Nieuws van politieke partijen in Rotterdam Delfshaven inzichtelijk

272 documenten

Pushbacks aan de Europese grens: een stelselmatige schending van het vluchtelingenrecht | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 17-07-2019 00:00

Voordat Tineke Strik Europarlementariër werd, onderzocht ze ook voor de Raad van Europa al het vluchtelingenbeleid van Europese landen. In haar laatste rapport stelde ze de praktijken aan de buitengrenzen van de EU aan de orde. In veel EU-landen (Polen, Hongarije, Bulgarije, Griekenland, Kroatië, Spanje, Italië) worden migranten vaak zonder pardon geweigerd aan de grens of met veel geweld teruggestuurd, zonder dat ze de kans krijgen om een asielverzoek in te dienen. Strik beantwoordt vier veel gestelde vragen over haar onderzoek.

1. Wat zijn pushbacks?

Het automatisch terugsturen, zonder dat vluchtelingen een kans krijgen om asiel aan te vragen. Deze zogenaamde pushbacks, zijn een schending van de rechten van vluchtelingen. De kans bestaat dat de vluchtelingen bij terugkeer vervolgd worden, of dat het land waar ze naartoe teruggestuurd worden onveilig is.

De Europese Unie moet juist vluchtelingen wettelijke bescherming bieden: als vluchtelingen aankloppen aan de grens van een EU-lidstaat of in territoriale wateren zijn, moeten ze toegang krijgen tot een asielprocedure waarin wordt onderzocht of ze bescherming nodig hebben. In principe mogen deze mensen pas worden teruggestuurd als het asielverzoek is onderzocht en afgewezen en een veilige terugkeer naar het herkomstland kan plaatsvinden.

2. Zijn er landen die vluchtelingen zonder procedure terugsturen?

De Europese Commissie geeft veel geld aan landen aan de buitengrenzen van de Europese Unie om die grenzen streng te bewaken. Maar het ontbreekt aan aandacht voor mensenrechten, met name het recht op bescherming. Omdat vluchtelingen niet eerlijk binnen Europa verdeeld worden en de landen aan de buitengrenzen de meeste asielzoekers moeten opvangen, proberen zij zoveel mogelijk om vluchtelingen buiten de deur te houden.

Vluchtelingenorganisaties zoals de UNHCR hebben inmiddels aangetoond dat pushbacks aan de orde van de dag zijn. Uit onderzoek blijkt dat pushbacks geen incidenten zijn, en dus niet te wijten aan een ongehoorzame of onwetende grenswacht, maar een bewust beleid zijn van landen om vluchtelingen tegen te houden en om ze het recht om asiel aan te vragen te onthouden. Sommige landen, zoals Hongarije, zijn daar zelfs trots op. 

3. Wat moet er veranderen?

Het is duidelijk: het Europees asielbeleid moet op de schop. We moeten werken aan een solidair en werkbaar systeem, zodat vluchtelingen eerlijk over Europa verdeeld worden. Zodat niet de landen die toevallig op een vluchtelingenroute liggen de grootste last dragen. Alleen dan zullen de EU-landen stoppen met de pushbacks. Maar het dossier ligt enorm gevoelig bij de EU-landen. Er zit al een paar jaar geen beweging in.

4. Wat moet er in de tussentijd gebeuren?

Tot die tijd moet de Europese Commissie aan de slag om de grenspraktijken beter te monitoren en desnoods naar de Europese rechter stappen als EU-landen zich niet aan afspraken houden. In het Europees Parlement zal ik me ervoor inzetten dat er een einde komt aan de pushbacks zodat alle vluchtelingen toegang hebben tot een eerlijke asielprocedure.

Business as usual door verkiezing Von der Leyen tot Commissievoorzitter | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 16-07-2019 00:00

Een krappe meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met de voordracht van Ursula von der Leyen tot voorzitter van de Europese Commissie. GroenLinks stemde niet in met haar benoeming. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “GroenLinks en groene partijen in heel Europa gingen de Europese verkiezingen in met een agenda voor verandering. Die agenda zien we onvoldoende terug, zowel in haar achterkamertjesbenoeming als in haar inhoudelijke plannen.”

“Deze benoeming is niet de verandering waar Europeanen op hebben gestemd. Von der Leyen blijft te vaag over klimaatmaatregelen, overtuigt niet bij het opkomen voor de rechtsstaat en blijft te veel steken op business as usual in de aanpak van sociale ongelijkheid”, stelt Eickhout. “De drie grote fracties, de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen, verzwakken het Europees Parlement door in te stemmen met een deal tussen de regeringsleiders in plaats van een breed gedragen programma te bouwen dat recht doet aan de verkiezingsuitslag.”

