Nieuws van politieke partijen in Rheden inzichtelijk

3123 documenten

Geen voorrang voor statushouders!

VVD VVD Rheden 10-12-2019 11:10

In de raadsvergadering van 26 november jl. is de Regionale Huisvestingsverordening vastgesteld en daarmee ook de voorrang van statushouders bij het toewijzen van een woning. Dat betekent dat anderen, mensen uit Rheden die al lang op een woning wachten, langer moeten wachten op een (sociale) huurwoning. Een meerderheid van de raad gaat hier dus mee akkoord. De VVD niet.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/37636/geen-voorrang-voor-statushouders

Hoe zit het? Rheden doet mee met de Regionale Huisvestingsverordening. Daarmee wordt de schaarse woonruimte in de regio verdeeld. Ook wordt bepaald wie er al of niet voorrang krijgt bij het krijgen van een sociale huurwoning.  Doordat we dat in de regio als gemeenten gezamenlijk doen kunnen mensen zonder barrières  van gemeente wisselen. 

Elke gemeente heeft van het rijk een zgn. taakstelling gekregen waarin bepaald wordt hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten. Om dit te faciliteren wil de regio dat statushouders bovenaan de lijst staat van urgentie zetten, ook als er aan de verplichte eis is voldaan. Zo kan het dus gebeuren dat een iemand die vanwege huiselijk geweld een woning zoekt, langer in de gevaarlijke situatie moet blijven omdat een statushouder een hogere urgentie heeft.

De VVD heeft bij de behandeling van de huisvestingsverordening herhaaldelijk aangegeven dat alle mensen gelijk moeten worden behandeld. Dus ook statushouders! Zij hebben dezelfde rechten en plichten en wat de VVD betreft geldt dat ook hier.

Rheden moet natuurlijk zijn deel van de landelijke taakstelling om statushouders te huisvesten op zich nemen maar daarna zullen de statushouders, net als de andere mensen, op hun beurt moeten wachten voor een woning.  Zodat woningzoekenden, bijvoorbeeld starters, uit Rheden sneller een woning toegewezen krijgen en er ook meer woningen overblijven voor de mensen uit Rheden.

Yola Hopmans

Fractievoorzitter VVD Rheden

Een solidaire begroting - hoezo? | Rheden

GroenLinks GroenLinks Rheden 03-12-2019 00:00

De fractie van GroenLinks heeft zich fel uitgesproken tegen de aangekondigde bezuinigingen van het college. Van solidariteit met de zwakkere groepen in de samenleving is in de gemeente Rheden echter geen enkele sprake.

 

Het woord solidariteit is tegenwoordig aan dovemansoren gericht in de gemeente Rheden.

 

De gemeenteraad van dinsdag 12 november verliep voor GroenLinks zeer teleurstellend. Samen met de SP en GPR/B hadden we vierentwintig voorstellen om de scherpe kanten van de enorme bezuinigingen af te halen. Een paar van deze voorstellen werden overgenomen. Zo zijn de voorgestelde kortingen op speelplaatsen en verkeerseducatie komen te vervallen.

 

Gezien de financiële situatie van de gemeente begrijpen wij heel goed dat er iets moet gebeuren. We hadden daarom onze voorstellen ook voorzien van een alternatief: in de meeste gevallen was dit een verhoging van de OZB (onroerend zaak belasting). Uit een vergelijking met andere gemeenten was namelijk gebleken dat de OZB in Rheden een stuk lager is dan gemiddeld. Nu er een groot financieel probleem ligt was het wat ons betreft niet meer dan logisch om deze belasting te verhogen en zo substantieel minder te hoeven snijden in voor de samenleving belangrijke voorzieningen.

 

Maar het rechtse college wilde hier niet aan, net zoals de meerderheid van van de gemeenteraad. De meeste bezuinigingen gaan dus gewoon door. En die gaan vooral ten koste van steun aan onze ouderen, jongeren met zorgbehoefte, bijstandsgerechtigden en mensen in armoede. Het zijn juist die groepen die afhankelijk zijn van de gemeente om nog iets van hun leven te maken. Maar het college staat op het standpunt dat deze kwetsbare inwoners de tekorten hebben veroorzaakt en daarom krijgen zij de rekening gepresenteerd. Ook de bibliotheek moet maar zien hoe ze het redt met een bezuiniging van 100.000 euro. En ook wordt er gekort op bijvoorbeeld sportstimulering en klimaatmaatregelen.

