Nieuws van politieke partijen in Roermond inzichtelijk

3626 documenten

Kick-off campagne D66 Roermond 8-10-2021

D66 D66 Roermond 13-10-2021 11:07

https://roermond.d66.nl/2021/10/13/kickoffgrcampagne/Met veel energie en optimisme start D66 Roermond haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Op vrijdag 8 oktober vond in Herteheym in Herten de Kick Off van de campagne van D66 Roermond voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar plaats. Geen betere dag om dit te doen dan op de dag van de duurzaamheid in het onderwijs. Lijsttrekker Michael Kalthoff nam de aanwezigen bij de hand, allen die voor deze aftrap waren uitgenodigd.

D66 Roermond is een partij die omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen. Vanuit haar kernwaarden vertrouwen, vernieuwen, verbinden en verantwoordelijkheid nemen wil D66 wederom een partij met betekenis zijn voor Roermond. De speerpunten kansengelijkheid, duurzaamheid, economie en cultuur worden de komende maanden vertaald naar een inspirerend verkiezingsprogramma met concrete voorstellen voor Roermond. Bij het opstellen van het verkiezingsprogramma kiezen we ook voor een online burgerraadpleging en voeren we gesprekken met maatschappelijke organisaties. Ferdinand Pleyte is benoemd tot voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma samenstelt.

Michael Kalthoff: “D66 Roermond streeft naar een radicale verbetering van de kansengelijkheid op het gebied van onderwijs, diversiteit, wonen en het perspectief voor kinderen in armoede. Wij staan ook voor een vooruitstrevend klimaatbeleid waarbij we inzetten op een meer circulaire economie, duurzame mobiliteit en vergroening van de openbare ruimte. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarnaast zetten we ons in voor een vliegende start uit de (post) coronacrisis, een gemeentelijke organisatie die op orde is én voor het versterken van moderne burgerparticipatietrajecten. We zetten ruimdenkend en vooruitstrevend in op deze onderwerpen, zijn optimistisch en respectvol én bieden het redelijke alternatief”.

Campagneleider Rob van Vugt vertelt: “Gelukkig kan Team D66 de komende periode, na een periode van veel digitale activiteiten in verband met de coronacrisis, weer volop activiteiten ontplooien in de Roermondse samenleving. Zo staan op de planning diverse werkbezoeken, vrijwilligerswerk waarbij we de handen uit de mouwen steken en het project Kijk in de Wijk waarin we telkens een andere wijk in Roermond bezoeken om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. In ontbijtsessies willen we in gesprek gaan met inwoners van Roermond op thema’s als wonen, zorg, onderwijs en duurzaamheid. Onze zwerfafvalacties zetten we ook tijdens de campagne gewoon voort. De input die we verzamelen gebruiken we in het dagelijkse politieke werk en bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Daarnaast hebben we een actief social media team, dat haar uitingen tijdens de campagne zal intensiveren”.

Michael Kalthoff: ‘’We blijven door in contact te treden met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op zoek naar wat er speelt in Roermond, zoals we dat ook voor de campagne al deden. Hiermee proberen we politiek verschil te maken. D66 stond én staat midden in de samenleving”.

In januari 2022 staat D66 Roermond opnieuw voor haar leden, dan om het definitieve verkiezingsprogramma en de kieslijst te presenteren. De kandidaten stellen zich dan aan de leden en aan Roermond voor.

De partij gaat deze campagne positief en met vertrouwen in met een mooi en groeiend Team D66. D66 Roermond staat voor een politiek die niet volgt, maar leidt en vooruitziet. Een politiek die niet schreeuwt, maar luistert. Een politiek die niet terugkijkt, maar vooruitkijkt. Vanuit deze houding wil D66 zich de komende jaren inzetten om Roermond nog mooier te maken.

Campagneleider: Rob van Vugt

The post Kick-off campagne D66 Roermond 8-10-2021 appeared first on Roermond.

