Nieuws van politieke partijen in Rheden inzichtelijk

3160 documenten

Kadernota 2021 - Politieke beschouwingen CDA-Enkhuizen

CDA CDA Rheden 01-07-2020 09:56

De wereld veranderde na 15 maart. Het is goed om u allen weer in het echt te kunnen zien en spreken. We hebben een bizarre tijd meegemaakt. Ook in Enkhuizen zijn er mensen ziek geworden en mensen overleden. We staan hierbij stil, en voelen mee. De verspreiding van het Corona virus was al veel eerder begonnen en ziekenhuizen en bedrijven troffen voorbereidingen maar na 15 maart moest Nederland toch in lockdown om dit virus te bestrijden. Nederland, de wereld en ook Enkhuizen viel grotendeels stil. Geen sport, restaurant, theater of visite. Grote eenzaamheid, verdriet en onbegrip. Ondernemers en werknemers maken onzekere tijden door. Het leek economisch gezien zo goed te gaan. Een onzekere periode brak aan maar die ook het beste bij mensen naar boven bracht. Een periode waarin door de mensen in de zorg keihard soms achter hekken werd gewerkt. Een periode van verdriet, onbegrip wanhoop en eenzaamheid. Bewoners van verzorgingshuizen mochten geen bezoek ontvangen. De impact van eenzaam zijn wordt dan extra duidelijk. Eenzaamheid bij thuisblijvers, ouderen, bij kinderen en jongeren die niet naar school of naar sport konden. Is er oog vanuit de gemeente voor die eenzaamheid? In de pre corona fase werd al duidelijk dat er financieel ook het één en ander zat aan te komen. De tekorten op het sociaal domein zijn schrikbarend. Nu dreigt de gehele reserve op te raken. Die was nu juist nodig om klappen te kunnen opvangen en de hulp aan kwetsbare mensen te kunnen blijven garanderen. Het CDA maakt zich zorgen over de financiering van het Sociaal Domein. En dan specifiek de tekorten bij de Jeugdzorg en de WMO. We zullen met elkaar moeilijke keuzes moeten maken om de juiste zorg betaalbaar te houden. Juist in tijden van crisis is het maken van goede afspraken van groot belang. Zodat wanneer we uit de crisis komen en de ellende achter de rug is er geen mensen zijn achtergebleven. Het sociaal domein moet er zijn voor mensen die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen, of voor wie de kwaliteit van leven ernstig onder druk staat. Uitsluitend voor mensen die het nodig hebben. Maar wanneer er minder geld is zal er door iedereen een offer moeten worden gebracht. We zijn een sociale gemeente en dat willen we blijven! Om het betaalbaar te houden moeten we strenger toezien op het juiste gebruik. Uitgangspunt blijft daarbij dat iedereen mee kan doen en dat niemand aan de kant staat. De economische crisis, mede veroorzaakt door het Corona virus, heeft voor veel bedrijven, winkels, zzp, de horeca, cultuur en theater gezorgd voor een acuut probleem om inkomen te genereren. We zijn blij met de regerings- en Enkhuizense maatregelen. De afsluiting van de Melkmarkt is goed ontvangen. Een aantal ondernemers zegt verlies aan inkomsten te hebben en wijt dit aan de afsluiting. Overleg moet er volgens ons toe leiden dat de wrijving verdwijnt. Wat ons betreft gaan we een stap verder en heffen we dit jaar geen precariobelasting aan de zwaar getroffen horeca. Het te verwachten verlies aan inkomsten is minimaal en onze verwachting is dat het Rijk deze grotendeels zal vergoeden. We zijn blij dat er in onze gemeente mooie ontwikkelingen op stapel staan wat betreft onderwijshuisvesting. Nieuwe scholen in het primair onderwijs. Het CDA geeft op deze manier onze scholen graag de ruimte om onderwijs te ontwikkelen. Een punt van zorg is het tempo van de onderwijshuisvesting. We zijn dan ook benieuwd welke kansen er liggen voor het SMC. Er moet natuurlijk ook gewoond worden in onze gemeente. En dat is voor een aantal mensen op dit moment niet weggelegd. Er is een tekort aan betaalbare huur en koopwoningen net boven de sociale grens. Hierdoor is het voor jongeren en alleen gaanden moeilijk om een passende woning te vinden. Een actieve opstelling van het gemeentebestuur is hierbij noodzakelijk. Ook de ontwikkeling van passende woningen voor senioren ziet het CDA niet tot stand komen. Hierdoor stagneert de doorstroom en juist voor deze doelgroep is tijd kostbaar. Het CDA blijft van mening dat Tiny Houses een goede en betaalbare tijdelijke oplossing kan zijn als opmaat naar een volwaardige woning voor de langere termijn. Mogelijk is het een idee om een modelwoning te plaatsen