 

En dan te weten dat de gemeente Rheden nogal opschept over de manier waarop ze invulling geeft aan de zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’, de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Eén van de belangrijkste van deze doelen is wat ons betreft het verminderen van ongelijkheid in de samenleving. En dat doe je niet door de belasting voor huizenbezitters - meestal niet de armsten in de samenleving - laag te houden ten koste van allerlei voorzieningen voor de sociaal zwakkeren!

 

Solidariteit tussen verschillende groepen in de samenleving: dat is wat we nodig hebben voor een duurzame toekomst!

We zetten ondernemers in het zonnetje!

VVD VVD Rheden 21-11-2019 11:04

Vrijdag 15 november jl. was het de Dag van de Ondernemer. Reden voor de VVD-fractie om lokale ondernemers in het zonnetje te zetten. Op zaterdag 16 november heeft de VVD-fractie een werkbezoek gebracht bij 2 agrarische bedrijven in onze gemeente.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/37422/we-zetten-ondernemers-in-het-zonnetje

© YH

Ondernemers zijn harde werkers, soms met werkdagen van 16 uur, dragen bij aan de lokale economie en bieden arbeidsplaatsen. Ze zijn dus belangrijk. Het is erg leuk en goed om te zien dat de gemeente Rheden ondernemers heeft in uiteenlopende branches. Van winkelier tot  meubelmaker tot constructiebedrijf en wasserij.  Grote en kleine ondernemers en allemaal met oog voor hun medewerkers en hun klanten. Een delegatie van de VVD is op bezoek geweest bij Matser Autoservice , Wijnhandel Appeldoorn en Meubel- en interieurbouw Lensink in Velp, Ciss Bloemen in Rheden, Moriën Lasvast in Spankeren en Wasserij Barth Slijkhuis in Laag-Soeren.  Als blijk van waardering hebben zij allemaal een bloemetje of een flesje wijn ontvangen. Uiteraard afkomstig van lokale ondernemers!

Op zaterdag 16 november heeft de VVD een werkbezoek gebracht bij 2 agrarische bedrijven. In de Fraterwaard bij Alma Fredriks en Erik Tijhaar en bij Ria en Henk Kragt in de Havikerwaard. Het is hard werken op de boerderij en ook deze ondernemers hebben hart voor hun boerenbedrijf én voor hun dieren.

 

In de Regiobode.. Regionale Energie Strategie

VVD VVD Rheden 20-11-2019 10:56

Op de Raadspagina van deze week heeft Jaap Uijthof een bijdrage geleverd voor de rubriek 'Van de partij'. Hij schrijft over de uitdagingen waar de Regionale Energie Strategie ons voor stelt. Lees hier de hele tekst van Jaap in de Regiobode.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/37421/in-de-regiobode-regionale-energie-strategie

Regionale Energie Strategie (RES)

Een van de grootste uitdagingen van de komende tijd is het beantwoorden van de vraag hoe en waar we in de toekomst onze energie gaan opwekken. Ook de gemeente Rheden zal hier een steentje aan moeten bijdragen.

De regio werkt aan het opstellen van de Regionale Energie Strategie. Stap 1 is het beperken van het energiegebruik met de helft. Stap 2: zorg dat alle bruikbare daken met zonnepanelen worden vol gelegd. Dan zijn we al een eind onderweg maar er moet er ook nog veel gebeuren.

Dat vraagt om overige energieoplossingen. Windmolens en zonnepanelenvelden zijn (huidige)technische mogelijkheden om grootschalig energie op te wekken. Deze technieken vragen veel van de open ruimte. De VVD staat niet te springen om veel van de open ruimte hieraan op te offeren. Toch zullen we iets moeten doen om onze stroom op te wekken.

De impact is groot. Bij het Rhedense energiecafé werd gesproken over meer dan 100 windmolens of meer dan 1000 ha zonnepanelen of een combinatie daarvan.

Het komende half jaar wordt gewerkt aan de vraag waar we de ruimte moeten zoeken om deze energieoplossingen neer te zetten/leggen. Wij hopen dat U zich laat horen en meedenkt over de (her)inrichting van Nederland, de regio en Rheden.

Jaap Uijthof

Bezuinigingen in Rheden: solidariteit of coalitiebelangen

SP SP Rheden 18-11-2019 09:45

Tijdens de begrotingsvergadering van 12 november jl. werden de plannen van het College voor de komende jaren besproken dor de gemeenteraad. En die plannen omvatten een jaarlijkse bezuiniging van ruim 6,5 miljoen euro.