Burgerberaad mogelijk toekomstig bondgenoot

SP SP Roermond 10-10-2021 15:20

Afgelopen maand was er in Roermond een bijeenkomst, georganiseerd door een burgerinitiatief van en voor individuen, organisaties, instelllingen en bedrijven. Hun doel: in de stad een Burgerberaad van de grond krijgen. Ook SP’ers worden dan uiteraard nieuwsgierig. We gingen een kijkje nemen.

In het gebouwtje aan de Minderbroederssingel 15 F waren de initiatiefnemers, betrokken wijkbewoners en nog enkele lokale politici aanwezig. De enthousiaste plannenmakers deden uit de doeken waarom Roermond gebaat zou zijn met een Burgerberaad.

Representatief Alleerst: wat is een Burgerberaad? Het gaat daarbij om mensen die zich door een loting beschikbaar stellen om een representatieve dwarsdoorsnede van de samenleving te vormen, die beter in staat zou zijn om besluiten te nemen over allerlei gevoelige onderwerpen dan wanneer alleen politici dat doen. Dat zou dan moeten kunnen op landelijk, provinciaal en dus ook op lokaal niveau. In het algemeen belang én voor de lange termijn.

Klimaat Zo’n Burgerberaad zou dan daarmee de gemeenteraad bij kunnen staan, met ondersteuning van experts en en tegen een bijpassende vergoeding. Er zijn al een aantal plekken op de wereld waar met het idee gewerkt wordt. Op dit moment lag de focus erg op klimaatbeleid, maar dat is dan ook een zeer belangrijk én actueel thema. Wij moesten er sommige aanwezigen weer eens op wijzen dat het klimaat geen links of rechts thema is. Want zoals we inmiddels weten in Roermond, maakt hoog water geen onderscheid tussen socialistische of liberale huishoudens.

Gesprek Maar uiteraard hoeft de thematiek waar een Burgerberaad zich over buigt niet beperkt te blijven daartoe. Sommige aanwezigen vonden het allemaal wel erg ambitieus, maar de SP zou dit initiatief zeker een kans willen geven. Al was het maar omdat ook in dit geval de polarisatie die ‘social media’ teweeg hebben gebracht, door de initiatiefnemers als één van de drijfveren werd genoemd. En ook wij gaan zoals bekend liever het échte gesprek met mensen aan, dus daar vonden wij elkaar zeker. 

Meer over Burgerberaad lees je onder meer in dit artikel uit het AD. Meer over de Roermondse initiatiefnemers kun je op hun Facebookpagina vinden.

SP en de Bibliotheek: samen voor gelijke kansen

SP SP Roermond 10-09-2021 12:45

Op 9 september bezocht een aantal SP'ers de bibliotheek van Roermond. In het pand op de Neerstraat gingen ze in gesprek met Jeanine Deckers, directeur van Bibliorura, en programmaleider basisivaardigheden Cindy Tholen. Het is niet zo vreemd dat we van gedachten wilden wisselen. Het motto van Bibliorura is immers dat zij net als de SP, in gelijke kansen gelooft. Goed kunnen lezen draagt hieraan bij.

Bij Bibliorura kun je je in vrijheid ontwikkelen door te lezen, te leren en te dromen. Hiermee wordt iedereen de mogelijkheid geboden om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. En dat is nodig.

Laaggeletterdheid Want hoewel de bibliotheek veel meer doelen, functies en mogelijkheden heeft, die door Jeanine deze avond goed toegelicht werden, is er nog altijd een behoorlijk maatschappelijk probleem ten aanzien van wat we meestal laaggeletterdheid noemen. Cindy verzet zich echter tegen die term. Zij heeft het liever over basisvaardigheden, vandaar ook haar functieomschrijving. Onder laaggeletterdheid wordt immers ook bijvoorbeeld moeite met rekenen verstaan.

Misverstanden Er zijn meer misverstanden als het gaat om laaggeletterheid. Het is waar: laaggeletterden wonen vaker in de stad dan op het platteland, ze zijn meestal ouder en hebben vaak een lager opleidingsniveau. En inderdaad, onder de groep migranten vinden we relatief meer mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. Maar in absolute getallen vormt de groep van werkende, autochtone en middelbaar opgeleiden de grootste groep: bijna een kwart van het totaal...