zodat de juiste beeldvorming kan ontstaan. Veel mensen hebben geen idee wat ze zich bij een Tiny house moeten voorstellen. Enkhuizen zit niet hoog wanneer het om de WOZ-waarde gaat. Het was een goed en betaalbaar gebruik om de OZB aan te passen met de inflatiecorrectie. We begrijpen dat iedereen een duit in het zakje moet doen om de begroting sluitend te maken maar de 10 procent zoals gemeld vinden we te veel. Drie keer 10 procent en daarbij de inflatiecorrectie is ruim 30! Onacceptabel. We willen niet verder gaan dan een verhoging van 5% inclusief inflatiecorrectie. Het zwembad is voor ons steeds een te grote kostenpost. Verkoop het zwembad op korte termijn aan Europarcs is aan te bevelen en maak afspraken over het gebruik van het zwembad door Enkhuizers. We zien ook dat we stappen willen en gaan zetten op het gebied van duurzaamheid en het energieneutraal maken van West-Friesland. Het beschermd stadsgezicht van Enkhuizen moet natuurlijk zo blijven. De unieke ligging aan het IJsselmeer waar over het algemeen veel wind staat, kan ertoe leiden dat de verleiding ontstaat om maar zoveel mogelijk windmolens neer te zetten. De jaren tachtig kreet IJsselmeer met water, veel meer waard voor later telt ook nu nog. Door het gebruik van verbeterde windmolens kunne we een substantieel deel van ons energieverbruik opwekken. Dit is voordeliger dan zonne-energie. Hectaren vol met zonnepanelen zien we ook niet zitten. Hoe gaan we dat stapje voor stapje invullen en hoe houden we het betaalbaar voor alle inwoners. Ratten en plaagdieren kunnen zich in een ongelooflijk tempo voortplanten en veel schade toebrengen. Wanneer u dit signaleert verwachten we dat u daar adequate maatregelen tegen neemt. Evaluatie van het beleid in de komende jaren lijkt ons te lang duren. Bent u dit met ons eens en moet dit niet eerder gebeuren? Op de vesting ontstaat door het kappen van zieke bomen een rommelig patroon. Lege plekken ontstaan door gekapte bomen worden zo snel mogelijk weer opgevuld. Kan dit niet het beleid worden? Sporten neemt bij het CDA een grote plaats in en dan met name het meedoen. We vinden het belangrijk dat iedereen die wil sporten dit ook kan doen. We willen hier graag ons steentje aan bijdragen. Dit door het faciliteren van de mogelijkheden. Wat ons betreft gebeurt dit zo efficiënt mogelijk. Verenigingen die hetzelfde doel nastreven dienen wat ons betreft te fuseren alvorens we investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw. Dit gezamenlijk gebruik van kleedkamers, kantines ed. maakt het goedkoper. Wat is de visie van het college hierin? In een voorgaande raadsvergadering is duidelijk geworden dat de meerwaarde van het SED wordt gezien maar dat het SED ons te veel geld kost. We denken dat het anders en goedkoper kan wanneer we inzetten op een bestuurlijke fusie. We horen en gaan er van uit dat het ambtelijk apparaat steeds beter functioneert. Structureel willen we dat in de cijfers terugzien en een jaarlijkse kostenvermindering van 5% op tijdelijke krachten en uitzendkrachten juichen we toe. Door onze lama actie t.b.v. het hertenkamp is ons vanuit het land spontaan veel informatie toegezonden over hoe anderen een dergelijk kamp hebben opgezet. In de meeste gevallen worden dit soort kinderboerdij achtige zaken gerund door veel vrijwilligers. We zien graag dat de gemeente deze opdracht aan het hertenkamp geeft en dat hier werk van wordt gemaakt. De inflatiecorrectie komt dit jaar uit op 1,4 procent is de verwachting. Indexatie van subsidies van 2,3 % vinden we te veel. We zien liever dat je aantoont dat je extra geld nodig hebt en niet dat dit zomaar wordt overgemaakt. Dit jaar staat de indexatie reeds op 0 wat we in 2021 willen voortzetten. Iedereen moet inleveren. Voor volgende jaren zal de economie vast weer aantrekken. Slechter dan het nu is kan het bijna niet. Wanneer meer bezoekers onze mooie stad bezoeken zullen ze het vast niet erg vinden om ook een bijdrage te leveren in de vorm van toeristenbelasting. We zien dan ook graag dat hier onderzoek naar wordt gedaan om in de lijn van gelijksoortige gemeenten deze te heffen. Uiteraard kan door het uniek karakter van Enkhuizen hier wel een klein schepje bovenop. Kaart het samen de trap op en de trap af principe nogmaals aan in Den Haag. Laten we naar elkaar blijven omkijken, maar wel op 1,5 meter afstand. Groet, Jan van der Werf Gerhard van Galen.

