Nieuws van politieke partijen in Raalte over PvdA inzichtelijk

261 documenten

PvdA de 2e partij in ...

PvdA PvdA Raalte 26-05-2019 21:36

PvdA de 2e partij in Raalte! Hartelijk dank voor jouw stem op ons.

Raalte duurzaam en energiebesparing ...

PvdA PvdA Raalte 13-05-2019 20:49

Raalte duurzaam en energiebesparing ...

PvdA PvdA Raalte 13-05-2019 12:23

Raalte duurzaam en energiebesparing voor iedereen!

PvdA PvdA Raalte 13-05-2019 12:23

Duurzaamheid heeft invloed op het hele beleid van de gemeente Raalte. De komende jaren zullen de kosten van energie naar verwachting sterk gaan stijgen voor de huishoudens. Dat betekent dat de PvdA, ook redenerend vanuit zorg en inkomen, zich afvraagt wat de rol van de gemeente hier in is. Wat kan en moet de bijdrage van de gemeente zijn?

Het gaat daar bij niet om de man/vrouw met de Tesla en het huis vol zonnepanelen die gebruik kan maken van alle subsidiemogelijkheden die er zijn. Maar wel om de “gewone” Raaltenaar, die zijn hypotheek betaalt, maar geen geld heeft om van gas over te gaan op (zelf opgewekte) elektriciteit. Daar heeft de gemeente een verantwoordelijkheid. De PvdA wil dat het college van B&W van Raalte met een plan van aanpak komt voor de energietransitie, om juist mensen met een smallere beurs in staat te stellen in hun woning de noodzakelijke voorzieningen aan te brengen.

Motivatie:

De komende jaren vindt een ingrijpende energietransitie plaats; De kosten voor energie zullen naar verwachting de komende tijd sterk stijgen; Deze opgave zal grote gevolgen hebben voor alle inwoners; Een groot deel van de transitieopgave wordt opgepakt samen met Salland Wonen; Het grootste deel van de woningen binnen onze gemeente bestaat echter uit particulier eigendom; Een deel van onze inwoners kunnen, al dan niet gebruik makend van subsidiemogelijkheden, zich voor deze opgave prima redden; Een ander deel van onze inwoners heeft geen mogelijkheden om de extra investeringen te doen die hiervoor nodig zijn; De gemeente Raalte moet voorkomen dat deze ontwikkeling ertoe leidt dat mensen in financiële problemen komen.

Het bericht Raalte duurzaam en energiebesparing voor iedereen! verscheen eerst op PvdA Raalte.

PvdA wil ook levensbestendige en ...

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 21:01

PvdA wil ook levensbestendige en kleinere woningen in de koopsector

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 21:00

De PvdA maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de koopsector. De behoefte aan woningen die specifiek voor de ouderen en éénpersoonshuishoudens bedoeld zijn blijven in de koopsector sterk achter. Er zijn enkele recente projecten in de verschillende kernen, denk aan Heeten en Luttenberg.  Ook Salland Wonen bouwt in de sociale huursector een aantal woningen. De PvdA is van mening dat de gemeente veel meer moet inzetten op deze woningtypen. Nu worden teveel tweekappers en vrijstaande woningen gebouwd waar over 10 jaar geen behoefte meer is. Het college wordt in een motie op de Kadernota opgeroepen om met een plan van aanpak te komen dat leidt tot een woningvoorraad die in balans is met de toekomstige woningbehoefte.

Motivatie:

De economische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een grote dynamiek op de woningmarkt; Ook de vraag naar nieuwbouwkavels / woningen sterk is toegenomen; Het van belang is dat we in alle kernen zorgen voor een voldoende aanbod in de juiste categorie; De laatste woningmarktonderzoeken uitwijzen dat we binnen onze gemeente eigenlijk nu al meer vrijstaande- en twee-onder-één kap woningen hebben dan er nodig zijn; Uit diezelfde onderzoeken blijkt dat er een groot tekort is aan kleinere woningen, met name voor één- en tweepersoonshuishoudens; Salland Wonen vooral inzet op kleinere woningen, maar dat deze insteek vanuit de koopmarkt vrijwel ontbreekt; Er toch telkens overal opnieuw vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen worden gebouwd; Het kennelijk in veel gevallen aantrekkelijker is een nieuwe woning te kopen dan een bestaande woning; Deze tendens ertoe leidt dat er een overcapaciteit ontstaat, en een disbalans in de gewenste woningvoorraad; Hiermee een probleem voor de toekomst wordt gecreëerd, en het nu al in sommige wijken lastiger is om een woning te verkopen; Voorkomen moet worden dat er een categorie onverkoopbare woningen ontstaat; Dit vraagt om een veel strategischer aanpak van de woningmarkt, zowel t.a.v. nieuwbouwlocaties als t.a.v. de bestaande woningvoorraad.

