Nieuws van politieke partijen in Ridderkerk inzichtelijk

678 documenten

Inzetten op HOV Bus historische vergissing

VVD VVD Ridderkerk 12-04-2019 08:32

HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden.

https://ridderkerk.vvd.nl/nieuws/34956/inzetten-op-hov-bus-historische-vergissing

De VVD Ridderkerk neemt kennis van de HOV visie, maar zal niet instemmen met de uitkomsten en met de andere punten uit het raadsvoorstel.

Zoals in de commissie reeds door ons aangegeven is, blijkt uit de tekst dat het hoofddoel het schrappen van de reservering van de Ridderkerklijn uit de provinciale plannen is. Helaas gaat het dus niet om het inzetten op het beste HOV voor alle Ridderkerkse inwoners. De onderbouwing van deze visie heeft er dan ook alle schijn van dat deze volledig  gericht is om bus als beste openbaar vervoer uit de bus te laten komen.

Opmerkelijk is, dat de wethouder in de commissievergadering heeft aangegeven dat bij een HOV bus alle parallelle lijnen en het onderliggende busvervoer in stand blijven, terwijl direct aangegeven wordt dat dit bij een tram niet het geval is. Er is niet duidelijk gemaakt waarom dat dan zo is. Een gelijk speelveld tussen bus en tram lijkt dan ook het liefst onmogelijk gemaakt te worden.

Dit zien wij ook terug bij het vergelijken van snelheden tussen tram en bus. Bij de snelheid van bus wordt de benodigde overstaptijd weggemoffeld.

Bij verder doorvragen blijkt dat de MRDH noch voor de HOV bus noch voor het onderliggend busvervoer de garantie geeft dat hieraan gedurende meerdere jaren niet getornd wordt. Hier gaat men dus uit van aannames, omdat dit beter uitkomt bij de eindconclusie, terwijl wij allemaal het nog dit jaar schrappen van busdiensten nog scherp op ons netvlies hebben staan.

Er is sec gekeken naar het vervoer van mensen in de economische context van werk, beroepsbevolking, arbeidsplaatsen, enz. Naar de bijkomende vervoersbewegingen op sociaal maatschappelijk gebied, zoals het vervoer van studenten, wordt in de studie echter niet gekeken. Voor het gemak wordt ook het feit dat een HOV verbinding van en naar Ridderkerk ook meer vervoersbewegingen in Rotterdam zelf zal opleveren en dus daar ook inkomsten zal generen buiten beschouwing gelaten.

Een opgewaardeerde bus sneldienst die ook nog eens om gaat rijden via Lombardijen kan moeilijk het predikaat HOV verdienen.

Het feit dat het college aangeeft dat op de lange termijn een lightrail wellicht de beste oplossing is, toont de twijfel bij het college of de HOV bus op langere termijn wel de juiste oplossing is.

De volgende retorische vragen tonen de terechte terughoudendheid van de VVD Ridderkerk over deze visie aan.

Is het niet opmerkelijk dat de 2 grootste belanghebbenden en financiers van het onderzoek die beiden om uiteenlopende redenen tegen tram zijn nu uitkomen op HOV bus als beste optie?

Dat de Drechtsteden worden genoemd om de breedte van visie aan te tonen is mooi, maar waarom is daar feitelijk in deze visie nauwelijks iets van terug te vinden?

Is het niet raar om de raad 100.000 euro beschikbaar te laten stellen voor ketenvoorzieningen, terwijl men nog niet eens concreet weet, waar dat geld aan uitgegeven gaat worden?

Denkt dit college serieus, dat de provincie overtuigd wordt met een bedrag van 100.000 euro, dat wij bereid zijn in bus voorzieningen te investeren en daardoor het tramtracé laat vervallen? Waarschijnlijk is men eerder verbijsterd dat een gemeenteraad zo maar 100.000 euro beschikbaar stelt, terwijl er nog van alles onderzocht moet worden.

