Nieuws van politieke partijen in Ridderkerk inzichtelijk

748 documenten

Raadsbijdrage Arianne Rimeester agendapunt Geminicollege 13 juni 2019

PvdA PvdA Ridderkerk 16-06-2019 10:34

Voorzitter,

Snel starten met nieuwbouw voor het Geminicollege! Zij krijgen net als De Loods en De Gooth nieuwbouw. Waarom RVVH niet?

Teruglezend in de notulen van 14 december 2017 kunnen we vaststellen dat het huidige plan goed overeenkomt met onze voorstellen omtrent de locatie voor het Geminicollege en de combinatie met nieuwbouw voor De Loods en De Gooth. Waarvoor dank. Dan was onze inzet niet voor niets!

Wij zijn blij dat het Geminicollege op een betere en veiliger locatie komt, waar de ramen gewoon open kunnen. Veel locaties waren toen al logischer dan de twee door het college aangewezen plaatsen strak tegen het tramtracé en de Rotterdamseweg. De situatie is niet gewijzigd maar er is gelukkig voortschrijdend inzicht.

Op de nieuwe locatie is hoogbouw zeker niet meer nodig. Het Gemini verdient óok laagbouw. Bij voorkeur 2 laags…. in het groen met een omsloten schoolplein waar kinderen veilig naar toe kunnen. Lopend, met openbaar vervoer of met de fiets.

Wij vragen aan de schoolbesturen om zeker in het begin extra aandacht te besteden aan het samengaan van de scholieren met name bij de bushalte op de Populierenlaan.

In 2017 deden wij voorstellen voor de inrichting van RVVH. Om laagbouw voor de Gemini mogelijk te maken met een goed onderkomen voor de Loods en De Gooth en met een grote fietsenstalling en voldoende parkeergelegenheid, is ruimte nodig. Waarom dan niet iets meer ruimte nemen? En dat combineren met een sterk toekomstbestendig sportpark.

RVVH denkt constructief mee. Het huidige clubhuis is op leeftijd en kijkt niet goed uit op het nieuwe hoofdveld, dus de voetbalsenioren, genodigden en de VIP’s hebben straks pech. Er komt al een nieuwe tribune voor RVVH. Waarom dan niet meteen een toekomstbestendig clubhuis bouwen waar de tribune aan vastzit? En de vrijgekomen vierkante meters van het oude clubhuis gebruiken voor een ruimer opgezet plan?

Er komt een nieuw hoofdveld. De oude kunstgrasmat van het oude hoofdveld is beter dan de huidige grasmat op veld 3. Weggooien is zonde en wij pleiten dan ook voor het herplaatsen op veld 3.

Wij hopen dat De Gemini, De Loods, De Gooth en RVVH gaan samenwerken zodat de ruimtes goed benut worden en zij elkaar kunnen versterken.

Er ligt een goede basis. Laten we de puntjes op de i zetten, de kunstgrasmat hergebruiken en vooral snel beginnen met nieuwbouw voor de Gemini, de Loods en De Gooth en het Clubhuistribune- gebouw voor RVVH.

Dank u wel, voorzitter.

Het bericht Raadsbijdrage Arianne Rimeester agendapunt Geminicollege 13 juni 2019 verscheen eerst op PvdA Ridderkerk.

Ridderkerk geen Wassenaar aan de Waal (door Jeroen Rijsdijk)

PvdA PvdA SGP Ridderkerk 16-06-2019 10:31

Ridderkerk geen Wassenaar aan de Waal (door Jeroen Rijsdijk)

Vorige week reageerde dhr. Kardol (SGP) op onze brief in de Combinatie van 16 mei over betaalbaar wonen in Ridderkerk. Uiteraard houden wij ons aan de feiten.

Sinds 2010 is het beleidsdoel in Ridderkerk dat er 1700 sociale huurwoningen minder komen. De SGP zit al die jaren in het college. In de beleidsstukken wordt opgeschreven dat dit nodig is voor een ‘gezonde’ bevolkingsopbouw. Terwijl onze woningvoorraad door de jaren heen meegroeide zodat het paste bij onze inwoners en hun kinderen. Van oudsher wonen hier veel mensen die werken in de scheepvaart en techniek, vervoer en zorg. Gewone Ridderkerkers die aangewezen zijn op sociale woningen. Ridderkerk was nooit een Wassenaar aan de Waal.