Het bericht PvdA wil ook levensbestendige en kleinere woningen in de koopsector verscheen eerst op PvdA Raalte.

PvdA wil meer biodiversiteit in ...

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 20:34

PvdA wil meer biodiversiteit in Raalte

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 20:32

De fractie van de PvdA wil dat de gemeente Raalte beter zijn best doet om de biodiversiteit in alle dorpen en het buitengebied van de gemeente te bevorderen. Daarom heeft de PvdA samen met enkele andere fracties in de Raad een motie ingediend bij de behandeling van de Kadernota, die het college vraagt om zo snel mogelijk met maatregelen te komen, zodat we de komende jaren al werken aan het herstel van de biodiversiteit.

Motivatie daarbij is:

Duurzaamheid voor ons al jaren een van de belangrijkste onderwerpen betreft binnen het gemeentelijk beleid; Het daarbij vaak gaat om klimaat- en energie-gerelateerde onderwerpen; Een duurzame samenleving veel meer omvat. In dat kader is al eerder gewezen op de dramatische afname van het aantal insecten vooral vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen; Deze week de VN een alarmerend rapport heeft geopenbaard over de verwoesting van de biodiversiteit: het massaal uitsterven van planten en dieren, en een afnemende leefbaarheid van de aarde; De bedreiging die hiervan uitgaat voor de mensheid nog groter is dan die vanuit de klimaatverandering; In het rapport geconcludeerd wordt dat dingen onherstelbaar worden als we geen fundamentele verandering ondergaan; Afwachten onverantwoord is zeker voor volgende generaties; Wij als gemeenteraad daarom onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

 

Het bericht PvdA wil meer biodiversiteit in Raalte verscheen eerst op PvdA Raalte.

Verkeersagenda Raalte 2019

SP SP PvdA Raalte 04-04-2019 20:54

Een ROND-DE-TAFELGESPREK (Raadspleinsessie nieuwe stijl) biedt mogelijkheid tot participatie in optima forma. De burger mag meedenken! Hoe goed dat gaat bleek vanavond wel uit de inbreng van verschillende mensen. Twee jaar geleden mochten de inwoners uit de gemeente Raalte een puntje op de kaart zetten op de plekken die als knelpunt/gevaarlijk werden ervaren. Vervolgens bleef het twee jaar stil…..

Harry van Kampen las op verzoek van de bewoners van de Ceintuurbaan hun inbreng (te lezen in de bijlage) voor. Daarop reageerde de vertegenwoordiger van de PvdA als door een wesp gestoken op zeer oneigenlijke manier richting Harry. Het had wel iets van een persoonlijke afrekening. Dit is een klap in het gezicht van de bewoners van de Ceintuurbaan. Participatie wordt op deze manier in de kiem gesmoord als raadsleden niet luisteren en niet open staan voor kritiek. Door in plaats van te luisteren te roeptoeteren dat de SP aan de zijlijn staat, liet hij zien geen idee te hebben wat inwoners belangrijk vinden. Een plucheplakker en een betweter ten voeten uit. Het moge duidelijk zijn dat de SP vierkant achter de bewoners staat die echt willen participeren en vechten voor een veiligere Ceintuurbaan. Er is nog veel werk aan de (democratie)winkel!

Laat je niet door kabinet ompraten

SP SP GroenLinks PvdA Raalte 31-03-2019 20:28

Op de Partijraad van 30 maart 2019 waarschuwt Lilian Marijnissen GroenLinks en PvdA zich niet door het kabinet te laten ompraten in de pensioendiscussie en te blijven strijden voor een écht eerlijk pensioen voor jong en oud. Dit was ooit de bedoeling:

https://raalte.sp.nl/nieuws/2019/03/concept

Maar 66 is al een verbetering. Daar zal overigens nog flink voor gevochten moeten worden.