Afrondend: de VVD Ridderkerk is graag bereid te kijken naar de beste HOV verbinding op korte, middellange en lange termijn. Echter gelet op bovengenoemde zaken zijn wij geenszins er van overtuigd dat de HOV bus daarvoor de beste oplossing is. Jammer dat deze laatste kans op een railverbinding niet benut wordt, zeker ook gelet op alle positieve ontwikkelingen op het gebied van railverbindingen die we vooral in de regio Haaglanden zien.

Zoals het college zelf aangeeft in het stuk: de tram is een toekomstvaste oplossing. Bij bus durft men dat niet zo aan te geven.

Kortom: wij zullen niet instemmen met het voorstel, omdat dit naar onze mening een historische vergissing is.

Begrotingswijziging OZHW

VVD VVD Ridderkerk 12-04-2019 08:30

De VVD Ridderkerk stemt in met het voorliggende voorstel, maar wil graag een paar opmerkingen maken.

Het feit dat een bedrag in 1 x ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, betekent dat er voor de begrotingsperiode tot en met 2022 -maar feitelijk nog langer-per jaar structureel ongeveer 118.000 euro vrij komt. Wij hebben overwogen om voor de besteding hiervan een motie in te dienen, waarin wij onze meerjarige wensen hadden willen opnemen.

De VVD Ridderkerk is echter realistisch genoeg om te beseffen dat met de kadernota op komst coalitiepartijen niet erg happig zullen zijn om dan wensen van de VVD Ridderkerk te honoreren. Dat is realiteitszin.

Echter dit college -en zeker de nieuw aangetreden wethouder van financiën- hebben bij herhaling aangegeven dat zij niet het college van de coalitiepartijen willen zijn, maar een college van de gehele raad. Gelet hierop en wetende dat de kadernota in voorbereiding is, zou de VVVD Ridderkerk het college daarom nu al willen aangeven dat wij dit geld graag besteed zien worden aan een verhoging van de veiligheid in Ridderkerk. Wij rekenen erop dat het college onze wens in de kadernota zal honoreren, omdat die ten goede komt aan alle Ridderkerkers.

Nog 1 opmerking: het kan straks niet zo zijn dat het college vanwege de plannen met de Gemini -die wij nog steeds niet kennen in tegenstelling tot de pers -nu gaat zeggen dat geld dat vrijvalt bij onderwijs terug moet vloeien naar onderwijs. Dat zou een novum zijn, maar we zien de bui toch al hangen.

Wij kijken dus uit naar voorstellen bij de kadernota die tegemoet komen aan onze wensen op het gebied van veiligheid, omdat hiervoor structureel geld aanwezig is en meerdere partijen veiligheid heel belangrijk vinden.

Kinderen in armoede (door Arianne Ripmeester)

PvdA PvdA Ridderkerk 11-04-2019 16:00

In Ridderkerk groeien een kleine duizend kinderen op in ongeveer 1500 huishoudens met een laag inkomen. Zij hebben niet altijd een ontbijt of een warme maaltijd, worden makkelijker gepest en kunnen niet zo maar trakteren of klasgenoten uitnodigen. Stress verlaagt iemands mogelijkheden om met het leven om te gaan. Bij kinderen scheelt het zelfs een schoolniveau. Redenen genoeg om armoede te blijven aanpakken in een rijke gemeente als Ridderkerk. Kinderarmoede bestaat niet. De kinderen zijn niet arm, maar hun ouders. Zij worden er op aangekeken. Of ze er nu wel of niet wat aan kunnen doen. Het hele gezin verdient meer perspectief. Het begint met stabiliteit om daarna te werken aan de toekomst. Het tegengaan van armoede kan alleen met langdurige inzet op veel terreinen.