SP Rheden opent meldpunt huishoudelijke hulp

SP SP Rheden 21-06-2020 09:18

In maart van dit jaar is de gemeente gestart met een pilot huishoudelijke hulp: voor nieuwe aanmeldingen zou er een schoonmaakbedrijf ingezet kunnen worden als dat voor de inwoner passend is. Als SP hebben we, als enige partij, tegen deze pilot gestemd. Voor ons is de signaleringsfunctie een belangrijk onderdeel van deze zorg en is huishoudelijke hulp meer dan poetsen. 

De laatste tijd krijgt de Rhedense SP diverse meldingen dat ook inwoners die op dit moment al huishoudelijke hulp ontvangen worden overgezet naar het schoonmaakbedrijf. Hierbij wordt de inwoner in sommige gevallen geen keuze gegeven. Wat ons betreft een onwenselijke gang van zaken! 

Heeft u huishoudelijke hulp en loopt uw beschikking af, dan moet u zelf 6 weken voor het einde van de termijn contact opnemen met de gemeente. We horen van inwoners, dat er lange wachttijden zijn bij het verlengen van een indicatie en dat consulenten niet kunnen garanderen dat de indicatie op tijd verlengd kan worden. 

Heeft u hier al ervaring mee of kent u mensen in uw omgeving die hier al mee te maken hebben gehad, dan horen wij dat graag. Ook andere ervaringen rondom de huishoudelijke hulp kunt u met ons delen. Neem contact met ons op via: rheden@sp.nl of 06-30773026.

SP Rheden staat achter huurders Velp Zuid

SP SP Rheden 17-06-2020 10:22

Dertig huurders aan de Dr Schaepmanstraat in Velp zijn boos omdat zij niet worden betrokken bij de uitwerking van de plannen rondom sloop en renovatie van hun buurt. De SP Rheden staat achter deze huurders en wil van Vivare weten waarom er gekozen is voor deze manier van werken.

Namens de SP heeft Henk Molenaar onderstaande brief naar Vivare gestuurd.

"Op de site van Vivare staat onder het kopje Nieuws bij punt 6 het volgende: ‘In de wijken worden diverse initiatieven opgestart. We kijken naar elkaar en helpen elkaar. Samen staan we sterk’. En elders op de site: ‘Samen werken aan een fijne buurt’. Gelet op de spandoeken, de open brief op de website Rheden Nieuws en het artikel in de Gelderlander van 9 juni jl.ervaren de bewoners van deelgebied 5 dit helaas anders. Ook als SP afdeling Rheden hebben wij dergelijke signalen ontvangen van bewoners.