Kardol schrijft dat als andere gemeenten meer sociale huurwoningen bouwen dat er dan hier meer ruimte voor Ridderkerkers komt. Maar in de woningen die nu worden gesloopt, wonen al Ridderkerkers. En als je veel huizen sloopt en dan minder en duurder terugbouwt, vallen er mensen buiten de boot.

Toen ik in de commissie vroeg waar deze inwoners naartoe moeten, ontweek Kardol het antwoord.

PvdA Ridderkerk wil dat ook Ridderkerkers met een kleine(re) beurs hier kunnen blijven wonen, zoals jongeren en ouderen met een klein pensioentje.

Op geruststellende toon negeert Kardol een onderzoek van de provincie. Daarin staat dat er een tekort aan sociale huurwoningen komt  als Ridderkerk het beleid niet aanpast. Oók als er al bijgebouwd is in andere gemeenten.

Ridderkerk kan inderdaad niet alle problemen op de woningmarkt oplossen. Maar we kunnen meer doen dan met opgeheven vinger naar andere gemeenten wijzen. Om te beginnen de sociale woningvoorraad op peil houden (over bijbouwen is niet gesproken) en waar mogelijk woningen met voorrang aan Ridderkerkers toewijzen.

Wij nodigen u van harte uit om uw ervaringen en tips met ons te delen.

 

Het bericht Ridderkerk geen Wassenaar aan de Waal (door Jeroen Rijsdijk) verscheen eerst op PvdA Ridderkerk.

Raadsbijdrage: uitgebreid accommodatie plan | Ridderkerk

GroenLinks GroenLinks SGP CDA ChristenUnie Ridderkerk 16-06-2019 00:00

Voorzitter,

Dit is een update van een uitgebreid accommodatie plan wat ik in mijn bijdrage van 2016 als ‘niet af’ bestempelde. Toen, in 2016, heb ik er twee belangrijke voorstellen ingediend die ik wilde verbeteren.

Ik heb in 2016 een amendement gemaakt om de Gemini niet naast de Rotterdamseweg te bouwen, maar ook alternatieve locaties te onderzoeken en toen ik motie ingediend om de basisschool de Nood ook mee te nemen bij de hele nieuwbouw in Oost. Dus Wingerd en Noord bekijken.

Goed ik zal mezelf niet als visionair willen bestempelen, maar fijn dat deze fouten in het originele plan nu wel hersteld worden.

Basisschool de Noord was in 2016 verbolgen dat er niets met hun school gedaan ging worden, maar nu zijn zij tevreden dat hiervoor nieuwbouw geplant staat. De andere school uit Oost, de Wingerd, was 3 jaar geleden juist enthousiast dat er in 2019 gestart zou worden met een nieuwe school, maar ziet zich nu geconfronteerd met uitstel. Wat is er gebeurd? Dit gedraai is toch niet uit te leggen. GroenLinks is er voorstander van dat beide scholen gelijk behandeld gaan worden.

Wederom gaan wij veel geld aan sportaccommodaties uittrekken. Wij zijn benieuwd hoe dit zich verhoud t.o.v. vergelijkbare gemeentes.

Er staan in deze herziening positieve verbeterpunten t.o.v. het originele plan. De Noord en de gemini stipte ik al eerder aan. Voor de Gooth en de Loods zouden wij willen bepleiten om zo vroeg mogelijk met deze jongeren in gesprek te gaan. GroenLinks wil daarbij t college vragen nadrukkelijk rekening te houden met twee zaken. De Gooth is een bijna 45 jaar oude vereniging die volledig draait op jonge vrijwilligers. Heel anders dan de professionele organisatie die achter de Loods staat. Beide zijn enorm belangrijk en doen goed werk, maar vergen een Eigen benadering en ondersteuning vanuit de gemeente. Daarnaast wijs ik nogmaals op een eerder aangenomen amendement aangenomen om een gelijkwaardige accommodatie te bouwen wanneer zijn de Gooth en de Loods gedwongen worden te verhuizen.