Wonen

Mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig waarbij de woonlasten passen bij het inkomen. In de totale groep met een laag inkomen komen veel alleenstaanden en alleenstaande ouders voor. In Ridderkerk worden de goedkopere woningen gesloopt. De woningen waarin jonge Ridderkerkers beginnen, flexwerkers wonen en mensen herstarten na tegenslag zoals een scheiding of ontslag. Ridderkerk streeft naar 1700 sociale woningen minder.

Zorg

Een stabiel huishouden vraagt ook om stabiele gezinsleden. Dus wanneer zorg, opvang, bijles of therapie nodig zijn, zou dat op redelijke termijn geregeld moeten kunnen worden. Het helpt niet dat ouders al meer dan een jaar geparkeerd staan op wachtlijsten voor de juiste zorg. Of dat de wachtlijsten voor jeugdzorg nog steeds te lang zijn zoals de Rotterdamse ombudsman recent weer aangaf.

Inkomen

Voldoende en stabiel inkomen geeft rust om verder te kijken. Dus de administratie moet op orde zijn en de schulden afbetaald of onder controle. Daarbij kunnen verschillende organisaties helpen. Schommelingen in inkomen geven veel onrust en risico op schulden. Flexcontracten, de overheid zelf en de incassoindustrie veroorzaken deze ook, dat kan anders.

Opleiding

Wie gunt het een kind niet om ongehinderd de school af te maken op zijn of haar hoogste niveau? Goede opleidingen helpen om (beter) werk te kunnen krijgen of te kunnen houden. Dat geldt ook voor ouders. De Nederlandse taal spreken is belangrijk om mee te kunnen doen. Goed kunnen lezen en schrijven maakt het leven een stuk makkelijker, de kans op werk groter en het risico op schulden kleiner. Er is een handig overzicht waarop staat waar volwassenen allemaal terecht kunnen voor (gratis) taalonderwijs.

Geef kinderen kansen en biedt ouders perspectief

Alle kinderen verdienen ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. En dat lukt beter wanneer het thuis goed geregeld is. Laten we de ouders steunen bij hun doelen met een positieve bejegening, ieders inzet en een gedegen plan dat alle pijlers onder het gezin versterkt. Met steun en regie vanuit de gemeente. Als de kinderen gelukkig zijn, zijn ouders dat vaak ook. En daar worden we allemaal beter van.

Wilt u meer informatie neem dan gerust contact op!

 

Het bericht Kinderen in armoede (door Arianne Ripmeester) verscheen eerst op PvdA Ridderkerk.

Raadsbijdrage: HOV Visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden

SGP SGP Ridderkerk 11-04-2019 00:00

 

Voorzitter, ik wil, waarschijnlijk helemaal ten overvloede, nog eens zeggen dat wij voor goed openbaar vervoer zijn en dat dat volgens ons inhoudt frequente en directe verbindingen met Zuidplein en Kralingse Zoom, aangevuld met een transferium, of zo u wilt een opgewaarde bushalte, bij Beverwaard-zuid om voor de Ridderkerkers die daar behoefte aan hebben een directe verbinding met Rotterdam-Centrum tot stand te brengen. Dan hoeft er geen lijn van honderd miljoen aangelegd te worden, die (…) geen meerwaarde heeft.”

Voorzitter, deze zinnen zijn uitgesproken in de raadsvergadering van juni 2008, door onze SGP-fractievoorzitter Arie den Ouden. Inmiddels is het 2019 en nog steeds is het onderwerp actueel, zij het dat het transferium intussen een feit is.  En de SGP kan nog steeds dezelfde standpunten inbrengen over hoogwaardig openbaar vervoer, iets wat niet alle partijen in deze raad kunnen nazeggen.

Vanavond valt er opnieuw te kiezen. De keuze is uit drie OV-concepten: tram, lightrail of HOV-bus. De conclusie van de visie is dat HOV-bus de beste keuze is. Eigenlijk is die keus best logisch.