‘Geen inspraak’ vinden de bewoners en dat is vreemd in een gemeente waar burgerparticipatie met hoofdletters wordt geschreven. In de prestatieafspraken 2020 staat onder Strategische Doelen: ‘Gemeente en Vivare streven naar leefbare wijken. Onder leefbare wijken verstaan we de mate waarin de omgeving past bij de eisen en wensen die door de mensen die er wonen worden gesteld’ (pagina 8). Op pagina 9 onder  Prestatieafspraken 2020 staat: ‘..om de bewoners goed te betrekken zijn er twee klankbordgroepen samengesteld, waarin een aantal bewoners, HVR, Vivare en de gemeente in overleg de plannen optimaliseren.’ Dat dit anders kan bewijst de herstructurering van het van Kolplein e.o. een aantal jaren geleden. In het sociaal plan voor dit deel van Velp Zuid staat onder Bewonersparticipatie o.a. ‘In deze werkgroep hebben een tiental bewoners Vivare en een architect anderhalf jaar lang samengewerkt aan een goed plan voor dit gedeelte van de wijk. De HVR heeft de bewoners gedurende dit traject ondersteund.’ Onze vraag is waarom in de plannen betreffende de Dr. Schaepmanstraat niet is gekozen voor een dergelijke constructie. Gelijke monniken, gelijke kappen!

Als reden voor gedeeltelijke sloop (37 keer) en planmatig onderhoud inclusief energetische maatregelen (109 keer) wordt aangegeven dat het hier gaat om “stedenbouwkundige en logistieke overwegingen”. De woningen die vallen onder dit deel van het project stammen uit dezelfde tijdsperiode en hebben dezelfde levensduur. Graag horen wij welke overwegingen hebben geleid tot deze aanpak.

In de Gelderlander wordt gesproken over de belangrijke rol van de totale vraag naar woningen en de betaalbaarheid van de woningen. Er worden 37 woningen gesloopt en 38 teruggebouwd. De huurprijzen (prijspeil 2020) variëren van €619 tot €737. In hoeverre past dit binnen de belangrijke rol van aanbod en betaalbaarheid van huurwoningen? Tevens konden we lezen dat er meer openbaar groen komt, maar daarvoor worden de tuinen kleiner en zullen er parkeerplaatsen verdwijnen. De vraag is komen hier de bekende parkeerkoffers zoals elders in de wijk voor terug?

In het geval van planmatig onderhoud bij 109 woningen moet 70% van de bewoners hun fiat geven. Wat zijn de gevolgen voor de plannen als de 70% voor het planmatig onderhoud niet wordt gehaald? En wat zijn dan de gevolgen voor het te slopen deel van de woningen aan de zuidzijde van de Dr. Schaepmanstraat?

Wij, als SP afdeling Rheden spreken de hoop uit dat mooie woorden op de site van Vivare en uit de Prestatieafspraken 2016-2020 alsnog worden  bewaarheid. Wij horen graag uw reactie op onze vragen en zorgen. Met vriendelijke groet, Namens de SP Afdeling Rheden Henk Molenaar"

SP en GPRB feliciteren inwoners Dieren en omgeving: Theothorne blijft!

SP SP Rheden 16-06-2020 07:24

Deze week kwam er goed nieuws naar buiten over schouwburg Theothorne in Dieren: het theater lijkt te zijn gered! Claudia Reusink, dochter van de eigenaar, is de nieuwe exploitant van het zalencentrum en werkt aan een doorstart van het theater en overige voorzieningen. Wij hopen dat inwoners en verenigingen snel weer gebruik van Theothorne kunnen maken, uiteraard met inachtneming van de Coronamaatregelen.

Na het vertrek van de jarenlange uitbater Maurice Vloed dreigde vorig jaar een definitieve sluiting voor Theothorne. De SP heeft daarom samen met GPRB en vele andere organisaties actie gevoerd voor het behoud van het theater in Dieren. In mei 2019 werd het manifest ‘Laat het doek niet vallen’ overhandigd aan de wethouder en de gemeenteraad met ruim 2100 steunbetuigingen. Toen vervolgens de onderhandelingen met Michiel Beltman van de Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom i.o. stukliepen riepen wij de betrokkenen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich in te zetten voor behoud van het theater en de overige voorzieningen.

