 Raalte 22-10-2018 12:08

In de nacht van dinsdag drie op woensdag vier oktober vertrokken we van Raalte via Deventer voor een bliksem bezoek aan onze Annie Schreijer-Pierik, naar het Europees Parlementsgebouw in Straatsburg. We waren met zo’n kleine veertig enthousiaste belangstellende CDA-ers. Het werd een voorspoedige reis, waarbij de meesten van ons tijdelijk een oogje dicht deden. Hierbij hielden de wakkeren onder ons een oogje in het zeil, of onze reisleider Arno Kleine Staarman, de chauffeur de juiste weg wel wees. Rond negen uur arriveerden we bij het beoogde Parlementsgebouw in Straatsburg. Na het inchecken werden we verwelkomd, met een met een kopje koffie of thee door ons Europese parlementslid Annie Schreijer-Pierik. Vervolgens werd in een voor ons gereserveerde zaal, de werking van het Europees Parlement en de EVP-fractie door Annie toegelicht. Zij stelde hierbij aan het slot, een ieder van ons in de gelegenheid om een vraag aan haar te stellen. Hierna werden we begeleid naar de publieke tribune van het Europees Parlement, om een deel van de vergadering bij te wonen. We maakten ook kennis met de bijzondere wijze van het stemmen. Hierbij werd gebruik gemaakt van handopsteking. Heel opvallend was dat we kennis konden nemen van het voor of tegen binnen een partij. Verder viel ons op, dat de EVP (met CDA) met 215 zetels de grootste partij is, terwijl de ALDE (met D66 en VVD) slechts 70 zetels telt. Een verrassende ontdekking. Hierna werd ons door Annie in haar aanwezigheid, een buffet aangeboden. Rond drie uur werden we door onze chauffeur, met bus naar ons hotel in het centrum van Straatsburg vervoerd, waarna we op eigen gelegenheid een bezoek aan het centrum van de stad konden brengen. Dicht bij ons hotel hadden we’s avonds nog een gezellig borreluur eveneens in de aanwezigheid van Annie. We waren hierbij in de gelegenheid op een hele informele wijze, met onze Annie over allerlei politieke zaken te kunnen praten. De manier waarop de dag werd ingevuld heeft bijgedragen een “ dichterbij beleving “ van onze CDA politiek. Met grote bewondering hebben wij kennis kunnen nemen van de grote inzet van onze Annie. We hopen dat ze volgend jaar na de verkiezingen ons opnieuw kan gaan vertegenwoordigen. De tweede dag van ons bezoek werd voor ons een prachtige recreatieve dag die we begonnen met een gezellig ontbijt. Vervolgens werden we door een gids rondgeleid door het centrum van Straatsburg. Hoogtepunt hierbij was De Kathedraal, die als een van de meest opvallende meesterwerken van gotische kunst van Noord-Europa wordt betiteld. Om twee uur stapten we allemaal weer in de bus voor de terugreis. De terugreis verliep geheel naar wens, zodat we om tien uur weer in Raalte arriveerden. Het werd daadwerkelijk “ een beleving binnen acht en veertig uur “ waarop we met goede herinneringen en met veel voldoening terug kunnen zien. Met nog veel dank aan het organiserend team: Arno Kleine Staarman, Fie Freriks en Frans Wichink Kruit Wim Oosterink 11 oktober 2018

PvdA strijd voor een rechtvaardiger minimabeleid

PvdA PvdA GroenLinks D66 Raalte 15-10-2018 21:44

“Meedoenregeling” in Raalte uitbreiden, maar niet ten koste van de laagste inkomens

In de raadsvergadering in Raalte van september 2018 ging het over het minimabeleid. Dat leverde een fel debat op. Logisch, als het gaat om het inkomen van de kwetsbaarste groepen in onze maatschappij ligt dat gevoelig.

Armoedeval

De gemeente Raalte heeft een regeling waarbij iedereen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm gebruik kan maken: de ‘meedoenregeling’. (€ 499,- voor volwassenen, en voor kinderen een combinatie van regelingen.) De naam van de regeling zegt het al, alle gezinnen moeten mee kunnen doen in de samenleving. Een mooie regeling, behalve voor gezinnen die net iets meer verdienen dan 110%, bijvoorbeeld door een laagbetaalde baan. Zo’n gezin heeft geen recht meer op de regeling. Daardoor hebben ze per saldo zelfs minder te besteden dan de gezinnen binnen de norm. Ook al verdienen ze net iets meer. Dit noemen we de armoedeval. Iedereen is het erover eens dat we dat moeten voorkomen.

