Nieuws van politieke partijen in Raalte over PvdA inzichtelijk

265 documenten

Zebra’s in Raalte en Heino vervolg

PvdA PvdA Raalte 07-07-2020 08:44

In de raadsvergadering van 25 juni heeft Arie van de Wilt wethouder Melenhorst gevraagd om meer duidelijkheid over de nu aan te leggen  voetgangersoversteekplaatsen in Heino en Raalte. Onder de bevolking zijn veel vragen over waarom het in het ene geval wel leidt tot de aanleg van een zebra en in de andere situatie niet. Arie van der Wilt wil graag de afwegingen kunnen begrijpen en uitleggen.

Wethouder Melenhorst heeft een Memo over het “brede afwegingskader” toegezegd, zodat over de huidige en toekomstige voetgangersoversteekplaatsen nog eens met de wethouder van gedachten kan worden gewisseld.

Wordt vervolgd in september.

Het bericht Zebra’s in Raalte en Heino vervolg verscheen eerst op PvdA Raalte.

Zebra’s in Raalte en Heino

PvdA PvdA Raalte 17-06-2020 18:00

Afgelopen maandag is begonnen met een gemarkeerde wegverhoging op de Domineeskamp in Raalte. Compliment voor de gemeente. Het is de bedoeling dat daar voetgangers gaan oversteken. Auto’s moeten dan afremmen. Zodat voetgangers de kans krijgen over te steken. Nog beter is ook een zebra op de verhoging te verven. Tegenover De Zwaan komt wel een zebra. Waarom dan ook geen zebra’s op de Domineeskamp, Schapenstraat en in Heino rondom de Nicolaaskerk? Omdat het daar niet zo druk is als op de Varkensmarkt bij De Zwaan, zegt de gemeente. Het is pas druk als er meer dan 4000 auto’s op een werkdag passeren. Zo niet, dan hebben mensen tijd genoeg om over te steken. ???. Op de Domineeskamp, Schapenstraat en rondom de Nicolaaskerk is het echter ook druk! Heeft de gemeente daarbij wel genoeg gedacht aan mensen die minder snel kunnen oversteken? Zoals onze ouderen en gehandicapten, moeders – en vaders – met kleine kinderen, en anderen. 4000 auto’s vind ik een te absoluut getal om bepalend te zijn voor wel of niet een zebra. Op de Varkensmarkt passeren ongeveer 4600 auto’s per werkdag, dus een zebra. Op de Schapenstraat 3600 en op de Domineeskamp 2400, dus geen zebra’s? Hoeveel auto’s zouden het zijn geweest als op Schapenstraat en Domineeskamp ook op zaterdag geteld zou zijn?

In Heino is het aantal auto’s bij de Dorpsstraat ongeveer 5000 per werkdag, bij de Canadastraat 3700, bij de Stationsweg 3400 en bij de Marktstraat 2400. Dus bij de Dorpsstraat een zebra? Nee, zegt de gemeente, want de andere 3 straten blijven beneden de 4000. En de gemeente vindt “eenheid in de voorgestelde maatregelen van belang, daarom is besloten om op geen van de oversteeklocaties een zebrapad aan te leggen.” Op alle 4 straten wel een zebrapad zou toch ook eenheid in de maatregelen zijn? De totale verkeersintensiteit “op het rondje om de Nicolaaskerk” is ongeveer 14.500 per werkdag. Per straat gemiddeld 3600 op een werkdag, slechts 10 % lager dan 4000. En ook hier zal gelden: telling op zaterdag zal hoger uitvallen. Kortom: alle reden om rond de Nicolaaskerk wèl 4 zebrapaden aan te leggen.

