Nieuws van politieke partijen in Reimerswaal inzichtelijk

396 documenten

Theo Alkemade beëdigd tot wethouder

CDA CDA Reimerswaal 01-07-2020 10:45

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond (30-06-2020) is Theo Alkemade door burgemeester Verkleij officeel beëdigdtot wethoudernamens het CDA. Wij wensne Theo veel succes en veel plezier toe in zijn nieuwe functie.

ChristenUnie en PvdA willen transparant debat over miljoenenbezuinigingen in Reimerswaal

ChristenUnie ChristenUnie Reimerswaal 29-06-2020 21:20

https://reimerswaal.christenunie.nl/k/n22748/news/view/1317233/373217/Topbanner geld 944x390

Ingrijpende maatregelen om het dreigende miljoenentekort in Reimerswaal te voorkomen moeten in alle openbaarheid worden besproken. En niet maanden van te voren in ‘achterkamertjes’ worden voorgekookt en uitonderhandeld met raadsleden, ambtenaren en wethouders. Dat vinden de fracties van ChristenUnie en PvdA.

ChristenUnie heeft vriendelijk bedankt voor deelname aan een werkgroep die met een voorstel moet komen om de begroting sluitend te maken. Volgens fractievoorzitter Huib Bouwman druist zo’n clubje in tegen de principes hoe een gemeente bestuurd dient te worden. ,,Dit kan gewoon niet. De raad is de baas en het college voert de besluiten uit.” Hij vindt dat het college met adviezen moet komen die vervolgens in een raadsvergadering besproken kunnen worden. ,,En niet buiten het zicht van inwoners en de pers.”

De PZC kwam met het nieuwsbericht, lees hier meer: https://www.pzc.nl/bevelanden/pvda-en-cu-passen-voor-achterkamertjesoverleg-over-miljoenenbezuinigingen-in-reimerswaal~a4867c1f/

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

SGP SGP CDA Reimerswaal 29-06-2020 00:00

In de raadsvergaderingen van 3 december 2019 en van 9 juni 2020 bespraken we in de raad ook ditonderwerp. 23 juni 2020 was het onderwerp van bespreking in de besluitraad. Namens de SGP zijndiverse zaken naar voren gebracht. Zoals:

Artikel 2:29 Sluitingstijd horeca met name sluitingstijd terrassenHet voorstel was om voor de terrassen de sluitingstijd van de horeca aan te houden. Dat zoubetekenen dat terrassen tot 02.00 uur 's nachts open zouden mogen zijn. In de ‘oude’ situatie wasgeregeld dat ze tussen 0.00 uur en 9.00 uur gesloten moesten zijn. Als SGP wilden we dit zo houdenen daarom hebben we een amendement ingediend. We kregen steun van alle fracties op deChristenUnie na.

Overlast voorkomen is ons doel. Al is het misschien wat lastiger voor de handhaving doordat erverschillende tijden in de APV komen te staan, maar voor de inwoners van onze gemeente geeft ditmeer rust. En we willen toch vooral onze inwoners bedienen.

Artikel 2:29 lid 1 SluitingstijdOpenbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met zondag tussen 02:00 uur en 07:00 uur.Ook met betrekking tot de sluitingstijd van de horeca dienden we een amendement in waarbij het debedoeling was om de sluitingstijd op 2.00 uur te handhaven in plaats van een afkoelmoment tot 3.00uur in de APV op te nemen zoals voorgesteld werd. We kregen steun van Leefbaar Reimerswaalwaardoor dit amendement met 10 stemmen voor en 9 tegen werd aangenomen.

Als SGP fractie staan wij op het standpunt dat de horeca op zondag gesloten moet zijn en dat desluitingstijd op de andere dagen van de week maximaal op 24 uur gesteld zou moeten worden.Echter daar is geen politieke steun voor in de raad. Daarom hebben we een amendement opgesteldwaarin we voorstellen om als sluitingstijd 2 uur te hanteren. Geen afkoelmoment, in de praktijk blijktdat dit ook veelal wordt gebruikt voor het oprekken van de openingstijden. We sluiten daarbij aan bijonze buurgemeenten Tholen, Borsele, Goes en Kapelle die ook een sluitingstijd van 2 uur (zonder afkoelmoment) hanteren.