Politieke richting

Von der Leyen speelde geen rol in de Europese verkiezingen. Hierdoor gaf ze het Europees Parlement pas op het allerlaatste moment enigszins inzicht in welke politieke richting ze zou kiezen Eickhout: “Het is positief dat ze zich in de afgelopen dagen genoodzaakt voelde om meer ambitie uit te spreken voor duurzaamheid, maar ik teken niet bij het kruisje zonder serieuze dialoog en concrete afspreken. Ik vroeg in het debat of ze de artikel 7-procedure tegen Hongarije steunt, maar kreeg geen antwoord. Dat geeft mij geen vertrouwen."

Nu Von der Leyen benoemd is met 383 stemmen, kan ze aan de slag om de volledige Europese Commissie samen te stellen op basis van kandidaten die de lidstaten voordragen. GroenLinks zal er in het Europees Parlement alles aan doen om betere garanties te krijgen dat de voltallige Commissie-Von der Leyen daadwerkelijk stappen zet in daadkrachtig klimaatbeleid, een socialer en een democratischer Europa. “Wij zullen ons constructief en kritisch blijven opstellen tegenover de nieuwe Europese Commissie”, aldus Eickhout.

Waarom GroenLinks tegen Von der Leyen als Commissievoorzitter stemt | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 15-07-2019 00:00

Dinsdag stemt het Europees Parlement over de voordracht van Ursula von der Leyen, door de regeringsleiders voorgesteld als voorzitter van de Europese Commissie. GroenLinks zal tegen haar benoeming stemmen.

“Een Commissievoorzitter zonder democratisch mandaat die zich niet helder uitspreekt over de rechtsstaat en de aanpak van klimaatverandering, dat is niet de verandering waarvoor Europeanen gestemd hebben”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. “Het zou een stap terug zijn voor de Europese democratie als het Europees Parlement een kandidaat accepteert die geen enkele rol speelde in de Europese verkiezingen."

Vijftien vragen

Vorige week was kandidaat-voorzitter Von der Leyen te gast bij de fractievergadering van de Europese Groenen, waar zij vragen beantwoordde over haar Europese plannen in de komende vijf jaar. De antwoorden op de vijftien vragen die werden gesteld, stelden teleur. 

Zo wilde Von der Leyen geen belofte doen om het vervuilende en verouderde Europees landbouwbeleid grondig te herzien. Ze bleef steken op een ambitie voor het terugdringen van broeikasgassen in 2030 die lager ligt dan waar het vorige Europees Parlement zich voor uitsprak. Daarnaast nam Von der Leyen geen stelling over de positie van de Hongaarse regeringspartij Fidesz in haar christendemocratische politieke familie, en of ze een artikel 7-procedure tegen Hongarije zou steunen. Ook deed ze geen enkele concrete belofte over de aanpak van belastingontwijking van multinationals en andere maatregelen om Europa socialer te maken.

Steun onzeker

De benodigde steun voor Von der Leyen door een meerderheid in het Europees Parlement is zeer onzeker. Von der Leyen lijkt daarom op zoek naar steun van rechtse anti-Europese partijen. Deze partijen vragen om afzwakking van klimaatbeleid en om slapper op te treden tegen landen waar de rechtsstaat onder druk staat. 

“Ik vind het zorgwekkend dat Von der Leyen zich niet distantieert van de Hongaarse premier Orbán en Poolse premier Morawiecki. Orbán en Morawiecki presenteren haar kandidatuur, ten koste van Frans Timmermans, als overwinning voor hun land. Een voorzitter van de Europese Commissie die leunt op de steun van nationalisten is geen geruststellend vooruitzicht”, aldus Eickhout.

Uitstel

Maandag deed Van der Leyen toch enkele toezeggingen aan de fracties van de liberalen en van de sociaaldemocraten. “Dat is ruimte die er blijkbaar vorige week nog niet was”, constateert Eickhout. De Europese Groenen stelden eerder voor om de stemming over Von der Leyen uit te stellen, zodat er eerst onderhandeld kan worden over een inhoudelijk programma. “Maar als Von der Leyen en anderen per se willen dat er dinsdag gestemd gaat worden, dan zullen we tegen moeten stemmen.”