Dit is nodig vanwege oplopende tekorten, vooral in het sociaal domein, zoals de WMO en Jeugdzorg. Volgens ons college wordt dat veroorzaakt door de 'disbalans in onze populatie', en ze bedoelen daarmee dat er veel dure, namelijk hulp- en zorgvragende mensen in Rheden wonen. Volgens de SP zijn de tekorten voor een groot deel veroorzaakt door landelijk beleid, en zou er meer geld (voor bv de Jeugdzorg) uit Den Haag moeten komen voor de lokale (zorg)taken. Sinds 2015 is daar namelijk enorm op bezuinigd. De lokale tekorten nu afwentelen op het sociaal domein vindt de SP eenzijdig en niet solidair. In de afgelopen jaren is er niet gespaard om de verwachte stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. Belastingen werden laag gehouden en er werd steeds ingeteerd op de Algemene Reserve.

De SP, GroenLinks en GPR/B stelden samen als gezamenlijke oppositie maar liefst 24 voorstellen op voor andere keuzes. Het ging om voorstellen om minder te bezuinigen op bijvoorbeeld de jeugdzorg, dagbesteding, de Gelrepas en toeslagen voor inwoners in armoede, maar ook over bijvoorbeeld het niet invoeren van bezuinigingen op de bibliotheek, sportstimulering, speelplaatsen, verkeerseducatie en klimaatmaatregelen.

Deels zouden die voorstellen gefinancierd kunnen worden door een verhoging van de onroerendzaakbelasting. We denken namelijk dat veel inwoners wel bereid zijn een paar tientjes per jaar meer te betalen, als we ons dan als gemeente een sociale gemeente kunnen blijven noemen. En juist dat bleek voor alle coalitiepartijen een absolute 'no-go'. Over de inhoud van voorstellen werd door hen dan al niet meer gesproken.

De SP is echt van mening dat er andere keuzes te maken waren, en is teleurgesteld en boos dat de coalitie heeft gekozen voor deze bezuinigingen, en onze voorstellen niet serieus heeft genomen. Zelfs de bibliotheek zal, ondanks alle protesten, een ton per jaar moeten bezuinigen – maar mag geen vestiging sluiten..

De eindconclusie? Coalitiebelangen zijn bij de VVD, CDA, D66, PvdA en CU belangrijker dan solidariteit. De OZB is blijkbaar heilig en mag niet verhoogd worden, ook al betekent dat dat er pijnlijke maatregelen moeten worden genomen. Er waait een gure rechtse wind in Rheden!

Rechtse jongen uit Velp Zuid

VVD VVD Rheden 15-11-2019 09:43

Vandaag stond er een goed en persoonlijk interview in De Gelderlander met onze wethouder Ronald Haverkamp. Over zijn roots, zijn werk als wethouder en zijn ambities. lees het hele artikel in de bijlage.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/37341/rechtse-jongen-uit-velp-zuid