Om overlast te voorkomen hebben we nog een onderwerp geamendeerd.

Artikel 4.2 extra muziek boven de geluidsnormWat de SGP-fractie betreft zijn we terughoudend met muziek in de openbare ruimte en zeker in denachtelijke uren. Daarom dienden wij een amendement in om het ten gehore brengen van extramuziek boven de geluidsnorm qua tijd te reguleren en te stellen op 24.00 uur en niet zoals in hetvoorstel was opgenomen tot 02.00 uur. Na een schorsing waarin overleg plaatsvond en hetamendement wat werd gewijzigd kregen we de steun van het CDA en Leefbaar Reimerswaal en werdook dit gewijzigde amendement aangenomen. Daarmee werden drie door ons geïnitieerdeamendementen op dit onderwerp aangenomen.

In het evenementenbeleid is er veel geregeld rondom zaken als geluidsoverlast en tijden tot wanneerevenementen mogen duren. Dit beleid is de komende maanden onderwerp van gesprek.

Het CDA heeft een amendement ingediend wat wij mee hebben ondertekend.

2.34 Paracommerciële rechtspersonen (bijv. sportkantines)Ook wij vinden dat de horeca ontzien moet worden en dat sportkantines niet te lang open mogenzijn om de horeca niet te benadelen. Daarom gaven wij onze steun voor openingstijden van de1sportkantines tot maximaal 2 uur voor en na een activiteit en niet eerder dan 12 en niet later dan24.00 uur. Dit amendement werd verworpen.

Ten slotteIn de vergadering van 3 december 2019 was Maarten Both onze woordvoerder. In de vergaderingvan 9 juni 2020 mocht ik mijn eerste bijdrage leveren aan het politieke debat in de gemeenteReimerswaal. Op 23 juni 2020 hebben we namens de fractie geprobeerd om het beleid in de APV bijte stellen. Dat is gelukt met steun van de andere partijen. Daar zijn we hen dankbaar voor. Het waseen pittig onderwerp om het raadswerk mee te starten. De volledige materie beheersen vraagt veel.Maar met de uiteindelijke uitkomst van de stemming zijn we als SGP fractie heel tevreden.

Tonnie Bliek

Roep om ruimhartigheid voor vluchtelingenweeskinderen vanuit Reimerswaal

ChristenUnie ChristenUnie Reimerswaal 26-06-2020 22:04

https://reimerswaal.christenunie.nl/k/n22748/news/view/1314779/373217/vluchtelingen 624x270Zoals unaniem besloten in de gemeenteraadsvergadering van 14 april 2020 heeft de gemeente Reimerswaal richting de Nederlandse regering uitgesproken dat ook de gemeente Reimerswaal bereid is om een aantal vluchtelingenweeskinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen in onze gemeente.

De brief van de gemeente Reimerswaal is een gevolg van de motie die ChristenUnie raadslid Andries Jumelet tijdens de raadsvergadering van 14 april 2020 had ingediend. Andries Jumelet wilde zijn hart laten spreken en noemde de ruimhartigheid/barmhartigheid richting de vluchtelingenweeskinderen een Bijbelse verantwoordelijkheid.

De brief van de gemeente Reimerswaal vindt u als bijlage bij dit bericht.

Omroep Zeeland meldt het initiatief van Andries Jumelet ook: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/119048/Reimerswaal-moet-weeskinderen-uit-vluchtelingenkampen-opvangen

ChristenUnie is voor een mestvergister-vrij Reimerswaal!

ChristenUnie ChristenUnie Reimerswaal 26-06-2020 21:58

https://reimerswaal.christenunie.nl/k/n22748/news/view/1316908/373217/boterbloemChristenUnie fractievoorzitter Huib Bouwman wilde de raadsvergadering van 24 juni 2020 tot een ‘historisch moment’ maken, door de komst van een mestvergister voor eens en voor altijd onmogelijk te maken. De ChristenUnie fractie en Huib in het bijzonder, kregen van verschillende kanten veel lof voor hun niet aflatende inspanningen tegen de plannen voor een mestvergister in de Bathpolder, maar de medewerking van de andere politieke partijen werd (nog) niet verkregen.