Clone of GroenLinks verzilvert winst in provincies | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD CDA PvdA D66 ChristenUnie Rotterdam Delfshaven 09-07-2019 00:00

De provinciebesturen zijn bijna rond! We gaan besturen in Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Flevoland en Drenthe. In Zuid-Holland lopen de gesprekken voor een coalitie nog.

Tijdens de provinciale verkiezingen zette de groei van GroenLinks door. We werden de grootste in Groningen en Utrecht, verdubbelden in Gelderland en boekten forse winst in alle andere provincies. Ons succes vertaalt zich in groene en sociale coalitieakkoorden! Lees hier de plannen per provincie.

In Noord-Holland zitten we in een coalitie met de VVD, D66 en de PvdA. Het beleid rondom windmolens wordt aangepast en er komt een plan voor biodiversiteit. In Groningen ging GroenLinks als grootste de onderhandeling in. Er is een groen, duurzaam en sociaal coalitieakkoord uitgekomen met de focus op verbinding. In Utrecht gaan we samen met CDA, D66, PvdA en de ChristenUnie investeren in de versnelling van de energietransitie. Ook op sociaal gebied liggen er mooie plannen klaar. In Gelderland gaan we voor een ambitieuze doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030. Ook op bereikbaarheid wordt veel ingezet. Ook in Noord-Brabant gaan we werken aan een groenere, gezondere en socialere provincie. Samen met de VVD, CDA, D66 en PvdA wordt er bijvoorbeeld ingezet op een actieplan voor de arbeidsmarkt. In Drenthe maakt GroenLinks voor het eerst deel uit van het College van Gedeputeerde staten! We besturen mee en er wordt flink ingezet op biodiversiteit en inclusiviteit.  In Flevoland wordt GroenLinks onderdeel van een brede coalitie met VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en D66. We gaan ons inzetten voor een vitale, groene en sociale provincie.

Kamer steunt voorstel GroenLinks voor landelijke PTSS-campagne | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 04-07-2019 00:00

De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aangenomen van Isabelle Diks waarin wordt gevraagd om een landelijke bewustwordingscampagne rond posttraumatische stressstoornis (PTSS). De campagne moet er voor zorgen dat symptomen van PTSS in de samenleving sneller worden herkend en daardoor beter mee om wordt gegaan.

Volgens Isabelle Diks weten mensen vaak niet dat ze te maken hebben met iemand met PTSS-klachten. “PTSS een sluipmoordenaar. Een soldaat die na een missie is teruggekeerd kan pas na jaren klachten krijgen. Dan hoort hij of zij een geluid of een bepaalde combinatie van woorden, en gaat opeens het licht uit. Weinig mensen realiseren zich dan dat het wel eens om PTSS kan gaan, ook de slachtoffers zelf niet. Symptomen zoals prikkelbaarheid, spanning en slaapproblemen kunnen heel makkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd door familie en vrienden.”

Diks deed het voorstel voor een bewustwordingscampagne in het kader van het veteranenbeleid. Circa 5% van de op missie uitgezonden militairen komt terug met PTSS. Maar het Kamerlid wijst erop dat PTSS bij meer emotioneel zware beroepen een groot probleem is. Diks: “Of je nu een soldaat bent die op missie is geweest, een politieagent of een brandweerman; PTSS kan je hele leven overhoop halen. Het is voor deze mensen ongelooflijk belangrijk dat ze op liefde en ondersteuning kunnen rekenen in plaats van onbegrip."
 
De landelijke campagne moet leiden tot bredere bewustwording en eerdere herkenning in de samenleving van de symptomen en kenmerken van PTSS en hoe hiermee om te gaan.

Achterlating kinderen in het buitenland moet strafbaar worden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 04-07-2019 00:00

De achterlating van kinderen in het buitenland moet strafbaar worden. Dit stelt Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg. Achterlating is het tegen hun zin meenemen van jonge kinderen naar het buitenland. Vervolgens worden kinderen vaak uitgehuwelijkt of bij bekenden achtergelaten om heropgevoed te worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van GroenLinks om dit strafbaar te stellen.

Buitenweg: “Tot nu toe gebeurt er te weinig in Nederland om achterlating te voorkomen. Juffen en meesters met vermoedens dat een kind in de zomervakantie achtergelaten wordt, weten niet waar ze terechtkunnen. Pas als erkend wordt dat achterlating kindermishandeling is, kunnen we er met zijn allen tegen optreden.”

Het aantal slachtoffers van achterlating wordt geschat tussen 182 en 815 per jaar. Dat is meer dan het aantal meldingen van 178 per jaar.

