Nieuws van politieke partijen in Rheden inzichtelijk

3380 documenten

Werkbezoek Incluzio en ALV op 11 december

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 30-11-2023 09:35

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1465713/413248/Jonkvrouw Brantsen CentrumHet bestuur en de fractie van de ChristenUnie afdeling Rheden en omstreken nodigen u van harte uit voor een werkbezoek aan Incluzio en/of de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 11 december. Deze bijeenkomsten staan in het teken van 'Zorgszame gemeenschappen', één van de thema's uit het landelijke verkiezingsprogramma, waarbij wij met u willen bespreken hoe we daar in de gemeente Rheden samen vorm aan kunnen geven. Hieronder vindt u meer informatie en de agenda.

Het programma voor 11 december bestaat uit een werkbezoek, een gezamenlijke maaltijd en aansluitend de Algemene Ledenvergadering. Het is mogelijk slechts een deel van het programma aanwezig te zijn. Het werkbezoek en de gezamenlijke maaltijd is bedoeld voor leden van de ChristenUnie afdeling Rheden e.o.. De Algemene Ledenvergadering is open voor iedereen. Wij nodigen u van harte uit, vooraf aanmelden is gewenst.

Agenda

15.30 – 17.30 Werkbezoek Incluzio over hun taken en resultaten (voor leden)17.30 – 18.30 Gezamenlijke maaltijd (voor leden)18.30 – 19.00 Inloop met koffie (open)19.00 – 20.15 Algemene ledenvergadering

Opening, notulen, mededelingen bestuur Herverkiezing bestuur: voorzitter Jan Hekman is aan het einde van zijn eerste termijn en herkiesbaar Goedkeuring jaarrekening 2022 en begroting 2023 Vanuit de fractie – terugblik 2023 Gesprek over thema verkiezingen ‘Geloof in de samenleving’ en 'Zorgzame gemeenschappen' Afsluiting en napraten Locatie 

Jonkvrouw Brantsen Centrum, Dorpsstraat 70 in Rheden, tegenover de Dorpskerk.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst, of een deel daarvan, is gewenst. 

Klik hier om u aan te melden.

Werkbezoek Incluzio en ALV op 11 december

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 30-11-2023 09:35

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1465713/442566/Jonkvrouw Brantsen CentrumHet bestuur en de fractie van de ChristenUnie afdeling Rheden en omstreken nodigen u van harte uit voor een werkbezoek aan Incluzio en/of de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 11 december. Deze bijeenkomsten staan in het teken van 'Zorgszame gemeenschappen', één van de thema's uit het landelijke verkiezingsprogramma, waarbij wij met u willen bespreken hoe we daar in de gemeente Rheden samen vorm aan kunnen geven. Hieronder vindt u meer informatie en de agenda.

Het programma voor 11 december bestaat uit een werkbezoek, een gezamenlijke maaltijd en aansluitend de Algemene Ledenvergadering. Het is mogelijk slechts een deel van het programma aanwezig te zijn. Het werkbezoek en de gezamenlijke maaltijd is bedoeld voor leden van de ChristenUnie afdeling Rheden e.o.. De Algemene Ledenvergadering is open voor iedereen. Wij nodigen u van harte uit, vooraf aanmelden is gewenst.

Agenda

15.30 – 17.30 Werkbezoek Incluzio over hun taken en resultaten (voor leden)17.30 – 18.30 Gezamenlijke maaltijd (voor leden)18.30 – 19.00 Inloop met koffie (open)19.00 – 20.15 Algemene ledenvergadering

Opening, notulen, mededelingen bestuur Herverkiezing bestuur: voorzitter Jan Hekman is aan het einde van zijn eerste termijn en herkiesbaar Goedkeuring jaarrekening 2022 en begroting 2023 Vanuit de fractie – terugblik 2023 Gesprek over thema verkiezingen ‘Geloof in de samenleving’ en 'Zorgzame gemeenschappen' Afsluiting en napraten Locatie 

Jonkvrouw Brantsen Centrum, Dorpsstraat 70 in Rheden, tegenover de Dorpskerk.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst, of een deel daarvan, is gewenst. 

Klik hier om u aan te melden.