Huib Bouwman probeerde de afgelopen jaren de andere raadsleden vaker te verleiden om lef te tonen en de mestvergister simpelweg ‘weg te bestemmen’. Daar kreeg hij de handen nooit voor op elkaar: de angst dat Engie met een dikke schadeclaim zou komen was daarvoor te groot, maar nadat Engie vorige week bekendmaakte de plannen voor een mestvergister in het kassengebied bij Rilland in te trekken, nam hij tijdens de raadsvergadering het initiatief om een mestvergister voor eens en altijd onmogelijk te maken.

Dat kan door het bestemmingsplan aan te passen. Dat staat sinds 2010 de vestiging van een groen gas-installatie toe. De raad had dat toen mogelijk gemaakt, omdat één van de tuinders onder de vlag van De Groene Poort BV door het vergisten van plantaardig materiaal zijn kas van CO2 en warmte wilde voorzien.

ChristenUnie raadslid Andries Jumelet zag tijdens de discussie "veel angst en weinig lef" bij de andere politieke partijen en drong ook aan om nu door te pakken. De wethouder zegde toe om de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over verdere ontwikkelingen, zodat wellicht spoedig de ChristenUnie motie toch door allen gesteund kan worden.

Vooralsnog 'parkeerde' de ChristenUnie de ingediende motie, maar het is uitstel geen afstel!!

De PZC berichtte over de raadsvergadering via: https://www.pzc.nl/bevelanden/de-mestvergister-nu-definitief-blokkeren-dat-gaat-reimerswaal-te-ver~ac5dd5f1/

naschrift:

Ondertussen weten we dat de rechtszaak, voorzien voor 26 juni 2020, die De Groene Poort BV had aangespannen tegen de vergunning om een zonnepark aan de leggen in de Bathpolder (en de Kreekrakpolder) niet doorgegaan is, omdat De Groene Poort BV hun bezwaren heeft ingetrokken.

Zie verder berichtgeving in de PZC: https://www.pzc.nl/bevelanden/rechtszaak-tegen-zonnepark-bij-rilland-is-van-de-baan~a1a67650/

Financiering Sociaal Domein

SGP SGP Reimerswaal 25-06-2020 00:00

Iedereen die het nieuws een beetje volgt zal regelmatig berichten tegenkomen over demoeilijkheden die gemeenten hebben bij het financieren van het Sociaal Domein. Ook de gemeente Reimerswaal kampt hier al een aantal jaren mee. Een groot deel van de tekorten in Reimerswaal komen door de jeugdzorg. Daarvoor loopt nu een traject om die kosten onder controle te krijgen. Er zijn concrete plannen die tot kostenverlaging moeten leiden.

Maar dit artikel gaat over de financiering van het maatschappelijk werk, waaronder de WMO. Dit is de tweede pijler in het Sociaal Domein waar we keer op keer te kampen hebben met grote tekorten. En naast de hoge kosten voor de WMO hebben we nu ook de extra kosten in het leerlingenvervoer door het faillissement van TCR.

Voor onze SGP-fractie is dit een lastig dilemma. Aan de ene kant willen we iedereen die hulp nodig heeft die hulp niet ontzeggen. Aan de andere kant moeten we ook verstandig omgaan met de aan ons toevertrouwde financiën. Ook dit geld moet door belastingen worden opgebracht en ook dat kan een zware wissel trekken op het bestedingspatroon van (een deel van) onze inwoners.

Toen vorig jaar de begroting voor 2020 van het SWVO, de instelling die onder andere de WMO voor Reimerswaal uitvoert, aan de orde was, heeft de SGP-fractie met deze begroting ingestemd, maar we hebben wel duidelijk onze bezorgdheid uitgesproken. In het toen voorliggende raadsvoorstel werd ons 6 ton extra gevraagd om de begroting van het SWVO rond te krijgen. Daarmee kwam de Reimerswaalse bijdrage aan het SWVO op bijna 5 miljoen euro per jaar (op een begroting van 50 – 55 miljoen per jaar). Dat was voor de fractie wel even slikken, maar we hebben er wel mee ingestemd en daarnaast de verantwoordelijk portefeuillehouder met klem gevraagd om op zoek te gaan naar mogelijkheden om deze uitgaven onder controle te krijgen zodat we niet ieder jaar met fors hogere uitgaven te maken krijgen.