De combinatie van een gemarkeerde wegverhoging met een zebra er boven op geeft voetgangers volgens mij de meeste bescherming. De snelheid van de auto’s wordt er uit gehaald en op een zebra heeft de voetganger voorrang. Er komt een bord – nadering zebra, u moet stoppen – dat de automobilist al van ver ziet. Voetgangers zullen zich dan op de zebra het meest veilig voelen om rustig over te steken. Zij kunnen er dan ook wat langer over doen. Desgevraagd blijkt ook de Seniorenraad (overkoepelend overleg van alle ouderenbonden in de gemeente; brief van 14 mei aan het college) voor zebra’s op de Domineeskamp en Schapenstraat. Wat zij over Heino adviseren is mij onbekend. Het is misschien een idee om juist ook die raad en de Gehandicapten Adviesraad eerder specifiek bij onderwerpen als deze te betrekken. En niet alleen ROV, politie, CROW, VVN en werkgroep centrumvisie Heino. De Gehandicapten Adviesraad en Seniorenraad vertegenwoordigen immers ervaringsdeskundigen.

Herman Kamphuis

ombudsman PvdA-Raalte

Het bericht Zebra’s in Raalte en Heino verscheen eerst op PvdA Raalte.

PvdA wil snel actie gemeente Raalte over bestrijdingsmiddelen en intensieve veehouderij in het Buitengebied

PvdA PvdA Raalte 14-05-2020 18:38

De gemeenteraad heeft zich vanavond uitgesproken over de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Raalte. Een inwoner van Raalte vraagt de gemeenteraad om de wijziging van het bestemmingsplan aan te grijpen om nu onder andere een eind te maken aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (gif) en de vestiging van grootschalige intensieve landbouw in het buitengebied van de gemeente.

De PvdA is het inhoudelijk volstrekt eens met deze briefschrijver, dat zowel de intensieve veehouderij als de toepassing van gif als bestrijdingsmiddelen, zaken zijn waaraan zo snel mogelijk grenzen moeten worden gesteld. In het belang van de gezondheid van onze huidige en toekomstige inwoners. De PvdA eist van de wethouder actie! Al in 2015, bij de 1e herziening van het bestemmingsplan buitengebied, heeft wethouder Wagenmans de PvdA toegezegd bij de eerste wijziging van het bestemmingsplan hieromtrent met voorstellen te komen. Inmiddels zijn er in de gemeenteraad tientallen wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied behandeld, maar wordt, ondanks permanent aandringen, deze toezegging niet nagekomen. Raadslid Arie van der Wilt betreurt dat omdat deze lakse houding van het college leidt en ook zal blijven leiden tot herhaaldelijke vragen van bezorgde inwoners. Zorgen die de PvdA deelt en vragen die PvdA ook zal blijven stellen.

https://raalte.pvda.nl/nieuws/pvda-wil-snel-actie-gemeente-raalte-over-bestrijdingsmiddelen-en-intensieve-veehouderij-in-het-buitengebied/

Het bericht PvdA wil snel actie gemeente Raalte over bestrijdingsmiddelen en intensieve veehouderij in het Buitengebied verscheen eerst op PvdA Raalte.

Algemene Beschouwingen 2020

PvdA PvdA Raalte 13-11-2019 15:35

PvdA Raalte Algemene beschouwingen 2020

In 2019 is de beleidsarme begroting voor dat jaar samen met het Roalter Akkoord vastgesteld. Dat akkoord is de grote gemene deler van alle wensen van de diverse fracties. Wat de PvdA betreft een prima start van de nieuwe raadsperiode. Maar nu is het tijd om met elkaar te bepalen waar we voor onze gemeente nu écht de lat willen leggen. Daarbij gaat het niet alleen om keuzes die we willen maken maar ook om keuzes die we moeten maken. Keuzes waartoe we verplicht zijn, of die een logisch gevolg zijn van beslissingen die we in eerdere stadia maakten.

Wat vinden we van de begroting en de daarbij gemaakte keuzes? En hoe vinden we dat de gemeente functioneert? Om daar iets van te kunnen zeggen, zullen we eerst aangeven wat wij belangrijk vinden. De PvdA vindt dat in het gemeentelijk beleid de mens centraal moet staan. Het gaat om de mensen die nu in de gemeente Raalte wonen. Maar ook om iedereen die er in de toekomst woont, want ook zij verdienen de beste gemeente van Nederland,

“Iedereen doet mee” noemen we dat in ons verkiezingsprogramma.