SP en GPRB zijn blij dat het doek niet definitief gevallen is en hopen dat de toekomst van Theothorne veilig gesteld is. ‘Een zaal- en podiumvoorziening als Theothorne is onmisbaar.’ vinden fractievoorzitters Jorine Dirks en Magda Rook. ‘We feliciteren hierbij de inwoners en verenigingen met het behoud van Theothorne. Ook wensen we mevr. Reusink veel succes met de exploitatie van het bedrijf.’

Bouwen aan de Imboslaan in Dieren!

VVD VVD Rheden 29-05-2020 10:15

In de raadsvergadering van 28 mei jl. is het plan om te bouwen aan de Imboslaan in Dieren weer opgestart. Na de eerste poging op basis van een inschrijfwedstrijd bleek er veel bezwaar te zijn in de buurt tegen het bouwplan. En zonder brede steun van inwoners lukt het niet en dat moet je ook niet willen. Reden om een aangepast plan te maken. Gelukkig is dat plan nu in de Raad aangenomen. De VVD is daar heel blij mee. De plannen liggen er al heel lang om het terrein van de voormalige mavo te bebouwen en we hebben een tekort aan woningen.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/39658/bouwen-aan-de-imboslaan-in-dieren

Nu komt de uitwerking in een plan en wordt met het wijkplatform DiNO deze plannen met de in- en omwonenden besproken en input opgehaald. Er wordt door inwoners waarde gehecht aan het groen in de wijk en er wordt waarde gehecht aan dat er woningen komen voor woningzoekenden. En de gemeente heeft een taak in de bouw van woningen en behoud van de mooie omgeving. Dat puzzeltje zal niet eenvoudig zijn. Gun je anderen ook een plek in onze mooie gemeente of hecht je meer waarde aan al het groen in de directe omgeving van je eigen huis?

 

Wij denken dat de opgave van voldoende woningen belangrijk is in een goede leefomgeving. Met dit plan worden er dan 35 gerealiseerd waarvan minimaal 10 sociale huurwoningen die door Vivare worden gerealiseerd. En de woningen worden ook volgens de moderne eisen gebouwd, energiezuinig met aandacht voor natuur rond de woning zelf en in de omgeving.

 

De bouwopgave met alle rondvoorwaarden is niet eenvoudig. Wij denken dat dat mogelijk is; een beetje geven en nemen, dan lukt dat zeker!

De VVD gaat er vanuit dat een ieder zich realiseert dat we in een klein land met veel inwoners leven. Soms moet je dan een beetje opschuiven.

 

Rob Koekkoek

Raadslid VVD Rheden

Eindelijk beleid en een plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten!

VVD VVD Rheden 28-05-2020 10:19

Eindelijk! Er komt een plan van aanpak voor de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 26 mei jl. de ‘Verkenning en visie’ vastgesteld en de wethouder heeft toegezegd in september 2020 met het uitvoeringsplan te komen. Goed nieuws! De VVD is al meer dan 2 jaar bezig om aandacht te vragen voor de problematiek van de hoge concentratie deze woongroepen in bepaalde wijken.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/39632/eindelijk-beleid-en-een-plan-van-aanpak-huisvesting-arbeidsmigranten-en-zorgclienten

In de afgelopen weken is eens te meer gebleken hoe nodig het is beleid te hebben om de huisvesting  van arbeidsmigranten en zorgcliënten in goede banen te leiden. De bijna onmenselijke woonsituatie van 51 arbeidsmigranten in een pand aan de Willemstraat in Velp werd zelfs landelijk nieuws en ik zelf ben onlangs gebeld door verontruste inwoners uit Velp over de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Deze staat behoorlijk onder druk omdat er een concentratie is van arbeidsmigranten die nogal wat overlast veroorzaken. Veel lawaai door overmatig drankgebruik is daar een voorbeeld van. Het gaat dus enerzijds om fatsoenlijke en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten en anderzijds om de leefbaarheid en veiligheid in die wijken waar de arbeidsmigranten wonen.