Effecten 'In Roermond constateren we dat 16 procent van de inwoners problemen heeft met basisvaardigheden' geeft Cindy aan. 'En dat is boven het landelijk gemiddelde.' Die situatie heeft veel negatieve effecten op deelname aan de samenleving, de gezondheid, het vertrouwen in andere mensen en óók op het vertrouwen in bijvoorbeeld de politiek. Oorzaken lopen erg uiteen. Het is logisch dat wanneer je een taalontwikkelingsstoornis hebt of überhaupt al een taalachterstand, er een kans van 50 procent bestaat dat je de middelbare school laaggeletterd verlaat. Maar ook leesmotivatie kan een rol spelen.

Schaamte Soms gaat het mis op school, als er te weinig aandacht is voor leesbeleving. Ook de thuissituatie kan een rol spelen. Wanneer ouders laaggeletterd zijn dalen de mogelijkheden voor de kinderen uiteraard meteen. De ene keer wordt die situatie thuis niet als problematisch ervaren, de andere keer overheerst juist een schaamtegevoel. In beide gevallen moet er natuurlijk iets gebeuren.

Voorkomen Jeanine legt uit dat de aanpak bestaat uit samenwerking. Zo zijn medewerkers van de Bibliotheek als 'boekstartcoach' al op de consultatiebureaus actief, waar een hoekje met boekjes is ingericht en waar op een laagdrempelige manier het gesprek met ouders kan worden aangegaan. Bij de kinderopvang worden activiteiten opgezet, ook het liefst samen met de ouders. Uiteraard gaat de aanpak om laaggeletterdheid te voorkomen verder op basisscholen, maar ook op het Niekée en het BC Broekhin.

DigiTaalhuis 'Maar niet alleen met het onderwijs is de samenwerking gezocht' zegt Cindy. 'Binnen het zogenoemde DigiTaalhuis bundelen we de krachten met onder meer de gemeenten Roermond en Roerdalen, welzijnsinstellingen als Wel.kom, Maximina, de Stichting Lezen en Schrijven en Gilde Volwasseneneducatie. We gaan nu binnenkort aan de slag met een project 'Laaggeletterheid in Het Veld' ook vooral gericht op de ouderbetrokkenheid.'

Suggesties Het zijn initiatieven waarbij de Bibliotheek en de SP elkaar makkelijk vinden. Door basisvaardigheden te verbeteren kom je immers beter mee in de samenleving, groeien de mogelijkheden van mensen en worden een heleboel onderliggende en samenhangende problemen aangepakt. Daar is al een goede start mee gemaakt. Wat wij graag van u zouden willen horen is wat wij verder voor u zouden kunnen betekenen op dit gebied. Wat moet er nog meer gebeuren en wat zou de SP daaraan kunnen bijdragen? Heb je ideeën of suggesties? Mail ze ons! Of laat een berichtje achter onder de link naar dit artikel op onze Facebookpagina.

De SP Roermond: Op straat en in de raad

SP SP Roermond 13-07-2021 20:51

Terwijl we langzaam maar zeker richting de afsluiting van de raadsperiode gaan - de verkiezingen zijn in maart 2022 - waren de afgelopen maanden en met name de laatste weken niet de gemakkelijkste in Roermond. Vanuit de gemeenteraad en de straat namens de SP: Gerard Nizet.

'In april kregen we te horen dat er op het gemeentehuis het een en ander piepte en kraakte. Het moment was gekomen dat de gemeentelijke organisatie de ambities van het college en raad niet meer kon realiseren. In het ergste geval zouden we afstevenen op structureel meerjarentekort van 5,5 miljoen euro én horendol geworden personeel.'