Toespraak begrotingsbehandeling 7 november 2023

CDA CDA Rheden 10-11-2023 11:15

Onderstaande is de toespraak van fractielid Cyril Weijers over de begroting van de gemeente Rheden voor het jaar 2024. De toespraak is ook terug te kijken op de website van de gemeente Rheden. Geachte voorzitter, We zijn hier vandaag bijeen om de begroting voor het jaar 2024 van de gemeente Rheden te bespreken. Niet groener, niet socialer en niet dichterbij want bijna failliet, dat is wat me bekroop toen ik het stuk las. De huidige begroting zoals deze voorligt, roept grote zorgen op en geeft aanleiding tot ernstige overwegingen. Het is van cruciaal belang dat we als gemeenschap en als Raad nadenken over welke koers we willen varen. Welke gemeente willen we zijn? We weten dat deze discussie pas later op onze raadsagenda zal verschijnen, maar maar ook nu moeten we het er al over hebben. Begroten is ook een vorm van visievorming. Hoe zuinig willen we als gemeente zijn? Willen we een extra greep doen in de portemonnee van inwoners? En zo ja, waar geven we het dan aan uit? Onze visie is geworteld in het idee dat we een groene gemeente moeten blijven. Een gemeente waarin het behoud en de bescherming van ons prachtige natuurlijke erfgoed vooropstaan. We moeten blijven investeren in groene initiatieven, duurzaamheid. Dit groene karakter is wat Rheden zo bijzonder maakt, en het is van vitaal belang dat we dit behouden voor de generaties die na ons komen. Tegelijkertijd willen we een gemeente zijn die gastvrijheid en toerisme omarmt. We moeten ervoor zorgen dat Rheden een aantrekkelijke bestemming blijft voor bezoekers, zodat we economische groei en werkgelegenheid kunnen stimuleren. We kunnen groei realiseren zonder afbreuk te doen aan ons groene karakter. Dit vereist evenwicht en zorgvuldige planning. Wat betreft zorg, willen wij een zorgzame gemeente te zijn maar daarbij wel realistisch. De kosten voor zorg blijven stijgen en we moeten voortdurend streven naar efficiëntie. Al eerder hebben wij aangegeven dat bijvoorbeeld ten aanzien van de WMO nog wel beter op de kosten kan worden gelet of op een slimmere wijze. In de Jeugdzorg heeft onder het vorige College onze wethouder laten zien dat out of the box denken en ook doen soms al kan leiden tot besparingen. Voorzitter, zo heb ik voorbeelden voorbij zien komen waarbij bijvoorbeeld werd gewerkt met een "zorgarrangeur" waarbij kostenbesparingen konden worden bewerkstelligd met als voorwaarde dat daarbij domein overstijgend wordt gewerkt (artikel uit Binnenlands bestuur van 21 februari 2023). Een ander voorbeeld was dat de gemeente samen met zorgaanbieders een coöperatie oprichtten zodat er sprake was van gelijkwaardigheid, herkenbaarheid en dat leidde tot meer her en erkenning. Men kon sneller acteren, samen het goede gesprek voeren en sneller kijken naar voorliggende voorzieningen en dus ook elkaar helpen. Dat leidde, voorzichtig ingeschat, tot weer besparingen en verbetering van de zorg. Het is verontrustend dat dergelijke initiatieven momenteel lijken te ontbreken. We moeten voortbouwen op deze successen en blijven streven naar een efficiëntere en effectievere zorgverlening. Het is essentieel dat we niet langer vertrouwen op oude structuren die aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Graag vernemen wij van de portefeuillehouder wat zij concreet voornemens is te doen om grip te krijgen op de oplopende kosten. Deze uitdagingen vereisen actie. Het CDA roept het College op om deze zorgen serieus te nemen en de nodige maatregelen te nemen om onze zorgverlening te verbeteren en effectiever te maken. Bovenkant formulierMaar onze visie, voorzitter, reikt verder dan alleen groen en gastvrijheid en goede zorg. We streven ernaar een financieel gezonde gemeente te zijn. Structureel gezond financieel beleid moet ons uitgangspunt zijn. We moeten onze middelen verstandig beheren, niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn, om de stabiliteit van onze gemeente te waarborgen. Dat zien wij helaas niet terug in deze begroting. Deze baart ons grote zorgen. We kunnen er niet omheen dat deze begroting, in onze optiek, gebaseerd is op aannames en weinig oog heeft voor de aanzienlijke risico's die daarmee gepaard gaan. De geschiedenis heeft ons herhaaldelijk geleerd dat vertrouwen op de begroting niet altijd gerechtvaardigd is. We hebben de afgelopen periode, ik neem u even mee, het volgende gezien: een beleidsarme begroting, een kadernota zonder onderliggende financiële paragraaf, een jaarrekening die pas tijdens de vergadering kon worden geaccordeerd en dan nu een begroting onder spanning. Gezien dit resultaat geeft dat ons niet veel vertrouwen in de huidige begroting. Met kunst- en vliegwerk zijn de afgelopen jaren begrotingen sluitend gemaakt, maar dit heeft geresulteerd in het aanzienlijk verminderen van onze reserves. Wij constateren een College dat niet meer in control is over de financiën. Wij ondersteunen dan ook de motie van de VVD die mede door ons is ondertekend om zogezegd ook als Raad beter in positie te worden gebracht om een vinger aan de pols te houden de komende tijd. Deze begroting lijkt beladen met risico's, en dat is onwenselijk. Het doet me denken aan een situatie waarin onze gemeente als een Titanic op een ijsberg afstevent. Het College ziet deze ijsberg, is zich bewust van de risico's, maar gokt erop