BEGROTINGSRAAD

CDA CDA Rheden 13-11-2019 19:22

Woordmelding CDA bij de begrotingsraad 2019 Vandaag is het moment om te besluiten over een ingrijpende ombuiging van de gemeentelijke financiën. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over de cijfers. Juist niet. Waar het om gaat zijn de onderliggende aanpassingen in beleid en die raken onze inwoners. Daarom vinden we het als CDA goed dat het college de begroting vooraf laat gaan door een algemene beschouwing van de staat van Rheden. Zeker, die beschouwing roept vragen op en prikkelt. Maar dat is niet verwonderlijk omdat er ook veel aan de hand is. Het college spreekt van een herstel van balans dat nodig is op diverse terreinen. Als CDA herkennen we de hoofdlijnen in die analyse maar we willen er graag vanuit ons perspectief een belangrijk punt aan toevoegen. Namelijk: als CDA blijven we vinden dat we van het idee af moeten dat de overheid – of het nu gemeentelijk of landelijk is – er is voor al uw problemen. Zoals we ook van het idee af moeten dat de markt zaligmakend is en geld het enige stuurmiddel is. Nee, als CDA blijven we de nadruk leggen op eigen kracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners. In die zin zijn wij heel blij met het vorige week gepubliceerdeerde discussiestuk van CDA dat als titel heeft zij-aan-zij. Dus geen jij en ik, of zij en wij, maar zij-aan-zij staan en je afvragen hoe je vertrouwend op je eigen kracht – dan wel met steun van de ander - dienstbaar kan zijn aan elkaar. Als CDA maken we vanuit dit perspectief onze politieke keuzes en beoordelen we zo ook naar de voorliggende begroting. Enkele belangrijke aspecten daarbij waren: 1) Een daarvan is dat we vinden dat vrijwilligersorganisaties ontzien moeten worden. We constateren dat dat gelukkig het geval is. Verenigingen, mantelzorgers: ze verdienen alle steun omdat ze dagelijks inhoud geven aan het zij-aan-zij staan. 2) Een tweede punt is dat we geen onomkeerbare besluiten wilden. Ofwel, een eenmaal gesloten zwembad weer openen valt meestal niet mee. We constateren dat het college geslaagd is om onomkeerbare besluiten te vermijden. 3) Als derde: blijven investeren in de economische ontwikkeling in de eigen gemeente. Dat draagt bij aan alle facetten van duurzaamheid (meer locale werkgelegenheid), het vergemakkelijkt ook het zoeken naar mogelijkheden om iedereen mee te laten doen. We zien dat deze lijn, ondanks dat de middelen beperkter zijn, wordt doorgezet. 4) En tot slot: huishoudens met kinderen, zeker in de lagere inkomensgroepen maar ook middeninkomens, hebben het al jaren zwaar. Zij dienen zoveel mogelijk ontzien te worden en dat is gezien de huidige voorstellen gelukt.Ik wil nu op een aantal voorstellen in meer detail ingaan. Jeugdzorg Binnen het sociale domein zorgt de jeugdzorg voor veel hoofdbrekens. Hoewel er – het mag anders lijken – steeds meer geld naar toegaat, blijven er grote tekorten omdat de vraag alleen maar toeneemt. Wat betreft het CDA heeft het geen zin om de oplossing alleen te zoeken in meer geld al hebben we met een brandbrief de landelijke CDA-fractie wel gewezen op de kromme situatie waarbij het Rijk geld over heeft en de gemeente kampt met grote tekorten.Maar alleen meer geld richting jeugdzorg pompen heeft geen zin. We moeten ons als samenleving afvragen waarom de vraag zo groeit. We kennen allemaal de verhalen van toenemende prestatiedruk. Kinderen die steeds jonger moeten voldoen aan onrealistische eisen. We kennen de verhalen waarbij soms kleine problemen uitvergroot worden, we te snel medicaliserende labels plakken. Bombarderen we teleurstellingen niet te vaak direct tot een probleem in plaats van ze met enige nuchterheid te benaderen als een onderdeel van het leven. Ook weten we van een toename van het aantal vechtscheidingen waarvan het kind inderdaad vaak het kind van de rekening is. Bibliotheek Dan de bibliotheek. Een af en toe wonderlijke discussie volgens het CDA. De framing is dat het onvermijdelijk is dat de bibliotheek in Velp dicht zou moeten als gevolg van de aangekondigde ombuiging. Dat is naar ons idee nooit de bedoeling van het college geweest; daarom is ook niet ingezet op 20% korting op de subsidie maar op 10%. Bovendien wordt er tijd gegeven om die besparing te realiseren (vanaf 2021). Als CDA willen we dat er een Bieb in Velp blijft. Vandaar dat we de motie van CU van harte ondersteunen zodat die onduidelijkheid in ieder geval van tafel is. Maar ook mag duidelijk zijn dat we vast willen houden aan die 10% bezuinigingsdoelstelling. Waarom? Omdat de positie van de bibliotheek in de samenleving veranderd. NIet omdat wij dat willen maar omdat onze inwoners minder gebruik maken van de bibliotheek. In 2015 kregen de bibliotheken in onze gemeente nog ruim 200.000 mensen over de vloer, in 2018 waren dat er nog 150.000. Dus 25% minder. Het aantal uitgeleende boeken daalde navenant. Natuurlijk biedt de bibliotheek meer dan boeken maar het is gezien deze wetenschap geen onlogische gedachte om de subsidie te verlagen. Inkomsten In de begroting lezen we ook voorstellen om de inkomsten te verhogen. Een van de belangrijkste is het kostendekkend maken van de uitgaven die gemoeid zijn met afvalverwerking en riolering. Ook kunnen we ons vinden in de verhoging van de OZB met de inflatiecorrectie. Overigens verbazen we ons over de reflex van een aantal partijen om direct naar de OZB te kijken als middel om tekorten in de zorg te dekken. Het grootste deel van OZB wordt betaald door inwoners die zorgvuldig om moeten gaan met hun inkomen om het huishoudboekje op orde te houden.Het zal inmiddels duidelijk zijn dat we de begrotingslijn zoals die door het college is ingezet kunnen vinden. Waarbij ons grootste punt van zorg blijft de hardheid en de haalbaarheid van de voorstellen. Nu is het tijd om de hand aan de ploeg te slaan. Bert de Lange, fractievoorzitter CDA

Begroting vastgesteld; Geen OZB-verhoging !!