Toen in mei de begroting van het SWVO voor 2021 en daarnaast een eerste begrotingswijziging voor 2020 ter tafel kwam, bleek dat deze uitgaven (nog steeds) niet onder controle zijn. In tegendeel zelfs, naast de al toegezegde extra 6 ton vroeg het SWVO voor 2020 nog eens om € 384.000 extra voor 2020 en € 529.000 extra voor 2021.

Voor de Reimerswaalse gemeenteraad was toen de maat vol. De hele gemeenteraad, m.u.v. de CUfractie, heeft deze begroting en de begrotingswijziging weggestemd. Voorlopig vinden wij een bedrag van 5 miljoen euro per jaar voor het maatschappelijk werk in Reimerswaal voldoende en hebben de verantwoordelijk wethouder met deze boodschap teruggestuurd naar het Algemeen Bestuur van SWVO.

Of onze tegenstem enige invloed heeft is op moment van schrijven nog niet bekend. Daar het een gemeenschappelijke regeling betreft, wordt het beleid vastgesteld door de deelnemende gemeenten. Dat zijn naast Reimerswaal de ander vier Bevelandse gemeenten, met Tholen en Schouwen-Duiveland. Inmiddels is bekend dat ook Borsele tegengestemd heeft, maar Kapelle en Goes hebben wel ingestemd.

Dit traject is nog niet ten einde. Er moet nog veel veranderen. Maar hopelijk dringt het besef van een voorzichtig financieel beleid ook op dit terrein eens door bij alle verantwoordelijken, zonder daarbij afbreuk te doen aan de hulp die we moeten geven aan hen die hulp nodig hebben.

Rien Bruinooge

Engie geeft het op, geen mestvergister in de Bathpolder

ChristenUnie ChristenUnie Reimerswaal 22-06-2020 21:02

https://reimerswaal.christenunie.nl/k/n22748/news/view/1316523/373217/boterbloemDe opluchting in de Bathpolder bij Rilland is groot nu energiebedrijf Engie definitief afziet van de bouw van een mestvergister in het kassengebied.

ChristenUnie heeft zich vanaf het begin verzet tegen de mestvergister in de Bathpolder en is zeer tevreden over het voortschrijdend inzicht bij Engie.

De PZC bericht hierover: https://www.pzc.nl/bevelanden/engie-zet-dikke-streep-door-mestvergister-tussen-kassen-bij-rilland~a7e2df0f/

Sportvelden Krabbendijke

SGP SGP Reimerswaal 22-06-2020 00:00

Tijdens de opinieraad van 9 juni is het collegevoorstel besproken om de sportvelden van Krabbendijke te verplaatsen naar een locatie buiten de kern van Krabbendijke. Dit onderwerp is ook in 2019 in de gemeenteraad besproken, toen is verzocht om beter in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn.Als SGP staan we niet achter het collegevoorstel om de sportvelden naast de nieuw geplande woningen in de wijk Rozeboom te leggen. Onze voorkeur is om uit te plaatsen naar de Schapendijk. Gezien de huidige financiële situatie en het feit er nog geen financiële dekking is voor dit project, wordt er op dit moment nog geen keus gemaakt. Eerst worden de resultaten van de werkgroep Financiën afgewacht. In september van dit jaar komt het onderwerp weer op de agenda.Hieronder is onze inbreng in de eerste termijn weergegeven, waarin we onze afwegingen uitleggen.

----------------------------------------

Voorzitter,

Allereerst wil ik de inspreker bedanken. We hebben een aantal keer constructief als fractie met de voetbalvereniging gesproken, en het is goed dat ook hier in de raad de wensen duidelijk gemaakt worden. Het is duidelijk dat de voorkeur is om te blijven op de huidige locatie, er is zelfs de bereidheid om in te leveren op wat er uiteindelijk gerealiseerd wordt.