dat onze gemeente er wel veilig doorheen zal varen. We weten allemaal wat er met de Titanic is gebeurd, en we kunnen niet dezelfde fouten maken. Een ander vergelijkbaar voorbeeld komt naar voren wanneer we naar onze inwoners kijken die kampen met schulden. Als zij om hulp vragen, stellen we samen een overzicht op van hun inkomsten en uitgaven. Hierbij wordt expliciet aangegeven dat er geen nieuwe schulden mogen worden gemaakt, en we benadrukken het belang van zuinigheid. Maar deze begroting lijkt geen vergelijkbare principes toe te passen. Er worden geen concrete keuzes gemaakt, enkel mogelijkheden geschetst zonder garantie op succes, en er ontbreekt een backup-plan als deze benadering faalt. Voorzitter, met name het ontbreken van een backup-plan vinden wij onvoorstelbaar. Graag horen wij van het College wat zij gaan doen als blijkt dat de reeds ingeboekte kansen op besparingen niet worden gerealiseerd? Het valt ons op dat het College, om de begroting sluitend te krijgen, wederom het meest voor de hand liggende middel inzet, namelijk een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Vorig jaar is de OZB al verhoogd met in totaal 12%, en dit jaar wordt dezelfde maatregel opnieuw toegepast. Wat zouden onze inwoners hiervan vinden? Heb je net een zure appel mogen doorbijten tijdens een keukentafel-gesprek, valt vervolgens de OZB door de brievenbus van een gemeente die zelf de zure appel laat liggen … We lezen in het coalitieakkoord dat een mogelijke verhoging van de OZB-tarieven pas als laatste middel zou worden ingezet. Er werden alternatieve financiële oplossingen voorgesteld, zoals het zoeken naar provinciale, nationale en Europese subsidies, creatieve financieringsvormen en inzetten op positieve exploitatiesaldi volgens het financieel meerjarig perspectief. Het College lijkt echter snel te grijpen naar de OZB-verhoging, terwijl dit in tegenspraak is met de eerder uitgesproken intenties. In hetzelfde akkoord staat dat een OZB-verhoging afhankelijk zou zijn van de koopkrachtontwikkeling van onze inwoners. Wij hebben de afgelopen periode allemaal gezien dat er sprake was van een negatieve koopkracht voor onze inwoners en vanuit de gemeente is ook veel geprobeerd middels allerlei regelingen om de koopkracht op peil te houden. Hoe kan dan dit voorstel gedaan worden in het licht van wat ik zojuist heb geschetst, graag hoor ik van het College en de coalitiepartijen een uitleg hierover. Samen met de VPR doen wij een voorstel om het OZB percentage beperkt te houden, dat zal door de VPR nader worden toegelicht. Wat onze fractie betreft is de rek er bij onze inwoners er uit en dat geldt ook voor deze begroting. Het lijkt ons hoog tijd om de broekriem aan te halen, de ambities bij te stellen of uit te stellen, en eerst de financiën van onze gemeente op orde te brengen. Pas nadat we financieel weerbaar zijn, kunnen we verder kijken naar wat er nog mogelijk is. De cijfers liegen er niet om. De lijst van voorgestelde besparingen, die gemakshalve ook al zijn meegenomen in de begroting geven ons geen vertrouwen. Er is volstrekt niet duidelijk of het haalbare opties zijn. Wij zouden zijn zeer geïnteresseerd zijn in hoe bijvoorbeeld de provinciale toezichthouder bijvoorbeeld aankijkt tegen en oordeelt over deze ‘besparingen’. Een eventuele doorrekening van deze begroting door een derde partij, zoals al eerder is geopperd door de VVD, zou wat ons betreft ook een goede optie zijn. Het is absoluut noodzakelijk dat deze neerwaartse trend stopt. We moeten streven naar een aanzienlijke verhoging van onze reserves, in plaats van te proberen kleine toevoegingen te doen. Dit is eenvoudigweg niet voldoende. Deze situatie vraagt om actie, actie van het College, dat deze aanzienlijke risico's moet inzien. Wij vinden ook dat de Raad, gezien de omstandigheden, er dus nog dichter op de financiën moet zitten Onze fractie kan in ieder geval niet rustig slapen met de voorliggende begroting. We hebben al eerder aangegeven dat niet alles kan zoals de huidige ambities van deze coalitie en het College suggereren. Het is duidelijk dat deze ambities niet in lijn zijn met de beschikbare financiële middelen. Dit vereist aanpassing van de ambities, uitstel of besparingen, en ja, zelfs bezuinigingen. We begrijpen dat het woord 'bezuinigingen' niet graag gehoord wordt, maar zoals we van onze burgers vragen om verstandig om te gaan met hun financiën wanneer ze zich tot de gemeente wenden met financiële problemen, geldt dit ook voor onze gemeente. We moeten realistisch zijn. Het is duidelijk dat er te veel wordt gefocust op 2025, en het lijkt erop dat men de moed al heeft opgegeven voor 2024. Eigenlijk verplaatst het College de fundamentele keuzes naar de kadernota 2025, zo lezen wij. Realiseert het College zich wel dat wanneer de gemeente het komende jaar 7 miljoen verlies draait – en die kans lijkt me heel groot – de algemene reserve naar 0 gaan? Dit is niet acceptabel. We verwachten daadkracht van het College, zelfs als de keuzes moeilijk zijn. Het is nu de tijd om maatregelen te nemen en de koers bij te sturen. Samen kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden en onze visie verwezenlijken. Laten we deze begroting beschouwen als de eerste stap op weg naar het realiseren van een gemeente die groen, gastvrij, financieel gezond en zorgzaam is. Ik dank u voorzitter. Cyril Weijers