Mondjesmaat 'Je zou kunnen zeggen, dat we dat hadden moeten zien aankomen, maar dat is toch niet waar. Het college van burgemeester en wethouders heeft ons pas sinds 15 april mondjesmaat voorzien van de gegevens, die er niet rooskleurig uitzagen. Ook kwam het college met oplossingen voor een herstart en een visie op coronaperikelen. De afgelopen jaren bleven de begrotingen en de jaarrekeningen overigens binnen de gestelde kaders van raad, provincie en accountants, binnen de eisen van wettelijke regels. Slechts één partij heeft consequent tegen alle begrotingen gestemd, omdat men daar vindt dat dit bij oppositie voeren hoort.' 

Geen automatisme 'Ik heb me steeds op het standpunt gesteld kritisch te willen zijn, maar niet ten koste van alles, als een soort automatisme. In goede zaken steunden we de coalitie als SP: woningen bouwen, armoede en sociale achterstanden wegwerken of in het duurzaamheidsstreven. Wat dat laatste betreft dan wel met de aandacht gericht op de kleinste beurs, die ook mee moet kunnen doen met al die mooie plannen.'

Schaven 'Maar goed, uiteindelijk zijn we bijna raadsbreed in menig extra uur bij elkaar gekomen, om plannen tot reconstructie te maken en de oplossingen van het college bij te schaven in een meer aanvaardbare richting. Alleen DENK vond dat, wanneer men niet de veroorzaker van het probleem was, men ook niet mee zou hoeven denken over het samen repareren.'

Bezuinigen 'Het college stelde voor gelden die niet uitgegeven hoefden te worden uit de reserves voor het Sociale Domein, over te hevelen naar de algemene spaarpot van Roermond en in te zetten voor een begrotingsevenwicht. Maar de oplossingsrichtingen van het college bevatten ook een grote lijst met zaken waarop men wilde bezuinigen, die men wilde uitstellen of over meerdere jaren wilde uitsmeren. Dit zou ten koste gaan van  bijvoorbeeld subsidies, saneringsplannen en uitvoeringen van grote werken. De raad vond dat wel erg kort door de bocht en slecht onderbouwd bovendien. En daarom is meer tijd geëist door alle partijen, behalve DENK dus, om in goed overleg aan de slag te gaan. In Roermond misschien wel een unicum.'

Geen puinhoop 'Uiteindelijk hebben we op 8 juli in de raadsvergadering een amendement en motie ingediend met acht partijen, waarin we vertrouwen uitspreken dat de komende jaren de begrotingen in evenwicht blijven en we geen rampspoed hebben, zoals het door sommigen gebracht wordt. De Roermondse administratie is geen puinhoop, dat gezegd.'

Wijkverbetering 'Leegstandsproblemen in het centrum en kleine kernen moeten toch voortvarender worden aangepakt en kleine initiatieven van particulieren, lokale ondernemers, verenigingen en clubs moeten blijvend worden gestimuleerd. Verder willen we zwerfafval praktisch gaan aanpakken en forse verhogingen voor gemeentelijke diensten, OZB, rioolheffingen, toeristen- en parkeerbelasting tegengaan. Ook wijkverbeteringen mogen we niet uitstellen! We hebben als SP gehamerd op kleinschaligheid. Te grote evenementen, waar Roermondse ondernemers en de meeste burgers niets aan hebben, maar wel tonnen aan betalen wijzen we af.'

Mooie woorden 'Ten aanzien van het leegstandsprobleem blijft de SP op het standpunt staan dat er regelgeving moet komen op het te lang vasthouden van onroerend goed zonder perspectief. Veranderen van winkels naar wonen moet beter en sneller geregeld  worden en dan vooral betaalbaar zijn. De wethouder heeft te vaak alleen mooie woorden maar de burger ziet geen echte resultaten. Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden, zoals het herinrichten van het oude Philipsterrein en een duurzaam opgezette visie voor wonen in het Melickerveld. Wij hameren wel op de verkeersveiligheid en goede overgangen aan de randen van deze nieuw in te richten gebieden en uiteraard op burgerparticipatie die echt wat voorstelt.'  Corona 'De SP liet zich ook horen ten aanzien van de coronagerelateerde zaken.  De pandemie mag niet steeds als oorzaak van alles en nog wat gebruikt worden. Een coronafonds, dat moet overgaan in een herstelfonds, is nodig. Kleine, nieuwe, en jonge lokale ondernemers moeten worden gestimuleerd en geholpen, zonder te veel belemmerende regeltjes.'