Ik ben serieus benieuwd naar de opstelling van diverse partijen in deze raad. ChristenUnie, CDA, EVR, SGP hebben mijn voorstellen om ook de Noord te betrekken in de gebiedsvisie Oost en mijn plan om op zoek te gaan naar een andere locatie voor de Gemini toen naar de prullenbak verwezen. …. Ik ben benieuwd wat ze er nu van vinden, maar ik ken deze partijen om hun vaste koers. Na ja, de meeste van deze partijen Dus wens ik de wethouder vanaf deze plek veel succes om deze kritische raad te overtuigen de komende 1,5 uur.

Bjorn Ros

Gemini College op Sportpark Ridderkerk

VVD VVD Ridderkerk 15-06-2019 07:07

De VVD Ridderkerk is verbaasd dat bij de actualisatie van het Integraal Accommodatie Plan de huidige locatie van de Gemini niet betrokken is om daar een nieuwe accommodatie te realiseren. Wat ons betreft een gemiste kans.

Daarnaast heeft in 2016 de VVD Ridderkerk al benoemd dat -gelet op allerlei redenen-  een vestiging van de Gemini zoals voorgesteld in 2016 niet realistisch was. Het toenmalig raadslid van Os kan daar over mee praten, gezien zijn bijdrage toen! Maar 18 PLUS zal nu wel ineens voor het voorstel stemmen. Waarom 18 PLUS totaal van mening is veranderd is bij  het AIAP door hen al aangegeven. Het enige argument is blijkbaar “ verhoogde aandacht” voor de verhoudingen tussen de leerlingen van de twee scholen”. Heb dan gewoon het lef om te zeggen dat u dat punt bij de coalitieonderhandelingen heeft moeten weggeven. Daar is niets mis mee, maar dit past blijkbaar niet bij uw “ nieuwe” politiek.

De toen benoemde argumenten van de VVD Ridderkerk worden thans ingebracht om de Gemini te vestigen op het huidige veld van RVVH. Dus de les die daaruit getrokken kan worden is dat men vooral moet luisteren naar de inbreng van raadsleden en niet alles langs de lijn van een coalitie akkoord moet dicht timmeren.

Zoals aangegeven zou de  VVD Ridderkerk graag gezien hebben dat een nieuwbouw cq renovatie op de huidige locatie in Slikkerveer onderzocht was  geworden. De enige reden die wij bij het college zien om dat niet te doen is naar onze mening gelegen in het feit dat woningbouw op die locatie de financieringsbron moet zijn voor een groot gedeelte van het aangepaste IAP.

Door het besluit in 2016 zijn er verwachtingen gewekt bij alle partijen die betrokken zijn bij de Gemini en dat maakt de afweging die we vanavond moeten maken zeer lastig. Want juist de VVD Ridderkerk staat voor een betrouwbare overheid.

Als één van de belangrijkste redenen om nu de Gemini anders te situeren is het beoogde tram tracé. Dan is het des te vreemder dat dit argument gebruikt wordt om de Gemini nu hier te vestigen, omdat juist de toezeggingen aan RVVH voor een hervestiging van die vereniging op het huidige sportpark daarmee conflicteert. Wij willen dit expliciet benoemd hebben. Als later andere overheden een railverbinding alsnog gerealiseerd willen hebben, zal dat de investeringen in RVVH in de nabije toekomst te niet doen. En dan mag het college dit uit gaan leggen. En nog belangrijker daarvoor de structurele middelen binnen de begroting aangeven. Om het in goed Nederlands te zeggen, de VVD Ridderkerk zegt u nu reeds  ‘ I hate to say I told you so” . Een vestiging van RVVH op het Reijerpark zou realistischer, wenselijker en financieel minder risicovol zijn.