Ons gemeentelijk huishoudboekje moet op orde komen

VVD VVD Rheden 07-11-2023 03:09

Op 7 november bespreekt de gemeenteraad van Rheden de programmabegroting. Lees hier de inbreng van onze fractievoorzitter.

https://rheden.vvd.nl/nieuws/54135/programmabegroting2023

Vandaag praten we in dit huis over de financiële toekomst van onze gemeente. Een belangrijk moment in het politieke jaar. Voor de kijkers thuis: u kunt het vergelijken met de algemene beschouwingen na Prinsjesdag, waar we met elkaar in conclaaf gaan waar we ons geld aan uit gaan geven. Maar dan zonder het koffertje, de hoedjes en zonder de aanwezigheid van het koninklijk huis.

Onze ‘miljoenennota’ laat deze keer een interessant beeld zien, namelijk: dat ons huishoudboekje niet op orde is. Dit besef komt uiteraard niet uit de lucht vallen; afgelopen jaren werd er vanuit het rijk steeds meer geld naar de gemeenten overgemaakt; alleen werden de kosten ook steeds groter waardoor de bijdrage van het Rijk meer en meer onvoldoende blijkt.

Ons huishoudboekje – net als bij elk gezin een leidraad om te zien wat er binnenkomt en wat je dus kan uitgeven – laat zien dat er iets moet gebeuren. Dat we iets moeten doen. We zien almaar stijgende kosten die onvoldoende gecompenseerd worden door hogere inkomsten vanuit het Rijk. Een kind kan begrijpen dat dit scenario ons uiteindelijk zal leiden naar een onwenselijke en wellicht onomkeerbare situatie voor onze gemeente, en onze fractie maakt zich hier zorgen over.

 

Het college laat zien in de Programmabegroting dat zij deze urgentie voelt, en dat ook zij zich zorgen maken over deze spannende financiële situatie waar onze gemeente op afstevent. Dat is goed. Alleen, haar aanpak en voorgestelde oplossingen zijn voor onze fractie niet voldoende om onze zorg weg te nemen. De besparingen die voorgesteld worden zijn in onze ogen niet voldoende reëel; en vaak gebaseerd op aannames en daarmee risicovol.