Meer mensen kunnen meedoen …

Om de armoedeval te bestrijden, heeft het college iets bedacht. De meedoenregeling wordt beschikbaar voor iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandnorm. Tot zover een mooi streven.

Maar ten koste van de laagste inkomens …

Tot blijkt waar het college het geld voor uitbreiding van de regeling vandaan wil halen. Bij de allerzwaksten dus. De bijdrage voor de groep tot 110% wordt gehalveerd.

Kortom het college laat meer mensen meedoen, maar de mensen die al in de regeling zaten (en het dus het hardst nodig hebben) worden de dupe.

De PvdA is het daar absoluut niet mee eens. De regeling voor de laagste inkomens is echt het minimum om mee te kunnen doen in Raalte (sport, cultuur enz.). Daar kan niet in gesneden worden.

Zeker omdat na Prinsjesdag bleek dat er het komende jaar maar één groep op achteruitgaat, die met de laagste inkomens.

Iedereen moet meedoen!

Een oplossing is alleen mogelijk als we meer geld beschikbaar stellen. De PvdA heeft (samen met GroenLinks) voorgesteld om een staffeling aan te brengen. Als je iets meer inkomen krijgt, tot 130% van de bijstandsnorm, kun je steeds van een kleiner bedrag van de regeling gebruik maken. Hoe dichter je bij de 130% komt, hoe minder je van de regeling krijgt. Anders gezegd: hoe kwetsbaarder je bent hoe meer je van de regeling gebruik kan maken. Wel zo eerlijk.

Oplossingen bedenken

De staffeling kost geld. Het college heeft een doorrekening gemaakt waaruit blijkt dat dit € 40.000,- kost. Daar komt € 30.000,- bij aan ambtelijke kosten om dit uit te kunnen voeren. Dat laatste moeten we voorkomen. We moeten de vraag stellen: hoe gaan we dat efficiënter regelen?  Het kan niet zo zijn dat we dit om de ambtelijke kosten laten schieten. De mensen met de laagste inkomens kunnen toch niet de dupe worden van een organisatorisch probleem?

Helaas kregen we alleen D66 en Lokaal Alternatief mee in ons standpunt.

Het beleid wordt volgend jaar geëvalueerd. We blijven knokken voor een rechtvaardig minimabeleid.

Het bericht PvdA strijd voor een rechtvaardiger minimabeleid verscheen eerst op PvdA Raalte.

Nieuw minimabeleid is de eerste verrechtsing van Raalte

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk VVD D66 PvdA Raalte 04-09-2018 16:52

(Wel geld voor wethouders, niet voor minima)

Raalte krijgt een nieuw minimabeleid. Meer mensen gaan profiteren, maar de hoeveel geld blijft hetzelfde. Het huidige beleid wordt dus schraler. Raalte Natuurlijk is daarvan geschrokken, ook van de totstandkoming van het nieuwe beleid. “Als je iedereen mee wil laten doen in de samenleving, moet je ze kansen bieden en keuzes geven, niet met minder geld het bos in sturen.”

Raalte Natuurlijk gaat er vanuit dat mensen niet voor de lol in de bijstand zitten. Dat is iets dat je overkomt, daar kies je niet voor. Ja, er zullen best mensen misbruik maken van deze regeling, maar iedere keer weer blijkt dat dat nog geen procent is en wees eerlijk, je gunt een werkgever zulk personeel toch niet?

Wij vinden het heel gek dat het hele systeem van de bijstand georganiseerd is rondom die ene procent. Wantrouwen, controle, verplichtingen opleggen, dat soort dingen. En afknijpen. ‘Want als je ze minder geeft gaan ze wel aan het werk.’

We zijn er van overtuigd dat die strenge controles fraude in de hand werken. Juist als je mensen het vertrouwen geeft, beschamen ze dat over het algemeen liever niet.

Kortom: zet dat hele systeem rondom de bijstand op een lager pitje, bespaar daar enorm veel geld mee, geef de mensen in de bijstand een kans hun leven weer op de rit te krijgen zodat ze uiteindelijk zullen kiezen voor wat ze het liefst doen: meedoen aan de samenleving waar ze maar al te graag deel van willen uitmaken.