VVD VVD Rheden 13-11-2019 10:13

Het was een lange dag, gisteren bij de begrotingsraad. Van 14.00 tot 23.20 uur is de raad bezig geweest met de behandeling van de begroting. Onze fractievoorzitter Yola stak als eerste van wal bij de Algemene Beschouwingen. 'Rheden krachtiger in balans' was daarbij het credo.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/37284/begroting-vastgesteld-geen-ozb-verhoging

© YH

 'Rheden krachtiger in balans.. een heldere visie op onze gemeente die vraagt om een krachtige aanpak. De analyse die gemaakt is van onze bevolkingssamenstelling is gebaseerd op feiten. Het zijn wellicht niet de feiten waar je heel blij mee kan zijn maar het is wel de realiteit.  Realiteit is ook dat we deze feiten onder ogen moeten zien en er naar moeten handelen. De disbalans in de bevolkingsopbouw, de bevolkingssamenstelling en de lage gemiddelde welvaart zijn gegevens die bepaalde consequenties met zich meedragen, en die consequenties zullen we niet uit de weg gaan. Juist nu komt het er op aan dat we onze verantwoordelijkheid nemen en er samen voor gaan zorgen dat Rheden weer in stabieler financieel vaarwater terecht komt. De VVD twijfelt er niet aan dat dat gaat lukken'.

Met deze zinnen werden de Algemene Beschouwingen geopend. Voor de hele tekst van onze fractie, zie bijlage.

De oppositie diende veel amendementen in om bezuinigingen terug te draaien of dekking te zoeken in verhoging van de OZB. Te makkelijk vinden wij, om huizenbezitters en ondernemers te laten opdraaien voor de tekorten die ontstaan in de bedrijfsvoering en het Sociaal Domein. Kijk eerst naar de uitgaven, hebben wij meegegeven.

25 amendementen en 5 moties verder..... werd de begroting vastgesteld, inclusief de visie "Rheden krachtiger in balans". 

Het was een lange dag..... maar wij kijken er met een tevreden blik op terug.

Wat wij willen veranderen in de begroting | Rheden

GroenLinks GroenLinks Rheden 12-11-2019 00:00

Vandaag beslist de gemeenteraad over de plannen voor volgend jaar. GroenLinks is het met veel van die voorgestelde plannen niet eens. Met welke punten? Dat zetten we hier voor u op een rij.

Vandaag, dinsdag 12 november, beslist de gemeenteraad van Rheden over de begroting van 2020. In de begroting staat welke plannen de gemeente voor het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht. De begroting is daarom erg belangrijk: hij bepaalt wat er gaat gebeuren.

De keuzes die we vandaag gaan maken zijn nog belangrijker dan in andere jaren. De gemeente moet namelijk flink bezuinigen. Het College heeft de mogelijkheden om geld te besparen (of extra inkomsten te krijgen) op een rij gezet. Ze heeft echter ook al een voorstel gedaan welke van deze besparingsmogelijkheden ze wil inzetten.

Maar uiteindelijk mag niet het College, maar de gemeenteraad beslissen. En GroenLinks is het niet met de bezuinigingsvoorstellen eens. Zij wil heel andere keuzes maken dan het College voorstelt. Ook de andere twee oppositiepartijen, SP en GPR/B, willen het anders.

We doen vandaag daarom samen met de drie oppositiepartijen een groot aantal voorstellen om de begroting aan te passen. Welke zijn dit? We zetten ze hieronder voor u op een rij.

• Wij willen de ‘algemene beschouwingen’ uit de begroting schrappen. De begroting begint met een verhaal waarin het college uitlegt wat ze belangrijk vindt. In deze ‘algemene beschouwingen’ zegt het college eigenlijk dat ze vindt dat er teveel arme mensen in onze gemeente wonen, en dat dat de reden is dat het zo slecht gaat. Wij vinden deze manier van denken beschamend. De reden dat het ons financieel zo slecht gaat is omdat het Rijk ons steeds minder geld geeft om onze zorgtaken uit te voeren.

• Wij willen niet bezuinigen op de bibliotheek. Deze heeft in de afgelopen jaren telkens weer geld moeten inleveren. Bovendien dreigt de bibliotheek in Velp te moeten sluiten. Als we een bezuiniging niet willen laten doorgaan, moet het geld natuurlijk wel ergens anders vandaan komen. In dit geval willen we de bieb openhouden door de OZB (huiseigenarenbelasting) te verhogen. Deze is in onze gemeente heel erg laag vergeleken met andere gemeenten.