Voorzitter, ik wil in mijn betoog allereerst kort terugblikken op wat we vorig jaar bij de behandeling van dit onderwerp ingebracht hebben. Vervolgens wil ik de vier aangeleverde opties langslopen en toelichten hoe wij die beoordelen en op basis van die inzichten onze voorkeur uitspreken.

Vervolgens zal ik ingaan op het financiële aspect, ook in relatie tot de huidige financiele situatie van de gemeente.

TerugblikVorig jaar tijdens de opinieraad hebben we aangegeven dat er vijf aspecten zijn die wij belangrijk vinden:1. Hoe past het voorstel stedenbouwkundig binnen de opzet van Krabbendijke, en dan vooral oplange termijn, dus over tientallen jaren.2. wat is de invloed van de locatie op de omgeving / omwonenden3. wat zijn de wensen van de sportverenigingen zelf4. hoe eenvoudig of moeilijk is het om het project te realiseren – zijn er externe partijen bijbetrokken wat vertragend kan werken of wat onzekerheden met zich meebrengt.5. wat zijn de kosten?

Deze punten zijn voor ons nog steeds de belangrijkste criteria bij het beoordelen en het maken van een keus. Het is duidelijk dat niet één van de voorgestelde opties op alle vijf de punten als beste uit de bus komt. Het komt dus aan op een afweging. Die afweging zullen we toelichten.

De voorgestelde optiesEigenlijk zijn er twee smaken: blijven op de huidige locatie, of uitplaatsen. Binnen die smaken zijn er verschillende keuzes. Laat ik beginnen met de twee smaken, en dan combineer ik alle opties maar even, inclusief het voorstel van de inspreker. Als we de sportvelden op de huidige locatie laten liggen, geven we veel geld uit en worden de sportverenigingen geholpen, al kunnen niet alle wensen die er lagen worden vervuld. Uit het verhaal van de inspreker wordt duidelijk dat ze dat op de koop toe nemen als ze op de huidige locatie kunnen blijven zitten.

'Blijven op de huidige locatie' is stedenbouwkundig niet ideaal, we missen de kans om eenkwaliteitsimpuls te geven aan Krabbendijke. De wethouder heeft tijdens de informatieavond laten zien welke mooie plannen er gerealiseerd zouden kunnen worden als dit terrein vrij zou komen. Woningbouw, een brede school, en mogelijk ook nog andere initiatieven. Niet dat dit morgen al nodig zou zijn, maar regeren is vooruitzien. We maken nu een keus voor de komende tientallen jaren. Wat ook een nadeel is van 'blijven op de huidige locatie' is dat uitbreiden van de sportvelden in de toekomst niet mogelijk is. Het is ingebouwd. Niemand kan in de toekomst kijken of uitbreiding ooit nog nodig zou zijn uiteraard, maar met de keus voor blijven zitten missen we elke  flexiliteit voor de toekomst. Tien jaar geleden speelde uitbreiding van de voetbalvelden niet, nu wel.

Dat kan ook in de toekomst zomaar gebeuren. Dan de andere smaak, uitplaatsen. Daar zijn twee opties, de Rozeboom, pal naast de nieuwe Fase 4 van Rozeboom, of de Schapendijk, waarbij de Schapendijk toegevoegd is naar aanleiding van de discussie vorig jaar in de raad. De optie Rozeboom heeft een aantal duidelijke nadelen ten opzichte van de optie Schapendijk.

1. Stedenbouwkundig. Regeren is vooruitzien. Momenteel is uitbreiden van de voetbalvelden lastig omdat het zo ingebouwd lag - dat moeten we in de toekomst indien mogelijk voorkomen. Optie Rozeboom beperkt ook uitbreiding van het dorp aan die kant. Zo'n kans als nu krijg je niet vaak. Schapendijk geeft geen beperking aan uitbreiding in de toekomst van zowel het dorp als sportvelden.2. Overlast voor de omgeving. De optie Schapendijk geeft minder overlast dan de Rozeboom. Ook al weten de mensen die daar een huis gaan kopen dit, de bestaande bewoners hebben hiervoor nooit gekozen.3. Derde voordeel is dat de benodigde grond aan de Schapendijk al in bezit is van de gemeente en daarmee dus in de zin van grondverwerving het minst complex en zeer waarschijnlijk ook het snelst te realiseren met de minste financiele risicos.