Het is aan de gemeente om zoveel mogelijk de kaders te bieden die het mogelijk maken dat ook écht iedereen kan meedoen.

Dat betekent extra aandacht voor kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld een deel van de ouderen die afhankelijk zijn van mantelzorg en soms sociaal behoorlijk geïsoleerd zijn. Of jongeren die niet mee kunnen komen of mee kunnen doen in de samenleving. Maar ook minima, mensen in de schulden of met allerlei problematiek. Die mensen verdien uitzicht en een reële kans op meedoen.

Dat vraagt om:

Een goed en rechtvaardig sociaal beleid.

Iedereen is primair verantwoordelijk voor zijn eigen bestaan. Alleen voor degenen die daartoe niet zelf in staat zijn, zorgt de overheid voor het vangnet. Solidariteit is voor de PvdA nog altijd een belangrijk woord. De overheid moet niet afwachten tot het mis gaat met mensen en dan ingrijpen. De overheid biedt de helpende hand, signaleert bepaalde zaken en bemoeit zich actief met haar inwoners. Allemaal om het welzijn van iedere burger te verhogen.

De PvdA kan zich prima vinden in de wijze waarop dit in Raalte wordt opgepakt. De “transitie in het sociaal domein” zoals die de afgelopen jaren is doorgevoerd heeft in Raalte niet geleid tot een vermindering van de kwaliteit.  We waarderen het dat de gemeente alles in het werk stelt om zoveel mogelijk kwetsbare groepen te bereiken.

Daarnaast siert het de gemeente dat ze van actief signaleren werkt maakt. De wijk in en kijken waar mensen zijn die moeilijk mee kunnen komen. De mensen de helpen handen bieden is geen bemoeizucht of pamperen. Integendeel het is menselijk beleid dat ervoor zorgt dat mensen niet verder afdwalen! Een hele logische keuze wat ons betreft.

Anders dan bij de meeste andere gemeenten leidt deze transitie bovendien niet tot grote financiële problemen.

Het vorige week vastgestelde Transformatieplan is dan wel tot stand gekomen mede door de hoge kosten op dit beleidsterrein. Dat wil niet zeggen dat we kil en hard bezuinigen. Integendeel: we denken hiermee zelf de kwaliteit te verbeteren.

Wij hebben een goed gevoel bij de opvatting van het merendeel van de gemeenteraad dat het speerpunt bij sociaal beleid altijd mensen is en niet het financiële kader. Voor de PvdA is deze keuze essentieel. We gaan nooit concessies doen aan het welzijn van de kwetsbaren binnen onze gemeente.

Participatie vereist ook:

Geschikte woningen voor iedereen.

Voor jongeren betekent dit vooral: betaalbare starterswoningen. Woningen die betaalbaar zijn ook voor de lagere inkomens. Te vaak zit de koopmarkt op slot voor een bepaalde groep inkomens. Daarnaast moeten er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Jongeren mogen niet overgeleverd zijn aan de vrije sector. Daar waar huren worden betaald die hoger zijn dan een half maandinkomen. En daar waar de toetsingseisen van particuliere huurders soms te gek voor woorden zijn. (Vier keer de maandelijkse huur als inkomen bijvoorbeeld.) Bied jongeren toekomstperspectief met goede doorstromingskansen in de woningmarkt.

Ouderen moeten kunnen blijven wonen op de plek waar ze oud willen worden. Daar staan wij voor. Dwing ouderen niet te verhuizen naar andere plaatsen of locaties. Wel is het goed om het aantrekkelijk te maken om naar een kleinere woning door te stromen. Zorg daarom voor leefbare dorpskernen met voldoende voorzieningen. Daarnaast moeten woningen levensloopbestendig gemaakt worden, zodat ouderen daar langer kunnen blijven wonen. Deze woningen moeten in alle kernen staan.