We zien dat het bijstandsbeleid in Raalte helemaal de andere kant op gaat. Meer mensen minder geld geven en eisen dat ze ‘mee gaan doen’. We geven je op een briefje dat dat niet gaat werken.

De discussie over het nieuwe beleid

Het verschaalde minimabeleid wordt ondertekend door de nieuwe (christelijke) wethouder Gerria Toetert. Die is nog maar zo kort in functie dat ze nooit de bedenker van het voorstel kan zijn. Dat is gebeurd onder de vorige wethouder Gosse Hiemstra. Nog onder het vorige college, nog met de vorige raad.

Hoe is die discussie gevoerd? Met wie? Geen brede maatschappelijke discussie toch? Dat hebben we tenminste niet meegekregen. Terwijl Raalte probeert een landelijke trofee in de wacht te slepen omdat ze met gratis ijsjes en kroketten het volk zo massaal op de been heeft weten te krijgen voor een mening over haar eigen omgeving in de toekomst, is de discussie over de minima er tussendoor geglipt, lijkt het wel. Waarom is de mening van de samenleving over minimabeleid niet interessant?

Als je het Roalter Akkoord naleest over dit onderwerp, staat daar niks richting gevend in over het minimabeleid. Het Roalter Akkoord is bepaald geen ‘regeerakkoord’ waar vooraf al kleur bepaald is. Daarom was het ook zo makkelijk de gesprekken met PvdA en D66 te staken en een dag later met de VVD uit de hoge hoed te komen.

In dit geval is blijkbaar gekozen voor wat er vóór de verkiezingen al voorbereid was. Je vraagt je dan af waar verkiezingen precies voor zijn. Het gaat hier wel over minimabeleid!

Als het om wethouders gaat is geen van de zittende wethouders bereid iets van zijn aanstelling in te leveren. Als het om minimabeleid gaat kan er niet wat extra geld bij. Dat lijkt op schaamteloos graaien van het pluche. Van de VVD-wethouder begrijpen we dat wel. Maar van de christelijke wethouders hadden we anders gedacht. En heel veel gemeentebelangen worden er ook niet gediend met zoveel wethouders.

In de ambtelijke stukken én in de stukken die onder andere via social media de samenleving ingeslingerd zijn, werd de indruk gewekt dat het nieuwe minimabeleid meer en beter werd. In een stiekem bijzinnetje werd meegedeeld dat er niet meer geld bij kwam. In hoofdzinnen, kop en inleiding werd vooral gezegd dat meer mensen recht op een uitkeuring hebben, dat het allemaal fantastisch beter wordt. Is de politiek er dan nog steeds niet van doordrongen dat je met dat soort valse voorlichting de kloof met de samenleving vergroot?

Raalte Natuurlijk vindt dat je het echte verhaal moet vertellen en als dat niet zo’n mooi verhaal is, dat je misschien dan eerst moet kijken of je de waarheid mooier kunt maken.

Tijdens de verkiezingsdebatten bleek al dat geen enkele Raalter politieke partij ook maar een klein beetje de intentie heeft de voedselbank overbodig te maken. ‘Het is jammer en erg dat het nodig is, maar het is beter dat we hem hebben dan dat we er niet eens een hadden’, was zo ongeveer het antwoord van de andere politieke partijen. Veel minder ambitie kun je niet uitspreken. Met de keuzes voor het nieuwe minimabeleid weet je zeker dat de voedselbank blijft bestaan en vergroot je de kans dat die zelfs harder nodig wordt. Meer mensen in de bijstand krijgen immers minder geld.

Raalte Natuurlijk is er van overtuigd dat ruimhartig minimabeleid op korte termijn even iets meer kost, maar dat je dat al snel dubbel en dwars terug verdient.

Nieuw college Raalte

PvdA PvdA D66 CDA Raalte 17-07-2018 13:27

Meepraten is een groot compliment

Een beloning voor vier jaar constructieve oppositie

Mentale dreun

De verkiezingsavond was voor de PvdA Raalte nou niet bepaald een hoogtepunt. We hebben als partij de afgelopen jaren best wat voor elkaar gekregen. Door met de coalitie en het college mee te denken en ze te steunen waar dat binnen ons linkse profiel past, werd ons de ruimte gegund om zaken binnen te halen. Punten die ons aan het hart gaan zoals minimabeleid, sport voor iedereen, en een groenere agenda. Geen bezuinigen op sport bijvoorbeeld, zodat ieder kind kan bewegen.