Voorzitter, zoals ik aangaf heeft iedere optie zijn voor- en nadelen. Ik wil nu onze afwegingtoelichten en onze voorkeur uitspreken.

AfwegingOndanks dat de sportverenigingen uitgesproken hebben het liefst op de huidige locatie te blijven zitten, is het naar onze mening het verstandigst om de sportvelden uit te plaatsen. We investeren een groot bedrag, en met het uitplaatsen creeren we de mogelijkheid voor een kwaliteitsimpuls van Krabbendijke en maken we een toekomstbestendige keus voor wat betreft eventuele uitbreiding van de sportvelden in de toekomst. Met het uitplaatsen is er een prachtig sportcomplex te realiseren wat aan alle wensen voor wat betreft de invulling van het sportcomplex tegemoet komt.

De optie Rozeboom heeft wat ons betreft teveel nadelen ten opzichte van de optie Schapendijk, zoals zojuist ook toegelicht. We zullen daarom het collegevoorstel ook niet steunen. Dat onze voorkeursoptie buiten de kern ligt, tegen de wens van de sportverenigingen in, realiseren we ons. Deze wens is voor ons alles afwegend echter niet doorslaggevend, ook gezien de beperkte afstand de optie Schapendijk buiten de kern die ligt.

FinanciënVooorzitter, we zijn uitdrukkelijk niet begonnen met de financiën. Niet dat die niet belangrijk zijn, maar om duidelijk te maken dat onze voorkeur niet gedreven is door financiën.We zitten in een moeilijke periode financieel gezien. Grote kosten op het sociaal domein, impact van de corona crisis. Daar moet een oplossing voor gevonden worden. Het kan niet zo zijn dat we door de huidige financiele situatie alles maar stoppen en niet meer vooruit denken. Dit gaat om een lange termijn investering die belangrijk is voor de sportverenigingen en ook voor Krabbendijke. Daarom zijn wij in principe bereid om een grote investering op dit gebied te steunen. Dit dossier loopt al sinds 2015 / 2016, hier moeten we een keer een keus maken en duidelijkheid geven.

Als je dan veel geld uitgeeft, moet je het verstandig doen. Alle vier de voorgestelde opties komen qua kosten ordegrootte op hetzelfde neer, zo'n 4,5 tot 5,5 miljoen euro als je de toekomstige opbrengsten voor vrijkomende grond meerekent. Ik weet dat het voorstel van het college het  goedkoopst lijkt, maar dat ligt ook deels aan de manier van rekenen, zoals we ook met de ingediende vragen duidelijk hebben willen maken. Ik wil daar nu, ook vanwege de tijd, niet uitgebreid op ingaan, maar voor ons is het verschil in kosten tussen de optie Rozeboom en Schapendijk te bediscussieren en daarom zou dat dus ons inziens ook geen doorslag gevend argument mogen zijn bij het maken van een keus.

De uitgeklede versie zoals de inspreker die noemde, alleen een derde veld, klinkt financieelaantrekkelijk. Er zijn ook duidelijke nadelen. Je kunt de komende 10 tot 12 jaar niets op de huidige locatie doen, is er dan nog een locatie van een brede school bijvoorbeeld, en wat gaat het dan alsnog kosten? Ik wil maar duidelijk zijn: wij gaan geen voorstel steunen om alsnog miljoenen te investeren op de huidige locatie. Hoe kijkt het college tegen het voorstel van de inspreker aan en zou het college in staat zijn om binnen een week een redelijke schatting te maken wat dit zou kosten, voor de volgende fractievergadering zodat we dit mee kunnen nemen in de besluitraad?

Voorzitter, dit was een uitgebreide toelichting van onze voorkeur. Ik wil in de tweede termijn ook nog ingaan op wat meer details, maar voor de eerste termijn heb ik genoeg gezegd.