In Raalte groeit het woningaanbod scheef. We bouwen hard en veel. Jammer genoeg zijn dit bijna allemaal tweekappers, vrijstaande woningen en helaas maar beperkt rijtjeshuizen. Voor een groot deel van de inwoners, en dan met name de starters, zijn deze woning ver buiten bereik. Het aanbod van betaalbare starterswoning staat steeds meer onder druk.

Daarnaast zien we dat door de toenemende vergrijzing behoefte is aan levensloopbestendige woningen in alle kernen.

In elke kern moeten voldoende woningen beschikbaar zijn voor iedere doelgroep. Daar zijn we het allemaal over eens. De huidige uitwerking van het woningbeleid, stemt de PvdA ontevreden.

Uit de analyses van de woningmarktonderzoeken blijkt dat er binnen onze gemeente al meer twee-onder-een- kapwoningen en vrijstaande woningen beschikbaar zijn dan er over enkele jaren nodig zijn. Het probleem is juist dat de doorstroming onvoldoende op gang komt.

Salland Wonen richt zich al langer op het bouwen van kleinere woningen. Toch doen we dat in de koopmarkt niet. Er worden telkens opnieuw overal vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen gebouwd.

Het is kennelijk in veel gevallen aantrekkelijker een nieuwe woning te kopen, dan een bestaande woning. Dat kan zo zijn, maar deze handelwijze leidt ertoe dat er een overcapaciteit ontstaat. Een disbalans in de gewenste woningvoorraad.

Daarmee creëren we een probleem voor de toekomst, en het is nu al in sommige wijken lastiger om een woning te verkopen. Dit strookt niet met ons: betaalbaar wonen voor iedereen- ideaal. Daarnaast werkt het segregatie in de hand. Zie de nieuwbouw in Raalte-Noord (Salland) waar bijna geen huis onder de 3.5 ton staat. Daar wordt een hele groep dus van uitgesloten.

Vergelijk het met bedrijventerreinen in steden. Oude bedrijfsterreinen zijn vaak verpauperd doordat er elders nieuwe mogelijkheden werden gecreëerd. Dit gebeurt ook met de constante toevoeging van nieuwbouwwoningen in het hoge segment. De inzet zal gericht moeten zijn op doorstroming.

In de begroting staat niet voor niks dat: “er meer kleine huishoudens komen, en groepen met een zorgbehoefte die zelfstandig wonen. Dat vraagt om een andere kijk op wonen.”

Gelijktijdig vindt het college en een deel van de raad dat bij nieuwbouw de woonwens van de inwoners centraal staat.

Er zijn keuzes nodig om een goede woningvoorraad op de lange termijn te realiseren. Besturen betekent ook besluiten nemen die niet iedereen leuk vindt. Wij nemen die verantwoordelijkheid en zeggen nee tegen de uitdijende grotere nieuwbouwwoningen. Houdt bestaande wijken levendig en voorkomt een maatschappelijke tweedeling.

Gezondheid en duurzaamheid

Niet alleen voor de inwoners van nu, maar zeker voor de komende generaties, is dit thema één van de belangrijkste.

Een gezonde gemeente is een gemeente waar het welzijn van de inwoners voorop staat. Zowel fysiek als mentaal. Fysiek betekent dat de inwoner geen last heeft van de uitwassen van intensieve veehouderij, akker- en tuinbouw. Of van de uitstoot van de industrie en de geluidsoverlast van het verkeer. Daarom pleiten wij al jaren voor een GGD-advies bij iedere nieuwe agrarische bestemming. En daarom zijn wij kritisch over waar de industrie mag uitbreiden. En daarom willen we ook dat er beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van gif bij de lelieteelt.

De wijze waarop het college hieraan invulling geeft vinden wij onvoldoende.

Een half jaar geleden ontvingen de raadsleden een mail van één van onze inwoners. Het ging over een ZDF-uitzending die een zeer zorgwekkend beeld geeft over een wereld zonder insecten. Gebieden waar nu al alle bijen verdwenen zijn, en mensen met een penseel de bloesem in de boomgaarden langs moeten.