Amendement bij voorjaarsnota: Maak korting van 25 miljoen bij universiteiten ongedaan | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 03-07-2019 00:00

GroenLinks dient vandaag een amendement in bij de bespreking van de voorjaarsnota om de 25 miljoen euro die wordt gekort op universiteiten ongedaan te maken. Op die manier wil de partij de onrust en dreigende ontslagen bij universiteiten op korte termijn voorkomen.

In mei adviseerde de commissie-Van Rijn over de bekostiging van het hoger onderwijs. Bètastudies hebben extra geld nodig om de groeiende aanvraag van studenten te kunnen opvangen. Daarom stelt de minister voor om uitgaven van alfa studies naar opleidingen in bèta en techniek te verschuiven.

“Het plan om geld te verschuiven van de ene naar de andere studierichting veroorzaakt enorme druk op universiteiten. Zij vrezen voor harde bezuinigingen, ontslagen, en uiteindelijk een druk op de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Kamerlid Lisa Westerveld.

De minister zegde de universiteiten een “zachte landing” van de budgetverschuiving toe, met extra financiering van 27 miljoen euro. “Maar dat blijkt een sigaar uit eigen doos. Want tegelijk krijgen de universiteiten te maken met een korting van 25 miljoen op de zogenaamde prijsbijstelling, zeg maar de inflatiecorrectie”, aldus Westerveld.

De korting was verborgen in de voorjaarsnota en zorgde voor veel verwarring tijdens het onderwijsdebat afgelopen maandag. “We kregen geen helder overzicht van de begroting voor universiteiten. De minister zei dat de korting een “beleidsmatige korting” is. Maar hoe je de korting ook noemt, universiteiten gaan dit wel degelijk merken. Geld is geld.”

Met het amendement willen Kamerleden Lisa Westerveld en Bart Snels dat universiteiten daadwerkelijk de zachte landing krijgen die de minister belooft. 

Onze Europarlementariërs aan de slag voor een groener en eerlijker Europa | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 03-07-2019 00:00

De Groene fractie in het Europees Parlement heeft de indeling van de parlementscommissies vastgesteld. GroenLinks-Europarlementariërs Bas Eickhout, Tineke Strik en Kim van Sparrentak hebben goede uitgangsposities om hun stempel te drukken op wetgeving om Europa groener en eerlijker te maken.

Bas Eickhout

Als eerste vicefractievoorzitter en penningmeester is Eickhout lid van het ‘bureau’ van de Groene fractie, te vergelijken met het fractiebestuur in de Nederlandse politiek.

ENVI (Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid)

In ENVI komt alle Europese klimaatwetgeving aan bod. Daarnaast behandelt de commissie ook alle andere milieudossiers, volksgezondheid en voedselveiligheid. Eickhout zal zich als klimaatwetenschapper onder andere inzetten voor het aanscherpen van de Europese klimaatdoelen en het versnellen van de transitie naar duurzame energie.

ECON (Economische en monetaire zaken)

In ECON behandelen de Europarlementariërs financiële wetgeving, al dan niet gerelateerd aan de euro. Eickhout zal onder andere inzetten op het vergroenen van de financiële markten en het tegengaan van belastingontwijking.

Tineke Strik LIBE (Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken)

De LIBE-commissie buigt zich over alle zaken die met de rechtsstaat, justitie en burgerlijke vrijheden te maken hebben. Onder andere het Europees asiel- en migratiebeleid, de omgang met persoonlijke gegevens en het bestrijden van discriminatie komen in deze commissie aan bod. Strik zal zich onder andere richten op een rechtvaardige hervorming van het huidige Europese migratiebeleid en op het waarborgen van de rechtsstaat in alle landen van de Europese Unie.

AFET (Buitenlandse zaken)

AFET behandelt het Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid inclusief de controle op de buitenlandse dienst van de EU en de goedkeuring van politieke akkoorden met landen buiten de unie. Dit omvat zowel de relaties met buurlanden dichtbij, als de verhouding van de EU ten opzichte van de grote machtsblokken VS, China en Rusland. "Juist door als Europese landen samen te werken, kunnen we Europese waarden verdedigen tegen deze machtsblokken," stelt Strik.

Kim van Sparrentak IMCO (Interne markt en consumentenbescherming)

In de IMCO-commissie wil Van Sparrentak werken aan het terugdringen van doorgeslagen marktwerking in de Europese Unie die goede zorg of betaalbare huisvesting in de weg zit. Van Sparrentak gaat zich inzetten voor Europese marktregels die bijdragen aan een eerlijke en duurzamere economie en een betere bescherming van consumenten, zowel online als offline.