Daarnaast hebben wij grote zorgen over de verkeersstromen die vestiging van de Gemini op de voorgestelde locatie teweeg gaan brengen. Het college heeft hier vast over nagedacht. En dus horen wij graag de toezegging dat ook hier het college inzet op nul verkeersslachtoffers.

Samenvattend voorzitter: De VVD Ridderkerk heeft lang beraadslaagd over dit voorstel. Duidelijk mag zijn, dat de VVD Ridderkerk een andere keuze gemaakt zou hebben en dat het college straks niet terug moet komen naar de raad met huilie huilie, de tram of railverbinding komt over het RVVH terrein. Dan zal het college dit moeten verantwoorden en niet bij de VVD moeten aankloppen.

Uitsluitend en alleen vanuit het principe dat we een betrouwbare overheid moeten zijn, zullen wij met de grootst mogelijke tegenzin in kunnen stemmen met het voorstel met alle voorbehouden die we hebben gemaakt.

Responsive Web Design

D66 D66 Ridderkerk 14-06-2019 18:36

Steeds meer mensen gebruiken hun mobiele telefoon om de internet te surfen. Als jouw website niet geoptimaliseerd is voor mobiele bezoekers dan mis je een heleboel potentiële klanten.

Veel website beheerders hebben moeite om de juiste strategie te vinden om al hun website bezoekers effectief te te voldaan van de standaard normen. Mensen kunnen nu verbinding maken met het world wide web via duizenden verschillende apparaten, allemaal met resoluties en schermformaten.

Responsive Web design is de gouden standaard geworden voor website design projecten vanwege het vermogen om zich aan te passen aan de grootte van de schermen van apparaten. Responsive design geeft veel rust aan website beheerders, omdat ze dan weten dat hun site er op elk scherm goed uitziet.

Dat is echter niet alles, er is nog een resterende helft. De andere helft is ervoor zorgen dat jouw website presteert op al die verschillende apparaten. Vinden jouw gebruikers de informatie die ze zoeken? Laadt je site zo snel mogelijk op? Voltooien ze wel de basis taken? Er zijn veel prestatievragen die responsive design niet altijd oplost, en het is belangrijk om deze in overweging te nemen als je een website wilt ontwerpen

Hier zijn enkele best-practices voor het implementeren van een responsief ontwerp. Deze informatie is verkregen van https://webstick.nl/ (Webdesign bedrijf).

Mobile First

Een mobile-first benadering betekent dat je jouw ontwerp start vanuit het perspectief van de mobiele gebruiker. Begin met het uitzoeken welke ervaring de mobiele gebruiker nodig heeft en bouw vanaf daar verder op. Dat is veel gemakkelijker te doen dan te beginnen met jouw desktopontwerp en te proberen onderdelen weg te werken om een tablet en smartphone ervaring te maken.

Met een mobile-first benadering kan je veel effectievere ontwerpen maken en je laat non-desktop users niet achter. Houd bij het ontwerpen van een mobile-first altijd rekening met de volgende eigenschappen: beter, sneller, gemakkelijker. Betere inhoud, snellere laadtijden en eenvoudigere navigatie

Conclusie

Na dit artikel te hebben gelezen moet je wel weten dat in 2019 het nodig is om een mobiel geoptimaliseerd website te hebben. Responsive Web design is een geweldig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat jouw website er goed uitziet op alle apparaten.

Verhoging van de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding schoolgebouwen

VVD VVD Ridderkerk 14-06-2019 07:15

De VVD Ridderkerk kan zich goed vinden in de verhoging van de normbedragen voor de nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. We hadden graag gezien dat de werkelijke prijzen al eerder in de verordening verwerkt waren. Meerdere gemeentes hebben dat wel gedaan en ook wij hadden hier al bij de bouwplannen van het Gemini op aangedrongen. De aanpassing van de verordening zal het realistisch begroten zeker ten goede komen. Dat er voor het berekenen van een realistisch bouwbudget gebruik gemaakt moet worden van een particuliere organisatie, zal door de VVD niet bekritiseerd worden. Wat echter zorgen baart is dat de VNG in hoedanigheid van adviseur blijkbaar haar individuele leden niet van de juiste informatie kan voorzien en achter de feiten aanloopt. Hopelijk geldt dat alleen voor voorstellen met betrekking tot deze normbedragen.