• We willen niet bezuinigen op klimaatmaatregelen. De gevolgen van klimaatverandering zijn heel veel duurder dan de klimaatmaatregelen. Wij willen dit betalen door de OZB te verhogen.

• We willen niet bezuinigen op de veerpont over de IJssel bij Rheden. Als we wel bezuinigen, kan het zijn dat de veerpont moet sluiten. Wij willen dit betalen door de OZB te verhogen.

• Wij willen niet bezuinigen op verkeerslessen op scholen. In plaats daarvan zeggen wij liever ons lidmaatschap van een internationaal samenwerkingsverband op – die kost ongeveer evenveel als de verkeerslessen. Met dit lidmaatschap doen we toch niks, zegt de gemeente.

• Wij willen niet bezuinigen op individuele re-integratietrajecten. Individueel maatwerk is soms nodig om mensen aan de slag te krijgen. We willen dit betalen door minder geld uit te geven aan de inzet op ondermijning (vermenging van criminaliteit met de bovenwereld).

• Wij willen niet bezuinigen op gelijke behandeling. Er zou zo bijvoorbeeld geen geld zijn voor het meldpunt discriminatie. Het geld dat dit kost willen we halen uit een potje dat de gemeente heeft gereserveerd om elk jaar een extra evenement te organiseren. De gemeente weet toch nog niet welk evenement dat zou zijn.

• Wij willen niet bezuinigen op sportstimulering. Het voorstel is om te bezuinigen op beweegcoaches. Terwijl zij de afgelopen tijd juiste veel mensen weer actief hebben gekregen. Ook willen we niet besparen op subsidies voor aangepast sporten. In plaats daarvan willen we liever dat het betaald parkeren in Velp (achter de Albert Heijn) blijft bestaan. Het geld dat dat oplevert, kunnen we voor sportstimulering inzetten.

• Wij willen niet bezuinigen op PMD-verzamelcontainers bij de flats in Velp. Die staan daar omdat de inwoners daar zelf om gevraagd hebben. Het is een proef, die nog niet is afgelopen. Laten we eerst eens afwachten wat het resultaat is. Als mensen hun afval beter scheiden, betekent dat winst voor het milieu én minder kosten voor de afvalinzameling. Wij willen dit betalen door de OZB te verhogen.

• Wij willen niet bezuinigen op de inkomenstoeslag van mensen in armoede. Veel gezinnen, zeker met kinderen, hebben moeite om rond te komen. Om het geld dat de gemeente tekort komt juist bij deze groep weg te halen vinden wij onbespreekbaar. Om dit te betalen willen we de toeristenbelasting extra verhogen. De prijs die toeristen per overnachting aan belasting moeten betalen ligt in Rheden namelijk nog onder het landelijk gemiddelde. Ook blijkt uit onderzoek dat er niet minder toeristen komen als de toeristenbelasting verhoogd wordt.

• Wij willen voorzichtig zijn met de bezuinigingen op de schoonmaakkosten bij hulpbehoevenden. De gemeente is nu bezig om te kijken of mensen die hulp in het huishouden nodig hebben misschien een schoonmaakbedrijf kunnen krijgen in plaats van thuishulp. Een schoonmaakbedrijf is namelijk goedkoper. Op zich een prima idee. Maar we hadden deze september in de raad afgesproken te kijken hoe dat in de praktijk werkt, en of het echt besparingen oplevert. Dat weten we pas volgend jaar herfst. We willen daarom niet alvast besluiten dat we dit vier jaar lang gaan doen. Dat kunnen we pas volgend jaar besluiten. Wij willen dit betalen door de OZB te verhogen.

• Wij willen niet dat bezuinigingen belangrijker zijn dan passende zorg. De zorgkosten rijzen de pan uit. De gemeente wil kijken of zorgverleners wel goed genoeg kijken naar wat voor zorg mensen nodig hebben (‘indiceren’). De gemeente wil voorkomen dat zorgverleners een te zware behandeling voorschrijven. Dat kost dat de gemeente namelijk veel geld. Wij vinden dat iedereen de zorg moet krijgen die bij hem past. Als dat nu niet goed gebeurt, moet dat inderdaad anders. Maar de juiste zorg, en niet een besparing, moet hierbij voorop staan. Als de gemeente zichzelf een heel grote besparing oplegt, zijn we bang dat passende zorg op de tweede plaats komt, en geld op de eerste. Dat willen wij niet. Wij willen dit betalen door de OZB te verhogen.