Ratten 'Over onze inzet in de wijken hebben de mensen de afgelopen tijd genoeg kunnen lezen op onze site en social media. Zo kwamen we in actie voor de bewoners van een deel van de Heinsbergerweg, die vanwege langjarig achterstallig onderhoud aan de rioleringen met een rattenplaag werden geconfronteerd, een ernstige bedreiging voor de gezondheid dus. Zelfs Lilian Marijnissen kwam er voor naar Roermond en dat deed ze met verve! Samen met de LVR hebben we een motie ingediend die nog nader aangescherpt wordt. Inzet is om na het zomerreces aan de slag te kunnen gaan met onderzoek naar meerdere mogelijke problemen met rioleringen binnen de gemeente Roermond én andere probleemzones waardoor deze nare knaagdieren worden aangetrokken.'

Zwerfafval 'Verder werd een motie aangenomen, door de SP ingediend op advies van de FNV, om als gemeente een oproep te doen aan Den Haag om het minimumloon te verhogen naar 14 euro. Er zijn namelijk veel zaken die op gemeentelijk terrein hier van afhangen. Tot slot heb ik me als lid van een raadsbrede commissie hard gemaakt om het thema zwerfafval in de gemeentelijke plannen prioriteit te geven en dat is gelukt! Dit is niet alleen een zaak van 'de gemeente moet dit of dat', maar ook een kwestie van zelfreflectie of soms - eenvoudiger gezegd- een soort eigen heropvoeding door ons allemaal.'

Ik wens iedereen een fijne vakantie. Daarna gaan we weer een belangrijke tijd tegemoet met de begroting en natuurlijk de komende verkiezingen. En ik heb daar alle vertrouwen in...

Problemen aangepakt: inwoners aan Heinsbergerweg hoeven niet langer op eieren te lopen

SP SP Roermond 04-07-2021 14:05

En plotseling gebeurde er een heleboel op de Heinsbergerweg. Lantaarnpalen werden weggehaald, borden met parkeerverboden geplaatst. Rattenvangers in actie.

Maandag 5 juli gaat de schop in de grond. Eindelijk! Na meer dan tien jaar problemen met de riolering, verzakkingen en zelfs een rattenplaag grijpt de gemeente in.

Blij De mensen in de straat zijn uiteraard heel erg blij. En ook verbaasd dat het nu ineens allemaal wél snel kan. Andere projecten lijken er zelfs voor opgeschort. De bewoners hadden een laatste digitale meeting van de gemeente al geboycot omdat ze domweg geen vertrouwen meer hadden na al die tijd. Zelfs de rechtsbijstand was al ingeschakeld door een aantal van hen.

Motie Na eerdere bezoeken van de SP-afdeling en recent zelfs nog van Lilian Marijnissen, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, had de SP Roermond al een motie over de kwestie ingediend voor de gemeenteraadsvergadering van 8 juli. Die motie blijft overigens gewoon staan omdat we het er in de raad toch nog over willen hebben.

Trots Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de buurtbewoners geholpen zijn! Zij hebben zelf getoond wat je kunt bereiken als je niet bij de pakken gaat neerzitten, maar de krachten bundelt. Zij mogen daarom ook trots zijn op zichzelf én hebben daarnaast ervaren dat ze altijd op de SP aan hun zijde kunnen rekenen.

Wooncrisis: Samen op pad op SuperZaterdag

SP SP Roermond 04-07-2021 13:29

In Roermond, Heerlen, Eindhoven, Rotterdam, Nijmegen, Apeldoorn, Zwolle, Vlaardingen, Amersfoort, Breda, Den Bosch, Groningen, Arnhem, Den Haag en op nog veel meer plekken hield de SP op 3 juli SuperZaterdag. Samen met huurders verzamelen we verhalen over de volkshuisvesting in ons land.