Woonvisie Reimerswaal

SGP SGP VVD Reimerswaal 15-06-2020 00:00

Tijdens de besluitraad van 14 april heeft de gemeenteraad de woonvisie voor Reimerswaal behandeld. De SGP heeft hier een duidelijke visie op, en per kern hebben we een aantal speerpunten aangegeven. Onze bijdrage in de eerste termijn is hier weergegeven.

-----------------------------------------------------------

Besluitraad d.d. 14-04-2020:

Agendapunt 12. Woonvisie In de bijdrage van mijn collega Daniel van Iwaarden hebben we als SGP fractie al eerder aangegeven dat we blij zijn met deze Woonvisie voor de gemeente Reimerswaal. Realistisch, duidelijk en concreet. We weten nu per woonkern welke keuzes gemaakt moeten worden. We willen de scheidende wethouder bedanken voor dit helder stuk wat er ligt. Er is veel werk verricht en er staat genoeg op papier. Maar voorzitter, nu moet dit allemaal nog van het papier afkomen. Met andere woorden: het moet nu gerealiseerd gaan worden. Want wij zijn echt van mening dat de woonvisie: realistisch, duidelijk en concreet is, zoals ik al aangaf. Een mooie taak voor de nieuwe wethouder om hierop voort te gaan en deze plannen daadwerkelijk van het papier te gaan halen. Met (hopelijk) unanieme steun van de raad en het college. En daar komt wel een belangrijk punt om de hoek: de uitvoering in de tijdsplanning bij leven en welzijn. Want wat de SGP fractie betreft moet en kan er nu echt gas gegeven worden. Met als ‘rode lijn’ dat er in elke kern levensloopbestendig gebouwd moet worden en daarnaast voor elke doelgroep verschillende woningtypen, denk daarbij vooral ook aan (grotere) gezinnen. Doorstroming als gevolg van bouwen voor senioren is daarbij essentieel.

En daarom hadden de fracties van VVD en SGP het voornemen om een motie in te dienen m.b.t. voortgang van woningbouw in de kern Waarde, wellicht met instemming en ondertekening van ook andere fracties in de gemeenteraad. Gezien de omstandigheden m.b.t. corona op dit moment en de soberheid van deze vergadering hebben we ervoor gekozen om dit nu niet te doen.

Wel willen we de portefeuillehouder nadrukkelijk vragen om in de komende maanden met voortvarendheid de mogelijkheden voor woningbouw in het plan Annahof in Waarde te toetsen en verder te ontwikkelen, nu er een plan voor woningbouw ontwikkeld lijkt te worden. Daarnaast willen we ook vragen om alvast de voorbereidingen voor woningbouw in het plan Dorpszicht urgentie te geven voor het verder ontwikkelen als bouwlocatie in de kern Waarde, zodat mogelijk na invulling van Annahof, in plan Dorpszicht stapsgewijs verder gebouwd kan worden.

In oktober/november 2020 bij leven en welzijn, willen we graag opnieuw van de portefeuillehouder de stand van zaken weten, en dan bezien of het plan tot het op korte termijn ontwikkelen van Annahof een haalbare kaart is. Aan de hand daarvan zullen de fracties van VVD en SGP, wellicht in samenwerking van meer fracties, overwegen om een motie in te dienen om verder ‘gas’ te geven op het ontwikkelen van woningbouw in plan Dorpszicht.”

Dit wat betreft de woonkern Waarde.

Als het gaat om de andere woonkernen dan wil de SGP fractie graag nog twee woonkernen noemen waar, wat ons betreft, echt snel tot ontwikkeling van bouwmogelijkheden besloten moet worden. Dat betreft:

- De kern Rilland. We hebben nog niet zo lang geleden tijdens de informatieavond van de Stec Groep, gehoord van de aanwezigen van de dorpsraad in Rilland dat nieuwbouw echt urgentie heeft, om op termijn de kern Rilland leefbaar te houden. We willen dan ook pleiten om de huidige nieuwbouwwijk ‘achter het klooster’ De Werfkampen, op korte termijn verder te ontwikkelen.