EMPL (Werkgelegenheid en sociale zaken)

De commissie Werkgelegenheid en sociale zaken behandelt onder andere wetten over de bescherming van werknemers, het bestrijden van discriminatie op de werkvloer en armoedebestrijding. Van Sparrentak wil vanuit deze commissie werken aan meer sociale rechtvaardigheid en een goede bescherming van alle soorten werknemers in een snel veranderende economie.

Van uitstel naar afstel: weer vertraging Lelystad Airport | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Rotterdam Delfshaven 03-07-2019 00:00

De opening van Lelystad Airport heeft opnieuw uitstel gekregen. Deze keer voor onbeperkte tijd. Minister van Nieuwenhuizen gaf deze week aan dat de opening in 2020 onhaalbaar is. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger: “Dit was de enige juiste keuze die de minister kon maken. Alle seinen staan op rood voor Lelystad Airport. Voor de omwonenden, de natuur en het klimaat is er maar één echte oplossing: het vliegveld moet van de baan.

GroenLinks vecht al jaren tegen de opening van het vliegveld. Nu blijken er ook voor het kabinet een aantal grote obstakels. Ten eerste mag de minister niet zomaar vluchten van Schiphol naar Lelystad verplaatsen. De Europese Unie oordeelde eerder dat ook nieuwe spelers gebruik mogen maken van de nieuwe luchthaven, maar de Tweede Kamer heeft juist uitgesproken dat Lelystad Airport alleen maar open mag als het vluchten overneemt van Schiphol. De minister wacht nog op een nieuw oordeel van Brussel op een plan dat ze daarvoor indiende.

Ten tweede oordeelde de Raad van State, de hoogste rechter van Nederland, dat Nederland het stikstofbeleid niet op orde heeft. Stikstof komt onder andere vrij door mest en door autorijden, maar ook bij vliegen. Teveel stikstof tast de natuur aan. Nederland mag geen nieuwe vergunning afgeven voor projecten waar stikstof bij vrijkomt voordat het kabinet zijn stikstofuitstoot binnen de perken houdt. Dat betekent dat er ook voor Lelystad Airport op korte termijn geen stikstofvergunning komt en dat het vliegveld dus niet open kan.

De opening van het vliegveld is nu voor de derde keer uitgesteld. Eerder gebeurde dit vanwege een cao-conflict met de luchtverkeersleiding en door fouten in de berekening van de geluidshinder voor de omgeving van de luchthaven.

Kröger: “Het is mooi dat de opening is uitgesteld. Het wordt hiermee steeds onzekerder of het vliegveld er überhaupt komt. Van uitstel naar afstel, daar blijf ik voor knokken.”

GroenLinks verzilvert winst in provincies | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD ChristenUnie PvdA D66 CDA Rotterdam Delfshaven 02-07-2019 00:00

De provinciebesturen zijn bijna rond! We gaan besturen in Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Drenthe. In Flevoland en Zuid-Holland lopen de gesprekken voor een coalitie nog.

Tijdens de provinciale verkiezingen zette de groei van GroenLinks door. We werden de grootste in Groningen en Utrecht, verdubbelden in Gelderland en boekten forse winst in alle andere provincies. Ons succes vertaalt zich in groene en sociale coalitieakkoorden! Lees hier de plannen per provincie.

In Noord-Holland zitten we in een coalitie met de VVD, D66 en de PvdA. Het beleid rondom windmolens wordt aangepast en er komt een plan voor biodiversiteit. In Groningen ging GroenLinks als grootste de onderhandeling in. Er is een groen, duurzaam en sociaal coalitieakkoord uitgekomen met de focus op verbinding. In Utrecht gaan we samen met CDA, D66, PvdA en de ChristenUnie investeren in de versnelling van de energietransitie. Ook op sociaal gebied liggen er mooie plannen klaar. In Gelderland gaan we voor een ambitieuze doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030. Ook op bereikbaarheid wordt veel ingezet. Ook in Noord-Brabant gaan we werken aan een groenere, gezondere en socialere provincie. Samen met de VVD, CDA, D66 en PvdA wordt er bijvoorbeeld ingezet op een actieplan voor de arbeidsmarkt.

In Drenthe maakt GroenLinks voor het eerst deel uit van het College van Gedeputeerde staten! We besturen mee en er wordt flink ingezet op biodiversiteit en inclusiviteit