Waarom zou je anders kiezen? Waarom geen tram? Voorstanders van de tram kiezen voor verstedelijking van Ridderkerk, waarbij het dorpse karakter verloren gaat en de groene gebieden om Ridderkerk heen op de tocht komen te staan. Een tram wordt immers alleen rendabel bij hoge reizigersaantallen. En de huishoudschool en kerkgebouwen langs de Koninginneweg moeten worden afgebroken. De tram gaat ook ten koste van de busverbindingen in de wijken. Het onderliggende busnet gaat dan verdwijnen. Niet doen dus zo’n tram.

Zo ongeveer hetzelfde geldt voor een lightrail, zij het dat die nog meer ruimte vraagt, nog hogere reizigersaantallen nodig heeft en dus nog meer verstedelijking. De aanleg kost meer dan 350 miljoen euro. Om het in perspectief te plaatsen. Met de verwachte opbrengst van de aandelen van Eneco kun je nog maar 10% aanleggen…….

De keuze voor een bus is realistisch. Hiermee is het immers het hoogste aantal arbeidsplaatsen en inwoners bereikbaar binnen de in de MRDH gehanteerde norm van 30 en 45 minuten, veel meer dan bij een lightrail en tram. Er zijn zelfs twee HOV-busroutes naast elkaar mogelijk, met precies de bestemmingen zoals onze fractievoorzitter in 2008 ze heeft voorgesteld. Dat sluit ook aan op de OV visie van Rotterdam en de Drechtsteden. Tegelijkertijd kan in de toekomst worden ingespeeld op de verwachte ontwikkelingen in Rotterdam en kan de route eventueel worden aangepast. De bedoeling is dat de oude lijn, de spoorlijn naar Rotterdam een metrofrequentie krijgt van 12 maal per uur. Zo nodig kan de HOV busverbinding dan worden verlegd naar het toekomstige NS station Stadionpark, dat volgens de OV visie van Rotterdam waarschijnlijk ook een intercity station wordt.

De SGP ziet dan ook geen enkele reden om het tramtracé door Ridderkerk te handhaven en stemt in met het verzoek om de provincie te vragen dit tracé te schrappen. Hoe eerder, hoe liever, zodat we verder kunnen met de Ridderkerkse bouwplannen en behouden van historische gebouwen. Ook steunen we het voorstel om vooruitlopend alvast een investeringskrediet van 100.000 euro ter beschikking te stellen, om daarmee richting de provincie onze goede wil te tonen om daadwerkelijk goede voorzieningen voor de HOV-bus te realiseren.

De SGP legt nog wel even de vinger bij de komende variantenstudie. Het is voor de SGP nog geen uitgemaakte zaak wat de beste HOV route naar Zuidplein is. Enerzijds is de huidige route van lij 146 door Nieuw-Reijerwaard het kortste en ontleend deze buslijn mede hieraan zijn populariteit. Anderzijds kan het samenvoegen van lijnen en bestemmingen via station Lombardijen leiden tot een hogere frequentie met meer bestemmingen en overstapmogelijkheden. Graag zien we alle mogelijkheden goed uitgewerkt met daarbij een evenwichtige afweging van alle argumenten. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen in de OV van Rotterdam.

Voorzitter, ik begon met een citaat van ongeveer 10 jaar geleden om aan te tonen dat er al lang over het hoogwaardig OV wordt gediscussieerd. De SGP wil niet nog eens opnieuw 10 jaar discussie daaraan vastknopen. De SGP-fractie ziet er naar uit dat er op korte termijn daadwerkelijk knopen worden doorgehakt om te komen tot ontknoping van het tramdossier.

Welkom bij de LIVE sessie van Partij ...

Partij 18PLUS Partij 18PLUS Ridderkerk 09-04-2019 18:02

Welkom bij de LIVE sessie van Partij 18PLUS. Stel hier je vragen ❓ en wij zullen er LIVE antwoord op geven.

Komende dinsdag 9 april is er weer ...