Recent heeft de VN een alarmerend rapport geopenbaard over de verwoesting van de biodiversiteit. Planten en dieren sterven massaal uit. De leefbaarheid van de aarde neem in rap tempo af. De bedreiging die hiervan uitgaat voor de mensheid is volgens dit rapport nog groter dan die van de klimaatverandering.

Het rapport concludeert dat deze zaken onherstelbaar worden als we geen fundamentele verandering ondergaan. Afwachten is onverantwoord, zeker voor volgende generaties, en wij als gemeenteraad zullen daarom onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

De PvdA maakt zich al jaren druk om de komst van megastallen. Al bij het vaststellen van het oorspronkelijke plan Buitengebied en bij de visie op landbouwontwikkelingsgebieden hebben wij ons geroerd. In februari 2015, bij de eerste herziening van het bestemmingsplan buitengebied, hebben wij geprobeerd om megabedrijven te weren. Bijvoorbeeld het varkensbedrijf bij Mariënheem dat op korte afstand van een school staat. De hele raad was verontwaardigd over de ontwikkeling bij dit bedrijf. Tot onze verbazing zijn er nog steeds geen maatregelen genomen om het vestigen van dit soort bedrijven te voorkomen. Ook hier geldt weer: politiek en beleid maken betekent keuzes maken. Ook als je er niet bij iedereen populair van wordt.

De wethouder heeft bij herhaling aangegeven met een herziening te komen, maar doet er in de praktijk niets mee. Ook over de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de gezondheid van onze inwoners, krijgen we steeds meer verontrustende informatie.

We praten hier in Raalte al jaren over, zonder dat er iets gebeurt. De provincie is doortastender en heeft inmiddels de vestiging van nieuwe geitenhouderijen aan banden gelegd.

Drie jaar geleden is in Raalte over veehouderij en gezondheid een informatiebijeenkomst gehouden. De uitkomst van deze bijeenkomst vroeg om een doortastende aanpak en een snel vervolg. Helaas … dat vervolg blijft uit.

De afgelopen jaren zijn er al veel aanpassingen van het bestemmingsplan buitengebied geweest. Allemaal plannen voor individuele aanvragers. Plannen die uit vele honderden pagina’s bestaan en waar veel ambtelijke tijd in gaat zitten. Plannen die over het algemeen gaan over het verruimen van mogelijkheden voor agrariërs of bouwmogelijkheden op voormalige agrarische percelen.

Kennelijk vindt het college dit belangrijker dan de gezondheid van onze inwoners. Veel duur maatwerk dus, in plaats van gegrond beleid over gezondheid en landbouw. Wat de PvdA betreft kan er niet langer gewacht worden met de start van dit beleid. Er moet een betere balans worden gevonden tussen de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu enerzijds en het bedrijfsbelang van veehouderij en landbouw anderzijds.

Duurzaamheid heeft invloed op ons hele beleid. De komende periode zullen de kosten van energie naar verwachting sterk gaan stijgen voor de huishoudens. Dat betekent dat we, ons moeten afvragen wat we onze rol is.  Ook als we kijken naar zorg en inkomen. Wie betaalt de rekening en hoe verdelen we de lasten? Wat kan en moet de bijdrage van de gemeente zijn?

Het gaat ons niet om de man met de Tesla en zijn huis vol zonnepanelen die gebruik kan maken van alle subsidiemogelijkheden die er liggen. Wel om de gewone Raaltenaar, die zijn hypotheek betaalt, maar geen vermogen heeft om alles te gaan verbouwen. Daar hebben wij een verantwoordelijkheid. Hier zal de komende tijd prioriteit aan gegeven moeten worden. Want iedereen heeft recht op toegang tot duurzame oplossingen.

Hoe meer mensen mee verduurzamen, hoe hoger de kwaliteit van de omgeving die we doorgeven. We zeggen niet voor niks: een leefbare gemeente voor iedereen, ook de generatie van de toekomst!

Werk

Een goede economische ontwikkeling, vormt de basis voor banen.