• Wij willen niet bezuinigen op beschutte werkplekken. Sommige mensen met een arbeidsbeperking kunnen niet in een gewone baan werken. Maar zij willen wel meedoen. Dat kan via een beschutte werkplek. Die werkplek wordt aangepast aan aan de beperkingen van de werknemer. De gemeente moet van het Rijk voldoende zulke plekken hebben. Maar: de gemeente wacht tot mensen zelf komen aankloppen voor een beschutte werkplek. Daarom zijn veel van zulke plekken in Rheden niet bezet, en wil de gemeente hierop gaan bezuinigen. Wij willen dat de gemeente zelf actief op zoek gaat. Er zijn mensen zat voor wie dit een goede oplossing zou zijn. We willen dit betalen door de OZB te verhogen.

• We vinden de bezuinigingen op maatwerk in dienstverlening niet haalbaar. Als mensen hulp nodig hebben, krijgen ze nu hulp die bij hen past. Het college stelt nu voor om aan iedereen die hulp nodig heeft, in eerste instantie hetzelfde basishulptraject aan te bieden. Wij denken niet dat dit zoveel besparingen oplevert als de gemeente denkt. Want mensen krijg zo wellicht zorg die niet bij ze past. Wij willen het bedrag dat de gemeente denkt te besparen lager maken. Dat vinden wij realistischer. Wij willen dit betalen door de OZB te verhogen.

• We willen kijken of cultuurbedrijf RIQQ ook aan de bezuiniging bij kan bijdragen. We koppelen hier geen bedrag aan, maar willen dat het college dit samen met RIQQ gaat onderzoeken. We willen dat de kernactiviteiten in elk geval behouden blijven.

• We willen voorzichtig zijn met bezuinigen op de dagbesteding. De gemeente zegt dat ze voor mensen die naar de dagbesteding gaan, vaak meer betaalt dan nodig. Mensen gaan bijvoorbeeld maar 2 uur, maar de gemeente moet het hele dagdeel betalen. De gemeente wil nu over naar betalen per uur, en daarmee geld besparen. Dit vinden wij op zich een goed idee. Maar de organisaties die dagbesteding aanbieden kunnen hierdoor in de problemen komen. Zij moeten namelijk altijd voldoende personeel aanwezig hebben, ook als er tussendoor even minder cliënten zijn. We denken daarom dat er minder bespaard kan worden dan het college denkt. We willen dus minder besparingen opnemen in de begroting. We willen dit betalen door de OZB te verhogen.

• We willen voorzichtig zijn met de besparingen die een sociaal rechercheur oplevert. De sociaal rechercheur moet misbruik en fraude in Wmo en Jeugdzorg opsporen. Zij zou zichzelf wel 5 maal terugverdienen. Wij denken niet dat dat realistisch is. We willen daarom niet uitgaan van de grote besparing die de gemeente denkt te halen. We willen dit betalen uit het geld dat deze sociaal rechercheur zou kosten, en voor de rest door de OZB te verhogen.

• Wij willen niet bezuinigen op speelplaatsen in de wijk. De gemeente stelt voor een kwart van alle speelplaatsen weg te halen in de komende tien jaar. Dat willen wij niet. In plaats daarvan besparen wij liever op de subsidie voor bijzondere begraafplaatsen en de invoering van de automatische nummerplaatherkenning.

• Wij willen niet bezuinigen op de Gelrepas. Met de Gelrepas kunnen mensen met een laag inkomen goedkoper deelnemen aan sport of cultuur. De gemeente wil het aantal mensen dat gebruik mag maken van de Gelrepas kleiner maken. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat alle inwoners, ook die met minder geld, deel kunnen nemen aan de samenleving. Wij willen dit betalen door de toeristenbelasting extra te verhogen.

• Wij willen niet bezuinigen op de publieksbalies van de gemeente. Het college wil bezuinigen door een van de drie publieksbalies (Velp, de Steeg, Dieren) te sluiten. U moet dan verder reizen om uw gemeentezaken te regelen. Wij korten liever op het innovatiebudget Wmo en Jeugdzorg. Dit budget wordt vaak niet volledig besteed.

• Wij willen niet bezuinigen op jeugdzorg voor 18+. Niet alle jongeren die volwassen worden kunnen zomaar zonder hulp. De gemeente wil nu dat de hulp die er is, wordt vervangen door andere hulp, die betaald wordt uit andere potjes. Maar het Rijk praat nu over nieuwe oplossingen. Die willen wij afwachten voor we op de hulp gaan bezuinigen. We willen dit betalen door te besparen op de netwerkrol van de gemeente binnen economische zaken.