 

Er zal wat moeten gebeuren, en op dit moment gebeurt er wat onze fractie betreft te weinig. Dat is de ongemakkelijke waarheid waar wij als gemeenteraad op dit moment een antwoord op moeten geven, en proberen om het College aanwijzingen geven (en te overtuigen) om het huishoudboekje weer op orde te brengen. De besluiten die nu voor ons liggen nemen onze financiële zorgen niet weg, sterker nog: door alle aannames en ongedekte risico’s draagt het in onze optiek bij aan nog meer onzekerheid en onrust. 

 

Graag neem ik nu enkele aannames en risico’s uit de begroting met jullie door:

Als eerste is er geen aangepast beleid (lees controle) opgesteld dat ervoor zorgt dat we in 2024 ook daadwerkelijk binnen de financiële kaders blijven die we zelf voorstellen. We gaan er dus van uit van de aanname dat alle plannen die we maken ook daadwerkelijk lukken. Als dat niet zo is (wat we verwachten omdat afgelopen jaren vaak hebben gezien) is er geen plan B;De besparingen (of bezuinigingen – wij noemen het beestje graag bij z’n naam) die voorspeld worden in de programmabegroting, zijn gebaseerd op beleid dat nog niet op z’n plaats is en wat dus nog eerst in de toekomst succesvol uitgevoerd moet worden (denk hierbij aan de koersnota sociaal domein). We gaan nu dus uit van een positief begrotingsresultaat, dat gebaseerd is op bezuinigingen die nog moeten plaatsvinden – en of dat gaat lukken moet allemaal nog blijken. Deze aanname (want dat is het) is in onze ogen een onbegrijpelijk groot risico dat de gemeente neemt – maar daarover zo meteen meer.Feit is dat er geen plannen zijn om de lijst met besparingen regelmatig te controleren of te monitoren. Afgelopen jaren is gebleken dat voorgenomen of voorspelde bezuinigingen vaak niet gehaald worden. En toch gaan we er nu vanuit dat dit deze keer wel het geval is. Wij vinden dat niet alleen moeilijk te begrijpen, wij vinden het ook risicovol en vooral naïef. Dat is de reden dat onze fractie over dit onderwerp een motie in zal dienen, maar daarover later meer.

 

Voorzitter, naast de net opgesomde aannames hebben wij ook nog wat risico’s die onze fractie noodzakelijk vindt om te benoemen.

Bijvoorbeeld dat alle bezuinigingen die genoemd worden in bijlage 11 van de begroting niet gepaard gaan van risicobeperkende maatregelen (in de volksmond – een plan B, oplossingen voor als de voorgestelde bezuiniging niet gehaald wordt). Als voorbeeld wil ik hier de besparingen op de jeugdzorg en de WMO aanhalen, waar nu al bekend is dat het slagingspercentage maar 25% is, maar waar geen risicodekking tegenover staat. Dit risico (75% kans dat het niet gehaald wordt is wat ons betreft een groot risico) kan onze gemeente ruim 1 miljoen kosten. Die dan weer uit de algemene reserve gedekt moet worden. Waar op dit moment nog maar een krappe 5 miljoen in zit…. U snapt onze zorg.Als tweede risico is de financiële reservering die gemaakt is op het IJsseldistrict (in de volksmond: de nieuwe wijk die gebouwd gaat worden op het terrein van het voormalige Ziekenhuis Velp). Om dit mogelijk te maken is er een reservering (claim) op ons spaarpotje (algemene reserve) gelegd van 2,5 miljoen. Dit betekent dat wij dit geld niet meer vrij kunnen besteden, omdat het gereserveerd is voor de bouw van de nieuwe wijk. Ons spaarpotje (waar nu nog een krappe 5 miljoen in zit), wordt op deze manier wel erg uitgehold. En – voor de kijkers thuis – als onze spaarpot leeg is, kunnen we eventuele tegenslagen niet meer opvangen… dat baart ons ernstige zorgen.Als laatste risico willen we benoemen dat van alle voorspeld besparingen, de consequenties en impact voor de inwoners niet duidelijk is. In gewone mensentaal: er worden allerlei plannen doorgevoerd, maar we weten nog niet op welke manier die onze inwoners gaan raken. 