Het is de hoogste tijd om de wooncrisis aan te pakken. Het afgelopen kabinet heeft er niets aan gedaan en ook nu zijn ze in Den Haag al maanden vooral met zichzelf bezig.

Zwartboek Daarom gaan we de komende tijd verhalen verzamelen voor het grootste zwartboek over de wooncrisis ooit. Door al deze verhalen geven we een gezicht aan de wooncrisis en bouwen we samen de druk op. SP'ers Frans, Bert en Angelina gingen die dag samen met Aref in gesprek met buurtbewoners van de Schoolstraat.

Drugs De problemen hier zijn groot. Er bleek veel drugsgerelateerde overlast te bestaan. Mensen voelen zich niet meer veilig in hun eigen woning. Er wordt bovendien gewoon geurineerd op het trottoir voor de appartementen, er wordt gestolen, er is geluidsoverlast en er vindt seksuele intimidatie plaats. Vorig jaar was er in de straat zelfs een steekpartij.

Selectie De bewoners geven aan dat de buurt achteruit holt. Wonen Zuid moet een betere selectieprocedure voor bewoners in spé hanteren, vinden ze. Er zijn door de bewoners al 'overlastformulieren' ingevuld, maar ze worden niet gehoord door Wonen Zuid laten ze weten. Er wordt totaal niets aan de overlast/problemen gedaan.

Samen De politie is wel op de hoogte gebracht van de overlast en komt ook vaker patrouilleren door de straat en buurt. Maar ze kunnen niet alles continu in de gaten houden. Een buurtbewoonster heeft al een petitie naar Wonen Zuid opgestuurd geeft ze aan. Maar vooralsnog zonder reactie. Onze SP'ers hebben de  buurtbewoonsters geadviseerd om vooral samen op te staan tegen de overlast die wordt veroorzaakt. Dat dat resultaat heeft hebben we de afgelopen weken al vaker ervaren. En uiteraard vinden ze daarbij onze afdeling altijd aan hun zijde...

Lilian Marijnissen in Roermond: het stadhuis houdt de poorten dicht...

SP SP Roermond 25-06-2021 16:58

Natuurlijk is het een bekend gegeven dat de SP niet alleen tijdens verkiezingstijd de wijken in trekt. Het zit in het DNA van deze partij om het oor te luister te leggen in de buurt en met gewone mensen in gesprek te gaan over wat er leeft. Maar dat ook Lilian Marijnissen zelf, zo snel nadat coronamaatregelen ons bijna anderhalf jaar lang hinderden bij die activiteiten, in ons eigen Remunj zou opduiken was toch een verrassende ondersteuning voor de bewoners aan de Heinsbergerweg...

De fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer meldde zich op 25 juni in de bisschopsstad om met de buurtbewoners in gesprek te gaan. De lokale afdeling had Lilian natuurlijk al gewezen op de specifieke problemen op de Heinsbergerweg: de ellende met de riolering en verzakkende grond, als gevolg van een rattenplaag. De gemeente die dit probleem jarenlang voor zich uit geschoven heeft. Gedoe met het ophalen van afval, wat slecht gebeurt, waardoor het rattenprobleem in de warme zomermaanden alleen maar dreigt te vergroten.

Geen vertrouwen Na dik tien jaar ellende hebben de bewoners geen vertrouwen meer in het gemeentebestuur. Wethouder Evers was ook uitgenodigd, maar bleef afwezig. Maar Lilian zou Lilian niet zijn als ze niet, met het haar kenmerkende enthousiasme, meteen de koe bij de horens vatte: ‘Kom op mensen, dit kan niet, op naar het stadhuis!’