 

Het zal duidelijk zijn, de VVD Ridderkerk is akkoord met het raadsvoorstel.

Actualisatie Integraal Accommodatie Plan

VVD VVD Ridderkerk 14-06-2019 07:10

We leven vandaag op 13 juni 2019 en iets meer dan drie jaar geleden hebben we het Integraal Accommodatie Plan behandeld. De vele kanttekeningen van diverse partijen bij dat plan werden

vrolijk weggewuifd onder het mom, dat alles zorgvuldig in kaart was gebracht, alle betrokkenen

tot hun tevredenheid in het gehele proces waren meegenomen en door de integraliteit de beste

keuzes voor Ridderkerk waren gemaakt. Nu is het altijd goed dat gemaakte plannen regelmatig gemonitord worden, zodat actuele ontwikkelingen tot aanpassingen kunnen leiden. Om echter een flink deel van dat plan al binnen drie jaar te moeten herzien, zal het vertrouwen in de politiek niet doen toenemen. Zeker niet wanneer er voor die aanpassingen weinig tot geen actuele zaken aanleiding geven. Laten we wel zijn, bij het oorspronkelijke plan om Sporthal Drievliet af te breken was toch al aangegeven dat er geen open zichtlijn ontstaat. En was er bij de plaats van de nieuw te bouwen Gemini al niet gewaarschuwd voor het tramtracé, de veiligheidsaspecten, het zicht op de buitenbaden van de Fakkel en de luchtkwaliteit? Maar goed, de Gemini komt later deze raadsvergadering nog aan bod. Nu dan toch het woord tramtracé is gevallen, waarom wordt er bij de Gemini nu wel rekening mee gehouden en bij de ontwikkeling van Driehoek ’t Zand en

bij de herinrichting van het sportpark Ridderkerk niet? Niet erg consequent stellen we voorzichtig vast. Woorden moeten tenslotte zorgvuldig op het goudschaaltje gelegd worden.

 

Voorzitter,

 

Drie jaar geleden zal maar aangegeven worden dat de mogelijkheden voor uitbreiding van je honk- en softbalveld onderzocht worden en er zelfs geld voor vrijgemaakt is. Dan is het toch zuur, wanneer je nu weer moet lezen dat in die drie jaar tijd nog steeds geen goede oplossing is gevonden en verder onderzoek nodig is. En wat te denken van de verwachtingen die bij CBS De Wingerd zijn ontstaan. Zij kunnen nu lezen dat een minder oude school eerder tot nieuwbouw mag overgaan. Dit vanwege de bouw van een gymzaal aldaar. Gezien het feit dat in de visie Plein Oost wordt gesproken over een Multi Functionele Accommodatie zou het trouwens ook veel logischer zijn om de huidige gymzaal daar te behouden. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan zou een nadere verkenning voor een nieuw te bouwen gymzaal bij de MFA een niet onlogische stap zijn. Graag zou de VVD Ridderkerk de wethouder het mede door ons ingediende amendement horen steunen of de toezegging horen doen, dat een nieuwe gymzaal bij de MFA opnieuw in de overwegingen bij de inrichting van het gebied wordt meegenomen, voordat er een gymzaal bij OBS De Noord wordt gebouwd. Wij pleiten er sterk voor, dat eerst de CBS De Wingerd nieuwbouw krijgt en daarna pas OBS De Noord aan de beurt komt. Voor PC Hooftpark heeft er ook een nadere uitwerking plaatsgevonden, waarbij woningbouw een belangrijke rol speelt. Prima wat de VVD Ridderkerk betreft, maar waarom dan niet gelijk een deel van het centrum erbij betrokken, zodat er een mooi groot woongebied ontwikkeld kan worden. Dat zou nu nog eens van integrale visie getuigen.