 

Voorzitter, we realiseren ons dat we als raad de verantwoordelijkheid hebben eventuele oplossingen aan te dragen. Zoals u van ons gewend bent als constructieve oppositiepartner; doen we, in het belang van onze inwoners, hierbij een poging:

Als eerste lijkt ons het temporiseren van de organisatie (door)ontwikkeling een goed plan. Alle organisatieontwikkelingsplannen gaan hiermee niet in de ijskast, maar worden over een langere periode uitgesmeerd waardoor de miljoenen die hiermee gemoeid zijn over meerdere jaren worden verspreid. Dit geeft ons nu wat financiële lucht, en daarnaast geef je ook de nieuwe gemeentesecretaris de kans om hier zijn stempel op te drukken.Als tweede willen wij graag een bezuiniging voorstellen op niet- wettelijke taken zoals het monumentenbeleid, vergroeningsprojecten, niet direct noodzakelijk straatherinrichtingprojecten en [graag nog wat opties].Ook zouden wij ons kunnen voorstellen dat het college nog eens kritisch kijkt naar de kosten die gemoeid zijn bij het Digitaal Rheden project. 

 

Als laatste voorzitter, is er nog een laatste kanttekening bij de Programmabegroting die wij als fractie graag willen maken. Het college spreekt over het belang van sociaal beleid, waar deze Programmabegroting voor zou staan. Maar voorzitter, onze fractie vraagt zich oprecht af hoe sociaal het is om een toekomstperspectief voor te stellen dat gebaseerd is op aannames en risico’s en dat alle beslissingen voor zich uitschuift. We hebben nu een probleem, voorzitter – en onze inwoners hebben ons gekozen om deze problemen op te lossen, en niet voor ons uit te schuiven naar 2025 en verder.

Wij zijn ervan overtuigd dat er nu wat moet gebeuren, dat er nu politieke keuzes gemaakt moeten worden (hoe pijnlijk ook) die de eigen regie én bestaanszekerheid van onze gemeente nu en in de toekomst waarborgen. 

 

Graag wil ik nu onze motie aan u voorleggen:

De Programmabegroting is een plan - maar zoals we weten is een plan de meest waarschijnlijke wijze van niet uitvoeren. Dat is afgelopen jaren gebleken. Toen hadden we nog een algemene reserve waar we uit konden putten. Nu nagenoeg niet meer. Om deze reden heeft onze fractie, samen met de fracties van GroenLinks, GPRB en VPR een motie samengesteld die er voor moet zorgen dat dit beter gecontroleerd en gemonitord wordt. Zodat dit plan kans maakt om het te halen.”

Inwoners groener dan de gemeente

CDA CDA Rheden 02-11-2023 16:17

Meer dan 600 inwoners hebben in 2022 deelgenomen aan het Burgerberaad. De centrale vraag was toen hoe Rheden CO2 neutraal moet worden in 2040. Het Burgerberaad heeft veel interessante nieuwe inzichten opgeleverd, bijvoorbeeld over consuminderen, bewustwording en de verduurzaming van woningen. Maar het belangrijkste wat onze inwoners noemen: vergroening van onze leefomgeving. Op basis van het Burgerakkoord is nu een Duurzaamheidsagenda geschreven. Hierin staat beschreven wat de gemeente gaat doen met alle ideeën van inwoners. Veel geld wordt uitgetrokken voor bijvoorbeeld consuminderen, energiecoaches en communicatie. Maar geen cent om onze gemeente nog groener te maken. Wij vinden het jammer dat het krachtige signaal van onze inwoners niet één op één is overgenomen door de gemeente. Te veel ligt de focus van de gemeente nu op woningbouw en energie-opwek. Te veel wordt groen gezien als iets dat er nou eenmaal is en weinig bijzondere aandacht behoeft. Bij de behandeling van de duurzaamheidsagenda hebben wij er nadrukkelijk aandacht voor gevraagd: we moeten onze inwoners serieus nemen, de weg naar een CO2-neutrale gemeente gaat via groen. Zeker in het licht van de vele duizenden huizen die de komende jaren gebouwd gaan worden in de regio. Het betekent namelijk dat al die nieuwe mensen gebruik zullen gaan maken van het bestaande groen in onze gemeente om bijvoorbeeld de hond uit te laten, te fietsen in de bossen, etc. Wij zullen er blijvend aandacht voor vragen: Rheden moet het groene hart blijven van de regio. Peter Paul Geelen

Uit de gemeenteraad: duurzaamheidsagenda, hospice Rozenheuvel en samenwerking

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 02-11-2023 07:20

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1464492/413248/hospice rozenheuvel.jpgOp 31 oktober 2023 heeft de raad de Duurzaamheidsagenda vastgesteld. Dit is een vertaling van het Burgerakkoord over de vraag: Hoe wordt Rheden CO2-neutraal in 2040? Die agenda is samen met de klankbordgroep van het Burgerakkoord opgesteld. Hierin komen twee speerpunten van de ChristenUnie samen, recht doen aan de schepping en recht doen aan elkaar: we doen het samen als inwoners en gemeente.