Partij 18PLUS Partij 18PLUS Ridderkerk 08-04-2019 20:31

Komende dinsdag 9 april is er weer een live uitzending van Partij 18PLUS 🔴. Deze uitzending zal onder andere in het teken staan van het nieuwe afvalplan, de HOV visie en de oeververbinding. Uiteraard kunnen jullie tijdens de uitzending vragen stellen. We starten om 20:00 uur. Tot morgen! 🤗

GroenLinks test ‘snelle’ bus | Ridderkerk

GroenLinks GroenLinks Ridderkerk 06-04-2019 00:00

Zo handig en snel als wordt voorgesteld is de nieuwe bus helemaal niet. Dat is de conclusie na twee weken testen en vergelijken van de huidige RET buslijnen en de nieuwe zogenaamde HOV (hoogwaardig Openbaar Vervoer) variant.

Donderdag bespreekt de gemeenteraad het nieuwe openbaar vervoer plan voor Ridderkerk. Het nieuwe plan gaat uit van twee belangrijke buslijnen naar Rotterdam. Een over de Rotterdamse weg naar Kralingse Zoom en een bus die de huidige 146 en 144 moet gaan vervangen vanaf Drievliet via oost, west, Lombardijen naar Zuidplein. Er komt geen directe verbinding vanaf Ridderkerk naar Dordrecht.

Inmiddels rijden nieuwe ‘snelle’ rode R-net bussen over de Rotterdamse weg, terwijl de oude vertrouwde grijze RET Bussen nog rijden. Dat gaf de fractie van GroenLinks Ridderkerk de mogelijkheid twee weken lang diverse lijnen te testen.

De conclusie uit de steekproef van GroenLinks Ridderkerk is dat er geen verbetering in de reistijd is tussen de nieuwe snelle lijn en het huidige netwerk naar Kralingse Zoom is. Of je moet vlakbij de Rotterdamse weg wonen. Daarnaast hebben de fractieleden een behoorlijke tijd in de files in de Brienenoord gestaan. De enige manier om echt te kunnen spreken van een snelle bus, zou een vrije busbaan op de Brienenoord zijn. Maar dat lijkt niet haalbaar.

Tegelijk starten de groenen vanaf een aantal centrale plekken in Ridderkerk via de nieuwe en oude lijnen. Bijvoorbeeld vanaf het Koningsplein wint de RET 245 het van de R-net bus. Dat heeft vooral met het kwartier wandelen te maken. Vanaf plein Oost en Vlietplein is er een overstap nodig om bij de Rode R-net lijn uit te komen waardoor hier het huidige netwerk hier ook wint. Vooralsnog concludeert GroenLinks dat de nieuwe ‘snelle’ lijnen helemaal geen verbetering zijn en in de toekomst een verdere uitkleding van het busnetwerk voor Ridderkerk valt te verwachten.

Het nieuwe afvalplan in ...