 

Voorzitter,

 

De wethouder heeft een aantal keer te kennen gegeven dat de partijen die hebben mogen participeren allemaal erg blij zijn met de op hun betrekking hebbende plannen. Media en een rondje langs de velden geven echter een heel ander beeld. Het kan niet iedereen volledig naar de zin gemaakt worden, maar voor het draagvlak van plannen en voor begrip en acceptatie van participanten is het mooier maken van reacties van betrokkenen naar onze mening onwenselijk.

 

De VVD heeft kennisgenomen van de rapportage Actualisatie Integraal Accommodatie Plan. Het mag duidelijk zijn dat wij op bepaalde punten een andere visie hebben.

Minimabeleid

D66 D66 GroenLinks Ridderkerk 11-06-2019 22:00

Onze fractie merkt dat er een ontwikkeling gaande is in het denken over de oplossingen voor armoede en minima. Zo lezen we in de nota terug dat we naar een integrale aanpak gaan, en dat er gekeken zal worden naar de individuele situatie van de inwoner. Allemaal gedachten en teksten die D66/GroenLinks, een partij, die gelooft in mensen en in de kracht van mensen, aanspreekt.

Het gaat er niet om iemand een vis te geven maar het gaat er om iemand te leren vissen. Want alleen op die manier komen we niet individueel, maar komen we gezamenlijk, als samenleving als maatschappij verder en op een hoger niveau. D66/GroenLinks gaat er voor mensen te leren vissen. Wij zijn dan ook niet zo zeer een belangenbehartiger voor de belangen van de minima, wij zijn de belangbehartiger tegen het bestaan van armoede en minima. D66/GroenLinks gaat daarom voor echte oplossingen die perspectief bieden en die tot structurele duurzame verbeteringen van een situatie leiden. Dit zijn bijna per definitie geen snelle oplossingen waar makkelijke ‘quick wins’ te behalen zijn, maar oplossingen die in sommige gevallen misschien een behoorlijke investering en een lange adem vragen. Want pas als iemand of een gezin blijvend uit een armoedesituatie is geraakt en op eigen benen staat is er wat D66/GroenLinks betreft pas sprake van doeltreffend armoedebeleid.

En dit ga je waarschijnlijk niet bereiken met meer pasjes en meer en/of uitgebreidere kindpakketten. Maar het zit waarschijnlijk veel meer op het niveau van het aanleren of opnieuw leren van bepaalde levensvaardigheden. Een aanpak die voornamelijk in gezinnen waardevol is omdat het de kans op overerfbare armoede verkleind. We begonnen onze bijdrage met te zeggen dat wij een verandering zien in het denken over armoede en minima. Wij zijn blij deze verandering waar te nemen. Zo zien we op pagina 10 dat er beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen en omdat wij geloven in de kracht van mensen en uitgaan van wat mensen kunnen, doet dit ons goed.

D66/GroenLinks kan zich hier in vinden, maar mist dan bij het hoofdstuk “wat gaan we er voor doen” de maatregelen die er voor gaan zorgen dat er geïnvesteerd gaat worden. Geïnvesteerd in de, in sommige gevallen kennelijk tekort schietende capaciteiten van mensen. Daarnaast is het juist door sterk het accent te leggen op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners logisch dat er meer dan nu het geval is in wordt gezet op preventie en vroeg signalering. Teleurstellend vinden wij het dan ook dat er wel over wordt gesproken maar niet erg uitgebreid. Kortom: de combinatie van het ontbreken van de prioritaire focus op gezinnen en het ontbreken van een formulering over hoe we mensen gaan helpen weerbaar te zijn, is voor ons aanleiding geweest op deze punten een amendement in te dienen.

Als laatste punt heeft onze fractie een tweede amendement ingediend, omdat wij van mening zijn dat de doelstellingen zoals geformuleerd op pagina 6 op een te hoog abstractieniveau zijn omschreven. Hierdoor zijn de doelstellingen eerder vergezichten dan doelstellingen zijn. De D66/GroenLinks fractie is van mening dat door akkoord te gaan met deze doelstellingen wij als gemeenteraad zowel onze kaderstellende als controlerende rol onrecht aandoen. Het amendement heeft dan ook de intentie de gemeenteraad beter in positie te brengen. Wij hopen dan ook de gehele raad aan ons zijde te treffen om te strijden voor onze volksvertegenwoordigingsschap.