We hebben veel respect voor de deelnemers aan het burgerakkoord. De gemeente heeft hun geduld wel op de proef gesteld. Maar nu investeren we ook in een verbindingsofficier, een goede zaak.

De gemeenteraad kan werken binnen een vaste structuur, dat is effectief. De deelnemers van het Burgerberaad moesten alles nog uitvinden, ook hoe samen te werken. Dat biedt kansen, maar het kan ook lastig zijn, vooral als de verwachtingen onderling sterk verschillen. Als ChristenUnie hebben we hier aandacht voor gevraagd wat betreft ondersteuning, zodat de burgers resultaten zien en er ook plezier in kunnen houden. Ondanks de moeilijke financiële positie heeft de gemeente € 500.000,- per jaar opzij gelegd voor de uitvoering van het Burgerakkoord. We hebben van harte ingestemd.

Samenwerking

De raad heeft verder de aanbevelingen van de rekenkamercommissie overgenomen over het optimaliseren van de samenwerking tussen Raad, college en organisatie. Ook dit is voor ons een belangrijk onderwerp. Nu moeten we met deze drie geledingen aan de slag, onder begeleiding van de griffie.

Hospice Rozenheuvel

Ten slotte hebben we een raadsbrede motie aangenomen om het college te ondersteunen bij de inzet voor het behoud van het hospice Rozenheuvel. We vinden dit een heel belangrijke voorziening voor de regio en willen er alles aan doen wat mogelijk is om sluiting te voorkomen.

Hendri Witteveen.

Uit de gemeenteraad: duurzaamheidsagenda, hospice Rozenheuvel en samenwerking

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 02-11-2023 07:20

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1464492/442566/hospice rozenheuvel.jpgOp 31 oktober 2023 heeft de raad de Duurzaamheidsagenda vastgesteld. Dit is een vertaling van het Burgerakkoord over de vraag: Hoe wordt Rheden CO2-neutraal in 2040? Die agenda is samen met de klankbordgroep van het Burgerakkoord opgesteld. Hierin komen twee speerpunten van de ChristenUnie samen, recht doen aan de schepping en recht doen aan elkaar: we doen het samen als inwoners en gemeente.

We hebben veel respect voor de deelnemers aan het burgerakkoord. De gemeente heeft hun geduld wel op de proef gesteld. Maar nu investeren we ook in een verbindingsofficier, een goede zaak.

De gemeenteraad kan werken binnen een vaste structuur, dat is effectief. De deelnemers van het Burgerberaad moesten alles nog uitvinden, ook hoe samen te werken. Dat biedt kansen, maar het kan ook lastig zijn, vooral als de verwachtingen onderling sterk verschillen. Als ChristenUnie hebben we hier aandacht voor gevraagd wat betreft ondersteuning, zodat de burgers resultaten zien en er ook plezier in kunnen houden. Ondanks de moeilijke financiële positie heeft de gemeente € 500.000,- per jaar opzij gelegd voor de uitvoering van het Burgerakkoord. We hebben van harte ingestemd.

Samenwerking

De raad heeft verder de aanbevelingen van de rekenkamercommissie overgenomen over het optimaliseren van de samenwerking tussen Raad, college en organisatie. Ook dit is voor ons een belangrijk onderwerp. Nu moeten we met deze drie geledingen aan de slag, onder begeleiding van de griffie.

Hospice Rozenheuvel

Ten slotte hebben we een raadsbrede motie aangenomen om het college te ondersteunen bij de inzet voor het behoud van het hospice Rozenheuvel. We vinden dit een heel belangrijke voorziening voor de regio en willen er alles aan doen wat mogelijk is om sluiting te voorkomen.

Hendri Witteveen.