De VVD heeft ook regelmatig aandacht gevraagd voor de problemen in de wijken waar veel, misschien wel te veel, locaties beschermd of begeleid wonen zijn. Ook hier zijn we vaak benaderd door inwoners die zich zorgen maakten over de leefbaarheid in hun buurt. Grote groepen veroorzaken nu eenmaal vaker overlast wat de leefbaarheid en veiligheid in de buurt niet ten goede komt. De leefbaarheid en veiligheid voor iedereen rondom de panden moet verbeterd worden en meer balans en spreiding zijn in de huisvesting van deze doelgroepen is wat ons betreft een must. Een betere spreiding in de gemeente maar nog meer spreiding de regio.

Er zijn nogal wat instrumenten om dit te realiseren. Denk aan vergunning voor kamerverhuur, aanpassen bestemmingsplannen, meer controle en handhaving, aanwezigheid beheerders op de locaties. Ik vind dat maatregelen die snel genomen kunnen worden, ook snel genomen moeten worden. De VVD zal er op zeker aandringen dat ook te doen.

 

Yola Hopmans

Fractievoorzitter VVD Rheden

Bericht van het Senioren Netwerk Regio Oost

VVD VVD Rheden 22-05-2020 04:16

Ruim twee maanden lang zijn wij allen door de intelligente lockdown genoodzaakt afstand te houden. We bevinden ons in een situatie die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Het was voorheen heel normaal om onze themamiddag bij te wonen, te winkelen, naar een concert of theatervoorstelling te gaan of koffie te drinken met vrienden. Door de coronacrisis denken we aan de dingen die we nu niet meer kunnen doen. Tegelijk waarderen we de kleine dingen die er wel zijn. De natuur krijgt weer lucht en zijn we vooral dankbaar als we gezond blijven.

De afgelopen weken was het resultaat van de maatregelen meetbaar. Zijn we blij? Ja! Tegelijkertijd beseffen we ons dat het heel triest is voor al diegene die zelf of in hun naaste omgeving geconfronteerd zijn met de gevolgen van het Corona virus.

 De versoepeling geeft ons bestuur weer de energie om de voorbereidingen voor een volgende interessante (corona-proof) themamiddag op te pakken. Wij koersen op een middag in het najaar. Hierover krijgt u te zijner tijd van ons per mail de uitnodiging. 

 Wij hopen u in goede gezondheid te mogen treffen en wensen u een mooie, niet te hete, zomer. 

 Mede namens de bestuursleden:

Geertje van der Burg, Anke Bakker, Hans Halkes, Bart Sipma ​

 Hartelijke groet, ​

Anja van Norel

Voorzitter bestuur Seniorennetwerk Regio-oost VVD 

SPontaan Daan wordt 95!

SP SP Rheden 01-05-2020 07:14

Daan Agelink (1925) is al vele jaren lid van de SP en ook al vele jaren betrokken bij de activiteiten van onze afdeling. Regelmatig schrijft hij nog columns voor de afdeling. Dit keer over hoe hij zijn 95e verjaardag heeft gevierd!

Dit wordt een verslag van mijn verjaardag. Mijn verjaardag was op 21 April jl. en het was wat bijzonders, want corona is in het land. We zitten in het verzorgingshuis waar ik woon in feite opgesloten en er mag niemand in.

Landelijk was daar een hoop heisa over maar zelf had ik er weinig last van. Al vond ik het niet fijn dat ik mijn achterkleinkinderen niet meer zag. De groten bel ik op en als ik dan hoor dat alles goed is ben ik tevreden.

Het ”feest” begon. De avond tevoren kwam er een prachtig geklede verpleegster bij me en die vertelde me dat ze een verrassing voor me had. Ze deed de buitendeur van mijn kamer open en dan kom je op een klein balkonnetje. Ze zei moet je eens kijken. Ik zag de auto van Hans, mijn zoon en er kwam een groot spandoek uit met 95 er op. Er kwamen nog meer auto’s met familie en kennissen en die begonnen te zingen en te dansen dat was een mooi gezicht.