Raadsbijdrage Jeroen Rijsdijk over oa. OZB-opbrengsten Nieuw-Reijerwaard

PvdA PvdA Ridderkerk 08-06-2019 14:14

Tijdens de laatste raadsvergadering van 23 mei jl. stond onder andere het verzoek van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard over het beheer, de beheerskosten openbare ruimte en de OZB-opbrengsten op de agenda. De raadsbijdrage van onze fractievoorzitter Jeroen Rijsdijk kunt u hier nalezen.
 
OZB-opbrengst Nieuw Reijerwaard is Ridderkerks geld (raadsbijdrage Jeroen Rijsdijk)
De GRNR heeft aan Ridderkerk het verzoek gedaan om het beheer en onderhoud van de bouwrijpe gronden aan haar over te dragen, én om Barendrecht en Rotterdam mee te laten delen in de (toekomstige) OZB-opbrengsten van Nieuw Reijerwaard. Het gaat om een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro. Veel geld, Ridderkerks geld, maar ook geld dat we nog niet hebben.
 
De PvdA Ridderkerk is verbaasd over het laatste deel van dit verzoek. Van het begin af aan is duidelijk geweest dat het bedrijventerrein op Ridderkerks grondgebied gerealiseerd zou worden, en de OZB-opbrengsten gaan naar de gemeente waar de grond van is. Bovendien: waar waren Barendrecht en Rotterdam toen het ging om kosten voor het verbeteren van de leefbaarheid bij de Rijksstraatweg?
 
De wethouder verdient een compliment voor het feit dat hij het verzoek van de GRNR niet een op een heeft overgenomen in een voorstel aan de raad. Maar dat hij met een eigen voorstel is gekomen. Daarvan gaat een duidelijk signaal uit.
 
De PvdA Ridderkerk vindt dat nu het bedrijventerrein er komt, dit goed moet worden gerealiseerd. Van de gepresenteerde scenario’s kunnen wij ons daarom vinden in scenario 3. Dit scenario houdt in dat het beheer en onderhoud van de bouwrijpe gronden wordt overgedragen aan de GRNR, en dat een beperkt gedeelte van de OZB-opbrengsten in de grondexploitatie wordt gestort. Dit laatste wat ons betreft pas als er door het eerder bouwrijp zijn van de gronden daadwerkelijk sprake is van een tekort op de grondexploitatie. Als de GRNR een beetje tempo maakt met het verkopen van de grond, hoeven we onze portemonnee niet te trekken.
 
Het voorgestelde scenario 4 gaat ons te ver. In dit scenario worden in aanvulling op scenario 3 alle overige OZB-opbrengsten gereserveerd voor extra investeringen in het bedrijventerrein. De wethouder heeft aangegeven dat dit niet nodig is, maar dat het gaat om de plus in het gebied. Hij gaf als voorbeeld dat er dan geen gewone maar extra mooie lantaarnpalen kunnen worden neergezet. Voor ons is het voldoende als lantaarnpalen doen waarvoor zij zijn neergezet: licht geven in het donker. Een vergulde voet is niet nodig.
 
Samenvattend: het bevreemdt ons dat wordt voorgesteld om geld uit te geven dat er nog niet is, aan dingen die niet nodig zijn en dat terwijl er risico’s zijn. Als we dan toch miljoenen uitgeven, ziet de PvdA Ridderkerk graag dat dit wordt geïnvesteerd in de inwoners van Ridderkerk. Bijvoorbeeld in de mensen die overlast ervaren van Nieuw Reijerwaard, in kwetsbare inwoners door het toekennen van extra huishoudelijke hulp en in een jaarlijkse schaatsbaan op het Koningsplein. In plaats van in overbodige franje op een bedrijventerrein.
 

Het bericht Raadsbijdrage Jeroen Rijsdijk over oa. OZB-opbrengsten Nieuw-Reijerwaard verscheen eerst op PvdA Ridderkerk.