Gesloten Eenmaal op de Markt in Roermond bleef de poort echter gesloten. Er was een trouwerij aan de gang, die de SP uiteraard niet wilde verstoren. Maar ook alle andere deuren bleven dicht. Minstens twintig minuten lang bleef Marijnissen telefoneren. Maar er wilde zelfs niemand naar buiten komen om een zwartboek, met alle vruchteloze communicatie met de gemeente, in ontvangst te nemen. ‘Ongelofelijk, het stadhuis van Roermond houdt de poorten dicht voor haar eigen inwoners!’ constateerde de fractievoorzitter.

'Hou vol!'‘Maar lieve mensen, hou vol!’ zei Marijnissen op het einde van de middag. ‘Ik blijf de wethouder bellen om op korte termijn een afspraak te regelen. Er moet zo snel mogelijk een datum, duidelijkheid en een goede oplossing komen voor jullie.’ Haar doorzettingsvermogen kon op een flink applaus rekenen. De SP Roermond gaat het onderwerp op de agenda zetten voor de raadsvergadering van 8 juli.

D66 Roermond kiest nieuwe lijsttrekker

D66 D66 Roermond 22-06-2021 15:30

D66 Roermond gaat de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in met een nieuwe lijsttrekker: Michael Kalthoff. De leden van D66 in Roermond hebben dit bij een stemming bevestigd. Michael Kalthoff is nu voorzitter van de D66 fractie in de gemeenteraad. Met zijn leeftijd van 33 jaar is hij een van de jongste fractievoorzitters. Naast het meer directe politieke werk heeft hij zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de verdere verbreding van de partij in de gemeente: een grote steunfractie, meerdere werkgroepen, activiteiten in wijken en presentie op sociale media. Politieke prioriteiten zijn voor hem een snelle herstart (maatschappelijk en economisch) waar het pandemieverloop dat mogelijk maakt, bestrijding van kansenongelijkheid, cultuur en vergroening / duurzaamheid.

De lijstvolgorde van de overige kandidaten voor de gemeenteraad komt aan bod in de nu volgende verkiezing door de leden van de afdeling. Begin november verwacht D66 Roermond de volledige lijst met kandidaten te kunnen presenteren. Ferdinand Pleyte, lijsttrekker voor D66 Roermond in 2010, 2014 en 2018 en sinds 2013 wethouder van de stad, heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor het lijsttrekkerschap. “Binnen D66 ben ik al erg lang actief bij het bevorderen van meer gelijke kansen. Dan moet je daar zelf ook serieus invulling aan geven. Als ik me opnieuw kandidaat had gesteld voor het lijsttrekkerschap, had ik het gevoel gehad een gezonde doorstroming te belemmeren. Dat wil ik niet, vandaar mijn keuze.”

Mede op verzoek van de fractie en het afdelingsbestuur blijft Ferdinand Pleyte wel politiek actief voor D66 Roermond.

The post D66 Roermond kiest nieuwe lijsttrekker appeared first on Roermond.

Definitieve oplossing voor rioleringsprobleem nog ver weg

SP SP Roermond 21-05-2021 16:15

Op 20 mei vond een (digitale) informatieavond plaats over het rioleringsprobleem op de Heinsbergerweg in Roermond. Medewerkers van de gemeente en wethouder Evers gingen in gesprek met bewoners, die geplaagd worden door ratten en grondverzakkingen.

Duidelijk werd dat de gemeente nu ook wel overtuigd is van het feit halve maatregelen niet meer werken. De riolering zal vervangen worden, inclusief huisaansluiting. Dat gaat echter niet van vandaag op morgen. Pas in de tweede helft van 2023 kan daadwerkelijk begonnen worden met de werkzaamheden, zo werd medegedeeld.  

Emotioneel De bewoners deden een bij vlagen emotioneel beroep op de wethouder, om zich voor te stellen hoe het is om te leven met angst voor ratten in je toilet, onder het aanrecht, in de keukenkastjes of in de tuin. Met nog twee warme zomers voor de boeg waarbij het ongedierte op zoek gaat naar voedsel, is de definitieve oplossing dan nog héél ver weg.