Na een poosje was het afgelopen en de verpleegster deed de deur weer dicht. Ze ging naar beneden en kwam een poosje later weer terug met een hele partij zakken en dozen. Ze zette dat in een hoek en zei; "dat zoeken we morgenvroeg wel uit."

De volgende morgen, op mijn verjaardag, stond ze al vroeg naast mijn bed. Ze waste mij en kleedde me aan. Ze versierde mijn rolstoel en ging daarna andere mensen helpen. Tegen de middag kwam ze terug en hielp mij de cadeaus uit te pakken. Het was van alles; sambal, boeken, ingemaakte kersen, bloemen, bier en berenburger. Ze zette alles zo in de kamer dat het goed zichtbaar was en zei “morgen ruimen we alles weer op”. En zo gebeurde het ook de volgende dag, na de middag was ze er weer en bracht de kamer weer in de oude toestand terug.

Het was voor mij en mijn verwanten ondank alles toch nog leuk. Voor de verpleging was het een boel werk erbij maar dacht u dat ze dat erg vonden; echt niet!

En voor deze mensen gaan we klappen en de gestreepte pakken strijken de bonussen op. Volgend jaar is het stemmen, kijk eens op het programma van de SP.

Daan.

SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0 is genoeg’

SP SP Rheden 26-04-2020 11:57

Vandaag viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken hebben met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhoog gaat. Van mensen die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen. Dit raakt me diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij roepen dan ook iedereen, huurder of niet, die deze mening deelt op om steun uit te spreken. Zo laten we samen zien dat we willen dat de minister, wethouders en huurbazen deze noodzakelijke eerste stap zetten.” In de Eerste Kamer werd deze week een motie van SP senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Daarmee is het nog niet zeker dat het kabinet dat ook gaat doen. Voor de SP is huurbevriezing slechts een eerste stap. Veel meer is nodig om uit de wooncrisis te komen.

Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden: “Lokaal zien we de afgelopen jaren al huurders in de knel komen. Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Toen is een extra belasting ingevoerd, de verhuurderheffing, die nog steeds geheven wordt en ervoor zorgt dat 3 maanden huur rechtstreeks naar de staatskas gaan. Huurders wordt nu weer gevraagd de rekening te betalen. Dat is onbestaanbaar.”

Woningbouwcorporatie Vivare heeft aangegeven niet per 1 juli, maar de huur per 1 september te gaan verhogen. Dit is nog steeds een huurverhoging, die wij niet wenselijk vinden. Wij willen de verhuurders binnen onze gemeente oproepen de huurverhoging te stoppen.

SP Rheden over Theothorne: 'Laat het doek niet alsnog vallen!'

SP SP Rheden 17-04-2020 07:13

Recent is bekend geworden dat de toekomst van het theater in Theothorne nog allerminst zeker is. De onderhandelingen tussen de stichting Cultuur en Sport Veluwezoom i.o. en de eigenaar, familie Reusink, zijn stukgelopen en er kon geen huurovereenkomst worden gesloten. De Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom i.o. is sinds september vorig jaar in beeld als nieuwe mogelijke exploitant voor het theater/zalencentrum.

Vorig jaar heeft de SP samen met GPRB en vele andere organisaties actie gevoerd voor het behoud van het theater in Dieren. In mei 2019 werd het manifest ‘Laat het doek niet vallen’ overhandigd aan de wethouder en de gemeenteraad met ruim 2100 steunbetuigingen.

De SP Rheden doet hierbij nogmaals een oproep aan het college van burgemeester en wethouders, de familie Reusink en de Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom i.o. om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en het doek niet alsnog te laten vallen voor de schouwburg in Dieren en zich ook in te zetten voor behoud van de overige maatschappelijke voorzieningen in Theothorne.

Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden: "Het kan niet zo zijn dat na de huidige Coronacrisis de inwoners uit Dieren, de gemeente Rheden en omstreken, niet meer naar het theater kunnen en dat de culturele verenigingen en organisaties dan hun podium kwijt zijn."