• Wij willen niet bezuinigen op het leerlingenvervoer. Sommige kinderen zitten op speciaal onderwijs. Zij worden nu thuis opgehaald met speciaal vervoer. Het college wil dat zo veel mogelijk kinderen zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer. Kinderen die dat niet kunnen, worden niet meer thuis opgehaald, maar op een opstapplaats. Wij en vervoerders voorzien problemen. Liever besparen wij door de bijdrage aan de Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen stop te zetten. De toeristen weten ons zelf goed te vinden.

• Wij willen niet bezuinigen op het contract dat we met de provincie hebben over investeringen in het landschap. Nu betalen we een kleine bijdrage aan de provincie. Door deze bijdragen kan gemeente Rheden grote subsidies bij de provincie aanvragen voor investeringen in het landschap. Deze subsidies zijn heel veel meer waard dan onze kleine bijdrage. Wij willen dus niet bezuinigen op onze bijdrage. Liever willen we dat organisatoren van grote evenementen de hekken die de gemeente ze bij evenementen uitleent zelf moeten ophalen en plaatsen. Nu doet de gemeente dat voor ze.

Over deze voorstellen wordt vandaag gestemd in de gemeenteraad. Wij houden u op de hoogte van de uitkomst. Wilt u live meekijken? Dat kan via de volgende link: https://channel.royalcast.com/gemeenterheden/#!/gemeenterheden/20191112_1

Meer weten? Een overzicht van alle mogelijke bezuinigingsmaatregelen vindt u in onderstaand document. Uit deze lijst kan de gemeenteraad ‘kiezen’. https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=rheden&id=100089174

Welke van de bovenstaande bezuinigingsmaatregelen wil het college wel nemen? Die vindt u in bijlage 4 van het volgende document. In bijlage 5 staat welke maatregelen het college niet wil overnemen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=rheden&id=100089176 

Solidariteit als basis voor de begroting 2020 | Rheden

GroenLinks GroenLinks Rheden 07-11-2019 00:00

Dat de gemeente Rheden gaat bezuinigen is de meeste lezers ondertussen wel bekend. In de inleiding op de begroting 2020 beschrijft het College haar visie op de samenleving, als achtergrond bij de bezuinigingen. Bij het lezen van deze visie vielen wij, de fractieleden van GroenLinks, van onze stoel. Hiernonder leggen we uit waarom.

 

De beeldvorming over de gemeente Rheden: prachtige omgeving, rijke natuur, mooie plek om te wonen of te verblijven. Maar nu komt het: "Achter deze façade zien we ook minder rooskleurige beelden. En deze beelden vormen een contrast met ons imago. Wij signaleren namelijk twee grote problemen die de vitaliteit van de lokale samenleving ernstig aantasten: de bevolkingsopbouw en -samenstelling is in disbalans en de gemiddelde welvaart van de inwoners van de gemeente Rheden is verhoudingsgewijs laag", aldus het College in de begroting van 2020.

 

Het College doelt daarmee op het hoge aandeel ouderen, veel laagopgeleiden, veel alleenstaanden en steeds meer eenoudergezinnen. Deze groepen leggen volgens het College een onevenredige claim op de gemeentelijke begroting en veroorzaken daarmee voor een belangrijk deel de tekorten. Dus is het volgens het College ook logisch om te bezuinigen op voorzieningen voor deze groepen.

 

Het College ziet de oplossing voor de ‘disbalans’ in de samenleving in het investeren in een sterke economie, bijvoorbeeld via hoogwaardige private zorg (aan rijke ouderen) en wellness en via startend ondernemerschap.

 

Dat is rechtse retoriek; net nu er steeds meer kritiek komt op de gevolgen van het neoliberale denken, wordt in Rheden dit oude geloof stevig omarmd.

 

In plaats van dit oude denken is een nieuwe, verbindende, raadsbrede visie nodig: solidariteit vormt wat GroenLinks betreft het kernwoord in deze visie!

 

Waarom is dat nodig? De ongelijkheid in de samenleving neemt de laatste jaren sterk toe en vormt de oorzaak van veel problemen. Het beleid van de gemeente moet er dus juist op gericht zijn deze ongelijkheid te verminderen. Ook in financieel moeilijke tijden moeten de zwakste groepen in Rheden kunnen blijven meedoen.

 

Om de voorzieningen voor deze groepen op peil te houden moet wel ergens geld vandaan komen, want financieel heeft de gemeente echt een probleem. Wij stellen daarom voor de OZB te verhogen. Dit kan prima, want de OZB is nu heel erg laag in vergelijking met veel andere gemeenten. Een groot deel van de nu voorgestelde bezuinigingen kunnen daarmee voorkomen worden. En op die manier gaan daadwerkelijk de breedste schouders de zwaarste lasten dragen!