Daarom is de aanwezigheid van bedrijventerrein van groot belang.

De laatste jaren doet zich op dit vlak een nieuw probleem voor: er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. Steeds meer banen zijn moeilijk of niet in te vullen.

Wat betekent dit voor ons beleid als het gaat om bedrijventerreinen?

De wetenschap dat het moeilijk wordt om aan personeel te komen, zal ondernemers niet stimuleren om juist in Raalte aan de slag te gaan. De noodzaak om banen te creëren is voor de PvdA altijd de aanleiding geweest om investeringen in economische ontwikkeling te stimuleren.

Als de vraag naar werkgelegenheid zou ontbreken, wat is dan de reden om te investeren in bedrijventerrein?

Hoe zien we onze rol in de samenwerking in de Human Capital Agenda Regio Zwolle? Gaan we ons profileren rond Agro-food? Of willen we juist onze woonfunctie nog meer benadrukken?

De PvdA vindt dat een goede analyse nodig is van vraag en aanbod van arbeid in Raalte

De uitkomst dient als basis voor het economisch beleid.

De keuze om in Heino een bedrijventerrein aan te leggen heeft grote financiële gevolgen. Los van het geprognotiseerde tekort op het betreffende plan zelf, heeft dit tot gevolg dat bedrijventerrein op De Zegge moet worden afgewaardeerd. Problemen worden doorgeschoven naar later. Dit gaat om enorme bedragen, waarvan de effecten straks bij onze inwoners terechtkomen.

Ook hier is samenhang in beleid dringend noodzakelijk.

Bestuurlijke vernieuwing

De PvdA heeft grote waardering voor de wijze waarop beleidsthema’s woorden opgepakt samen met inwoners en groepen binnen onze gemeente. Van Groen Samen Doen, de Verkeersagenda, De Omgevingsvisie tot het Transformatieplan voor het sociaal domein.

Deze aanpak vraagt een open en kwetsbare opstelling van organisatie en college en leidt tot veel meer draagvlak voor de te maken keuzes En dat niet alleen. Door de inbreng van inwoners die op tal van gebieden meer weten dan de gemeente, is het eindresultaat vaak een stuk beter. Op deze manier wordt heel veel kennis, die in de omgeving aanwezig is, vaker en consequenter gedeeld.

Conclusie

De PvdA kan zich op heel veel punten vinden in de begroting.

Toch zijn er enkele voor ons heel belangrijke punten, waarop we het niet met de gemaakte keuzes eens zijn.

We zullen ook in 2020 vanuit onze eigen visie en overtuiging op die punten met u in discussie gaan. We doen dat, zoals u dat van ons gewend bent, vanuit een constructieve benadering. Want uiteindelijk zitten we er voor hetzelfde doel: “een krachtig Raalte waarin grote en kleine kernen leefbaar worden gehouden. Een samenleving waarin inwoners en partijen de ruimte krijgen om mee te denken en te doen. Een gemeente waarin de zorg voor elkaar blijft bestaan.”

 

Het bericht Algemene Beschouwingen 2020 verscheen eerst op PvdA Raalte.

PvdA de 2e partij in ...

PvdA PvdA Raalte 26-05-2019 21:36

PvdA de 2e partij in Raalte! Hartelijk dank voor jouw stem op ons.

Raalte duurzaam en energiebesparing ...

PvdA PvdA Raalte 13-05-2019 20:49

Raalte duurzaam en energiebesparing ...

PvdA PvdA Raalte 13-05-2019 12:23

Raalte duurzaam en energiebesparing voor iedereen!

PvdA PvdA Raalte 13-05-2019 12:23

Duurzaamheid heeft invloed op het hele beleid van de gemeente Raalte. De komende jaren zullen de kosten van energie naar verwachting sterk gaan stijgen voor de huishoudens. Dat betekent dat de PvdA, ook redenerend vanuit zorg en inkomen, zich afvraagt wat de rol van de gemeente hier in is. Wat kan en moet de bijdrage van de gemeente zijn?