Maar we hebben onvoldoende duidelijk gemaakt welke rol we gespeeld hebben. Het resultaat is dat we uiteindelijk bij de verkiezingen een tik op de neus kregen, en krap een zetel haalden.

 

Toch meepraten

Gelukkig is onze houding door veel andere partijen gewaardeerd. Gemeentebelangen en CDA vroegen ons om te komen praten over een coalitievorming. En dat met slechts één zetel, dat zegt toch wel iets. Een compliment voor ons, en een bewijs dat verbinding zoeken toch nog wordt beloond.

 

Goed gevoel

De gesprekken waren positief. Inhoudelijk zaten we op één lijn en wat ons betreft was het vormen van een coalitie een kwestie van tijd. Het goede gevoel groeide bij ons tijdens iedere sessie. Helaas ervoer D66 dit anders en bleek een coalitie met GB, CDA, D66 en PvdA niet haalbaar. Erg jammer. Wij wilden graag door en er volgden nog een aantal gesprekken. Het CDA besloot vervolgens dat de variant GB, CDA en PvdA een te krappe meerderheid zou zijn. Helaas voor ons.

Doorgaan op dezelfde voet

Ondanks de teleurstelling willen wij Gemeentebelangen en CDA bedanken voor de uitnodiging om ons bij de coalitieonderhandelingen te betrekken. Wij waarderen dit zeer. En de komende vier jaar passen wij onze houding niet aan. Wij blijven meedoen met de coalitie waar het kan, en oppositie voeren als het moet. We steunen het college en denken mee over beleid waar dat past in ons programma. Zo krijgen wij belangrijke zaken voor elkaar.

 

Fractie PvdA Raalte

Arie van der Wilt

Het bericht Nieuw college Raalte verscheen eerst op PvdA Raalte.

Akkoord over Klimaatwet, initiatief ...

GroenLinks GroenLinks D66 VVD CDA PvdA Raalte 27-06-2018 16:20

Akkoord over Klimaatwet, initiatief van GroenLinks en PvdA. Zeven fracties bereiken akkoord over Klimaatwet https://nu.nl/politiek/5334680/zeven-fracties-bereiken-akkoord-klimaatwet.html

Raalte Natuurlijk: Wel een beetje veel wethouders…

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk VVD D66 CDA PvdA Raalte 19-06-2018 13:10

We hebben in Raalte ook een nieuw college. Zes mannen gaan het Roalter Akkoord als leidraad nemen voor de komende vier jaar. Is zes niet een beetje veel? En waarom geen enkele vrouw?

Raalte Natuurlijk staat voor de dialoog, een open gesprek waaraan iedereen mee kan doen. Vóór de verkiezingen zeiden alle andere politieke partijen dat zij dat natuurlijk ook wilden. Maar direct na de verkiezingen bleef daar niet veel van over. Tot en met deze week hulde iedereen zich in stilzwijgen.

Er kwam wel een Roalter Akkoord, maar 99% van Raalte heeft geen idee wat dat precies is. We vragen ons af of politici het wel snappen. Na lang overleg haakten D66 en PvdA af in het overleg met GB en CDA, een week laten was het college rond op basis van datzelfde akkoord, maar dan nu met de VVD. Dat is knap, op basis van hetzelfde stuk niet links, maar rechtsaf.

We zijn verbaasd over de grootte van het nieuwe college. Zouden er meer gemeenten in Nederland met 37.000 inwoners die zes mannen nodig hebben voor het bestuur? Zes mannen: een burgemeester en vijf wethouders. Die vijf wethouders hebben samen 4,1 baan. Dat is minimaal één meer dan landelijk wordt aanbevolen. Dat het juist de VVD is die verantwoordelijk is voor de uitbreiding is nog gekker. Ben je voor een kleinere overheid, maar als je zelf op het pluche kunt komen geldt dat even niet meer.

Dat er geen enkele vrouw in het bestuur zit is ook een gemiste kans. Het zal ons niet verbazen als de Raalter raad – ondanks alle goede bedoelingen, net als vier jaar geleden –  vooral weer door haantjesgedrag gedomineerd gaat worden.

Maar we hopen er het beste van, wensen het nieuwe college wijsheid, hopen dat er gestuurd gaat worden op een gezond Raalte waarin iedereen mee kan doen, zodat we ook onze kinderen en kleinkinderen een Raalte nalaten waarin ze goed kunnen leven.