Partij 18PLUS Partij 18PLUS Ridderkerk 04-04-2019 08:40

Het nieuwe afvalplan in Jip-en-Janneketaal. Vorige maand heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023. Enkele lokale media hebben hierover een artikel geschreven waar niet alle feiten in benoemd staan. Dit roept een hoop vragen en frustratie op bij onze inwoners. Partij 18PLUS probeert in deze uitgebreide post duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het nieuwe afvalplan. Om het nieuwe afvalplan goed uit te kunnen leggen is het belangrijk de geschiedenis te kennen. Sinds jaar en dag betalen inwoners van Ridderkerk afvalstoffenheffing via de gemeentebelastingen. Er zijn twee tarieven. Een tarief voor een éénpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Met het geld dat de gemeente via de afvalstoffenheffing ontvangt, wordt het huishoudelijk afval opgehaald en verwerkt, bij u thuis, in de wijk en bij de Milieustraat. Dit tarief is maximaal 100% kostendekkend. Met andere woorden; de gemeente mag geen “winst” maken op de afvalstoffenheffing en deze “winst” inzetten voor bijvoorbeeld het bouwen van een sporthal. De afvalstoffenheffing moet helemaal ingezet worden voor het ophalen en verwerken van afval en alles wat daaromheen hangt. Dit tarief gaat voor zowel eenpersoonshuishoudens (€ 29,-) als meerpersoonshuishoudens (€ 45,-) omhoog. Zowel in de huidige situatie als in de nieuwe situatie zou dit tarief omhoog gaan. De stijging van het tarief heeft voor een groot gedeelte te maken met een verhoogde belasting vanuit het Rijk voor het verbranden van restafval. Iedere gemeente heeft hiermee te maken. In de nieuwe situatie mag een huishouden met laagbouw, voor de jaarlijkse afvalstoffenheffing, de kliko voor PMD/restafval 26 keer per jaar aan de straat zetten en een huishouden met hoogbouw, voor de jaarlijkse afvalstoffenheffing, 104 zakken per jaar in de verzamelcontainer PMD/restafval gooien. Sinds enkele jaren kunnen inwoners hun PMD (PlasticMetaalDrankkarton) afval apart op laten halen middels de PMD zak. Voor de invoering van de PMD zak werd deze afvalstroom gewoon met het restafval aangeboden. De PMD zak is toentertijd ingevoerd zodat deze afvalstromen hergebruikt konden worden wat goed is voor het milieu. Een hele hoop enthousiaste inwoners scheiden dit afval netjes van het restafval. Een ander deel van de inwoners gooit deze afvalstroom nog steeds bij het restafval. Tegenwoordig zijn de technieken bij de installaties van de afvalverwerker zo intelligent dat het efficiënter is om PMD achteraf te scheiden bij de afvalverwerker dan vooraf bij de inwoners. De systemen herkennen de verschillende soorten plastic en zorgen voor een hoger scheidingspercentage. De opbrengst PMD is bij nascheiding ook nog eens hoger omdat een deel van de inwoners niet aan afvalscheiding doet. Hierdoor zit er nu nog gemiddeld 27 kilogram PMD per jaar tussen het restafval van inwoners. Deze kilogrammen worden er met nascheiding dus ook uitgehaald wat een enorme winst is voor het milieu. Met de invoering van het nieuwe afvalplan gaan we feitelijk weer terug naar de situatie voor de invoering van de PMD zak. Namelijk PMD tussen het restafval. Het nieuwe afvalplan bevat een werkwijze voor laagbouw en een werkwijze voor hoogbouw. Bij laagbouw is de huidige situatie als volgt: Een huishouden heeft: Eén kliko voor restafval welke eens in de twee weken wordt geleegd. Eén kliko voor GFT welke eens in de twee weken wordt geleegd. PMD zakken welke wekelijks worden opgehaald. Oud papier en karton wat één keer per maand aan de straat wordt gezet. Bij laagbouw is de nieuwe situatie als volgt: Een huishouden heeft: Eén kliko voor PMD/Restafval welke eens in de twee weken wordt geleegd. Eén kliko voor GFT welke eens in de twee weken wordt geleegd. Eén kliko voor oud papier en karton welke eens in de twee weken wordt geleegd. Alle drie kliko’s worden voorzien van een chip zodat de gemeente kan monitoren of de ophaalfrequentie voldoende is en om