Belastingverhoging: Samen moeten we het doen

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 01-11-2023 09:42

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1464477/413248/Fractie 3 personen bewerkt.jpgNaast alle zorgen in de wereld komt er ook dichtbij veel op ons af. Hoe houden we een gemeente waarin het goed leven is? Hoe doen we recht aan elkaar, natuur en milieu en woningzoekenden? Hoe krijgen we een warm huis, ook in de toekomst. Dat alles raakt aan de begroting van de gemeente.

De gemeente heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. De afgelopen jaren hebben we de lasten (ozb) laag gehouden. Maar door stijgende en onvoorspelbare kosten hebben we ingeteerd op de algemene reserve, het spaarpotje van de gemeente. Dat is nu bijna leeg. De vooruitzichten zijn slechter dan een jaar geleden. De ChristenUnie wil nu geen onomkeerbare besluiten nemen, geen voorzieningen beëindigen. Daarom vinden we belastingverhoging voor 2024 noodzakelijk.

Komend voorjaar willen we als gemeenteraad goed nadenken over wat de gemeente in de toekomst nog wel kan doen en wat niet en wat dat mag kosten. Dat bepaalt de begrotingen van 2025 en daarna. We staan voor grote uitdagingen. Alleen samen, als inwoners, verenigingen, bedrijven en gemeente, kunnen we die aanpakken. De ChristenUnie nodigt u uit om daarin mee te denken. Ideeën? Stuur een e-mail naar fractie@rheden.christenunie.nl.

Deze bijdrage is verschenen in de Regiobode van 1 november 2023.

Belastingverhoging: Samen moeten we het doen

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 01-11-2023 09:42

https://rheden.christenunie.nl/k/news/view/1464477/442566/Fractie 3 personen bewerkt.jpgNaast alle zorgen in de wereld komt er ook dichtbij veel op ons af. Hoe houden we een gemeente waarin het goed leven is? Hoe doen we recht aan elkaar, natuur en milieu en woningzoekenden? Hoe krijgen we een warm huis, ook in de toekomst. Dat alles raakt aan de begroting van de gemeente.

De gemeente heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. De afgelopen jaren hebben we de lasten (ozb) laag gehouden. Maar door stijgende en onvoorspelbare kosten hebben we ingeteerd op de algemene reserve, het spaarpotje van de gemeente. Dat is nu bijna leeg. De vooruitzichten zijn slechter dan een jaar geleden. De ChristenUnie wil nu geen onomkeerbare besluiten nemen, geen voorzieningen beëindigen. Daarom vinden we belastingverhoging voor 2024 noodzakelijk.

Komend voorjaar willen we als gemeenteraad goed nadenken over wat de gemeente in de toekomst nog wel kan doen en wat niet en wat dat mag kosten. Dat bepaalt de begrotingen van 2025 en daarna. We staan voor grote uitdagingen. Alleen samen, als inwoners, verenigingen, bedrijven en gemeente, kunnen we die aanpakken. De ChristenUnie nodigt u uit om daarin mee te denken. Ideeën? Stuur een e-mail naar fractie@rheden.christenunie.nl.

Deze bijdrage is verschenen in de Regiobode van 1 november 2023.

Rheden verwacht een tekort in 2023

ChristenUnie ChristenUnie Rheden 01-11-2023 09:25

https://rheden.christenunie.nl/k/n26891/news/view/1464476/413248/Hendri WitteveenVoor 2023 had de gemeente Rheden een overschot van 0,5 miljoen begroot. Op basis van de cijfers van medio augustus verwacht het college nu een tekort van 3 miljoen. Dat blijkt uit de 2e bestuursrapportage die de gemeenteraad op 26 september heeft vastgesteld. De belangrijkste oorzaken zijn de gestegen lonen en uitkeringen en hogere kosten van de jeugdzorg.

Als dit tekort werkelijkheid wordt gaat dit ten koste van de algemene reserve. Die is de afgelopen jaren al met 2/3 verminderd. In het coalitieakkoord heeft de ChristenUnie de generatiecheck ingebracht. “Voor de jeugd die nog te jong is om mee te praten, voeren we voor alle plannen de generatiecheck uit: we kijken wat het effect is voor de volgende generatie.” Het gaat hier niet om een plan, maar ook hier vinden we dat we de kosten niet door moeten schuiven naar de volgende generatie. Dat betekent dat we zo snel mogelijk de uitgaven willen beperken en/of de lasten verhogen.

Hendri WitteveenRaadslid en fractievoorzitter