Rechter De wethouder, die aangaf dat de problematiek hem pas in februari bereikte, toonde daar begrip voor en gaf ook aan dat er tot die tijd wel met semi-permanente oplossingen gewerkt zou worden. De bewoners, die hun eerste klachten tien jaar geleden al indienden, gaven aan binnen twee weken daar ook daadwerkelijk actie op te willen zien, omdat ze anders de gang naar de rechter zullen maken.

Korte termijn De SP Roermond is zich bewust van het feit dat, aangezien de problematiek al zo lang speelt, de verantwoordelijkheid ook bij vorige colleges ligt. De partij staat echter wel vierkant achter de bewoners in de opvatting dat er nu een zo snel mogelijk een oplossing moet komen, ook voor de korte termijn. We zullen de kwestie dan ook zeker blijven volgen en aankaarten.

Bewoners Heinsbergerweg wachten al eeuwigheid op aanpak ratten en rioleringsprobleem

SP SP Roermond 28-04-2021 19:43

De bewoners van Heinsbergerweg 165 wonen sinds 2000 op dat adres. In 2010 nemen zij voor de eerste keer contact op met de gemeente, omdat de stoep voor hun huis verzakt. De werklui die de boel komen repareren wijzen er dan al op dat het riool erg slecht is en eigenlijk vervangen zou moeten worden.

Als de SP Roermond dik elf jaar later een inventariseringsronde doet is de situatie catastrofaal te noemen. Verzakkingen op de Heinsbergerweg zijn schering en inslag, grofweg vanaf nummer 161 tot en met 183. Levensgevaarlijke situaties dienen zich om de haverklap aan, zowel voor voetgangers, fietsers als auto’s. Medewerkers van de gemeente verrichten met ‘knip en plakwerk’ eerste hulp, maar dat lost het probleem niet op. Het is symptoombestrijding. Maar niet alleen de verzakkende stoep is het probleem...

SchadepostRatten lopen over straat, door tuinen en zelfs in huizen. We zien met eigen ogen hoe de bewoners van nummer 165 het etenswaar in hun (koel)kast in plastic bakken moeten verpakken om het te beschermen tegen de ongewenste indringers. Twee weken nadat de bewoner een terras had gelegd kon de stratenmaker opnieuw komen. Alles was verzakt. Een forse schadepost. Ook hier zijn de gravende ratten de oorzaak.

Spoedklusjes ‘Ik verwacht van de gemeente dat ze het hele stuk riool gewoon vernieuwen’, zegt de bewoner. ‘Niet met een zogenoemde ‘kous’, want dat werkt niet. Gewoon de gresbuizen weg over de hele lengte en nieuwe huisaansluitingen maken.’ Het klinkt logisch. Het kan nooit duurder zijn dan de vele spoedklusjes door de jaren heen, die onderhand behoorlijk moeten aantikken. ‘Ik denk dat we nog een keer of twintig moeten klagen, dan is het hele riool vervangen.’

Miscommunicatie De SP kan begrip opbrengen voor het cynisme. Vooral omdat de gemeente niet van zins lijkt kordaat op te treden. Ondanks een reeks van klachten reageerde de verantwoordelijk wethouder pas de afgelopen maand. Interne miscommunicatie, liet men optekenen. Maar nu de reactie wél kwam werd de straat daar niet veel vrolijker van. Een duurzame oplossing zou niet van vandaag op morgen te regelen zijn. Tijdelijke oplossingen moeten het pad vormen naar een grootschaliger aanpak. ‘Oplossingen’ die dus, zo moge duidelijk zijn, niet werken. Er zou een informatieavond komen, zo luidt nu het laatste nieuws.

Actie Ondertussen vinden ook de andere bewoners de rattenkeutels in huis. De zomer staat voor de deur, maar wie durft die open te zetten onder deze omstandigheden? Een informatieavond gaat dit probleem niet oplossen. Ook de SP dringt aan op directe actie voor deze inwoners van Roermond, om deze middeleeuwse toestanden zonder verder dralen aan te pakken.