te zorgen dat er geen illegale containers of containers van bedrijven worden aangeboden. Bij hoogbouw is de huidige situatie als volgt: Een huishouden heeft: Een ondergrondse container dicht bij de portiek of een inpandige voorziening voor restafval/GFT PMD zakken welke wekelijks worden opgehaald. Oud papier en karton wat één keer per maand aan de straat wordt gezet. Bij hoogbouw is de nieuwe situatie als volgt: Een huishouden heeft: Een ondergrondse verzamelcontainer op korte loopafstand voor restafval/PMD waar een huishouden 104 zakken kan aanbieden voor de afvalstoffenheffing welke zij hebben betaald. Een verzamelcontainer voor GFT op korte loopafstand. Een verzamelcontainer voor oud papier en karton op loopafstand. Deze containers worden uitgerust met een vulgraadcensor en een chip zodat de gemeente weet wanneer de verzamelcontainer geleegd dient te worden en wie er restafval/PMD aanbiedt. Partij 18PLUS ziet al haar standpunten terug in het nieuwe afvalplan, maar snapt dat ook dit plan de gemoederen flink bezig zullen houden doordat inwoners niet alles meekrijgen via de lokale media. Partij 18PLUS en andere partijen hebben er bij het gemeentebestuur op aangedrongen om een zeer goede communicatiecampagne neer te zetten zodat inwoners snappen wat het nieuwe afvalplan inhoudt. Om ook nu enige onrust weg te nemen hebben we in deze post enkele vragen beantwoord en zullen we binnenkort LIVE op Facebook vragen van kijkers beantwoorden. Uiteraard kan men ook onder deze post vragen stellen welke Partij 18PLUS tracht te beantwoorden. Hieronder enkele veel gestelde vragen / opmerkingen welke wij lezen op sociale media: Werkt nieuwe afvalplan afvaltoerisme in de hand? Partij 18PLUS denkt van niet. Kliko’s staan veelal in de tuinen van mensen en weerhoudt anderen ervan om hun afval in de kliko te doen. Wanneer de kliko aan de straatkant is gezet door de inwoner dan is de mogelijkheid er wel maar heeft dit geen financiële consequenties voor de inwoner aangezien deze er zelf voor heeft gekozen de kliko aan te bieden. Werkt het nieuwe afvalplan zwerfafval in de hand? Partij 18PLUS denkt van niet. Inwoners mogen hun restafval een aantal keer per jaar aanbieden voor de betaalde afvalstoffenheffing. Bij laagbouw mag de kliko voor PMD/restafval 26 keer per jaar aan worden geboden en bij hoogbouw mogen inwoners 104 zakken deponeren in de verzamelcontainer voor PMD/restafval. Partij 18PLUS denkt dat zwerfafval juist af zal nemen aangezien er geen losse PMD zakken en los oud papier / karton meer aangeboden worden. Gaat een huishouden extra betalen voor het nieuwe afvalplan? Ja. Zoals in de inleiding gesteld gaat de jaarlijks betaalde afvalstoffenheffing omhoog. Echter dit had ook het geval geweest met het huidige afvalplan. Daarnaast kunnen inwoners geld terugkrijgen of bijbetalen. Dit hangt af of ze minder of meer PMD/restafval aanbieden dan het jaarlijks toegestane aantal. Past het PMD/restafval nog wel in de kliko nu er niet meer apart wordt ingezameld? Partij 18PLUS denkt van wel. Voor de invoering van de PMD zak paste het ook en was de ophaalfrequentie gelijk als in de nieuwe situatie. Volgens het CBS neemt het huishoudelijk afval per inwoner sinds 2007 af. Huishoudens hadden in het vorige afvalplan de mogelijkheid om een extra kliko voor restafval te nemen. Huishouden betaalden hiervoor extra afvalstoffenheffing van € 89,- per extra kliko per jaar. In de nieuwe situatie kunnen huishouden gratis een extra kliko voor PMD/restafval aanvragen. Echter betalen ze dan € 3,- per keer dat ze een kliko extra aanbieden naast het jaarlijks toegestane aantal van 26x. Hoe werkt nascheiding? Dit filmpje van een afvalverwerker uit het noorden van het land geeft een goede uitleg over nascheiding. Het filmpje is bijna twee jaar oud en de technieken zijn inmiddels nog beter. https://youtu.be/YqBaCNPLPzk

TAG HeuerWe brought the icon back! ...

Echt voor Ridderkerk (EVR) Echt voor Ridderkerk (EVR) Ridderkerk 01-04-2019 09:32