Het gaat daar bij niet om de man/vrouw met de Tesla en het huis vol zonnepanelen die gebruik kan maken van alle subsidiemogelijkheden die er zijn. Maar wel om de “gewone” Raaltenaar, die zijn hypotheek betaalt, maar geen geld heeft om van gas over te gaan op (zelf opgewekte) elektriciteit. Daar heeft de gemeente een verantwoordelijkheid. De PvdA wil dat het college van B&W van Raalte met een plan van aanpak komt voor de energietransitie, om juist mensen met een smallere beurs in staat te stellen in hun woning de noodzakelijke voorzieningen aan te brengen.

Motivatie:

De komende jaren vindt een ingrijpende energietransitie plaats; De kosten voor energie zullen naar verwachting de komende tijd sterk stijgen; Deze opgave zal grote gevolgen hebben voor alle inwoners; Een groot deel van de transitieopgave wordt opgepakt samen met Salland Wonen; Het grootste deel van de woningen binnen onze gemeente bestaat echter uit particulier eigendom; Een deel van onze inwoners kunnen, al dan niet gebruik makend van subsidiemogelijkheden, zich voor deze opgave prima redden; Een ander deel van onze inwoners heeft geen mogelijkheden om de extra investeringen te doen die hiervoor nodig zijn; De gemeente Raalte moet voorkomen dat deze ontwikkeling ertoe leidt dat mensen in financiële problemen komen.

Het bericht Raalte duurzaam en energiebesparing voor iedereen! verscheen eerst op PvdA Raalte.

PvdA wil ook levensbestendige en ...

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 21:01

PvdA wil ook levensbestendige en kleinere woningen in de koopsector

PvdA PvdA Raalte 09-05-2019 21:00

De PvdA maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de koopsector. De behoefte aan woningen die specifiek voor de ouderen en éénpersoonshuishoudens bedoeld zijn blijven in de koopsector sterk achter. Er zijn enkele recente projecten in de verschillende kernen, denk aan Heeten en Luttenberg.  Ook Salland Wonen bouwt in de sociale huursector een aantal woningen. De PvdA is van mening dat de gemeente veel meer moet inzetten op deze woningtypen. Nu worden teveel tweekappers en vrijstaande woningen gebouwd waar over 10 jaar geen behoefte meer is. Het college wordt in een motie op de Kadernota opgeroepen om met een plan van aanpak te komen dat leidt tot een woningvoorraad die in balans is met de toekomstige woningbehoefte.

Motivatie:

De economische ontwikkelingen hebben gezorgd voor een grote dynamiek op de woningmarkt; Ook de vraag naar nieuwbouwkavels / woningen sterk is toegenomen; Het van belang is dat we in alle kernen zorgen voor een voldoende aanbod in de juiste categorie; De laatste woningmarktonderzoeken uitwijzen dat we binnen onze gemeente eigenlijk nu al meer vrijstaande- en twee-onder-één kap woningen hebben dan er nodig zijn; Uit diezelfde onderzoeken blijkt dat er een groot tekort is aan kleinere woningen, met name voor één- en tweepersoonshuishoudens; Salland Wonen vooral inzet op kleinere woningen, maar dat deze insteek vanuit de koopmarkt vrijwel ontbreekt; Er toch telkens overal opnieuw vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen worden gebouwd; Het kennelijk in veel gevallen aantrekkelijker is een nieuwe woning te kopen dan een bestaande woning; Deze tendens ertoe leidt dat er een overcapaciteit ontstaat, en een disbalans in de gewenste woningvoorraad; Hiermee een probleem voor de toekomst wordt gecreëerd, en het nu al in sommige wijken lastiger is om een woning te verkopen; Voorkomen moet worden dat er een categorie onverkoopbare woningen ontstaat; Dit vraagt om een veel strategischer aanpak van de woningmarkt, zowel t.a.v. nieuwbouwlocaties als t.a.v. de bestaande woningvoorraad.

Het bericht PvdA wil ook levensbestendige en kleinere woningen in de koopsector verscheen eerst op PvdA Raalte.