- De kern Oostdijk: uit informatie blijkt dat er diverse belangstellenden zijn om bouwgrond te kopen voor nieuwbouw. Ook voor deze woonkern, die in 2018 nog is uitgeroepen tot het ‘jongste dorp’ van Zeeland, is het heel belangrijk dat er bouwgrond beschikbaar komt en blijft.

Hiervoor zou aangesloten kunnen worden bij de woningen in de hoek Ommegank/Rabeelshoek.

Nog kort iets over de woonvisie van de SGP voor de andere woonkernen in Reimerswaal:

- Krabbendijke: met snelheid het plan Roseboom ontwikkelen en alvast aanstalten maken om plan Kelders woningbouwrijp te maken. Zodat er geen vacuüm ontstaat nadat plan Roseboom gerealiseerd is. De SGP fractie wil, zoals ook al eerder raadsbreed is aangegeven, echt snelheid op het ontwikkelen van plan Roseboom, graag nog dit jaar.

- Kruiningen: kleinschalige toevoegingen en inbreiden in de woonkern, zodat er enkele tientallen woningen aan de bestaande woningvoorraad toegevoegd kan worden.

- Hansweert: voor de kern Hansweert wil de SGP aansluiten bij het advies in de Woonvisie: voorkeur naar realisatie van woningbouw binnen het gebied ten zuiden en oosten van de Sloestraat. Ook is in Hansweert de bouw van levensloopbestendige woningen belangrijk.

- Yerseke: in deze woonkern is het belangrijk dat er ook voldoende mogelijkheden zijn en blijven voor nieuwbouw. De woonwijk Steehof is daarin belangrijk, en op diverse inbreidingslocaties ontstaan mogelijkheden. Denk daarbij aan de locatie van de ‘oude’ kerk van de Ger. Gemeente. Als de inbreidingslocaties vol zijn, dan pleit de SGP voor nieuwe bouwgrond in een nieuw te ontwikkelen woonwijk. Graag ook hier geen vacuüm laten ontstaan maar op tijd beginnen zodat het e.e.a. op elkaar kan aansluiten.

Voorzitter, dit is de woonvisie van de SGP fractie: concreet en duidelijk. We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe wethouder dit voortvarend ter hand zal nemen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Hopelijk met unanieme steun van de raad. De SGP fractie zal er zeker zijn schouders onder zetten. We verwachten echt dit kalenderjaar al wel de eerste resultaten. En we stellen het op prijs dat de raad steeds op de hoogte gehouden blijft worden over de voortgang van woningbouw in de zeven woonkernen in Reimerswaal.

Namens de SGP- fractie,

Leonard Harthoorn

Tijdens de besluitraad van 14 april heeft de gemeenteraad de woonvisie voor Reimerswaal behandeld. De SGP heeft hier een duidelijke visie op, en per kern hebben we een aantal speerpunten aangegeven. Onze bijdrage in de eerste termijn is hier weergegeven.

Afscheid Jaap Sinke en beëdiging van Maarten Both en Tonnie Bliek

SGP SGP Reimerswaal 18-05-2020 00:00

In een bijzondere gemeenteraadsvergadering op dinsdag 14 april heeft Jaap Sinke afscheid genomen als wethouder en is Maarten Both beëdigd als zijn opvolger. Tonnie Bliek is beëdigd als raadslid.De vergadering was bijzonder omdat slechts 11 van de 19 raadsleden aanwezig waren. Bovendien was er geen publiek aanwezig en waren er ook geen toespraken zoals normaal gesproken gebruikelijk is. Dit alles in verband met de Corona crisis, die ook veel invloed heeft op het gemeentebestuur en hoe de gemeenteraad zijn werk kan doen.Officieel nam Jaap Sinke per 1 april afscheid, echter dat werd opgeschort 'tot zolang het nodig is' in verband met de Corona crisis. Daarvoor zijn we Jaap zeer erkentelijk. Uiteindelijk was het dus dinsdag 14 april, met alle beperkingen, toch mogelijk. We wensen Jaap alle goeds toe voor de toekomst, en we wensen Maarten en Tonnie Gods zegen toe bij de invulling van hun verantwoordelijke taak.De gemeenteraadsvergadering van 14 april is ook terug te luisteren via de link https://channel.royalcast.com/gemreimerswaal/#!/archived.